beretning og regnskab 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "beretning og regnskab 2009"

Transkript

1 beretning og regnskab 2009

2 beretning og regnskab 2009 forside foto klaus eskildsen fotos ivars silis deluxus studio lind foto magssanguaq qujaukitsoq nukissiorfiit layout nukissiorfiit tryk naqitat a/s nukissiorfiit issortarfimmut 3 postboks nuuk

3 et udpluk af aktiviteter Vi har i 2009 fortsat den løbende opkvalificering af de sproglige kompetencer... side 13 praktikanter - Praktikopholdet var samlet set en rigtig god, lærerig og positiv oplevelse... side 15 miljøvenlig energi Ved udgangen af januar 2010, godkendte Grønlands Selvstyre yderligere et vandkraftprojekt... side 16 forventninger til fremtiden I år 2010 forventer vi at anskaffe to elbiler til afprøvning i seks måneder, for at teste og opbygge erfaring... side 21 indhold 3 forord 4 kort om nukissiorfiit 5 elmyndighedens tilsyn 6 ledelsespåtegning 7 den uafhængige revisors påtegning 8 produktionsapparat 9 ledelse og organisation 12 et udpluk af aktiviteter 15 praktikanter 16 fokus på miljøvenlig produktion 19 bemærkninger til årsresultatet 21 forventninger til fremtiden 22 anvendt regnskabspraksis 24 resultatopgørelse 25 balance 27 pengestrømsopgørelse 28 noter til årsregnskab

4

5 forord Inuuneq nukissiuullugu - giver kraft til livet - er et kortfattet udtryk for vores mission: Ved at forsyne alle med el, vand og varme er vi forudsætningen for vores moderne samfund, som er i stadig udvikling. Det er en mission som alle medarbejdere i Nukissiorfiit er bevidste om. Det giver naturligt et stærkt fællesskab, som er et vigtigt fundament for virksomhedens fortsatte succesfulde drift. Det kan dog ikke stå alene, hvor elementer som forsyningssikkerhed og ansvarlighed er vigtige holdepunkter. Dette årsregnskab vil forsøge at give et indblik i virksomhedens drift og resultater. Begge ting er noget som er afhængig af vores dedikerede og talentfulde medarbejdere som arbejder på alle vores faciliteter i hele landet. De har et meget stort spænd af kompetencer. Det er nødvendigt, da kompetencerne skal matche de opgaveløsninger de dagligt har for at sikre samfundets grundlæggende infrastruktur, som udgøres af el, vand og varme. Vi fra chefgruppen, er glade for den indsats som alle i virksomheden lægger for dagen, og vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for et godt driftsår i Vi ser frem til endnu et begivenhedsrigt driftsår. Svend Hardenberg Energidirektør beretning og regnskab

6 kort om nukissiorfiit Nukissiorfiit er en af Grønlands største virksomheder, hvis vigtigste opgave er at producere og distribuere el, vand og varme til landets befolkning. Det sker via 14 lokalafdelinger, der har ansvaret for 17 byer og 54 bygder. Lokalafdelingerne i Qaanaaq og Ittoqqortoormiit har desuden ansvaret for elinstallationsvirksomhed i deres respektive by med tilhørende bygder. Grønlands Elmyndighed er også en del af Nukissiorfiits ansvar, hvor Elmyndigheden udfører forskellige myndighedsopgaver i relation til elanlæg. Om årsregnskabet Dette årsregnskab dækker Nukissiorfiits drift for perioden 1. januar til og med 31. december De mål og delmål, der bliver evalueret i rapporten sker på baggrund af de handlingsplaner som blev igangsat i både 2007 og Rapporten indgår i Grønlands Selvstyres årsrapport for 2009, idet Nukissiorfiit er en nettostyret virksomhed og dermed en del af Selvstyrets drift. Nukissiorfiit refererer til Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik. Vores vision Nukissiorfiits vision er, at udvikle energien til at være miljøvenlig, på den bedste og billigste måde for samfundet, samt at mindske afhængigheden af olie. Forsyningssikkerhed og ansvarlighed er også i fokus, fordi Nukissiorfiits forretningsområder er en forudsætning for vores moderne samfund. Sikrer fremtidens forsyning I vore bestræbelser på at sikre forsyningen, arbejder vi dels med at fastholde det nuværende driftsniveau, samtidig med løbende at sikre grundlag for fremtidens forsyning. Det sker ved at planlægge nye anlægsprojekter, som iværksættes på de rigtige tidspunkter. På den måde sikrer vi fortsat forsyning under hensyntagen til den løbende by- og bygdeudvikling. Virksomheden er på nuværende tidspunkt den største bygherre i landet, som følge af det nuværende re- og nyinvesteringsniveau på knap 500 millioner kroner om året. Vore aktiviteter i 2009 omfatter blandt andet et vandkraftværkbyggeri i Sisimiut, som forventes afleveret i løbet af foråret Andre store projekter er forstærkning af eldistributionsnettet i Nuuk og fjernaflæsningsprojektet, hvor vi udskifter alle vores forbrugsmålere i hele landet. Begge projekter forventes afsluttede i Priser Det er Naalakkersuisut der godkender virksomhedens priser på el, vand og varme, herunder også maksimalprisen, på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit. Priserne skaber grundlaget for størrelsen af det driftstilskud Nukissiorfiit har behov for, for at sikre virksomheden et nulresultat i et aktuelt driftsår. Priserne danner med andre ord ikke grundlag for at virksomheden får overskud. Planlægningen af driften sker med fokusering på at: Reducere energiforbruget. Have en god forsyningssikkerhed. Effektivisere produktions- og distributionssystemet. Gå mod renere produktionsformer. 4 beretning og regnskab 2009

7 elmyndighedens tilsyn Grønlands Elmyndighed varetager elsikkerheden og sikrer, at de gældende love og forordninger inden for elområdet bliver overholdt. Med et treårs interval laver Elmyndigheden tilsyn i alle byer og bygder. Fokusområdet for tilsynet i 2009 var installationer i kabelskabe og Nukissiorfiits øvrige installationer. Herudover blev der i 2009 lagt vægt på offentlige installationer, såsom skoler, institutioner, forsamlingssteder, byggepladser og lignende. Elmyndigheden fandt i 2009 ikke nogen alvorlige fejl (farekategori K-1) og antallet af fejlfrie skabe er øget betragteligt. Resultatet af tilsynet giver følgende status, inklusive farekategoriseringer: Tilstand på kabelskabe i 2009: 0 % 10 % 9 % Alvorlige fejl K-1 Kritiske fejl K-2 Mindre fejl K-3 Ingen fejl K-4 81 % Sammenligning af det samlede antallet fundne fejl på kabelskabe i de samme byer og bygder, 2009 og 2006: Alvorlige fejl, K-1 Kritiske fejl, K-2 Mindre fejl, K-3 Ingen fejl, K-4 Antal skabe ,0 % 9,2 % 80,7 % 10,1 % ,1 % 16,5 % 80,8 % 2,5 % beretning og regnskab

8 ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for Nukissiorfiit. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om Grønlands Hjemmestyres nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsregnskabet indstilles til Inatsisartuts godkendelse. Nuuk, den 12. marts 2010 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Steffen Ulrich-Lynge Departementschef Nukissiorfiit Svend Hardenberg Energidirektør 6 beretning og regnskab 2009

9 den uafhængige revisors påtegning Til Inatsisartut Vi har revideret årsregnskabet for Nukissiorfiit for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 er i overensstemmelse med Selvstyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Supplerende oplysning Uden at tage forbehold henviser vi til ledelsesberetningen og note 14. Der er rejst et krav mod virksomheden i niveauet 225 mio. kr. vedrørende vandkraftværket i Qorlortorsuaq. Virksomheden bestrider kravet og tvisten skal løses ved en voldgift. Det endelige udfald af forholdet kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt, og der er ikke indregnet en forpligtelse i regnskabet til dækning af et eventuelt krav. Nuuk, den 12. marts 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Claus Bech Statsautoriseret revisor beretning og regnskab

10 produktionsapparat I byer Elproduktion og distribution Vandkraftanlæg 3 Kraft/varmeværker 10 Elværker 5 Reserveelværker 6 Nødelværker 11 Spidslastelværker 3 Containere/transportable nødelværker 22 Elværker i alt 60 Transformerstationer Transformerstationer 303 Varmeforsyning Oliefyrede varmeværker 34 Elfyrede varmeværker 10 kv (Nuuk) 3 Elfyret varmeværk (Nuuk) 1 Varmeværker i alt 38 Vandforsyning Vandværker 20 I bygder Elproduktion Elværker 54 Reserveelværk (Kangersuatsiaq) 1 Elværker i alt 55 Vandforsyning Vandforsyningsanlæg 51 8 beretning og regnskab 2009

11 ledelse og organisation Ledelse Den overordnede ledelse består af: Energidirektør Svend Hardenberg Økonomidirektør Karsten Stounberg Produktions- og distributionschef Peter Birk, fungerende pr. 1. november 2009 Anlægschef Lars Hoffmeyer HR-chef Birtha Bianco Medarbejderne I 2009 havde virksomheden gennemsnitligt beskæftiget månedslønnede og timelønnede i et omfang, der svarer til 400 fuldtidsansatte (årsværk). Opgavefordeling Hovedkontorets afdelinger varetager større koordinerende opgaver: Planlægning, igangsætning og styring af anlægsprojekter. Overordnet renoverings- og udbygningsplaner. Overordnet styring af produktion og forsyningssikkerhed. Overordnet økonomistyring. Kundeservice og fakturering. Personaleadministration og rekruttering. Opsamling af viden om og udvikling af vedvarende energi. Intern og ekstern kommunikation. Den daglige produktion, distribution og salg af el, vand og varme sker fra de 14 lokalafdelinger. Arbejdsopgaverne er typisk: Sikre forsyningen til kunderne. Vedligeholdelse af produktionsenheder. Daglig kundekontakt/kundeservice. Tilsyn med eksterne samarbejdspartnere. Vandkørsel. Samarbejde/koordinering med kommunen Antal fuldtidsansatte Årstal beretning og regnskab

12 ledelse og organisation organisationsplan ELMYNDIGHED ENERGIDIREKTØR DIREKTIONSASSISTENT SPROGUNDERVISER UDVIKLING INFORMATION HR ØKONOMI PRODUKTION OG DISTRIBUTION ANLÆG PERSONALEADMINISTRATION. REGNSKAB PRODUKTION PROJEKTLEDELSE ANLÆG REKRUTTERING ØKONOMISTYRING DISTRIBUTION TILSYN PERSONALEUDVIKLING CONTROLLING MYNDIGHEDSOPGAVER BYGGEMODNING KUNDESERVICE DOKUMENTATION INDKØB IT LØN 10 beretning og regnskab 2009

13 ledelse og organisation lokalafdelinger Nedenstående er en oversigt over vores 14 lokalafdelinger med tilknyttede byer og bygder. Antal fastansatte ved udgangen af 2009 ses i parentes. NANORTALIK (17) Aappilattoq Narsaq Kujalleq Tasiusaq Ammassivik Alluitsup Paa QORLORTORSUAQ (27½) Qaqortoq Saarloq Eqalugaarsuit Qassimiut Narsaq Igaliku Qassiarsuk PAAMIUT (19) Arsuk NUUK (31) Qeqertarsuatsiaat Kapisillit MANIITSOQ (23) Atammik Napasoq Kangaamiut SISIMIUT (24) Itilleq Sarfannguit AASIAAT/KANGAATSIAQ/ QASIGIANNGUIT (43) Akunnaaq Kitsissuarsuit Attu Iginniarfik Niaqornaarsuk Ikerasaarsuk Ikamiut ILULISSAT (28) Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq Ilimanaq QEQERTARSUAQ (9½) Kangerluk UUMMANNAQ (17) Niaqornat Qaarsut Ikerasak Saattut Ukkusissat Illorsuit Nuugaatsiaq UPERNAVIK (23) Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq Nutaarmiut Tasiusaq Nuussuaq Kullorsuaq Naajaat Innaarsuit QAANAAQ (12) Savissivik Siorapaluk Moriusaq TASIILAQ (15) Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut ITTOQQORTOORMIIT (11) beretning og regnskab

14 et udpluk af aktiviteter Udover den daglige drift og omkring 200 igangværende anlægsprojekter, blev der i 2009 sat stor fokus på yderligere forbedring af de interne arbejdsprocesser og samarbejdet ledelse og medarbejdere imellem. Strategiproces Primo 2009 afholdt ledelsen et strategi- og ledelsesseminar, hvor vi fik fastlagt fire fokusområder for det videre udviklingsforløb i virksomheden de kommende år: Effektivisering. Kundeservice. Rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse. Strategisk ledelse. Temaerne blev efterfølgende afstemt med driftsledelsen, og det betød at vi kort tid efter kunne iværksætte implementeringen af flere mål og handlingsplaner. Processen blev iværksat efter Balanced Scorecard-metoden, som på en overskuelig og let tilgængelig måde giver mulighed for både implementering, men også styring og opfølgning. Arbejdspladsvurdering I foråret 2009 fik samtlige medarbejdere i Nukissiorfiit tilsendt et spørgeskema med spørgsmål om fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Resultaterne fra denne undersøgelse resulterede i en samlet arbejdspladsvurdering (APV) af sikkerheds- og sundhedsforholdene i virksomheden. Nu pågår der et omfattende arbejde, hvor de lokale sikkerhedsgrupper er igang med at udarbejde handlingsplaner ud fra resultaterne af APVen. Opgaven blev blandt andet iværksat som konsekvens af arbejdsmiljølovgivningens krav om, at alle arbejdsprocesser skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det betød blandt andet, at sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skulle vurderes. Arbejdsskader Vi har som arbejdsplads i 2009 været forskånet for store arbejdsulykker. Der er forekommet to mindre arbejdsrelaterede personskader i løbet af året, som ikke medførte nogen sygdage. 12 beretning og regnskab 2009

15 Brand i Upernavik Den 29. maj 2009 brændte Upernaviks hovedelværk og vandværk ned til grunden. En umiddelbar men ustabil el- og vandforsyning af byen blev etableret få timer senere. Vi har efterfølgende etableret en mere langsigtet men stadig midlertidig løsning. Vores forsikringsselskab arbejder nu på, sammen med Nukissiorfiit, at få opført et nyt elværk og vandværk. Dette arbejde forventes at tage cirka to år. Fokus på MUS For at få sat fokus på medarbejdernes fortsatte behov for opkvalificering og uddannelse har vi igangsat en udviklingsproces. Denne proces skal lære alle medarbejdere hvordan man afholder en effektiv medarbejderudviklingssamtale, også kaldet MUS-samtale. Gennem undervisning, gruppearbejde, diskussioner og rollespil har de fleste af virksomhedens ledere og mellemledere gennemgået hele processen. Planen er at der løbende vil blive afholdt interne kurser i MUS-samtaler, for samtlige medarbejdere. Sprogundervisningen fortsætter Vi har i 2009 fortsat den løbende opkvalificering af de sproglige kompetencer i virksomheden, hvor sprogundervisningen nu i større udstrækning er nået ud til vores lokalafdelinger udenfor Nuuk. Ud over forbedring af den sproglige kompetence hos de berørte medarbejdere, har sprogundervisningen givet et bedre sammenhold på tværs. I 2009 blev der brugt i alt 1041 timer til sprogundervisning, mod 190 timer i timer blev brugt til undervisning i grønlandsk og 417 timer til undervisning i dansk. Der blev i begge sprog undervist på flere niveauer. Sprogundervisningen fortsætter ufortrødent i Mange jobansøgere Vi har i 2009 oplevet en større søgning på ledige stillinger i virksomheden, end tidligere. Også på de tekniske stillinger som tidligere har været svære at få besat. Det er formentlig den globale økonomiske krise, som slår positivt igennem på jobmarkederne for en virksomhed som vores, som virker i et udkantsområde i forhold til resten af arbejdsmarkedet i Norden. I tillæg hertil modtager vi mange uopfordrede ansøgninger nationalt. Det opfatter vi som værende et resultat af den længerevarende målrettede indsats vi har haft med udviklingen af virksomheden. Nyt økonomisystem For at sikre en moderne økonomistyring og undgå dyr tilpasning af et ældre system, gik vi i 2009 i gang med at opgradere vores økonomisystem, fra Axapta 3.0 til Axapta Vi har valgt at anvende standardfunktionerne i det nye system mest muligt. I den forbindelse vurderer vi løbende om vi skal ændre ved vore arbejdsrutiner. Denne øvelse sikrer også at vi samtidig vurderer egne arbejdsganges hensigtsmæssighed. Systemopgraderingen forventes fuldt implementeret i januar Fokus på kundeservice Som et led i at forbedre vores kundeservice lavede vi, i samarbejde med HS Analyse, en tilfredshedsun- beretning og regnskab

16 et udpluk af aktiviteter fortsat dersøgelse blandt vores kunder i slutningen af Målet er at resultatet af undersøgelsen blandt andet skal danne grundlag for etableringen af vores nye kundeservicecenter, som vil stå klart medio Resultatet fra undersøgelsen, baseret på 670 telefoninterviews med personer som har været i kontakt med Nukissiorfiit det seneste år, var meget positiv. Med nogle lokale variationer, viste resultatet at de fleste syntes det var nemt eller meget nemt at komme i kontakt med os og at de hurtigt fik den fornødne hjælp, på en imødekommende måde. Flere tekniske praktikanter Som en udløber af vores beslutning i 2008 om at skabe grundlag for flere praktikanter på det tekniske område, havde vi i 2009 ti tekniske praktikanter mod fire i Pladserne var fordelt på otte maskinmesterstuderende og to ingeniørstuderende. Beslutningen er taget med det formål at skabe et bedre grundlag for rekruttering af maskinmestre og ingeniører, da det erfaringsmæssigt er faggrupper som det er vanskeligt at rekruttere. Vi har generelt modtaget meget gode tilbagemeldinger fra praktikanterne, om deres forløb hos os og de virker nu som gode ambassadører for Nukissiorfiit i deres faggrupper. 14 beretning og regnskab 2009

17 praktikanter Navn: Søren Sohn Krog Pedersen Alder: 28 Uddannelse: Maskinmester Praktikperiode: Februar - maj 2009 Eksamen: Juni 2009 Søren blev færdiguddannet maskinmester fra Århus Maskinmesterskole i juni Dette efter at have forsvaret det bachelorprojekt han lavede som praktikant i Nukissiorfiits anlægsafdeling; et for virksomheden brugbart og vellykket projekt om udbygning og optimering af varmesektoren i Narsaq. To måneder senere fik han fast ansættelse som driftskonsulent i virksomheden. - Mit mål med praktikperioden var, at få et indblik i, hvordan det ville være at bo og arbejde i Grønland samt hvilke jobmuligheder der var, fortæller Søren, som i starten af 2009 rejste fra Århus til Nuuk sammen med sin kæreste og søn. - Praktikopholdet var samlet set en rigtig god, lærerig og positiv oplevelse. Nukissiorfiit efterlod et indtryk af, at være en behagelig arbejdsplads med et godt og alsidigt arbejdsmiljø, erindrer Søren. - Gennem min kæreste, som kommer fra Narsaq, havde jeg selvfølgelig lidt forhåndskendskab til landet, men Nuuk var der ingen af os, der kendte noget til. Oplevelsen efterlod dog så positivt et indtryk, at vi begge havde lyst til at vende tilbage. - Jeg kan varmt anbefale andre at søge praktik og job hos Nukissiorfiit, afslutter Søren. Navn: Ann Thybo Alder: 22 Uddannelse: Bygningsdesigningeniør Praktikperiode: Juni januar 2010 Forventet eksamen: Januar 2011 Ann læser til bygningsdesigningeniør på Ingeniørhøjskolen i Århus. Gennem sin vejleder fik hun kendskab til Nukissiorfiit og muligheden for at søge praktikplads hos os. - Jeg ønskede at få mere erfaring indenfor projektstyring. Da Nukissiorfiit er bygherre på mange byggesager, virkede de som et oplagt valg. Den store ros som der blev givet fra en tidligere praktikant i Grønland havde helt sikkert også stor betydning for mit valg, konstaterer Ann. - I min praktikperiode lavede jeg en del myndighedsbehandling på forskellige anlægssager. Jeg var også med til at kvalitetssikre projektmaterialer og afholde byggemøder, erindrer Ann. - Jeg kan ikke forstille mig en bedre praktikplads. Jeg blev behandlet på lige fod med de øvrige medarbejdere, og jeg følte mig hurtigt som en del af virksomheden. Det var nemt at falde til. - Min modtagelse og opholdet var langt over mine forventninger og jeg kan kun anbefale Nukissiorfiit som både praktikog arbejdsplads. Den positive oplevelse har helt sikkert også åbnet for lysten til at tage tilbage i fremtiden, afslutter Ann, som har valgt at ændre sin studieretning, på baggrund af det hun erfarede under sin praktik. beretning og regnskab

18 fokus på miljøvenlig produktion Stor vandkraftudbygning Siden 2006 har virksomheden gennemgået en stor udvikling i forhold til at øge andelen af energi produceret fra vedvarende energikilder, i vores tilfælde vandkraft. I 2006 udgjorde vandkraft cirka 40 % af den samlede energiproduktion. Med udgangen af 2009 udgjorde den omkring 60 %. Dette er inklusive produktionen fra vandkraftværket i Sisimiut, som entreprenøren startede at testkøre i efteråret Vi forventer en aflevering af værket i løbet af foråret Ved udgangen af januar 2010, godkendte Grønlands Selvstyre yderligere et vandkraftprojekt. Vandkraftværket kommer til at ligge cirka 50 kilometer nordøst for Ilulissat og forventes færdigt i Dette femte vandkraftværk vil resultere i at op imod 70 % af vores energiproduktion vil blive baseret på ren, vedvarende energi. Fokus på fjernvarme I en længere årrække har vi i Nuuk haft fokus på at udbygge distributionsnettet, for at kunne levere el til opvarmning via fast el-varme. Dette er stoppet idet vi i vinterperioden nærmer os kapacitetsmaksimum på vandkraftværket i Buksefjorden. Strategien er nu i stedet at distribuere energi til opvarmning via fjernvarmenettet, som derfor skal udvides. Denne teknologi er nemlig mere fleksibel for tilknytningen af flere forskellige varmeproduktionsformer, hvilket kan være med til at udskyde en dyr udvidelse af kapaciteten på vandkraftanlægget. Vi har igangsat det indledende arbejde med at planlægge disse udvidelser af fjernvarmenettene. I første omgang i Nuuk, derefter i andre større byer. Forbedret traditionel produktion Selvom en større og større del af vores producerede energi til el og varme kommer fra vandkraft, foregår produktionen på de fleste af vores værker stadig ved brug af dieselolie. Vi vurderer i den forbindelse løbende hvad der kan gøres de enkelte steder, for hele tiden at optimere energiproduktionen og minimere de miljømæssige belastninger. Brintproduktion på testbasis Vi har i et stykke tid, haft en målsætning om at opstarte en brintproduktion på testbasis. Dette for at få konkret erfaring med både produktion, transport og brug af brint som energibærer. Handlingsplanen blev iværksat i 2008, og arbejdet med at planlægge projektet og få indgået de nødvendige kontrakter på testanlægget, skete i Anlægget kom til Nuuk i begyndelsen af februar 16 beretning og regnskab 2009

19 2010, og forventes testet og derefter idriftsat i løbet af første halvdel af året. Anlægget vil også fungere som et demonstrationsanlæg, som skal øge borgernes kendskab til brint og brændselsceller. Formålet med en mulig brintproduktion er, at vi i store dele af året har en uudnyttet kapacitet på vandkraftværket i Nuuk. Brint er i denne sammenhæng en energibærer, altså et slags batteri. Ved at producere brint kan vi lagre overskudsenergi til brug på et tidspunkt, hvor vi nærmer os kapacitetsmaksimum. Alternativet er at vi bruger den opsparede energi et andet sted, til nedbringelse af olieforbruget på et mindre produktionsanlæg, eksempelvis i bygder. Geoenergi I forbindelse med opførelsen af tilbygningen til vores hovedkontor, med et nyt og bedre kundeservicecenter, vil vi blandt andet få installeret et geoenergianlæg, også kaldet et fjeldvarmeanlæg. Dette vil blive brugt til varmeforsyning af tilbygningen. Et geoenergianlæg består kort sagt af nogle dybe borehuller i fjeldet, samt en varmepumpe, som kan trække energi i form af varme ud af fjeldet. Varmepumpen optager gennem et medie den varme som er i klippen og afgiver denne varme til et vandbårent varmeanlæg inde i tilbygningen. Vi vil i det aktuelle projekt supplere installationen med overskudsvarme fra vores serverrum, hvor vi lagrer den varme der kommer fra serverne, ved at pumpe varmen ned i fjeldet. Projektet er en demonstration af miljøforbedrende energiforsyning, og har til formål at udvikle viden omkring geoenergi og at være med til fremme den lokale erhvervsudvikling på området. Projektet forventes færdigt medio Elbil og elcykler Vi forsøgte i 2009 at anskaffe en elbil til afprøvning under arktiske forhold. Idet branchen har gennemgået flere strukturelle ændringer, har vi måtte udskyde projektet til For delvis at erstatte de ansattes taxakørsel fik vi i 2009 anskaffet tre elcykler, hvor en hjælpemotor giver cyklisten medvind på cykelstien. Vi fik præsenteret cyklerne for den brede offentlighed i forbindelse med afholdelsen af Nuuk Marathon i august 2009, hvor Nuuks borgerne havde mulighed for at få en prøvetur. Vi vil i 2010 sende cyklerne ud til andre byer, så de også får mulighed for at prøve dem. beretning og regnskab

20 18 beretning og regnskab 2009

21 bemærkninger til årsresultatet Årets resultat blev et underskud på 59,9 mio. kr. før betaling fra Landskassen. Betalingen fra Landskassen til driften androg 81,6 mio. kr., ligesom virksomheden modtog et anlægstilskud på 0,3 mio. kr. Inklusive reguleringen af anlægsværdier (jævnfør nedenfor) medfører det en samlet egenkapitalforøgelse på 24,9 mio. kr. I 2008 udgjorde underskuddet 66,4 mio. kr. og egenkapitalen blev forøget med 9,7 mio. kr. Omsætningen udgør 709,2 mio. kr. mod 669,8 mio. kr. i 2008 og er dermed steget 39,4 mio. kr. De væsentligste ændringer i forhold til året før er: El-omsætningen steg med 35,8 mio. kr. Heraf skyldes 29,7 mio. kr. takststigninger. Den resterende afvigelse er primært et resultat af mere salg af afbrydelig elvarme som steg med 5,7 mio. kwh (kilowatttimer) og fast elvarme som steg med 1,4 mio. kwh. El til lys og kraft til almindelige forbrugere er steget med 1 mio. kwh. eller under 1 %, medens der er solgt godt 1 % mindre til fiskeindustrien. Vandomsætningen faldt med 1,3 mio. kr. Takststigninger har betydet en stigning på 4,8 mio. kr. hvoraf de 4,2 mio. kr. er til fiskeindustrien. Endvidere har en reduceret afsætning haft en effekt på 6,1 mio. kr. Det er fiskeindustrien som har aftaget knap 1 mio. m 3 (kubikmeter) mindre vand, væsentligst fordelt med m 3 i Paamiut på grund af svigtende rejeindhandling og m 3 i Aasiaat som følge af at fabrikken har installeret eget saltvandsindtag. Takststigning på varme har medført en stigning på 8,2 mio. kr. men da afsætningen samtidig er faldet med en effekt på 4,8 mio. kr. er der kun opnået en nettostigning på 3,4 mio. kr. Umiddelbart er varmeafsætningen faldet fra 198 til 191 mio. kwh. Da den elbaserede varme produceret via elektrokedler er steget, som følge af primært den 3. turbine på Buksefjordsværket, er den samlede afsætning til opvarmningsformål dog uændret mellem år 2008 og Anden nettoomsætning er steget med 1,6 mio. kr. eller cirka 4 %. Stigningen skyldes blandt andet flere debitorgebyrer, rykninger, aflæsninger samt målerleje. Vareforbruget udgør 206,6 mio. kr. mod 224,6 mio. kr. i 2008 og er reduceret med 18 mio. kr. Olieomkostningerne er faldet med 14,9 mio. kr. og da olieprisen er steget med 7,4 % i år 2009 i forhold til 2008 er der tale om en endnu større nedgang i forbruget. Den helt overvejende årsag hertil er installationen af 3. turbine i Buksefjordværket som har muliggjort varmeproduktion baseret på vandkraft som har fortrængt forbrug af olie. Det øvrige vareforbrug er væsentligst faldet da behovet for køb af restvarme i Nuuk fra affaldsforbrændingen stort set er bortfaldet. Personaleomkostningerne udgør 163,6 mio. kr. mod 148,4 mio. kr. i 2008 og er i år 2009 steget med 15,2 mio. kr. Gager- og lønninger er steget med 10 % og skyldes væsentligst, at driften af Buksefjordværket er overtaget fra Nuuk Kraft, færre vakante stillinger end året tidligere og at mange overenskomstreguleringer for flere år er foretaget i Øvrige kapacitetsomkostninger er steget med 14,1 mio. kr. Fjernaflæsningsprojektet er i år 2009 omkostningsført med 25,6 mod 19,9 mio. kr. i år Opgraderingsprojekter på økonomi- og sagsstyringssystemet har medført øgede konsulentomkostninger i størrelsesorden på 2 mio. kr. I Qaqortoq er der afholdt omkostninger til advokat vedrørende den kommende voldgiftsag samt driftshonorar vedrørende vandkraftværket Qorlortorsuaq for 7 mio. kr. Der har været større omkostninger til havarier for 1,6 mio. kr. Derimod har der været reducerede omkostninger til managementkontrakten for Buksefjordværket med 17,7 mio. kr. Omkostninger til vedligeholdelse af Buksefjordsværket og transmissionsledningen er steget med 2,4 mio. kr. Drift og vedligeholdelse af vores bygninger har medført ca. 4 mio. kr. mere i år beretning og regnskab

22 bemærkninger til årsresultatet fortsat Drift og vedligeholdelse af distributionsnet kostede 2 mio. kr. mindre i år Drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr har krævet 1,7 mio. kr. mere. Tjenesterejser er også gennemført i et større omfang, som har betydet 2,4 mio. kr. i meromkostning. Endelig har der været større omkostning til datatransmission som følge af fjernaflæsningstrafik og midlertidige downloadproblemer ved overgang til transmission via det undersøiske kabel. Afskrivningerne udgør 173,4 mio. kr. mod 163,4 mio. kr. i 2008 og er steget med 10 mio. kr. Ibrugtagningen af den 3. turbine i Buksefjorden har betydet en stigning i afskrivningerne på 2 mio. kr. medens det resterende er fordelt på en større række af nye, mindre anlæg. Skrotning af anlæg har medført straksafskrivninger af restværdier for 6,7 mio. kr. Herunder gamle elværker i bygderne Tasiusaq og Kullorsuaq for 3,1 mio. kr. samt afskrivninger ved nedlægning af bygden Uunarteq under Ittoqqortoormiit for 1,6 mio. kr. Nettorenter udgør 66,1 mio. kr. mod 52,5 mio. kr. i 2008 og er øget med 13,6 mio. kr. som følge af den øgede lånefinansiering. Af pengestømsopgørelsen fremgår det, at Nukissiorfiits likviditet pr. 31. december 2009 udgør 112 mio. kr. mod 186 mio. kr. året før. Overskudslikviditeten er øremærket til selvfinansieringen af blandt andet back up af elforsyningen samt renoveringen af elnettet i Nuuk. Nukissiorfiit har i 2009 finansieret anlæg med egne midler for 116 mio. kr. mod 53 mio. kr. i Bygninger og anlæg er i år 2009 blevet reguleret med 2,9 mio. kr. som skyldes fjernvarme- og hovedvandledning overdraget fra Kommune Kujalleq. Reguleringen er foretaget over egenkapitalen. Pengebindingen i debitorer er faldet med 30,6 mio. kr. fra 145,7 mio. kr. ultimo 2008 til 115,1 mio. kr. Faldet skyldes ændring af betalingsbetingelserne fra to til en måned. Der sker herudover en stram styring af debitorerne, hvilket har medført et fald i hensættelse til tab på debitorer på 0,7 mio. kr. Debitorer sendt til inkasso hos Skattestyrelsen er i 2009 steget til 4,8 mio. kr mod 4,2 mio. kr. i Det er gruppen af debitorer som har gæld til Nukissiorfiit fra før 1. januar 2009, som er steget. 20 beretning og regnskab 2009

23 forventninger til fremtiden Vi har mange udfordringer både på kort og lang sigt, derfor evaluerer vi løbende den måde vi gør tingene på. Nukissiorfiit er derfor en virksomhed i stadig forandring. Til fremtiden har vi allerede nu en række forventninger: Økonomisk resultat Vi forventer, at resultatet for 2010 bliver et overskud på cirka 6 millioner kroner, inklusive driftstilskud fra Landskassen på 75,3 millioner kroner. Fortsat fokus på arbejdsmiljø For fortsat at sikre rammerne om et godt og sikkert arbejdsmiljø, vil vi i foråret 2010 gennemføre et arbejdsmiljøseminar, hvor vi sætter alle driftsledere og Arbejdstilsynet i stævne. Målet er at synliggøre begrebet arbejdsmiljø som en vigtig opgave i dagligdagen og herunder de krav der stilles os som moderne virksomhed i dagens Grønland. Fokus på driften Vi ønsker, efter ansættelsen af den nye produktions- og distributionschef, at udrulle en ny struktur for den overordnede driftsledelse. Dette skal sikre en bedre styring af, samt opfølgning på de løbende driftsudfordringer vi naturligt har. Det er målet at den nye struktur skal skabe bedre rammer for supporten af de enkelte driftsenheder, i både byer og bygder. Projektstyring- og ledelse I 2010 foretager vi en evaluering af vores projektstyring og ledelse ud fra best practice på området, for at sikre, at vi til stadighed optimerer den måde vi gør tingene på. Med op imod 200 anlægsprojekter om året har vi den kritiske masse, der skal til for at sikre grundlaget for løbende forbedringer i den del af virksomhedens drift. Evalueringen forventes færdig medio Elbiler Hidtil har elbiler ikke været introduceret bredt i de Arktiske egne. Primært fordi der ikke har været nogen elbiler til rådighed, men også fordi man ikke ved hvordan ekstrem frost og den meget saltholdige luft vil påvirke bilerne og batteriernes levetid. I år 2010 forventer vi at anskaffe to elbiler til afprøvning i seks måneder, for at teste og opbygge erfaring med elbiler. I tillæg hertil vil vi undersøge, om vi selv kan indkøbe en til to biler, til test over en længere periode. Informationskanaler I starten af år 2010 lancerede vi muligheden for at vores kunder kan følge deres forbrug direkte via vores hjemmeside. Hele vores hjemmeside, inklusive denne funktion, vil blive evalueret i Vores Intranet, som er den primære informationskanal for vores medarbejdere og et vigtigt arbejdsværktøj i virksomheden, vil også blive evalueret i Prissætning Prissætningen af vores produkter skaber grundlæggende en udfordring for virksomhedens fortsatte drift, idet rentebyrden fra virksomhedens løbende re- og nyinvesteringsaktiviteter stiger, og virksomhedens soliditet løbende forringes. Denne stigende renteomkostning kommer til udtryk i de årlige prisjusteringer. Denne udfordring er et forhold som vi i 2010 har aftalt at drøfte yderligere med virksomhedens ressortområde, med henblik på at finde fremadrettede løsninger. I 2010 vil der være en evaluering af ensprisreformen, som bliver lagt op til politisk behandling i Inatsisartut. Nukissiorfiit deltager naturligt i dette arbejde, sammen med virksomhedens ressortområde. Næste vandkraftprojekt Som følge af at vi skal have iværksat byggeriet af vandkraftanlægget ved Ilulissat, går vi nu i gang med at forberede et beslutningsgrundlag til det næste vandkraftprojekt. Dette vil omhandle et eventuelt anlæg for forsyning af Aasiaat og Qasigiannguit. Vi forventer at kunne fremlægge grundlaget til beslutning i efteråret 2013, med mulig igangsætning af byggefasen i beretning og regnskab

24 anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v.". Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter det til kunderne fakturerede salg. Der henvises i øvrigt til note 1. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver, som var i Nukissiorfiits eje pr og som før da har været afskrevet i forhold til anlægsafdrag, er vurderet og optaget til genanskaffelsesværdi med fradrag af beregnede brugstidsafskrivninger fra ibrugtagningstidspunktet. Bygdeanlæg, som blev overtaget er pr optaget til forventede vurderingsværdi og afskrevet i henhold til aktivernes restlevetid. De egenfinansierede bygninger, transportmidler og maskiner afskrives uændret i henhold til forventede brugstider og vises ikke separat i regnskabet. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger og anlæg Transportmidler og maskiner 5-60 år 4-10 år Bygninger og anlæg indeholder distributionsnet. 22 beretning og regnskab 2009

25 Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. pr. enhed udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udskiftning af ledningsnet på under kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. EDB-anskaffelser til administrative systemer straksafskrives som hovedregel, medmindre de indgår i et større samlet projekt, der er en gennemgribende systemomlægning/-udvidelse. Ved aktivering af EDB-anskaffelser bliver afskrivningsperioden tre år. Varebeholdninger Varebeholdninger værdiansættes til anskaffelsespris, opgjort efter gennemsnitsprincippet med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Der foretages nedskrivning til nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere end anskaffelsesprisen. Brændolie og reservedele indgår i lagerværdien, jævnfør note til varebeholdning. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender fra salg værdiansættes til pålydende værdi med regulering af for lidt/for meget á conto faktureret og med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelse til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet efter den indirekte metode i henhold til "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskabsvæsen m.v.". beretning og regnskab

26 resultatopgørelse Note (1.000 kr.) Nettoomsætning Nettoomsætning af el, vand og varme Anden nettoomsætning Nettoomsætning i alt Vareforbrug ( ) ( ) Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger 2 Personaleomkostninger ( ) ( ) 3 Øvrige kapacitetsomkostninger ( ) ( ) Kapacitetsomkostninger i alt ( ) ( ) Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger på anlæg ( ) ( ) Resultat før renter m.v (13.828) Renter Renteudgift af anlægsgæld (65.393) (54.151) 4 Øvrige renter, netto (730) Renter i alt (66.123) (52.529) Resultat før ekstraordinære poster (59.891) (66.357) Ekstraordinære poster, netto - - ÅRETS RESULTAT (59.891) (66.357) OVERFØRT RESULTAT (59.891) (66.357) 24 beretning og regnskab 2009

27 balance den 31. december Note (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 5 Bygninger og anlæg Anlæg under opførelse Transportmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger 8 Lagre Varer under fremstilling - - Varebeholdninger i alt Tilgodehavender 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende i Landskassen Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT beretning og regnskab

28 balance den 31. december - fortsat Note (1.000 kr.) PASSIVER Egenkapital Fast kapitalindskud Regulering af anlægsværdier Overført resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Anlægsgæld til Landskassen Øvrig langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Øvrig gæld til Landskassen - - Skyldige feriepenge og løn Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT beretning og regnskab 2009

29 pengestrømsopgørelse, efter den indirekte metode Note (1.000 kr.) RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Nettorenter (66.123) (52.529) Tab og gevinst ved afhændelse af anlæg (6.732) (2.779) Køb af anlægsaktiver ( ) ( ) Salg og regulering af anlægsaktiver Optagne langfristede lån Afdrag på langfristede lån ( ) ( ) 13 Årets anlægstilskud ( ) (65.964) Ændring i arbejdskapital (23.145) Samlet likviditetsvirkning ( ) (28.538) 13 Årets nettobevilling Ændring i trækningsret (4.230) Ændring i likvider Likvide midler 1. januar Likvide midler 31. december Likvide midler omfatter: Kassebeholdning 9 6 Bankbeholdning LIKVIDER I ALT Eventualforpligtelser og kontraktlige forpligtelser beretning og regnskab

30 noter til årsregnskab Note 1 Omsætning Der beregnes en tarif for hver lokalitet, som ikke kan overstige maksimaltariffen på el og vand. For varme gælder der en enspris. Tarifferne er senest ændret pr. 1. august 2009 og 1. januar Maksimal- og minimumstariffen bliver herefter: 01/01/10 01/08/09 01/02/09 01/08/08 Maksimalpris for el 2,98 kr./kwh 2,82 kr./kwh 2,82 kr./kwh 3,68 kr./kwh Minimumspris for el 1,56 kr./kwh 1,48 kr./kwh 1,48 kr./kwh 1,52 kr./kwh El til afbrydelig elvarme 0,55 kr./kwh 0,55 kr./kwh 0,55 kr./kwh 0,55 kr./kwh El til fast elvarme 0,62 kr./kwh 0,62 kr./kwh 0,61 kr./kwh 0,61 kr./kwh Maksimalpris for vand 35,79 kr./m³ 34,42 kr./m³ 34,42 kr./m³ 31,97 kr./m³ Minimumspris for vand 12,51 kr./m³ 11,83 kr./m³ 11,83 kr./m³ 11,68 kr./m³ Varme almindelig tarif 618 kr./mwh 618 kr./mwh 612 kr./mwh 612 kr./mwh Varme (uden oliebackup) 553 kr./mwh 553 kr./mwh 547 kr./mwh 547 kr./mwh Tariffen til fiskeindustrien beregnes som 41,5 % af den kostægte tarif fra den 1. januar Afsætningen er generelt beregnet ud fra den fakturerede omsætning og de gældende tariffer, da dette vurderes til at give den mest korrekte opgørelse af afsætningen. Afsætningen af el er steget med 10,6 % i forhold til år Langt den overvejende del skyldes internt el salg til fremstilling af vandbåren varme via elektrokedelproduktion. Herunder er det interne salg i Nuuk alene steget med godt 25 mio. kwh (kilowatttimer). Det er i kraft af den 3. turbine i Buksefjordsværket, der blev installeret i december 2008, at det er blevet muligt at substituere fra oliebaseret fjernvarme. Til afbrydelig elvarme er stigningen på knap 6 mio. kwh fordelt mellem Nuuk og Narsaq. Til fiskeindustrien er der tale om en lille reduktion i forhold til år Varmen er umiddelbart faldet, men da der er solgt mere el til afbrydelig elvarme og fast elvarme er der status quo for leverancerne til opvarmningsformål. Vandafsætningen er faldet med 1 mio. m 3 (kubikmeter) svarende til 16 %. Det er fiskeindustrien, som har aftaget mindre vand. Det er primært i fire byer, hvor industrisalget har svigtet. I Aasiaat har fabrikken etableret eget saltvandsindtag og i Paamiut er manglende rejeindhandling årsag til at afsætningen er reduceret til 1/3. 28 beretning og regnskab 2009

31 Note 1 Omsætning (fortsat) Afsætning: Solgte mængder til kunderne El (mio. kwh) Varme (mio. kwh) Energi i alt (mio. kwh) Produceret med fossilt brændstof Produceret med vandkraft Vandkraftens andel af den samlede energiproduktion 48% 40% Vand (mio. m³) 5,3 6,3 Specifikation af el (mio. kwh) El til lys og kraft ekskl. fiskeindustrien El til lys og kraft ekskl. fiskeindustrien, bygder El til lys og kraft i fiskeindustrien El til lys og kraft i fiskeindustrien, bygder 5 6 El til afbrydelig elvarme El til fast elvarme, kun i Nuuk El i alt Specifikation af varme (mio. kwh): Fjernvarme produceret med el fra vandkraft Fjernvarme produceret med restvarme fra elproduktion Fjernvarme produceret med oliekedler Varme solgt til kunder i alt Specifikation af vand (mio. m 3 ) Vand til forbrug ekskl. fiskeindustrien 2,4 2,5 Vand til forbrug ekskl. fiskeindustrien, bygder 0,1 0,1 Vand til fiskeindustrien 2,8 3,7 Vand til fiskeindustrien, bygder - - Vand solgt til kunder i alt 5,3 6,3 beretning og regnskab

32 resultat 100% 80% 254 GWh 202 Solgte mængder el og varme til kunderne 60% 40% 20% 0% Produceret med vandkraft Produceret med fossilt brændstof El til lys og kraft ekskl. fiskeindustrien GWh Elafsætningen fordelt på hovedanvendelsesområder El til lys og kraft ekskl. fiskeindustrien, bygder El til lys og kraft i fiskeindustrien El til lys og kraft i fiskeindustrien, bygder 5 6 El til afbrydelig elvarme El til fast elvarme, kun i Nuuk % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GWh Afsætning af fjernvarme fordelt på produktionsmåde Fjernvarme produceret med oliekedler Fjernvarme produceret med restvarme fra elproduktion Fjernvarme produceret med el fra vandkraft 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Millioner m 3 2,8 3,7 2,5 2, Afsætning af vand fordelt mellem almindeligt forbrug og forbrug i fiskeindustrien Vand til fiskeindustrien Vand til forbrug ekskl. fiskeindustrien 30 beretning og regnskab 2009

33 balance Note 2 Personaleomkostninger Nukissiorfiit har ingen forpligtelser til løbende pensionsudbetalinger. Personaleomkostninger kan specificeres således: (1.000 kr.) Gager og lønninger Øvrige personaleomkostninger Egenproduktion af anlægsopgaver (4.889) (4.828) Nukissiorfiit har i 2009 beskæftiget månedslønnede og timelønnede i et omfang svarende til 400 fuldtidsansatte (årsværk) mod 386 i Note 3 Øvrige kapacitetsomkostninger Indeholder et beløb på 4,9 mio. kr. vedrørende betaling til BKK Produksjon AS til driftskontrakt på vandkraftværket i Buksefjorden. I 2008 udgjorde betalingen til driftskontrakten med Nuuk Kraft A/S 22,6 mio. kr. Driftskontrakten med Nuuk Kraft A/S ophørte pr. 1. december I øvrige kapacitetsomkostninger indgår udgifter i forbindelse med havarier på produktionsudstyr og ledningsnet. I tillæg hertil er der anvendt beløb på havarierne, som er blevet aktiveret, da der er tale om reelle forbedringer af bestående anlæg. De aktiverede havariudgifter er anført i sammenligningen. Havariomkostninger vedrørende branden på el- og vandværket i Upernavik indgår ikke i opgørelsen, da forsikringen betaler disse omkostninger. Havarier de seneste 5 år: % ændring (1.000 kr.) % ændring % ændring % ændring Produktionsudstyr, driftsudgift Produktionsudstyr, aktiveret Produktionsudstyr i alt Ledningsnet, driftsudgift Ledningsnet, aktiveret Ledningsnet i alt I alt beretning og regnskab

34 resultat Note 4 Øvrige renter, netto (1.000 kr.) Renteindtægt banker Renteudgift Landskassen 8 (39) Renteudgift leasingaftale (3.226) (3.282) Diverse renteudgifter (52) (35) I alt (730) Note 5 Bygninger og anlæg (1.000 kr.) Anskaffelsessum Primo Korrektion primo - - Årets tilgang Årets afgang (38.831) (11.909) Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger Afskrivninger primo ( ) ( ) Korrektion primo - - Årets afskrivninger ( ) ( ) Tilbageførte afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo ( ) ( ) Bogført værdi pr. 31.december beretning og regnskab 2009

35 balance Note 6 Anlæg under opførelse I årets tilgang på 396,3 mio. kr. er indeholdt egenproduktion med 4,9 mio. kr. I 2008 udgjorde egenproduktionen 4,2 mio. kr. (1.000 kr.) Anskaffelsessum Primo Korrektion primo - - Årets tilgang Færdiggjorte anlæg ( ) ( ) Færdiggjorte anlæg, driftsført (27.356) (5.515) Bogført værdi pr. 31.december Note 7 Transportmidler og inventar (1.000 kr.) Anskaffelsessum Primo Korrektion primo - - Årets tilgang Årets afgang (1.875) (2.011) Anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger Afskrivninger primo (60.757) (55.638) Korrektion afskrivninger primo - - Årets afskrivninger (8.885) (7.130) Tilbageførte afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo (67.767) (60.757) Bogført værdi pr. 31.december beretning og regnskab

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Balance pr. 30. juni 2008 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer Buksefjorden vandkraftværk - En investering for generationer Forsidefoto: Klaus Eskildsen Tekst/layout: Nukissiorfiit Tryk: Naqitat A/S NUKISSIORFIIT 2011 Langt undervejs Efter den første internationale

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød

Årsrapport 2011. Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapport 2011 Den Boligsociale Fond Herredsvejen 2 3400 Hillerød Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012 Dirigent Foreningsoplysninger Forening Den

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet.

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet. HORSENS GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2008 36. regnskabsår Kommentarer til årsregnskabet for 2008 Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Årsrapport 2008 CVR.nr. 37 06 96 12 Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45) 3338 9801 e-mail: copenhagen@rsmplus.dk, wwwrsmplus.dk

Læs mere

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2008/2009 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 30/9 2009 dirigent Banegårdspladsen 6 1 DK-6000 Kolding Vendersgade 26 1 DK-7000

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1 2009-31.12 2009 22. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1 2009-31.12 2009 22. regnskabsår Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor FRR Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg CVR Nr. 84 24 47 59 ÅRSRAPPORT FOR

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet.

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Samlet regnskabsoversigt (t.kr.)... 4 Ledelsens påtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæring... 5 Regnskabsoplysninger... 7 Refusionsregnskab

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2008/09 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Baggesens Vej 90 N, DK-8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015

Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 Lyngbygaard Golf Klub Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 12 23 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009 I/S ANDST VANDVÆRK CVR nr. 67 66 98 19 Årsregnskabet 2009 (74. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kokholm 3 A, 1. sal, DK-6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601

Læs mere

Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. Årsrapport 2009. CVR-nr. 37 24 61 15 Årsrapporten indeholder 13 sider 09-regn TH JMB 111140 09003.

Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. Årsrapport 2009. CVR-nr. 37 24 61 15 Årsrapporten indeholder 13 sider 09-regn TH JMB 111140 09003. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK

I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK I/S BOESLUM BAKKER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2010 1. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Boeslum Bakker Vandværk I/S. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 IN-JET ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Ulla Alsly Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for 2013. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for 2013. LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 21 Årsregnskab for 2013 LBF-nr. 0049 LBF-nr: 02100 Kommunenr.: 101 Boligforeningen AAB Afdeling 21 Tilsynsførende: Svend Aukens Plads 9 Østerbrogade 119, kælderen Københavns

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A.

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport for 2010/11 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Haderslev Gåskærgade

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.14 30.09.15 S TATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2013-31.12.2013 26. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2013-31.12.2013 26. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN. Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V. Forenings reg.nr. 2750

ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN. Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V. Forenings reg.nr. 2750 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3. 1552 København V Forenings reg.nr. 2750 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ejerforeningen matr. 10 bc ÅRSRAPPORT

Ejerforeningen matr. 10 bc ÅRSRAPPORT Ejerforeningen matr. 10 bc 2000 Frederiksberg ÅRSRAPPORT 1. juli 2010-30. juni 2011 Godkendt på ejerforeningens generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2009. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 10-r001 GRRA TS 735900 09001.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 10-r001 GRRA TS 735900 09001.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79 29 56 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-r001 GRRA TS 735900 09001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere