Ordensreglement. Husorden og brug af faciliteter. for Ladegårdsparken. Ladegårdsparken En afdeling i Holbæk Boligselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement. Husorden og brug af faciliteter. for Ladegårdsparken. Ladegårdsparken En afdeling i Holbæk Boligselskab"

Transkript

1 Ordensreglement for Ladegårdsparken Husorden og brug af faciliteter Ladegårdsparken En afdeling i Holbæk Boligselskab

2 Lejligheden. De er nu bosiddende i en af Ladegårdsparkens 911 lejligheder. I en etagebebyggelse af beton, er der meget lydt, hvilket medfører, at der skal udvises en vis hensyntagen til naboer og over- og underboer. De udviser naturligvis den samme hensyntagen til dig og din familie. Ophængning af lamper, billeder med videre på loft og vægge kræver en borehammer. Den kan lånes på Ejendomskontoret, Ladegårdsparken 136 mod et depositum på kr Boring i vægge og lofter må ske på hverdage mellem kl. 7,00 og kl. 19,00 samt lørdage fra kl. 9,00 til kl. 16,00. I 4 sals boligerne kræves ikke borehammer, da vægge og lofter er gipsvægge. Tekniske installationer. Elkomfurer er installeret i alle lejligheder. Skulle der opstå problemer med de af afdelingen installerede elkomfurer skal der rettes henvendelse til varmemesteren. Der må gerne installeres opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere samt emhætte i lejligheden efter anmeldelse til ejendomskontoret Ladegårdsparken 136. Tørretumblere og emhætte skal være af typen recirkulerende. Det vil sige, at de ikke må tilsluttes udsugningssystemet. Installationen skal, hvad angår el og vand, foretages af autoriseret installatør, der også sørger for, at der anbringes drypbakke under opvaske- /vaskemaskiner. Ejendomskontoret henviser gerne til en installatør. Vaskemaskiner og tørretumblere må benyttes mellem kl. 7,00 og kl. 19,00 og på sønog helligdage mellem kl. 9,00 og kl. 16,00. Uden for disse tider henvises til afdelingens vaskerier og disses åbningstider. Bad og toilet. At lave regler for, hvornår mennesker skal benytte bad og toilet er vanskeligt, da nogen har dagarbejde, nogen aften- eller natarbejde. Så døgnrytmen er meget individuel. Vi henstiller dog til, at badning kun sker mellem kl. 6,00 og kl. 23,00, men vis hensyn og tal sammen i opgangen om hensigtsmæssige tider. Vinduer og døre. Vi har plastikvinduer/døre de fleste steder i bebyggelsen. Det er uhensigtsmæssigt at sømme eller skrue i plastikvinduerne/ dørene og kan i værste fald betyde, at man kommer til at betale et nyt vindue ved fraflytningen. Anvend de specielle beslag, der findes på markedet beregnet til denne type vinduer. Der kan monteres en dørkikkert og sikkerhedskæde ved henvendelse på Ejendomskontoret 136. Det koster et mindre beløb, og de kan ikke tages med ved fraflytningen. Udluftning. For at undgå fugt i lejligheden skal der foretages effektiv udluftning. Luft ud mindst et par gange om dagen af en varighed på 5 til 10 minutter ad gangen. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for hyppige, men kortvarige udluftninger. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod ydervæggen, rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen.

3 Antenneforhold. I lejligheden er der monteret et antennestik til radio og tv. TDC-Kabel TV ejer anlægget lige til dette antennestik. I 2003 fik Ladegårdsparken etableret sit eget bredbåndsanlæg, der giver mulighed for både internetopkobling, TV- og radiosignaler samt telefoni. Beboeren skal selv henvende sig til den teleudbyder man ønsker skal levere tv kanaler til lejligheden. Ændring af lejligheden. Her henvises til afdelingen råderetskatalog. Affald. Bebyggelsen har skaktsorteringsanlæg, der skal benyttes. Sorteringen af affaldet sker efter de retningslinjer, der til enhver tid er udstukket af kommunen. Al affald skal emballeres i lukkede plastposer. Skaktlågerne skal holdes forsvarligt lukkede, således at lugtgener undgås. Skulle du komme til at tabe / spille affald på trappen er det en naturlig ting at tørre op efter sig. De gasser, der udvikles i grønt affald kan være giftige, derfor skal de suges ud af det installerede skaktudsugningsanlæg. Storskrald og pap og lignende bringes til kommunens containerplads ved Faurgården eller anbringes i containergårdene ved Ladegårdsparken P4 og 155. Glas og aviser/ugeblade samt reklamer lægges i de containere, der er opstillet i bebyggelsen. Radio, TV, stereoanlæg samt musikinstrumenter benyttes på en sådan måde, at det kun kan høres inde i lejligheden. Naboen har måske ikke samme musiksmag som en selv. Vær derfor hensynsfuld, når vinduer og døre er åbne. Ved festlige lejligheder er det en god idé at informere naboerne både i ens egen opgang som naboopgangene og høre, om de er indforstået med nogen støj til kl. 23,00. En meddelelse om, at man fester berettiger dog ikke til, at man støjer til gene for andre. Ved større selskabelighed kan Musikhuset eventuelt lejes. Det er boligtagerens ansvar, at gæsterne retter sig efter god skik i bebyggelsen. Altaner. Altanerne på 1., 2. og 3. sal er indrettet med skydevinduer med enkelt lag glas og er som sådan beregnet til at forlænge perioden, hvor der er mulighed for at nyde forårsog efterårsmånederne. 4. sal har åbne altaner. Følg nedenstående vejledning, så der ikke opstår problemer ved benyttelsen af altanerne, hverken for over-, under-, naboer eller en selv: Opsætning af altankasser sker på den indvendige side. Tørring af tøj og luftning af sengetøj sker inde på altanerne, således at det ikke generer naboen. Solafskærmning må opsættes som rullegardiner eller persienner. Afløb skal holdes rent, således at der ikke opstår vandskader hos underboen. Altanen skal holdes ryddelig, da den samtidig er flugtvej i tilfælde af brand. Der må kun anvendes el-grill på altanerne. Musik.

4 Uden for lejemålet er følgende god skik at rette sig efter: Indgangspartierne og trappeopgangene. Indgangspartierne er beboernes ansigt til deres gæster. Det er her besøgende får det første indtryk af dem, de skal besøge. Derfor er det en fælles opgave at holde indgangspartierne og trappeopgangene rene og pæne. Det kan vi gøre i fællesskab ved at sørge for, at der ikke sker opmagasinering af legetøj, cykler og lignende i opgangene. Ved brand er opgangen en flugtvej og skal derfor være fri for ting der kan hindre adgangen til dørene. Derudover skal der være så få ting i opgangen der kan brande og udvikle røg. Cykler henstilles i cykelstativerne. Barnevogne kan placeres i indgangspartier, dog således at de ikke generer for færdslen til og fra opgangen. Legetøj, sko og lignende hører ikke hjemme på opgangen, men i lejligheden eller i ens pulterrum. Boligselskabet sørger for trappevask en gang om måneden, og støvsugning ligeledes en gang om måneden. Måtten samt arealet udenfor entredøren holdes af den enkelte beboer, herunder afvaskning af entredør. Det er tilladt at stille en blomst ved sin dør, dog således, at den ikke generer for passagen på trappen. Er der behov for henstilling af elkørestol rettes henvendelse til Ejendomskontoret, således at der kan findes en løsning. Cykler. Det er tilladt at cykle inde i bebyggelsen, med respekt for de gående, og særligt hensyn skal vises legende børn. Cykler henstilles i cykelstativerne eller i cykel-/pulterrum. Defekte cykler fjernes af boligselskabets personale med jævne mellemrum. Knallerter. Knallerter, og her er ment ikke registreret 2-hjulet køretøj med hjælpemotor, skal ved ankomsten til bebyggelsen have motoren slukket, og den trækkes inde i bebyggelsen og henstilles i cykelstativerne. Knallerter må ikke henstilles i kælder og pulterrum af hensyn til brandfaren. Cykelkældre og pulterrum. Døre til cykelkældre og pulterrum skal holdes lukkede og låst af hensyn til brand og tyveri. Eget pulterrum skal forsynes med hængelås. Det påhviler enhver at lukke og låse efter sig. Der må ikke henstilles og opbevares brandbare væsker i kælderrummene. Parkering og motorkørsel. Parkering af personbiler og motorcykler, her medregnes registrerede knallerter, finder sted på de dertil indrettede parkeringspladser. Motorcykler og registrerede knallerter kan parkeres og låses fast ved de blå jernstolper, der er opsat på parkeringspladserne. Biler på over 3,5 t må ikke parkeres i Ladegårdsparken, men henvises til kommunens natparkeringssteder i industriområderne.

5 Der henvises til de opsatte skilte angående parkeringsregler i Ladegårdsparken, også for biler med gule nummerplader. Ved overtrædelse af reglerne pålægges en kontrolafgift, der opkræves af det firma Ladegårdsparken til enhver tid har indgået aftale med, og på vegne af Ladegårdsparken forestår kontrollen. En nærmere præcisering af reglerne kan afhentes på Ejendomskontoret, Ladegårdsparken 136. Parkering af indregistrerede campingvogne skal ske på de afmærkede felter på P4 og kan kun foregå i sommerhalvåret fra påske til den 1. oktober For at sikre, at ejeren er beboer i Ladegårdsparken, skal der forinden afleveres kopi af registreringsattest samt kopi af brandforsikringspolice til Ejendomskontoret, som anviser plads. Ikke indregistrerede biler, campingvogne og trailere må ikke henstilles på parkeringspladserne. Henstillen af andet gods på parkeringspladserne er forbudt. Leg og boldspil. Gårdrummet mellem blokkene er indrettet med legepladser og græsarealer som børnene kan lege på. Boldspil skal fortrinsvis ske på de grønne arealer på hver side af bebyggelsen. Boldspil op ad vægge og vinduer er naturligvis ikke tilladt. Leg med bue og pil, luftbøsse, slangebøsse, splatterpistoler og andet farligt legetøj må ikke finde sted i Ladegårdsparken. Ejendomsfunktionærerne er gerne behjælpelige med vejledning. Vaskerierne. Vaskerier forefindes i Ladegårdsparken nr. 15, 105, og 151. Ved benyttelse af vaskerierne henvises til den enhver tid opsatte vejledning i Vaskerierne. Regulativ for husdyrhold gældende for alle beboere i Ladegårdsparken Før der må anskaffes husdyr skal der foreligge en tilladelse fra Ejendomskontoret, Ladegårdsparken 136. Husdyrtilladelse Der er nogen dyr, som man må holde i Ladegårdsparken uden at have en husdyrtilladelse. Der skal således ikke indhentes husdyrtilladelse, når man anskaffer en guldfisk i en bowle. At det så er en god idé at sikre sig, at familieforsikringen dækker en eventuel vandskade, er en anden sag. Omvendt er der dyr, som man under ingen omstændigheder må have i Ladegårdsparken, selv om de sprogligt set falder ind under definitionen på husdyr. Det gælder f.eks. høns, og geder. Imidlertid er husdyrbegrebet blevet udvidet kraftigt gennem de senere år på grund af mere eksotiske dyr, der er kommet hos de danske dyrehandlere. Varaner, kamæleoner, slanger og andre krybdyr indgår nu som husdyr på linje med de mere traditionelle husdyr som hund og kat. Også et dyr som tamileren er blevet meget populært som husdyr. Justitsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om særlige dyr, herunder slanger og lignende. Reglerne stiller stren-

6 ge krav til indretning af bure og lign. Disse regler findes som bilag. Tilsvarende er der i Danmark forbud mod særligt farlige hundetyper af racen Pit bull terrier og Tosa. Bekendtgørelsen om disse hunderacer ses i bilag 3. Afdelingsmøde den 28. april 2008 har vedtaget at nedenstående dyr kan der opnås tilladelse til i Ladegårdsparken. Der kan kun opnås tilladelse til et husdyr pr. lejemål. Tilladelsen skal bevilliges før husdyret anskaffes. Ved udstedelse af husdyrstilladelse skal der forlægge forsikring og vaccinationsattest. Vedr. hunde, skal der foruden foreligge tilmelding til hvalpekursus hos godkendt / anerkendt hundetræner. Dyr og fugle der må holdes et af uden tilladelse. Marsvin, hamster, og fugle som grå jacopapegøje (Psittacus erithacus), dværgpapegøjer (Agapornis spp.), nymfeparakit (Nymphicus hollandicus),australske parakitter (herunder undulat), ædelparakitter (Psittacula spp), kanariefugl (Serinus Canaria), zebrafinke (Poephila guttata), mågefinke (Lonchura domestica) samt risfugl (Padda oryzivora). Dyr der må holdes et af : Kaniner, katte og hunde. Det gælder dog det særlige ved hunde, af følgende raser, kan der ikke opnås tilladelse til. Pit bull Terrier, Tosa og lignende muskelhunde. Bokser, Collie, Formel 1, Bull terrier, Afghansk mynde, Akita, American Akita, Amerikansk Staffordshire terrier, Amerikansk vandspaniel, Beauceron, Boerboel, Bordeaux dogge, Boston terrier, Broholmer, Bullmastiff, Cane corso, Dobermann, Dogo Canario, Drever, Dunker, Engelsk Mastiff, Grand Danois, Greyhound, Irsk ulvehund, Karelsk bjørnehund, Kaukasisk ovtcharka, Malinois, Napolitansk Mastiff, Rottweiler, Schæferhund, Spansk mastiff, Tibetansk mastiff, Tjekkoslovakisk ulvehund, Vestsibirsk laika, Staffordshire bull terrier Dette glæder også krydsninger hvor en af ovenstående racer indgår. I tvivlstilfæller ret henvendelse til Ejendomskontoret før I begynder at kikke efter hund. Bilag der kan afhentes på ejendomskontoret Bilag 1: Lov om Hunde Bilag 2: Bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr m.v. Bilag 3: Bekendtgørelse om forbud mod hold af særligt farlige hunde Bilag 4: Ansøgning om husdyrtilladelse i Ladegårdsparken ejendomme Bilag 5: Retssager om definitionen af begrebet husdyr Supplerende oplysninger: At husdyr må holdes i ejendommen har den begrænsning, at der kun opnås tilladelse til ét husdyr pr. lejemål. Der kan ikke på dette grundlag drives kennel hundepension eller anden form for erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis en hund får hvalpe, eller en kat killinger, betyder det ikke automatisk, at vilkårene for tilladelsen er overtrådt. Men det forudsættes, at ejeren indenfor en frist på 2 måneder for hundehvalpe eller 3 måneder for kattekillinger, skiller sig af med hvalpe eller killinger. Haverne. Haver ved parterrelejlighederne: Arealet ud for parterrelejligheden hører til lejemålet som uderum i lighed med altanerne i øvrige lejemål. Herefter benævnt haven.

7 Beboerne skal derfor renholde haven og holde ryddeligt indenfor bøgehækken. Der kan i haven plantes blomster og buske af enhver art. Væksterne må maximalt nå en højde af 1,6 m. Det er tilladt at opsætte et hegn indenfor bøgehækken på max. 1,30 m i højden mellem haverne, og mod brandvejen 0,90 m i højden. Der skal dog ansøges om opsætning af hegn, inden det foretages. Ansøgning til Ejendomskontoret, Ladegårdsparken 136. Ved fraflytning kan hegnet ikke medtages, men følger lejemå- let. Haveaffald anbringes på anvist sted på oplagspladsen ved mandskabsbygningen. Prydhaver/nyttehaver. Endvidere er det muligt som beboer i Ladegårdsparken at leje en beboerhave. Dette gøres hos Haveforeningen, og adressen vil fremgå af beboerbladet. Vedtaget på beboermødet den 25. august 2008

8

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Husorden & Havereglement Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. januar 2014 Foto: Henrik Bom 1. Husorden for Afdeling 15, Boligforeningen Fjordblink Forord:

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere