Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme"

Transkript

1 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj

2 Forord Hermed fremlægges Naalakkersuisuts Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme. Redegørelsen indeholder en anbefaling til en ny tarifstruktur, der skal efterfølge den nuværende ensprisreform fra 2004 på tarifområdet. Anbefalingerne til en ny tarifstruktur lægger sig i udgangspunktet tæt op af den nuværende struktur på området. I Naalakkersuisut ser vi det som en vigtig målsætning at give alle borgere mulighed for en række varer og tjenesteydelser til en rimelig pris, dog med hensyntagen til landets samlede økonomiske formåen. Alt i alt er det en fin balancegang at finde niveauet mellem en rimelig pris for en vare og samtidig opretholde en fornuftig økonomi, taget vores lands infrastrukturelle udfordringer i betragtning. Anbefalingen for den kommende tarifstruktur bærer i høj grad præg af denne afvejning. Jeg ønsker stadig at gå mod mere kostægte priser for at afspejle det egentlige omkostningsniveau, men vi skal samtidig passe på, ikke at stille beboerne i yderområderne i en uoverskuelig økonomisk situation. At være solidarisk med hinanden betyder efter min mening ikke en overførsel penge fra byerne til yderdistrikter, men at vi sammen skaber et Grønland som både er økonomisk bæredygtigt i dag og i fremtiden. Dermed ment at udgifter skal finansieres, og det kræver en indsats at modtage. Vi forsøger i Naalakkersuisut at gøre op med ubegrundede subsidier, der tages for givet. Her tænkes blandt andet på tilskuddet til fiskeindustrien, der i mange år har været en selvfølge. Vi ønsker i stedet at fokusere på økonomisk bæredygtige erhverv, og her må fiskeriindustrien vise, at de kan drive virksomhed på lige vilkår med anden industri. Disse års udbygning af vandkraftværkerne er vigtig for fortsat at mindske vores import af fossile brændsler. Dette øger vores forsyningssikkerhed, styrker betalingsbalancen og mindsker CO 2 - udledningen. Naalakkersuisut mener, at vi må alle tage et ansvar, når det gælder forbrug af energi og vand. Vi må lære at bruge vores energi med omtanke og kun bruge den mængde, som vi har brug for. Dermed bør vi sikre, at befolkningen ikke tilskyndes til at bruge mere vand og energi end nødvendigt. De store subsidier til forbrug af el og vand opfordrer indirekte forbrugerne til et overforbrug. Det er derfor mit mål, at der på sigt ikke skal lave fordelingspolitik gennem tarifferne. For yderligere at fremme samfundsmæssigt hensigtsmæssigt forbrug, kan tarifstrukturen på sigt udvikles med differentierede tariffer for elbiler og natforbrug af el. Dermed kan vi mindske vores CO 2 - udledning og udnytte kapaciteten på vores vandkraftværker bedst muligt. Naalakkersuisut håber med redegørelsen, at læseren får en forståelse for anbefalingen af en kommende tarifstruktur samt de udfordringer, som vi står overfor på tarifområdet. God læselyst, Jens B. Frederiksen, Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur & Trafik, Efterårssamling,

3 Forord... 1 Tabeloversigt... 3 Figuroversigt... 3 Sammenfatning... 4 Baggrund og forudsætninger... 6 Nukissiorfiits produktionsomkostninger... 7 Varme... 7 El fra vandkraftværker til varmeproduktion... 8 Restvarme fra kraftvarmeværker... 9 Restvarme fra affaldsforbrænding... 9 Andre producenter Anbefaling El Egenproduktion af el Vand Tariffer Omfordeling Konsekvenser af omfordeling Scenarie 1 Enspris reform (Status quo) Scenarie 2 Enspris Påvirkning af forbrugerne Påvirkning af landskassen Scenarie 3 Realisering af ensprisreformen Påvirkning af forbrugerne Påvirkning af landskassen Scenarie 4 Kostægte tariffer Påvirkning af forbrugerne Påvirkning af landskassen Fiskeindustrien Storkunderabatter Forrentning af Nukissiorfiits egenkapital Indvirkning på tariffer og landskassen Beregning af minimal- og maksimaltariffer Mulig fremtidig påvirkning af tarifferne Brændselsafgift Særlig nattarif Særlig elbilstakst Anbefaling Bilag Bilag 1. Tariffer 2010 (status quo) Bilag 2. Enspris påvirkning per lokalitet for el Bilag 2a. Enspris påvirkning per lokalitet for vand Bilag 3. Tariffer, realisering af ensprisreformen Bilag 3a. Realisering af ensprisreformen påvirkning per lokalitet for el Bilag 4. Tariffer, kostægte Bilag 4a. Kostægte tariffer påvirkning per lokalitet for el Bilag 4b. Kostægte tariffer påvirkning per lokalitet for vand

4 Bilag 5. Forbrugsantagelser Bilag 6. Tilskud til forsyning af el per person fordelt på lokalitet Bilag 6a. Tilskud til forsyning af vand per person fordelt på lokalitet Tabeloversigt Tabel 1. Årlig ændring i betalingen for el for forskellige husstandstandstørrelser, som følge af den ændrede opgørelsesmetode for afskrivninger og renter Tabel 2. Årlig påvirkning af gennemsnitsfamilie som følge af enspris Tabel 3. Årlig påvirkning af gennemsnitsfamilie som følge af realisering af ensprisreform Tabel 4. Årlig påvirkning af gennemsnitsfamilie som følge af kostægte tariffer Figuroversigt Figur 1. Anvendelse af producerede kwh på Buksefjorden og Qorlortorsuaq... 8 Figur 2. Fordeling af afskrivning og renter på Buksefjorden og Qorlortorsuaq... 9 Figur 3. Omfordeling i kr. under ensprisreformen (status quo) Figur 4. Ændring i omfordeling i kr., som følge af enspris Figur 5. Ændring i omfordeling i kr., som følge af en realisering af ensprisreformen Figur 6. Ændring i omfordeling i kr., som følge af kostægte tariffer Figur 7. Takster for fiskeindustrien Figur 8. Nedtrapning af tilskuddet til fiskeindustrien og effekten på Landskassen i mio. kr

5 Sammenfatning Denne redegørelse er udarbejdet for at følge op på Ensprisreformen. Ensprisreformen var en overgangsordning planlagt til at være gældende til og med Den blev på Inatsisartuts efterårssamling forlænget til at være gældende til og med I denne redegørelse gives anbefalinger til en ny tarifstruktur på el, vand og varme. Redegørelsen belyser Nukissiorfiits produktionsomkostninger såvel som tarifferne på området.. Baggrund Nukissiorfiits produktionsomkostninger gennemgås indenfor de forskellige produktionsformer: El, vand og varme. Særligt analyseret afregningsmetoderne internt i Nukissiorfiit og mellem Nukissiorfiit og eksterne producenter. Tarifferne for 2010 bestemmes med udgangspunkt i enhedsomkostningerne i år Desuden korrigeres for budgetterede omkostningsændringer fra år samt forskellen mellem den betalte tarif og den faktiske enhedsomkostning i år Enhedsomkostningerne i Nukissiorfiit bestemmes i dag på hver lokalitet ud fra følgende parametre: Vareforbrug Personaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Afskrivninger Renter Tarifferne analyseres ved hjælp af fire scenarier: Ensprisreform (status quo) Enspris Realisering af ensprisreformen Kostægte tariffer I hvert scenarier præsenteres konsekvensen for forbrugerne og konsekvensen for Landskassen. Fiskeindustriens reducerede tariffer analyseres i lyset af Fiskerikommissionens betænkning fra februar Ydermere bliver andre tiltag, som eventuelt kan få indvirkning på el, vand og varmetarifferne overvejet. Heriblandt kan nævnes forrentning af Nukissiorfiits egenkapital og brændstofafgifter. Anbefalinger Det anbefales, at investeringer på kraftvarmeværker, der direkte kan tilskrives varmeproduktion fremover bør pålægges denne. Dermed vil en andel af afskrivninger og renter blive flyttet fra elproduktion til varmeproduktion. De nuværende metoder til bestemmelse af enhedsomkostninger samt afregning videreføres på de resterende produktionstyper. Det anbefales, at bevare målsætningen om at gå mod mere kostægte tariffer ved at realisere ensprisreformen Scenarie 3. Dette vil være et skridt på vejen mod den samfundsøkonomisk optimale model, hvor forbrugerne betaler den egentlige pris for varen. Der vil være en negativ påvirkning af forbrugere, der er bosat i maksimaltarifområderne, men en positiv indvirkning på 4

6 Landskassen. For at tydeliggøre omfordelingen, anbefales en synliggørelse i Finansloven i forbindelse med hovedkontoen for Nukissiorfiits driftstilskud. Dette kan gøres ved mere specifikt at fremføre, hvad tilskuddet anvendes til. I forlængelse af Fiskerikommissionens betænkning anbefales det, at fiskeindustriens tilskud udfases over 10 år, og at der i stedet indføres storkunderabatter. Storkunderabatterne skal sikre, at udelukkende aftagere, der påvirker enhedsomkostningerne i en positiv retning på lokaliteten, får reducerede tariffer. Derudover anbefales det, at mulighederne for nattariffer, elbilstariffer samt forrentning af Nukissiorfiits egenkapital belyses nærmere. Den overordnede anbefaling i denne redegørelse er, at der på sigt skal arbejdes for en tarifstruktur, hvor der ikke laves fordelingspolitik gennem tarifferne. Dette vil alt andet lige lede til en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. En realisering af ensprisreformen er dermed blot et skridt på vejen til en selvfinansierende og omkostningsægte tarifstruktur. Såfremt der indføres en omkostningsægte tarifstruktur kan der med fordel ses på fordelingspolitiske tiltag på socialområdet, for at hjælpe de hårdeste ramte eksempelvis i bygder og yderområder. 5

7 Baggrund og forudsætninger Inatsisartut vedtog i 2004 en overgangs- og udligningsordning for at omlægge tarifsystemet på el, vand og varme. Beslutningen var en konsekvens af en gennemgribende evaluering af landets økonomiske strukturer. Evalueringen påpegede en række økonomisk uhensigtsmæssige konsekvenser af ensprisstrukturen. Det blev derfor vedtaget at tarifferne i perioden skulle gå mod mere kostægte tariffer, for derved at få et bedre overblik over den omfordeling der foregår i samfundet. For at kompensere lavindkomstgrupper blev der samtidig vedtaget en skattereform, hvori bundfradraget blev hævet. Dette tiltag fik navnet ensprisreformen. På trods af at tarifferne under ensprisreformen i højere grad afspejler det egentlige omkostningsniveau, sker der fortsat en stor omfordeling mellem forbrugerne. Specielt Landskassens bidrag til Nukissiorfiit og Nuuks varmekunder finansierer de reducerede tariffer for fiskeindustrien og den del af befolkningen der bor i maksimaltarifområderne. I 2007 og 2008 blev der foretaget en evaluering af ensprisreformen. Tarifudviklingen har som ønsket ledt til højere tariffer, hvor det er dyrest at producere. Dermed er ønsket om en udvikling i retning af en mere kostægte tarifstruktur opnået. De vedtagne regler for, hvordan tarifferne skulle gå mod mere kostægte tariffer, resulterede i højere maksimaltariffer. Naalakkersuisut valgte dog i 2006 at fravige bestemmelserne i reformen og sænkede maksimaltariffen på el med 25 øre for at imødegå en prisstigning, som en følge af olieprisstigninger. I 2008 blev maksimaltariffen endnu engang sænket. Denne gang med 1 kr./kwh. Et gennemgående problem har været at ensprisreformen ikke har formået at skabe en stabil tarifstruktur på el og vand, da politisk indgriben har ledt til kortsigtede løsninger. 6

8 Nukissiorfiits produktionsomkostninger 1 Tarifferne på el og vand baseres i dag på de pågældende enhedsomkostninger. En enhedsomkostning er betegnelsen for alle omkostninger forbundet med at producere en enhed af et givent produkt på den pågældende lokalitet. Nukissiorfiit er langt den største producent af el, vand og varme. Der arbejdes i øjeblikket på at forbedre muligheden for at afsætte kunders egenproduktion af el til Nukissiorfiits net. Ydermere findes allerede i dag andre producenter på varmeområdet end Nukissiorfiit. Det gælder blandt andet affaldsforbrændingsanlæg, der afsætter restvarme til Nukissiorfiits net. Uanset om der er tale om produktion fra Nukissiorfiit eller andre producenter, er det vigtigt at finde den mest retvisende afregning per produktionsenhed, for derved at estimere enhedsomkostningerne bedst muligt. Dette er afgørende for tariffen for den endelige forbruger, da den er beregnet på baggrund af de lokale enhedsomkostninger. Enhedsomkostningerne på el, vand og varme opgøres lokalt for de enkelte byer og bygder på baggrund af en række parametre. Disse angives i en samlet enhedsomkostning på kr./kwh for el, kr./m 3 for vand og kr./mwh for varme. Parametrene til opgørelse af enhedsomkostninger er: Vareforbrug Personaleomkostninger Kapacitetsomkostninger Afskrivninger Renter Der kan være store lokale udsving i enhedsomkostningerne for et givent produkt, da der kan være store variationer i de ovenfor angivne parametre. Nærmere beskrivelse findes i bekendtgørelsen: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelsen af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Varme Enhedsomkostningerne på varme angives i en samlet enhedsomkostning i kr./mwh. Der er varmeforsyning i byerne Nanortalik, Qaqortoq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Varmeforsyning fra Nukissiorfiit produceres henholdsvis af el fra vandkraftværker, fra oliebaserede kraftvarmeværker, oliebaserede varmeværker og fra affaldsforbrænding. På mange produktionsanlæg produceres el såvel som varme. Det kan derfor være en udfordring at få fordelt omkostningerne mest retvisende mellem de to produkter. 1 Den afregningspris hvormed producenter afregner til Nukissiorfiit eller som Nukissiorfiit afregner internt mellem afdelingerne 7

9 El fra vandkraftværker til varmeproduktion I dag findes vandkraftværker ved Tasiilaq, Qorlortorsuaq, Nuuk og Sisimiut. Derudover er opførelsen af et vandkraftværk i Ilulissat påbegyndt i Vandkraftværkerne er alle opført med det formål at producere grøn energi til bæredygtige priser. Hovedformålet har været at producere el til lys og kraft. Derfor har el til varmeproduktion under ensprisreformen været anset som en sekundær produktion, hvor en intern afregningspris hos Nukissiorfiit på 0,01 kr./kwh har været benyttet. Dermed har el til lys og kraft indtil i dag båret alle de faste omkostninger fra værket. Det har dog vist sig, at en relativ stor andel af elproduktionen, både på vandkraftværket Buksefjorden og på vandkraftværket Qorlortorsuaq, anvendes til varme. Fordelingen mellem el til lys og kraft og el til elvarme på henholdsvis Buksefjorden og Qorlortorsuaq er vist i Figur 1. Som det fremgår af Figur 1 anvendes 60 % af det producerede el fra Buksefjorden til varmeproduktion og 21 % fra Qorlortorsuaq. Opgørelsesmetoden for afskrivninger og renter ændredes derfor 1. januar 2008, så varmeproduktion også kommer til at bære en del af afskrivninger og renter. Dette gøres for at fastsætte en enhedspris, der bedre beskriver de reelle omkostninger forbundet med produktionen af el og varme. Fordelingen er baseret på oliefortrængningsprisen, da det er den værdi der tilskrives traditionel oliebaseret produktionen af el og varme. Yderligere er metoden nem at administrere, hvilket også er et centralt parameter, når der skal vælges opgørelsesmetode, idet det kan være med til at holde administrationsomkostningerne nede i Nukissiorfiit. Figur 1. Anvendelse af producerede kwh på Buksefjorden og Qorlortorsuaq. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Varme; 60% El; 40% Buksefjorden Varme; 21% El; 79% Qorlortorsuaq Enhedsomkostningerne for el til fast elvarme bestemmes ud fra enhedsomkostningerne på varme på den pågældende lokalitet. I dag tilbydes udelukkende el til fast elvarme i Nuuk. Enhedsomkostningerne på vandkraftværker anbefales på baggrund af ovenstående for fremtiden at blive fordelt som følger: El til produktion af varme afregnes fortsat til en intern afregningspris hos Nukissiorfiit på 0,01 kr./kwh. 8

10 Afskrivninger og renter fordeles ud fra værdien af oliefortrængningen på henholdsvis el og varme 2. Det antages at vareforbrug, personaleomkostninger og kapacitetsomkostninger vil være de samme uagtet om der foregår varmeproduktion. Dermed bibeholdes disse på elproduktionen Dermed bliver fordelingen af afskrivninger og renter på Buksefjorden 39 % til varme og 61 % til el til lys og kraft som det fremgår af Figur 2. Tilsvarende for Qorlortorsuaq fordeles afskrivninger og renter med 10 % til varme og 90 % til el til lys og kraft. Denne fordeling forudsætter oliepriser og produktion som i år Figur 2. Fordeling af afskrivning og renter på Buksefjorden og Qorlortorsuaq 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Varme; 39% El; 61% Buksefjorden Varme; 10% El; 90% Qorlortorsuaq Restvarme fra kraftvarmeværker Varme fra kraftvarmeværker har traditionelt været anset som et restprodukt fra elproduktion, og dermed uden egentlig værdi. Varme er dermed blevet afregnet til en intern afregningspris hos Nukissiorfiit på 0,01 kr./kwh. Varmeproduktionen har hidtil ikke båret omkostninger i forbindelse med anlæggelse af værkerne. Det anbefales dog, at investeringer der direkte kan tilskrives varmeproduktion fremover bør pålægges denne, for at give et mere retvisende billede af omkostningerne. Her kan eksempelvis nævnes omkostninger til varmevekslere og trykdampskedler. Dermed vil afskrivninger og renter for disse fremover blive tilskrevet varmeproduktion i stedet for elproduktion. Opgørelsesmetoden til fordeling af anlægsværdien af kraftvarmeværker i elproduktionen og varmeproduktionen vil bygge på et skøn, idet det ikke er muligt direkte ud fra entreprisen at foretage en økonomisk fordeling. Restvarme fra affaldsforbrænding Nukissiorfiit aftager i dag restvarme fra affaldsforbrændingsanlæg i byerne Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat samt Nuuk til brug for varmeproduktion. Forholdene aftales i individuelle kontrakter mellem Nukissiorfiit og den relevante kommune, som ejer affaldsforbrændingsanlægget. I dag er Nukissiorfiit ikke forpligtet til at aftage restvarme fra affaldsforbrænding, men aftager i det omfang, hvor det ellers ville være nødvendigt at anvende oliefyrede kedler. Dermed er Nukissiorfiit ikke forpligtet til at aftage restvarme fra affaldsforbrændingsanlæg i tilfælde, hvor det kommer til at træde i 2 Med en gennemsnitlig oliepris i 2008 på 3,97 kr./liter er værdien af oliefortrængning for el til lys og kraft 1,04 kr./kwh og 0,47 kr./kwh for varme. 9

11 stedet for en anden vedvarende energikilde. Nukissiorfiit er ligeledes ikke forpligtigede til at anlægge fjernvarmenet på lokaliteter med overskydende restvarme fra affaldsforbrænding, medmindre de vurderer det som rentabelt. Afregningsprisen for leveret varme til Nukissiorfiits distributionsnet tager udgangspunkt i værdien af oliefortrængningen. Dette gøres i henholdt til Lov om energiforsyning 3, hvor det angives, at der skal afregnes til de sparede omkostninger for Nukissiorfiit. Dette medfører, at restvarme fra affaldsforbrændingsanlæg flere steder ikke udnyttes fuldt ud. Der er i øjeblikket stor politisk fokus på affaldsområdet, herunder et ønsket om at udnyttet en større del af restvarmen. Derfor vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, hvor Selvstyret, Kommunerne og Nukissiorfiit i fællesskab skal søge at finde den mest optimale løsning for fremtidens struktur på affaldsforbrændingsområdet. Foreløbigt arbejdes der videre med det nuværende afregningsprincip, hvor der afregnes til værdien af oliefortrængningen. Dette gøres ud fra betragtningen om, at Nukissiorfiit alternativt skulle producere varmen på oliefyrede varmeværker. Hvilket dermed vil være Nukissiorfiits sparede omkostning. Yderligere er metoden nem at administrere, hvilket også er et centralt parameter, når der skal vælges opgørelsesmetode, idet det kan være med til at holde administrationsomkostningerne nede i Nukissiorfiit. Andre producenter Qaasauitsup Kommunea producerer årligt omkring MWh restvarme fra affaldsforbrænding, som afsættes på deres eget net til en tarif, der årligt godkendes af Naalakkersuisut. Derudover afsætter Mittarfeqarfiit energi i Narsarsuaq og Kangerlussuaq på eget net. Anbefaling Det anbefales på baggrund af ovenstående, at enhedsomkostningerne for varme for fremtiden fordeles efter følgende principper: Vandkraftværker El til produktion af varme afregnes fortsat til en intern afregningspris på 0,01 kr./kwh. Afskrivninger og renter fordeles ud fra værdien af oliefortrængningen på henholdsvis el og varme 4. Det antages at vareforbrug, personaleomkostninger og kapacitetsomkostninger vil være de samme uagtet om der foregår varmeproduktion. Dermed bibeholdes disse på elproduktionen Kraftvarmeværker Det anbefales, at investeringer der direkte kan tilskrives varmeproduktion fremover bør pålægges denne. Dermed vil en andel af afskrivninger og renter blive flyttet fra elproduktion til varmeproduktion. Der afregnes fortsat til en intern afregningspris på 0,01 kr./kwh. 3 Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning behandles på Inatsisartuts efterårssamlingen i 2010 og forventes at blive afløst af Lov om energiforsyning fra 1. januar I denne redegørelse vil Lov om energiforsyning blive anvendt. Ændringsforslag forventes ikke til paragraffer der har indvirkning på forhold i denne redegørelse. 4 Med en gennemsnitlig oliepris i 2008 på 3,97/liter er værdien af oliefortrængning for el til lys og kraft 1,04 kr./kwh og 0,47 kr./kwh for varme. 10

12 Restvarme fra affaldsforbrænding Afregningsprisen for leveret varme til Nukissiorfiits distributionsnet tager udgangspunkt i værdien af oliefortrængningen, under forudsætning af den gældende struktur på området. 11

13 El El produceres på vandkraftværker, kraftvarmeværker og elværker, og der er forsyning i langt de fleste byer og bygder. Enhedsomkostningerne opgøres i kr./kwh. Tidligere har produktion af el været tilskrevet så godt som alle omkostninger på vandkraft- og kraftvarmeværkerne, da energi til produktion af varme traditionelt har været afregnet internt hos Nukissiorfiit til 0,01 kr./kwh. Det anbefales, at en del af afskrivninger og renter på vandkraft- og kraftvarmeværkerne, som nævnt ovenfor, fremadrettet vil blive tilskrevet varmeproduktion. Den ny opgørelsesmetode for afskrivninger og renter vil medføre et lille fald i eltarifferne på de pågældende lokaliteter, som det fremgår af Tabel 1. Derimod vil det ikke indvirke på varmetarifferne, da der her opkræves en national enspris. Det vurderes, at denne opgørelsesmetode giver et mere retvisende billede af de faktiske omkostninger. Tabel 1. Årlig ændring i betalingen for el for forskellige husstandstandstørrelser, som følge af den ændrede opgørelsesmetode for afskrivninger og renter. Kroner Husstandsstørrelse Stednavn 1 Person 2 Personer 3 Personer 4 Personer Nanortalik Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Uummannaq Egenproduktion af el Der arbejdes i øjeblikket på at lette muligheden for at afsætte overskydende egenproduktion af el til Nukissiorfiits distributionsnet. Ordningen forventes at komme til at omfatte ejere af eksempelvis vindmøller, solenergianlæg og mikrovandkraftværker. Ifølge Lov om energiforsyning skal der afregnes til Nukissiorfiits sparede omkostninger, hvilket vil være værdien af oliefortrængningen. I byer med uudnyttet vandkraftforsyning vil det ikke være muligt at afsætte egenproduktion, dersom der er energi nok og omkostningen ved produktion af vedvarende energi for Nukissiorfiit nærmer sig 0 kr./kwh. Allerede i dag afsætter flere egenproducenter til Nukissiorfiits net. Dette drejer sig blandt andet om ARTEKs testvindmølle i Sarfannguaq, privatinstallerede sol- og vindenergianlæg samt forskellige ventilations- og varmepumper i Qaqortoq. Målet med bekendtgørelsen er at gøre denne afsætning mere formaliseret. Det er målet, at flere dermed kan deltage i ordningen og derved fremme brugen af vedvarende energi. Vand Der er vandforsyning i langt de fleste byer og bygder, da Nukissiorfiit er underlagt forsyningspligt. Der er dog forskel på vandforsyningen fra lokalitet til lokalitet. I alle byer sker leverancen enten ved trykvand eller vandkørsel, hvorimod vandet i mange bygder skal hentes i kommunale taphuse. Enhedsomkostningerne for vand opgøres i kr./m 3 efter de samme omkostningsparametre som varme og el. Denne opgørelsesmetode anbefales at forblive uændret, da den i dag vurderes at give et retvisende billede af de faktiske omkostninger forbundet med produktion af vand. Vand er mindre 12

14 kompliceret at omkostningsopgøre end el og varme, da der på produktionsanlæggene kun produceres et produkt. 13

15 Tariffer 5 Alle el, vand og varmetariffer forelægges Naalakkersuisut til godkendelse inden ikrafttrædelse i henhold til Lov om energiforsyning 21. I den nuværende struktur foregår både en subsidiering fra Landskassen, samt en krydssubsidiering mellem el, vand og varmekunder. Fiskeindustrien bliver beskrevet i et særligt afsnit. Der er lagt op til en udfasning af det generelle tilskud til fiskeindustrien, og der anbefales i stedet indført en generel storkunderabat. Omfordeling Subsidieringen til el- og vandområdet gives i dag i udpræget grad til yderdistrikter og bygder med lave befolkningstal. Den primære grund til at produktion af el og vand på disse lokaliteter har særligt høje enhedsomkostninger er, at der er væsentlige stordriftsfordele ved produktion af el og vand. På den dyreste lokalitet, som er Moriusaq, kræves i dag et tilskud for forsyning af el og vand på knap kr. årligt per person, hvilket primært skyldes et meget lavt befolkningstal. Det er kun Nuuk, der bidrager med en positiv betaling samlet for el og vand. En fyldestgørende liste over tilskud til el- og vandforsyning på de forskellige lokaliteter findes i bilag 6 og 6a. Konsekvenser af omfordeling Prisen på en vare bestemmes som udgangspunkt ud fra henholdsvis efterspørgerens betalingsvillighed for varen, samt hvilken pris udbyderen er villig til at afsætte til. Dermed vil markedet selv fordele samfundets ressourcer, således at den samfundsøkonomiske velfærd optimeres. Enhver fravigelse herfra vil som hovedregel resultere i et samfundsøkonomisk tab. På visse lokaliteter er enhedsomkostningerne for produktion af el, vand og varme så høje, at Naalakkersuisut har fundet det rimeligt at fravige metoden, hvor markedet selv fastsætter priser. I stedet er der indført regulering på området i form af subsidiering. Dette er gjort ud fra en fordelingsmæssig betragtning om, at det kommer samfundet til mest mulig gavn, hvis beboere i yderdistrikter ikke skal betale den fulde pris for varen. Subsidiering på bestemte varer medfører et overforbrug af den pågældende vare. Subsidier gennem kunstig lave el- og vandtariffer til borgerne i bygder og yderområder bør derfor erstattes af direkte subsidier, som eksempelvis sociale ydelser. Dette forudsætter at subsidiering ønskes opretholdt. Dermed undgås et overforbrug af el, vand og varme i forhold til andre varer. Dette vil alt andet lige lede til en mere samfundsøkonomisk optimal løsning. Et overforbrug af el og varme medfører også et overforbrug af olie. Dette medfører en større negativ miljøpåvirkning end, der ellers ville have været, såfremt forbruget havde været reguleret naturligt af kostægtepriser. For at øge gennemskueligheden for omfordelingen mellem el, vand og varmeforbrugerne og de offentlige driftstilskud til Nukissiorfiit, anbefales det synliggjort i Finansloven i forbindelse med hovedkontoen for Nukissiorfiits driftstilskud. 5 Den tarif forbrugere betaler til Nukissiorfiit 14

16 Scenarie 1 Enspris reform (Status quo) I dag fastsættes tarifferne på el og vand på baggrund af de kostægte tariffer for at opnå den mest optimale udnyttelse af samfundets ressourcer. Der er dog indlagt en minimums- og maksimumsbetaling for at sikre, at beboere i yderdistrikter ikke bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt. Tarifferne for 2010 er vedlagt i Bilag 1. Tarifferne for 2010 bliver beregnet efter nedenstående fremgangsmetode: Enhedsomkostning i år Budgetteret omkostningsændring fra år Regulering mellem betalt tarif og faktisk omkostning 2008 Som det fremgår af Figur 3, sker der i dag en krydssubsidiering fra varme til el og vand forbrugerne. Derudover sker der en omfordeling i form af, at Landskassen yder et årligt tilskud til el- og vandforbrugerne på godt 75 mio.kr. Alle scenarier vil blive analyseret med den nuværende ensprisreform som basisscenarie. Figur 3. Omfordeling i kr. under ensprisreformen (status quo) El El fiskeindustri Vand Vand fiskeindustri Varme Driftstilskud (Finanslov) Nukissiorfiits resultat Omfordeling Scenarie 2 Enspris Alle forbrugere betaler den samme tarif per enhed uanset geografisk placering. Tariffen fastlægges på baggrund af Nukissiorfiits nationale enhedsomkostninger forbundet med produktion og levering af el og vand. Inden ensprisreformens indførelse i 2005 blev el, vand og varme afregnet til en landsdækkende enspris, med undtagelse af elvarme i Nuuk. En enspris er en enkel tarifstruktur, som i højere grad sikrer stabile priser. Derudover udvises solidaritet mellem landsdelene. Uheldigvis er der ligeledes en række ulemper forbundet med at lade forbrugerne betale en tarif, der afviger fra de faktiske omkostninger. Som nævnt ovenfor leder indirekte subsidier ofte til en forbrugsforvridning i form af et overforbrug af den subsidierede vare. Dette er ikke en samfundsøkonomisk optimal løsning. 15

17 En tilbageførsel af systemet til enspris resulterer i en national enspris på: El 2,11 kr./kwh Vand 25,15 kr./m3 Varme bliver allerede i dag afregnet til en national enspris på 618 kr./mwh. Dette afregningsprincip fortsættes, da private oliefyr ellers risikerer at blive billigere i drift end offentlig fjernvarmeforsyning. Det er vigtigt, at optimere samfundets investeringer ved at opnå den bedst mulige udnyttelse af det offentlige fjernvarmenet. Derudover vil private oliefyr typisk lede til en større negativ klimapåvirkning, idet et privat oliefyr normalt udleder mere CO 2 /MWh. Hvorimod fjernevarme ofte produceres ved udnyttelse af restvarme fra kraftvarmeværker eller affaldsforbrændingsanlæg. Påvirkning af forbrugerne Det er i teksten udvalg fem lokaliteter, som repræsenterer de tre forskellige grupperinger af tariffer på el: Minimumstarif Tasiilaq Kostægte tarif Nuuk, Ilulissat og Innaarsuit Maksimumstarif - Aappilattoq Beregningerne er lavet på en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn, med et elforbrug på kwh årligt og et vandforbrug på 150 m 3 årligt. Konsekvensberegninger for familier med 1, 2 og 3 personer findes i bilagene 6. Antagelser om gennemsnitsforbrug findes i bilag 5. Det skal påpeges, at forsyningen af vand er underlagt meget forskellige vilkår på forskellige lokaliteter i landet. Langt de fleste huse i byerne har indlagt vand, og har derved mulighed for individuel afregning. Derimod har mange husstande i bygderne ikke indlagt vand i husene, men afhenter vand i tap- og servicehuse. Dette forbrug betales af den pågældende kommune, mens frostsikring af stikledninger betales af Nukissiorfiit. Indbyggere, der er omfattet af en sådan ordning, vil derfor ikke blive påvirket af ændringer i tarifstrukturen, som det fremgår af beregningerne i denne redegørelse. Påvirkningen af forbrugerne vil være i positiv såvel som negativ retning afhængig af, om der i forvejen betales minimal, kostægte eller maksimaltarif. 6 Forbrugsantagelser for de øvrige familiestørrelser findes i bilag 5 16

18 Tabel 2. Årlig påvirkning af gennemsnitsfamilie som følge af enspris. Indbyggertal tarif status quo tarif scenarie Årlig påvirkning By/bygd Kr. per kwh/m3 Kr. Tasiilaq el 1,56 2, Tasiilaq vand 35,79 25, Tasiilaq total Nuuk el 1,59 2, Nuuk vand 25,47 25,15-48 Nuuk total Ilulissat el 2,29 2, Ilulissat vand 12,85 25, Ilulissat total Innaarsuit el 2,79 2, Innaarsuit vand 35,79 25, Innaarsuit total Aappilattoq el 2,98 2, Aappilattoq vand 35,79 25, Aappilattoq total Af Tabel 2 fremgår det, at en gennemsnitsfamilie i Tasiilaq, Nuuk og Ilulissat vil få en stigning i deres årlige betaling for el og vand på henholdsvis 329, og kr., hvorimod Innaarsuit og Aappilattoq vil få et fald i deres betaling for el og vand på henholdsvis og kr. årligt. En fuldstændig liste over påvirkninger på de specifikke lokaliteter kan findes i bilag 2 og 2.a. Påvirkning af landskassen Landskassen vil ikke blive påvirket, hvis ensprisen sættes til 2,11 kr./kwh på el og 25,15 kr./m 3 på vand. Hvis der ønskes et lavere driftstilskud kan tariffen reguleres i opadgående retning. Tilskuddet fra Landskassen kan helt undgås ved en enspris på el på 2,20 kr./kwh, 35 kr./m 3 for vand og 618 kr./mwh for varme. Dette vil reducere tilskuddet fra Landskassen fra 75 mio. kr. årligt til 0. Som det fremgår af Figur 4 vil en enspris påvirke betalingen for vand i fiskeindustrien med knap 13 mio. kr. Dette skyldes, at store aftagere af vand i fiskeindustrien er placeret på lokaliteter, der under ensprisreformen har været omfattet af de laveste tariffer i landet. 17

19 Figur 4. Ændring i omfordeling i kr., som følge af enspris El El fiskeindustri Vand Vand fiskeindustri Varme Nukissiorfiits resultat Ændring Scenarie 3 Realisering af ensprisreformen Scenariet baserer sig på den tarifstruktur vi anvender i dag. Tarifstrukturen blev fastlagt i 2004 og fik navnet ensprisreformen. Der er som i status quo scenariet kostægte tariffer dog med en minimums og en maksimumstarif. I 2006 og 2008 blev maksimaltariffen sænket med henholdsvis 25 øre og 1 krone. Realiseringen af ensprisreformen vil tilbagekorrigere de 1,25 kr./kwh og derved indføre det tarifniveau, der efter den oprindelige reform fra 2004 skulle være gældende fra Dermed vil tarifferne blive som det fremgår af bilag 3. Påvirkning af forbrugerne Påvirkningen af en gennemsnitsfamilie i forhold til i dag vil primært blive i områder med maksimaltarif på el, hvor der ikke betales for de omkostninger, der er forbundet med produktionen af el. De mindre udsving i Nuuk og Ilulissat skyldes andre korrektioner. Som det fremgår af Tabel 3, vil det i eksempelbyen Aappilattoq medføre en årlig påvirkning på en gennemsnitsfamilies betaling for el og vand på kr. årligt. Påvirkningen vil være forskellig fra maksimaltariflokalitet til maksimaltariflokalitet alt efter enhedsomkostningerne. En fyldestgørende liste over påvirkning på specifikke lokaliteter findes i bilag 3.a. 18

20 Tabel 3. Årlig påvirkning af gennemsnitsfamilie som følge af realisering af ensprisreform Indbyggertal tarif status quo tarif scenarie Årlig påvirkning By/bygd Kr. per kwh/m3 Kr. Tasiilaq el 1,56 1,56 0 Tasiilaq vand 35,79 35,79 0 Tasiilaq total Nuuk el 1,59 1,6 35 Nuuk vand 25,47 25,47 0 Nuuk total Ilulissat el 2,29 2, Ilulissat vand 12,85 12,85 0 Ilulissat total Innaarsuit el 2,79 2,79 0 Innaarsuit vand 35,79 35,79 0 Innaarsuit total Aappilattoq el 2,98 4, Aappilattoq vand 35,79 35,79 0 Aappilattoq total Tarifstrukturen for vand og varme vil ikke blive påvirket i forhold til i dag, som følge af en realisering af ensprisreformen. Påvirkning af landskassen Som det fremgår af Figur 5 vil en realisering af ensprisreformen medføre en øget betaling for elkunderne. Dette vil give mulighed for en reduktion i Landskassens tilskud til Nukissiorfiit på knap 14 mio. kr. årligt. Figur 5. Ændring i omfordeling i kr., som følge af en realisering af ensprisreformen El El fiskeindustri Vand Vand fiskeindustri Varme Nukissiorfiits resultat Ændring Scenarie 4 Kostægte tariffer De kostægte tariffer baseres, som de andre scenarier, på opgjorte enhedsomkostninger og budgetterede omkostningsstigninger for perioden. I dette scenarie betaler forbrugerne en tarif svarende til den forventede omkostning på den specifikke lokalitet. 19

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg for produktions- & distributionsanlæg Maj 2013 Rev. Nr. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 4 1.1 Definitioner... 4 2. DOKUMENTATION AF PRODUKTIONSANLÆG... 5 2.1 Opdeling af tegninger og dokumenter... 6

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30 Referat fra dag 2 Fælles debat kl. 09.30 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01 Energi 2010-01 Grønlands energiforbrug 2009 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Energipolitisk perspektivredegørelse NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE

Energipolitisk perspektivredegørelse NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Energipolitisk perspektivredegørelse

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet - Barrierer og potentialer for udvikling af turisme i Grønland Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 2014 1 Indhold Executive summary...

Læs mere

Vejledning om liberalisering

Vejledning om liberalisering Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2 Vejledning 22-06-2014 Sags nr. 2014-097749 Dok.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01 Energi 2011-01 Grønlands energiforbrug 2010 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2006-2010. Tallene

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Strategi- og Handlingsplan for Energiområdet 2008-2015. EM 2007 / 59 J. nr. 29.15.01.02. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet

Strategi- og Handlingsplan for Energiområdet 2008-2015. EM 2007 / 59 J. nr. 29.15.01.02. Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet Strategi- og Handlingsplan for Energiområdet 2008-2015 EM 2007 / 59 J. nr. 29.15.01.02

Læs mere

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Annemette Ottosen j.nr. 12-0227905 DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf.

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere