Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion"

Transkript

1 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når der findes så mange beviser for, at den stadigvæk gælder? For det første drager nogle, når de ser de nytestamentlige tekster, der fordømmer en forkert forståelse af lovens hensigt, den forkerte slutning, at problemet ligger i loven selv. Som et resultat hævder de, at de ti bud ikke gælder for dem, der er under den nye pagt. For det andet er nogle så overbevist om, at sabbatten ikke gælder for de kristne, at de for at retfærdiggøre deres holdning påstår, at alle budene blev korsfæstet med Kristus på korset. For det tredje påstår nogle, at de andre ni bud stadigvæk gælder, men at det fjerde bud om den syvende dag som sabbat er blevet erstattet af søndagen, som holdes til minde om Jesu opstandelse. Der er mange problemer med disse opfattelser. I denne uge vil vi se på apostlenes holdning til loven; for hvis den var blevet afskaffet eller forandret efter Jesu død, skulle man tro, at apostlene ville have vidst om det. Ugens tekster Rom 3,31; 6,15 ApG 10,9-14 Joh 15,1-11 Jak 2,1-26 Hebr 3,7-19 Jud

2 SØNDAG 8. JUNI 2014 Paulus og loven Det er blevet sagt, at Paulus er kristendommens egentlige grundlægger. Det er selvfølgelig forkert. Selv om Paulus bidrog meget til vores teologiske forståelse af de kristne trospunkter, inkl. 13 af de 27 bøger i Det Nye Testamente, kan stort set alt det, han lærer, også findes andre steder i Bibelen. Hovedgrunden til, at nogle påstår, at Paulus startede en ny religion, er misforståelsen af hans lære om lov og nåde. Rom 3,28; 6,14; 7,4 Gal 3,24-25 Se på disse tekster. Hvorfor er det ud fra første øjekast let at se, hvorfor nogle mener, at disse vers afskaffer loven? Hvis man kun læser disse vers, giver de absolut det indtryk, at loven ikke længere er relevant for den kristne. Men alle disse vers tilhører en bredere sammenhæng, som vi er nødt til at se på for at forstå, hvad Paulus virkelig siger. Undersøg de afsnit, hvor de ovenstående tekster er taget fra, og læg særligt mærke til Rom 3,31; 6,15; 7,7-12 og Gal 3,21. Hvordan er disse vers i sammenhængen som et hele med til at give os en bedre forståelse af Paulus pointe om loven? For dem, som ikke forstår ideen om retfærdiggørelse af tro, kan det se ud, som om Paulus modsiger sig selv. I samme åndedrag hævder han, at den kristne ikke er under loven, og at den samme kristne er forpligtet til at holde loven. Problemet løses, når vi husker, at Gud forlanger retfærdighed fra dem, som hævder at have et forhold til ham. Loven er målesnoren for denne retfærdighed. Men når vi sammenligner os med loven, kommer vi til kort og er derfor fordømt af loven. Hvis loven var vores middel til frelse, ville ingen have håb om evigt liv. Den kristnes håb findes ikke i loven, men i Jesus Kristus, som ikke alene holdt loven fuldkomment, men som også gennem Guds mirakuløse kraft lader de troende få del i sin retfærdighed (Rom 8,3-4). Den kristne kan nu tjene Guds lov med en fri samvittighed; for Kristus har borttaget lovens forbandelse (Rom 7,25-8,2). Den nåde, som kommer gennem Kristus, fritager os ikke fra loven, men tvinger os til at adlyde den. 107

3 MANDAG 9. JUNI 2014 Peter og loven 1 Pet 2,9 ApG 10,9-14 Peter var en af Jesu nærmeste apostle. Han var en af de første, som blev kaldet, og han var til stede ved mange af de store begivenheder i Jesu virke. Det var ham, som i Cæsarea Filippi udtalte, at Jesus var Messias; og Peter fulgte sin frelser til Kajfas hus den nat, da Jesus blev arresteret og forhørt. Og den morgen, da den opståede Jesus viste sig for disciplene ved søen, var det Peter, som fik specielle instruktioner om Kristi arbejde. Da den første gruppe troende var samlet på Pinsedagen, var Peter deres væsentligste talsmand. Hvis loven på nogen måde var blevet ændret, ville Peter helt sikkert have vidst om det. Hvad var Peters forhold til overholdelse af den jødiske lov efter Jesu himmelfart? Hvis Peter havde denne opfattelse mht. regler om mad, hvad kan vi slutte os til mht. hans syn på de ti buds evige gyldighed? Peter modtog dette syn flere år efter Jesu himmelfart. Som et resultat af disciplenes forkyndelse havde tusindvis af jøder allerede taget imod Jesus som Messias. Intet i Bibelen antyder, at det kristne budskab indbefattede instruktioner om at forkaste loven. Hændelsen i ApG 10 viser på en mægtig måde, at de første kristne identificerede sig helt og fuldt med deres jødiske rødder. 1 Pet 2,9 2 Mos 19,6 Til at tænke over Sammenlign de to skriftsteder. Hvad er indholdet af 2 Mos 19,6? Da Peter omtalte sine tilhørere som et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ville de med det samme have husket beretningen om lovgivningen på Sinaj. Det var forventet, at de som Israels arvtagere skulle leve i overensstemmelse med pagtens betingelser, som var nedtegnet i Guds lov. Umiddelbart efter at have mindet folket om deres kongelige position formaner Peter dem til at leve retfærdigt (1 Pet 2,11-12). Han advarer dem også om at være på vagt over for falske lærere, som prædiker et evangelium uden loven (2 Pet 2,21; 3,2). Tænk over, hvor slemt Peter fejlede; men se også på den nåde, han blev vist. Hvordan kan vi lære (1) at vise en sådan nåde over for andre og (2) selv tage imod nåde, når vi falder? 108

4 TIRSDAG 10. JUNI 2014 Johannes og loven Johannes er den, som har skrevet næst flest bøger i Det Nye Testamente, kun overgået af Paulus. Det er den samme Johannes, som skrev evangeliet, tre breve og Åbenbaringsbogen. Han var ligesom Peter en af de første disciple, som Jesus valgte, og han havde også et særligt forhold til Jesus. På grund af dette nære forhold, omtales han tit som Johannes, den elskede. Ud fra den måde, hans evangelium slutter (Joh 21,25), ser det ud til, at Johannes havde et væld af personlige oplysninger om Jesus. En person, som stod Jesus så nært, ville med sikkerhed have vidst, hvis Jesus havde afskaffet Guds lov. Joh 15, Joh 2,3-6 Hvad siger disse vers tilsammen om, hvordan vi skal forholde os til Guds bud? Hen imod afslutningen på Jesu liv her på jorden kunne han bevidne over for sine disciple, at han havde været trofast imod sin himmelske fars bud, og som et resultat af det kunne han forblive i sin fars kærlighed (Joh 15,10). Jesus betragtede ikke budene som en negativ forhindring, som skulle afvises eller kasseres. Han så dem i stedet som retningslinjer for et kærlighedsforhold til ham og til andre mennesker. Når Johannes, den elskede discipel, minder de kristne om deres forpligtelse over for Gud, benytter han det samme sprog om kærlighed og enhed, som Jesus gjorde i evangeliet. Johannes forstod, at kærlighed altid har været lovens kerne (fx 2 Joh 6). Man kan ikke hævde at holde loven, hvis man ikke har et kærlighedsforhold til Gud og sine medmennesker. Guds lov forlanger, at vi elsker vor næste som os selv. Med al vor magt og alle vore handlinger må vi derfor beslutte os for at gøre dette at gøre mest muligt godt... Hvor er det en glæde for Giveren, når mennesker ejer sjælens kongelige gaver, så de med stor kraft kan fortælle til andre! De er bindeledet mellem Gud og mennesker og åbenbarer Kristi ånd og himlens karaktertræk. Hellighedens kraft, som kan ses, men ikke prales med, er mere veltalende end de dygtigste prædikener. Den taler om Gud, og med større kraft end noget ord, viser den mennesker deres pligt. (Ellen White, Manuscript Releases, 20. bind. s. 138.) Til at tænke over Hvilken erfaring har du selv med forholdet mellem loven og kærlighed? Hvordan kan kærlighed udtrykkes gennem lydighed mod Guds lov på en personlig, praktisk måde? 109

5 ONSDAG 11. JUNI 2014 Jakob og loven Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din næste som dig selv, så handler I ret. Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtrædere (Jak 2,7-9). Der er kun en enkelt bog i Det Nye Testamente, som tilskrives Jakob. Forfatteren forklarer ikke, hvilken Jakob det er; men det er alment accepteret, at brevet er fra Jakob, Jesu bror. Selv om han til at begynde med måske var skeptisk over for tanken om, at Jesus var Messias (Joh 7,5), fik Jakob med tiden en indflydelsesrig lederstilling i den første kristne kirke (ApG 15,13; Gal 1,19). Igen må vi sige, at hvis det havde været Jesu hensigt at afskaffe den guddommelige lov, ville hans egen bror med sikkerhed have vidst om det. Jak 2,1-26 Hvad er det grundlæggende budskab i dette kapitel? Hvorfor opsummerer Jakob loven, som han gør i vers 7-9, for umiddelbart efter at sige, hvad han siger om at holde alle budene? Hvordan viser disse vers forbindelsen mellem kærlighed og lydighed mod Guds lov? Mange, som misforstår Paulus undervisning om loven, hævder, at Jakob og Paulus modsiger hinanden mht. lovens rolle. Den største uenighed har at gøre med gerningers rolle i forhold til frelsen. Paulus siger, at vi frelses af nåde ved tro, ikke ved gerninger (Ef 2,8-9); men Jakob understreger, at en tro uden gerninger er død (Jak 2,26). Disse udtalelser er ikke modstridende; Jakob udtrykker blot på en kraftig måde, hvad Paulus mange gange minder om: at nåden ikke afskaffer loven. Ligesom Paulus i Rom 13,9 forstår Jakob, at kernen i Guds lov er kærlighed (Jak 2,8). Ingen kan i sandhed påstå at holde Guds bud, hvis de ikke viser dette i praksis gennem kærlighedshandlinger. 110

6 TORSDAG 12. JUNI 2014 Judas og loven Judas brev er en af de korteste bøger i Det Nye Testamente og menes at være skrevet af en anden af Jesu brødre. Selv om forfatteren omtaler sig selv som Jesu Kristi tjener (eller slave), fortæller han også, at han er Jakobs bror. Matthæus nævner Jakob og Judas som to af Jesu fire brødre (Matt 13,55), og Judas, forfatteren af dette lille brev, accepteres normalt som en af disse brødre. Ligesom med alle de andre bibelske forfattere, vi har set på, ville Judas have vidst, hvis Jesus havde tilsidesat loven. Selv om Judas hverken henviser til lov eller bud, handler hele hans brev om troskab mod Gud og følgerne af at bryde loven. Jud 4 Hvad siger han i dette vers, som er relevant for vores diskussion? Omtalen af nåde forudsætter lovens eksistens; for nåden ville ikke være nødvendig, hvis der ikke var nogen synd (Rom 5,18-6,15). Hvad disse falske lærere sagde, var så slemt, at Judas sidestillede det med at fornægte Jesus Kristus. Hebr 3,7-9 Jud 5-7 Hvordan er Hebr 3,7-19 med til at kaste lys over Jud 5-7? Hvordan viser disse vers os forholdet mellem lydighed og tro? På sin egen diplomatiske facon minder Judas sine læsere om Israelitternes erfaring, da de blev befriet fra Egyptens slaveri. Gud havde vist dem sin styrke og havde til og med givet dem sin lov; men da de senere var vantro, måtte de opleve de frygtelige konsekvenser, som kom af at være adskilt fra ham. Judas gør det meget klart, at folk faktisk kan falde fra, og de, som gør det, vil møde deres dom. Judas er ligeså tydelig som resten af Bibelen: alle, som hævder at tro, må være villige til at udtrykke denne tro gennem et liv i lydighed. Til at tænke over Læs hele Judas brev. Hvilke løfter kan du finde for dig selv blandt alle hans kraftige advarsler? 111

7 FREDAG 13. JUNI 2014 Læs Ellen White Signs of the Times, Loven i den kristne tidsalder, 5. august Hvorfor skulle apostlen forkynde anger over for Gud? Fordi synderen er i vanskeligheder over for Faderen. Han har overtrådt loven; han er nødt til at se sin synd og angre. Hvori består hans næste opgave? At se hen til Jesus, hvis blod alene kan rense fra al synd. Tro på Kristus er nødvendig; for loven har ingen frelsende egenskaber. Loven fordømmer, men den kan ikke tilgive overtræderen. Synderen er nødt til at stole på Kristi blods fortjeneste. Lad ham gribe fat i min styrke, siger vores nådige frelser, for at slutte fred med mig, og han vil slutte fred med mig. Vores Herre udtalte, at den, som var tilgivet mest, ville elske mest; og kun den, der ser sig selv, som han virkelig er forurenet af synd og overtræder af Guds hellige lov, vil føle sit behov for tilgivelse. Den, som har den dybeste overbevisning om lovens hellige krav, vil tydeligst se omfanget af sin synd og føle, at han i sandhed er blevet tilgivet meget. (Ellen White, Signs of the Times, 5. august 1886.) Spørgsmål til drøftelse 1. Læs grundigt ovenstående citat fra Ellen White. Hvordan kaster dette afsnit lys over de bibelske lærdomme, vi har set på i dette kvartal? Hvad betyder det, at en synder må stole på Kristi blods fortjeneste? 2. Tænk nøje over advarslen i Jud 4. Hvis disse mænd forkynder Guds nåde, er de åbenbart kristne. Alligevel siger Judas, at de fornægter Herren. Hvilke alvorlige konsekvenser har dette for dem, som hævder, at Guds nåde har gjort loven overflødig? Hvad er det egentlig folk forsøger at blive kvit, når de påstår, at loven er afskaffet? 3. Hvordan er fornægtelsen af loven eller af blot et af budene et redskab i Satans hånd i hans forsøg på at styrte Guds lov? 112

8 DIALOG TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Aktiviteter og dialog Guds Ord Hvorfor tror du, at nogle mennesker opfatter Paulus og Jesus som modsætninger? Hvilke forskelle og ligheder kan du finde mellem deres forkyndelse? Hvad, tror du, er de naturlige årsager til, at de af og til lægger vægten på emnerne lidt forskelligt? Bed evt. en teolog om at gøre rede for noget af baggrunden for den udbredte misforståelse, at Paulus forvansker Jesu budskab. Mødet med dagligdagen Forbered denne uges lektie ved at bede en eller flere medlemmer af klassen om følgende opgave: Saml i ugens løb eksempler fra medierne, hvor man i det offentlige rum direkte eller indirekte giver udtryk for, at de sidste seks bud, tibudslovens anden tavle, er god og nyttig også i vores samfund. (Det kan være lettest at finde eksempler, hvor nogen udtrykker utilfredshed med, at disse bud bliver brudt!). Drøft eksemplerne i klassen. Hvordan kan sådanne eksempler hjælpe os til at finde gode samtaleemner med andre mennesker om kristentroens og de ti buds varige værdier? Personligt kristenliv Prøv i ugens løb at skrive blot et aspekt ved hvert af de ti bud, som du finder grund til at glæde dig over. Sammenlign i klassen, hvad du har skrevet, med andre medlemmers udtryk for glæde over Guds lov. Uddybende spørgsmål Vi kæmper alle med at holde Guds lov i overensstemmelse med den ånd, den blev givet i. Denne kamp er imidlertid ikke det samme som bevidst at ignorere loven eller være ligeglad eller nægte at følge den. Overvej, hvad forskellen er mellem den daglige kamp for af hjertet at være lydig og en decideret modvillig holdning. Hvad vil du i dit kristne liv gøre - for at sikre, at kampen i dit liv for at være lydig mod Gud får det rette udfald? - for at overvinde en decideret modvillig holdning til Guds lov? 113

9 DIALOG TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Forstå det bedre I den store profeti om Messias i Daniel 9,24-27 anvendes i vers 26 et interessant udtryk. Der siges, at den salvede (Messias) skal fjernes uden dom. Ordet oversat med fjerne er fra det hebraiske karat. Dette ord har en særlig betydning, fordi det anvendes, når man slutter en pagt (et eksempel er 1 Mos 15,18). Ordets oprindelige betydning er afskære, og anvendelsen i forbindelse med pagtslutninger henviser til det faktum, at man ratificerede pagter ved at bringe et offer man skar det over. Hvis en person blev udelukket fra pagten, enten ved at blive sendt i eksil eller ved henrettelse, kunne man evt. også anvende dette ord (som fx i 3 Mos 20,17), hvor det har betydningen henrette, udrydde. Messias blev altså henrettet ved sin død på korset; men i stedet for et nederlag var det en sejr. Derved ratificerede han Guds evige nådepagt. Noter 114

10 NOTER Missionsberetningerne for 2. kvartal 2014, var desværre ikke klar fra Generalkonferencen ved redaktionens afslutning. Find missionsberetningerne på adventist.dk (i bunden af siden under genveje > Bibelstudium) eller benyt de eftersendte tryk, som hver menighed modtager, så snart de er klar. 115

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Den opsøgende far 1 Resume: Artiklen belyser lignelsen i Luk 15, der ofte kaldes for den fortabte søn. Ud fra et omfattende kendskab til livet i Mellemøsten, opnået

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere