Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsprotokollat af 27. marts 2011"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten for 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for Indledning Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning 41 2 Strategi for revision af årsrapporten for Forbundets forretningsgange og interne kontroller Indberetning til fordelingsnøglen 42 3 Kommentarer og supplerende specifikationer til årsrapporten Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Ledelsesberetningen Ikke-korrigerede forhold 43 4 Øvrige forhold Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold 44 5 Afsluttende oplysninger m.v Andre ydelser end revision Erklæringsopgaver Ledelsens regnskabserklæring Bestyrelsens formelle pligter Overholdelse af lovgivningen Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Lovpligtige oplysninger 46 40

3 1 Konklusion på revision af årsrapporten for Indledning Som forbundets revisor har vi foretaget revision af det af bestyrelsen udarbejdede udkast til årsrapport for for Årsrapporten udviser følgende hovedtal: Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Vores revision er udført i overensstemmelse med principperne beskrevet i redegørelsen om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse i vores revisionsprotokollat af 18. februar 2007, side Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen på årsrapporten. Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne årsrapporten for 2010 med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 2 Strategi for revision af årsrapporten for 2010 Som forberedelse til revisionen af årsrapporten for 2010 har vi drøftet forventningerne til forbundets økonomiske udvikling for 2010 med forbundets kasserer, herunder risici relateret til forbundets drift m.v. Vi har endvidere drøftet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og de af forbundets iværksatte tiltag til styring heraf. Vi har ikke identificeret regnskabsposter og områder, hvortil der efter vores opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i årsrapporten. Revisionen er tilrettelagt med henblik på at afdække risikoen for væsentlige fejl og mangler i årsrapporten. Vores revision har bestået af substansbaserede revisionshandlinger, hvor vi tester posterne i balancen til ekstern og anden dokumentation. Revisionsarbejdet er udført i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for

4 2.1 Forbundets forretningsgange og interne kontroller Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter forbundets størrelse og karakter med henblik på at forebygge uforudsete tab i forbundet, understøtte ledelsens tilsyn med forbundet samt at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering. Antallet af ansatte i forbundet er begrænset, hvilket ikke på alle områder muliggør en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller. Ledelsen er bekendt med, at forholdene indebærer en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede. Vores revision har i det væsentligste været baseret på en gennemgang af forbundets afstemninger, stikprøvevis kontrol af udvalgte transaktioner samt analyser af regnskabsmæssige data. Vi skal gøre opmærksom på, at bemærkningen alene har til formål at påpege de fra et revisionsmæssigt synspunkt foreliggende sikkerhedsmæssige vanskeligheder og den begrænsning af revisors ansvar, der er en naturlig følge heraf, idet det er bestyrelsens afgørelse, hvorvidt det omtalte forhold skal ændres Forbundets kasserer har enefuldmagt til forbundets konti i Danske Bank. Vi anbefaler, at fuldmagtsforholdene revurderes, idet det er vores opfattelse, at der ikke bør være enefuldmagt. Vi skal anføre, at vi ikke i forbindelse med revisionen har konstateret uregelmæssigheder på grund af forholdet. 2.2 Indberetning til fordelingsnøglen Vi har i juni måned 2010 afgivet erklæring vedrørende den økonomiske fordelingsnøgle til DIF. Den økonomiske fordelingsnøgle danner grundlag for tilskud til forbundet fra DIF. I erklæringen har vi anført bemærkninger, idet der ikke for alle indberettede oplysninger forelå dokumentation. Vi har anbefalet ledelsen, at alle indberettede oplysninger kan dokumenteres, da der kan være risiko for, at DIF reducerer i tilskuddet til forbundet, såfremt gennemførte aktiviteter ikke kan dokumenteres. 42

5 3 Kommentarer og supplerende specifikationer til årsrapporten Vi skal supplere årsrapporten med enkelte kommentarer og specifikationer. 3.1 Resultatopgørelse Indtægter og omkostninger Vi har stikprøvevis revideret indtægter og omkostninger, herunder sammenholdt disse med realiseret for 2009 og budget for Revisionen gav ikke yderligere anledning til bemærkninger. 3.2 Balance pr. 31. december Likvide beholdninger Vi har gennemgået afstemninger af forbundets likvide beholdninger til kontoudtog fra pengeinstitutter pr. 31. december Ledelsesberetningen Årsrapportens ledelsesberetning er omfattet af revisionspligten. Vi har påset, at ledelsesberetningen indeholder de i lovgivningen krævede oplysninger. Vi har endvidere påset, at ledelsesberetningens finansielle og ikke-finansielle oplysninger er i overensstemmelse med årsregnskabet og grundlaget herfor. 3.4 Ikke-korrigerede forhold I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsrapport, fordi ledelsen vurderer dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsrapporten som helhed. Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledelsen foretagne vurdering. Alle sådanne forhold identificeret under revisionen er indarbejdet i det foreliggende udkast til årsrapport. 43

6 4 Øvrige forhold 4.1 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsrapporten, har vi gennemgået begivenheder indtruffet efter balancedagen. Ledelsen har oplyst, at der efter deres opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen som kan påvirke årsrapporten. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsrapporten pr. 31. december 2010, og som ikke allerede er indarbejdet i årsrapporten. 4.2 Forsikringsforhold Forsikringsforhold omfattes ikke af vores revision. Ledelsen har på vores forespørgsel bekræftet, at forbundet som minimum opfylder den af bestyrelsen vedtagne forsikringspolitik, og at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at forbundets aktiver og hele virksomhed skønnes rimeligt forsikringsdækket i eventuelle skadessituationer. 5 Afsluttende oplysninger m.v. 5.1 Andre ydelser end revision Vi har ud over vores lovpligtige revision assisteret forbundet med opstilling af årsrapporten for Der er ikke ydet anden assistance i årets løb. 5.2 Erklæringsopgaver Vi har i juni måned 2010 afgivet erklæring vedrørende den økonomiske fordelingsnøgle til DIF, jf. omtale i afsnit Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra kasserer Bent Poulsen og formand Jan Bent Andersen om forhold af væsentlig betydning for årsrapporten, og hvor vi har vurderet et behov herfor. Den skriftlige erklæring omfatter årsrapportens indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, ledelsesberetningen, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. 44

7 Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.4 Bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, at der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder, og at revisionsprotokollater fremlægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne. Forbundet har udarbejdet en forretningsorden. Bestyrelsens arbejdsområder og pligter fremgår heraf. Bestyrelsens forhandlingsprotokol Bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til møde den 11. december 2010 er læst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne er kommet rigtigt til udtryk i årsrapporten. Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsrapporten. 5.5 Overholdelse af lovgivningen Vi har forespurgt kassereren og formanden, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsrapporten. Kassereren og formanden har over for os bekræftet, at der dem bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsrapporten. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsrapporten. 5.6 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Kassereren og formanden har over for os bekræftet: deres ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af regnskabs- og interne kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at de ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i forbundet. 45

8 Som krævet af de danske revisionsstandarder har kassereren og formanden på vores forespørgsel bekræftet, at de ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 5.7 Lovpligtige oplysninger I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 46

9 Revisionsprotokollat omfattende side er fremlagt på mødet den 27. marts 2011 I bestyrelsen: Jan Bent Andersen Bjarne Roursgaard Bent Poulsen formand næstformand kasserer Thomas Jensen Laila Brummer Jan Rasmussen Claus Falk 47

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen " KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Indhold y l Konklusion på revision af koneem- og årsregnskabet for 2009 1.1 Indledning 1.2 Konklusion på den udførte

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere