Træk af logens historie gennem 100 år januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013"

Transkript

1 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede i de tidligere tider. Januar 2013 F O R O R D Odd Fellow Ordenens historie rækker helt tilbage til 1819, hvor den første Odd Fellow loge stiftedes i USA. I 1878 kom Odd Fellow Ordenen til Danmark. Odd Fellow Ordenen, hvortil vor loge hører, og hvis mål vi skal leve efter - ikke kun i vores sind, påvirkning og udvikling, men også fremadrettet i håb, vilje, styrke og i tro, samt i livsbekræftende udførelse af gode gerninger. Alt sammen forankret i Odd Fellow Ordenens grundsten, der bygger på Venskab, Kærlighed og Sandhed med troen på næstekærligheden som den reneste værdi for alle Odd Fellows. En stor tak skal ved denne lejlighed lyde til de embedsmænd og søstre, der ved en stor indsats i årenes løb har ført søsterloge nr. 3 Freja frem til det, den er i dag. Samtidig rettes en stor tak til de søstre, der har medvirket i udarbejdelsen af nærværende festskrift. Odense, 5. januar 2013 Anne-Grethe J. Beck Steenhof Overmester Dette forord er skrevet til det af Storlogen godkendte festskrift, der udkommer på 100 års jubilæumsdagen den 5. januar Efter behørig fejring af logens 75 års stiftelsesdag i 1988 tog søstrene arbejdstøjet på. Der havde været en tilbagegang i medlemstallet, i dag kan vi glæde os over, at logen har 85 søstre. 1

2 En af de arbejdsopgaver, som skiftende embedsmænd i perioden med taknemmelighed har påtaget sig, er videreførelse af de traditioner, som kendetegner en så gammel loge som vor. Syforeningen, stiftet i november 1911, fortsætter i fin form. Både Syforeningen og logen donerede op gennem 90 erne store bidrag til de rumænske forældreløse børn, hvis kummerlige tilværelse flere TV-udsendelser havde berettet om. I november 2011 fejrede Syforeningen sit 100 års jubilæum med en dejlig festaften. Syforeningens medlemmer opførte en skuespil fra de gode gamle dage, hvor de fik besøg af den første formand søster eksmester Andrea Stærmose og der var donationer til gode formål. Alle Søstres Dag, som samler søstre fra hele Fyn en oktoberdag hvert år, er det en stor glæde at være med til at videreføre. Frejas Julestemning afholdes uændret år efter år på en decembersøndag eftermiddag traditionen stammer fra 1924, og på dagen er der deltagelse af brødre og enker fra broderloge nr. 5, Fyen. Vores ejendom, som består af 6 lejligheder, og som bestyres af Søsterfonden, bebos af en søster og derudover af søstres børn og børnebørn. Anskaffelsen af ejendommen viste sig at være en god investering. Afholdelse af jubilarernes aften er også en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vi får lejlighed til at takke alle vore jubilarer for det, de er og har været for vor loge. Siden 1979 har Freja haft børn i SOS-børnebyerne. Der har efterhånden været mange børn, som vi har fulgt fra de var ganske små, til de som voksne med en uddannelse kunne klare sig selv. Også i dag har vi to børn, som vi følger nøje. I 1993 udgav Odd Fellow Ordenen instruktionsmappen, som gives til alle nye søstre, og som alle kunne købe. Men allerede i 1992 nedsatte Freja et instruktionsudvalg, som lige siden har stået for belæring og instruktion af de søstre, der går i graderne. Udvalget består af erfarne søstre, som på en levende og uhøjtidelig måde lærer de nye søstre både om de skrevne og uskrevne regler i en loge. Den 21. april 1993 var en festaften for Freja. Vi fik besøg af 29 islandske søstre, som overværede en indvielse. Storlogen var repræsenteret. Odd Fellow Ordenen i Danmark havde i 1898 opført et spedalskhedshjem i Reykjavik, og dette hjem dannede grundlag for Ordenens udbredelse til Island. I 1995 havde vi for første gang besøg af svenske søstre fra vores venskabsloge, Natalia i Ängelholm. Tanken om at få en venskabsloge blev grundlagt nogle år før, da en svensk søster helt tilfældigt besøgte vor loge, og venskabsbånd blev dannet. Siden har der været besøg hvert andet år, skiftevis i Sverige og i Danmark, og det har været til stor glæde for de deltagende søstre. Hvert andet år er der besøg skiftevis i Ängelholm og i Odense. I 2012 besøgte 23 Freja søstre Rebeckaloge nr. 78 Natalia i Ängelholm. Den 26. april 1994 kunne Odd Fellow Ordenen fejre sin 175 års stiftelsesdag. I den anledning gik alle Nonnebakkens loger sammen om en reception, hvor der blev uddelt donationer til Dansk Røde 2

3 Kors. Dagen sluttede med et fællesmøde for logerne. Efter 175-års stiftelsesdagen stiftede Odd Fellow Ordenen Børnefonden. Den 25. maj 1994 kunne logen igen kalde til en speciel festaften. Vi havde besøg af 7 søstre fra Amerika, The Sovereign Grand Lodge. 4 brødre besøgte samtidigt broderloge nr. 103, Bundtet af Stave. I løbet af dagen havde vi de udenlandske gæster med på Odense Rådhus og i H.C. Andersens Hus, og om aftenen var der indvielse i Freja i dagens anledning med engelsk oversættelse. I oktober 1994 kom et nyt begreb til, Logens Planer og Mål. Et redskab, som lige siden er blevet flittigt brugt af embedsmændene til fortsat udvikling og trivsel i logen. I 1997 blev Ordenens Hospicefond dannet, og også Freja var med til at samle midler ind til fonden, som støtter efteruddannelse og diverse anskaffelser til de Hospice institutioner vi har i Danmark. Og en anden væsentlig begivenhed i 1997 vi skulle ikke længere kaldes Rebekkasøstre eller Rebekkaloger nu var vi i ligestillingens navn blevet til en Odd Fellow Søsterloge. Sidst i 90 erne blev der lavet en hjemmeside for de fynske loger, Også Freja fik sin egen side med billede af embedsmændene, oversigt over mailadresser og logens program, tillige med en kort beskrivelse af logens historie. I maj 2000 afgik den sidste broder i vor loge ved døden, og siden er der ikke optaget brødre i vores søsterloge. I 2001 gik kreative søstre i gang med at skaffe midler til donationer ved logens 90-års stiftelsesdag i Det foregik ved et meget muntert og meget populært lotteri, og de nødvendige midler blev fundet. I 2003 var logerne på Nonnebakken for første gang med i Kulturnatten i Odense man holdt åbent hus, og søstre og brødre modtog de mange gæster og gav en rundvisning i huset og fortalte om Ordenen. Arbejdet med at danne en ny søsterloge på Nonnebakken gik i gang i 2001, og i 2004 blev Søsterloge nr. 90, Dronning Christine, institueret. 14 Frejasøstre skiftede til den nye loge for at sikre, at den kom godt fra start. I januar 2002 opstod ideen om at afholde et forårsmarked. En gruppe af søstre gik sammen om arbejdet i denne Forårsmarkedsgruppe. Der laves små lotterier, arrangeres foredrag og modeopvisning, og med nogle års mellemrum arrangeres et Forårsmarked. Det sidst afholdte var i foråret 2012, hvor overskuddet var på kr ,00. Pengene doneres efter vedtægterne til syge og nødlidende børn og unge i lokalområdet. I 2002 oprettedes Matriark Militant Canton Justitia nr. 1 med hjemsted på Nonnebakken. I 2004 etablerede Freja Gruppen for yngre 3. grads søstre. Gruppen mødes på skift i hinandens hjem, altid med deltagelse af en erfaren søster, og her berettes om mange emner indenfor Ordenen, der stilles mange spørgsmål, gives mange svar og knyttes mange bånd søstrene imellem. 3

4 SOS-projekt , med det formål at etablere en SOS børneby i Rwanda, var et projekt, som vore søstre også støttede. Vi havde blandt andet plejehjemsleder Thyra Frank til at holde foredrag ligesom Freja arrangerede en koncert med Stig Rossen, begge arrangementer gav en stort afkast, som vi kunne kanalisere videre til SOS projektet. Det var med stor glæde, vi oplevede, at børnebyen blev indviet i maj måned 2011 under ledelse af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, som er protektor for SOS-børnebyerne og med deltagelse af afdøde broder storsire Lars Jørgensen. I 2011 kom der en nyskabelse til Freja: Vi fik indspillet en CD med Frejas sange og musik, således at gradearbejdet kunne gennemføres med smuk musik fra orgelrummet og med meget smuk sang. Kunstnerne bag CD en er broder stororganist Frank Andersen og Trine Sund Lunau. Komponisten af al Frejas musik var domorganist, broder i vor loge, Ejnar Kelstrup Det var også i 2011, at Storlogen lancerede Focus et Edb-program, som primært retter sig mod logernes sekretærer og skatmestre. Også vi i Freja bød nyskabelsen velkommen vi lever i digitaliseringens tid og må følge med i de tekniske landvindinger, som vil lette arbejdet for logens embedsmænd. Et igangværende projekt i vor tid er Grønlandsfonden, som Frejas søstre ligeledes støtter. Fondens formål er at yde økonomisk støtte eller tilskud til socialt udsatte børn og unge i Grønland. Støtte kan ydes til uddannelse, fritidsaktiviteter og til forebyggende sociale foranstaltninger. Målet er via Odd Fellow Ordenen i Danmark at indsamle en grundkapital på 5 millioner kr. Om 100 år er alting glemt siges det det er vort håb med dette festskrift at vise, at det ikke passer. Som et kuriosum kan nævnes, at logen den dag i dag benytter sig af en meget vigtig lille bog: Fortegnelse over Rebekka Logen Frejas Regalier, Kapper etc. Den 9. januar 1913 indkøbtes regalier de kostede 4 kr. stykket. I 1954 var prisen steget til kr. 30,11. Der er stadig plads i den gamle bog til logens anskaffelser de næste 100 år. Og nu vil vi lade tankerne gå tilbage til logens historie i de første 75 år. FORORD De første 50 år januar 1963 Hensigten med dette lille skrift i anledning af Rebekka-Loge nr. 3 Freja s 50 års jubilæum er at give en kortfattet skildring af nogle af de tildragelser, der har fundet sted i dette tidsrum. Det skal tillige være udtryk for en tak til de søstre og brødre, der har gjort pionerarbejdet inden for Logen og til dem, der har været med til at præge ånden i den til denne dag. Grundlaget for udarbejdelsen er et af afdøde Br. M. H. Stærmose ved 25 års jubilæet udarbejdet manuskript til et festskrift og de af sekretærerne førte protokoller. 4

5 Det har ikke været nogen let opgave at løse, og der kan visselig være mange mangler ved dette festskrift, men vi har så vidt muligt søgt at øve ret og skel til alle sider, så derfor beder vi søstre og brødre modtage det med forståelse og overbærenhed og i den ånd, hvori det er skrevet. Vi vil gerne takke Br. Ex-Mester Chr. Nyvang, der ved første gennemgang af skriftet har ydet os en uvurderlig hjælp, og Str. Vicerådsformand Ella Rasmussen, der ud fra sin store ordensmæssige erfaring og kendskab til Logens historie også har gennemgået skriftet og foretaget korrekturlæsningen, samt Br. DDSS Viggo Madsen for tilrettelægning af trykningen. På udvalgets vegne: Valborg Larsen Fung. Ex-Mester Januar 1963 Rebekkainstitutionen indførtes i Danmark i 1881, og den første Rebekka-Loge nr. 1 Caroline Amalie institueredes den 3. juli samme år i København, men der skulle derefter gå 21 år, før den næste Rebekka-Loge nr. 2 Thyre Danebod så dagens lys og yderligere 11 år, før Rebekka-Loge nr. 3 Freja den 5. januar 1913 blev institueret som den første Rebekka-Loge udenfor København. Initiativet til Logens oprettelse udgik fra brødre af Loge nr. 5 Fyen med Br. DDSS C. F. V. Lund i spidsen, og til trods for at langt den største del af brødrene med skepsis så på rebekkasagen, lykkedes det at gøre nogle af brødrene og deres hustruer interesserede i sagen, og efter at de forberedende forhandlinger og møder var tilendebragt, rejste C. F. V. Lund og Emilie Lund M. J. Pedersen og Anna Marie Pedersen Niels Skytte og Johanne Skytte Carl Petersen og Jutta Petersen Andersen og Clara Andersen M. H. Stærmose og Andrea Stærmose Peder Hansen og Elisa Hansen til København, hvor de den 24. september 1911 blev optaget i Rebekka-Loge nr. 1 Caroline Amalie, der således blev moderloge til Rebekka-Loge nr. 3 Freja. Flere brødre med hustruer fulgte snart efter, og den 14. oktober 1911 var man nået så langt, at der kunne stiftes en forening, der fik navnet Freja. For at gøre rede for, hvad Rebekkaordenen er og vil, hvilke veje og midler man agter at følge, samt for at vinde yderligere tilslutning, arrangerede den nye Rebekkaforening et offentligt møde på Rådhuset med Br. Stor-Sire Petrus Beyer som taler. Allerede den 5. januar 1913 oprandt den store dag, som man med længsel havde set hen til, hvor foreningen kunne overgå til at blive Loge. 5

6 Højtideligheden blev ledet af Br. Stor-Sire, assisteret af Stor-Logens embedsmænd, og i tilslutning hertil foretog Caroline Amalies embedsmænd med Br. Over-mester Bentsen i spidsen indvielsen af 10 søstre og 9 brødre. Under festen blev Br. Ex-Mester L. P. Hansen hædret for sit fortjenstfulde arbejde for Logens oprettelse, ved at Br. Stor-Sire personlig dekorerede ham med Ex-Mester-Stjernen. Dagen sluttede med en festmiddag på Grand Hotel, hvor der rådede den hjerteligste stemning fra først til sidst, og hvor der blev udtalt mange gode ønsker for den ny Loge, der var den første Rebekka-Loge i provinsen. Logens første embedsmænd blev: Over-Mester Br. Th. Tømmerup Under-Mester Str. Anna Marie Pedersen Sekretær Str. Minna Poulsen Kasserer Str. Dagmar Tømmerup Skatmester Str. Elisabeth Petersen Det blev et godt og smukt ordensarbejde, der nu tog sin begyndelse. Søstrene gik med stor interesse op i deres gerning, og Logen fik ledere, der havde til evne at udføre såvel det etiske som det praktiske arbejde på rette måde, og det vil derfor her være på sin plads, at omtale den af søstrene allerede den 9. november 1911 stiftede Syforening, hvor søstrene under Str. Andrea Stærmose s og Str. Clara Andersens ledelse mødtes en gang ugentlig for i fællesskab at fremstille forskellige klædningsstykker til ældre mænd og kvinder. Tøjet blev derefter uddelt ved juletid. Senere optog man også arbejdet med syning af tøj til børn i den skolepligtige alder, og dette arbejde har gennem de forløbne år været til megen glæde, såvel for modtagerne som for søstrene i Syforeningen, hvor der stadig arbejdes energisk og målbevidst. Foreningen har da også høstet megen tak og anerkendelse for sit store arbejde, især har brødrelogerne påskønnet dette ved at støtte arbejdet med kontante midler til indkøb af materialer og derudover har enkelte brødre personligt også støttet på forskellig vis. Str. Andrea Stærmose har været foreningens dygtige leder gennem mange år og frabad sig først hvervet, da hun følte, at kræfterne ikke længere slog til i det krævende arbejde. Str. Stærmose s afløser blev Str. Emilie Neble, der ikke var en mindre dygtig leder. Efter hendes desværre alt for tidlige død, ledes foreningen nu af Str. Karen Christiansen. Det kan i dag konstateres, at det arbejde, søstrene har udført gennem mere end 50 år, har skabt respekt og agtelse for kvindernes medarbejderskab i Odd Fellow Ordenen. Logens første kvindelige Over-Mester blev Str. Anna Marie Pedersen, der beklædte embedet et år, hvorefter Str. Dagmar Tømmerup valgtes til Logens Over-Mester. Det var denne dygtige og stærke personlighed, der blev den drivende kraft og det samlende midtpunkt i Logen i en tid, hvor vanskelighederne for den nystiftede Loge endnu ikke var overvundne. Under og efter den første verdenskrig ydede Logen, efter evne, sit bidrag til lindring af nøden i de krigshærgede lande, samt til understøttelse af sønderjyske børn. 6

7 På foranledning af Br. DDSS Lund afholdtes et møde her i Odense i september 1916 for samtlige landets Loger. Mødet var godt besøgt af blev ledet af Br. Stor-Sire Petrus Beyer. Ligeledes i 1916 lagdes grunden til et alderdomsfond, der skulle komme søstre og brødre til gode. Grundbeløbet var på kr. 265,00. Navnet blev senere ændret til Hjælpefonden og blev begyndelsen til Søsterfonden, for hvilken der senere vil blive gjort rede. I denne forbindelse kan nævnes, at Logen ved Str. Karen Sophie Hansens død modtog en gave på kr ,00 som grundfond til et legat. Det var små midler, søstrene havde at arbejde med, og til sammenligning med forholdene i dag kan det nævnes, at kontingentet den gang androg kr. 1,75 pr. måned for en søster og kr. 0,75 for en broder, så der skulle administreres med påpasselighed for at få det hele til at løbe rundt. Nævnes kan det også, at gradegebyrerne var kr. 35,00. På Logens 7 års stiftelsesdag overrakte Br. Ex-Mester Tømmerup en smuk sølvhammer med tak for, hvad Logen havde betydet for ham og hans hustru. Br. M. H. Stærmose overrakte en ny ceremonimesterstav med figuren Freja stående på en globus og udtalte håbet om, at Rebekkaordenen måtte omspænde hele jorden. Br. Ex-Mester Tømmerup blev Logens 1. Stor-Repræsentant med Br. Ex-Mester E. Brahm som suppleant. Som en erkendtlighed for brødrenes hjælp syede søstrene alterdugen, der ligger på alteret i den lille Logesal, ligesom søstrene også har forarbejdet tæpperne i den lille som i den store Logesal. Ved Logens stiftelsesdag fik Br. Stærmose overrakt Freja s emblem i guld som tak for trofast og uegennyttigt arbejde for Logen gennem årene. Logen er moderloge til 4 Rebekka-Loger, nr. 13 Fidelitas, Nyborg, institueret den 23. marts 1923, nr. 15 Semper Ardens, Odense, institueret den 30. januar 1924, nr. 17 Sinceritas, Svendborg, institueret den 19. april 1925, og nr. 18 Vesta, Vejle, institueret den 26. oktober Logen har dermed gjort en betydelig indsats for rebekkasagens videreførelse, og der har gennem årene bestået et godt og udbytterigt forhold mellem moderlogen og de 4 døtreloger. Ved juletid 1924 afholdt Logen for første gang julefest for Loge nr. 5 Fyens enker samt embedsmænd og enkeudvalg. Disse julefester har siden været afholdt hvert år, når undtages årene under besættelsen, og deltagernes antal er efterhånden blevet udvidet til også at omfatte alle brødre med damer fra nr. 5 Fyen, der har lyst til at deltage. Str. Anne E. Jensen havde på eget initiativ og med den danske og schweiziske Stor-Loges tilladelse ladet trykket en lille pjece Ord til Oplysning, forfattet af Br. Arthur Graf, Schweiz; den blev benyttet som propagandaskrift, og indtægten ved salget gik til Hjælpefonden. Da alle søstrene gerne ville være med i et eller andet arbejde til gavn for Logen, og da de ugifte og selverhvervende ikke kunne afse tid til at deltage i Syforeningens arbejde, som foregik om eftermiddagen, havde disse længe syslet med tanken om en opgave, de kunne påtage sig, og som var økonomisk overkommelig. Den 12. november 1926 stiftede da ni 3. Grads søstre et fond kaldet 7

8 D. U. S., d.v.s. De unges sparebøsse eller Sparebøssen, der skulle danne grundlag for en hjælpeforanstaltning for trængende børn. Man undersøgte mulighederne for oprettelse af en børnehave, et fritidshjem eller en feriekoloni. Manglende midler hindrede disse planers gennemførelse. Str. E. Saksø fremkom da med tanken om en vandrevugge, og denne opgave samledes man om. Bestyrelsen blev på tre medlemmer, Str. Ella Svendsen, formand, Str. Anna E. Jensen, kasserer og depotindehaver og Str. E. Saksø. Man pådrog sig for et tidsrum af 2 måneder at udlåne en vugge med tilbehør til en vordende moder og som gave at medsende en pakke med det første nødvendige børnetøj. I begyndelsen forarbejdede søstrene selv alt tøjet, men i 1933 trådte Syforeningen til og overtog arbejdet med det tøj, der skulle sys på maskine, medens de selverhvervende søstre udførte strikkearbejdet. I 1936 trådte Str. Ella Svendsen tilbage på grund af giftermål, og Str. E. Saksø blev formand. Indtil krigen 1940 blev der årligt udsendt pakker, og vuggen var ude fra 5 til 7 gange. I 1941 ændredes navnet D.U.S. til Vandrevuggen. I 1950 meddelte Str. Knieriem, Velgørenhedskontoret, som havde forestået uddeling, at Mødrehjælpen havde overtaget Vandrevuggen s opgaver, men at Mødrehjælpen gerne ville have tøj til lidt større børn. I 1955 opløstes Vandrevuggen efter vedtagelse i Logen. I mødet den 6. december 1928 fik Str. Andrea Stærmose overrakt et Ex-Mester-Regalie til selveje, dels som tak for hendes arbejde i Logen og dels som tak for hendes arbejde med at forestå syningen af nye regalier til Logen. I februar 1929 afholdt Logen sammen med Rebekka-Loge nr. 15 Semper Ardens en velgørenhedskoncert, der gav et overskud på kr. 911, som uddeltes til trængende. Den 5. september 1929 oprettedes Søsterfonden efter forslag fra et udvalg bestående af: Br. Ex-Mester Tømmerup Str. Ex-Mester E. Saksø Str. Ex-Mester Anna Marie Pedersen Str. Under-Mester Anna E. Jensen Startkapitalen var: Hjælpefonden kr. 789,00 Indtægter ved pjecen Ord til Oplysning kr. 100,00 Indvielser og bidrag fra søstre kr. 75,00 Ialt kr. 964,00 Søsterfondens indtægter skulle fremover tilgå fra indvielser, overskud fra repræsentationskassen udover kr. 100,00 ved regnskabsafslutningen, samt frivillige bidrag. Midlerne skulle til sin tid anvendes til erhvervelse af en ejendom til oprettelse af et søsterhjem. En ivrig søster til at tale Søsterfondens sag var Logens afholdte skatmester gennem 24 år, Str. Henriette Madsen Møller, der på fornøjelig måde forstod at minde søstrene om fondens eksistens. Den 5. september 1929 valgte Logen Br. Ex-Mester Carl Zinglersen til 2. Stor-Repræsentant i stedet for Br. Ex-Mester Brahm, og ved Br. Ex-Mester Tømmerups død i 1932 valgtes Br. Zinglersen til 1. Stor-Repræsentant og var dette gennem en lang årrække. Br. Stor-Repræsentant har fra sin 8

9 indtræden i Logen den 8. januar 1925 været en meget interesseret og trofast broder og en støtte for søstrene, der altid har kunnet hente hjælp i vanskelige situationer. Vi er Br. Zinglersen megen tak skyldig for hans gode og trofaste brodersind. Br. Ex-Mester L. P. Hansen var blevet udnævnt til DDSS for Fyns jurisdiktion og blev på det hjerteligste modtaget af Logens søstre og brødre. Ved Logens 15 års stiftelsesdag fik Str. Ex-Mester Tømmerup af Br. DDSS overrakt Ex-Mester-Stjernen, en æresbevisning, der blev hende tildelt af Logen som tak for trofast arbejde. Ordenens stifter her på Fyn Br. Ex-Mester Jeppe Hansen var død i 1926, og der blev nu på Odense Kirkegård rejst en mindesten på hans grav af søstre og brødre i de herværende Loger. Det var i disse år, at den ene nye Loge efter den anden så dagens lys, og der var en livlig forbindelse mellem moderlogen og de forskellige datterloger. Det var som om disse følte trang til at vise moderlogen deres taknemmelighed for det, de havde modtaget, og der blev knyttet mange venskaber mellem søstrene. I 1931 døde Br. Schurig, Logens organist gennem 18 år, en trofast og vennesæl broder, der blev savnet meget. Ved vor moderloge Caroline Amalie s 50 års jubilæum i 1931 var Logen repræsenteret ved Str. Over-Mester E. Saksø, Str. Ex-Mester Andrea Stærmose og Str. Under-Mester Ella Svendsen; de overrakte en kalligraferet adresse samt blomster og et digt, skrevet af Br. Uffe Bek. Det var en meget smuk og stilfuld fest, som afholdtes i Odd Fellow Palæets store sal. I sin tid havde Str. lensgrevinde Bille Brahe Selby skænket et beløb til et børnehjemsfond, der efterhånden var vokset til kr. 335,00. Dette beløb vedtog Logen ved mødet den 3. november 1931 at overgive til spædbørns- og mødrehjemmet Nislevgård i Otterup, som var blevet oprettet i 1926 ved Str. Marie Nielsen f. Dissings utrættelige arbejde og energi. I dette arbejde har også str. Ella Svendsen arbejdet flittigt og overtog formandsposten efter Str. Marie Nielsen. Mødet den 17. november 1931 blev meget interessant og underholdende, idet Str. Under-Mester Ella Svendsen mindedes 700 års dagen for sagnskikkelsen, den skønne og gode grevinde Elisabeth af Thüringen. Str. Ella Svendsen, der i 1932 blev Over-Mester, mente, at vi forsøgsvis skulle prøve at afholde en Alle Søstres Dag, som der i broderlogerne, på initiativ af Br. Ex-Mester Melander, fra 1930 blev afholdt en Alle Brødres Dag. Str. Over-Mester havde i den anledning forhandlet med Br. Melander, og det blev da vedtaget, at man den 12. december ville forsøge en sådan aften. Det blev en stor succes. Der blev fremsagt recitativ af Str. Emilie Axelsen, Str. Neble sang solo, og der var foredrag af Str. Under-Mester Anna E. Jensen. Senere var der hyggeligt samvær i de smukt pyntede selskabslokaler. Denne smukke skik er nu taget op af mange Rebekka-Loger landet over. Enhver festlighed eller det rituelle arbejde forhøjes altid yderligere, når det ledsages af god musik, og vi er så heldige indenfor Logen at have brødre af første karat med hensyn til musik. Br. Organist Ejnar Kelstrup glædede os, endnu inden han blev broder af Logen, hvert år ved julefesten for brødres efterladte med sin dejlige orgelmusik, dels solo og dels sammen med Br. Bernh. Hansen, der spillede violin. Senere, da Br. Kelstrup blev optaget i Logen og blev dennes organist, var det 9

10 dejligt at høre dem ved gradearbejdet og mange andre lejligheder. Br. Kelstrup har desuden sat musik til de mange kantater og sange, der har været forfattet til forskellige arrangementer i Logen. På Logens 20 års stiftelsesdag, der fejredes med en festloge, fik Str. Ex-Mester Stærmose overrakt Ex-Mester-Stjernen af Str. Over-Mester Ella Svendsen med tak for arbejdet for Logen og Syforeningen. Der var til festen sendt mange hilsener og gode ønsker både fra Stor-Logen, andre Loger og Lejren. I 1933 døde Str. Ex-Mester Tømmerup pludselig og blev smukt mindet i Logen, alle følte, at et stærkt led i kæden var bristet. Den 10. maj 1933 nedlagdes grundstenen til den nye ordensbygning på Nonnebakken. Fra Freja deltog Str. Over-Mester Ella Svendsen i den smukke højtidelighed. I anledning af Br. Ex-Mester Jacob Møller og hustrus sølvbryllup modtog vor Loge en gave på kr. 500,00 at anvende efter eget skøn. Den blev modtaget med stor taknemmelighed og overført til Søsterfonden. Logen havde den sorg, at str. Under-Mester Anna E. Jensen, der havde betydet så meget for Logen og var en meget afholdt søster, pludselig døde i sommeren Str. Ex-Mester E. Saksø indvilligede i at fungere som Under-Mester for resten af terminen. Den 17. marts 1934 blev en stor højtids- og festdag for Logerne i Odense, idet den nye ordensbygning blev indviet af Stor-Logens embedsmænd med Br. Stor-Sire Chr. Skeel som leder. Mange gæster var inviteret ligesom byens øvrighed, pressen og forskellige personer, der havde haft tilknytning til bygningens tilblivelse. Br. Stor-Sire holdt en udmærket oplysende tale om Ordenes etiske og filantropiske arbejde gennem tiderne, ligesom også en del gæster havde ordet for at lykønske med den skønne bygning. Det var ved denne lejlighed, Freja skænkede det håndbroderede tæppe, der ligger i den store Logesal, ledsaget af kr ,00. Mange ældre søstre og brødre tog sikkert med vemod afsked med den gamle Logesal på Klingenberg, hvor de havde oplevet så rige stunder, men indrømme måtte de, at det var en både smuk og stilfuld bygning, Ordenen i Odense havde fået. Det var med stor sorg, man konstaterede, at det efterhånden tyndede ud i pionerernes rækker. Str. og Br. Tømmerup var døde, og i januar 1935 døde Str. Anna Marie Pedersen og Br. Mads Pedersen. På Rebekka-Rådsmødet den 26. maj 1935 her i byen blev for første gang en søster valgt til Råds- Formand, nemlig str. Ingeborg Spager, og på mødet i marts 1936 valgtes Str. Over-Mester Ella Svendsen til Vice-Råds-Formand for det fynske distrikt efter Str. Ex-Mester Lucie Krebs. Senere blev de sydjyske Rebekka-Loger i Ribe, Esbjerg, Haderslev og Sønderborg og Rebekka- Foreningerne i Åbenrå og Tønder tillige tillagt distriktet. Str. Ella Rasmussen, født Svendsen, der stadig fungerer som Vice-Råds-Formand, har således beklædt dette embede i mere end 25 år. I februar 1936 døde Br. Stor-Sire Chr. Skeel, der altid havde vist såvel Rebekka-Institutionen som Rebekka-Rådet sin særlige bevågenhed, så der var meget at sige Br. Stor-Sire tak for. Som hans efterfølger i embedet valgtes Br. Valdemar Madsen. 10

11 Under de hjerteligste former fik Str. Over-Mester Ella Rasmussen ved et møde overrakt Ex-Mester- Stjernen af Str. Ex-Mester Andrea Stærmose med tak for kærlighed og trofasthed mod Logen og for sit store sociale arbejde. På dette års møde på Alle Søstres Dag var Br. Ex-Mester Jacob Møller for første gang til stede som DDSS for det fynske distrikt og fik en inderlig velkomst af alle søstre og brødre. Ved samme møde fik Str. Ex-Mester Stærmose tildelt 25 års erindringstegnet, og Br. Stærmose fik blomster for lang og trofast Odd Fellow-gerning. Den 30. oktober 1936 udnævntes Br. Ex-DDSS L. P. Hansen til æresmedlem i Rebekka-Loge nr. 3 Freja, og ved et senere møde overraktes broderen også 25 års erindringstegnet ved en smuk højtidelighed. Den 18. februar 1937 vedtoges det i Logen at indmelde Freja i erhvervsrådet sammen med de øvrige Loger i Odense, for derigennem at støtte det ny arbejde, der var påbegyndt indenfor Ordenen. Freja s 25 års stiftelsesdag fejredes den 5. januar 1938 under de festligste former. Stor-Logen var repræsenteret ved Br. Dep-Stor-Sire Knud Nielsen, da Br. Stor-Sire var forhindret på grund af sygdom, Str. Råds-Formand Ingeborg Spager sammen med Str. Over-Mester Elisabeth Bay, den sidste repræsenterede vor moderloge Caroline Amalie, ligesom der var mødt repræsentanter fra Freja s 4 døtreloger, fra broderlogerne samt Lejren i Odense. Efter en fællessang blev en kantate, skrevet af nu afdøde Br. Tveskov og med musik af Br. Kelstrup, fremført af et kor på 12 søstre med solosang af str. Emilie Neble og ledsaget af et orkester bestående af 4 brødre. Derefter holdt Str. Over-Mester Ella Rasmussen en meget smuk festtale og sluttede således: Et kvart århundrede er forløbet, grunden, der skal bygges på, er lagt, lad os håbe, at den er lagt på en klippe og ikke i sand, at Freja må have grøde og ikke opløsning i vente. Senere overbragte gæsterne deres lykønskninger ledsaget af gaver og blomster, hvorefter Br. Fung. Stor-Sire Knud Nielsen tildelte 25 års erindringstegnet til 4 søstre, ligesom Br. Carius Hansen, der også havde 25 års jubilæum, fik overrakt blomster. I festlogen havde 145 søstre og brødre deltaget, og under de festligste former fortsatte aftenen i selskabslokalerne. Med afslutningen af denne fest var de første 25 år passeret, og man kunne nu, hvor der var lagt en solid grund for fremtiden, se denne i møde med tryghed og i forventning om, at det allerede gjorte arbejde fortsat ville bære gode frugter til gavn og glæde for søstre og brødre og ikke mindst for Ordenen. Str. Erna Hansen, der nu var tiltrådt som Over-Mester, repræsenterede Logen den 6. marts 1938 ved institueringen af Rebekka-Loge nr. 24 Erantis i Horsens. Br. Ex-Mester J. Høirup, Nyborg, holdt en aften et foredrag i Logen med titlen: Hvorfor stagnerer Odd Fellow Ordenen, et både lærerigt og tankevækkende foredrag, der mundede ud i, at det sikkert ville gavne Ordenen, om den lukkede sine døre lidt mere op mod offentligheden. Dette foredrag blev ved et senere møde stærkt diskuteret, da ikke alle søstrene var enige med foredragsholderen i hans synspunkter om, hvor meget man skulle henvende sig til offentligheden. Ordenen skulle ikke udbredes ved propaganda men ved eksemplets magt. 11

12 De blindes julelys er hvert år blevet solgt i Logen, og har gennem årene indbragt et pænt tilskud til Blindesagen. Logen har også i adskillige år betænkt børnehaver og andre institutioner med et beløb til gaver ved juletræsfester, derudover bevilgede man også et beløb, som søstrene selv kunne uddele til enlige eller trængende familier. Det er en skik, som man stadig holder fast ved. I et Stor-Logemøde var det blevet vedtaget, at ingen DDSS måtte have tillidsposter i en Rebekka- Loge, og da Br. DDSS Jacob Møller var 2. Stor-Repræsentant, blev Br. Ex-Mester Hans Rasmussen i stedet valgt. I marts eller april måned afholder Logen hvert år en lille festlighed kaldet Forårsfesten. Efter et kort møde samles man ved pyntede borde i selskabslokalerne og tilbringer en hyggelig aften sammen, hvor der underholdes med oplæsning, sang og musik. Arbejdet gik nu sin rolige gang, og alt så såre godt ud i 1939, men så kom krigen, og allerede fra november måtte møderne på grund af restriktioner vedrørende lys og brændsel indskrænkes til et om måneden. I begyndelsen havde vi møde tirsdag, senere varieredes dagen efter aftale med de øvrige Loger. Syforeningens møder måtte også indskrænkes for en tid, men alligevel fik Str. Stærmose tøjet klippet, og søstrene syede det så hjemme. Den tyske besættelse i 1940 satte en stopper for vore møder i et par måneder, bl.a. på grund af mørklægningen. Efter at Logen havde været lukket fra 4. april til 6. juni, holdtes denne dag et møde, hvorefter man tog sommerferie til september, dog havde vi i sommerens løb et par sammenkomster, hvor vi hyggede os ved kaffebordene, og hvor der var underholdning af bl.a. Str. Ex-Mester Ella Rasmussen og Str. Emilie Neble. Ved vort første møde i september udtalte Str. Over-Mester Erna Hansen bl.a.: Jeg byder søstre og brødre velkommen til vinterens arbejde og håber på et godt samvær, lad os føle, vi er en skare, der kun vil hverandres bedste. Ufred har vi nok af udenfor, arbejdet som Odd Fellows kan synes næsten omsonst i disse tider, hvor snart en hel verden står i brand, men lad os ikke give op, der vil også ud af dette kaos komme en lysets dag, selvom natten nu synes lang og trang. Til en nationalgave til Kong Christian X, i anledning af kongens 70 års fødselsdag, havde Logen indsamlet kr. 100,00. Br. Stor-Repræsentant Zinglersen aflagde beretning fra Stor-Loge mødet, hvor Br. Stor-Sire bl.a. havde advaret mod i vor nuværende situation at optage for mange i Logen; man måtte hellere søge at styrke sammenholdet, og så vidt muligt lade alt gå sin vante gang, da vi for tiden intet havde at frygte. Ved det første møde i 1941 udtalte Br. DDSS Jacob Møller: I det begivenhedsrige år, vi lige har forladt, har der hersket meget mørke og tungsind blandt mennesker; jeg vil inderligt håbe og ønske, at det ny år, vi nu går ind i, må føre os frelst gennem vanskelighederne. Brændselssituationen havde bedret sig lidt, og foreløbig kunne der nu igen afholdes 2 møder om måneden, og vi fortsatte dermed resten af året. Der var en del gradearbejde og nogle få optagelser. 12

13 Året 1942 gik meget stille og roligt. Vi afholdt vore ordinære møder og hyggede os med hinanden. Flere søstre og brødre kom med gode indlæg eller oplæsning af interessante artikler, bl.a. Str. Under-Mester Lilli Christensen, Str. Sekretær Thora Christensen, og vi havde et udmærket foredrag af Br. Uffe Bek. Brændselssituationen var stadig alvorlig, men vi klarede da terminen. I 1943 begyndte vi også på sædvanligvis vore møder, og den 20. maj blev en meget smuk aften, idet 3 Ex-Mestre: Str. Emilie Brønsro, Str. Elisabeth Saksø og str. Agathe Hansen af Br. DDSS Jac. Møller fik overrakt Ex-Mester-Stjernen og blev takket hjerteligt for trofasthed og kærlighed til Ordenen, samt en særlig tak for den måde, de havde tjent Freja på. Derefter tog Logen sommerferie det sædvanlige tidsrum, troede man; men det skulle desværre gå helt anderledes. Hen på sommeren kom der mødeforbud, og det så en overgang ud til, at ordensbygningen ville blive beslaglagt af tyskerne, men efter mange forhandlinger blev dette dog i første omgang afværget, mod at bygningen blev stillet til rådighed for kommunen som reserve-lazaret; men senere på året måtte vi alligevel opleve, at tyskerne rykkede ind i vor ordensbygning, og at den blev omgivet med pigtrådsspærringer og tyske vagtposter. Under disse forhold var det selvfølgelig udelukket at genoptage møderne. Søstrene og brødrene mødtes enkelte gange til selskabeligt samvær, hvor man drøftede den sørgelige situation og i øvrigt ellers søgte at holde modet oppe, men dette blev efterhånden også vanskeligere, da situationen stadig forværredes, bl.a. med spærretid, luftalarmer o.s.v. Embedsmændene fungerede videre også efter udløbet af deres funktionstid, og de holdt så vidt muligt nogle møder for at varetage Logens interesser. Således gik tiden indtil 1945, hvor den tyske kapitulation var en kendsgerning. For Logerne betød det dog ikke, at bygningen blev frigivet; ganske vist rykkede tyskerne ud, men inden tog englænderne den i besiddelse, og det varede en rum tid, før de forlod den. Det var naturligt, at søstrene og brødrene længtes efter sammen at fejre den glædelige begivenhed, krigens ophør, og ved en festlig sammenkomst i Næsbyhoved Skov blev der givet udtryk for, at nu gik det atter fremad, men til trods herfor så det jo ikke særlig godt ud for genoptagelse af møderne. I andre byer havde Logerne allerede begyndt møderne, og her længtes vi også efter at komme i gang. I september måned 1945 viste der sig endelig en mulighed derfor. Str. Vice-Råds-Formand Ella Rasmussen havde i sin egenskab af byrådsmedlem formået bygningsinspektør, brandchef Rix til at tale med borgmester Werner om mulighed for at få stillet nogle af brandvæsenets lokaler på Odense Slot til rådighed. Br. DDSS Jacob Møller, der på dette tidspunkt var syg og indlagt på Sct. Lucas Stiftelsen i København, rådede meget stærkt til at benytte det gode tilbud, og lokalerne blev, efter at være istandsat til Ordenens brug, den 27. januar 1946 indviet til logebrug af Br. Dep. Stor-Sire Knud Nielsen med assistance af de herværende Stor-Loge-Medlemmer og Br. Stor-Kappelan Egly, Vejle. Vi kunne nu igen afholde møder. Ved vort første møde mindedes Str. Over-Mester Erna Hansen på den smukkeste måde. Br. DDSS Jacob Møller, der kort forinden var afgået ved døden, en afholdt og trofast broder, der vil blive savnet meget, var gået bort, sagde Str. Over-Mester; derefter mindedes Str. Over-Mester vore øvrige søstre og brødre, der også var gået bort i den forløbne tid, blandt disse vor mangeårige økonoma Str. Magda Jørgensen, som vi alle var kommet til at holde meget af. Der blev derefter 13

14 foretaget valg af Stor-Repræsentanter. Som 1. Repræsentant valgtes Br. Carl Zinglersen og som 2. Repræsentant Br. Niels Graugaard. Til Rebekka-Rådet valgtes Str. Vice-Råds-Formand Ella Rasmussen som 1. Repræsentant. Str. Over-Mester Erna Hansen valgtes som 2. Repræsentant. Efter henvendelse fra Nislevgård om støtte havde embedsmændene bevilget et beløb, der sammen med senere indkomne frivillige beløb kom op på kr. 140,00. Ved et følgende møde, hvor der foretoges installation af nye embedsmænd, fungerede Br. Ex- Mester L. Larsen for første gang som DDSS, og blev på det hjerteligste budt velkommen af Str. Over-Mester Erna Hansen, der nu forlod overstolen, som derefter overtoges af Str. Under-Mester Lilli Christensen. På foranledning af Str. Vice-Råds-Formand Ella Rasmussen modtog Syforeningen en del af en stor tøjgave fra Amerika, med både metervarer, garner og meget andet, så der blev pludselig nok at tage fat på for søstrene i Syforeningen. Den 4. oktober 1946 kunne ordensbygningen på Nonnebakken, efter foretaget restaurering, igen åbnes, og det foregik under meget festlige former og under forsæde af Br. DDSS L. Larsen. Stor- Logen var repræsenteret ved Br. Dep. Stor-Sire Rob. Jahnke, og fra byen deltog nogle indbudte gæster, bl.a. Stiftamtmanden og Politimesteren. Br. Stor-Repræsentant Graugaard fremsagde et meget smukt recitativ forfattet af ham selv, Brødrene Kelstrup, Bernh. Hansen og Kaj Larsen mucicerede, og en fællessang, skrevet til dagens anledning af Br. Ex-Mester Viggo Madsen, blev afsunget. Glæden var stor over nu atter at kunne samles på Nonnebakken. Den 7. november 1946 havde vi indbudt 7 Rebekka-Loger til Alle Søstres Dag, hvor der var tildeling af 1. Grad til 5 søstre og 2 brødre. Str. Over-Mester Lilli Christensen fremhævede betydningen af sammenholdet indenfor Logerne og vor væremåde i hverdagen. Str. Over-Mester sluttede med følgende vers: Sig hver dag et søsterord som en sæd, hvoraf det gror frugt i sindets sommer. Sig det til en sjæl i ve så skal dagens under ske, lys af mørke kommer Str. Erna Andersen reciterede smukt et til dagen skrevet digt, og Str. Emilie Neble sang solo. Ved mødet den 16. januar 1947 blev Str. EX-Mester Stærmose og Br. Stærmose, med Stor-Logens sanktion, udnævnt til æresmedlemmer i Freja. Str. Over-Mester udtalte på sin hjertevarme måde Logens tak til dem. Da det på et Logemøde blev oplyst, at nøden var stor i Grønland, der hærgedes af tuberkulose, vedtog man, at man sammen med andre Odd Fellow Loger ville yde bidrag til afhjælpning af nøden. Ved oprettelsen af Jernbanegades børnehave 18. november 1947 deltog søstrene ved at forære legetøj og forskelligt børnetøj, som der var god brug for. Denne børnehave blev til på initiativ af Str. Vice-Råds-Formand Ella Rasmussen, der blev og stadig er dens formand, og gennem flere år samlede Logen børnene til juletræsfest med gaver og efterfølgende chokoladebord. 14

15 Efter krigen var tilgangen til Logen meget stor, så der var ikke så sjældent ekstramøder, for at man indenfor en rimelig tid kunne få afviklet gradearbejdet, men man tog sig også tid til ind imellem at afholde foredrag og høre indlæg af forskellige søstre og brødre. Der kan nævnes Br. Stor- Repræsentant Graugaard, Br. Stærmose, Br. Uffe Bek, Str. Vice-Råds-Formand Ella Rasmussen og Str. Over-Mester Lilli Christensen. Logen havde ofte besøg af søsterloger og gengældte disse til lige stor glæde for alle; man trængte til at tale frit sammen, og der var nok at drøfte efter disse fem års tavshed. Vi havde den oplevelse at få besøg af søstre fra amerikanske Loger, som kom med hilsener derovre fra. Det var meget interessant at høre om deres logearbejde, og Str. Vice-Råds-Formand benyttede lejligheden ril at sige tak for den storslåede tøjgave, vi havde modtaget. I foråret 1949 havde vi også den glæde at modtage besøg af norske søstre fra Bergen, og vi havde et par fornøjelige og minderige dage sammen med dem. Der blev knyttet mange gode og stærke venskabsbånd i de dage. Den 30. april havde Semper Ardens og Freja arrangeret et møde, hvor repræsentanter for den amerikanske Stor-Loge med den suveræne Stormester Br. Arthur Tiemper i spidsen var gæster sammen med repræsentanter for vor Stor-Loge, brødrene H. L. Poulsen, Viggo Madsen og Niels Graugaard. Der blev af embedsmændene i Semper Ardens foretaget en indvielse og tildeling af erindringstegnet til 2 søstre og 1 broder. Efter mødet var der selskabeligt samvær og underholdning i selskabslokalerne. Det var en meget interessant aften med et pust ude fra den store verden. Vi havde den 4. maj efter logemødet en smuk og stemningsfuld Danmarksaften, hvor Br. Stor- Repræsentant Graugaard holdt et interessant foredrag kaldet Tonerne ; efter dette veksledes der med sang og musik. I anledning af Br. Stor-Repræsentant Zinglersens 25 års medlemskab i Freja fandt der ved mødet den 18. januar 1950 en højtidelighed sted, hvor Str. Over-Mester Esther Oldenborg Petersen takkede Br. Stor-Repræsentant for alt, hvad han havde betydet for Logen, idet Str. Over-Mester gik ud fra ordene: Ikke ved at modtage tjenester, men ved at tjene andre, vinder vi vore medmenneskers agtelse. Derefter blev Br. Stor-Repræsentant også takket og hyldet af Stor-Logen ved Br. DDSS L. Larsen, Br. Stor-Repræsentant Graugaard og Br. Ex-Mester Viggo Madsen. Logen vedtog i 1951 at give brødrene Logens emblem ved tildeling af venskabsgraden på samme måde, som det sker til søstrene. I anledning af Rebekkainstitutionens 100 års dag samledes de fynske Rebekka-Loger og herværende Stor-Repræsentanter med Br. DDSS L. Larsen i spidsen til et møde i Freja den 19. september Her holdt Br. DDSS en meget smuk tale, som sluttede med en hyldest til Br. Schuyler Colfax, den store politiker, der havde opfattet Odd Fellow Ordenen som en samfundssag bygget på hjemmet, ikke af manden alene, men af mand og hustru i fællesskab. Denne tanke er nu blevet anerkendt i hele verden og må føres videre på de tre ord: Vær tro, vær ærlig, vær sand, så vi kan være med til at gøre verden bedre. Br. Stor-Repræsentant Graugaard havde også ordet, som medlem af Stor-Logens udvalg for Rebekka-Logerne, og overbragte en hjertelig lykønskning med dagen og udtalte: Det kvindelige sinds forståelse og medfølelse havde ofte forstået at bringe trøst, hvor mandens mere robuste indstilling kom til kort. Br. Stor-Repræsentant overrakte en gave fra de 15

16 tre Lejre. Br. Ex-Mester Nyvang overrakte en gave fra Loge nr. 5 Fyen, der var ligeledes gave fra Loge nr. 68 H. C. Andersen. I alt indkom kr ,00 kr. til Rebekkasøstrenes Rekreationsfond. Mødet den 3. oktober var præget af tildelingen af 40 års erindringstegnet til Str. Ex-Mester Stærmose, og Br. Stærmose fik overrakt et vedhæng til det fra broderlogen allerede modtagne 40 års erindringstegn. En smuk og højtidelig aften, hvor der blev bragt de to afholdte medlemmer en hjertelig tak. Ved Logens 40 års stiftelsesdag fik Str. Ex-Mester Agathe Hansen tildelt 40 års. Erindringstegnet med tak for trofasthed og det arbejde, både hun og hendes slægt havde gjort for såvel Ordenen som Logen. Derefter var der festloge med deltagelse af mange søstre og brødre, alle de odenseanske Loger var repræsenteret sammen med Br. DDSS L. Larsen. Der blev også ved festlogen udtalt mindeord om dronning Alexandrine, der nogle dage forinden var afgået ved døden. Br. DDSS fandt på den smukkeste måde udtryk for dronningens liv og færden, da han udtalte: Hun var en tysk prinsesse, men en dansk dronning. Den 16. september 1953 afgik Br. DDSS L. Larsen pludselig ved døden under en forretningsrejse. Det var et stort og smerteligt tab såvel for Ordenen som for Logerne. Br. Stor-Repræsentant Carl Zinglersen blev straks konstitueret som DDSS, indtil der kunne træffes afgørelse om en efterfølger. Dette blev Br. Stor-Repræsentant Viggo Madsen. Efter Str. Ex-Mester Erna Hansens død i juli s.å., hvilket også var et stort tab for vor Loge, blev Str. Overmester Esther Oldenborg Petersen valgt til 1. Repræsentant til Rebekka-Rådet og Str. Ex- Mester Agathe Hansen til 2. Repræsentant. Br. Stor-Repræsentant Graugaard udnævntes i 1953 til Stor-Kapellan, et embede Br. Stor- Repræsentant endnu beklæder. Med udgangen året 1953 fratrådte Str. Ex-Mester Stærmose som Logens kapellan efter 23 års virke, Ordenen til ære, Logen, søstre og brødre til gavn og glæde. Str. Ex-Mester Stærmose blev derfor på det hjerteligste hyldet af søstre og brødre. Til Str. Ex-Mesters efterfølger udnævntes Str. Anne K. L. Kristensen. Med terminen tiltrådte Str. Erna Andersen som Logens Over-mester, men blev i løbet af foråret ret alvorligt syg, og efter sommerferien overtog Str. Ex-Mester Esther Oldenborg Petersen atter overstolen. Str. Råds-Formand Ingeborg Spager døde i maj 1954, og til hendes efterfølger udnævnters Str. Ex- Mester Antoinette Kell, Rebekka Loge nr. 7 Terra Nova, Århus. Der havde i terminen ind imellem gradearbejdet være adskillge møder med foredrag, bl.a. pastor Edith Brenneche Petersen, der talte om Moderne videnskab og bibelen og Br. Kelstrup om De små glæders betydning, to vidt forskellige, men udmærkede foredrag. I begyndelsen af 1955 var Str. Erna Andersen blevet så rask, at hun atter kunne overtage sit embede som Logens Over-Mester, og hun blev ved det første møde budt velkommen af Br. DDSS Viggo 16

17 Madsen, der var kommet til stede, samt af søstre og brødre. Ved samme møde holdt Br. Ex-Mester H. L. Poulsen et udmærket og instruktivt foredrag om De udnævnte embedsmænds pligter. I anledning af Rebekka-Rådets 25 års jubilæum afholdtes et landsstævne den 22. og 23. oktober på Nyborg Strand. De norske Rebekka-Loger var repræsenteret ved Råds-Formanden Br. Stor-Sire var til stede og holdt foredrag, desuden var der også foredrag af Br. DDSS Viggo Madsen. Det var i alle måder en vellykket fest, hvor man havde lejlighed til at hilse på søstre og brødre fra andre Loger, man sædvanligvis ikke har forbindelse til. Freja ydede i anledning af jubilæet kr. 400,00 som sin part af en gave til rekreationsfonden. En søster, der stadig bevarer sin interesse og kærlighed til sin gamle Loge, er Str. Råds-Sekretær Thora Kjærgaard-Jensen. Vi havde den glæde, at Str. Råds-Sekretær aflagde os et besøg i november og holdt et fortræffeligt foredrag Om nogle logetanker. Et foredrag, der betog os ved sin varme og klare logik. Et andet udmærket foredrag havde vi senere i terminen. Det var provst Lollesgaard, Nr. Broby, der talte om: Den åndelige situation i nutiden, et både interessant og tankevækkende emne. I Logen havde ved flere møder været diskuteret, om man skulle forsøge at arrangere en aften med kaffebord og underholdning for ensomme ældre udenfor Logen, for derigennem at vise, at Logen også havde på sit program for at glæde andre. Vi havde så gode kræfter til underholdning som Br. Kelstrup, Str. Doris Gotfredsen og Str. Marie Lehrmann m.fl. Det blev vedtaget at gøre forsøget efter et møde den 4. april Det faldt heldigt ud, alle parter var glade for aftenen, og den er siden indgået som et fast led i Logens arbejdsprogram, kun med den ændring, at aftenen er henlagt til efteråret, da man fandt dette mest hensigtsmæssigt. Ved vort første møde i september gav str. Vice-Råds-Formand Ella Rasmussen en udførlig beretning om køb af Rebekka-Søstrenes rekreationshjem i Kullaberg i Humlebæk. Købet af hjemmet var nu med Stor-Logens sanktion blevet en realitet, og Logen vedtog at give de kr ,00 til udsmykning af hjemmet, som gennem årene var samlet ind til eventuel møblering af et værelse ved køb af rekreationshjem, men på Kullaberg var alle værelser møbleret, så til dette formål var der ikke brug for pengene. Der blev købt to Margrethetæpper for beløbet. Kullaberg blev indviet ved en smuk højtidighed, hvor næsten alle landets Rebekka-Loger var repræsenteret. På Logens 44 års stiftelsesdag fremkom Str. Sekretær Marie Madsen med forslag om at oprette et jubilæumsfond til imødegåelse af udgifter ved Logens 50 års jubilæum. Dette skulle jo gerne markeres på en værdig måde og ville selvfølgelig koste en del. Forslaget blev drøftet på nogle møder, og det endte med, at Logen vedtog at forhøje kontingentet med kr. 2,00 kr. kvartal og at indsætte dette beløb på en særskilt bankbog til et jubilæumsfond. Stor-Logen sanktionerede denne ordning. Trods meget gradearbejde blev der dog også i denne termin tid til nogle gode foredrag, Der kan nævnes Br. Over-Mester Ingv. Holst At blive og at være Odd Fellow, Br. DDSS Melander Vor stilling til verdenssituationen, (til dette foredrag var inviteret Loge nr. 68 H. C. Andersens brødre), Br. Kelstrup Næstekærlighed og Br. Stor-Repræsentant Graugaard Hvad er Odd Fellow Ordenen. I sommmeren 1957 døde Str. Ex-Mester Lilli Nordrup, født Christensen og blev begravet i København, og da flere søstre udtalte, at de gerne ville have overværet begravelsen, men på grund 17

18 af forskellige forhold var forhindret, besluttede embedsmændene at afholde en mindeloge ved vort første møde i september. Forinden denne fandt sted, mistede vi også en broder, idet Br. S. H. Nissen pludselig døde uden forudgående sygdom, så der blev både en søster og en broder at afholde mindeloge for. Str. Emilie Neble havde gennem Str. Lisbeth Hindsgaul, København, der havde været på Grønland for at se på forskellige forhold, erfaret, at mange børn deroppe trængte til varmt tøj, og Str. Neble havde derfor sat sig i forbindelse med Grønlands Styrelse for at forhøre, hvorledes det så ud med levering af materialer, og havde nu fået tilsendt en del garner, hvorfor Str. Neble opfordrede søstrene til at tage del i dette strikkearbejde. Flere søstre tilbød deres hjælp, men det var især søstrene i Syforeningen, der gik ind for denne opgave, og der er siden hvert år sendt mange varme og gode klædningsstykker til Grønland, hvor de blev modtaget med stor taknemmelighed. I april 1958 døde Br. Stærmose efter lang tids streng sygdom. Broderen blev mindet for sit dygtige pionerarbejde, sit skønne gradearbejde og sit store og aldrig svigtende kærlighed til Logen. Søsterfonden var efter oplysning af formanden Br. Peder Jensen nu ejer af ca. kr ,00 dels i obligationer og dels i kontanter, og der kunne tænkes på at købe en ejendom. I den anledning havde Logen tidligere nedsat et lille kyndigt udvalg: Br. Peder Jensen, Br. Ex-Mester Chr. Nyvang og Br. Ex-Mester Bøg Jensen til at påtage sig sagen. Br. Peder Jensen meddelte endvidere, at man kunne købe ejendommen Oppermannsvej 14 for kr ,00. Der var tre 2½ værelses og tre 2 værelses lejligheder, og udvalget ville stærkt anbefale købet, da det var en god og solid ejendom. Det blev vedtaget at købe ejendommen efter sanktion af Stor-Logen. Søstre og brødre har grund til at være udvalget taknemmelig for den måde, det har varetaget Logens interesser på ved dette køb, og især skylder vi Br. Peder Jensen stor tak for hans arbejde med ejendommens gode istandsættelse, inde som ude, og i øvrigt hans hjælp på enhver måde. Desværre har vi hidtil kun kunnet disponere over 2 lejligheder. Den 2. oktober 1958 døde Str. Emilie Axelsen pludselig, og dermed havde Logen atter mistet et af sine gamle trofaste medlemmer. Str. Axelsen var i mange år et trofast og skattet medlem af Syforeningen, og desuden havde Str. Axelsen til mange festlige lejligheder i Logen skrevet sange og forfattet recitativer. Kort efter gjorde døden atter et indgreb i vore rækker, idet Str. Ex-Mester Agathe Hansen den 16. oktober også pludselig døde. Med Str. Ex-Mester var den sidste af de 19 søstre og brødre, der blev indviet på Logens stiftelsesdag den 5. januar 1913, gået bort. Str. Ex- Mester var meget afholdt for sit venlige og hjælpsomme sindelag. Efter nogle års håbløs sygdom, dog med perioder ind imellem hvor søsteren havde det rigtig godt, døde Str. Kapellan Anna K. L. Kristensen den 12. december. Et stort menneske og en trofast søster, der havde så meget at give os af sit rige sind, havde vi dermed mistet. Str. Marie Lehrmann, der var ceremonimester, udnævntes til hendes efterfølger, og str. Karen Christiansen blev ceremonimester. I det forløbne år havde Logen været repræsenteret på erhvervsrådsmødet ved sin repræsentant Str. Bertha Dupont, der aflagde en udmærket og fyldig beretning. Vi havde haft et par interessante foredrag af pastor Gottschalck Rasmussen, Nr. Søby, og af sygeplejerske fr. Näff, Skalkendrup, der talte om Alb. Schweizer, hos hvem hun havde været sygeplejerske; det var et både personligt og meget interessant foredrag. Derudover havde Br. Stor-Repræsentant Graugaard aflagt en meget udførlig beretning fra Stor-Loge mødet, og Logen havde haft anledning til at hylde og takke Br. 18

19 organist Kelstrup og Br. Bernh. Hansen, idet de begge havde været medlemmer af Freja i 25 år. Ved vor julestemning holdt Br. Stor-Repræsentant Graugaard juletalen. Som et chok traf det os, da vi i januar 1959 erfarede, at Br. Ex-Mester N. C. Prætorius pludselig var død i sit hjem af et hjerteslag. Vi havde ved mødet den 21. januar set ham glad og frisk iblandt os og med stor interesse taget del i gradearbejdet. Flere ældre søstre havde længe klaget over, at det kneb for dem at høre, hvad der blev sagt i logesalen, og Br. Peder Jensen havde i den anledning som medlem af administrationsudvalget oplyst, at man var opmærksom på dette forhold, da der også var klaget herover i broderlogerne, men nu ville administrationsudvalget forsøgsvis lade opstille et mikrofonanlæg med høreapparater og håbede, det ville virke efter sin hensigt. I april 1959 døde Str. Ex-Mester Emilie Brønsro efter flere års tiltagende sygdom. Endnu et led var bristet i vor kæde, en af vore ældre, trofaste søstre, der ved sit pligtopfyldende og dygtige arbejde havde været med at præge Logen, var ikke mere. Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om Br. Stor-Sire Knud Nielsens død i juli Br. Stor-Sire havde altid vist Rebekka-Logerne er varm interesse og ved enhver lejlighed talt deres sag. Der blev senere afholdt en meget smuk mindeloge for Br. Stor-Sire, forestået af Br. DDSS Viggo Madsen. Hertil var også søstrene inviteret. Man indsamlede også bidrag til et mindefond for Br. Stor-Sire, hertil ydede Logen kr. 150,00, det var kr. 1,00 pr. medlem. Br. Dep. Stor-Sire Johs. Petersen blev konstitueret og ved et senere Stor-Loge-møde valgt til Stor-Sire. Logen blev meget glædelig og behageligt overrasket ved at modtage en gave på kr ,00 til Søsterfonden, giveren ønskede at være anonym. Pengene var samlet ind gennem flere år i små beløb, det var en smuk gave, der vidnede om søsterens offervilje og glæde ved at gøre noget for andre. En opgave, der havde været praktiseret i mange år, var at samle brugte frimærker, rense og sælge dem; en søster påtog sig dette hverv. I flere år var det Str. Olga Hansen, og efter hendes død Str. Marie Nielsen, og beløbene, der kom ind, blev fordelt skiftevis til Syforeningen, Festudvalget og Søsterfonden. Det var ikke store beløb, det drejede sig om, men de blev altid modtaget med taknemmelighed. Der var i årene rigtig god tilgang til Logen, men ind imellem gradearbejdet og arbejdsmøderne blev der også aflagt logebesøg, og man modtog besøg, ligesom der blev tid til enkelte foredrag. Vi kan her nævne Str. Vice-Råds-Formand Ella Rasmussen, der fra 1949 har arrangeret fællesmøderne på Alle Søstres Dag mellem de fynske og sydjyske Rebekka-Loger, skiftevis med foredrag og gradearbejde. Vi havde også den oplevelse at være inviteret i Lejr. Nr. 5 Sct. Knud for at overvære en Kaj Munk-aften med seminarielektor Troelsen, Silkeborg. Ved vor julestemning talte provst Rasmussen, Dalum. 19

20 På vort første møde i januar 1960 skulle vælges repræsentanter til Rebekka-Rådet; som 1. Repræsentant genvalgtes Str. Ex-Mester Esther Oldenborg Petersen og som 2. Str. Ex-Mester Valborg Larsen. Blandt Logens udvalg har i mange år været et samarbejdsudvalg, hvis opgave var i samarbejde med broderlogerne at planlægge besøg hos brødres efterladte og ligeledes aflægge besøg hos vor egen Loges ældre søstre, men i de senere år var dette arbejde mere og mere gået i stå. Man var enige om, at arbejdet nødig skulle gå ind, men tværtimod stimuleres, og det blev da vedtaget at forsøge dette og yderligere påtage sig at besøge ældre mennesker udenfor Ordenen, med andre ord, påtage sig en besøgstjeneste. Ved valget til Logens Stor-Repræsentant genvalgtes Br. Graugaard til 1. Repræsentant og Br. Ex- Mester Ingv. Holst blev 2. Repræsentant. Str. Over-Mester Marie Madsen takkede Br. Ex-Stor-Vagt Zinglersen for de mange år, han havde repræsenteret Freja, dels som 1. og dels som 2. Repræsentant. Trods gentagne henvendelser til Stor-Logen om tilladelse til at benytte Str. Karen Sophie Hansens Legat, der nu var på ca. kr ,00 til Oppermannsvej 14 bl.a. ved indlæggelse af fjernvarme, var dette nu definitivt blevet afslået, idet Stor-Logen gjorde opmærksom på, at en sådan tilladelse ville medføre ændring i legatets formålsparagraf, og dette kunne ikke lade sig gøre. Stor-Logen henstillede at købe obligationer for beløbet, og dette blev gjort. Renterne kunne måske så på en eller anden måde komme søstrene til gode. Ved et senere møde vedtoges det, på forslag af Str. Ex- Mester Saksø, at anvende renterne til et ophold på Kullaberg for en søster. På Stor-Loge Mødet i 1960 blev Br. Ex-Mester Niels H. Nydam udnævnt til Stor-Vagt. Str. Ex-Mester E. Saksø og Str. E. Neble, der havde været medlemmer af Odd Fellow Ordenen i 40 år, fik ved en smuk højtidighed overrakt erindringstegnet af Str. Over-Mester Marie Madsen, der bl.a. udtalte: De har begge ved Deres trofaste arbejde for Logen været med til at værne om den respekt og den anseelse, der står om Rebekka-Loge nr. 3 Freja. Str. Ex-Mester Saksø, De har udført et ansvarsfuldt arbejde som embedsmand i Logen og fået stor påskønnelse for Deres arbejde i sin tid for Vandrevuggen, og De, Str. Neble, har gennem 8 år været Logens ceremonimester, og i mange år sang De meget smukt solo i Logen, og nu har De i en del år været Syforeningens dygtige og energiske formand, for alt det takker vi Dem begge. Br. DDSS Viggo Madsen bragte på Ordenens vegne jubilarerne en tak for deres arbejde og en hjertelig hilsen fra Br. Stor-Sire. Broderlogerne og Lejren havde været samlet til et fællesmøde for at drøfte mulighederne for at samles om en fælles opgave, der kunne vise Ordenens ansigt udadtil. Dette oplyste Br. Stor- Repræsentant Ingv. Holst på et logemøde og tilføjede, at man gerne så søstrene med i dette arbejde. Der var foreløbig nedsat et udvalg bestående af en broder fra hver Loge, og nu henstillede Br. Stor- Repræsentant, at Freja også lod sig repræsentere i dette udvalg. Str. over-mester lovede at overveje sagen. Ved et senere møde meddelte Str. Over-Mester, at str. Ex-Mester Valborg Larsen ville tiltræde udvalget. Fællesudvalget begyndte sit arbejde med at arrangere en udflugt for ældre og svagelige mennesker. Denne fandt sted den 31. maj 1961 og foregik i private biler. Efter en køretur samledes man til en middag på Nyborg Strand, hvor der efter middagen var underholdning ved fru Rigmor Gadborg. Da udvalget har erfaret, at deltagerne var glade for turen sidste år, er den blevet gentaget i 1962, 20

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 logelivet I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug side 2 logelivet Redaktionen skriver: Som ny ansvarlig for opsætning af LOGELIVET vil

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 125 års jubilæum 28. april 2009 ISBN 978-87-993090-0-9 BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 1884 28. april 2009 Udgivet af Broderloge

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat.

Udkastet til vedtægterne blev godkendt og underskrevet af stifterne, vedtægterne vedlægges medfølgende referat. Foreningen Maren s Venne Laug stiftedes ved et møde på Hotel Schaumburg onsdag den 10. juni 2009. Stifterne af foreningen er 4 borgere i Holstebro Kommune. Carsten Kastrup Flemming Riddersholm Nielsen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 2011 Formandens beretning 2011 var et stort år for Ungdomsforeningen Fremtiden nr. 1 København. Det var året hvor vores forening fyldte hele 100 år. Det gav

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

NYHEDSBREV 1 februar 2012

NYHEDSBREV 1 februar 2012 Venskabsbyforeningen i Ribe Løvsangervænget 18 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk NYHEDSBREV 1 februar 2012 Årsmødet blev afholdt torsdag, den 23. februar kl.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere