plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 RSM plus Indholdsfortegnelse Side 1 Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet Årsregnskabet Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Drøftelser med selskabets daglige ledelse om besvigelser Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet Godkendelse af bilag Løn 17 2 Virksomhedens forretningsgange og interne kontroller Funktionsadskillelse 18 3 Kommentarer til årsregnskabet Resultatopgørelsen Løn og gager Balancen Tilgodehavender fra salg Kortfristet gæld 19 4 Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af ledelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Bestyrelsens forhandlingsprotokol Rådgivnings- og assistanceopgaver 19 5 Erklæring 20

3 RSM plus 16 1 Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet Som virksomhedens generalforsamlingsvalgte revisorer, har vi afsluttet den i årsregnskabsloven foreskrevne revision af det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Årsregnskabet Årsregnskabet udviser følgende: kr. kr. Resultat 0 0 Aktiver Egenkapital Revisionens formål, planlægning, omfang og rapportering er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til siderne 1 til 7 i revisionsprotokollat af 18. marts Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med følgende revisionspåtegning: Til andelshaverne i Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Vi har revideret årsregnskabet for Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn-

4 RSM plus 17 skabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. har som sammenligningstal i resultatopgørelsen samt noterne for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2014 og Disse budgettal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet: Drøftelser med selskabets daglige ledelse om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt virksomhedens ledelse om risikoen for besvigelser. Ledelsen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser. Herudover har vi fået oplyst, at der ikke, på trods af den manglende funktionsadskillelse, vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i virksomhedens årsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af virksomhedens aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet I henhold til de internationale revisionsstandarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vores revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det er efter vores opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen, og for det billede årsregnskabet skal give af virksomheden. Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret større fejl, som ikke er blevet korrigeret Godkendelse af bilag Under vores bilagsrevision har vi konstateret, at ikke alle bilag er godkendt af en anden person end kassereren, som betaler bilagene. Om muligt anbefaler vi, at bilag godkendes af en anden person før betaling Løn Under vor revision, har vi konstateret, at honorar til havemand ikke var indberettet til skat. Beløbet er indberettet nu. Feriepenge til driftsleder afregnes løbende sammen med lønnen. Det er i strid med ferieloven, som ikke kan fraviges til ugunst for den ansatte. Den ansatte vil derfor kunne kræve feriepenge en gang mere ved afholdelse af ferie. Vi anbefaler, at feriepenge afregnes til feriegiro, som udbetaler feriepengene ved afholdelse af ferie. Revisionen har, bortset fra ovennævnte, ikke givet anledning til bemærkninger. 2 Virksomhedens forretningsgange og interne kontroller Muligheden for at hindre væsentlige fejl i virksomhedens årsregnskab, herunder fejl forårsaget af besvigelser, minimeres først og fremmest ved, at der ved tilrettelæggelsen af virksomhedens registreringssystemer og forretningsgange sikres en betryggende intern kontrol.

5 RSM plus Funktionsadskillelse Under hensyn til virksomhedens størrelse og organisation i øvrigt er det kun i begrænset omfang muligt at tilrettelægge arbejdsgange og gensidige kontroller for virksomhedens forretningsgange. Denne situation kan medføre, at virksomheden ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl. Prokuraforhold: Kasserer Jørgen Worsøe har ene-prokura til pengeinstitut, hvilket giver mulighed for at han kan disponere på egen hånd. Det ideelle ville være, at der etableres dobbelt-prokura med en anden person. Vi er bekendt med, at bankkontoudskrifter udleveres til bestyrelsen løbende. Vi anser denne sammensætning for en væsentlig svaghed i den interne kontrol. Den manglende funktionsadskillelse øger risikoen for fejl i virksomhedens årsregnskab som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Fejl i årsregnskabet, der er en følge af besvigelser, bliver ikke nødvendigvis opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Endelig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en sådan risiko er påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Vi skal derfor anbefale, at virksomhedens ledelse regelmæssigt laver opfølgende kontroller, eksempelvis gennemgang af bogføringen og kontoudtog for de likvide beholdninger. En sådan gennemgang kan delvis kompensere for de manglende interne kontroller. Vi skal understrege, at ovennævnte bemærkninger ikke er udtryk for, at vi under vores revision har konstateret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser, men skal ses som en understregning af, at funktionsadskillelse normalt er et væsentligt led i et virksomheds interne kontrol. Vi har som følge af den manglende funktionsadskillelse ikke foretaget en detaljeret gennemgang af virksomhedens interne kontroller, og ej heller baseret vores revision på disse. Vi har i stedet udvidet omfanget af vores øvrige revisionshandlinger. 3 Kommentarer til årsregnskabet Vi har følgende kommentarer og supplerende specifikationer til årsregnskabet: 3.1 Resultatopgørelsen Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og budgettet. Vi har stikprøvevis bilagsrevideret poster i resultatopgørelsen, ligesom vi har gennemgået bilag efter statusdagen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Der henvises til årsregnskabet og specifikationerne hertil Løn og gager Vi har foretaget afstemning af de i årsregnskabet omkostningsførte lønninger og sociale udgifter til virksomhedens indberettede lønoplysninger. Vi har desuden foretaget stikprøvevis gennemgang af, at alle personer, der udbetales løn til, er ansat og berettiget til lønudbetaling.

6 RSM plus Balancen Generelt er balanceposterne stikprøvevis afstemt til underliggende dokumentation eller analyseret. Indregningen af aktiver og forpligtelser er vurderet, ligesom vi har vurderet regnskabsmæssige skøn og drøftet disse med ledelsen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger Tilgodehavender fra salg Vi har foretaget en gennemgang af debitorkontiene og påset, at debitorsaldoen stemmer med oplysninger fra forbrugersystemet. Vi har vurderet, at der ikke er usædvanlige risici for tab. I forbindelse med afstemningen konstaterede vi, at tilgodehavende jævnfør finansbogholderiet var tkr. 4 større end tilgodehavende jævnfør opgørelse fra forbrugersystemet. Vi har rettet differencen Kortfristet gæld Vi har kontrolleret anden gæld til underliggende dokumentation, herunder skyldige beløb for moms, A- skatter og sociale omkostninger samt skyldige vandafgifter. Det er ligeledes stikprøvevis kontrolleret, at virksomheden i året har afregnet moms, A-skatter og sociale omkostninger rettidigt. Vi konstaterede en difference på vandskat fra tidligere år på tkr. 4. Beløbet er ført over resultatopgørelsen. 4 Øvrige oplysninger Øvrige væsentlige oplysninger til regnskabsaflæggelsen: 4.1 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2014 har virksomhedens ledelse over for os afgivet en skriftlig bekræftelse (regnskabserklæring) om årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. 4.2 Eftersyn af ledelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge vedtægterne er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at virksomheden overholder bogføringsloven Bestyrelsens forhandlingsprotokol Bestyrelsens forhandlingsprotokoller til og med den 29. oktober 2014 er læst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, og dels at beslutningerne er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet. 4.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver Vi har, siden afgivelse af vores seneste protokollat, udført følgende opgaver for virksomheden: Assistence ved opstilling af årsregnskabet Assistence med bogføringen, herunder afstemninger, diverse bogholderirettelser m.v. Assistance ved opstilling af budget Assistance med omdannelse af selskabsform, herunder økonomisk rådgivning i forbindelse med anmodning om bindende svar hos SKAT. Assistance med indberetning af honorar til havemand til SKAT.

7 RSM plus 20 5 Erklæring I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse: at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Kolding, den 18. februar 2015 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Torben Kristensen statsautoriseret revisor Fremlagt den 18. februar 2015 Bestyrelse: Jens S. Hansen Jørgen Worsøe Thomas Lyhne Niels Henrik Østerlund Per Sørensen

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere