Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur."

Transkript

1 Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur. Feminist bevægelsen i det tyvende århundrede har angrebet kvindens traditionelt kristne værdi voldsomt. Resultatet er blevet en revolution i hele Europa, ja i hele verden. Hvor kvinden traditionelt opfyldte rollen som hustru og moder og opnåede sin største glæde og fuldendelse i det, har mange kvinder i dag forladt hjemmet for at få løn og mere prestige i et arbejde udenfor hjemmet. Traditionel kønsmoral har givet rum for en promiskuitet, hvor kvinden ofte har rollen som den angribende part. Venlige, blide kvinder er blevet selvhævdende og fjendtlige, frimodigt krævende deres ret. Separation og skilsmisse, hvor kvinder hyppigt tager initiativet, breder sig voldsomt. Hvis den verdslige feminisme ikke har givet forvirring nok for kvinderne i dag, er der en hurtigt voksende gruppe, der kalder sig Bibelske feminister. Denne bevægelse, der inkluderer både mænd og kvinder, er af forskellig teologisk observans. Den gør sig til talsmand for næsten det samme som den verdslige bevægelse, men søger at finde sin berettigelse i Skriften. Hvad siger Bibelen? Som kristne må vi undersøge Skriften nøje, kende Guds vilje og adlyde den. Vi tror på autoriteten og ufejlbarligheden i Guds Ord. Vi er overbeviste om, at Ordet har et klart budskab til kvinderne i dag. Kun Bibelen kan give en fuld løsning på det kaos og den forvirring, den moderne kvinde er udsat for i dag. Det gamle testamente og kvinden. I skabelsen 1. Mosebog kap. 1,27 finder vi Guds første ord om mand og kvinde. De er begge skabt i Guds billede. Den ene har ikke modtaget mere af Guds billede end den anden. Bibelen begynder med lighed mellem kønnene. Som personer, som mennesker, som åndelige skabninger stående foran Gud er mænd og kvinder absolut lige. Trods denne lighed er der i 1. Mos. 2 et mere detaljeret udsagn om skabelsen af de to individer, som viser en forskel i det gudgivne ansvar. Gud skabte dem ikke på samme tid. Han skabte Adam først og siden Eva som en hjælper for Adam. Selvom Eva var Adams lige, var hendes rolle at underordne sig ham. Ordet hjælper står her i en meget positiv betydning. Ordet bliver brugt om Gud selv som Israels hjælper (5. Mos. 33,7; Sal. 33,20). Det beskriver et forhold, hvor én tjener en anden. Eva blev listigt forført i Edens Have. I stedet for at søge Adams råd og lederskab spiste hun af den forbudte frugt og ledte derefter sin mand i synd (1. Mos. 3,6). Da Adam og Eva syndede i ulydighed mod Guds bud, fulgte der flere konsekvenser for både dem selv og for slangen (1. Mos. 3,14-19). Til kvinden udtalte Gud denne forbandelse: Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. (1. Mos. 3,16) I 1. Mos. 4,7 bruges det samme ord, begære. Her betyder det at udøve kontrol over. Derfor refererer forbandelsen i 1. Mos. 3,16 til et nyt ønske hos kvinden om at udøve kontrol over sin husbond men han vil faktisk herske eller have autoritet over hende. Resultatet har ned gennem historien været en fortsat kamp mellem kønnene med kvinden, der søger kontrol og manden, der i stedet hersker ofte hårdhændet. Før syndefaldet og forbandelsen var der harmoni mellem husbond

2 og hustru i deres fællesskab, men gennem forbandelsen kom der et nyt element af spænding og uenighed. Det er betydningsfuldt at notere sig, at ansvaret for at underordne sig sin mand var hos kvinden før syndefaldet. Det var en del af Guds plan selv før forbandelsen. Feminister bestrider ofte dette ved at betragte underordnelse som noget, der kom gennem forbandelsen og som noget, der skulle forsvinde igen ved Jesu kors. (Ligesom vi forsøger at lindre pinen ved barnefødsler gennem medicin og vejrtrækningsteknikker. Ligesom vi forsøger at tage det hårde arbejde væk ved den moderne teknologi, hvilket inkluderer aircondition i traktorer osv.). Når en omhyggelig gennemgang af 1. Mos. 2,18-25 viser, at Gud skabte kvinden som medhjælp for sin mand og som en passende ledsager til ham, kan vi ikke udslette kvindens underordnelse ved korset, men vi kan få harmoni i fællesskabet. På denne måde begynder Bibelen med at fastslå både ligheden mellem mand og kvinde og hustruens rolle som medhjælper. Mange andre af Det gamle Testamentes passager støtter disse to temaer om lighed og underordnelse for kvinden (f.eks.: 2. Mos. 21,15,17,28-31; 4. Mos. 6,2; 5,19,20,29; 30,1-16). Kvinder var aktive i det religiøse liv i Israel i Det gamle Testamente, men generelt var de ikke ledere kun i få undtagelser. Når en kvinde som Deborah (Dom 4) var det, var det en klar undtagelse og ikke en regel. Esajas 3,12 er i sin sammenhæng Guds dom over utroskab og ulydighed i Israel. Det indikerer, at Gud tillader svage ledere, enten maskuline kvinder eller kvindagtige mænd, som en del af dommen over en nations synd. Jesus og kvinden. Det første, vi bemærker, når vi begynder at se på kvinderne i Det nye Testamente, er, at Jesus bruger tid sammen med dem og åbenbart nyder deres fællesskab i stærk kontrast til andre mænd på den tid. I den græske, romerske og jødiske kultur anså mænd for det meste kvinder som nogle, de ejede. Jesus viste kærlighed og respekt for kvinder. Selvom jødiske rabbinere ikke underviste kvinder, tog Jesus ikke kun imod dem, men Han brugte illustrationer og beskrivelser, som kvinderne var fortrolige med, i sin undervisning (Matt. 13,33; 22,1-2; 24,41, Luk. 15,8-10). Han talte også specielt til kvinder i sin undervisning (Matt. 10,34 ff.). Medens den jødiske Talmud sagde, at det var bedre at brænde Toraen end at undervise kvinder i den, underviste Jesus frit kvinderne. Jesus åbenbarede for den samaritanske kvinde ved brønden (Joh. 4), at Han var Messias. Med hende drøftede Han så vigtige ting som det evige liv og sand tilbedelse. Jesus tog aldrig det standpunkt, at kvinder i deres natur ikke kunne forstå åndelige eller teologiske sandheder. Han underviste Maria, og da Martha irettesatte ham, pointerede Han, at undervisning i åndelige sandheder går forud for det kvindelige ansvar for at servere for gæster (Luk. 10,38-42). Selvom mænd på Jesu tid normalt ikke tillod kvinder at give vekselpenge i deres hænder af frygt for fysisk kontakt med dem, så rørte Jesus ved kvinder for at helbrede dem. Han tillod også, at kvinder rørte ved ham (Luk. 13,10 ff., Mark. 5,25 ff.). Selv en lille gruppe kvinder tillod Jesus at følge ham og hans disciple (Luk. 8,1-3). Et enestående tilfælde i den tids historie, sagde en kommentator. Efter sin opstandelse åbenbarede Jesus sig først for Maria Magdalene og sendte hende så til disciplene med bud om, at Han var opstået (Joh. 20,1-18). Jesus gjorde dette, selvom kvinder ikke havde ret til at vidne i en jødisk retssal alle troede, at kvinder løj. I Jesu behandling af kvinder ser vi, hvordan Han højnede deres stilling i livet. Han viste dem

3 medfølelse og respekt på en måde, de aldrig havde kendt før. Jesus satte dog aldrig en kvinde som leder over mænd. Ingen af de tolv, Han valgte, var kvinder. Selv på korset, hvor de fleste mænd havde forladt ham, og kvinderne trofast stod der, afskedigede Jesus ikke sine mandlige disciple og indsatte kvinder i stedet. Jesus brød så meget med sin kultur på så mange måder, at Han helt sikkert ikke ville have gjort det sådan, hvis det ikke havde været Guds vilje. Jesus demonstrerede i sin behandling af kvinder deres lighed og værdi som personer, men Han indsatte dem ikke i en position med lederansvar over mænd. Brevene og kvinden. I brevene ser vi de samme to principper side om side både ligestilling og underordnelse for kvinden. Gal. 3,28 viser os ligeværdighed og tilkendegiver, at mænd og kvinder frelses på samme måde. Vi er ligeværdige lemmer på Kristi legeme. Da denne passage ikke dækker alle aspekter af Guds bestemmelse for kvinder og mænd, udrydder den ikke alle forskelle. Paulus skriver om en klar forskel i andre passager. Passagen, der underviser os om åndelige gaver, gør heller ingen forskel på mænd og kvinder. De fleste formaninger i Skriften om at vokse i Kristus og leve et kristent liv, er givet ens til både mænd og kvinder (f.eks.: 1. Pet. 2,1-3, Heb. 4,16; 6,1, Ef. 5,18, Gal. 5,16, Fil. 2,1-5). Alligevel er der sammen med disse passager om ligeværdighed i Det nye Testamente også passager, der viser forskellen mellem mænd og kvinder hvad Gud har bestemt dem til, specielt i ægteskabet og indenfor kirken. Familien. Selvom et kristent ægteskab involverer gensidig kærlighed og underordnelse mellem to troende (Ef. 5,21), har Det nye Testamente fire forskellige passager, der udtrykkeligt giver kvinden ansvar for at underordne sig under sin mand (Ef. 5,22, Kol. 3,18, 1. Pet. 3,1, Ti. 2,5). Det er den frivillige underordnelse af en ligeværdig over for en anden ud af kærlighed til Gud en beslutning om at følge Guds bestemmelse i hans Ord. Dette er aldrig afbildet som en krybende kvinde eller som en reducering af hustruens værdi som person. Tværtimod. Ægtemanden er jo kaldet til at elske sin kone offervilligt, som Kristus elskede kirken (Ef. 5,25). Det bibelske billede er en forening, fyldt med kærlighed og harmoni, hvor begge parter underordner sig under hinanden, hvor begge kærligt ofrer sig for det, der tjener den anden bedst, og hvor manden er leder i et ligeværdigt (ligesestillet) fællesskab. Det største lederansvar i familien er givet manden/faderen (Ef. 6,4, Kol. 3,21, 1. Tim. 3,4-5). Hustruen/moderen tilskyndes til at arbejde i hjemmet (Tim. 2,5), hvilket betyder, at hun står for husholdningen. Hjem og børn skal være hendes prioritet i kontrast til den feministiske vægtlægning, der i dag er på karriere og job udenfor hjemmet. Det bibelske mønster for opdragelse af børnene og undevisning i Guds Sandhed er grundlagt i 5. Mos. 6. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op (5. Mos. 6,7). Forældrene har ansvaret for den åndelige undervisning af deres børn. Mødre, der arbejder på fuld tid udenfor hjemmet, har sædvanligvis ikke tid til at undervise deres børn tilstrækkeligt. Ansvaret for at undervise dem kan heller ikke overføres til hvem som helst. Mens feministerne lægger vægt på at søge deres egen tilfredsstillelse uanset omkostningerne, tilskynder Bibelen kristne kvinder til at være ydmyge, til at ofre deres egne behov for at

4 imødekomme andres, til at gøre det bedste for børnene og til at stole på, at Gud vil møde deres behov i denne proces. Kirken. Kvinderne har fra den kristne kirkes første begyndelse udfyldt en væsentlig rolle (Apg. 1,12-14; 9,36-42; 16,13-15; 17,1-4, 10-12; 18,1-2, 24-28, Rom. 16, 1. Kor. 16,19, 2. Tim. 1,5; 4,19). Kvinder spillede en vigtig rolle i Kirkens første dage, men ikke i en lederposition. Jesus var en mand, apostlene var alle mænd, de overordnede missionsaktiviteter blev udført af mænd, Det nye Testamente er skrevet af mænd (selvom nogle feminister vil have os til at tro, at Priskilla skrev Hebræerbrevet), og det generelle lederskab i Kirken var betroet til mænd. Men kvinder havde en mere fremtrædende og ophøjet stilling i udbredelse og udfoldelse af evangeliet, end de havde i judaismen eller i den hedenske verden. Selvom apostlen Paulus respekterede kvinderne og arbejdede side om side med dem i udbredelsen af evangeliet (Rom. 16, Fil. 4,3), udnævnte han aldrig en kvinde til ældste eller pastor. I sine breve, hvor han skrev instruktioner til menighederne, tilskyndede han mænd til at være ledere, og kvinder måtte ikke undervise eller have autoritet over mænd (1. Tim. 2,12). Kvindernes tjeneste er nødvendig for Kristi legeme, men Det nye Testamente giver ingen basis for, at kvinder bliver pastorer eller ældste. Selvom kvinder er åndeligt lige med mænd, er de udlukkede fra lederskab over mænd i Kirken. Det nye Testamente finder ingen konflikt her, endskønt det tyvende århundredes feminister insisterer på, at disse principper modsiger hinanden. Apostlen Paulus er komplet samstemmende med Jesus i synet på kvinder. Paulus agtede kvinderne højt og delte sit arbejde for evangeliet med mange af dem. Men ligesom Jesus, udnævnte han ingen af dem til at have position og autoritet over mænd - hverken i hjemmet eller i Kirken. Så aktive, som kvinderne var i den tidligste Kirke, udnævnte Paulus dog ingen til ældste. Hvor feministerne tager fejl! Hvis flere kristne forstod metoden i feministernes tænkning, og hvilken bibelsk fortolkning de bruger for at understøtte deres konklusioner, ville de være mere tøvende i deres accept af den feministiske position. Vi må begynde med at undersøge feministernes syn på Gal. 3,28 for at forstå deres fortolkning. Fortolkningen af dette vers påvirker hele deres fortolkning af Det nye Testamente. Galaterne 3,28: Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. Feministernes syn på Gal. 3,28: Feministerne fortolker dette vers som refererende til ligestilling - både af teologisk (mænds og kvinders stilling overfor Gud) og social (relationer i deres hverdagsliv) karakter. Feministerne siger, at hvis mænd og kvinder er lige overfor Gud, kan der ikke være nogen forskel i deres roller i samfundet. De bruger dette vers som basis, når de forsøger at eliminere alle forskelle i mænds og kvinders roller i kristendommen (Kirken). Derefter fortolker de alle andre vers om kvinder i Det nye Testamente i lyset af den feministiske forståelse af Gal. 3,28. Følgen er et krav om, at ingen andre vers har lov til at lære om forskellige roller for mænd og kvinder. Problemer med hensyn til feministernes syn på Gal. 3,28:

5 Feministerne fejler ved ikke at udlægge Gal. 3,28 i sin virkelige sammenhæng. Verset angår retfærdiggørelse og den troendes forhold til Abrahams pagt. Paulus forsøgte ikke at tilvejebringe social lighed i det forhold, han her omtaler. Snarere viste han, at alle, uden hensyn til stand i samfundet, må deltage i troen på Abrahams arv for at blive et barn af Gud. Han underviser om den fundamentale ligestilling for både mænd og kvinder i deres stilling overfor Gud. Selv feministerne fremhæver, at dette er en teologisk passage snarere end en behandling af praktiske ting. Vor ligestilling overfor Gud kræver ikke, at alle forskellige roller i samfundet elimineres. Lighed i væsen udelukker ikke autoritet og underordnelse i forholdet. Vi kunne finde mange eksempler på forhold, hvor der er lighed og alligevel forskel i roller, der involverer autoritet og underordnelse. Treenigheden, USA s præsident og befolkning, forældre og børn, arbejdsgivere og arbejdstagere, ældste og kirkemedlemmer. Teologien i Gal. 3,28 vil resultere i en vis social konsekvens, men det vil blive den, der er givet i Bibelen. Hvor autoritet og underordnelse i forholdene er omtalt i Det nye Testamente, er der givet instrukser for, hvordan disse forhold skal reguleres, så de kan fungere i kristen kærlighed og harmoni, og ikke ved misbrug. Bibelen eliminerer ikke autoritet, men advarer om, at autoritet skal udføres på en måde, der ærer Kristus. Autoriteterne (ægtemanden, ældste, forældre, arbejdsgivere) er blevet formanet til at bruge deres autoritet på en gudfrygtig måde. De, der må underordne sig disse autoriteter (hustruer, kirkemedlemmer, børn, arbejdstagere), er ligeledes blevet formanet til at underordne sig autoriteten på en gudfrygtig måde. Da feministerne ønsker at udelukke underordnelse af hustruer under ægtemænd, og kvinder under mænd i lederskabet i Kirken på grundlag af Gal. 3,28, møder de et alvorligt problem i den bibelske fortolkning, når de møder Paulus klare lære om underordnelse i disse forhold. De begynder med at udlægge Gal. 3,28 som en ophævelse af alle rolleforskelle i lighedens navn. Derefter søger de at udlægge de andre paulinske passager (Ef. 5,22, Kol. 3,18, 1. Pet. 3,1, Ti. 2,5, 1. Tim. 2,11-15, 1. Kor. 11,1-16, 1. Kor. 14,34-35) i lyset af denne udlægning. Feminister af forskellig overbevisning er - for at komme til den for deres synspunkter gunstigste konklusion - kommet med fire forskellige måder at behandle det bibelske materiale på: Synspunkt #1: Det nye Testamentes passager, der lærer om kvinders underordnelse, er ikke skrevet af Paulus, men tilføjet af forfatterne, og er dermed ikke en del af det inspirerede Ord fra Gud. Problem med synspunkt #1: Dette standpunkt åbenbarer et lavt syn på det inspirerede Ord. Ifølge dette syn er noget af Bibelen inspireret af Gud, og andet ikke. I stedet for at underordne sig Skriften, fungerer den kristne som dommer over den hvilke ord er inspireret af Gud, og hvilke er ikke. Både 2. Tim. 3,16: Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed og 2. Pet. 1,20-21: Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften, for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud viser, at Gud inspirerede hele Skriften, og at Han havde opsyn med hele processen i Skriftens tilblivelse på en sådan måde, at produktet er Guds Ord, og ikke en menneskelig forfatters. Det kristne syn er, at Bibelen er Guds inspirerede Ord, og at intet menneske kan sætte sig til doms over den. Synspunkt #2:

6 Det nye Testamentes passager, der lærer om kvinders underordnelse, er skrevet af Paulus, men han tog fejl. De, der holder sig til dette syn, tror, at Paulus var for præget af sin rabbinske baggrund. Han havde ikke den fulde forståelse af, hvordan evangeliet relaterede til fællesskabet mellem mænd og kvinder. Han tog fejl i nogle af de passager, han skrev. Problem med synspunkt #2: Dette standpunkt er også baseret på et lavt syn på det inspirerede Ord. Også i dette syn vil den kristne blive dommer over Skriften og selv bestemme, hvad der er korrekt, og hvad der ikke er det. Dette syn tilkendegiver, at det tyvende århundredes mennesker har en bedre forståelse af Guds Sandhed, end apostlen Paulus havde, da han skrev under inspiration af Helligånden. 2. Tim. 3,16 og 2. Pet. 1,20-21 siger, at Gud arbejdede i og gennem forfatterne af Skriften på en sådan måde, at det blev Guds perfekte Ord, og ikke en blanding af sandhed og fejl, skrevet af menneskelige forfattere. Synspunkt #3: Det nye Testamente lærer, at kvinder skal underordne sig, men denne undervisning er ikke anvendelig i det tyvende århundrede. Efter dette syn var Paulus undervisning påvirket af det verdenssyn, der var i hans egen kultur i det første århundrede. Det tyvende århundredes kultur er mere oplyst om lighed mellem mænd og kvinder, så denne undervisning kan ikke anvendes længere. Undertiden er det sagt, at forfatterne af Det nye Testamente vidste, at idealet var at ophæve alle kønsbaserede roller, men frygtede, at det ville hindre evangeliet, hvis man brød så radikalt med sin egen kultur. Paulus breve er henvist til at være foreløbige, kulturelle sandheder, ikke den universale sandhed for alle kulturer til alle tider. Problem med synspunkt #3: Grundlaget for Paulus undervisning om kvindens rolle var ikke kulturen på hans tid, men formålet med skabelsen af kvinden samt hendes synd i syndefaldet. Dette udtrykker han i 1. Kor. 11,1-9 og 1. Tim. 2,8-15. Adam blev skabt først Eva senere som en medhjælp for ham. De blev ikke skabt sideløbende og uafhængig af hinanden. Eva blev bedraget, og i stedet for at underordne sig under Adams lederskab ledte hun ham i synd. Hvis grunden til kvindens underordnelse er relateret til skabelsen og syndefaldet, er det ikke noget, der kan skifte fra år til år eller fra kultur til kultur. Det er snarere et universalt princip. Nogle feminister siger, at der ikke var underordnelse for kvinden ved skabelsen, men kun som et resultat af syndefaldet. De mener, at 1. Mos. 3,16 var begyndelsen på autoritet og underordnelse, men 1. Mos. 2,18-25 lærer om en underdanig rolle for Eva i forhold til Adam. Paulus fortolker det sådan i Det nye Testamente. Korset frigør os ikke fra autoritet og underordnelse, men det bringer harmoni i disse forholdet. Synspunkt #4: Det nye Testamente har ret forstået aldrig talt om underordnelse for kvinden, hvis den litterære, historiske og teologiske sammenhæng bliver omhyggeligt studeret. Paulus ville se klart nok til at være tilhænger af, at Det nye Testamente lærer, at kvinder må påtage sig ethvert ansvarsområde, som mænd udfører, i ægteskabet og i Kirken. På denne måde betyder overhoved kun kilde eller udspring - aldrig leder eller autoritet. At underordne sig betyder kun at relatere sig til, at forholde sig til eller at tilpasse sig til aldrig at underordne sig. Problem ved synspunkt #4: I de to sidste syn kommer frustrationen blandt de forskellige feminister op til overfladen. Begge

7 grupper læser disse passager. Nogle siger, at de lærer om underordnelse, og andre, at de ikke gør. Græsk leksikon inkluderer autoritet som en af betydningerne af hoved, og underordne som en betydning af underkastelse. Dette viser, at skadelig udlægning kan begrænse disse ord til profeministiske forklaringer. Det sidste syn er så utroværdig, at andre feminister afviser det. Feministisk gymnastik. Hvis man ønsker at komme til en pro-feministisk konklusion, kan man, for at opnå dette, udlægge Bibelen på mange måder. Disse fire eksempler er alternativer, som feminister har opfundet for at bortforklare Sandheden. Hvert alternativ har alvorlige mangler, der forvolder kristne skade. For at nå til de feministiske udlægninger er der ofret meget. Enten er der ofret et højt syn på Skriftens inspiration, eller der er brugt en falsk fortolkning og/eller et falsk princip ved udlægningen af Skriften. Begge dele er for høj en pris at betale. Al denne fortolkningsgymnastik er kun nødvendig for at få Paulus breve til at stemme overens med feministernes udlægning af Gal. 3,28. Hvis feministerne udlagde Gal. 3,28 korrekt og ikke afviste ethvert begreb om autoritet og underordnelse, ville overensstemmelsen imellem passagerne om emnet blive klare. Hvordan kvinder herliggør Gud. Mænd og kvinder står lige overfor Gud. Begge er skabt af Gud i hans billede, uden at gøre den ene lavere end den anden. Guds kald er både til mænd og kvinder - et kald til at opfylde de roller og ansvarsområder, der specielt er skabt til dem. Ved at opfylde de gudgivne roller, som er anvist i Det nye Testamente, er kvinder ikke begrænsede. De bruger deres fulde potentiale, fordi de følger den plan, deres Skaber og designer har lagt. Kun i lydighed mod ham og hans plan vil kvinder virkelig være i stand til at ære Gud på den rette måde (1. Kor. 10,31) Oversættelse: Kirsten og Bertil Rostved Redigering: Gitte Hjalt Note: The text is a reprint of the non-copyrighted booklet titled, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" written by John MacArthur Jr.

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm

Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm Undervisning i klyngen Logos den 15. september 2011 ved Daniel Præstholm Varighed: 30-45 minutter Emne: Gal 5-6 Indledning: Tak fordi jeg må komme og tale for jer. Vi skal være sammen om Galaterbrevets

Læs mere

Ydmyghed fører til sand visdom

Ydmyghed fører til sand visdom 8 TIL SABBATTEN 22. NOVEMBER 2014 Ydmyghed fører til sand visdom Ugens vers Introduktion Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. (Jak 4,10). I mange mellemstore og større virksomheder hersker der

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Er Hytten (The Shack) en kristen bog?

Er Hytten (The Shack) en kristen bog? Er Hytten (The Shack) en kristen bog? Bogen Hytten eller The Shack af William Paul Young er blevet en bestseller i særklasse, da den i dag er solgt i flere millioner eksemplarer. Jeg blev spurgt af oversætteren

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Modul 4. At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv

Modul 4. At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv Modul 4 At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv Program 1. Scenen sættes 2. Et liv i mission - Jesus - Helligånden - Praktik h"p://www.sermonspice.com/product/39567/change- the- world 1.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

1.1 Guds eksistens GUD. www.carelinks.net email: info@carelinks.net

1.1 Guds eksistens GUD. www.carelinks.net email: info@carelinks.net 1 1.1 Guds eksistens www.carelinks.net email: info@carelinks.net Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham (Heb.11:6). Formålet med disse studier er at hjælpe dem, som

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Du er blevet forfremmet!

Du er blevet forfremmet! Uddrag af kapitel 2: Du er blevet forfremmet! Det gik helt agurk i Edens have. Det kan du læse mere om i 1. Mosebog kap. 3. Der blev taget en forkert beslutning, og den efterfølgende handling var katastrofal.

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere