til bilen. #":, :3i TUN I NGi TFIANSISiTCIFI (x;, *.;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til bilen. #":, :3i TUN I NGi TFIANSISiTCIFI (x;, *.;"

Transkript

1 TFIANSISiTCIFI til bilen. TUN I NGi (x;, #":, :3i *.; Siden &rhundredskiftet har tendingssystemet i automobilet kun undergeet meget sm6 og.ganske uvesentlige-forandringer til det bedre, rnen efter transistorens frenkomst, har nye muligheder vist sig. Dette giver sig udslag i aclskillige forbedringer sisom bedre levetid for tendror og platiner, idet transistoren har overtaget sidstnevntes I'HARDE iiob" med at slutte og bryde strorltlnen flere tusinde gange pr. kort kj-iometer. Der er nu kommet et nyt TR?iNSISTORT]DNDINGSANL]EG som har automatisk kraftig startgnist og er monteret ned TRYKT LEDNINGSFoRSEL ( glasfiberprint). Kort sagt: Det er det helt nye o9 perfekte an1e9, bygget pi erfaringer efter 6,Ars som er i en masse biler, med det helt rigtig.e resultqt.

2 ETBOBOEIgOP. TNDSTILLING AF TJE{DINGSHO.]DEN PA BILEN VED HJ]ELP AF STROBOSKOP. Pt de fi-este biler er der en markerj-ng af hdjden af tandingstidspunktet pe ki!-erernshjulet som sidder nederst direkte pi kruntaplkseten. Pi selve motorblokken sidder en skala eller en tap, ntr denne i stroboskoplyset er ud for det antal grader p6galdende bilmerke anbefaler er motoren lndstillet rtgtigt. ry AT CiE'O A TR Transformator?5o1, 2oo Volt siden mod AT 650. CI 8 cm snoet monteringslednj.ng type 81o1, den ene leder gtr til tendror, den anden tii Rl og C2, ledningerne er ikke elektrisk forbundet' idet de virker som en kondensator pi ca. 10 pf, 30 kvolt. C2 1o nf kondensator varenummer 42o1. RI 56o kohm modstand varenunmer 32oo/56ok Rl og c2 forbindes til det ben pi T1, AT 650, der stir narmest typebetegnelsen "AT 550" pi selve printpladen. TI fjernes. Blitzlampen TL og tandtrafo TR forbindes efter vejledningen til AT 550. Transformatoren og stroboskopenheden forbindes sarunen efter tegningen og monteres i enplastkasse eller lignende. NB: pas pi ledningen fra og CI, at disse skal vare godt isoleret. Den her viste m8de kan anvendes til bicle almindeligt tandingssystem samt til transistortanding. l,lan tilkobler JOSTI AT 650 efter tegnlngen her pa siden, fdlg ogsa byggevejledningen til AT 650. Stelledningen sattes med et krokodilleneb til bilens chassis. Den ledning der skal 96 til nr.l, det n ermest ventilatoren eller fronten af bilen, skal vere af en god isoleret type, da der er ca. 25 kvolt her. Ledningen sattes ind under sammen med den normale ledning, der settes 22o Volt pi AT 650, og motoren startes, nir motoren er varm, stilles den til at i tomgang, ca. 5oo omdrejninger, og stroboskoplyset som blinker hver gang tendrdr nr. I tender, s ettes nu med sigte mod skalaen el1er markerne pe kilerenshjutet (pi nogle biler svinghjulet), man kan nu se om tendingstidspunktet passer, det skal vere pa 5 til 1o grader hvis der er skala. Hvis tidspunktet ikke et rigtigt, 16snes strdmfordeleren ned hus og det hele, (der sidder en skrue eller bolt specielt til dette) og drejes til tandingstidspunktet er rigtigt. Derefter strammes bolten og justeringen er fardig.

3 DETTE TRANSISTORTANDINGSANLAG BYDER PA FOLGENDE FORDELE: I. Stdrre motoreffekt pa grund af bedre forbrending. 2. Lynhurtig start, selv i frostvejr, pi grund af koldstartsystemet som opsatter tandspandingen i 3. Ingen forbrendte kontaktsat. (knikser - platiner) 4. Bedre acceleration ved omdrejninger. 5. Monteret pi trykt af glasfiber. 6. Leveres ferdig lige klar til montering. 7. Det vare ca. et kvarter at montere denne enhed. 8. I Ars garanti pi fabrikationsfejl. Anlagget leveres til biler ned 12 volt og minus stel, hvilket alle \oderne biler leveres med. 5 volt anlag og 12 Volt plus stel kan. frel6big leveres mod et eksta pt 2o,oo Kr. Yor Oe* der ikke Onsker paren PI kan mod en merprls pi Kr. 45roo leveres et modstandssat pa I ohrn - loo Watt, som kan monteres i- stedet for PI. Dette leveres ogst pa et fardigt set efter Onske. Da krafttransistoren er faldet meget i pris, kan det betale sig at overdimensionere anlegget. Dette system er overdimensloneret sa meget, at krafttransistoren hojst bliver htndvarm, det er endda forsogt at montere anlegget lige over motoren i en kassefolkevogn. Dette forsog faldt heliligt ud trods varmen. Det grundlaggende anleg har nu kort i seks &r, men trods iltning og andre fugtighedsangreb virker dette anleg stadig perfekt. Det er med vilje ikke blevet renset for at finde ud af et sadant anlegs levetid. Levetiden er dog bilens levetid overlegen. Anlegget virker l- den verste kulde ti1 den starkeste varme, og man ikke at vare bange for at kdre til udlandet med det. Dette er op til flere gange, uden problemer af nogen art - tvartimod. Til virker det fortraffeligt, trods den tynde luft og motorens megen varme. Platinerne i knikseren kan nu holde ca. 1o gange s3 lang tid, hvil-ket er en stor fordel, da man s3 undgir de mange justeringer. Dette anleg har ingen s& De kan trygt montere anlegget i Deres vogn, og uanset dens Argang (ny e1ler gamrnel), kan vjgarantere Dem, at De vil- fa glede af anlegget.

4 .For.,at udnytte alle transl3tortdil'clinged3 f,cjideli!' tehdrori:ne ria-' skiftes med nye, n&r man gir over,til,transistortending. Dette er da det almindelige trendin'gssystem forbrehder renes elektroder og man opnir ikke den fulde virkning af transistort endingen. Det er flere gange blevet med tilkprsel af nye vogne med transistortanding, og en motor p& denne m&de er langt mere accelerationsdygtig, end'nar motoren er pe norldel vis. Santiclig giver transistortandj-ngen langt bedle tomgang' p& motoren. I,i v; 't.1 ll t NORMAL Taruospole UJ pljs stq'r't FIG. 3 viser hvordan man med en omskifter kan skifte mellem det gamle og nye system ved hjelp af en omskifter, dette er beregnet for Dem --- der vil vere helt sikre p5 uden problemer. Husk at man foruden ornskiftningen skal flytte tendkablet. Omdrejningstaller af den elektroniske type, kan monteres pi transistortending bide koblet efter Fig. 2 el1er 3. Husk efter indmontering af" transistortending bdr stil- Ies efter stroboskop, se under siden "STROBOSKOP". Lj-geledes bdr knikseren (platinerne) skiftes og indstilles p.6 o,25 mm DetLe gores for stoboskopindstillingen.

5 l'r ina! { sgup9ne!!!r93_e_!er_rbanst9i93i4npln9 :. _ : :=: :-*: ril 47 s) 4'7 a 22 trl- 47 a 22 LiI 47 a Irr. \/prdi. Varengm111er: Betegnelse: ; KJ R4 R5 R6 47A o,o1 Q C1 Io nf 42oI 34oo / 47 34oo / 47 34oo/27 34oo /27 34oo / 4'7 Dl- ln l2ooa 1N12oA ZI ZD 24 ZD 24 Z2 ZD 24 ZD 24 T1 BD 2OO BD 2OO T2 2N N3o55 Pl- 12V 85w 9L24 Pl kan leveres mod merpris som modstand f Desuden 5 Watt modstand 5 Watt modstand 5 Watt modstand 5 Watt modstand 5 watt modstand dobbelt konstantantrad. kondensator. 12 Anp. diode. Zenerdiode. Zenerdiode. PNP - Transistor. NPN - Transistor- Perer. ohm - Ioo Watt, Varenr,3490. printplade - indbygningskasse - stik - galopskruer - glirunerplader skruer m.m.

6 Konalenaatoren f ahlnger til' _l t tendspole 7200 FTGi.2 TENDINGSNOGLE CHASSIS g AxXUMUIATOR FTG.2 viser hvordan transistortendingen tilsluttes i biien, selve bundkassen skrues fast pi bilen ved hjelp af de to medfdlgende galopskruer, husk den skal have ordenlig elektrisk forbindelse tii chassiet af bilen. Husk atafmonterekondensatoren pi uanset om den sidderudvendig eller indvendig i stromfordeleren. Den ledning der gik til plus pi pi transistortinndingen. tendspolen forbindes til plus Den der for gik ti1 minus forbindes til,'knik" pe transistortandingen. En ny ledning trakkes fra startmotorens tynde 1edning til start pe transistortandingen. To ledninger forbinder den nye taendspole, josti varenummer 7200, denne tandspole skal vare ber-egnet ti1 transistortanding, og me al-drig anvendes som almindelig tendspole, da den sa afbrender.

7 Translstortandingen er nu klar til brug, det anbefales at skifte tand- 16r. ogsi selv om de kun har kgrt loo km, idet der er forskel pi forbrandingsm6d.en. Tendkabler og fordelerdelcsel sarnt rotor kontrolleres for eventuellefejl, hvis der er svage punkter for overslag me de skiftes. Husk at tandspendingen er blevet sat op, og dette gdr at alt udstyr i tandingssystemet skal vare i perfekt orden. I nogle biler er tandkablerne uanvendelige til transistortendingen, i disse og ved fornyelse af t:endkabler bor man skifte til de rdde franske kabler at market "BOUGICORD" som virker stdjdernpende efter den lov vi har i Danmark, samtidig med at de kan tile den spanding og derfor er de tendkabl-er der er mest egnede til transistortending. Disse kabler kan leveres til alle bilmarker. Ang. Tandrorerne er det ikke aile fabrikater der er lige velegnede til transistortending, eventuelle fejl pi tendror og kabler viser sj"g ved kraftige udsettere ved tomgang og k$rsel. Motoren skal ga helt javnt med transistortending, hvis alt er i \rden, dette er en af fordelene ved dette system. a v TRANSISTORTJENDINGEN SES NEDFRA. Denne vogn er stojdampet med R3-84 R1 R

8 DEN ELEKTRISKE OPBYGN]NG: For ikke at fa alt for hoj spanding, som fordeier og kabel ifl<d fan, holde til, er der anbragt en faldmodstand, Pl, i form af en l4re. Denne lampe skal til 12 Volts anleg vare pi 12 Volt, og for 6.Volts. anleg pe 6 volt, effekt 85 WATT. Ved start vil peren Pl bl-ive kortsluttet, idet dioden o1 vil'led6, ntr der kommer pe.staltmotoren. Dette giver en lynhurtig start hele Sret rundt, ogse i 2o graders frost og ved'halv batterispbnding. Heledettelilleraffinementkosterkunenenke1tilioiIe. Det, der i virkeligheden sker, n8r der er'startvanskeligheder ved almindelig taending, er at starteren faktisk kortslutter batteriet,, s3- ledes at batterispendingen i de fleste tilfelcle falder til omkring halvdelen. Tandspolen fir s8ledes,ikke spending nbk ttl at frembringe gnisten. Ydermere er karbureringsforholdende ved start de ct8rligst tenkelige og kravet til en kraftig gnist - hvorefter spolen s& me opgive netop i det kritiske I dette kritiske startojeblik presterer transistortendingen en tandef-\l fekt, der er flere hundrede procent fordi den fikst er udstyret med en automatisk startanordning, som i forbindelse med en siliciumdiode sikrer en lynhurtig start. NAr startnoglen drejes springer motoren igang. Nir atter slippes, afbrydes stronnen til starteren, dioden belastes.nu i sperreretningen, hvorved Pl igen trader i funktiotl og startautomatikken ud af funktion. PtuS slarl ' 'r' rnid.-r spolt Den vigtiste komponent i anlagget er T2, denne er ren siliciurttransistor af NPN typen, sen kan tile 10 Amp Watt, den i dette anleg er 6 Amp. Denne transitor bliver styret af T1, som er en silicium PNP medio power af plasttypen pa 55 Watt, der bliver afsat ca. lo Watt"i denne, el1er nindre. Denne transistor bliver styret af knikseren. For at undgi stdj ti1 radio sarnt afbranding 6g transistorer er beskyttelsesdioderne zi og Z2 indsat, de begrenser spandingen fra tandspolens tilbageslag til 50 Vo1t. CI tager de hurtigste spidser.

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

Byg med digitale kredse

Byg med digitale kredse clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978 ISBN 87-11-03624-9 Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning)

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning) det er nemt at lodde se her hvordan af: Mitch Altman (lodningsvisdom) Andie Nordgren (tegneserietilpasning) Jeff Keyzer (Layout og redigering) JESPER HAFFGAARd (oversættelse) Distribute widely! lodning

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere