Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter"

Transkript

1 Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter Aar 1831 den 8 August blev paa Nørre Herreds Tingsted nedsat Forhør af Herreds-fogeden, Justitsraad Aagaard, som Dommer og Skriver, med Vidnerne Heedemann og Andersen af Grenaae, i Anledning af det i Enken Gjertrud Sørensdatters Bryggers i Weggerslev, den 25de f. M. dødfundne og af Mette Sørensdatter fødte Barn. Dommeren fremlagde: 1. Regimentschirurg Wellerups og Candidatus medicinæ Hansens ved Forhøret af 27de f. M. belovede visum repertum af Gaars Dato. 2. Pastor Gads Attest af Gaars Dato om Mette Sørensdatters Alder og Confirmation. 3. Ditto Attest, betræffende Enken Gjertrud Sørensdatters Alder og Confirmation. 4. Ditto Attest, betræffende Ane Dorthea Sørensdatters Fødsel og Confirmation. 5. Ditto Attest, paategnet Dommerens Skrivelse, betræffende Mette Sørensdatters Levnedsvandel. 6. Ditto Attest, betræffende Enken Gjertrud Sørensdatters Forhold. 7. Ditto Attest angaaende Ane Dorthea Sørensdatters Vandel. Det fremlagte visum repertum vedhæftes Acten. De fra No 2 til No 7 fremlagte Attester indlemmes Acten og ere saalydende # Dommeren bemærkede, at Enken Gjertrud Sørensdatter og hendes Datter Mette Sørensdatter i Gaar bleve transporterede fra Weggerslev og indsatte i Grenaae Byes Arresthus, efterat Districtets Læge havde underrettet Dommeren om, at deres Helbred nu var saaledes, at de uden Fare kunde transporteres til og indsættes i Arresten. Efter Dommerens Foranstaltning fremstod for Forhøret 1. Jens Jensen Bids, Tjenestekarl hos sin Fader, Gaardmand Jens Mikkelsen Bids i Weggerslev. Efterat være formanet til Sandheds Udsigende, nedlagde han under Eds Tilbud saadan Forklaring: Han har været forlovet med Arrestantinden Mette Sørensdatter omtrent i 7 Aar, og har flere Gange havt Legemlig Omgang med hende, men dette har ikke været Tilfældet det sidste halve Aar. En Gang i indeværende Sommer sagde Arrestantinden Mette Sørensdatter til Deponenten, at, hvis hun ikke desto bedre vidste sig frie fra Mandfolk, frygtede hun for, at hun var frugtsommelig. Dertil svarede Deponenten, at han ikke troede at have været hende saa nær, at hun med ham kunde være frugtsommelig. Hverken før eller siden har Mette talt til ham om hendes Svangerskab, eller i saa Henseende yttret noget. Videre Samtale forefaldt ikke imellem disse, da Mette, som omforklaret talte til Deponenten om sin Frygt for at være frugtsommelig. Den 25 dennes, samme Dag, som Mette Sørensdatter fødte, kom Deponenten om Aftenen ind til Enken Gjertrud Sørensdatter. Han talte først med Sidstnævnte og siden med dennes Datter Mette, og de spurgte ham begge, om han vedkjendte sig at være Fader til det af Mette fødte Barn, hvortil han svarede Nei. Gjertrud Sørensdatter beklagede sig for Deponenten med de Ord: det var en bedrøvelig Handel, der var gaaet dem over, men hun forklarede sig ikke nøiere over hvad hun mente eller sigtede til med dette Udtryk, og han spurgte ei heller om videre Forklaring. Mette Sørensdatter sagde ikke videre til ham end ovenfor omforklaret er; og videre Samtale forefaldt ikke imellem ham og Gjertrud eller Mette. Ingen af disse talte noget til ham om, enten Barnet var levende eller død, eller hvor det var, eller hvad dermed var passeret. Gjertrud Sørensdatter har ikke nogensinde for Deponenten yttret Frygt for, at Mette var frugtsommelig, og han har eiheller nogensinde spurgt Gjertrud om Aarsagen til Mettes tiltagende Førlighed; thi han troede, hvad Mette forhen har sagt, at Standsningen af hendes maanedlige Renselse var Aarsagen. Da Deponenten den 25de f. M. om Aftenen kom ind til Gjertrud Sørensdatter, laae denne syg i sin Dagligstue, og hendes Datter Mette laae udi en Seng, som stod i Moderens øverste Stue, i hvilken Seng hun i flere Aar alene har ligget, og i dette Værelse har ingen Anden ligget. I Gjertruds Dagligstue var tvende Alkove Senge, hvor Gjertrud og Ane Dorthea have ligget i den ene og begge hendes Sønner Søren og Jens i den anden. Deponenten har kjendt Mette Sørensdatter siden hun var et Barn, og veed med Vished, at hun aldrig før har født Barn eller været svanger. Hun har stedse været roest for en god Vandel. Ane Dorthea

2 Sørensdatter var ikke hjemme hos Moderen, da han den 25 f. M. om Aftenen var der, og han har ikke med hende nogensinde havt Samtale om Mettes Svangerskab, Fødsel eller hendes Barn. Ei heller har han med Mettes Brødre Søren og Jens havt nogen Samtale i saa Henseende. Han forsikkrer ikke at kunne meddele noget til Oplysning om Mettes Fødsel og Forhold med hendes Barn. Aftraadte. 2. Birthe Rasmusdatter, givt med Gaardmand Rasmus Østermann i Weggerslev. Efterat være formanet til Sandheds Udsigende, afgav hun følgende Forklaring: Den 25 f. M. om Morgenen Klokken imellem 6 og 7 omtrent, saavidt Deponentinden erindrer, kom hendes Mands Søster, Enken Gjertrud Sørensdatter ind til Dept.den og bad hende om at laane sig noget Brændeviin. Hun fik det begjærte og gik derpaa hjem. Under sit Ophold hos Dept.den faldt ingen Samtale Sted, Mettes Svangerskab eller Fødsel angaaende, eller noget, som dermed kunde staae i Forbindelse. Siden saae Dept.den ikke enten Gjertrud eller. Omtrent en Time efter, at Gjertrud var gaaet fra Dept.den med Brændevinet, eller Klokken 8 omtrent, gik Dept.den til Gjertrud for af hende at laane en Skræppe, og var inde i Gjertruds Dagligstue. Skræppen blev hende laanet, men om det var Gjertrud eller hendes Datter Ane Dorthea, som leverede Dept.den den, erindrer hun ikke. Derimod erindrer hun med Vished, at baade Gjertrud og Ane Dorthea vare tilstede, thi den ene af disse (hvem erindrer hun ikke) leverede hende Skræppen, og den anden saae hun staaende i Bryggerset. Hverken Gjertrud eller Ane Dorthea havde da noget sygeligt eller forvirret Udseende. Mette Sørensdatter saae Dept.den ikke. Dept.den gik igjennem den Dør, som fører fra Gaarden til Gjertruds Dagligstue og blev staaende indenfor samme. Gjertrud lukkede da den imellem Kjøkkenet og Dagligstuen værende Dør og for at erfare Dept.dens Ærinde, og da denne havde sagt dette blev Skræppen hende leveret, hvorpaa hun gik bort uden at have i Gjertruds Gaard været andetsteds end i Dagligstuen, og uden at hun saae andre der i Gaarden end Gjertrud og Ane Dorthea. Hun erfarede ikke, da hun som sagt laante Skræppen, at noget Usædvanligt eller noget Ubehageligt var forefaldet i Gjertruds Gaard; thi saavel Gjertruds som Ane Dortheas Udseende var som sædvanligt, og saavidt hendes Øie kunde strække sig, mødte ei heller dette noget Usædvanligt. Henimod Middag, Klokken omtrent 11 kom der Bud til Dept.den fra Districtsgjordemoderen Madame Meilstrup ved Ane Dorthea for at bede Dept.den at komme ind til Gjertruds. Hun kom da først ind i Dagligstuen, hvor Gjertrud laae til Sengs. Denne begyndte da ved Dept.dens Indtrædelse at ville sige hende noget; Deponentinden kan imidlertid aldeles ikke forklare hvad det var Gjertrud sagde, da Deponentinden strax blev anmodet af Ane Dorthea om at gaae ind i den anden Stue til Madame Meilstrup, som var der tilstede hos den i Stuen liggende Mette Sørensdatter. Hverken Gjertrud eller Ane Dorthea eller Mette Sørensdatter have sagt Dept.den, at Mette var frugtsommelig; Ei heller har Dept.den spurgt nogen af disse derom. Dept.den har kjendt Mette som Barn, og har ikke nogensinde erfaret, at hun har været frugtsommelig, men denne har stedse indtil nu havt et godt Rygte. I Henseende til Senge? ligheden i Gjertrud Sørensdatters Gaard da var hendes Forklaring overensstemmende med 1ste Deponents. Dept.den veed ikke om Ane Dorthea var i Marken eller ude af sin Moders Gaard den 25de f. M. om Morgenen. For øvrigt var ingen videre Oplysning af Dept.den at erholde, og hun forsikrede gjentagende, ikke at have enten af Gjertrud eller hendes Børn hørt det Mindste om hvorledes tilgaaet er med Mettes Barne Fødsel eller hendes videre Forhold med Barnet. Aftraadte. 3. Søren Sørensen, Tjenestekarl hos sin Moder, Arrestantinden Gjertrud Sørensdatter. Han blev formanet til Sandheds Udsigende og nedlagde under Eeds Tilbud følgende Forklaring: Han er 33 Aar gammel. Han har været aldeles uvidende om at hans Søster Mette har været frugtsommelig, indtil hans Moder den 25 f. M. om Eftermiddagen Klokken 1 omtrent sagde ham, at hans Søster Mette havde gjort Barsel. Den 25 f. M. om Morgenen Klokken henimod 5, kjørte Deponenten til Grenaae med et Læs Tørv, hvorfra han kom hjem omtrent Klokken 10 om Formiddagen. Han sadte da Hestene i Porten og gik ind for at lægge de for Tørven modtagne Penge i en Dragkiste, som stod i den øverste Stue. Idet han gik igjennem Dagligstuen spurgte han sin Moder Gjertrud, som stod ved Bordet og saae meget daarlig ud, om, hvor Mette den Dag var at søge, men fik intet Svar af Moderen. Da han kom i den øverste Stue udførte han sit Ærinde der, og saae da Søsteren Mette ligge i Sengen, men han talte ikke til eller med hende. Derpaa gik han ud i Engen for at vende noget Høe, men vendte hjem Klokken 1 for at faae nogen Hjælp til Arbejdet. Ved sin Indtrædelse i

3 Dagligstuen saae Deponenten da Moderen Gjertrud liggende i Sengen, og denne sagde da Deponenten, at Mette havde gjort Barsel. Over denne Efterretning blev Dept., som ikke havde havt nogen Ahnelse om, at Mette var frugtsommelig, saa syg og daarlig, at han maatte gaae hen og lægge sig i Loen. Hans Søster har ikke nogensinde før født Barn eller været svanger. Hverken Moderen eller hans Søster have nogensinde til ham berørt, om det af Mette fødte Barn var levende ved Fødselen, ei heller om det videre Forfald med Barnet. I flere Aar, og saavidt Dept. erindrer siden hans Fader døde, har Mette havt sit Soveværelse i den øverste Stue, hvorimod Moderen og Ane Dorthea have ligget i den ene Seng i Dagligstuen og Deponenten og hans Broder Jens Sørensen i den anden. Deponenten saae ikke sin Søster Ane Dorthea den 25de f. M. førend om Eftermiddagen, da han kom ind i Stuen; men hun talte da ikke noget til ham om Barnefødselen eller hvorledes det med Barnet var tilgaaet. Med Jens Jensen Bids i Weggerslev har Deponenten ikke havt nogen Samtale i Anledning af hans Søster Mette. For øvrigt ved Deponenten ikke at give nogen videre Oplysning, ligesaalidt som han kan opgive Andre, der kunde give Forklaring i Sagen. Aftraadte. 4. Jens Sørensen, 18 Aar gammel, Tjenestekarl hos sin Moder, Arrestantinden Gjertrud Sørensdatter. Han blev formanet til Sandheds Udsigende og nedlagde under Eeds Tilbud følgende Forklaring: Han har ikke vidst, at hans Søster Mette har været frugtsommelig forinden han de 25 f. M. over Middag af sin Søster Ane Dorthea blev underrettet om at Mette den dag havde født et Barn. Bemeldte Dag om Morgenen Klokken 4 kjørte Deponenten ud i den hans Moder tilhørende Tørvemose for at læsse Tørv. Klokken imellem 6 og 7 kom Deponenten hjem for at spise Frokost og opholdt sig i Dagligstuen. Maden blev ham tilbragt af Moderen. Hans Søster Mette saae han intet til. Da han gik hjem fra Tørvemosen for at spise Frokost, mødte han sin Søster Ane Dorthea gaaende ud for at malke Faarene paa Marken. Naar hun kom tilbage fra Marken veed Deponenten ikke. Efterat Deponenten havde spiist Frokost gik han til Kreaturerne i Marken for at røgte disse, og kom først derfra hjem ved Middagstid. Ved sin Hjemkomst saae han ikke Mette, men forefandt derimod i Dagligstuen sin Moder liggende i Sengen, og at Gjordemoderen Madame Meilstrup tillige var i Stuen. Deponenten gik da ud til sin Søster Ane Dorthea, som da malkede Køerne, og spurgte hende om Aarsagen til, at han Moder var i Sengen og Gjordemoderen nærværende. Søsteren Ane Dorthea sagde ham da, at deres Søster Mette havde født et Barn, men det blev ikke omtalt enten Barnet var levende eller død, eller hvor det var, eller hvorledes dermed var tilgaaet. Med sin Moder Gjertrud og sin Søster Mette har han ikke havt nogen Samtale om Sidstnævntes Barsel eller Forholdet med hendes Barn. I flere Aar, og saavidt Deponenten erindrer siden hans Fader døde, har Mette havt sit Soveværelse i den øverste Stue, hvorimod Moderen og Ane Dorthea har ligget i den ene Seng i Dagligstuen og Deponenten og hans Broder Søren Sørensen i den anden. Aftraadte. 5. Elisabeth Meilstrup, givt med Gjørtler Jens Meilstrup i Weggerslev, beskikket Gjordemoder for Weggerslev og flere Sogne. Efterat være formanet til Sandheds Udsigende nedlagde hun under Eeds Tilbud følgende Forklaring: Da Deponentinden den 25 f. M. ved Middagstid eller Klokken 11 omtrent første Gang kom til Enken Gjertrud Sørensdatter i Forening med Pastor Gad og efter dennes Begjæring, laae Gjertrud Sørensdatter i Sengen; hendes Datter Mette stod ved Bordet i Dagligstuen, og hendes Datter Ane Dorthea kom ogsaa strax, eller forinden Pastor Gad gik bort, ind i Dagligstuen. Gjertrud laae paaklædt i sine sædvanlige daglige Klæder, og Dept.den bemærkede ikke, at hun havde noget sygeligt Udseende. Mette, som stod ved Bordet saae meget svag ud. Ane Dorthea havde sit sædvanlige Udseende. Saavel Dept.den som Pastor Gad opfordrede Mette til at bekjende, at hun var frugtsommelig, eller at hun havde været det, men saavel Mette, som hendes Moder Gjertrud nægtede gjentagende og med Haardnakkethed, at Mette hverken var frugtsommelig eller havde været det. Ane Dorthea aabenbarede ei heller, at Mette havde gjort Barsel; men sagde derimod, at baade hun og hendes Moder havde netop Dagen i Forveien, anmodet Mette om at tilstaae, at hun var frugtsommelig, i Tilfælde hun virkelig var det. Der var da ikke flere tilstede i Gjertrud Sørensdatter Gaard end de ovenbenævnte. Efter at Mette af Dept.den var bleven undersøgt, og det derved befandtes, at Mette nyligen havde født Barn, opfordrede Dept.den Mette til at fremvise dette. Mette svarede da, at det var intet Barn, hun havde faaet. Gjertrud gav samme Svar, og Ane Dorthea sagde, at hun vidste ikke af, at Mette havde faaet Barn. Da nu Dept.den endvidere trængte paa at ville have Barnet

4 at see, og hvis det ikke blev fremviist da vilde hun derom gjøre Anmeldelse, tilstod Mette tilsidst, at hun havde gjort Barsel, og i det samme sprang hun med en usædvanlig Fart fra den øverste Stue, hvor hun var med Dept.den, igjennem Dagligstuen til Kjøkkendøren, men da hun var kommet dertil forbød Dept.den hende at gaae videre, og Mette raabte da ud i Kjøkkenet til Ane Dorthea, at denne skulde hente Barnet. Ane Dorthea svarede da, at hun ikke vidste af noget Barn at sige, men da Dept.den med Alvor fordrede Barnet, og efterat Mette havde sagt til Ane Dorthea jo vist veed Du hvor Barnet er, sagde denne, at hun vel havde seet noget liggende udi et Stykke, og gik derpaa ud i Bryggerset og hentede Barnet. Da Barnet af Dept.den blev modtaget, var det som forhen omforklaret, vadsket og reent, men Barnets Mund var fuld af Mask, som bruges til Svineføde, hvilket Dept.den tog ud af Munden og bortkastede. Dept.den talte ikke med Gjertrud eller Mette i Anledning af den i Barnets Mund fundne Mask. Derimod talte hun til Ane Dorthea derom, og denne svarede, at denne Mask var vel faldet i Barnets Mund ved at bringe Mask ud til Svinene. Dept.den var saavidt hun erindrer i Bryggerset den 25 f. M. efterat Barnet var bleven afleveret, men hun bemærkede da intet der, uden det Blod, som laae på Gulvet paa det Sted, hvor Barnefødselen skal være gaaet for sig. Næste Dag derefter, nemlig den 26de f. M. gik Dept.den atter ud i Bryggerset, for om muligt at opdage Sammenhængen med den omtalte Mask, og ved at gribe ned i den i Bryggerset staaende Svinetønde, som omtrent var halvfuld af Vand, fik hun Mask i Haanden, der havde samme Udseende som den Mask, der var i Barnets Mund. Dept.den gjentager, at saavel Mette som dennes Moder flere Gange har nægtet med Bestemthed at Mette var frugtsommelig. Da Dept.den tog den omforklarede Mask, der var i Barnets Mund, var Sognefoged Jens Christensen og Lægdsmand Rasmus Juul, begge af Weggerslev komne tilstede og saae, at Dept.den tog denne Mask af Munden. Den 25 f. M. omtrent Kl. 11 sendte Dept.den Bud efter Rasmus Østermanns Hustrue, Birthe Rasmusdatter, for at gaae Mette tilhaande. Dept.den talte til Ane Dorthea om de Læsioner, som Barnet havde i Ansigtet og paa Halsen, men denne sagde, at hun ikke kunde begribe, hvorfra samme kunde være komne. Det er ikke Dept.den bevidst, at Mette Sørensdatter forhen har været frugtsommelig. Dept.den bemærkede, at det er Brug hos Bønder at give de fødende Mødre Brændeviin efter Fødslen, naar Gjordemoderen har forladt Barselkonen, og har Mette Sørensdatter faaet Brændeviin strax efterat have født Barnet, antager Dept.den, at det er skeet i den Hensigt, at Mette desto snarere skulde blive Efterbyrden qvit. For øvrigt vidste Dept.den ikke at meddele videre Oplysning i Sagen. Aftraadte. 6. Mette Sørensdatter, givt med Huusmand Claus Aagaard i Weggerslev, som, efterat være formanet til Sandheds Udsigende, nedlagde under Eeds Tilbud følgende Forklaring: Saavel Gjertrud Sørensdatter som dennes Datter Ane Dorthea som omtrent 8 Dage førend Mette barslede, nægtede for Deponentinden, at Mette var frugtsommelig, og sagde, at Standsningen af hendes maanedlige Udtømmelse var Aarsagen til Mettes tiltagende Førlighed. Den 25de f. M. Klokken imellem 9 og 10 Formiddag kom Dept.den ind til Gjertrud Sørensdatter. Ved sin Indtrædelse i dennes Dagligstue kom Gjertrud Sørensdatter med usædvanlig hurtige Skridt fra den øverste Stue ind i Dagligstuen og kastede sig paa Sengen der udi sine Klæder. Hun var paaklædt i sine sædvanlige daglige Klæder. Hendes Udseende var blegt. Til Mette saae Dept.den ikke. Ane Dorthea gik i Dagligstuen og feiede Gulvet og havde sit sædvanlige Udseende. Efterat Gjertrud Sørensdatter havde lagt sig i Sengen zittrede hun stærkt; og da Dept.den spurgte hende, hvorledes hun havde det, svarede Gjertrud, at hun var daarlig. Dept.den forlod derpaa Gjertruds Huus, uden at nogen videre Samtale fandt Sted imellem hende og Gjertrud eller Ane Dorthea, og der blev saaledes ikke imellem dem omtalt det Mindste enten om Mettes Svangerskab eller Barnefødsel. Siden var Dept.den ikke i Gjertrud Sørensdatters Huus eller talte enten med denne eller med nogen af hendes Døttre førend Dagen derefter, den 26de f. M. om Morgenen og forinden Forhørsretten dertil var ankommet, da hun gik ind til Gjertrud for at spørge til dennes Befindende; og paa hendes videre Forespørgsel om, hvorledes det var tilgaaet med Mettes Barnefødsel, svarede Gjertrud, at hun havde staaet i Kjøkkenet og vadsket Kar af, da Mette var i Bryggerset, hvorfra hun da havde hørt tvende smaae Barneskrig; men Gjertrud gav ingen Forklaring, om hun var gaaet ud i Bryggerset eller havde havt med Barnet at bestille eller havt det, eller hvad da med Barnet var passeret. Da Dept.den gik fra Gjertrud fulgte dennes Datter Ane Dorthea hende ud i Porten, og denne sagde da uopfordret til Dept.den følgende Ord: Jeg er uskyldig i Gjerningen; jeg var i Marken, da det skete;

5 men min Moder er Gjerningsmanden. Men det blev ikke omtalt, hvad det var for en Gjerning, Ane Dorthea sigtede til, men Dept.den kunde ikke andet end antage, at Ane Dorthea sigtede til det paa Mettes Barn begaaede Drab. For øvrigt fandt ingen videre Samtale Sted imellem Dept.den og Ane Dorthea. Dept.den vidste ingen videre Oplysning at meddele i nærværende Sag. Aftraadte. Forhøret hævet. Aagaard.

Fælles for alle afhørte i retten: De blev formanet til at sige sandheden, og deres forklaring blev afgivet under ed.

Fælles for alle afhørte i retten: De blev formanet til at sige sandheden, og deres forklaring blev afgivet under ed. 3. Forhør. Se den originale transskription. Forhøret afholdt: 8. august 1831. Sted: Nørre Herreds Tingsted, Grenaa. Forhørsleder og skriver: Herredsfoged. justitsråd Aagaard, Grenaa. Vidner: Heedemann

Læs mere

Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter den 25. juli begåede barnemord.

Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter den 25. juli begåede barnemord. 13. Forhør. Se den originale transskription. Forhøret afholdt: 14. september 1831. Sted: Ekstraret nedsat på Nørre Herreds tingsted, Grenaa. Anledning: Det i Veggerslev hos enken Gjertrud Sørensdatter

Læs mere

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 fol. 407b Aar 1853 den 16de Octbr blev Middelfart Kjøbstads Forhørs- Ret sat med undertegnede Retsvidner for at erhverve Oplysning angaaende et paa Huusmand

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Grenå Byfoged Dokumenter til Justitsprotokol

Grenå Byfoged Dokumenter til Justitsprotokol Grenå Byfoged Dokumenter til Justitsprotokol 1831-32 Se de originale dokumenter Actions Indlæg i Justitssagen mod Mette Sørensdatter, Ane Dorthea Sørensdatter og Enken Gjertrud Sørensdatter, af Grenaae

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Afskrift af fogedprotokol vedr. Hans Andersen 1870 Aars 1870 den 8. november indfandt Fogden sig

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Historien om portvinen m.m.

Historien om portvinen m.m. Historien om portvinen m.m. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder 1862. Februar. 3.C.p.240.

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Forhør 21. februar 1851

Forhør 21. februar 1851 Forhør 21. februar 1851 Oversigtsbilleder Aar 1851 de 21de Februar blev paa Hjørring Raadstue en Forhørsret sat af Herredsfogden Hr. Spärck i Overvær af Retsvidnesuppleant Børglum og Politiassistent Lund,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Fremlagt 1868, den 23. Februar Fremlagt i Commissionen den 7de April 1868 Joh. Petersen Nr. 4

Fremlagt 1868, den 23. Februar Fremlagt i Commissionen den 7de April 1868 Joh. Petersen Nr. 4 Fremlagt 1868, den 23. Februar Fremlagt i Commissionen den 7de April 1868 Joh. Petersen Nr. 4 ANDST M.FL HERREDERS CONTOIR, KOLDING 12/12-67 Bilag 4 Oversigtsbilleder Aar 1867 den 6 te December indfandt

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Udskrift af Voer og Nim Herreders samt Stensballegaard Birks Foged Protokol.

Udskrift af Voer og Nim Herreders samt Stensballegaard Birks Foged Protokol. - 1 - Voer og Nim Herreder Horsens d. 4 Oktober 1893. Samt Stensballegaard Birk. Til Aarhus Stiftamt. Hoslagt giver jeg mig den Ære at fremsende Udskrift af Fogedforhør til Oplysning om Fattiglem paa Honum

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Af de anførte ere efter det under Forhøret oplyste George og Horatio Hovedmændene.

Af de anførte ere efter det under Forhøret oplyste George og Horatio Hovedmændene. RA/VILA/GG # 2.28.99 Plot to Runaway from St. Croix Jeg har hermed den Ære at fremsende en Udskrivt af denne Jurisdictions Politie Rets Protocol indeholdende et over forskjellige Ufrie optaget Forhør i

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015

Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015 Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015 Min 2 x tipoldefar fik et hårdt og kort liv, idet han som 38-årig endte med at begå selvmord ved at hænge sig. Jeg har længe tænkt på at søge oplysninger

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Han slog sit barn ihjel

Han slog sit barn ihjel Han slog sit barn ihjel En beretning fra Lollands Nørre Herred Roskilde 2001 Palle Kvist Palle Kvist pkv@mail.dk Eget tryk, 1 udgave ISBN 87-988199-0-9 Eftertryk tilladt med kildeangivelse - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

RA/VILA/GG # Obeah Case, Est. Morning Star

RA/VILA/GG # Obeah Case, Est. Morning Star RA/VILA/GG # 2.28.101. Obeah Case, Est. Morning Star Vedlagt giver jeg mig den Ære at fremsende en Udskrivt af denne Jurisdictions Politie Rets Protocol indeholdende et til Undersøgelse om intenderede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Jørgen) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Ole Lukøie. Ole Lukøie. Mandag. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1842

Ole Lukøie. Ole Lukøie. Mandag. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1842 Ole Lukøie Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1842 Ole Lukøie I hele Verden er der ingen, der kan saa mange Historier, som Ole Lukøie! - Han kan rigtignok fortælle! Saadan ud paa Aftenen, naar

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Svendborg Bylov 1619 (1572)

Svendborg Bylov 1619 (1572) Svendborg Bylov 1619 (1572) Svendborg Bylov blev revideret i 1619, men er egentlig en gengivelse af en ældre vedtægt fra 1572. Loven peger derudover endnu længere bagud i tid, og kan som sådan bruges til

Læs mere

Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Slægtsforskning fra Rakker Databasen Fra Slægtsforskning fra Rakker Databasen Esbjerg Byhistoriske Arkiv 1. april 1815 Hammerum herreds politiret Delt note: Sensitive:0 1815.04.01. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1791-1815

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte

Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte Oversigtsbilleder Modtaget d. 11. Februar 1863. Afsendt d 28. Februar Justitsraad Edv. Buntzen contra 1) Arrestanten Martinus Adolph Ekmann eller Eckmann eller Martinus

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Bilag 5 Oversigtsbilleder

Bilag 5 Oversigtsbilleder Fremlagt i Commissionen den 7de April 1868 No. 5 Bilag 5 Oversigtsbilleder Aar 1867 den 9de December blev Jerlev Brusk Herreders Politiret sat paa Thingstedet i Kolding og betjent af Dommeren og Skriveren,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1)

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) JP 20-1744 Jens Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 (1709-1753) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) Daabens Confirmation over Jørgen Clemendsen Landsoldats 2de Børn, det første kaldet Knud, og det

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere