ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring... 2 Udvælgelse af kandidater... 2 Certificering... 3 Kontakt til outbound... 3 Kommende inbounds... 3 Bilag 1 Interview af studenten... 5 Bilag 2 Klubcounsellors opgaver... 6 Bilag 3 Årshjul for klub counsellor... 7 Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubcounsellor og beskriver de arbejdsopgaver, som klubbens counsellor har i arbejdet med Longterm ungdomsudvekslingen (LTE), et års udveksling af unge mellem 16 og 18 år. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre klubcounsellorer har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan counsellor kan søge hjælp og information. Rotary klubbens organisering Enhver Rotary klub bør have en counsellor, der sammen med bestyrelsen lægger strategien for klubbens ungdomsarbejde. Counsellor indgår som en del af bestyrelsen, og er normalt fritaget fra rotationsprincippet, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer er underlagt. Information om udveksling Counsellor besvarer henvendelser fra interesserede unge og oplyser om muligheder og betingelser for udveksling. Counsellor oplyser også om de krav der stilles til de unge, der påtænker at aflevere en ansøgning. Counsellor har ligeledes en PR opgave. De skal uddele informationsmaterialer, besøge skoler, opsætte plakater, sende indlæg til den lokale presse og/eller afholde informationsmøder. Ansøgning Det foreløbige ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden: Dette enkle skema vil være tilstrækkeligt til, at klubben kan vælge den/de kandidater, den vil være sponsor for. Efter udvælgelsen skal kandidaten udfylde den endelige ansøgning på det internationale ansøgningsskema. Før ansøger kan påbegynde arbejdet med ansøgningen skal klubbens counsellor oprette den kommende udvekslingsstudent i databasen som New Applicant. Når udvekslingsstudenten er oprettet sender systemet automatisk en mail til ansøger. Denne mail giver adgang til databasen for indtastning af studentens stamdata. Der afsluttes med en udskrift, som anvendes som basis for ansøgningen, der suppleres med lægeerklæring, tandlæge- og skoleudtalelse mv. 1

2 Sponsorerklæring Alle ansøgninger skal være ledsaget af én af klubben underskrevet sponsorerklæring. Denne skal indeholde klubbens garanti for, at man har gennemgået ansøgningen, undersøgt ansøgerens forhold, at man har interviewet den pågældende og fundet oplysningerne rigtige, og at man med klubbens underskrifter på ansøgningen og sponsorerklæringen anbefaler den pågældende som udvekslingsstudent. En sponsorerklæring er også en forpligtelse for klubben til at modtage en oversøisk udvekslingsstudent. Klubben kan på sponsorerklæringen udtrykke sine ønsker, hvad angår tidspunkt, land og køn for den kommende inbounds student. Ved fordeling af de indkommende studenter vil disse ønsker blive taget i betragtning i så høj grad som muligt. Værtskabserklæring Fristen for aflevering af den færdige ansøgning til klubbens counsellor må ikke sættes senere end den 1. oktober, da klubben senest den 1. november skal aflevere ansøgningerne til District Chair. District Chair behandler alle rettidigt indkomne ansøgninger. Ansøgninger, som er mangelfulde eller ikke rettet inden den 1. december, kan ikke forventes at blive taget i betragtning. Omkring årsskiftet, når distriktet og Multidistrikt Danmark har afsluttet behandlingen af alle ansøgninger, gives meddelelse til ansøger og counsellor om, at ansøgningen har passeret den danske udvælgelse. Derefter meddeles, hvilket land og distrikt ansøgningen er sendt til. Hvis klubben ønsker at gøre brug af udvekslingsstudentens familie som værtsfamilie, kan man udfærdige en Værtskabserklæring. Her bekræfter værtsfamilien, at de gerne vil være vært for udvekslingsstudenter i 3-4 perioder af 3-4 måneder, svarende til et års værtskab. Udvælgelse af kandidater Efter udfyldelsen af det foreløbige ansøgningsskema er det vigtigt, at counsellor, bistået af klubmedlemmer af begge køn, inviterer ansøgeren til et interview for at konstatere, om han/hun er egnet til udsendelse. 2

3 Det er også vigtigt, at ansøgerens forældre deltager i en del af dette interview. Se bilag 1 for en oversigt over gode spørgsmål til dette interview. Certificering Alle Rotaryklubber over hele jorden, som deltager i ungdomsudveksling er certificerede. Det betyder, at vi har besluttet os for i fællesskab at leve op til en række kvalitetskrav og regler til gavn for de unge. Betingelserne for certificeringen fremgår af en særskilt folder: Sikkerhed og Omsorg for Udvekslingsstudenter i Danmark. Folderen kan downloades fra hjemmesiden. Det fremgår bl.a. heraf, at klubbens counsellor løbende skal informeres om betingelserne for, at klubben kan medvirke i programmet. Denne information gives ved de årlige counsellormøder, hvortil der er mødepligt for counsellor Kontakt til outbound Counsellor bør på vegne af den sponsorerende klub følge med i den udsendtes liv i det fremmede - f.eks. ved at bede studenten sende breve eller s, mens han/hun er ude og på den måde være et bindeled mellem klub og student. Klubcounsellor har selvfølgelig også informationspligten overfor de øvrige medlemmer i klubben, så disse kan følge den unge via oplæste mails eller rejsebreve. værtsfamilie og counsellor samt med klubledelsens underskrift. Endvidere anføres, i hvilken lufthavn studenten bliver afhentet. Husk at skrive tydeligt, da navne og adresser skal kunne læses af personer, der ikke er vant til at læse dansk. Endvidere skal der findes studieplads på en skole i nærheden. De fleste studenter optages på et alment gymnasium, men også handelsskole eller teknisk skole er en mulighed. For helt unge studenter kan 10. klasse også komme på tale. Skolens ledelse skal underskrive og stemple på Guarantee form samt på det medsendte School Acceptance Letter. For at spare tid vil det være en god ide selv at møde op på skolen med papirerne og få underskrifterne med det samme. Vi ved, at det kan tage meget lang tid for studenten at få visum og opholdstilladelse i Danmark. Det er derfor af stor betydning, at I returnerer de færdige Guarantee Forms til District Chair så hurtigt som overhovedet muligt dvs. inden for 14 dage efter modtagelsen. Kommende inbounds Den første information om jeres kommende udvekslingsstudent får I, når I modtager ansøgningen fra District Chair. Studenten er udvalgt og godkendt i sit hjemland, og ansøgningen er gennemgået her, inden I får den. Jeres første opgave er at udfylde de 3 stk. Guarantee Forms (GF) som fremsendes fra District Chair. GF udfyldes med navne på 1. 3 Værtsfamilier Det er counsellors opgave at træffe aftale med 3-4 familier om at være værter for studenten i det år, han/hun er her. Ofte vil familier, som udsender en søn/datter blive bedt om at være værtsfamilie, men det må ikke være en betingelse for udsendelse. Det er vigtigt, at familierne er godt forberedte på deres opgaver som værtsfamilie, og det er vigtigt, at counsellor kender forholdene i hjemmet.

4 Derfor skal counsellor sammen med en anden rotarianer aflægge et besøg i hjemmet, hvis familien ikke tidligere har været værtsfamilie. Besøget skal tjene til en gensidig information om værtskabet, herunder hvilke forventninger og krav man kan stille til en udvekslingsstudent og om forholdene for indkvartering, f.eks. om studenten får sit eget værelse m.m. Studenten skal inden ankomst vide, hvorledes han/hun skal bo. Det er en god ide, at 1. værtsfamilie har hjemmeboende børn på alder med udvekslingsstudenten. Herved får denne lettere et netværk af danske kammerater, som han/hun kan trække på, når han/hun flytter til de næste familier. Se i øvrigt Guide til værtsfamilier, som kan downloades fra hjemmesiden. Counsellor som 1. værtsfamilie Det er ofte en god start på et ophold, hvis studenten bor hos counsellor de første par uger. Det giver begge parter en god mulighed for at lære hinanden at kende, og counsellor en god mulighed for at kunne støtte studenten senere under opholdet. Det er vigtigt, at der skabes en uformel, god og fortrolig omgangsform. Mange småproblemer eller misforståelser opstår let, hvis god kommunikation mangler, og problemerne ryddes lettere af vejen, hvis de håndteres i tide. Det anbefales at være lidt kontant i starten. Sig hvordan du vil have tingene til at fungere. Det er meget nemmere at fire lidt på reglerne senere. Counsellors opgaver De opgaver counsellor skal tage sig af i forbindelse med klubbens værtskab ses i oversigtsform i bilag 2. Problemløsning Det mest almindelige problem er forsømmelse fra skolen. Det kan være svært at vænne sig til en fri undervisningsform, hvor ingen tilsyneladende lægger mærke til, om man er i skole eller ej. Counsellor bør derfor regelmæssigt have kontakt med skolen og kontrollere, at udvekslingsstudenten ikke forsømmer skolen uden lovlig grund. Også her tilråder vi, at counsellor holder regelmæssig kontakt med den unge og værtsfamilien. En tidlig korrektion af forholdet er langt lettere, end hvis parterne har slidt på hinanden Opstår der problemer, tilråder vi i første omgang, at der tales med de involverede. Fortsætter problemerne, bør man ikke vige tilbage for direkte at give en påtale og minde om, at reglerne skal overholdes. Brug den Guide som netop omhandler early returns, som kan downloades fra hjemmesiden. 4

5 Bilag 1 Interview af studenten Spørgsmål til brug ved interview af en kandidat, der vil være udvekslingsstudent i udlandet: 1. Hvad ved du om Rotary? 2. Hvordan har du hørt om vores udvekslingsprogram? 3. Hvorfor vil du gerne være udvekslingsstudent? Hvornår fik du lyst til det? Hvilke lande har du som 1.2.og 3. Ønske? Hvorfor netop disse? Hvad nu, hvis dine ønsker ikke kan imødekommes. 4. Hvad tror du at formålet er med Rotarys udvekslingsprogram? 5. Hvilke forventninger har du til din kommende værtsklub og de kommende værtsfamilier? Hvad mener du at de kan forvente af dig? Og hvad kan du bidrage med til klubben og til værtsfamilierne. 6. Hvordan tror du, at du vil reagere som udvekslingsstudent på en anden kultur end den du er vokset op i? Er du konfirmeret? Går du i kirke? Hvordan vil du reagere i et religiøst hjem? - og på fremmed mad? 7. Hvad siger din familie til at du vil være udvekslingsstudent? Hvilke pligter har du i dag i dit hjem? Hvor mange lommepenge får du af dine forældre? Har du et fritidsjob? Hvis ja, hvor meget tjener du? Hvad bruger du pengene til? 8. Hvordan er dit forhold til dine søskende? Og til dine kammerater? Hvordan er dit forhold til dine forældre og til dine forældres venner? 9. Hvordan vil dine venner beskrive dig? Hvordan vil dine lærere beskrive dig? 10. Hvornår bliver du genert 11. Hvad kan gøre dig ked af det? Hvad kan gøre dig sur? Hvad kan gøre dig vred? 12. Hvad er dine fritidsinteresser? Hvor meget tid bruger du på dem? 13. Hvor meget og hvad læser du? bøger? blade? aviser? Hvis ja hvilke? Hvad hedder den sidste bog du har læst? 14. Hvor ofte ser du TV? Hvad ser du? 15. Hvor tit går du i byen? Til hvad? Hvad er titlen på den sidste film du så i biografen? 16. Har du en kæreste? Hvis ja, hvor længe har I været sammen? hvor ofte ses I? 17. Hvad siger din kæreste ti, at du skal være væk et år? 18. Hvor tit drikker du alkohol? Hvad er din holdning til, at du ikke må drikke eller være i besiddelse af alkohol, mens du er udvekslingsstudent? 19. Ryger du? Hvis ja, hvordan vil du ha det med at skulle være i et hjem, hvor du ikke må ryge? 20. Hvad synes du om din nuværende skole? Hvor meget tid brugen du på hjemmearbejde? 21. Hvordan fungerer du i gruppearbejde? 22. Hvornår går du ind og tager ansvar? 23. Hvordan vil du ha det med at skulle leve med strengere regler og disciplin, end du er vant til fx i skolen eller hjemme? Hvordan vil du fx reagere, hvis du får nej til at gøre noget, som du plejer at få lov til hjemme i Danmark? 24. Hvad vil du synes om at skulle gå i skoleuniform? 25. Hvilke sprog taler/skriver/forstår du? Har du prøvet dine færdigheder på indfødte? Hvis du ikke taler værtslandets sprog, hvad vil du så gøre for at lære det? 26. Hvornår har du sidst præsenteret noget eller holdt foredrag for flere/mange mennesker? Hvordan var det? 27. Er der noget mad/drikke, som du ikke kan tåle? Hvem kalder dig kræsen? 28. Ved du/dine forældre, hvad omkostningerne er til dette udvekslingsprogram? Hvor meget skal du selv bidrage med til udgifterne? 29. Du og dine forældre skal allerede nu vide, at du skal deltage i en familiebriefing og en afrejsebriefing, hvortil der er mødepligt? Disse briefinger finder sted i foråret (hvor dine forældre skal deltage) og afrejsebriefingen først i juli måned. Kan og vil du deltage i disse briefinger? 30. Kan dine forældre være værtsfamilie for en student til Danmark 31. Kender du nogle i din omgangskreds der kunne anbefales om værtsfamilie 32. Hvor godt kender du vores website? Yderligere information og hjælp til arbejdet kan hentes på hvor du kan logge ind til Counsellormanualen! 5

6 Bilag 2 Klubcounsellors opgaver Tag kontakt med den unge og dennes forældre før ankomsten for at få information om eventuelle personlige fornødenheder. Sørg for at studenten bliver afhentet i lufthavnen. Introducer studenten til skolen og hold regelmæssig kontakt med skolen for at sikre, at skolen passes Informer studenten om de regler, der gælder for opholdet i Danmark Læg en fast tidsplan for skift af værtsfamilier. Denne plan bør overholdes, og den bør meddeles studenten så snart som muligt. Det er counsellors opgave at sikre, at studentens adresse hele tiden bliver opdateret i databasen. Straks efter ankomsten skal studenten tilmeldes folkeregistret, hvor pas med visum/opholdstilladelse skal forevises. Studenten får et dansk cpr-nummer og bliver optaget i sygesikringens gruppe 1. Tilmeldingen skal ske så hurtigt som overhovedet muligt, da der går 6 uger fra registreringsdatoen til sygesikringen træder i kraft. o Studenten skal også vælge læge. o Der skal også meldes flytning, når studenten rejser hjem, og det gule kort destrueres. o Det har desværre vist sig, at kortet er gået i arv til nye studenter, der ikke er fyldt 18 år og blevet brugt som dokumentation ved diskoteksbesøg. Indtil sygesikringen træder i kraft, skal studenten være dækket af en forsikring hjemmefra eller af én, der er tegnet her. Hvis dette ikke er i orden, rettes henvendelse til ungdomsudvekslingens ledelse. Vær opmærksom på, om forsikringen indeholder en ansvarsforsikring. Gør studenten opmærksom på, at selv om læge og hospital er gratis under sygesikringen, så er medicin og tandlægebesøg ikke. Det anbefales, at counsellor hjælper med at få oprettet en konto i en bank. Counsellor bør være den, der udbetaler lommepenge hver måned. Hvis counsellor har en fast aftale med studenten om at komme og hente lommepenge hver måned, får de i hvert fald muligheden for at ses ved denne lejlighed. Sørg for at pas og flybillet opbevares på en betryggende måde. Hjemrejsetidspunktet fastsættes ved en aftale mellem counsellor, værtsfamilie og studenten. I god tid før hjemrejsen (3-4 måneder) skal der reserveres plads i flyet. Mange har en åben billet, der skal sættes i kraft andre har en hjemrejsedag fastlagt hjemmefra, som skal bekræftes. Henvendelse sker altid til det luftfartsselskab, der har bragt studenten til Danmark. Hjælp studenten til at få danskundervisning. I de fleste kommuner findes kurser for udlændinge, og i de større byer findes egentlige sprogskoler. I begyndelsen af opholdet er motivationen for at lære dansk størst. Udnyt den ved at give dem en mulighed for at lære vort sprog. Hjælp studenten med at komme i gang med nogle fritidsaktiviteter. Vær ikke bange for at holde dem travlt beskæftiget specielt i starten så bliver der ikke så megen tid til at længes hjem. 6

7 Bilag 3 Årshjul for klub counsellor Opgaver hver måned: Korrespondance med studenten i udlandet Udbetale lommepenge til inboundsstudenten Sikre at studenten deltager i Rotarymøder Opfordre rotarianerne til at tage aktiv del i studentens ophold i Danmark Markedsføring af alle udvekslingsprogrammer i klubben, på skoler, ungdomsskoler mm. Måned Opgaver Juli Afsluttende præsentation af dette års udrejsende, udlevering af bannere - evt. sammen med netop hjemvendt udvekslingsstudent. Dette års udvalgte rejser Sende informationer til 1. Værtsfamilie om ankomst, generelle regler herunder rejseregler m.m. Inbounds hjemrejse Summer-Team, afmelde folkeregister, inddrage og destruere sygesikringsbevis, afmelde bank August Dette års udvalgte rejser Gør årets ansøgningsskema klar Indkalde ansøgere, evt ved opslag på skoler og lignende til udsendelse det følgende år Ankomst Summer-Team med efterfølgende velkomstmøde og IntroCamp Inbound: Kontrollere forsikring, tilmelde folkeregister, evt. buskort, wildcard. Indtaste adresse / Værtsfamilier i database Inbound Introduktion på skolen Tilmelding til districtscamp September Gør årets ansøgningsskema klar Indkalde ansøgere, evt. ved opslag på skoler og lignende til udsendelse det følgende år Behandle foreløbigt ansøgningsskema fra potentielle ansøgere Interview med ansøgere og deres familier Fremsende det elektroniske udgave af det internationale ansøgningsskema til udvalgte ansøgere Ansøgningsskema retur til kontrol og bevidnet underskrift Inbounds Winterteam: Aftale og reservere hjemrejse Tilmelding til Get-together Oktober Ansøgningssættet sendes til distriktet (DC / ADC-outbound) Behandling af Inbound ansøgninger Januar Ankomst Winter-Team med efterfølgende velkomstmøde og IntroCamp Sende informationer til 1. Værtsfamilie om ankomst, generelle regler herunder rejseregler m.m. Inbound: Kontrollere forsikring, tilmelde folkeregister, evt. buskort, wildcard. Indtaste adresse / VF i databasen Hjemrejse Winter-Team afmelde folkeregister, inddrage og destruere sygesikringsbevis, afmelde bank Inbound: Introduktion på skolen Februar Tilmelding til Familiebriefing Tilmelding til Get-together Tilmelding til EURO-BUS-TOUR Invitere studenten til en række Rotarymøder inden afrejsen Marts Deltage sammen med student og familie i Familiebriefings Inbounds sommerteam: Aftale og reservere hjemrejse Ansøger til Short term interviewes April Invitere studenten til en række Rotarymøder inden afrejsen Behandling af Inbound ansøgninger 7

8 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Short term Exchange (STE) Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for Short Term Exchange (STE) og beskriver de arbejdsopgaver, som den ansvarlige har i forbindelse hermed. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. Camps STE er korte ophold i camp-form med en varighed på 2-3 uger. Disse ophold afvikles oftest i forår og sommerperioden. Opholdene er for unge mellem år. På hjemmesiden kan den ansvarlige og interesserede ansøgere studere de forskellige muligheder der tilbydes. Udenlandske camps Ofte optages der kun én dansker pr. camp, men det varierer fra camp til camp. Studenten til et STE-ophold betaler selv for rejsen samt for visse camps et mindre deltagergebyr. Danske STE lejre Lejrene arrangeres af en eller flere Rotaryklubber i fællesskab, og der ydes økonomisk støtte til de arrangerende klubber. Ansøgning om tilskud skal indeholde en beskrivelse af arrangementet med angivelse af det forventede deltagerantal samt et budget. 1 Ansøgninger sendes til lederen af STE udvekslingen senest den 1. oktober året før lejren afholdes. Ansøgning Ansøgningen er nem og ligetil. Ansøgningsskemaet ligger klar til download på Ansøgningsfristerne er forskellige fra camp til camp, men de fleste tilbud udløber i slutningen af april måned hvert år. For den lokale Rotary klub, der ønsker at udsende en student, er STE både nemt og omkostningsfrit, idet klubben ikke pålægges gensidigt værtskab og kun skal sikre, at ansøgningsskemaet behandles og underskrives. Sagsbehandlingen foregår hos STE programmets chairman og behandlingstiden er ca. 14 dage. Udvælgelse af kandidater Udvælgelse af kandidater følger stort set de samme retningslinjer som er gældende i LTE Long Term Exchange. Det er den STEansvarliges opgave at gennemføre interview med studenterne for at sikre, at studenten vil kunne gennemføre opholdet. Markedsføring Det er den STE-ansvarliges opgave at gøre opmærksom på de fantastiske muligheder, som programmet tilbyder. Det gælder såvel internt i klubben som eksternt på skoler og ungdomsinstitutioner i klubbens lokalområde.

9 Det er altså den STE-ansvarliges primære opgaver at få de unge interviewet samt hjælpe med at få udarbejdet den officielle ansøgning. Der er store chancer for at komme af sted, for der er ikke mange, som søger. Godkendt på District Chair møde

10 ROTARY INTERNATIONAL Manual for New Generation Exchange (NGE) Manualens målgruppe... 1 Udveksling... 1 Grundlag... 1 Målgruppe... 1 Tidspunkt og varighed... 2 Destination og værtskab... 2 Programindhold... 2 Økonomi... 2 Markedsføring... 2 Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for New Generation Exchange, og beskriver de arbejdsopgaver, som relaterer sig til dette program. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden (www.rotary-yep.dk). Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene med dette område og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. og Short Term (STE) og Group Study Exchange (GSE). NGE tilgodeser derfor aldersgruppen år, og tilbuddet gælder, uanset om man har tilknytning til Rotary eller ej. Udvekslingen indeholder et erhvervsmæssigt aspekt iht. ansøgers ønske og igangværende eller fremtidige uddannelsesplaner samt naturligvis kulturelle og turistmæssige oplevelser under opholdet. Grundlag NGE er en klub-til-klub, distrikt-til-distrikt eller multidistrikt-til-multidistrikt udveksling og er placeret i Short Term Exchange Program. Det er et gensidigt program, dvs. klub/distrikt indstiller et outbound emne og samme klub/distrikt modtager en inbound fra udenlandsk klub/distrikt. Denne udveksling finder ikke nødvendigvis sted samtidigt. Envejs-udveksling kan efter aftale forekomme. NGE chairman etablerer aftaler mellem landene og kører disse som enkeltsager eller løbende mellem de samarbejdende distrikter. Målgruppe Udveksling Studerende eller unge professionelle, der netop har afsluttet deres ungdomsuddannelse og påbegyndt en videregående uddannelse - eller unge, der ønsker en smagsprøve på en uddannelsesretning, inden der søges ind på uddannelsesinstitutionen. NGE lukker hullet mellem Long Term (LTE) 1

11 Tidspunkt og varighed Aftales nærmere mellem udvekslingsparterne, flere uger men maksimalt 3 måneder. Ud og indrejse kan finde sted hele året. Destination og værtskab Udveksling finder sted med godkendte certificerede Rotary klubber og distrikter. Deltagere indkvarteres privat ved værtsfamilier, som er godkendt af Rotary - oftest Rotary familier. Et ophold kan, afhængigt af programindhold og deltagers alder deles mellem flere værtsfamilier. Programindhold Programmet for opholdet udarbejdes af værtsklubben, og omkostninger hermed afholdes af samme. Klubben træffer aftaler med firmaer og organisationer som i fællesskab planlægger programmet i detaljer. Modtagende klub arrangerer værtskab og inviterer til klubmøde mm. Økonomi Danske outbounds afholder selv rejseomkostninger, fuldtidsforsikring og lommepenge. Kost og logi er gratis for deltageren. Udsendende klub har ingen omkostninger ifm. outbound. Modtagende klub afholder kost og logi, dvs. værtsfamilien afholder disse udgifter. Klubber kan selvfølgelig vælge at afholde rejseudgifter eller yde støtte hertil, men dette er ikke et krav. Markedsføring Fortæl om programmet til klubmedlemmer, netværk, tidligere udvekslingsstudenter, uddannelsesinstitutionerne m.m. Undersøg, om der er en eller flere unge, der gerne vil have denne oplevelse, herunder en faglig og kulturel erfaring. Dette program er fantastisk for de, der gerne vil have en smagsprøve på et land og et fagområde uden at være væk i et helt år. Når I har et aktuelt emne med et konkret ønske om område og land, kontakt da distriktscounsellor eller NGE chairman, der vil afdække mulighederne og etablere kontakt med udenlandsk distrikt med konkret forespørgsel. Klubben påtegner ansøgning (STE ansøgningsblanketten) og indstiller til distriktscounselloren, der sørger for videreformidling heraf. Programmet har egen hjemmeside på adressen hvor der kan læses mere både på dansk og engelsk, ligesom der også kan downloades yderligere information om udvekslingen. Godkendt på District Chair møde

12 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Georgia Rotary Student Program (GRSP) Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for Georgia Rotary Student Program (GRSP), og beskriver de arbejdsopgaver, som vedkommende har i arbejdet med programmet. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. Stipendium GRSP er ikke et egentligt udvekslingsprogram, men et års stipendiat inkl. universitetsophold i staten Georgia, USA. Programmet, der indledtes i 1946, er finansieret af de tre Rotary distrikter i staten Georgia, USA. Det omfatter ca. 70 stipendier til universitetsophold i Georgia. Stipendiet, der uddeles på konkurrencemæssig basis, dækker ophold, studieafgifter og lidt lommepenge, men ikke forsikring og rejseomkostninger. Stipendiet dækker et skoleår fra september til juni. Hvem kan søge? Unge ugifte i alderen år - såvel med som uden familierelationer til Rotary - kan søge. Ansøgeren må ikke tidligere have gået i skole i USA. Ansøgningen Ansøgningsskemaer kan rekvireres fra 1. juli, og afleveringsfristen er 1. september året før udrejse, som finder sted i august/september. Efter udtagelse, foretaget af den danske komité, skal de unge gennemgå nogle tests, der dokumenterer deres egnethed til at gennemføre et studium i USA. Den endelige udtagelse foretager Georgia komiteen i USA, og resultatet kan forventes at foreligge i februar/marts måned. Ansøgningsskemaerne skal være påtegnet af den lokale Rotary klub, der med sin underskrift tilkendegiver, at ansøgningen er gennemgået, og at ansøgeren kan anbefales. Denne anbefaling indebærer ingen andre forpligtelser for den pågældende klub. Danmark har i mange år fået tildelt mellem 3-9 stipendier. Markedsføring Det er klubbens GRSP-ansvarliges opgave at få skabt interesse for programmet, dels via oplysning om programmets formål over for klubbens medlemmer, men i særdeleshed også over for unge i klubbens lokalområde, der kunne være kandidater til et års ophold i staten Georgia. GRSP Programmet har sin egen internationale hjemmeside hvor man kan finde yderligere information. Distriktets kontaktperson er gerne behjælpelig med yderligere info samt støtte til arbejdet med GRSP (se Denne manual er godkendt på Årsmødet for District Chairs

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

om rollen som værtsfamilie

om rollen som værtsfamilie Vejledning om rollen som værtsfamilie Tak fordi I vil være værtsfamilie Allerførst vil vi gerne sige jer tak, fordi I vil være værtsfamilie for en af de mange unge udvekslingsstudenter fra hele verden,

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN OM ELEVEN Der ansøges om optagelse som kostelev i: klasse til august Fulde navn: Kommunenavn: Nuværende skole: Vær opmærksom på, at det er elevens folkeregisteradresse og kommune, der skal anføres her.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Bindende tilmelding :

Bindende tilmelding : Bindende tilmelding : Business Trip 9 til Kazan (Rusland), 07 10. oktober 2013 Firma/sektor: Deltager 1: Titel: Adresse: Postnr./By: Tlf.: e-mail: Navne og e-mail på evt. yderligere deltagende kolleger:

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

When in Rome, do as the Romans. Kære elever & forældre.

When in Rome, do as the Romans. Kære elever & forældre. December 2014 Kære elever & forældre. Så kom infobrevet vedr. vores USA-globaliseringsrejse med elevudveksling på Georgiana Bruce Kirby Preparatory School og Pacific Collegiate School i Santa Cruz, CA.

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU

Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Information til praktikken /uddannelsesansvarlige om Praktik i udlandet med SOPU Som elev på SSH, SSA og PAU, kan man søge om 5 ugers praktik i udlandet. Praktiki udlandet er finansieret af EU-projektet

Læs mere

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds) Rejsekontoret Südergraben 36 24937 Flensburg Postboks 389 6330 Padborg Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401 info@feriebarn.dk NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING I 2016 er det muligt at vælge et ophold på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014.

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. PSF indkalder hermed ansøgninger fra produktionsskolelærere om deltagelse i efteruddannelsesophold

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere