ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring... 2 Udvælgelse af kandidater... 2 Certificering... 3 Kontakt til outbound... 3 Kommende inbounds... 3 Bilag 1 Interview af studenten... 5 Bilag 2 Klubcounsellors opgaver... 6 Bilag 3 Årshjul for klub counsellor... 7 Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubcounsellor og beskriver de arbejdsopgaver, som klubbens counsellor har i arbejdet med Longterm ungdomsudvekslingen (LTE), et års udveksling af unge mellem 16 og 18 år. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre klubcounsellorer har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan counsellor kan søge hjælp og information. Rotary klubbens organisering Enhver Rotary klub bør have en counsellor, der sammen med bestyrelsen lægger strategien for klubbens ungdomsarbejde. Counsellor indgår som en del af bestyrelsen, og er normalt fritaget fra rotationsprincippet, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer er underlagt. Information om udveksling Counsellor besvarer henvendelser fra interesserede unge og oplyser om muligheder og betingelser for udveksling. Counsellor oplyser også om de krav der stilles til de unge, der påtænker at aflevere en ansøgning. Counsellor har ligeledes en PR opgave. De skal uddele informationsmaterialer, besøge skoler, opsætte plakater, sende indlæg til den lokale presse og/eller afholde informationsmøder. Ansøgning Det foreløbige ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden: Dette enkle skema vil være tilstrækkeligt til, at klubben kan vælge den/de kandidater, den vil være sponsor for. Efter udvælgelsen skal kandidaten udfylde den endelige ansøgning på det internationale ansøgningsskema. Før ansøger kan påbegynde arbejdet med ansøgningen skal klubbens counsellor oprette den kommende udvekslingsstudent i databasen som New Applicant. Når udvekslingsstudenten er oprettet sender systemet automatisk en mail til ansøger. Denne mail giver adgang til databasen for indtastning af studentens stamdata. Der afsluttes med en udskrift, som anvendes som basis for ansøgningen, der suppleres med lægeerklæring, tandlæge- og skoleudtalelse mv. 1

2 Sponsorerklæring Alle ansøgninger skal være ledsaget af én af klubben underskrevet sponsorerklæring. Denne skal indeholde klubbens garanti for, at man har gennemgået ansøgningen, undersøgt ansøgerens forhold, at man har interviewet den pågældende og fundet oplysningerne rigtige, og at man med klubbens underskrifter på ansøgningen og sponsorerklæringen anbefaler den pågældende som udvekslingsstudent. En sponsorerklæring er også en forpligtelse for klubben til at modtage en oversøisk udvekslingsstudent. Klubben kan på sponsorerklæringen udtrykke sine ønsker, hvad angår tidspunkt, land og køn for den kommende inbounds student. Ved fordeling af de indkommende studenter vil disse ønsker blive taget i betragtning i så høj grad som muligt. Værtskabserklæring Fristen for aflevering af den færdige ansøgning til klubbens counsellor må ikke sættes senere end den 1. oktober, da klubben senest den 1. november skal aflevere ansøgningerne til District Chair. District Chair behandler alle rettidigt indkomne ansøgninger. Ansøgninger, som er mangelfulde eller ikke rettet inden den 1. december, kan ikke forventes at blive taget i betragtning. Omkring årsskiftet, når distriktet og Multidistrikt Danmark har afsluttet behandlingen af alle ansøgninger, gives meddelelse til ansøger og counsellor om, at ansøgningen har passeret den danske udvælgelse. Derefter meddeles, hvilket land og distrikt ansøgningen er sendt til. Hvis klubben ønsker at gøre brug af udvekslingsstudentens familie som værtsfamilie, kan man udfærdige en Værtskabserklæring. Her bekræfter værtsfamilien, at de gerne vil være vært for udvekslingsstudenter i 3-4 perioder af 3-4 måneder, svarende til et års værtskab. Udvælgelse af kandidater Efter udfyldelsen af det foreløbige ansøgningsskema er det vigtigt, at counsellor, bistået af klubmedlemmer af begge køn, inviterer ansøgeren til et interview for at konstatere, om han/hun er egnet til udsendelse. 2

3 Det er også vigtigt, at ansøgerens forældre deltager i en del af dette interview. Se bilag 1 for en oversigt over gode spørgsmål til dette interview. Certificering Alle Rotaryklubber over hele jorden, som deltager i ungdomsudveksling er certificerede. Det betyder, at vi har besluttet os for i fællesskab at leve op til en række kvalitetskrav og regler til gavn for de unge. Betingelserne for certificeringen fremgår af en særskilt folder: Sikkerhed og Omsorg for Udvekslingsstudenter i Danmark. Folderen kan downloades fra hjemmesiden. Det fremgår bl.a. heraf, at klubbens counsellor løbende skal informeres om betingelserne for, at klubben kan medvirke i programmet. Denne information gives ved de årlige counsellormøder, hvortil der er mødepligt for counsellor Kontakt til outbound Counsellor bør på vegne af den sponsorerende klub følge med i den udsendtes liv i det fremmede - f.eks. ved at bede studenten sende breve eller s, mens han/hun er ude og på den måde være et bindeled mellem klub og student. Klubcounsellor har selvfølgelig også informationspligten overfor de øvrige medlemmer i klubben, så disse kan følge den unge via oplæste mails eller rejsebreve. værtsfamilie og counsellor samt med klubledelsens underskrift. Endvidere anføres, i hvilken lufthavn studenten bliver afhentet. Husk at skrive tydeligt, da navne og adresser skal kunne læses af personer, der ikke er vant til at læse dansk. Endvidere skal der findes studieplads på en skole i nærheden. De fleste studenter optages på et alment gymnasium, men også handelsskole eller teknisk skole er en mulighed. For helt unge studenter kan 10. klasse også komme på tale. Skolens ledelse skal underskrive og stemple på Guarantee form samt på det medsendte School Acceptance Letter. For at spare tid vil det være en god ide selv at møde op på skolen med papirerne og få underskrifterne med det samme. Vi ved, at det kan tage meget lang tid for studenten at få visum og opholdstilladelse i Danmark. Det er derfor af stor betydning, at I returnerer de færdige Guarantee Forms til District Chair så hurtigt som overhovedet muligt dvs. inden for 14 dage efter modtagelsen. Kommende inbounds Den første information om jeres kommende udvekslingsstudent får I, når I modtager ansøgningen fra District Chair. Studenten er udvalgt og godkendt i sit hjemland, og ansøgningen er gennemgået her, inden I får den. Jeres første opgave er at udfylde de 3 stk. Guarantee Forms (GF) som fremsendes fra District Chair. GF udfyldes med navne på 1. 3 Værtsfamilier Det er counsellors opgave at træffe aftale med 3-4 familier om at være værter for studenten i det år, han/hun er her. Ofte vil familier, som udsender en søn/datter blive bedt om at være værtsfamilie, men det må ikke være en betingelse for udsendelse. Det er vigtigt, at familierne er godt forberedte på deres opgaver som værtsfamilie, og det er vigtigt, at counsellor kender forholdene i hjemmet.

4 Derfor skal counsellor sammen med en anden rotarianer aflægge et besøg i hjemmet, hvis familien ikke tidligere har været værtsfamilie. Besøget skal tjene til en gensidig information om værtskabet, herunder hvilke forventninger og krav man kan stille til en udvekslingsstudent og om forholdene for indkvartering, f.eks. om studenten får sit eget værelse m.m. Studenten skal inden ankomst vide, hvorledes han/hun skal bo. Det er en god ide, at 1. værtsfamilie har hjemmeboende børn på alder med udvekslingsstudenten. Herved får denne lettere et netværk af danske kammerater, som han/hun kan trække på, når han/hun flytter til de næste familier. Se i øvrigt Guide til værtsfamilier, som kan downloades fra hjemmesiden. Counsellor som 1. værtsfamilie Det er ofte en god start på et ophold, hvis studenten bor hos counsellor de første par uger. Det giver begge parter en god mulighed for at lære hinanden at kende, og counsellor en god mulighed for at kunne støtte studenten senere under opholdet. Det er vigtigt, at der skabes en uformel, god og fortrolig omgangsform. Mange småproblemer eller misforståelser opstår let, hvis god kommunikation mangler, og problemerne ryddes lettere af vejen, hvis de håndteres i tide. Det anbefales at være lidt kontant i starten. Sig hvordan du vil have tingene til at fungere. Det er meget nemmere at fire lidt på reglerne senere. Counsellors opgaver De opgaver counsellor skal tage sig af i forbindelse med klubbens værtskab ses i oversigtsform i bilag 2. Problemløsning Det mest almindelige problem er forsømmelse fra skolen. Det kan være svært at vænne sig til en fri undervisningsform, hvor ingen tilsyneladende lægger mærke til, om man er i skole eller ej. Counsellor bør derfor regelmæssigt have kontakt med skolen og kontrollere, at udvekslingsstudenten ikke forsømmer skolen uden lovlig grund. Også her tilråder vi, at counsellor holder regelmæssig kontakt med den unge og værtsfamilien. En tidlig korrektion af forholdet er langt lettere, end hvis parterne har slidt på hinanden Opstår der problemer, tilråder vi i første omgang, at der tales med de involverede. Fortsætter problemerne, bør man ikke vige tilbage for direkte at give en påtale og minde om, at reglerne skal overholdes. Brug den Guide som netop omhandler early returns, som kan downloades fra hjemmesiden. 4

5 Bilag 1 Interview af studenten Spørgsmål til brug ved interview af en kandidat, der vil være udvekslingsstudent i udlandet: 1. Hvad ved du om Rotary? 2. Hvordan har du hørt om vores udvekslingsprogram? 3. Hvorfor vil du gerne være udvekslingsstudent? Hvornår fik du lyst til det? Hvilke lande har du som 1.2.og 3. Ønske? Hvorfor netop disse? Hvad nu, hvis dine ønsker ikke kan imødekommes. 4. Hvad tror du at formålet er med Rotarys udvekslingsprogram? 5. Hvilke forventninger har du til din kommende værtsklub og de kommende værtsfamilier? Hvad mener du at de kan forvente af dig? Og hvad kan du bidrage med til klubben og til værtsfamilierne. 6. Hvordan tror du, at du vil reagere som udvekslingsstudent på en anden kultur end den du er vokset op i? Er du konfirmeret? Går du i kirke? Hvordan vil du reagere i et religiøst hjem? - og på fremmed mad? 7. Hvad siger din familie til at du vil være udvekslingsstudent? Hvilke pligter har du i dag i dit hjem? Hvor mange lommepenge får du af dine forældre? Har du et fritidsjob? Hvis ja, hvor meget tjener du? Hvad bruger du pengene til? 8. Hvordan er dit forhold til dine søskende? Og til dine kammerater? Hvordan er dit forhold til dine forældre og til dine forældres venner? 9. Hvordan vil dine venner beskrive dig? Hvordan vil dine lærere beskrive dig? 10. Hvornår bliver du genert 11. Hvad kan gøre dig ked af det? Hvad kan gøre dig sur? Hvad kan gøre dig vred? 12. Hvad er dine fritidsinteresser? Hvor meget tid bruger du på dem? 13. Hvor meget og hvad læser du? bøger? blade? aviser? Hvis ja hvilke? Hvad hedder den sidste bog du har læst? 14. Hvor ofte ser du TV? Hvad ser du? 15. Hvor tit går du i byen? Til hvad? Hvad er titlen på den sidste film du så i biografen? 16. Har du en kæreste? Hvis ja, hvor længe har I været sammen? hvor ofte ses I? 17. Hvad siger din kæreste ti, at du skal være væk et år? 18. Hvor tit drikker du alkohol? Hvad er din holdning til, at du ikke må drikke eller være i besiddelse af alkohol, mens du er udvekslingsstudent? 19. Ryger du? Hvis ja, hvordan vil du ha det med at skulle være i et hjem, hvor du ikke må ryge? 20. Hvad synes du om din nuværende skole? Hvor meget tid brugen du på hjemmearbejde? 21. Hvordan fungerer du i gruppearbejde? 22. Hvornår går du ind og tager ansvar? 23. Hvordan vil du ha det med at skulle leve med strengere regler og disciplin, end du er vant til fx i skolen eller hjemme? Hvordan vil du fx reagere, hvis du får nej til at gøre noget, som du plejer at få lov til hjemme i Danmark? 24. Hvad vil du synes om at skulle gå i skoleuniform? 25. Hvilke sprog taler/skriver/forstår du? Har du prøvet dine færdigheder på indfødte? Hvis du ikke taler værtslandets sprog, hvad vil du så gøre for at lære det? 26. Hvornår har du sidst præsenteret noget eller holdt foredrag for flere/mange mennesker? Hvordan var det? 27. Er der noget mad/drikke, som du ikke kan tåle? Hvem kalder dig kræsen? 28. Ved du/dine forældre, hvad omkostningerne er til dette udvekslingsprogram? Hvor meget skal du selv bidrage med til udgifterne? 29. Du og dine forældre skal allerede nu vide, at du skal deltage i en familiebriefing og en afrejsebriefing, hvortil der er mødepligt? Disse briefinger finder sted i foråret (hvor dine forældre skal deltage) og afrejsebriefingen først i juli måned. Kan og vil du deltage i disse briefinger? 30. Kan dine forældre være værtsfamilie for en student til Danmark 31. Kender du nogle i din omgangskreds der kunne anbefales om værtsfamilie 32. Hvor godt kender du vores website? Yderligere information og hjælp til arbejdet kan hentes på hvor du kan logge ind til Counsellormanualen! 5

6 Bilag 2 Klubcounsellors opgaver Tag kontakt med den unge og dennes forældre før ankomsten for at få information om eventuelle personlige fornødenheder. Sørg for at studenten bliver afhentet i lufthavnen. Introducer studenten til skolen og hold regelmæssig kontakt med skolen for at sikre, at skolen passes Informer studenten om de regler, der gælder for opholdet i Danmark Læg en fast tidsplan for skift af værtsfamilier. Denne plan bør overholdes, og den bør meddeles studenten så snart som muligt. Det er counsellors opgave at sikre, at studentens adresse hele tiden bliver opdateret i databasen. Straks efter ankomsten skal studenten tilmeldes folkeregistret, hvor pas med visum/opholdstilladelse skal forevises. Studenten får et dansk cpr-nummer og bliver optaget i sygesikringens gruppe 1. Tilmeldingen skal ske så hurtigt som overhovedet muligt, da der går 6 uger fra registreringsdatoen til sygesikringen træder i kraft. o Studenten skal også vælge læge. o Der skal også meldes flytning, når studenten rejser hjem, og det gule kort destrueres. o Det har desværre vist sig, at kortet er gået i arv til nye studenter, der ikke er fyldt 18 år og blevet brugt som dokumentation ved diskoteksbesøg. Indtil sygesikringen træder i kraft, skal studenten være dækket af en forsikring hjemmefra eller af én, der er tegnet her. Hvis dette ikke er i orden, rettes henvendelse til ungdomsudvekslingens ledelse. Vær opmærksom på, om forsikringen indeholder en ansvarsforsikring. Gør studenten opmærksom på, at selv om læge og hospital er gratis under sygesikringen, så er medicin og tandlægebesøg ikke. Det anbefales, at counsellor hjælper med at få oprettet en konto i en bank. Counsellor bør være den, der udbetaler lommepenge hver måned. Hvis counsellor har en fast aftale med studenten om at komme og hente lommepenge hver måned, får de i hvert fald muligheden for at ses ved denne lejlighed. Sørg for at pas og flybillet opbevares på en betryggende måde. Hjemrejsetidspunktet fastsættes ved en aftale mellem counsellor, værtsfamilie og studenten. I god tid før hjemrejsen (3-4 måneder) skal der reserveres plads i flyet. Mange har en åben billet, der skal sættes i kraft andre har en hjemrejsedag fastlagt hjemmefra, som skal bekræftes. Henvendelse sker altid til det luftfartsselskab, der har bragt studenten til Danmark. Hjælp studenten til at få danskundervisning. I de fleste kommuner findes kurser for udlændinge, og i de større byer findes egentlige sprogskoler. I begyndelsen af opholdet er motivationen for at lære dansk størst. Udnyt den ved at give dem en mulighed for at lære vort sprog. Hjælp studenten med at komme i gang med nogle fritidsaktiviteter. Vær ikke bange for at holde dem travlt beskæftiget specielt i starten så bliver der ikke så megen tid til at længes hjem. 6

7 Bilag 3 Årshjul for klub counsellor Opgaver hver måned: Korrespondance med studenten i udlandet Udbetale lommepenge til inboundsstudenten Sikre at studenten deltager i Rotarymøder Opfordre rotarianerne til at tage aktiv del i studentens ophold i Danmark Markedsføring af alle udvekslingsprogrammer i klubben, på skoler, ungdomsskoler mm. Måned Opgaver Juli Afsluttende præsentation af dette års udrejsende, udlevering af bannere - evt. sammen med netop hjemvendt udvekslingsstudent. Dette års udvalgte rejser Sende informationer til 1. Værtsfamilie om ankomst, generelle regler herunder rejseregler m.m. Inbounds hjemrejse Summer-Team, afmelde folkeregister, inddrage og destruere sygesikringsbevis, afmelde bank August Dette års udvalgte rejser Gør årets ansøgningsskema klar Indkalde ansøgere, evt ved opslag på skoler og lignende til udsendelse det følgende år Ankomst Summer-Team med efterfølgende velkomstmøde og IntroCamp Inbound: Kontrollere forsikring, tilmelde folkeregister, evt. buskort, wildcard. Indtaste adresse / Værtsfamilier i database Inbound Introduktion på skolen Tilmelding til districtscamp September Gør årets ansøgningsskema klar Indkalde ansøgere, evt. ved opslag på skoler og lignende til udsendelse det følgende år Behandle foreløbigt ansøgningsskema fra potentielle ansøgere Interview med ansøgere og deres familier Fremsende det elektroniske udgave af det internationale ansøgningsskema til udvalgte ansøgere Ansøgningsskema retur til kontrol og bevidnet underskrift Inbounds Winterteam: Aftale og reservere hjemrejse Tilmelding til Get-together Oktober Ansøgningssættet sendes til distriktet (DC / ADC-outbound) Behandling af Inbound ansøgninger Januar Ankomst Winter-Team med efterfølgende velkomstmøde og IntroCamp Sende informationer til 1. Værtsfamilie om ankomst, generelle regler herunder rejseregler m.m. Inbound: Kontrollere forsikring, tilmelde folkeregister, evt. buskort, wildcard. Indtaste adresse / VF i databasen Hjemrejse Winter-Team afmelde folkeregister, inddrage og destruere sygesikringsbevis, afmelde bank Inbound: Introduktion på skolen Februar Tilmelding til Familiebriefing Tilmelding til Get-together Tilmelding til EURO-BUS-TOUR Invitere studenten til en række Rotarymøder inden afrejsen Marts Deltage sammen med student og familie i Familiebriefings Inbounds sommerteam: Aftale og reservere hjemrejse Ansøger til Short term interviewes April Invitere studenten til en række Rotarymøder inden afrejsen Behandling af Inbound ansøgninger 7

8 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Short term Exchange (STE) Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for Short Term Exchange (STE) og beskriver de arbejdsopgaver, som den ansvarlige har i forbindelse hermed. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. Camps STE er korte ophold i camp-form med en varighed på 2-3 uger. Disse ophold afvikles oftest i forår og sommerperioden. Opholdene er for unge mellem år. På hjemmesiden kan den ansvarlige og interesserede ansøgere studere de forskellige muligheder der tilbydes. Udenlandske camps Ofte optages der kun én dansker pr. camp, men det varierer fra camp til camp. Studenten til et STE-ophold betaler selv for rejsen samt for visse camps et mindre deltagergebyr. Danske STE lejre Lejrene arrangeres af en eller flere Rotaryklubber i fællesskab, og der ydes økonomisk støtte til de arrangerende klubber. Ansøgning om tilskud skal indeholde en beskrivelse af arrangementet med angivelse af det forventede deltagerantal samt et budget. 1 Ansøgninger sendes til lederen af STE udvekslingen senest den 1. oktober året før lejren afholdes. Ansøgning Ansøgningen er nem og ligetil. Ansøgningsskemaet ligger klar til download på Ansøgningsfristerne er forskellige fra camp til camp, men de fleste tilbud udløber i slutningen af april måned hvert år. For den lokale Rotary klub, der ønsker at udsende en student, er STE både nemt og omkostningsfrit, idet klubben ikke pålægges gensidigt værtskab og kun skal sikre, at ansøgningsskemaet behandles og underskrives. Sagsbehandlingen foregår hos STE programmets chairman og behandlingstiden er ca. 14 dage. Udvælgelse af kandidater Udvælgelse af kandidater følger stort set de samme retningslinjer som er gældende i LTE Long Term Exchange. Det er den STEansvarliges opgave at gennemføre interview med studenterne for at sikre, at studenten vil kunne gennemføre opholdet. Markedsføring Det er den STE-ansvarliges opgave at gøre opmærksom på de fantastiske muligheder, som programmet tilbyder. Det gælder såvel internt i klubben som eksternt på skoler og ungdomsinstitutioner i klubbens lokalområde.

9 Det er altså den STE-ansvarliges primære opgaver at få de unge interviewet samt hjælpe med at få udarbejdet den officielle ansøgning. Der er store chancer for at komme af sted, for der er ikke mange, som søger. Godkendt på District Chair møde

10 ROTARY INTERNATIONAL Manual for New Generation Exchange (NGE) Manualens målgruppe... 1 Udveksling... 1 Grundlag... 1 Målgruppe... 1 Tidspunkt og varighed... 2 Destination og værtskab... 2 Programindhold... 2 Økonomi... 2 Markedsføring... 2 Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for New Generation Exchange, og beskriver de arbejdsopgaver, som relaterer sig til dette program. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden (www.rotary-yep.dk). Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene med dette område og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. og Short Term (STE) og Group Study Exchange (GSE). NGE tilgodeser derfor aldersgruppen år, og tilbuddet gælder, uanset om man har tilknytning til Rotary eller ej. Udvekslingen indeholder et erhvervsmæssigt aspekt iht. ansøgers ønske og igangværende eller fremtidige uddannelsesplaner samt naturligvis kulturelle og turistmæssige oplevelser under opholdet. Grundlag NGE er en klub-til-klub, distrikt-til-distrikt eller multidistrikt-til-multidistrikt udveksling og er placeret i Short Term Exchange Program. Det er et gensidigt program, dvs. klub/distrikt indstiller et outbound emne og samme klub/distrikt modtager en inbound fra udenlandsk klub/distrikt. Denne udveksling finder ikke nødvendigvis sted samtidigt. Envejs-udveksling kan efter aftale forekomme. NGE chairman etablerer aftaler mellem landene og kører disse som enkeltsager eller løbende mellem de samarbejdende distrikter. Målgruppe Udveksling Studerende eller unge professionelle, der netop har afsluttet deres ungdomsuddannelse og påbegyndt en videregående uddannelse - eller unge, der ønsker en smagsprøve på en uddannelsesretning, inden der søges ind på uddannelsesinstitutionen. NGE lukker hullet mellem Long Term (LTE) 1

11 Tidspunkt og varighed Aftales nærmere mellem udvekslingsparterne, flere uger men maksimalt 3 måneder. Ud og indrejse kan finde sted hele året. Destination og værtskab Udveksling finder sted med godkendte certificerede Rotary klubber og distrikter. Deltagere indkvarteres privat ved værtsfamilier, som er godkendt af Rotary - oftest Rotary familier. Et ophold kan, afhængigt af programindhold og deltagers alder deles mellem flere værtsfamilier. Programindhold Programmet for opholdet udarbejdes af værtsklubben, og omkostninger hermed afholdes af samme. Klubben træffer aftaler med firmaer og organisationer som i fællesskab planlægger programmet i detaljer. Modtagende klub arrangerer værtskab og inviterer til klubmøde mm. Økonomi Danske outbounds afholder selv rejseomkostninger, fuldtidsforsikring og lommepenge. Kost og logi er gratis for deltageren. Udsendende klub har ingen omkostninger ifm. outbound. Modtagende klub afholder kost og logi, dvs. værtsfamilien afholder disse udgifter. Klubber kan selvfølgelig vælge at afholde rejseudgifter eller yde støtte hertil, men dette er ikke et krav. Markedsføring Fortæl om programmet til klubmedlemmer, netværk, tidligere udvekslingsstudenter, uddannelsesinstitutionerne m.m. Undersøg, om der er en eller flere unge, der gerne vil have denne oplevelse, herunder en faglig og kulturel erfaring. Dette program er fantastisk for de, der gerne vil have en smagsprøve på et land og et fagområde uden at være væk i et helt år. Når I har et aktuelt emne med et konkret ønske om område og land, kontakt da distriktscounsellor eller NGE chairman, der vil afdække mulighederne og etablere kontakt med udenlandsk distrikt med konkret forespørgsel. Klubben påtegner ansøgning (STE ansøgningsblanketten) og indstiller til distriktscounselloren, der sørger for videreformidling heraf. Programmet har egen hjemmeside på adressen hvor der kan læses mere både på dansk og engelsk, ligesom der også kan downloades yderligere information om udvekslingen. Godkendt på District Chair møde

12 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Georgia Rotary Student Program (GRSP) Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for Georgia Rotary Student Program (GRSP), og beskriver de arbejdsopgaver, som vedkommende har i arbejdet med programmet. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. Stipendium GRSP er ikke et egentligt udvekslingsprogram, men et års stipendiat inkl. universitetsophold i staten Georgia, USA. Programmet, der indledtes i 1946, er finansieret af de tre Rotary distrikter i staten Georgia, USA. Det omfatter ca. 70 stipendier til universitetsophold i Georgia. Stipendiet, der uddeles på konkurrencemæssig basis, dækker ophold, studieafgifter og lidt lommepenge, men ikke forsikring og rejseomkostninger. Stipendiet dækker et skoleår fra september til juni. Hvem kan søge? Unge ugifte i alderen år - såvel med som uden familierelationer til Rotary - kan søge. Ansøgeren må ikke tidligere have gået i skole i USA. Ansøgningen Ansøgningsskemaer kan rekvireres fra 1. juli, og afleveringsfristen er 1. september året før udrejse, som finder sted i august/september. Efter udtagelse, foretaget af den danske komité, skal de unge gennemgå nogle tests, der dokumenterer deres egnethed til at gennemføre et studium i USA. Den endelige udtagelse foretager Georgia komiteen i USA, og resultatet kan forventes at foreligge i februar/marts måned. Ansøgningsskemaerne skal være påtegnet af den lokale Rotary klub, der med sin underskrift tilkendegiver, at ansøgningen er gennemgået, og at ansøgeren kan anbefales. Denne anbefaling indebærer ingen andre forpligtelser for den pågældende klub. Danmark har i mange år fået tildelt mellem 3-9 stipendier. Markedsføring Det er klubbens GRSP-ansvarliges opgave at få skabt interesse for programmet, dels via oplysning om programmets formål over for klubbens medlemmer, men i særdeleshed også over for unge i klubbens lokalområde, der kunne være kandidater til et års ophold i staten Georgia. GRSP Programmet har sin egen internationale hjemmeside hvor man kan finde yderligere information. Distriktets kontaktperson er gerne behjælpelig med yderligere info samt støtte til arbejdet med GRSP (se Denne manual er godkendt på Årsmødet for District Chairs

om rollen som værtsfamilie

om rollen som værtsfamilie Vejledning om rollen som værtsfamilie Tak fordi I vil være værtsfamilie Allerførst vil vi gerne sige jer tak, fordi I vil være værtsfamilie for en af de mange unge udvekslingsstudenter fra hele verden,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 MentornetDK køreplan... 3 Beskrivelse af modeller for mentorkorps... 4 Fra interview til afslutning... 8 Procedure for et mentorprogram, et eksempel 1... 9 Procedure for

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere