TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG"

Transkript

1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

2 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling... 3 Afregning og økonomisk styring gennem året... 5 Betaling... 6 Prisfastsættelse... 7 TILSTANDSKRAV... 7 Regningsarbejder - UDFØRELSESKRAV... 7 Vintertjeneste på gangarealer... 8 Entrepriseledelse... 8 Innovation og udvikling... 8 Mobiliseringsaktiviteter... 8 Side

3 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 3 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver retningslinier ved prisregulering og betaling. Herudover angiver TAG generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i mængdelisten og almindelige samt specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. De anførte mængder er opmålt og svarer til 1 års drift. Ved fejl i mængder, reguleres iht. Særlige Betingelser. Mængder for regningsarbejder er fiktive og enhedspriserne skal kunne anvendes uanset arbejdets omfang jf. SB. Ved afregning af arbejder, hvortil der ikke findes relevante enhedspriser kan Vejdirektoratet kræve arbejdet udført som regningsarbejde, til de i TBL anførte time-/dagspriser. De anførte priser gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer der er koncernforbundne hermed. Afregningsform - Targetpris med risikodeling Sigtet med afregningsformen er at reducere de risikotillæg, som entreprenøren normalt indregner i sin tilbudsberegning samt sikre en optimeret gennemførelse af entreprisen til fordel for alle parter. Det er en forudsætning for afregningsformen, at der samarbejdes i gensidig tillid og åbenhed i henhold til partnering aftalen. Tilbudslisten Tilbudslistens poster udfyldes ved tilbudsgivningen, og summen af disse er Targetprisen (Tp). Tilbudslistens poster består af: - Poster for arbejder på tilstandskrav - Poster for arbejder på regningsarbejder/udførelseskrav med tilbudte enhedspriser på produktionsfaktorer (mandtime, materieltime, tillæg til materialer, entrepriseledelsestime, udviklingsledertime, mv.). VD anfører mængder, som har til formål at danne grundlag for beregning af Tp. I forhold til sædvanlig tilbudsgivning er entrepriseledelsen (og udviklingsledelsen) ikke indeholdt i dækningsbidraget, men betales særskilt efter faktisk forbrug i henhold til de tilbudte bruttotimesatser. I TBL er der anført stipulerede antal timer. I tilbudspriserne skal der være indeholdt entreprenørens dækningsbidrag. Dækningsbidraget skal ikke oplyses i tilbuddet. Ved tilbudsbedømmelsen anvendes Tp.

4 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 4 af 8 Incitamentspuljen De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav - afregnes efter enhedspriserne (dvs. forbrugte mandtimer, mv.) der er tilbudt under regningsarbejder i TBL. For arbejder på tilstandskrav afregnes efter enhedspriser, som den entreprenør, der får tildelt kontrakten skal oplyse, jf. neden for under Afregning og økonomisk styring gennem året. Herved konstateres den årlige omkostning, Åo. I forbindelse med styringen over året af økonomien opgøres tillige Tp og Åo også på månedsbasis, se neden for (Tp på månedsbasis er ikke en 1/12 af Tp på årsbasis, da der er variationer på de planlagte arbejder over året og (selvsagt) på uplanlagte arbejder.) Targetprisen korrigeres i det aktuelle år for de mængder, der anvendes på tillægsarbejder regningsarbejder (dvs. uplanlagte arbejder, som er rekvireret, men ikke omfattet af de faste priser på tilstand), samt forbrugte mængder (timer) på entrepriseledelse og udviklingsledelse (dette indebærer, at incitamentspuljens størrelse ikke påvirkes af træk på arbejder, som afregnes efter enhedspriser på mandtimer, materieltimer, mv.).den tilbudte Tp korrigeres endvidere for indeksprisudvikling. Hvert af de 2 kalenderår opgøres Tp Åo = incitamentspuljen. Incitamentspuljen fordeles således: Positiv incitamentspulje, Åo Tp: Beløbet (Tp - Åo) fordeles med 70 % til entreprenøren og 30 % til VD. VDs andel anvendes i entreprisen (og medfører en øgning i entreprenørens dækningsbidrag). Negativ incitamentspulje, Åo Tp: Beløbet; dvs. overskridelsen (Tp Åo) bæres af entreprenøren og VD med hver 50 %. Hvis Åo 1,2 x Tp fastfryses betaling til entreprenøren til maksimalt 1,1 x Tp. Tp, Åo og incitamentspulje er illustreret neden for: Åo Tp: Åo Tp: Incitamentspulje Incitamentspulje Tp E 70 % VD 30 % Åo E 50 % VD 50 % Åo

5 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 5 af 8 Afregning og økonomisk styring gennem året Den entreprenør, som får tildelt entreprisen skal ifm. kontraktens indgåelse foreligge sin tilbudskalkulation visende de stipulerede forbrug af produktionsfaktorer på opgaverne på tilstandskrav (heri indgår fx de stipulerede frekvenser, mv.). Der skal således oplyses frekvenser samt forudsat forbrug af enhedsydelser (mandtimer, materieltimer) på arbejderne. Afregningsformen indebærer, at der skal ske en løbende økonomisk opfølgning med henblik på: at sikre, at VD kan overholde årsbudgettet for entreprisen. Budgettet (arbejdsplanen) primo året vil som udgangspunkt være baseret på aktiviteter inden for targetprisen plus 10 %. at sikre, at VDs eventuelle andel af incitamentspuljen kan anvendes i entreprisen i det pågældende år Hver måned skal der udarbejdes 2 økonomiske opgørelser: Prisen iht. TBL (Tp på månedsbasis Tp/m) Prisen iht. aktuelle omkostninger baseret på tilbudte enhedspriser (Åo/m) Månedlige a conto betalinger fastlægges således: Hvis Åo/m er mindre end Tp/m for den aktuelle måned og akkumuleret for årets forgangne måneder udbetales Åo/m Hvis Åo/m er mindre end Tp/m for den aktuelle måned, men akkumulationen for årets forgangne måneder er negativ udbetales makimalt Tp/m x 1,1, eller hvad parterne i fællesskab måtte finde passende Hvis Åo/m er større end Tp/m for den aktuelle måned og akkumulationen for årets måneder forgangne måneder er positiv udbetales maksimalt Åo/m, eller hvad parterne i fællesskab måtte finde passende Hvis Åo/m er større end Tp/m for den aktuelle måned og akkumulationen for årets måneder forgangne måneder er negativ udbetales maksimalt Tp/m x 1,1, eller hvad parterne i fællesskab måtte finde passende Såfremt der ved udgangen af 3. kvartal er sikkerhed for, at årets resultat bliver en positiv incitamentspulje, skal der være gjort opgaver klar, som i givet fald kan udføres for VDs andel af incitamentspuljen inden Endvidere kan der fx pr ske a conto udbetaling af entreprenørens andel af incitamentspuljen. Entreprenørens andel af incitamentspuljen (minus evt. a conto betaling) udbetales, når årets resultat foreligger primo januar det efterfølgende år. Forbrug af produktionsfaktorerne oplyses månedsvis. Følgende skal være indeholdt: Udførte opgaver og produktivt tidsforbrug (mandtimer, materieltimer, mv.) hertil Støttetidsforbrug (fx transport) Spildtid (fx ventetid på andre)

6 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 6 af 8 Opgørelsen anvendes i en løbende drøftelse af muligheder for i fællesskab mellem VD og entreprenøren at skabe forudsætninger for at effektivisere udførelsen. Betaling Der afregnes én gang om måneden. Betalingen sker senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af entreprenørens faktura ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst pengeinstitutkonto. Faktura fremsendes iht. Lov nr af 27/12/2003, Lov om offentlige betalinger mv. som elektronisk faktura til Vejdirektoratet EAN-nr.: Se For tillægsarbejder og arbejder til udførelseskrav faktureres der månedsvis efter udført godkendt arbejde. Der ydes kun betaling for bestilte og faktisk udførte arbejder. Prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb iht. Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindre-udgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale iht. Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres iht. anden regulering. Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: indeksforskel regulering sbeløb = regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes følgende driftsindeks. Driftsindekset beregnes ud fra følgende delindeks og vægte og med marts 1995=100. Vægtgrundlag Indeks 70 Lønomkostninger (uden dagpenge) 15 Lastvognskørsel 12 Materiel/maskiner 03 Brændselsolier 100 Driftsindeks Indekset beregnes hvert kvartal og offentliggøres som angivet: 1. kvartal primo maj 2. kvartal primo august 3. kvartal primo november 4. kvartal primo februar. Driftsindekset offentliggøres i Danmarks Statistiks Statistikbank sammen med de øvrige anlægsindeks. Som udgangsindeks benyttes 2. kvartal-indeks 2010 og som reguleringsindeks benyttes 2. kvartalindeks i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. januar til 31. december. Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger som prislovgivningen giver.

7 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 7 af 8 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder partneringsamarbejdet samt de i betingelser, vilkår og kvalitetsbeskrivelser foreskrevne kvalitetsaktiviteter, dokumentationer, samt alle for entreprisens udførelse og færdiggørelse nødvendige biydelser, herunder arbejdspladsafmærkning samt brug af kommunikations- og positioneringsudstyr. Ved prisfastsættelsen skal der tages højde for: at al oprydning og rengøring af omgivelserne for spild er indeholdt i enhedspriserne. at anden entreprenør evt. udfører mindre arbejder indenfor samme arbejdsopgaveområde. Mængder generelt. Alle sideanlæg er detakort over sideanlægljeret registreret og der foreligger en komplet mængdeopgørelse på alle udbudte elementer. Mængderne er de faktisk opmålte mængder på stedet og kan genfindes på kort over sideanlæg. Kan findes HER. Mængdelisterne indeholder de opmålte mængder på hvert sideanlæg og en fane med TOTAL, hvor mængderne for samtlige sideanlæg er summeret elementvis. Mængdelister kan hentes HER. Pris for ydelser på tilstandskrav Posten skal indeholde alle nødvendige ydelser for renhold, toiletrenhold, ukrudtsbekæmpelse og græsslåning til den i SAB angivne kvalitet og incl. den nødvendige dokumentation (kvalitetssikring) og bortskaffelse af opsamlet snavs og affald. Alle afgifter til deponering af affald (inkl. transportomkostninger) skal være indeholdt i prisen. Dette er gældende for f. eks. tømning af slamtanke, fejning, renovation og opsamlet affald, samt evt. transportomkostninger ved samme. Prisen for ydelser på tilstandskrav afgives som én samlet sum pr. år. Der afregnes med 1/12 pr. måned for renhold og toiletrenhold, 1/7 i perioden april oktober (begge incl) for ukrudtsbekæmpelse og græsslåning. Regningsarbejder Arbejdsløn ved regningsarbejder Ydelsen skal omfatte lønudbetaling, inkl. sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv.samt alle opholds- og befordringsudgifter. Endvidere skal ydelsen inkludere anvendelse af håndværktøj og mindre materiel, hvor anskaffelsessummen på materiel er mindre end kr. I forbindelse med gennemførelse af arbejder udelukkende efter regning kan der højst ydes godtgørelse for transport til og fra arbejdsstedet på ½ time om morgenen og ½ time om aftenen, uanset hvor på vejnettet der arbejdes. Såfremt der udføres regningsarbejder i forbindelse med de øvrige arbejder, der afregnes efter enhedspriser under hovedpost 1-70, ydes der ikke godtgørelse for transport. Medarbejdere skal have de nødvendige kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. Po xx.10 xx.20 Timer indenfor normal arbejdstid Timerne skal fastsættes i henhold til en 37 times arbejdsuge. Entreprenøren skal ved kontraktindgåelse oplyse Vejdirektoratet om sin fastlagte 37 timers arbejdsuge.

8 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 8 af 8 Po xx.21 xx.29 Timer udenfor normal arbejdstid Posten omfatter arbejdstimer udenfor den fastlagte 37 timers arbejdsuge. Der kan ikke afregnes med ekstratimer med mindre dette fremgår af Vejdirektoratets rekvisition. Po xx.31 xx.59 Materielpriser ved regningsarbejder Entreprisen skal indeholde transporten til og fra arbejdsstedet, dog undtagen materiel, som skal transporteres til og fra arbejdsstedet på blokvogn. Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse, under hensyn til normale markedspriser. Hvor intet er oplyst om fører, da skal enhedsprisen være incl fører. Hvor prisen er inkl. fører, skal denne deltage i arbejdet. Der afregnes pr. effektiv arbejdstime. Pris på leverancer i forbindelse med reparationer/udskiftninger aftales forudgående med bygherren. Po 16 Vintertjeneste Po Snerydning Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med snerydning på gangstier på sideanlæg pr. time incl. eftersaltning samt transport til og fra stedet. Der afregnes pr. time. Po Saltning Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med udkald til saltning af gangstier på sideanlæg pr. gang incl.salt samt transport til og fra stedet. Der afregnes pr. gang pr. sted.. Po 20 Entrepriseledelse De tilbudte timesatser skal være brutto. Der skal føres (daglig) timeseddel med opdeling af tidsforbruget. Såfremt der i kontraktperioden af tvingende årsager sker udskiftning af medarbejdere i entrepriseledelsen skal timesatserne reguleres ift. den til medarbejderne udbetalte timeløn Po 21 Udviklingsledelse Udviklingsleder kan være 2 personer. De tilbudte timesatser skal være brutto. Der skal føres (daglig) timeseddel med opdeling af tidsforbruget på de aftalte aktiviteter. Såfremt der i kontraktperioden af tvingende årsager sker udskiftning af medarbejdere skal timesatserne reguleres ift. den til medarbejderne udbetalte timeløn Po 22 Mobilisering: Prisen skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med mobilisering jf. beskrivelse i SAB. Afregningsprisen er en fast sum.

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere