VIVA ARTE AUGUSTA ATLA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIVA ARTE AUGUSTA ATLA"

Transkript

1 VIVA ARTE AUGUSTA ATLA HORSENS KUNSTMUSEUM (DK) 2012

2 Forord Et lykkeligt øjeblik, hvor man møder noget helt ukendt og bliver blæst omkuld uden egentlig at vide eller forstå hvorfor og egentlig også i første omgang uden behov for at få svaret sådan et lykkeligt øjeblik oplevede jeg i 2006 i Galleri Specta i København, hvor Augusta Atla for første gang præsenterede sit arbejde på dansk grund. Der var tale om en rumlig totalinstallation, der var så intens, at jeg mistede pusten for derefter at begejstres over, at det stadig var muligt at møde ny billedkunst, der kunne holde mit åndedræt tilbage og skabe fornemmelsen af, at her skabes og mærkes en forskel. Historiske referencer var der og er der i Atlas værk, men er det netop ikke kendetegnet for god kunst, at man står på skuldrene af det bedste og øger højden? Oplevelsen satte sig fast så fast, at Augusta Atla var mit bud på modtageren af Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris i Lykkeligvis blev det Augusta Atla, der en efterårsdag i 2007 kunne modtage prisen og berige Horsens Kunstmuseum med en lille udstilling, der var lige så vedkommende og intens som den, der udløste prisen. Dengang blev udstillingens enkelte dele aktiveret ved en performance, blandt andet værket Golden Strings, der siden fik plads i Horsens Kunstmuseums samling. Den udstilling, der følger denne publikation, kommer til at leve sit eget liv og vil kunne gøre det. Det har været en stor glæde og berigelse at følge Augusta Atlas fortsatte arbejde med billedkunsten i de forløbne år. Det har således været en uomgængelig nødvendighed for os på et tidspunkt at følge op på udstillingen i 2007 og præsentere et nedslag i en ung meget væsentlig kunstners produktion her og nu. Det gør vi nu, fordi Augusta Atlas værk fortjener et større publikum. En meget stor tak til Augusta Atla for et fremragende samarbejde omkring denne udstilling. Tak til Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub, MONTANA DK og Statens Kunstråd, uden hvis økonomiske støtte udstillingen ikke havde kunnet realiseres på det niveau, vi nu kan. Endvidere tak til Statens Værksteder for Kunst, hvor en række af denne udstillings værker er produceret, og til Skov gaard Museet for lån af græske folkedragter, der indgår som et element i udstillingen. 2

3 Træt af intellektuel, formel, konceptuel, akademisk, pæn, høflig, politisk korrekt samtidskunst!!! Jeg ønsker at se følelser, tabuer, hjerte, passion, paradokser, sex, sexualitet, ritualer og psykologi i kunsten!!! 1 Klar tale vi skal søge efter den kunst, der tager udgangspunkt i vores livsvilkår og reflekterer kunstneren bag. Dette er lige præcis, hvad vi præsenterer på denne udstilling. Kunst, der ikke kører på den brede hovedvej, men søger derud, hvor der ikke nødvendigvis er fast grund under fødderne. Vi håber, vores publikum vil møde Augusta Atlas værker med åbent sind og nysgerrighed. Claus Hagedorn-Olsen 29. august Augusta Atla, 29. august 2012, Facebook opdatering 3

4 Foreword Those happy moments when you meet something completely unknown and are blown away without really knowing or understanding why and, at least initially, without any real need for explanation it was precisely this kind of happy moment I experienced in 2006 at the Gallery Specta in Copenhagen when Augusta Atla presented her work for the first time in Denmark. This was a total spatial installation of such intensity that it took my very breath away, and then filled me subsequently with awe that it was still possible to encounter new art that could evoke such a response which could evoke the sensation that there was something special here, something that really made a difference. There were also historical references in Atlas work, and indeed there still are. But is it not often so that the greatest of art is standing on the shoulders of the best, reaching new heights? The experience stayed with me - so much so that Augusta Atla became my suggestion as the recipient of the Friends of Horsens Art Museum s Artist Prize in Fortunately, it was Augusta Atla, who on that autumn day in 2007 received the prize and rewarded Horsens Museum of Modern Art with a small exhibition which was every bit as relevant and intense as that which prompted the prize. This time the individual aspects of the exhibition were activated by a performance, amongst others, the work Golden Strings, which has since found a place in the collection of Horsens Art Museum. The exhibition that accompanies this publication will take on a life of its own - and has all the qualities it requires to do so. It has been a great pleasure and a rewarding experience to follow Augusta Atla s continued work with the visual arts over the past years. It has, thus, been a matter of inevitability that we would at some point follow up on that 2007 exhibition by presenting a new insight in this young and hugely significant artist s work. We do that now, because Augusta Atla s work deserves a much wider audience. Special thanks to Augusta Atla for her excellent collaboration on this exhibition. Thank yuo very much also to Horsens Art Museum Business Club, MONTANA DK and The Danish Art Council without whose financial 4

5 support the exhibition could not have been realized at the level we have now been able to achieve. Furthermore, thank you very much to the Danish Art Workshops where a number of works in this exhibition were produced, and to The Skovgaard Museum for letting us borrow the Greek folk costumes that also play a role in this exhibition. Tired of intellectual, formal, conceptual, academic, nice, polite, politically correct contemporary art! I want to see emotions, taboos, heart, passion, paradoxes, sex, sexuality, rituals and psychological art!!! 1 Clear speech - we must seek an art based on the conditions of our existence and reflecting the artist behind it. That is exactly what we present in this exhibition art which does not take the usual path but explores a terrain where the ground underfoot might not necessarily be so safe and secure. We hope our audience will meet Augusta Atla s works with curiosity and an open mind. Claus Hagedorn-Olsen August 29, Augusta Atla, the 29th of August 2012, Facebook comment 5

6 6 Installation photo, Horsens Art Museum, DK Greek folk costume, The Skovgaard Museum, DK

7 Installation photo, Horsens Art Museum, DK 7

8 8 Io Sono Amore, I Am Love. Collage on canvas (170 x 170), 2012

9 Io Sono Amore, I Am Love. Collage on canvas (170 x 170),

10 10 Io Sono Amore, I Am Love. Collage on canvas (170 x 170), 2012

11 Io Sono Amore, I Am Love. Collage on canvas (170 x 170),

12 12 Io Sono Amore, I Am Love. Collage on canvas (170 x 170), 2012 (detail)

13 Io Sono Amore, I Am Love. Collage on canvas (170 x 170),

14 14 I Am Love. Collage on paper (80 x 120), 2012

15 I Am Love. Collage on paper (56 x 78),

16 16 I Am Love. Collage on canvas (70 x 90), 2012

17 I Am Love. Collage on paper (50,4 x 70),

18 Kortlægning af følelser: Indre og ydre rejser Caroline Levisse Rom, Milano, Venedig, Athen, Paris, Toscana og snart Athen igen, men også De Joniske Øer, Andalusien... igennem de seneste tre år har den danske kunstner Augusta Atla boet i mange forskellige byer, og indimellem også i København. Udover sin fysiske rejse rundt i Europa befinder hun sig også på en fortsat, følelsesmæssig rejse mod selvindsigt og antropologisk forståelse. Som led i denne nomadiske livsstil har hun gennemført en vedvarende udforskning af den sociokulturelle konstruktion af identitet, især hvad angår kvinder i dagliglivet og i den visuelle kultur. Når hun taler om sit arbejde, siger Atla, at hun kortlægger [sit] indre livs landskab og sine følelser gennem kunst. 1 Når hun på den måde forbinder geografi og følelsesliv, får vi indblik i, hvordan kombinationen af ydre og indre rejser er af afgørende betydning for hendes kunst. Derfor er hendes værker ikke kun introspektive, men også ekstroverte, dvs. rettet imod andre og imod verden. De kunstværker, der er udstillet på Horsens Kunstmuseum, er alle skabt i denne periode og dermed præget af hendes forskning og rejser. På trods af de forskelligartede kunstneriske medier og de mange temaer og motiver udgør de en sammenhængende gruppe af værker, som jeg her vil forsøge at vise rundt i. En fælles intimitet: introspektive og kollektive selvportrætter Når Augusta Atla udforsker sit indre liv, er det ikke for at afsløre en allerede eksisterende kerne, hendes sande selv, en absolut og transcendent enhed. Hun mener derimod, at selvet er en proces, eller rettere, at selvet er processen, dvs. at selvet er rejsen og ikke endemålet for den. Som sådan er selvet konstant i bevægelse og i forandring. Et ofte forekommende motiv i disse collager, performances og fotografier er kunstneren selv. Denne eksplicitte tilstedeværelse og Atlas opfattelse af kunsten som en måde at udtrykke følelser på forbinder hendes værker med en betydningsfuld genre i kunsthistorien, nemlig selvportrættet. Som en kvinde der beskæftiger sig med kønsrelaterede emner, må Atlas introspektive kunstværker desuden ses inden for en mere specifik kategori, der udgøres af kvindelige selvportrætter. Sammensætningen af personlige og kollektive erfaringer er et vigtigt karaktertræk ved kvinders fremstillinger af sig selv både i den visuelle kunst og i litteraturen. Mens mandlige kunstnere synes at have fokuseret 1 Augusta Atla i en til forfatteren, 7. juli

19 på deres eget jeg som et isoleret geni, har kvindelige kunstnere ofte i deres selvportrætter lagt vægt på, at de tilhørte et følelsesmæssigt fællesskab. I en tekst om bekendelser som genre inden for kvindelitteratur påviste Rita Felski i 1989, at et af genrens mest iøjnefaldende træk er, at kvinder i modsætning til det fokus, der ofte findes i mænds selvbiografier ofte har en tendens til at fokusere på den repræsentative dimension af deres erfaringer og deres liv: Feministisk bekendelse [...] beskæftiger sig ikke så meget med den unikke individualitet eller med det essentielt menneskelige, men mere med at pege på de specifikke problemer og erfaringer, som knytter kvinder sammen. Den har således en tendens til at lægge vægt på de helt almindelige begivenheder i hovedpersonens liv og det typiske ved dem i relation til et begreb om en fælles identitet. 2 I slutningen af det 20. århundrede frembragte feministisk teori og kunst nye billeder af kvinder, hvor aspekter af kvindelivet, som hidtil havde været tabuiserede, blev lagt offentligt frem. 3 Denne fremstilling af ting, som kvinder hidtil havde oplevet i stilhed og isolation, som fælles følelser og oplevelser var et betydningsfuldt skridt i kampen mod den udeluk kelsens, adskillelsens og usynlighedens undertrykkende logik, som syntes at være fremherskende. Formålet med dette - at styrke og frigøre kvinderne - minder meget om Atlas forståelse af kunsten, som for hende betyder: en vej mod frihed, en skærpelse af bevidsthed, bredere forståelse af verden og styrkelse af identitet og empati dels hos kunstneren der frembringer kunsten, dels hos beskueren og også i kulturen selv, hvor kunstværket deltager. Kunsten har gjort det muligt for mig at overvinde mange traumer og identitetskonflikter hos mig selv, og den har helt konkret gjort mig mere fri og afbalanceret som menneske. 4 At udtrykke sig skaber forbindelser, relationer, associationer etc. Den feministiske dimension i Augusta Atlas kunst handler også om kontakter og 2 Rita Felski: On Confession [oprindelig i Felski: Beyond Feminist Aesthetics, London, 1989], gengivet i Sidonie Smith and Julia Watson (red.): Women, Autobiography, Theory: A Reader, Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1998, s. 85: The recognition that women s problems are not private but communal is perhaps the most fundamental message underlying feminist confession. Jf. s. 92: Erkendelsen af, at kvinders problemer ikke er private, men fælles, er måske det mest fundamentale budskab, der ligger bag den feministiske trosbekendelse 3 Liana De Girolami Cheney, Alicia Craig Faxon og Kathleen Lucey Russo (red.): Self-Portraits by Women Painters, Aldershot: Ashgate, 2000, s Augusta Atla i en til forfatteren, 2. august

20 fælles intimitet. For eksempel interviewede hun som led i Women Project 33 kvinder i Athen. Formålet var at skabe en platform, hvor disse kvinder kunne udtrykke sig frit på måder, som ellers ikke havde været mulige for dem. Syv af disse kvinder medvirkede også i hendes to performances i Athen (p. 42), og en af dem gennemførte et fotografiprojekt sammen med kunstneren. Mod syd: Mellem følelse og refleksion Følelser er helt centrale i Atlas kunst. Men gennem historien og måske navnlig i det moderne Nordeuropa er disse blevet forkastet eller i hvert fald undervurderet: I moderne tid med dens betoning af rationalitet, objektivitet og alt det, der kan beregnes, betragtes følelser som irrationelle, overspændte, umulige at objektivisere og vurdere på en uengageret måde og vanskelige at kvantificere. [...] De er for kødelige og for tæt på vores dyriske lidenskaber til at blive taget alvorligt og værst af alt, de forurener tænkeprocessen. 5 Det er velkendt, at Descartes adskilte sind og krop og indførte et klart skel mellem følelsernes område og fornuftens og intellektets område. Dette medførte, at de gensidigt udelukkede hinanden. Fornuften kunne kun fungere ordentligt, hvis den ikke var under indflydelse af følelserne. Hvis man nærede nogen følelser, skulle de holdes inden for intimsfæren. Augusta Atla har sommetider følt, at kunstverdenen var meget konceptuel og afvisende over for det følelsesmæssige. Og det er sandt nok, at følelser ofte bliver betragtet som et tegn på svaghed og som noget uanstændigt eller kitschet snarere end som en styrke. 6 For Atla var rejserne til Middelhavs landene en måde at udvikle sig på i nogle samfund, hvor følelser udtrykkes mere åbent. 7 Her kunne hun føle, hvad det vil sige at være kvinde, lige så meget som hun kunne konceptualisere det og udtrykke det kunstnerisk. Dette er et vigtigt aspekt af Atlas kunstneriske praksis: Hun formår at blande og skabe balance mellem følelsesmæssig involvering og konceptuel distance. Atlas kunst er imidlertid også repræsentativ for en generelt voksende interesse for følelser hos en lang række kunstnere, som har beskæftiget sig med den intime og følelsesmæssige sfære siden 5 Jeremy Rifkin: The Empathic Civilization. The Race to Global Consciousness in a World in Crisis, New York: Jeremy P. Tarcher / Penguin, 2009, s. 142, og kap. 5, Rethinking the Meaning of the Human Journey, s. 138 ff 6 Augusta Atla i en upubliceret tekst med titlen Kunst og social proces, juli Augusta Atla i en til forfatteren, 2. august

21 årtusindskiftet. 8 Denne udvikling kan hænge sammen med en sociokulturel trend, som orienterer samfundet mod følelser og affekter en bevægelse, som nogle har kaldt the affective turn 9 men også med den udbredte fornyede interesse for kroppen i kunsten siden slutningen af 1980 erne. Derfor kan man måske sige, at adskillelsen mellem sindet og kroppen er ved at vige til fordel for en mere flydende opfattelse af deres indbyrdes forhold. Følelser og sanseindtryk bliver i stadig højere grad anerkendt som en del af erkendelse og kognition og som en kilde til viden, som er forbundet med og ikke adskilt fra rationel tænkning. 10 Udtryk for følelser gennem visuelt materiale En af de kvindelige kunstnere, som har præget selvportrættets historie, er Frida Kahlo, og hun har haft stor betydning for Augusta Atlas kunst. For det første er der ikonografiske elementer, der er identiske eller lignende - for eksempel anatomiske billeder af hjertet og underlivet. Fotografierne af et foster og af et barn under fødslen, som indgår i to collager i serien I Am Love (2012, p. 8 & 14) er taget fra en bog, som Frida Kahlo ejede, og som hun brugte som kilde til anatomiske oplysninger. Der er også en kompositionel eller strukturel lighed, som f.eks. bliver tydelig, hvis man sammenligner Kahlos Memory (1937, Dolores Olmedo Foundation, Mexico City) med nogle af Atlas collager fra serien Objet de femmes (2010) og Objet de Femmes De la Vida (2011). Endelig er de to kvinder fælles om en forståelse af kunstens funktion som en måde at udtrykke deres følelser og opbygge deres identitet på. Dog er elementerne i den mexicanske malers billeder sammenstillet for at udgøre en symbolsk fortælling, hvilket betyder, at hendes billeder kan dechifreres, så de viser nogle præcise biografiske begivenheder, hvis følelsesmæssige konsekvenser er afbildet i kodeform i malerierne. Atla sammenstiller derimod ikke billeder for at fortælle en specifik historie; hendes værker taler ikke. Hun bruger hvert enkelt element som et rent visuelt og emotionelt materiale, dvs. et ikke sprogligt artikuleret materiale. 8 Se f.eks. Catherine Grenier : La revanche des émotions. Essai sur l art contemporain, Paris: Seuil, Patricia Ticineto Clough og Jean Halley: The Affective Turn: Theorizing the Social, Duke University Press, 2007; Marianne Liljeström og Susanna Paasonen (red.): Working with Affect in Feminist Readings: Disturbing Differences, Routledge, See Martha C. Nussbaum; Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge University Press, 2001; Rifkin, 2009, op. cit., s. 147: In other words, the act of thinking combines sensations, feelings, emotions, and abstract reasoning in an embodied way. I participate, therefore I am. (Med andre ord: tænkning kombinerer sanser, følelser og abstrakt ræsonneren på en legemliggjort måde. Jeg deltager, altså er jeg.) 21

22 Hun forklarer selv, at hvert billede er stillet op ved siden af andre for at skabe et udtryk snarere end en historie; man kunne også sige en energi. 11 Dette betyder ikke, at der slet ikke er nogen symbolsk betydning i hendes værker. Det visuelle materiale, hun bruger i sine collager, fotografier, installationer og performances, er ladet med symbolik. Det er hovedsageligt sammensat af genstande og holdninger, som almindeligvis (i nogle tilfælde som stereotyper) forbindes med det feminine univers. På den måde er billederne allerede defineret som tegn. Atla river på sin vis disse symbolske genstande og billeder ud af deres oprindelige kontekst og genbruger dem som fragmenter for at skabe et nyt symbolsk niveau, hendes eget udtryk, som fremkommer ved sammenstillingen. Der findes imidlertid ikke nogen kode, hvormed den indviede beskuer kan afkode kunstværket og læse symbolerne. Hvert enkelt værk skal fortolkes, hvilket betyder, at beskueren er nødt til at blive aktivt involveret i skabelsen af betydningen. Et nærmere blik på en collage fra serien I Am Love (2012, p.16) kan hjælpe os med at forstå, hvordan de symbolske udtryk skabes i Atlas værker, og den vil også gøre det muligt at identificere nogle tilbagevendende temaer i hendes kunst. Som i mange andre af sine værker har Atla anbragt et fotografi af sig selv midt på lærredet. Det forstørrede foto er beskåret og sat sammen med andre billeder. Man kan bl.a. bemærke et billede af et foster, en glorie og et bøjet ben med strømpe og højhælet sko (p. 8). Mens det førstnævnte billede er et symbol på moderskab, repræsenterer det andet hellighed og skulle således symbolisere kvindens hellige og rene natur. Benet tilhører Leonor Fini, som på et fotografi fra 1937 sætter den ene fod på en taburet i en sensuel stilling, hvorved hendes tunge, opslidsede kjole glider til side og viser hendes ben, mens hun holder en maske for ansigtet og ser direkte ind i kameraet. Hendes stilling er lettere udfordrende og kan lede tanken hen på erotiske skikkelser f.eks. George Batailles Madame Edwarda, som i historien af samme navn (udgivet i 1937) gentagne gange løfter det ene ben på en sådan måde, at hun blotter sin kønsåbning for sin elsker/ kunde. Helgeninde og uskyldig pige, luder og elskerinde, hustru og mor disse er nogle af de mest almindelige stereotyper eller rammer, inden for hvilke en kvindes identitet kan rummes og beskrives. På en vis måde er fotografiet af en dreng (p. 8), der er anbragt i øverste højre hjørne, et symbol på en sådan stereotypisk stigmatisering. Kunstneren fandt billedet i en antikvitetsforretning i Rom og fik at vide, at det armbind, drengen har på, tidligere blev brugt som tegn på, at han havde været uartig. Således 11 Augusta Atla i et interview med forfatteren, 3. august

23 var drengen allerede defineret af dette ydre tegn, før han overhovedet kom i kontakt med andre mennesker. Det samme gælder kvinder. Der er selvfølgelig tøjet, der siger en masse om en persons oprindelse, status osv.... men der er også, som vi har set, dybereliggende mærker, som er indskrevet i kvindens krop: moderskab, seksuelt begær, renhed. I sit værk bærer Atla alle disse stereotyper på kroppen samtidig. Dette skaber en tvetydighed og en form for kognitiv dissonans. Denne kognitive dissonans kan være svære at håndtere, og kvinder kan ofte tænke eller føle, at det er umuligt virkelig at være sig selv og udtrykke sig hinsides de adfærdsmæssige, fysiske og følelsesmæssige stereotyper. Jeg tror, at Atla udtrykker den slags følelser i denne symbolske sammenstilling: hvad det vil sige, og hvordan det føles at have denne kvinde lige krop, der er ladet med forventninger, krav og ønsker, som modsiger hinanden. Set i dette perspektiv er det bryst i overstørrelse, der er malet ved siden af den kvindelige figur, signifikant. Adskilt fra resten af kroppen ligner brystet en votivgave og det samme gør Leonor Finis ben i sit fragmentariske aspekt (p. 8). En votivgave er en genstand, som har en eller anden lighed med en persons symptom, og som gives som gave til en guddom, en helgen eller et helligt sted til gengæld for eller som tegn på taknemmelighed for opfyldelsen af et ønske. Bryster (enkelt- eller parvis) er meget almindelige som votivgaver og forekommer over hele verden og gennem hele historien, fra det gamle Rom til nutidens Grækenland via det 17. århundredes Mexico. Votivgaver formet som bryster repræsenterer en lidelse knyttet til den del af kvindekroppen lidelser eller problemer, som mange kvinder har oplevet (ofte i ensomhed) på tværs af tid og sted. I Atlas værk fremstilles brystet ikke som et udtryk for lidelse (p. 8). Det er lige så meget, og på samme tid, et tegn på seksuel nydelse og lyst. Og faktisk referer det også til et berømt omslag på kataloget til en surrealistisk udstilling (1947), som bestod af et billede af en enkelt bryst med påskriften Prière de toucher ( Rør venligst eller Må gerne berøres ) i modsætning til det sædvanlige Må ikke berøres. I denne collage på lærred fore kommer brystet at være et symbolsk udtryk for den sommetider smertefulde dua litet, som er kernen i at være kvinde. Augusta Atla udtrykker, hvordan hun i sig selv det vil sige i én og samme person betragter kvinde kroppen som en nyttig og funktionel organisme og som et sted for uproduktive og udelukkende lystfyldte handlinger. 23

24 Stereotyper behandlet gennem collager De positurer, som kunstneren indtager på nogle af sine fotografier, giver mindelser om billeder fra kunsthistorien. Man kan for eksempel genkende Degas berømte Lille danserinde (ca ) (p. 14). I andre collager minder hendes stilling om billeder af Munch, f.eks. de mange versioner af Madonna ( ) og Sommernatsdrøm. Stemmen (1893) (p.15). Publikum vil sikkert genkende andre billeder, for disse positurer og bevægelser i kvindelige nøgenstudier er blevet fremstillet igen og igen. Selv når den er nøgen, er kvindekroppen stadig klædt i kunst 12 (eller i den folkelige kulturs billeder). Når Munch maler en kvinde, gengiver han ikke, hvad hun føler, men hvordan hun føles for ham. Han projekterer på den måde sine egne lyster over på den krop, han maler. 13 T.J. Clark udtrykte det ganske enkelt: et nøgenstudie er et billede beregnet for mænds blikke, hvor Kvinden er konstrueret som genstand for et andet menneskes begær. 14 Derfor står den kvindelige kunstner i et nu klassisk dilemma, når hun ønsker at udtrykke sig: Hvad skal hun stille op med sin dobbelte status som både objekt og subjekt? 15 I sine forsøg på at udtrykke sig falder Atla ofte over bevægelser, stillinger, attituder..., som er (stereo)typiske for den kvindelige nøgenmodel. I videoen Objet de Femmes (2011) (p. 44) læser vi sætningen I am an art object (Jeg er en kunstgenstand) og titlen, som betyder Kvinders genstand kan også antyde noget andet: la femme objet, dvs. kvinden som genstand, den tingsliggjorte kvinde. Augusta Atla spiller ofte på denne dualitet. I en pressemeddelelse forud for en performance i Athen i 2011 skrev hun: Jeg bruger min egen krop i værket som en kommentar til den kunstneriske tradition med kvinden som malerisk motiv og subjekt-objektrelationen mellem kunstneren og hans model. Eftersom jeg er (kvindelig) kunstner, bruger jeg mig selv som (kvindelig) modeldukke Lynda Nead: The Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality, London & New York: Routledge, [1992] 2004, s. 14. Hun citerer Kenneth Clark: The Nude. A Study of Ideal Art, London, John Murray, Se Carol Ducan: Virility and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Painting in Artforum, bd. 12, december 1973, s Ducan s tanker nævnes også i Nead, op. cit., s. 44: the female nude in European modernism asserts a particular ideal of artistic identity as male, virile and sexually uninhibited (den kvindelige nøgenmodel udtrykker i europæisk modernisme et særligt ideal om kunstnerisk identitet som maskulin, viril og seksuelt uhæmmet) 14 T.J. Clark: The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers, London: Thames and Hudson, 1985, s. 131, citeret i Nead, 2004, op. cit., s Cf. Amelia Jones: Performing the Other as Self. Cindy Sherman and Laura Aguilar Pose the Subject, I Smith and Watson (red.): Interfaces. Women, Autobiography, Image, Performance, U.S.: The University of Michigan Press, 2002, s Augusta Atla: pressemeddelelse i forbindelse med Objet de Femmes, Athen, Det Danske Institut, 19. maj

25 Som et barn ville gøre med en dukke tænk for eksempel på påklædnings dukker lægger Atla forskellige lag på, tager flere dragter på oven på hinanden og bærer symboler på sin nøgne krop. Dukken er naturligvis også den tingsliggjorte kvinde, kvinden i mænds hænder, kontrolleret af mænd. I sine performances og collager går Atla fuldt og helt ind i denne kvindens dukkeagtighed. Man kan kalde dette engagement for en fantasi, eftersom det foregår på kunstens område. Mere præcist kan man sige, at stereotyperne bliver undermineret og derefter restruktureret i collagens ramme, hvor de bliver del af en performance. Collagen i Atlas kunst er en sammenstilling og overlejring af forskelligartede elementer uden nogen forbindende narrativ tråd. Forstået på den måde refererer begrebet collage til hendes collager på papir og lærred, men også, på en lidt anden måde, til hendes performances og installationer, hvor hun også sætter visuelle symboler op ved siden af og over hinanden i rummet og på sin krop på en ikke-narrativ måde. Takket være denne medierende strategi dette medium kan hun udtrykke sig uden idealisering og undgå repræsentation. Om collagen siger hun selv, at den er den ædle kunst at sætte spørgsmålstegn ved kulturelle tabuer og være kritisk over for sociale restriktioner ved at dekomponere dagligdags, historiske og kulturelle billeder at vise en ny slags billeder opstået af følelser og af kulturel selvbevidsthed. 17 Augusta Atlas kunstneriske metode tillader kunstneren at efterligne stereo typerne og påtage sig de følelser, de fremkalder, samtidig med at hun reflekterer over dem. På den måde undgår hun den projekterende mekanisme og fremmer i stedet et aktivt engagement i stereotyperne og de kvindelige figurer ved at knytte empatiske bånd. Empati er vigtig som alternativ tilgang, fordi den er en holdning, hvor beskueren ikke projicerer sine ønsker over på den anden, men tværtimod giver plads til den anden i sig selv og sætter sig i den andens sted. 18 Atlas kunst er med andre ord en form for rollespil. Rollespil er i vore dage en bevidsthedsform, 19 en måde at definere sin identitet på, som ofte omtales som et mere plastisk og modent bevidsthedsstadium et stadium, hvor personen kan leve 17 Pierre Nora : Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux, i Les Lieux de mémoire, Vol. 1, Paris: Gallimard, 1984, s.. xix (oversat efter forfatterens oversættelse til engelsk) 18 Niels Skovgaard var en dansk maler, som rejste i Grækenland flere gange, især i Athen og omegn. Han malede ofte grækere, der dansede i folkedragt 19 Se Franke: Beyond the Return of the Repressed i Anselm Franke and Sabine Folie (red.): Animismus. Moderne hinter den Spiegeln / Animism. Modernity Through the Looking Glass, udstillingskatalog, Wien, Generali Foundation; Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2011, s

26 med tvetydigheder. 20 Atla skifter konstant ontologisk position inden for kunsten: Hendes position kan være en lille piges leg, en fashionistas sans for mode eller en elskerindes seksuelle begær; derudover kan hun også påtage sig rollen som selvbevidst kunstner, skeptisk feminist eller en antropolog, der forsker i folkekultur... Folkekultur, oplevet erindring og agency Augusta Atla bruger i sine collager kopier af gamle fotografier, som hun har fundet på loppemarkeder under sine rejser. Mange af dem har forbindelse til græsk folkekultur (p. 11 & 17), men der er også billeder som det tidligere nævnte af drengen med armbindet, et portræt af hendes oldemor som barn og det sidste fotografi af Aline Korenbajzer, en treårig pige, som blev arresteret i Paris i 1942 og deporteret til en lejr, hvor hun døde. De tilhører alle vores fælles fortid, nogle velkendte, nogle kendt af kunstneren personligt og andre helt anonyme. Selv om de er døde og borte, lever de videre på en anden måde, fordi mennesker stadig nævner deres navne og ser på deres billeder. De gamle ægyptere troede, at hvis en persons ren (hans navn, opfattet som en del af sjælen) stadig blev udtalt, levede han eller hun stadig. Rilke skrev om forfædre: Og dog er de, disse forlængst henfarne, i os, som Anlæg, som Byrde paa vor Skæbne, som Blod, der bruser, og som Fagter, der stiger op af Tidens Dyb.. 21 Dette leder over til en anden form for hjemsøgelse i Atlas kunst. Den handler om gestus, og den er knyttet til det, der kaldes oplevet erindring (la mémoire vécue) og ufrivillig erindring (la mémoire involontaire). I begge tilfælde drejer det sig om en form for erindring, der er karakteriseret ved at være indlejret i kroppen: det er kroppens erindring, une mémoire corporelle. I modsætning til historie som er en konstruktion af fortiden som en intellektuel manipulation med ulegemlige begivenheder og processer ligger oplevet erindring indbygget i mænd og kvinder, i deres daglige liv og oplevelser. Det er en tavs og ikke-sproglig kropslig viden, indskrevet i kroppen og i dens bevægelser. Den franske historiker Pierre Nora forklarer: Erindring er liv og bliver altid båret af levende grupper [...]. Erindring er et fænomen, som altid er aktuelt, en forbindelse, der leves i en evig nutid. [...] Erindringen er rodfæstet i det konkrete, i rummet, bevægelsen, billedet og genstanden. 22 Den oplevede 20 Rifkin, 2009, op. cit., s H.R.M. Rilke: Letters to a Young Poet, på engelsk ved Stephen Mitchell, Vintage Press; brev af 23. december Pierre Nora : Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux, i Les Lieux de mémoire, Vol. 1, Paris: Gallimard, 1984, s.. xix (oversat efter forfatterens oversættelse til 26

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

FORTÆLLING OG BRANDING

FORTÆLLING OG BRANDING STORYTELLING A BRANDING TOOL FORTÆLLING OG BRANDING (B) 3 Narration is as much a part of human nature as breath and the circulation of blood. A. S.Byatt (writer) Den gode historie Den gode historie bevæger

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere