Middelfart Byfoged Politiprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855"

Transkript

1 Middelfart Byfoged Politiprotokol fol. 407b Aar 1853 den 16de Octbr blev Middelfart Kjøbstads Forhørs- Ret sat med undertegnede Retsvidner for at erhverve Oplysning angaaende et paa Huusmand Niels Hansen i Broende begaaet Mord. For at afgive Forklaring fremstod Tømmersvend Jørgen Madsen, der blev advaret om at sige Sandhed og deponerede paa given Anledning, at han var i Familie med den Afdøde Niels Hansen, idet hans nu afdøde Kone var en Faster til Comparentens Hustrue. Den afdøde har et Huus under Grevskabet Wedelsborg i Fæste. Comp: har staaet i Underhandling med Niels Hansen om at faae hans Huus i Fæste naar denne ville afstaae det. Men omendskjøndt der for omtrent 1 Aars Tid siden var kjøbt stemplet Papiir til et Testamente blev der dog ikke noget af, ligesaalidet som han vilde afstaae Huset. Comp: har boet lidt i Huset i Sommeren 1852 i et Par Maaneder, men da han ikke kunne komme overens med den Afdøde om Husets Afstaaelese flyttede han igjen hertil Byen. Den Afdødes Kone døde sidste fol. 408a Sommer for omtrent 10 Uger siden og havde nu besluttet at givte sig med et andet Fruentimmer, hvilket ogsaa skeete paa hans Dødsleie. Comparenten benægter at have været paa Landet i forrige Uge, undtagen i Mandags, da han var paa Hindsgaul i Arbeide. saa arbeider Comp: hos Snedkermester Jørgensen *) heri Byen og har været i hans Arbeide hele Ugen, men han har selv Huus og Hjem heri Byen, hvor han opholder sig om Aftenen og Natten hos sin Hustrue. I samme Huus hvor han boer, boer tillige Lars Hansen Skoemager, der har Kone og holder en Svend. Det blev ham dernæst foreholdt at opgive om han, der havde havt saa megen Omgang med den Afdøde Niels Hansen, ikke kundet oplyse noget til Opdagelsen af Gjærningsmaaden paa det paa ham begaaede Drab, hvilket Comp.benægtede at kunde give. Ligeledes benægtede han at kjende Nogen, der stod i Uvenskab til Afdøde og paa hvem Mistanken kunde falde. Dommeren bemærkede at der i Anledning af dette Mord er indført en Bekjendtgjørelse i Fyens Stiftstidende No 249, om at denne ene af Gjerningsmændene der, er betegnet at være i ført en mørk Frakke, Støvler og Kaskjet, lille af Væxt, og Bygning. I Henseende til Frakken og Beskrivelsen af Væxten og Bygningen passede Comparenten til en saadan Beskrivelse. Dernæst fremstoed den forrige Deponents Hustrue Anne Cathrine Nielsdatter, der blev advaret om at sige Sandhed og deponerede

2 at hendes Mand har været hjemme hele forrige Uge om Aftenen og Natten og er overbeviist om, at han ikke have været paa Landet; deres almindelige Sengetid er Kl: 10. Navnlig er hun vis paa at han var hjemme Natten mellem Tirsdag og Onsdag sidstleden. Hun forsikkere at hun ingen Oplysning kan give om hvorledes det var gaaet til med Huusmandens Drab i Broende, og hverken hun eller hendes mand har været der siden de i Sommeren 1852 da de flyttede derfra. Demitteret. Forhøret blev derpaa udsat ind til videre. Retsvidner Wedell Heinen Christensen Edsberg *) Snedkermester Jørgensen Peter Christian Jørgensen, født i Middelfart, fik borgerskab som snedker i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol, III 194 fol. 408b Aar 1853 den 17 October blev Middelfart Kjøbstads Forhørsret sat med undertegnede Retsvidner hvorda kontinuerede det i Gaar paabegyndte Forhør til Oplysning om det paa Hmd Niels Hansen i Broende begaaede Mord. Siden sidste Forhørsoptagelse havde Dommeren i Gaar Aftes modtaget en Skr: fra Birkedommer Jeppesen hvori han blandt andet begjærer den allerede afhørte Tømmerkarl Jørgen Madsen samt en heri Byen ved Navn Slagter Hansen næst nævnte Person belagt med personlig Arrest samt en Undersøgelsesforretning foretaget i deres Bopæle m.v. Bemeldte Skr: er sl: Som Følge af denne Reqvisition havde Retten strax imorges tidlig foranstaltet den forlangte Undersøgelses Forretning ligesom de nævnte Personer vare henbragte i Arresten. En Udskrift af bemeldte Fogedforretning blev fremlagt til den Akts Vedheftelse. Først fremstod Slagter Hansen løs og ledig og blev advaret om at sige Sandhed hvorpaa han forklarede at han nydlig har faaet Borgerskab heri Byen som Slagter*) og at som Følge deraf oftere reiser paa Landet for at kjøbe Creaturer saaledes har han ogsaa i forrige Uge adskillige Gange her været ude, men han har imidlertid ikke siden forre Tid været i Balslev Sogn; det er i det mindste en 3 a 4 Uger siden og maaske længere. Derimod har han været nogle Gange i forrige Uge andre Stæder paa Landet saasom i Søndags paa Fønsskov og i Mandags ligeledes paa Fønsskov, derimod var han hjemme i Tirsdags hvilket han vil kunne bevise med flere Vidner. Ligeledes var han hjemme om Onsdagen hvilket han ikke omtvivler at hans Vært maatte kunne erindre og bevidne. Han forsikrer at han aldeles ingen

3 *) Johan Michael Hansen fra Horsens fik borgerskab som slagter i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol, III 300 fol. 409a Oplysning kan give om det paa Niels Hansen Broende begaaede Mord hvilken Mand som han ikke kjender og ved aldrig at have seet ham??? Comp. kan ikke begribe hvad der kan have givet Birkedommer Jeppesen Anledning til at reqvirere ham belagt med Arrest i Anledning af dette Mord da han er ganske uskyldig og begjærede af nærværende Dommer at han vilde afhøre de Vidner som kunne bevise at han virkelig ikke har været fraværende herfra Byen paa den Tid Mordet i Broende skal være begaaet. Demitteret. Dernæst fremstod Niels Christensen Brygger *) der blev advaret om at sige Sandhed hvorpaa han deponerede at Slagtermester Hansen har boet hos Comp. siden saavidt erindrer i August Maaned dette Aar. Bemeldte Hansen sover ikke i samme Værelse som Comp. men i et Sideværelse hos Comps. Karl. Comp. veed at bemeldte Slagter Hansen var paa Landet i Mandags paa Fønsskov derimod var han hjemme i Tirsdags da han slagtede 6 Lam og en Ko, Slagter Cohn *) var med for at hjelpe ham og blev han færdig med at slagte i Mørkningen. Efter hvad Hansen udlod sig med vilde han drage hen til Hattemager Bonnesen *) for at vilde skrive et Brev. Kl. imellem 8 og 9 kom han igjen hjem hvorpaa Comp. fulgtes med Hansen hen til Snedker Jacobsen *) der arbeidede paa sit Værksted derfra kom de tilbage Kl. omtrent 10, efterat Comp. og Slagteren havde samtalet nogen Tid gik de i Sæng. Comps Pige var meget tidlig oppe om Morgenen for at vadske og ligeledes var Slagter Hansen dengang hjemme hvorfor Comp. anseer det aldeles umuligt at han kan have været ved Broende i den Mellemtid. Om Onsdagen var Hansen her i Byen og solgte Kjød. Demitteret. Dernæst fremstod Tjenestedreng Jørgen Hansen *) Niels Christensen Brygger fik borgerskab som brændevinsbrænder og avlsbruger i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol III 13 *) slagter Cohn Hermann Cohn fra Fredericia fik borgerskab som slagter i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol III 262 Jacob Salomon Cohn fik borgerskab som slagter i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol III 161a *) hattemager Bonnesen Niels Christian Bonnesen, født i Kerteminde fik borgerskab som hattemager i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol III 120

4 *) snedker Jacobsen Hans Peter Jacobsen født i Fredericia fik borgerskab som snedker i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: III 219 fol. 409b der tjener hos den forrige Comp. Han blev advaret om at sige Sandhed og deponerede at han sover i samme Værelse som Slagter Hansen men hver i sin Sæng. Comp. veed med Bestemthed at Hansen ikke har været ude nogen Nat i forrige Uge. Han erindrer at Hansen gik til Sængs sidstafvigte Tirsdag Aften d. 11 omtrent Kl. 10, han havde været i Byen og da han kom hjem var Comp. hjemme og de gik i Sæng paa samme Tid. Han var ikke ude om Natten og stod op omtrent kl. 6½. Demitteret. Dernæst fremstod løs og ledig Tømmersvend Jørgen Madsen der blev atter betydet, at han skal være seet i nærheden af Broende den Aften da Mordet paa HMd. Niels Hansen blev begaaet samt at Stædets Øvrighed Birkedommer Jeppesen har begjæret ham personlig arresteret. Comp. vedblev paa det bestemteste at benægte at have været uden for Byen i Tirsdag eller Onsdags i forrige Uge eller nogen somhelst Dag i den Uge. Til Bestyrkelse for Sandheden af dette hans Udsigende anfører han at han?? i Tirsdag Aftes som Mordet om Natten skal være begaaet i Broende, har været hos Murermester Jens Christian Michelsen *) for at anmode ham om at sende en Svend til at opmure en Kakkelovn. Mesteren var ikke selv hjemme men han fik en Svend med sig hvilken Svend blev hos Comp. til Kl. var 10, hvorpaa Comp. gik i Sæng. Han forsikker at han efterat Svenden var gaaet ikke havde været ude af Huset men gik strax tilligemed hans Kone i Sæng. Om Morgenen da han stod op gik han strax til sin Mester Snedker Jørgensen *) hvilket var i Lysningen *) Jens Christian Michelsen fik borgerskab som murer i Middelfart *) snedker Jørgensen - se fol 408a fol. 410a Dernæst fremstod Skomager Lars Hansen *) der blev advaret om at sige Sandhed og deponerede at han som boer i samme Huus som Tømmerkarl Jørgen Madsen og har Væg om Væg med ham ikke har bemærket at han nogen Nat i forrige Uge har været ude, skjøndt han ikke kan benægte Muligheden deri. Demitteret Dernæst fremstod Postfører Severin *) heraf Byen der efter at være advaret om at sige Sandhed deponerede at han som jævnlig passerer afdøde Niels Hansens Huus hvor han aflægger Posttaske til Balslev gik ind i Huset sidst afvigte

5 Torsdag da han kom der forbi for at vilde høre hvorledes det var med Niels Hansen efterat Comp. havde hørt at han var bleven overfaldet. Niels Hansen sagde at det er kun daarligt??? om han da ikke kunne kjende hvem der har begaaet dette Overfald hvortil han først svarede nei, men sagde siden at han troede de var fra Middelfart og at den ene var en lille Slagter som han havde seet at gaae omkring i Byen og sælge Kjød, men talte ikke om denne Slagter boede i Middelfart eller paa Landet, midleritd sagde han ikke dette med nogen bestemt Vished, men kun at han troede det, videre yttrede den afdøde Niels Hansen at han havde spurgt Gjerningsmændene om hvad det dog var for Mennesker der saaledes mishandlede ham og hvad han havde gjort dem, men de svarte ikke. Efterat saavidt var passeret fandt Dommeren at saameget talte for at de fordeelagtige i Drabet mistænkte Personer Slagter Hansen og Tømmermand Jørgen Madsen ikke havde været ude af Byen paa den Tid eller den Nat Drabet er begaaet, at det kunde være betængeligt at belægge deres Personer med Arrest hvorimod Birkedommer Jeppesen som har reqvireret dem arresterede *) Lars Hansen Lars Hansen født i Vejlby fik borgerskab som skomager i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol III 293 *) postfører Severin muligvis Jens Severin Johansen, fragtkører omtalt i fkt og I fkt Severin Johansen og Jens Severin Johansen, arbejdsmand i 1860., sener ebliver han avlsbruger og bor i fkt i Brogade 163 fol. 410b først maatte gives Leilighed til at gjøre sig bekjendt med de her oplyste Omstændigheder og selv personlig at afhøre dem hvorefter han da selv kunde aflyse Arretdekretet dersom han dertil maatte finde tilstrækkelig Anledning. Dommeren besluttede derfor strax at afsende bemelte Personer til Kjellingberg under Bevogtning. Retten hævet Retsvidner Wedel Heinen *) Christensen?? Edsberg *) Anders Claus Wedel Heinen byfoged i Middelfart (byfoged i Varde) / /10 (afsked)

6 fol. 411b For Retten fremstod efter foregaaende Indkaldelse Hattemager Bonnesen der under Sandheds Løfte deponerede i Anledning af de af Birkedommer Jeppesen begjærte Oplysninger angaaende Slagtermester Hansen formodentlige Deelagtighed i det i Broende begaaede Mord. at det forholder sig fuldkommen rigtig, hvad Slagter Hansen har udsagt at han i Tirsdag Aftens i forrige Uge var i Comp. Huus efterat have spist sin Aftensmad hjemme hos sig selv, for at skrive et Brev. Da han var færdig med Brevet begav han sig atter bort Kl. vel omtrent 9 sigende at han vilde hjem. Comp. saae ham ikke mere dengang og kan ikke opgive videre Oplysning. fol. 412a Dernæst fremstod Muursvend Peder Nielsen arbeidede hos Muurmester J.C. Michelsen der blev advaret om at sige Sandhed og deponerede at han med Bestemthed erindre at Tømmersvend Jørgen Madsen i Tirsdags Aften i forrige Uge kom ind i hans Mesters Bopæl for at vilde have en Muursvend til at opsætte en Kakkelovn for sig. Comp. begav sig derfor, kort efter, til Jørgen Madsens Bopæl og murede Kakkelovnen og da han dermed var færdig begav han sig hjem og hørte paa sin Gang hjem efter at Kl. slog 10. Jørgen Madsen havde hele Tiden været tilstæde medens han opmurede Kakkelovnen, men om han derpaa gik i Sæng eller hvad han videre foretog sig er Comp. aldeles ubekjendt. Demitteret. Retten hævet Retsvidner Wedell Heinen A. Vallegreen? N. Petersen fol. 412a Aar 1853 den 20 October blev Middelfart Kjøbstads Forhørsret sat. Hvorda blev fremlagt en Skrivelse fra Birkedommer Jeppesen betræffende Oplysninger om det paa Huusmand Niels Hansen i Broende begaaede Mord. Skrivelsen er saal. Efter foregaaende Indkaldelse mødte Slagter Cohn der under Sandheds Løfte forsikkrede at han fol. 412b ikke hele forrige Uge har været uden for Byen. Det maae følgeligen være en Feiltagelse naar Nogen vil have seet ham ved Skrillinge om Aftenen den 11 dennes. Han kan desuden bevise at han netop den Aften var behjælpelig med at slagte 6 Lam og en Koe hos Slagter Hansen, hvorfra han gik hjem Kl. 7. Den Aften blev han hjemme, som han kan bevise ved sin Familie og Folkene

7 i Huset i Smedegade. Dernæst fremstod Kleinsmed Sørensen der under Sandheds Løfte forsikkrede, at han ikke veed noget af at Slagter Cohn har været paa Landeveien ved Skrillinge Tirsdag Aften forrige Uge da Comp. aldeles ikke har været uden for Byen i forrige Uge. Derimod har Comp. hørt sige at Saddelmager Abraham Hansen skal have mødt Cohn ved Skrillinge og at han gik efter Ronæs hvor han sagde at han skulde hen med et Brev Ligeledes har Hansen sagt at der en Kone som havde seet Cohn paa den Tid at trække med en Ko oppe ved Skrillinge men om Hansen kjendte denne Kone eller vidste hendes Navn der om kunne Comp. intet sige. Dernæst fremstod Saddelmager Abraham Hansen *) der under Sandheds Løfte deponerede at han bestemt erindrer at have mødt Slagter Cohn sidst afvigte Onsdag Eftermiddag den 12te dennes Kl. vel omtrent 4. Comp. talte med ham og Cohn fortalte da at han skulde hen til Ronæs Bro med et Brev til en Skipper saavidt erindres Knud Thidemanns Kone fra hvem Brevet var sagde han ikke. Comp. sagde til Cohn at det vel vilde blive sildig inden han kom der hvortil Cohn svarede at det maatte være det samme da han skulde hjem igjen i Aften; der sad en Kone ved siden af Veien og malkede en Ko formodentlig paa Skrillinge Mark men hun talte ikke med Cohn. Dommeren foreholdt Comp. om han var vis paa at det ikke var i Tirsdags Eftermiddag han havde talt med *) sadelmager Abraham Hansen Abraham Hansen født i Middelfart fik borgerskab som sadelmager i Middelfart Middelfart Rådstue arkiv: Rådstueprotokol III 109 fol. 413a Cohn derpaa Veien, hvortil han svarede at han var ganske vis paa at det var i Onsdags Eftermiddags den 12 te Octbr. d. A. Dernæst fremstod Tømmermester Jørgensen der blev formanet om Sandhed og deponerede at den Beretning om at Comp. skulde have mødt Slagter Cohn heraf Byen paa Landeveien ved Skrillinge om Eftermiddag i forrige Uge er aldeles uden mindste Grund eller Sandhed, hvorhos Comp. tilføiede at han slet ikke har været ved Skrillinge eller den Vei ud af Byen i hele forrige Uge ligesaalidet som han har mødt Slagter Cohn. Da Comp. saaledes intet kunde oplyse i den Henseende blev han demitteret. I Anledning af Abraham Hansens Forklaring om at han i Onsdags i forrige Uge skulde have mødt Slagter Cohn om Eftermiddagen Kl. 4 paa Landeveien ved Skrillinge, blev Slagter Cohn atter fremstillet for Protocollen og henholdt sig aldeles til sin allerede i Dag afgivne Forklaring hvorefter han i forrige Uge aldeles ikke har været paa Landeveien

8 ved Skrillinge. Som Følge heraf benægter han Abraham Hansens Forklaring om at have mødt eller talt med Comparenten paa det Sted i forrige Uge. Comparenten forventer at Abraham Hansen har husket feil og at Anledningen til hans Feiltagelse ligger deri at Comparenten den 23 de i forrige Maaned gik med et Brev til Skipper Knud Thidemann; ved den Leilighed mødte Comparenten Abraham Hansen ved Skrillinge og sagde da at han skulde til Ronæs Broe med et Brev; men da dette allerede er omtrent 4 Uger siden, kan Comparenten ikke begribe hvorledes bemeldte Hansen har kundet feilet saa meget i Angivelsen af Tiden. Slutteligen tilføiede Comparenten at han ikke kan tilveiebringe noget Beviis fra Skipper Thidemann selv, da denne ikke er hjemme; hvorimod han fremlagte en Attest fra hans hjemmeværende Kone, der acteredes og lyder saaledes. fol. 413 b Dernæst fremstod atter Saddelmager Abraham Hansen der blev confronteret med Slagter Cohn. Abraham Hansen vedblev at paastaae at det var i Onsdags Eftermiddag i forrige Uge at han mødte Slagter Cohn ved Skrillinge og at denne sagde at han skulde gaae med et Brev til Knud Thidemann ved Ronæs Broe. Cohn vedblev ligeledes sin forrige Forklaring at det var den 23de September. Dommeren bad Abraham Hansen atter at overveie om han ikke tog feil, men han vedblev sit forrige og tilbød endogsaa at beedige sin Forklaring. Da denne Uoverenstemmelse mellem disse Deponenter ikke er af nogen Indflydelse med Hensyn til Mordet paa Huusmand Niels Hansen i Broende, der allerede er skeet Natten mellem Tirsdag og Onsdag, fandt Retten ingen Anledning til forsaavidt at foretage videre i denne Henseende, hvorimod det under en anden Sag vil være at undersøge hvilken af af Deponenterne der er som under Eeds Tilbud har afgivet urigtig Forklaring. Retten hævet. Wedell Heinen Vidner? C.F. Bertelsen

9 fol. 414b Aar 1853 den 31 Octobr blev Middelfart Kjøbstads Forhørsret sat hvorda fremstod Hmd Jens Hansen Eiby Mark for i Følge Begjæring af Birkedommer paa Grevskabet Wedelsborg at afgive Oplysning i Undersøgelses om Gjerningsmanden til det paa Hmd Niels Hansen i Broende. Stævningen lødte at Birkedommeren forlangte indstævnte Deponent blev fremlagt og sl. Comp. blev advaret om at sige Sandhed og for at bruge Comparentens Ord sagde han at han ikke veed mere Oplysning om den Sag, som det Barn der ikke er født til Verden. Den Afdøde var Comp. personlig velbekjendt da hans Hustrue var Søster til Niels Hansen. Comp veed ikke at den dræbte har havt nogle Uvenner paa hvem Mistanken kunne falde om at have dræbt ham. Dommeren opfordrede Comp. til at sige sin Mening om den dræbtes Forhold til Tømmersvend Jørgen Madsen heri Byen, i hvilken Anledning han svarede at det er ham bekjendt at bemeldte Jørgen Madsen var kommen til Huset i Sommeren 1852 saavidt Comp. veed i den Hensigt at vilde have afstaaet Huset til Jørgen Madsen, men Aarsagen hvorfor denne Afstaaelse ikke fandt sted veed Comparenten ikke videre end at Comparenten havde spurgt ham hvorfor han vilde afstaae Huset hvortil han svarede at han ikke skyttede om at have Huset som er et Fæstehuus under Grevskabet Wedelsborg da han nok alligevel kunne faae sit Udkomme. Iøvrigt tilføiede Cmp. At det er ham ubekjendt at Tømmersvend Jørgen Madsen skulle have solgt en Hest for Niels Hansen som denne ikke har modtaget Penge for. Dernæst blev paaraabt Comps Hustrue som ogsaa er indstævnet fol. 415a for at give Forklaring i Sagen. Hendes Mand Jens Hansen forsikrede at Aarsagen til at hun ikke var mødt er at hun formedelst Ildebefindende ikke kunne reise hertil Tingstedet, men han veed med Vished at hun ingen anden Oplysning kan give end den Comp. har afgivet. Ligesom at hans Hustrue kun have liden Omgang med sin Broder og har viist ikke i de sidste 2 a 3 Aar været i hans Huus. Jens Hansen forklarede videre at han aldrig har hørt nogen Uenighed mellem Niels Hansen og Jørgen Madsen eller at Jørgen Madsen nogensinde har udladt sig om at vilde hævne sig paa Niels Hansen hvorimod der lod til at være en god Forstaaelse mellem dem den sidste Gang han var samlede med dem, hvilket fandt sted i Sommeren Da Comp. ingen videre Oplysning kunde give blev han Demitteret. Dernæst fremstod indstævnte Jens Andersen af Eiby Mark som blev advaret om at sige Sandhed, han deponerede under Sandheds Løfte og Eeds Tilbud at han intet kan oplyse angaaende

10 Gjerningsmændene til det paa Huusmand Niels Hansen begaaede Mord. Hans Hustrue er Søster til den dræbte og de kom af og til sammen. Comp. kjender vel Tømmersvend Jørgen Madsen heraf Byen men kun af Anseelse han har blot hørt Tale om at der har været Underhandling mellem Niels Hansen og Jørgen Madsen om at Førstnævnte skulde afstaae sit Huus til Sidstnævnte, men de nærmere Omstændigheder herved er Comp. ubekjendte kun ved han at Jørgen Madsen i Sommeren 1852 i nogen Tid har været i Niels Hansens Huus, men Comp. var i den Tid ikke i Huset; han veed ikke om Aarsagen hvorfor fol. 415b Jørgen Madsen forlod det og han har aldrig hørt Jørgen Madsen yttre noget som kunne hentyde paa at Jørgen Madsen var fiendtlig stemt mod Niels Hansen. Ligesaalidet veed Comp. noget om at Jørgen Madsen skulde have solgt en Hest for Niels Hansen. Dernæst fremstod den forrige Comp. Hustrue Maren Hansdatter der blev advaret om at sige Sandhed og forklarede under Sandheds Løfte og Eeds Tilbud at skjøndt hun er den dræbte Niels Hansens kjødelige Søster kan hun aldeles ingen Oplysning give om hvorledes er tilgaaet med hans Drab ikke heller har hun i denne Henseende Mistanke til nogen og navnlig ikke til Tømmersvend Jørgen Madsen en Person som hun aldrig veed at have seet før i Dag, det er hende ogsaa aldeles ubekjendt at der har været nogen Uenighed mellem Niels Hansen og Jørgen Madsen. Comparentinden ved at Jørgen Madsen har været i Huset hos Niels Hansen i Sommeren 1852 men om der har været Uenighed mellem dem veed hun ikke. Demitteret.

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør 08-08-1831 Se de originale dokumenter Aar 1831 den 8 August blev paa Nørre Herreds Tingsted nedsat Forhør af Herreds-fogeden, Justitsraad Aagaard, som Dommer og

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Af de anførte ere efter det under Forhøret oplyste George og Horatio Hovedmændene.

Af de anførte ere efter det under Forhøret oplyste George og Horatio Hovedmændene. RA/VILA/GG # 2.28.99 Plot to Runaway from St. Croix Jeg har hermed den Ære at fremsende en Udskrivt af denne Jurisdictions Politie Rets Protocol indeholdende et over forskjellige Ufrie optaget Forhør i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Forhør 21. februar 1851

Forhør 21. februar 1851 Forhør 21. februar 1851 Oversigtsbilleder Aar 1851 de 21de Februar blev paa Hjørring Raadstue en Forhørsret sat af Herredsfogden Hr. Spärck i Overvær af Retsvidnesuppleant Børglum og Politiassistent Lund,

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Historien om portvinen m.m.

Historien om portvinen m.m. Historien om portvinen m.m. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder 1862. Februar. 3.C.p.240.

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Fremlagt 1868, den 23. Februar Fremlagt i Commissionen den 7de April 1868 Joh. Petersen Nr. 4

Fremlagt 1868, den 23. Februar Fremlagt i Commissionen den 7de April 1868 Joh. Petersen Nr. 4 Fremlagt 1868, den 23. Februar Fremlagt i Commissionen den 7de April 1868 Joh. Petersen Nr. 4 ANDST M.FL HERREDERS CONTOIR, KOLDING 12/12-67 Bilag 4 Oversigtsbilleder Aar 1867 den 6 te December indfandt

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Afskrift af fogedprotokol vedr. Hans Andersen 1870 Aars 1870 den 8. november indfandt Fogden sig

Læs mere

Christiansted Politie -

Christiansted Politie - Herved tager jeg mig den Frihed at tilstille Deres Højvelbaarenhed Beskrivelse af et Politie Undersøgelses Forhør imod Slave Negrene June og Bachus, den Første tilhørende Plantagen Betzy s Juvel og den

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte

Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte Oversigtsbilleder Modtaget d. 11. Februar 1863. Afsendt d 28. Februar Justitsraad Edv. Buntzen contra 1) Arrestanten Martinus Adolph Ekmann eller Eckmann eller Martinus

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

RA/VILA/GG # Obeah Case, Est. Morning Star

RA/VILA/GG # Obeah Case, Est. Morning Star RA/VILA/GG # 2.28.101. Obeah Case, Est. Morning Star Vedlagt giver jeg mig den Ære at fremsende en Udskrivt af denne Jurisdictions Politie Rets Protocol indeholdende et til Undersøgelse om intenderede

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Anne Kathrine Nielsen

Anne Kathrine Nielsen Anne Kathrine Nielsen Historie om Anne Kathrine begynder et års tid efter Christian VIII er kommet på tronen. Det var efter hans far Frederik den VI døde og var blevet bisat den 7. januar 1840. Christian

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Kjøbenhavns Politi J.-Nr. 344 Station No. 4. Rapport. Onsdagen den 13de Juni 1866

Kjøbenhavns Politi J.-Nr. 344 Station No. 4. Rapport. Onsdagen den 13de Juni 1866 Kjøbenhavns Politi J.-Nr. 344 Station No. 4 L.-Nr. 733 anholdt 13/6. Kl. 4 ¼ Fm. 1 venerisk 2 Onsdagen den 13de Juni 1866 Politibetjent No. 145 Hansen indbragte Dags Form. Kl. 4 ¼ til Stationen et Fruentimmer

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere