Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation."

Transkript

1 E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sender- som Modtageramatører. Kontingentet, Kr pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto Foreningen udgiver Bladet OZ, som er Danmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift; det tilsendes Medlemmerne d. 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postboks 79, København K., eller helst direkte til Sekretæren, Ringsted. Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. Det nytter ikke, at vi benægter det i mangt og meget er Amerikanerne foran os Europæere. Aabner vi de amerikanske Amatør-Tidsskrifter, bemærker vi straks, at vore Kolleger derovre bruger Opstillinger, som gennemgaaende er mere effektive end vore. Større principielle Forskelle i de anvendte Kredsløb er der ikke Tale om. Amerikanernes Forspring ligger saa godt som udelukkende i, at de har Adgang til en Række fortrinlige Rørtyper, som i Europa nærmest kun kendes af Omtale. Her i Landet har vi slet ingen Chance for at komme videre, saalænge den nuværende fortvivlede Valutasituation vedvarer. De danske Amatører kan ikke faa de Rør hjem fra U.S.A., som de gerne vilde. Dertil kommer, at vor gamle danske Rørfabrik ikke synes at interessere sig for nye Opgaver. Vi er derfor henvist til at bruge de gammeldags Rør i vore Sendere - kort sagt: være bagefter! Betydningen af at anvende moderne Rør behøver ikke nærmere at udpensles for dette Blads Læsere. Vi saa, hvorledes Pentoden mangesteder erstattede Trioden og gjorde Senderne mere effektive, og vi har bemærket, hvorledes Tri-tet-Princippet der ogsaa er baseret paa Pentodens Anvendelse skaffede os en mere praktisk Form for Frekvensfordobling. Alt dette er nu gammelkendte Ting, og her har vi kunnet være med, fordi vi havde de nødvendige Rør. De er dog ikke fremstillet af Hensyn til Europas mange Tusinde Senderamatører, men er beregnet til Anvendelse i Modtagere! En enkelt europæisk Fabrik fremstiller dog Skærmgitter-Senderrør til Amatørbrug, men Prisen er desværre ingenlunde amatørmæssig. Her i OZ har vi tidligere omtalt nogle nye amerikanske Senderrør (RK-Typerne), som gør det muligt for Amatørerne i U.S.A. at forenkle Senderne ganske betydeligt. Med disse Rør lader det sig gøre at arbejde med saa stor Energi direkte paa Krystaloscillatoren, at efterfølgende PA-Trin overflødiggøres, og det er tillige uhyre nemt at opnaa 100 % Modulation. Rørenes fortrinlige Egenskaber er som bekendt baseret paa, at Fanggitteret ikke er forbundet til andre Elektroder, men har særskilt Tilledning. Hvornaar bekvemmer de europæiske Fabrikker sig til at fremstille saadanne Rør? Men ikke nok med, at Rørfabrikkerne i Europa lader sig distancere af Amerikanerne. Der er ogsaa Grund til i Amatørkredse at anke over de mange Typebetegnelser, som det efterhaanden er umuligt at holde ude fra hinanden. Bortset fra nogle ganske faa Typer, som er standardiseret, har hver Fabrik sine Betegnelser. Det Virvar, der herved er skabt, er til Gene for saavel Amatører som Branche. Det gør ikke Sagen bedre, at de store Verdensfirmaer, som har Filialfabrikker i flere Lande, udsender Rørene med forskellige Navne og Betegnelser for hver Fabrik. Paa det danske Marked er der f. Eks. det ejendommelige Forhold tilstede, at 3 af de mest kendte Rørmærker fremstilles paa Fabrikker, der tilhører en og samme Koncern. Ogsaa hvad Standardisering af Typebetegnelser angaar kan vi lære meget af Amerikanerne. En Sag for sig er de europæiske Rørpriser, der er fantastisk høje i Sammenligning med de amerikanske. Og saa forlanges der endda ikke Bruttopriser af Amatørerne i U.S.A. For dem gælder der specielle smaa Amatørpriser" ogsaa hvad angaar andet Radio- 81

2 materiale. Denne Favorisering af de eksperimenterende Amatører, som jo er store Forbrugere, er næsten ukendt i Europa. Ønsket om Ændring i dette Forhold trænger sig stærkere og stærkere paa. Det bør i denne Forbindelse nævnes, at Telefunken fremstiller specielle Amatør-Senderrør til nedsat Pris paa D.A.S.D.s Foranledning. Det er derfor kun denne Organisations Medlemmer, der nyder godt af den særdeles tiltalende Ordning. Sandsynligvis vil man i andre Lande følge de tyske Amatørers Eksempel. Et nøjere Samarbejde mellem alle europæiske Amatørorganisationer kunde maaske føre til, at Rørfabrikanterne fik Øjnene op for, at deres Kunder ikke bestaar udelukkende af Radiofonilyttere. Amatørerne er mange, og de bliver stadig flere. Netop derfor kan deres berettigede Ønsker ikke vedblivende negligeres. Break-in. Af Math. Paulsen, OZ7MP. I Diskussionen Telefoni kontra CW bliver Telefonien ofte foretrukket, fordi man mener, at man med CW ikke kan faa saa meget sagt og ikke kan føre en saa personlig og interessant QSO som med Telefoni. Saadanne Synspunkter er ingenlunde rigtige! De Amatører, som paa Grund af BCL f. Eks. er henvist til udelukkende at arbejde med CW, kan føre ligesaa interessante og fornøjelige QSO er som Telefoniamatørerne, og Midlet hertil er Break-in Systemet. De fleste Amatører har sikkert hørt noget om Breakin, men er i Grunden ikke rigtig klar over, hvilken Betydning det har. Break-in Systemet er kort sagt, at naar somhelst Nøglen er oppe, er Modtageren klar til at arbejde, og naar somhelst Nøglen er nede, er Senderen i Funktion. Der vil saa selvfølgelig ingen Omskiftning være fra Sending til Modtagning, og man vil kunne høre i Modtageren ind imellem Telegraftegnene, naar man sender. Heri ligger netop en af Fordelene ved BK = Breakin. Eksempel : Man har sat sig til Modtageren og hørt et CQ fra OZ7-. Naar denne saa har skiftet til Modtagning, trykker man Nøglen ned, og Senderen arbejder. Man kalder saa: OZ7-, OZ7-, BK, OZ7-, OZ7-, BK, OZ7- o. s. v. Skulde han nu svare en anden Station, vil man høre dette med det samme ind imellem Tegnene og saa spilder man selvfølgelig ikke mere Tid paa ham. Skulde han derimod høre Opkaldningen, og han er rigtig Ham, vil han straks skifte til Sending og sende BK- BK, BK Man har saa straks QSO en i Gang. Og ligeledes hvis man i QSO med en Station har en længere Msg. at sende. Efter langt om længe at være kommet igennem hele Meddelelsen skifter man til Modtagning og venter et r ok, men faar: sri OB nil ok fr QRM. Ja saa kan selv den mest godmodige Amatør blive rasende. Vilde det saa ikke have været meget bedre, hvis Modparten saa snart QRM begyndte havde sendt BK, BK, BK vent! og saa havde skiftet Bølge eller ventet, til QRM var forbi? Der har vi igen en af Fordelene ved BK: Alt, hvad man sender, og som ikke bliver afbrudt, ved man er modtaget o, k. Og man behøver ikke at spilde Tiden med det evindelige: r ok alt fb OB tnx fr all o. s. v. En BK-QSO vil altsaa nærmest forme sig som en almindelig Samtale, hvor Svar følger paa Spørgsmaal, og hvor man straks kan afbryde Modparten, hvis der er noget, man ikke faar o. k. Man kan ogsaa sammenligne BK med Duplex-Telefoni, men her har BK den Fordel, at de to Stationer ikke er henvist til at sende paa forskellige Bølgebaand, hvilket i Reglen er Tilfældet ved Duplex-Telefoni. Men hvordan skal man saa indrette sin Station for BK-Arbejde? Jeg hører allerede nogen indvende: Ja, men min Sender er styret (CO-PA eller MO-PA), og jeg nøgler selvfølgelig i PA-Trinet, mens Oscillatoren svinger uafbrudt, og saa kan man jo intet høre i Modtageren! Nej, det kan man ikke, men man skal heller ikke nøgle i PA, men i Oscillatoren paa Trods af alle gamle Fordomme! Man indsætter Nøglen saaledes i Oscillatoren, f. Eks. i H. T., at Svingningerne stoppes fuldstændig mellem Tegnene, og PA-Trinet eller Trinene maa da have saa stor Gitterforspænding, at Strømmen synker betydeligt, naar PA-Røret ingen HF-Styrespænding faar. Naar Talen er om en rørstyret Sender, maa Oscillatoren og dens Tilledninger selvfølgelig være saa stabilt opbygget og rimeligt belastet, at der ikke paa nogen Maade kan opstaa QSX eller Chirp. Bedst men ikke nødvendigt vilde det være at nøgle Senderen med Relæ. Det ømmeste Punkt ved BK er vist, at man jo maa have to Antenner, een til Senderen og een til Modtageren, men da en almindelig Stueantenne for det meste er nok til Modtageren til almindeligt lokalt Arbejde, skulde dette heller ikke være nogen Hindring. (Hvorfor ikke ogsaa benytte et Relæ til at skifte Antennen mellem Sender og Modtager? Red.). I Udlandet er BK-Systemet meget mere kendt og benyttet end herhjemme, men kunde jeg faa en Del danske Amatører til ogsaa at prøve dette udmærkede System, er Hensigten med denne Artikel naaet. 82

3 Senderanlæg OZ2Q, Hellerup. (Foredrag holdt ved E.D.R.s Landsstævne i Fredericia 1935). Mit nuværende Senderanlæg er ca. 1 / 2 Aar gammelt. I Modsætning til tidligere Sendere har jeg ikke bygget denne sammen selv, da det er begrænset, hvor meget af min Fritid jeg vil benytte til Kortbølgeradio (en Ting mister jo noget af sin Tiltrækning som Fritidsbeskæftigelse, naar man tillige faar den som en Del af sit daglige Arbejde!). Baade Sender og Kraftanlæg er bygget aabent op paa Træbundplader; Bortset fra Støvplagen har jeg ikke konstateret Mangler ved denne Konstruktion. Selve Senderen bestaar af to Dele (paa Diagrammet er Adskillelsen vist ved de seks Kryds i Ledningerne imellem Krystaloscillatoren og det første Forstærkertrin). Krystaloscillatorens Kredsløb er ganske normalt. Anodekredsen bestaar af en 2-lags, 10 Vindingers Spole af 2 mm Kobbertraad, paamonteret en lov-loss Honeycombspolestikker, samt en 300 cm Modtagerkondensator. Med denne Kombination har jeg 7 MC forneden og 3,5 MC foroven paa Skalaen, saaledes at jeg ikke behøver at skifte Spole i dette Trin, naar jeg skifter imellem 3,5, 7 og 14 MC, idet jeg har Krystaller til 3534 og 7058 KC. Krystaloscillatoren har sin egen Anodespændingsensretter med et Philips 506 Rør og et 70 H - 2x4 μf Filter. Filterdroslen er indsat i Minusledningen, da denne Ensretter tillige giver Gitterforspænding til de to sidste Trin i Senderen. Dette medfører, at der kommer ca. 275 Volt imellem Krystalrørets Glødetraad og de to andre Senderrørs Glødetraade, og der maa derfor indsættes Spærrekondensatorer paa passende Steder for at undgaa Kortslutning. Da Ensretterens Pluspol skal forbindes til de to sidste Senderrørs Glødetraad, kan man imidlertid føde Ensretterrørets Glødetraad fra den samme Glødestrømsvikling som de to nævnte Rør. Til Indregulering af den faste Gitterforspænding til de to Rør findes der to Ohm traadviklede Potentiometre, ét for hvert Rør; disse Potentiometre staar iøvrigt normalt paa Nul eller meget lav Spænding, da der i de to Gitterkredsløb findes Modstande, der kan give den nødvendige Forspænding ved Hjælp af Gitterstrømmene. Den faste Gitterforspænding bruger jeg nærmest ved Forsøg, hvor jeg ønsker at lade Anodestrømmen stige langsomt for at undgaa Overraskelser. Krystaloscillatoren er belastet med en Ohms Modstand, der tillige tjener til at give første Forstærkertrin automatisk Forspænding. Dens vigtigste Opgave er dog at holde Krystaloscillatorens Belastning nogenlunde konstant, uafhængig af første Forstærkertrins Tilstand, da der nemlig nøgles i dette Trin. De to Forstærkertrin er i Princippet ganske ens. Der bruges split-condenser neutrodyne i Anodekredsene, og der har ingen Vanskeligheder været med Stabiliseringen. Drejekondensatorerne er for begge Trins Vedkommende Torotor s togangs Type L, specielt udført med sammenloddede Messingplader i Stator, og der har ingen Vanskeligheder været med Overslag eller lignende i dem. En lignende Kondensator er ogsaa benyttet til Parallelafstemningen af Zeppelinfeederne, da jeg tidligere havde Modtagerens Antenneklemme tilsluttet Midtpunktet (altsaa Rotor) af denne Kondensator, saaledes at Antennekredsløbene ikke berørtes ved Skiftning imellem Sending og Modtagning. Svingningskredsspolerne er af 2,5 mm Kobbertraad, skruet ind paa to hullede Ebonitstænger; de bæres af hver sin 80 mm høje Rilleisolator (fra Elektromekano ).*) Koblingsspolerne er af samme Konstruktion som Krystaloscillatorspolen; de proppes ind i to af M. P. Pedersens berømte bevægelige Spoleholdere'* fra gamle Dage, hvorved opnaas fuldt Herredømme over Koblingsgraden. Der er anbragt to topolede Omkastere, der muliggør Omskiftning af Antennen fra første til andet Forstærkertrin; naar det sidstnævnte ikke er i Brug (hvilket det forresten sjældent er!), kan Glødespænding og Anodespænding for det udskydes ved Hjælp af to énpolede Afbrydere. Kraftanlægget er bygget op over en forhaandenværende Transformator, der kan give 6 V, 8 V, 12 V og 4x330 V. Det afgiver to uafhængige Forsyninger (der dog har fælles Minuspol), nemlig 350 Volt og 700 *) Spolerne er saaledes dimensioneret, at jeg enten har 7 NIC forneden og 3,5 MC foroven paa Skalaen eller 14 MC forneden og 7 MC foroven. Spoleskiftning forekommer saa godt som aldrig. 83

4 Volt til henholdsvis første og andet Forstærkertrin. Til den førstnævnte Forsyning anvendes et amerikansk '80 Rør, og til den anden har der hidtil været anvendt to amerikanske 81 Rør, der imidlertid i disse Dage er ved at blive udskiftet med to Kviksølvensretterrør (Standard Type 4017-A, svarende til de amerikanske 66). Disse nye Rør er vist paa Diagrammet, men da jeg savner Erfaringer med dem, skal jeg ikke sige noget om dem endnu. sættes til Jord, saasnart Senderen startes. Dette foregaar med en enkelt Afbryder i Lysnetkredsløbet, og Betjening af denne Afbryder er det eneste, der behøver at foretages ved Skiftning imellem Sending og Modtagning. 700 Volt Forsyningen bliver ikke nøglet, da andet Forstærkertrin normalt bruges som Klasse C Forstærker, altsaa med saa stor Gitterforspænding, at der ingen Anodestrøm flyder, naar Højfrekvensinput et til Gitterkredsen afbrydes. Da Kviksølvensretterrørene skal varmes lidt op, inden Anodespændingen tilsluttes, vil der blive benyttet en særskilt Glødestrømstransformator, der fødes fra samme Lysnetstik som Modtageren, saaledes at Rørene kan holdes varme, saalænge Stationen er i Brug. Modtageren er beskrevet i OZ for Marts 1931; den er uforandret siden da, bortset fra, at HF-Røret E442 er erstattet med E446, og at det ovenfor omtalte Antennerelæ er indført. Jeg er ikke tilfreds med Modtageren, der er meget uselektiv og har stærk Baggrundssusen, og jeg haaber i Løbet af en ikke for fjern Fremtid at faa lavet mig en ny. Filterkredsløbene for de to Forsyninger er ganske normale, og der er anbragt Bleeder -Modstande over dem begge for at formindske Spændingsvariationerne ved Nøglingen. Denne foregaar i +350 Volt Ledningen; der er et almindeligt Nøglefilter, der dog er udvidet med en 1,5 Megohm Modstand over Kondensatoren, der ellers beholder sin Ladning, efter at Senderen er stoppet. Kraftanlæget. Nøglerelæet faar sin Spænding fra en Tørensretter (af den Slags, der benyttes i elektrodynamiske Højttalere til Vekselstrøm), der fødes fra 6 Volt Viklingen paa Transformatoren; denne Ensretter føder tillige et Relæ paa Modtageren, der er saaledes forbundet, at Modtagerantennen isoleres og Modtagerens Antenneklemme Modtager og Frekvensmeter-Monitor. Frekvensmetret skal jeg komme nærmere ind paa ved en anden Lejlighed; det har udskiftelige Spoler, viklet paa Lampesokler, og Anodespændingen er stabiliseret med et Neonrør (Philips 4376). Frekvensmetret benyttes tillige som Monitor, idet Hovedtelefonen med en Omkaster kan skiftes imellem Modtager og Monitor. Senderantennen er en 19,5 m lang Zeppelin med 11 m lange Feedere, og Modtagerantennen er 33 m lang. Modtageforholdene er ret daarlige paa Grund af stærke Forstyrrelser fra Sporvognene, og Antennerne er begge skærmet paa de tre Sider af elektriske Ledninger og paa den fjerde Side af Huset, saa det er maaske ikke saa mærkeligt, at der ingen særlige Resultater er at opvise. Som et Kuriosum kan dog anføres, at jeg udover Europa kun har haft to Forbindelser, nemlig ZL3AS og W7WP, begge paa 14 MC omkring Nytaar OZ2Q. 84

5 Effektiv Sammenkobling af Forstærkertrin i Sendere. Efter «QST». Den her omtalte Metode er egentlig ikke noget nyt. Den er blot ikke meget kendt og fortjener derfor at blive beskrevet. Gitterspolen kan vsere viklet af tynd Traad paa en lille Form og afstemt f. Eks. af en Neutrodynkondensator el. lign. Kondensatoren C maa naurligvis være i Stand til at modstaa Summen af Styretrinets Anodespænding + det styrede Trins Gitterspænding, ganske som ved normal kapacitiv Kobling. Gitterspænding kan opnaas, paa hvilken Maade man maatte ønske. FD- eller PÅ-T'rin FÅ Trl'n. Betragter vi Diagrammet, ser vi let, at en Flytning af C-Ledningen s Aftapning paa Pladespolen i Retning af dennes Jordende bevirker en Formindskelse af den overførte HF-Spænding. Til at begynde med anbringer man Aftapningen fast paa Gitterspolen, mens man opererer med Pladespolen. Flytter vi nu dennes Aftapning bort fra Pladeenden af Spolen, faar vi Koblingen til at frembyde en højere Impedans overfor Styretrinet, hvis Pladestrøm som Følge deraf vil formindskes. Omvendt, flytter vi samme Aftapning imod Pladeenden, faar vi Koblingen til det styrede Trin til at frembyde en lavere Impedans overfor Styretrinet, hvis Pladestrøm følgelig vil gaa i Vejret. Men om Gitterstyrespændingen paa det styrede Trin vil forøges samtidig med denne Forøgelse af Styretrinets Input afhænger udelukkende af de Impedanser, der kommer i Betragtning. Hvor vigtigt det er at forstaa dette Punkt bemærkedes, da Forf. byggede et FD-Trin med et Type 10 Rør. Trinet fordoblede fra 7020 til KC/s, men tog altfor megen Pladestrøm og blev varmt. Samtidig var Styrespændingen paa næste Trin for lav. For at forbedre Virkningsgraden blev Gitteraftapningen flyttet opad fra Jordenden af Spolen, idet Pladeaftapningen stod fast (ca. 1 Vinding fra Jordenden). Resultatet var tilfredsstillende: FD-Trinets Input faldt til Halvdelen af dets tidligere Værdi, mens Styrespændingen til næste Trin steg til ca. det firedobbelte. Man vil se, at dersom Pladeaftapningen flyttes helt op til Pladeenden og Gitteraftapningen op til Gitterenden, bliver Systemet en almindelig kapacitivt koblet Opstilling med en afstemt Kreds i Stedet for en Gitterdrossel. Den temmelig skarpe Afstemning af Gitterkredsen giver os den store Fordel, at de højfrekvente Impulser holdes paa deres Plads, og det er givet, at den afstemte Kreds til enhver Tid er selv den bedste Drossel overlegen. For at undgaa at skulle operere med et større Antal Afstemningshaandtag ved Flertrinssendere kan man vikle Gitterspolerne saaledes, at der paa hvert enkelt Baand er Resonans ved tilnærmelsesvis den samme Indstilling af den til Kredsen hørende Afstemningskondensator. Man kan saa kompensere for mindre Afvigelser ved Efterindstilling af Styretrinets Anodespole, da Pladeog Gitterkredse i nogen Grad vil laase hinanden, forudsat at Koblingen mellem dem er fast nok. Det er vanskeligt at specificere nøjagtige Spoleværdier, da Ledningskapaciteten spiller en ikke ringe Rolle, men i Almindelighed bør følgende Retningslinjer iagttages: Brug Low-C Gitterkredse for at opnaa saa stor Spænding som muligt. Giv hver Gitterspole ca. 17a Gang saa mange Viklinger som den tilsvarende Pladespole og tilpas den saa ved at borttage et Par Viklinger ad Gangen, indtil den er o. k. (Oversat af OZ5MK). Almindelig Elektroteknik. Af Ingeniør M. BANG, OZ7WB. (Fortsat.) Det magnetiske Felt, En Magnets Omgivelse befinder sig (efter Faraday) i en særlig Tilstand, som man kalder et magnetisk Felt. Man betegner Feltet ved Feltlinier, Kraftlinier. En Forestilling om dette Felt faar man, naar man paa et Stykke Papir, der er anbragt ovenpaa en Magnet, drysser Jern-Filspaaner. Disse indstiller sig paa en ganske bestemt Maade. Feltlinierne forløber udenfor Magneten fra Nordpol til Sydpol. I Magneten forløber de fra Sydpol til Nordpol. Det Antal Feltlinier, der gaar lodret gennem en Flade paa F cm 2, kaldes pi (Phi). B er det Antal Feltlinier, der gaar gennem 1 cm,. Man har saa pi = B. F. pi maales i Maxwell. Enheden for B d. v. s. 1 Feltlinie pr. cm benævnes 1 Gauss. Et Felt benævnes homogent, naar der gennem samme Flader gaar lige mange Feltlinier, d. v. s., at B altsaa er en konstant Størrelse. Saadanne homogene magnetiske Felter er f. Eks. Jordfeltet indenfor et Rum, hvor intet Jern befinder sig og Feltet i en Spole, hvorigennem der gaar Strøm. 85

6 Sender man en Strøm gennem Vindingerne i en lang Spole, opstaar der ligeledes et homogent Felt i Spolens Indre, som ogsaa kaldes magnetisk Induktion. Retningen af Feltet bestemmes ved følgende: Lægges højre Haand paa Spolen, saaledes at Fingrene peger i Strømmens Retning, vender Tommelfingeren mod Spolens Nordpol. Ved Forsøg findes, at Felttætheden B vokser med Produktet af Strømstyrken i og Spolens Vindingstal w det saakaldte Amperevindingstal AV = iw, men aftager med Spolens Længde. Man definerer som den at man med de to Mellemfrekvenskredse opnaar større Selektivitet, og antagelig vil det ogsaa vise sig lettere at fjerne Vekselstrømsbrummen her end ved en Opstilling med LF-Forstærkning. Denne Brummen stammer som oftest fra Detektoren og vil altsaa yderligere blive forstærket i paafølgende Rør. (A/cm) og skriver Felttætheden (magnetisk Induktion) B=μH Gauss. μ (My) kaldes Permeabiliteten. Er Spolens Hulrum fyldt med et umagnetisk Materiale, Luft eller Træ, saa har μ den konstante Værdi μ = 1,257 eller 0,4 μ. Derimod har μ en væsentlig større, men ikke konstant Værdi for magnetiske Materialer; μ er saa B : H Opfører man i et retvinklet Koordinatsystem Værdierne for H som Abcisse, de tilhørende ved Maaling bestemte Værdier for B som Ordinat, faar man en Kurve frem, den saakaldte Magnetiseringskurve. At Permeabiliteten li ved magnetisk Materiale er saa stor, forklares ved at Molekylerne i magnetisk Materiale er smaa Perma-Magneter, som i Materialets umagnetiske Tilstand er ordnede saaledes, at deres Virkning udadtil ophæves. Anbringer man Materialet i en Spole, der gennemløbes af Strøm, bliver mange af Molekylerne drejet og frembringer en stærk Magnet. Hører Spolens Retningsvirkning op, Strømmen afbrydes, saa vender de fleste Molekyler igen tilbage i deres tidligere Leje. Materialet mister sin Magnetisme paa nær en lille Smule, den saakaldte remanente Magnetisme. Hærdet Staal beholder sin Magnetisme og bliver saaledes en permanent Magnet, naar det magnetiseres. SUPERHETERODYN-MODTAGEREN IL Af ERNST ELIASEN. (Fortsættes.) Fi(J. / Den første Modtager var da ogsaa bygget saaledes: Blandingsrør Mellemfrekvensforstærkning Detektor. Imidlertid viste den sig aldeles umulig at faa til at arbejde paa Grund af Instabilitet. Samtlige Rør oscillerede baade i Tide og i Utide. For at opnaa større Forstærkning var der anvendt en Pentode som Detektor, og den var aldeles ustyrlig. Men da en Udskiftning af denne med en Triode og yderligere Afskærmning af forskellige Komponenter ikke viste Tegn paa større Forbedring, gav jeg op efter at have arbejdet med den i 2-3 Uger. Det var altsaa med nogen Spænding, jeg sluttede den nye Opstilling til Nettet. Denne Gang anvendtes Skemaet B i Fig. 1 altsaa: Blandingsrør Detektor LF-Forstærker. Denne Gang arbejdede Modtageren omtrent omgaaende, og efterhaanden er jeg blevet saa tilfreds med den, at jeg tør omtale den nærmere her i OZ. Som omtalt i den foregaaende Artikel skal jeg denne Gang beskrive den simpelst mulige reelle Superopstilling. Konstruktionen her er ikke forsynet med specielle Anordninger, idet man gør bedst i først at gøre sig fuldt fortrolig med en straight Model. Inden jeg paabegyndte Bygningen af Modtageren, spekulerede jeg en hel Del over, hvilket af de to Skemaer, jeg skulde anvende. Opstilling A har teoretisk adskillige Fordele fremfor den anden; bl. a. er det klart, 86 Diagrammet er vist i Fig. 2. Der er egentlig ikke mange Ben i det, naar man først har kigget lidt paa

7 det. Oktodens Funktion omtaltes i den foregaaende Artikel, og Resten af Modtageren er jo blot en Detektoropstilling, fast afstemt til den fastsatte Mellemfrekvens. Lad os se lidt nærmere paa de anvendte Komponenter i Modtagerens enkelte Afsnit". Blandingskredsene. Naar man har stillet Kravet til let Betjening ved en Kortbølgemodtager, bliver det første Spørgsmaal, der melder sig: faste eller udskiftelige Spoler? Som bekendt kan der siges 117 Ting for eller imod faste Spoler. Saadanne er imidlertid anvendt her. Jeg har simpelthen brugt 2 Stk. Prahn -Kortbølgespoler. De er forsynet med 3 Viklinger, passende til 14, 7 og 3,5 MC Baandene, og med en Kapacitet paa 150 cm dækker man det samlede Kortbølgeomraade fra 14 til lidt over 3,5 MC. De to hertil hørende Omskiftere er koblet sammen og betjenes af Knappen længst tilvenstre paa Forpladen. Kondensatorerne til Afstemning af Udgangs- og Oscillatorkreds er ogsaa paa samme Aksel. Desværre er der ikke Dobbeltkondensatorer af passende Kapacitet i Handelen. Jeg har fjernet et passende Antal Rotorplader af en dobbelt Torotor"-Kondensator, Model L, og selv om den fylder lidt rigeligt, er den yderst anvendelig. Kondensatoren trækkes af en Tromleskala, hvis Aksel for yderligere Finindstilling er forsynet med en LK-Mikroskala. Det giver en behagelig Indstilling, naar det drejer sig om at fastholde en svag DX-Station. Mellemfrekvens-Detektoren, Fastlæggelsen af Mellemfrekvensen kan godt give Anledning til en Del Spekulation. Sagen er jo, at man ved Kortbølgesuperen som ved en moderne BCL-Super gerne vil undgaa de ældre Superes største Fejl, nemlig at høre Stationen to Steder paa Skalaen". Som det maaske er bekendt, vil en given Indstilling af Oscillatoren svare til to forskellige Frekvenser, nemlig f = fo + fm, hvor fo er Oscillatorens Frekvens og fm Mellemfrekvensen. Maaske udtrykkes det bedre ved et Eksempel. Tænker man sig Oscillatoren afstemt til 7000 KC, og en Mellemfrekvens paa 200 KC, saa vil Modtageren arbejde paa Frekvenserne KC og i- 200 = 6800 KC og man vil altsaa for denne Indstilling høre to Stationer. Paa længere Bølgelængder kommer man let til Løsningen af denne Ubehagelighed. Ved et Baandfilter skaffer man sig den fornødne Selektion, saa man f. Eks. udelukker Stationen med den lavere Frekvens. Værre paa korte Bølger. De fleste ved, hvor liden Rolle HF-Afstemningen spiller ved en SW-Modtager. Resonanskurven er saa flad, at selv om man afstemmer til 7000 KC, saa vil Kredsen ikke yde nævneværdig Modstand for Frekvenser, der ligger 1000 KC eller mere fra Resonanspunktet. Umuligt er det ikke at skære Spejlfrekvensen bort, men det kræver mindst et HF- Rør som Forselektion og en Mellemfrekvens af KC. Imidlertid er Genen ved Spejlfrekvenserne ikke saa stor, som man maaske vil antage. Bliver en Station forstyrret paa den ene Indstilling, vil man som Regel finde den forstyrrelsesfri paa den anden. For ikke at komplicere Apparatet lader jeg altsaa, som om jeg ikke hører Spejlfrekvensen og vælger som Mellemfrekvens-Transformator Prahn s Type C, 140 KC, med Tilbagekoblingsvikling. En Super er sædvanligvis ikke forsynet med Tilbagekobling, men det er naturligvis nødvendigt, dersom man ønsker at modtage CW-Stationer. D. v. s. en moderne Kortbølgesuper er egentlig forsynet med en særlig Oscillator, der forsyner de indkomne Signaler med en saakaldt beat-note". Dette Arrangement skal jeg imidlertid vente med at omtale til en senere Artikel. Det er bedre først at faa Modtageren til at arbejde uden yderligere komplicerende Elementer, og iøvrigt overflødiggøres Tilbagekoblingen ikke, selv om man tilbygger en særlig beat-oscillator". LF-Forstærker og Eliminator. Om disse er der egentlig ikke stort at sige. LF- Trinet er en ganske almindelig modstandskoblet Pentode. Angaaende Eliminatorens Indbygning i Apparatet, saa maa jeg bekende, at jeg var saa optimistisk at tro, at det kunde lade lade sig gøre at fjerne en eventuel Brummen. Der er lidt, og jeg anbefaler ikke at forsøge Sammenbygningen. Iøvrigt er det formaalstjenligt at indbygge et Tonefilter, der kun lader de højere Frekvenser passere. Som jeg nævnede i forrige Artikel, drejer det sig ikke om Bygningen af en Musikmodtager. Rør, Modstande, Kondensatorer etc. Hele Chassi et er fremstillet af ret svær Zinkplade. Der er anvendt Mellembundsmontering med Mellem 87

8 bunden hævet 5 cm, saaledes at der er rigelig Plads til at anbringe Omskifteren S, Tilbagekoblingskondensatoren og Volumenkontrollen under denne. Delenes Anbringelse er vist paa Arrangementstegningen Fig. 3. men man opnaar selvfølgelig samme Resultater med Rør af andre anerkendte Fabrikata: Oktode: M0465 (Blandingsrøret), HF-Pentode: HP4106 (Mellemfrekvens-Detektoren), Udgangspentode: APP4120 (LF-Forstærkeren). Ovenstaaende er som nævnt den simpleste Konstruktion af en Kortbølgesuper, men alligevel er den kraftig og selektiv. OZ7GL, som bor ca. 100 m herfra, breder sig ikke over flere Grader paa Skalaen end de øvrige danske Stationer, og hans Virksomhed generer altsaa ikke et Resultat, man kun delvis opnaar med en 1-V-l Modtager af nyeste Konstruktion. Det kunde altsaa synes, som om ovennævnte beatoscillator aldeles ingen Berettigelse havde, men den medfører flere Fordele end yderligere Selektivitet, bl. a. faar man ringere Baggrundsstøj. Men det Spørgsmaal skal vi senere se paa. Forhaabentlig indeholder ovenstaaende tilstrækkeligt til, at en eller anden giver sig i Kast med Opgaven. Iøvrigt skal jeg med Glæde prøve at besvare eventuelle Spørgsmaal desangaaende. Alle varme Ledninger er ført i skærmet Flex, Blandingskredsene er afskærmet, og endelig bemærkes Skærmen om Oscillatorspolen. Denne sidste skulde ikke være strengt nødvendig, men fjernede en sidste Rest af Instabilitet og gav en ringe Styrkeforøgelse. HF- Droslen i Mellemfrekvens-Detektoren er naturligvis af almindelig Radiofonitype, hvad der forøvrigt gælder for alle Komponenterne bortset fra Spolerne. Følgende Værdier og Betegnelser refererer til Diagrammet : Cl C3 C6 C8 Kondensatorer, 2x150 cm modificeret Torotor Model L. 100 cm Blokkondensator cm var. Glimmerkondensator. C15 C2, C7, C9-1 MF. C4, C11-0,1 MF. C10-25 MF elektrolytisk Blok for 50 Volt. C12 - C13 - C14 - RI R3 R5 R7 R9 8. MF 4 MF 16 MF 250 Ohm Megohm. 400 Modstande. R Ohm R R R Udglatningsdroslen er paa 2 X 325 Ohm. variabel. Der er anvendt følgende Tungsram Rør jeg anfører blot Fabrikatet af Hensyn til Betegnelserne Danske Hams. XXXI - OZ9L. OZ9L har arbejdet med Radio i en meget lang Aarrække - ikke blot som Amatør idet han har sit daglige Arbejde indenfor samme Branche. I 1932 blev 9L Medlem af E.D.R., og som bekendt er han Formand for den vestjydske Afdeling. QRA er: L. Riis Nielsen, Østre Kirkevej 31, Herning. 88

9 EN KORTBØLGEHISTORIE. Charmen ved Kortbølgearbejdet hidrører for en stor Del ved de korte Bølgers Uberegnelighed. Man kan altid komme ud for Overraskelser af den mest forbløffende Art. Forleden nærmere betegnet d. 26. Marts 1935 sad jeg og gennemsøgte 7 MC-Omraadet. Der hørtes som sædvanlig en Mængde kraftige europæiske Stationer, ON, F, OK; o. s. v foruden naturligvis lokale Københavnere. Saa hører jeg en Station stemme sin Bølge ind. Han er R9, saa kraftig, at jeg kan høre Modulationen hidrørende fra Vibration i Afstemningskondensatoren, og jeg siger til mig selv: Det er nok en Østerbromand, som skal til at forstyrre mig. Stationen begynder en CQ og undertegner W2DJY. Det er Løgn!, siger jeg saa højt, at Husfruen kommer farende, ser paa mig og hovedrystende gaar sin Vej.- Fuld af ædel Harme over saa skændigt et Misbrug af Kaldesignal giver jeg en Svaropkaldning : jeg vilde foreholde Manden det tarvelige i hans Handlemaade. Han starter, netop som jeg skifter over, men kalder ikke mig, men W2BXA. Det er mærkeligt. Ikke nok med at han bruger falsk Kaldesignal; han fører en hel QSO med en fiktiv Amerikaner. Mens han sender, lytter jeg Omraadet igennem: D, PA, U, F, G, -nej ingen, absolut ingen DX-Stationer. Kun den sædvanlige Kaglen af Europæere. Nu er han færdig med QSO en og smælder en ny CQ ud; han rasler mine Membraner, og jeg maa sidde med Telefonerne helt nede paa Kinden. Jeg kalder ham igen, let mystificeret, men endnu svært harmfuld. Skifter ; jo, nu er det mig, han svarer. I fri Oversættelse siger han: Goddag, Bessefar; den gaar ikke; De er for kraftig, QSA5 R7-8 T9 ; hvad er Deres rigtige Kaldesignal? Jeg er en gammel Rotte, saa mig kan De ikke narre! Ud med Sproget, please! Naa saadan; han fører Krigen over i Fjendens Land! Men jeg har ogsaa en Smule Kendskab til Kortbølge. Altsaa siger jeg: Beklager, men her er det mig, som har Ret; hvad er Deres rigtige Kaldesignal? Han: Nu er det ikke sjovt længere; min QRA saadan og saadan i Newark. Vent lidt! Han kalder W2BXA og beder ham lytte med. Paa Opfordringen kommer jeg igen: Synes heller ikke det er sjovt længer; min QRA det og det; pse QSL, saa jeg kan faa Bevis! Han: Ja, pse QSL, saa jeg kan faa Bevis! Saadan' sluttede vi, begge Parter lige kloge. Men QSL bekræftede Rigtigheden af den stedfundne QSO. Hans Input var 2000 Watt, mit 35 Watt. Det var det mest ejendommelige Tilfælde af gensidigt Nedslag, som jeg nogensinde har oplevet. W2BXA havde jeg ikke kunnet høre, men han havde til Gengæld hørt mig R8. Det er den Slags Oplevelser, som stadig gør Kortbølgelivet værd at leve. OZ7T. Hvad med Moralen? Danmark er et lille, hyggeligt Land, og dets Indbyggere er smilende, veltilfredse og velnærede i hvert Fald siger Udlændinge, at saadan er vi. Og det samme lille Lands Amatører, er de af samme Slags? Ja, som Regel, men desværre ikke altid. Moralen er somme Tider lidt anløbet, skønt man ikke ser det bag Smilet. Lad os ta et Eksempel: En eller anden god dansk Ham har siddet og kaldt forgæves en hel Aften uden at faa saa meget som et lille Pip derude fra den store Verden, og Resultatet bliver, at Galden gaar i Blodet, og Amatøren bliver godt gal i Hovedet. Saa siger han til sig selv: Naa, saa I vil ikke svare. Men jeg skal F... g... faa jer til det! Og saa er det, Moralen sættes over Styr. Han giver sig selv et godt DX-Call, f. Eks. ZL2VX, og nu gaar det løs midt i 7 MC Baandet med en lang eller for andres Vedkommende kort CQ'DX Opkaldning. Ja, men kan noget saadant da virkelig passere? Meget værre! Der er dem, der gennemfører QSO med europæiske eller andre Amatører under falsk Kaldesignal og lader den anden Part blive i god Tro. At man den 1. April narrer en anden OZ-Ham til at tro, at han har haft en fin DX, det er een Ting, naar man da fortæller ham Sandheden, men det andet? Ja, hvad med Moralen? Og saa er der den Amatør, som synes, at hans DX- Trofæer ikke staar i Forhold til Ønskerne og navnlig Naboamatørens. Naturligvis er han et meget beklageligt Menneske, og da han ofte selv er klar over dette, er der intet at sige til, at han forsøger at rette paa Forholdet. Hvis han saa gjorde det ved at forsøge at faa QSO med DX men Nej, det er jo meget nemmere selv ved Hjælp af nogle Lytlerkort at fabrikere et Par gode DX-Rekorder, som kan stikke andre i Øjnene. Naar den samme Amatør har Forbindelse med andre, sender han nok saa flot: Ere best DX ZL es W6, skønt der foreløbig kun i Tankerne er opnaaet Forbindelse med disse Steder. Ja, ja lad os sige, det er Fantasien, der løber af med ham; lad os endelig ikke give det værre Navne. Men hvad skal man saa sige om en Amatør, der bevidst prøver at genere en Naboamatør, fordi Amatøren selv tror, at Æteren udelukkende er til hans private Brug, og hvad skal man sige til en Unlis, der beder En om at QRT, saa ogsaa han kan komme til 89

10 og ovenikøbet udtrykker dette Ønske paa meget udiplomatisk Manér? Nej, lad os endelig ikke komme ind paa, hvad der siges og navnlig kan siges i saa Tilfælde, for det egner sig ikke til Gengivelse. Men jeg tillader mig igen at spørge: Hvad med Moralen? Og forresten, saa gør OZ-Amatører slet ikke saadan noget. De er jo saa søde og rare og smilende alle sammen! Onkel Hartley. E.D.R.s Sommerlejr. Det er næsten ikke til at forstaa, at vi atter skal til at tænke paa Sommerlejr. De af os, som oplevede den herlige Uge paa Hvidbjerg sidste Sommer, har det endnu i saa friskt Minde, som var det kun faa Maaneder siden. Men Fakta er, at Sommeren atter har holdt sit Indtog i Danmark, og vi skal alle se at faa anvendt Ferien paa en saa god Maade som muligt. Vi ved, at Stamgæsterne i E.D.R.s Sommerlejr vil sige: Tag til Hvidbjerg! Det er nemlig paa denne dejlige Plet - en skøn Blanding af Klitlandskab og Plantage det skal foregaa igen i Aar. Allerede sidste Sommer blev det besluttet at fortsætte paa Hvidbjerg, da det i alle Henseender er det ideelle Sted. Det er centralt for hele Landet, Omgivelserne er smukke og idylliske, og saa findes der den herligste Badestrand lige nedenfor Bjerget. Vi har atter i Aar sikret os den fine Lejrplads, vi havde sidste Sommer, saaledes at der igen kan blive opstillet det bedst tænkelige Antenneanlæg. Af Hensyn til nye Medlemmer skal vi oplyse, at Hvidbjerg ligger ved Vejle Fjord. Bjerget er synligt i vid Omkreds som en hvid Top mellem grønne Marker. Nærmeste Landsby er Gaarslev (ca. 2½ km fra Lejren), og til Børkop er der ca. 4½ km. Postadressen bliver E.D.R.s Sommerlejr, Hvidbjerg pr. Børkop. Hvidbjerg ligger lidt nærmere Fredericia end Vejle. Deltagere Syd fra kan mest praktisk tage til Fredericia og Deltagere Nord fra til Vejle. Mellem disse Byer gaar der Rutebil, som standser ved Hvidbjergvejen, hvorfra der kun er ca. 1 km til Lejrpladsen. Ogsaa fra Børkop Station gaar der Rutebil til Hvidbjergvejen. Paa Grund af Bevoksningen kan Antennemasterne ikke ses nede fra Vejen, men til Vejledning for besøgende Medlemmer anbringer E.D.R. et særligt Vejviserskilt, som det lønner sig at kigge efter. Lejren aabner Søndag den 14. Juli og slutter Søndag den 21. Juli. Deltagerne bedes indtegne sig inden 5. Juli ved Henvendelse til OZ s Redaktør med Angivelse af Ankomstdato, saafremt man ikke kan deltage hele Ugen. Det henstilles til Ejere af Telte om at tage disse med. Alle Medlemmer af E.D.R. er velkomne som Gæster, men det bemærkes, at ingen af Søndagene er velegnede til Besøg især ikke den sidste hvis man ønsker at se hele Lejren i fuldt Sving. Ogsaa Gæster kan faa fuld Kost i Lejren, men kommer der større samlede Selskaber, som ønsker at blive bespist, maa det meddeles i Forvejen. Opholdet i Lejren koster for hver Deltager 2,25 Kr. pr. Døgn, naar man tegner sig for hele Ugen, ellers 2,50 Kr. pr. Døgn. Heri er inkluderet samtlige Udgifter til Pladsleje, fuld Kost, det tekniske Anlæg m. m. I Lejren serveres Morgen- og Aftenmaaltid, bestaaende af henholdsvis Kaffe med Brød og Smørrebrød med forskelligt Paalæg, Middagsmaaltidet er to Retter borgerlig Mad, som indtages paa Hvidbjerg Badehotel. Hver Deltager bedes medbringe en Hovedtelefon, Kniv, Theske og Krus. Desuden: Tæpper (eventuelt Sovepose) samt et Pudevaar og en langstrakt Sæk (Madras) til at fylde med Hø. Endvidere: Viskestykke, Sæbe, Haandklæde og andre Toiletgrejer. Et ekstra Sæt Tøj, som kan skaane det pænere Rejsetøj vil det ogsaa være klogt at medtage. Desuden vil transportable Sendere og Musikinstrumenter være meget velsete. Der vil blive valgt en særlig Lejrledelse, som forestaar den daglige Drift, men iøvrigt maa hver Deltager forpligte sig til at tage sin Part af det forefaldende Arbejde, saa alle i lige høj Grad kan holde rigtig Ferie. Det bliver ikke meget Arbejde til hver, naar det fordeles paa saa mange. Sidste Aar var det som bekendt DR053, der saa godt som ene trak hele Læsset, men en saadan Ordning er ikke holdbar og er heller ikke Kotume i andre Lejre. Deltagere med egen Husholdning modtages ikke. Naturligvis vil der igen blive opstillet en Lejrsender, som kan høres over hele Landet med Telefoni. Medlemmer, som kan tænke sig at stille en Sender til Raadighed, bedes henvende sig til Redaktøren snarest. Alle Udgifter, der paailøber ved Udlaanet, vil selvfølgelig blive dækket af Lejrens Kasse. Foruden lokale tekniske Forsøg vil Senderen blive anvendt til Reportage fra Lejren, saa vore hjemmeværende Kammerater kan faa et Pust med af de glade Dage paa Hvidbjerg. Nærmere Oplysninger om det tekniske Anlæg og Tidspunktet for de officielle Udsendelser fremkommer i næste OZ, der vil udkomme Lørdag den 13. Juli. Det tilraades alle Interesserede at indtegne sig i god Tid, da der af rent praktiske Grunde maa sættes en vis Grænse for Tilslutningen. Mange har paa Forhaand meldt sig som Deltagere, og der er ingen Tvivl 90

11 om, at Sukces en allerede er sikret. Fra tidligere Aar ved vi, hvor dejligt der er i E.D.R.s Sommerlejr. I næste Maaned skal vi have en uforglemmelig og tillige umaadelig billig Ferie sammen med gode Kammerater. Det skønne og idylliske Hvidbjerg bliver Centrum for den danske Amatørbevægelse fra 14. til 21. Juli! E.D.R.s Sommerkonkurrence. Vi indbyder denne Gang vore Medlemmer til en Konkurrence under en Form, der ikke tidligere har været forsøgt i E.D.R. Tilsyneladende er der i Aar Hausse i transportable Stationer, og der laves sikkert i Sommerens Løb mange fikse Konstruktioner men hvem laver den mest hensigtsmæssige? Ja, det er netop det, Konkurrencen gaar ud paa. I Betragtning af de forskellige Synspunkter, der kan gøres gældende m. H. til transportable Stationer, har vi inddelt disse i følgende Grupper: 1) Stationer for all-round Arbejde, event. DX, med Nøglebetjening. 2) Stationer for Telefoniarbejde med Indland paa 3,5 MC. 3) Stationer for 56 MC Arbejde. De nærmere Regler er: 1) Deltagerne udarbejder en nøje Beskrivelse af Stationen med Diagrammer,Fotos og Arrangementtegning, beregnet til Offentliggørelse i OZ. Teksten maa højst fylde 3 Spalter. 2) Konstruktioner direkte kopierede fra OZ eller andre Radiotidsskrifter kommer ikke i Betragtning. 3) Beskrivelserne indsendes inden 15. September til E.D.R. 4) Bestyrelsen nedsætter en Dommerkomité, hvis Afgørelser er inappelable. Der udsættes indenfor hver af ovenstaaende Grupper en 1. og 2. Præmie. Saafremt der i een eller flere Grupper ikke indkommer kvalificerede Arbejder, kan Dommerkomiteen undlade at uddele Præmier. Præmielisten bliver bekendtgjort i OZ s Juli-Nr. Bestyrelsen. QSL-Centralen. I Maj Maaned er QSL-Centralen blevet benyttet endny flittigere end i de foregaaende Maaneder. Dette skyldes de mange licenserede Stationer, der er kommet til i den sidste Tid. Til OZ-Hams, som har haft Kuverter inde, er sendt 2065 Kort, og Centralen har modtaget 2164 Kort til Viderebefordring fra danske Amatører. Fra DR-Amatørerne er modtaget 112 Kort, og 96 er tilsendt. Kort, der indsendes til Centralen, bedes lagt i alfabetisk Orden efter Prefixes og hver Verdensdel for sig. Dog bedes OZ-Kort lagt forrest. Denne Ordning vil lette QSL-Manageren betydeligt, og eventuelle Fejlsorteringer vil helt kunne undgaas. Naar en stor Sending Kort fra Udlandet kommer, sker det gerne, at der til de enkelte Amatører er saa mange Kort, at Brevene bliver overvægtige, naar de kun er frankeret med 15 Øre. QSL-Centralen ordner det imidlertid paa den Maade, at der tages Frimærker fra en anden Kuvert (hvis der er flere). 10 Øre paaklæbes den med 15 Øre frankerede Kuvert, og et Femøres Frimærke samt den defekte Kuvert vedlægges Brevet. Ved denne Ordning sparer Amatørerne 2 til 3 Kuverter, idet der for 15 Øre som bekendt kun kan sendes 50 g, mens der for 25 Øre kan sendes 250 g. Kuverter, der indsendes, bedes tydeligt adresseret og frankeret med et 10 Øres og et 5 Øres Frimærke (jvnf. ovenstaaende). Forsendelser til QSL-Manager og Postbox er ofte meget overvægtige, saa Strafporto maa betales. Husk at frankere rigtigt. QSL-Centralen meddeler paa given Foranledning, at der absolut ikke viderebefordres Kort til ulicenserede Stationer. Kort til saadanne OZ-Stationer vil blive returnerede. Kort fra Udlandet til unlis OZ-Stationer bliver omhyggeligt gemt, og ved Hjælp af dem er E.D.R. nu i Stand til at opspore et betydeligt Antal af de ulovlige Sendere, der i Løbet af det sidste halve Aars Tid har floreret. Af Kort, der modtages fra Udlandet, er indtil Trediedelen bestemt for ulicenserede Stationer. Paa mange Kort er Kaldesignalerne skrevet meget utydeligt, og særlig ofte er det galt med I eller J. F. Eks. kan det ved mange Lejligheder være svært at se, om det skal være OZ7JM eller OZ7IM, OZ3I eller OZ3J o. s. v. Mange Kort har ogsaa faaet et O for meget med. Dette er i de fleste Tilfælde en Fejlhøring (el. -Sending), som fremkommer ved, at O et i OZ er klistret bagpaa. F. Eks. forveksles OZ5K og OZ5KO ofte, Vælg derfor aldrig et Kaldesignal, der ender paa O. Med Hensyn til Valg af QSL-Kort er der nogle Ting, der bør tages i Betragtning. Mange Amatører har en glimrende Evne til at lave nogle livlige og smukke Kort, men der er ogsaa mange, der ikke tager Hensyn til Udseendet. Kortene bør være livlige og sirligt udfyldt. En hel Del skriver Kortene næsten ulæselige, og der er DR-Amatører, som glemmer at notere Dato og Klokkeslet eller begge Dele! Kort i Standard-Udførelse er mange Gange kedelige, men dér kan ogsaa findes pæne Kort, der er værd at se paa. Et Firma herhjemme lavede før i Tiden nogle 91

12 meget pæne Kort med Raadhuspladsen som Baggrund. De er imidlertid nu erstattet af nogle mildest talt rædselsfulde Kort, som paa hele Forsiden har Reklame, mens den ene Halvdel af Bagsiden er beregnet for Rapport- Udfyldning. En saa effektiv Reklame er vist aldrig før set paa QSL-Kort. I Udlandet gaar man i hvert Fald mere diskret frem. OZ7GL. MISBRUGET FORTSÆTTES. Igennem flere Maaneder har vi bragt adskillige Klager fra vore Medlemmer, som mærker, at deres Kaldesignal misbruges. Det er en ret usædvanlig Situation her i Landet, idet de ulicenserede Amatører hidtil omhyggeligt har undgaaet at benytte licenserede Calls. Denne Gang er det gaaet ud over OZ7G, som skriver: En Mand i Sønderborg er saa venlig at bruge mit Kaldesignal lidt rigeligt i Øjeblikket. Jeg siger ikke noget til, at det sker en Gang imellem (De er altfor flink, 7G! Red.), men det giver mig for meget Arbejde at skille hans Kort ud fra mine, som Forholdene er nu. Der findes andre Bogstaver og Tal i Alfabetet end netop de, jeg har Tilladelse til at bruge. Derfor pse vælg et andet Call, dear OM i Sønderborg." Ogsaa OZ7F s Kaldesignal misbruges nu, hvad en hel Del QSL-Kort beviser. Paa et af dem opgives QRA Alsen". Dette giver os et værdifuldt Fingerpeg. Der er nemlig overvejende Sandsynlighed for, at samtlige Misbrug skyldes een og samme Mand nemlig ham, vi saa ofte har beskæftiget os med, og som altid opgiver sin QRA paa Tysk. Ingen af vore Medlemmer paa Als kender noget til den mystiske Amatør, som aabenbart morer sig med at benytte samtlige licenserede OZ-Kaldesignaler. Der er derfor ingen Grund til at tro, at Moralen blandt de ulicenserede Amatører her i Landet er blevet slappere - selv om den kunde højnes betydeligt ved Licensering. Hele Miseren skyldes højst sandsynligt en enkelt Mand, og det er endda tvivlsomt, om han bor Nord for Grænsen. Hvis det saaledes er en ulicenseret tysk Amatør der er jo mange i Nordtyskland, som kan lidt Dansk saa vil det være meget svært at paagribe ham. Men E.D.R. vil gøre sit yderste for at faa Fyren uskadeliggjort. Alle Oplysninger modtages med Taknemmelighed, og særlig fra Amatører, som har haft QSO med ham, vil det være af Interesse at faa oplyst, om Manden paa Alsen" er i Stand til at sende nogenlunde fejlfrit Dansk, Red. DR-Rubrikken Redigeret af OZ-DR144 For de DR-Amatører, der ønsker at dygtiggøre sig; i Telegrafi, bringes her et Diagram til en Tonegenerator beregnet for Jævnstrøm. Ved at forandre Værdien paa Modstand og Kondensator kan man faa Tonen højere eller dybere. Lampen er en Glimlampe (Mignon), den saakaldte Signallampe, Type 220-KL. Ed. med Mignon Porcellænsfatning for Bundmontering. Hele Herligheden er monteret paa en Krydsfinerplade 10½X7½ cm. Denne har et Stykke Ebonit i begge Sider med Bøsninger til henholdsvis Nøgle og Telefon. Ledningen til Lysnettet er ført direkte ud og tilsluttes en Stikkontakt. (Der kan godt bruges højere Spænding end angivet paa Diagrammet). Det hele lukkes inde i en lille Finerkasse, 5 cm høj saaledes at Lampen rager op over denne. Ved Morseøvelserne kan man da foruden at høre tillige se Tegnene. Denne Tonegenerator er den nemmeste og billigste, man kan lave til DC. Har man fundet de rigtige Værdier, kan saavel Modstand som Kondensator være faste. Den nemmeste Form for udskiftelige Kortbølge-Spole: er de bekendte Lampesokkel-Spoler. Naar man begynder at fremstille saadanne, maa det fraraades at vikle direkte paa selve Soklen, da det Isolationsmateriale, den er lavet af, ikke altid er lige godt, og Resultatet bliver store Tab i Spolen. Det bedste er at paalime 8 Tændstikker paa Soklen med lige stor Afstand og herpaa vikle Spolen. Vindingerne kommer da til at ligge betydelig bedre fast, hvilket jo ogsaa er en Fordel. Følgende Amatører har i denne Maaned udtalt speciel Ønske om at modtage DR-Rapporter: OZ5P, 7HK 7TN, 8B og 9L. 92

13 Anmodninger om DR-Numre sendes til Kassereren. O. Havn Eriksen, Banegaardsvej 46, Hobro. Tildelingen er gratis, men sker kun til Medlemmer af E.D.R. OZ1D, Ringsted har nu paataget sig at trykke specielle QSL-Kort til Brug for DR-Amatører. Priserne vil blive de samme som for Standard-Kortene, nemlig 1 Kr. pr. 100 Stk., og kan saa paatrykkes DR-Numer og QRA i rødt. Fra Afdelingerne. Fyn. Sidste Klubaften i Odense forløb udmærket. Vi havde den Fornøjelse at se OZ7A fra Sønderjylland paa vort Møde, da han var i Odense den Dag. Ligeledes er alle Amatører fra andre Landsdele velkomne til vore Sammenkomster. Næste Klubaften bliver paa Restaurant Odense Tirsdag den 25. Juni Kl. 20. OZ9S. FRILUFTS-STÆVNE. Ligesom tidligere Aar har vi herved Fornøjelsen at indbyde alle E.D.R.-Medlemmer til Stævne paa Nybølle Galgebakke ved Espe Søndag den 16. Juni. Deltagerne mødes ved Espe Station Kl. 10,53 (Tidspunktet for Togets Ankomst fra Ringe) og gaar samlet til Bakken. Skulde Vejret blive daarligt, holdes Mødet paa Espe Hotel. Der bliver Forsøg med transportable Sendere og kammeratligt Samvær i idylliske Omgivelser. Tag Mad med til hele Dagen samt evt. en Hovedtelefon. B.D.R.s fynske Afdeling. Lolland-F alster. Friluftsmøde afholdes Søndag den 30. Juni paa Borgø i Maribo Sø. Mødested er Jernbanestationen Kl. ca. 14 ved Togenes Ankomst til Maribo. Der vil blive arbejdet med transportabel Station, og E.D.R.s Medlemmer samt alle Kortbølgeinteresserede er velkomne. Deltagerne bedes medbringe Mad til Resten af Dagen samt en god Hovedtelefon. OZ8G. Horsens. Der har været god Tilslutning til Afdelingens sidste Møder, hvor der blev diskuteret flere forskellige Radiospørgsmaal. Paa det sidste Møde besluttede man for Fremtiden at holde Møderne privat. Der skiftes mellem OZ3PA s, OZ3A s og Radioforhandler Jørgensens QRA er. Det blev endvidere besluttet at holde Møde den 1. Tirsdag i hver Maaned. Afdelingen afholder Morsekursus hver Tirsdag og Torsdag Aften. OZ3PA Sønderjylland. Stævnet i Haderslev den 26. Maj maa vist karakteriseres som meget vellykket. Deltagelsen kunde jo nok have været noget større der var 15 OB s men til Gengæld var Humøret upaaklageligt hele Eftermiddagen, og alt forløb programmæssigt. Efter at de første Formaliteter som Velkomsttale, Præsentation og fælles Kaffebord var overstaaet, overbragte OZ8FM en Hilsen fra den afgaaede Afdelingsformand, OZ7PH, som desværre var forhindret i at deltage i Stævnet. Der blev nu foretaget nyt Formandsvalg, og den skriftlige Afstemning gav til Resultat, at OZ7MP valgtes enstemmigt. 7MP takkede for Valget og lovede at gøre sit bedste til Gavn for den sønderjydske Afdeling. Auktionen over medbragt Radiomateriale blev fulgt med stor Interesse, og OZ5CC var Auktionarius. Skønt Sælgelysten egentlig var større end Købelysten, blev der dog omsat for ca. 30 Kr. ikke mindst paa Grund af 5CC s gode Talegaver. Efter Fællesspisningen blev der diskuteret forskellige Ting; bl. a. var der Stemning for et Morsekursus. Dette blev vedtaget og vil for Fremtiden foregaa over OZ7MP hver Onsdag og Lørdag Aften Kl. 20 DNT paa 3,5 MC. Der bliver 4 Omgange å 5 Minutter ved hver Udsendelse, henholdsvis med Farten 15, 30, 40 og 60 Bogstaver pr. Minut. Alle Deltagere anmodes indtrængende om at tilsende OZ7MP det modtagne Stof mindst een Gang om Maaneden til Kontrol. Endelig blev det vedtaget at holde det næste Stævne som en Udflugt til Flensborg den 30. Juni. OZ7MP. UDFLUGT TIL FLENSBORG. Søndag den 30. Juni foretager den sønderjydske Afdeling en Udflugt til Flensborg. Deltagerne bedes være tilstede senest Kl. 14 paa Hovedbanegaarden, Z.O.B. Vi vil da blive modtaget der af de tyske Amatører, som nok sørger for, at det bliver en interessant og gemytlig Dag. Der vil bl. a. blive Foredrag af en Ingeniør over Emnet: Afstemning og Neutralisering af Sendere. Desuden bliver der teknisk Spørgetime. Alle Medlemmer af E.D.R. er velkomne. OZ7MP. 93

14 TRAFFIC NOTES. Input er mellem 20 og 35 Watt. Antennen er nu Trediedels-Hertz, 40,5 m lang og 20 m over Jorden. Den er ophængt fuldstændig frit paa Træmaster, saa der ventes gode Resultater. 9L er i Gang hver Søndag Morgen og er stadig glad for DR-Rapporter. OZ9L. OZ1NW har i Maanedens Løb pyntet lidt op ved Senderen og bygget Telefonisender til de tre Baand. Maalet er WAC med Fone. Energien er 40 Watt, fuldt udstyret paa 14 MC. OZ7ON arbejder konstant paa 14 MC, men har benyttet en Del af Maaneden til Antenneforsøg. Resultatet er en 20 m Zepp, der arbejder tilfredsstillende. Af opnaaet DX nævnes: VK2 og -4, PK2, XU, VS6, VU, ZT, SU, CT3, ZB, TF samt OZ7ESK og 7ZL paa Grønland. 7ON kan ikke faa U. S. A., mens den øvrige Verden giver store QRK-Rapporter. OZ7Z har i Maj Maaned været i Luften med en lille Hartley Sender med 20 Watt, og der er opnaaet ganske gode Resultater: Wl og to Gange med W6 foruden VE, TF og VU. OZ8D melder om følgende Resultater: PY, VE4, Wl og 9 samt Rapport fra Island. WAC er opnaaet. De gamle Bakelitsokler er omskiftet med Frekventit med det Resultat, at Feederstrømmen er steget nøjagtig 20 / 0. W8ADP meddeler, at han har hørt og kaldt følgende: OZ7G, OZ7KG, OZ9WB, OZ II og 3 ulicenserede uden dog at faa QSO med andre end 8D. Han vil gerne træffe danske Hams. OZ1NW. OZ5NB er aktiv paa alle Baand, men dog særlig paa 7 MC. Senderen er her MO-PA med en særlig Slags Push-pull i PA-Trinet, og Input er ca. 30 Watt. Paa 3,5 MC anvendes alm. MO-PA med S412 i PA og paa 14 MC Push-pull med 2 Stk. P460. Af DX er opnaaet W2, FM8, SU samt Grønland. OZ5P er aktiv paa 3,5, 7 og 14 MC. Foruden hele Europa er opnaaet QSO med TF, W2 og W4. TF har rapporteret R6 og W R5. Senderen er Hartley med 6 Watt paa B409, og den giver mange T9-Rapporter. DR-Rapporter modtages med Tak og vil blive besvaret med QSL. OZ5VS er meget aktiv og laver en Mængde DX. OZ8K er travlt optaget af Studier, men er dog af og til i Gang paa 3,5 og 7 MC og paa Jagt efter DX. OZ9L arbejder for Tiden mest med Fone paa 3,5 MC. Senderen er nu TPTG, Push-pull med Heising- Modulation. En 100 Volts Anodeakkumulator er anskaffet, saa der nu er 300 Volt DC til Raadighed, og OZ2M har i den forløbne Maaned WAC. Der er opnaaet 102 DX er fordelt over følgende Lande: LU, J, ZL, CT2, Wl og 9, U9, TF, YI, SU, NX, VEl WAC er opnaaet ca. 7 Maaneder efter første QSO. OZ3A har anskaffet 2 Stk. Tungsram 040/1000 samt 1 Stk. PV 75/1000 og kommer snart i Luften efter endt Ombygning med ca. 100 Watt Input. OZ3FL har paa Grund af Varmen ikke været overvældende aktiv, men hardogfaaet: ZL 1-2-3, VU, NX, LU, ZE, ZT, ZS, W1-2-8, TF, SU, YI, U9 og CT3. Den 4/5 opnaaedes WAC paa eet Dagn. med følgende Lande: LU, ZL, NX, VU, ZE og ON. Input var 30 Watt. OZ3PA er efter et mindre Hovedeftersyn af Stationen i Gang igen og vil nu forsøge sig som DX-Jæger. OZ7HK arbejder med en 20 Watts Hartley paa 7 og 3,5 MC. Hele Europa er snart worked. 7HK vil gerne have Rapporter paa sin Fone. OZ9A har arbejdet mest paa 14 MC. Der er opnaaet QSO med W og 9, TF, SU, VU og Grønland samt J for første Gang. OZ9NH forsøger paa de tre almindeligste Bølgebaand. Bedste QSO i den forløbne Maaned er ZB. OZ9A & OZ3PA. OZ4LM har i den sidste Maaned arbejdet med Tri-tet (E463) paa 7 MC med Watt paa CO- PA. Af DX er opnaaet: W2, FM4, U9 og FM8. Han mener, at Tri-tet udmærker sig ved en enestaaende Stabilitet og Styrke. Med Goyder Lock Princippet og 15 Watt paa 3,5 MC er opnaaet QSO med FM8, og QRK var R7. OZ5U har 6-8 Watt paa PP430 i TPTG og opnaar udmærkede Resultater. Det nævnte Rør eller PP460 anbefaler han varmt til Amatører, der kun har 220 Volt. 5U venter Besøg af G2PT i Løbet af Sommeren. OZ8X har fortsat sine QRP-Forsøg med fine Resultater paa 3,5 MC. Fra Italien blev han meldt R3 med 2 Watt Input, og med 0,3 Watt fik han R4 fra en D-Station (Schwerin). 94

15 OZ9S har arbejdet paa 14 MC og haft QSO med Wl- 2 og 8, VE1 og 4, VK3 og TF. Dette er opnaaet med et Stk. RE604, efter at en for lille Pladeafstand i en Neutrodynkondensator bevirkede, at baade PA- Rør (TC04/10), MA-Meter og Sikringer sagde Farvel! OZ9WB har udelukkende arbejdet paa 14 MC i den forløbne Maaned. Der er opnaaet 150 DX-QSO er fordelt paa følgende Lande: Wl og 9, VE 1-2 og 3, PY 1-2 og 3, LU4-6 og 7, CX1.K4, FF8, FB8, SU1 og 8, CT2, YI3 og 7, VU, J2 og 5, U9 samt ZL. Et Tungsram 075/1000 Rør er anskaffet, og det arbejder fb. Der er 73 til OZ7KG fra PY1AW. OZ9S. OZ8B har bygget en CO-PA med ca. 30 Watt Input. Rørene er henholdsvis L414 og 015/400. Modulationen er Heising med 2 Stk. RE604. Endvidere er der 1 Trin Mikrofonforstærkning. Højspændingen er 500 Volt, som faas ved, at en Omformer laver 220 Volt DC om til 150 Volt AC, der saa transformeres op. DR-Rapporter er meget velkomne og vil omgaaende blive besvaret. DR 129 haaber at blive mere aktiv i den kommende Tid. Modtageren er Schnell 0-V-1, som dog snart bliver bygget om til Hartley. DR223 har bygget sig en Ensretter og er nu ved at modernisere Modtageren. Den bliver bygget saaledes, at der hurtigt kan skiftes om til ultrakorte Bølger. OZ8Q. ikke findes Lysnet. Til Gengæld er der fuldkommen Frihed for BCL. Bornholm. OZ4BR er en ny licenseret Amatør i Rønne. Senderen er MO-PA, hvor RE604 i PA giver ca. 12 Watt Input. Der bruges Heising-Modulation med 2 Trins Forstærkning. OZ4KA har ikke været meget i Luften grundet paa Istandsættelse af QRA til Sæsonen (Vandrehjem) samt Deltagelse i et Radiokursus i København. Han haaber at være aktiv ca. 15. Juni. OZ4YZ er nu aktiv paa alle tre Baand, og der arbejdes mest med CW. ON har rapporteret R9 og T9. Der arbejdes nu med transportabelt Anlæg i Sommer. OZ4KA. Kontingentopkrævningerne for Juli Kvartal er udsendt. Medlemmer, som har glemt at indløse, bedes indbetale Kontingentet paa Postkonto i nær Fremtid, saa Ulejligheden med Afmelding og Tilmelding af OZ kan undgaas. ed en beklagelig Fejl fra Reproduktionsanstaltens V Side er de 3 store Diagrammer i dette Numer formindsket saa stærkt, at de ikke er saa klare og overskuelige som ønskeligt. Klicheerne var ellers bestilt dobbeltspaltede. H. F. OZ2Q har haft ugentlig Sked med PA0IR paa 3,5 MC og har justeret sin Frekvensmeter-Monitor paany. Fra Statsradiofoniens Radiovogn (OZTR2) opnaaedes CW-QSO med Tyskland og Finland paa 3,5 MC fra Snoghøj. OZ7KG har i Maj haft en Rekord-Maaned, idet der er worked 145 DX-Stationer. Der har været gjort Forsøg med, hvormange W-Stationer der kunde blive worked paa en Aften ved at bede om korte Opkaldninger og Rapporter. Resultatet blev 36 W- og VE- Stationer paa baade 14 og 7 MC. Resultater paa 7 MC: CT3, Wl-2-3 og 8. ZL1 og 3 samt PY. Paa 14 MC: Wl og 9, SU, ZS, VP2, VE1-2-3 og 4, YI, VU, LU og MX. Med den transportable er foruden Europa worked ZL. OZ7TN er kommet i Gang med TPTG og Gittermodulation fra sin nye QRA,og Rapporter er meget velkomne. Input er kun 2-3 Watt fra Batterier, da der Misbrug af Amatørbaandet. Hære Herr Redaktør! Kunde E.D.R. ikke bede Statstelegrafen tildele OZ1K en Bølgelængde paa BCL-Baandet, da han ikke bruger sin Station til andet end Grammofonudsendelse. Han har nu baade St. Bededag og den efterfølgende Søndag givet 3/4 Times Grammofonmusik til slem Ærgrelse for mig, da han ligger paa samme Bølgelængde som mig. Jeg er saaledes helt afskaaret fra at arbejde paa 80 m om Søndagen, og da jeg regner med, at en Amatør ikke skal lege Radiofonistation, vil jeg gerne bede E.D.R. om at tage sig af vedkommende. OZ9NH. Aarhus. Ovenstaaende Klage, som falder sammen med andre Udtalelser, der er fremført for os, har E.D.R. omgaaende taget sig af. Vi haaber, at det hurtigt skal lykkes 95

16 at komme Uvæsnet til Livs, selv om den paagældende Amatør har vist sig uvillig til Samarbejde med de danske Kortbølgeamatører indenfor Foreningens Rammer. Red. Nyt paa ale Frekvenser. Fra 1. Juni har alle tyske Amatører igen faaet nye Kaldesignaler. Det sidste Bogstav angiver Distriktet, hvor Amatøren har sin Bopæl, mens de to Bogstaver efter Tallet er faste. Det bliver saaledes kun Kaldesignalets sidste Bogstav, der forandres ved QRA-Ændringer. Den kendte Amatør D4BBV (ex D4LQT), som har mange Venner her i Landet, har nu faaet Kaldesignalet D4JCV. Det er 4. Gang, han skifter! D.A.S.D. er begyndt at udstede et saakaldt DSM- Diplom (der Deutsche Sendemeister) til Amatører, som opnaar særlig fremragende DX-Resultater. Efterhaanden har saa mange faaet WAC-Certifikat, at der trænges til noget, der er endnu sværere at opnaa, og her kommer saa DSM-Diplomet, der ogsaa kan erhverves af udenlandske Amatører. Hvis mange OZ-Amatører er interesseret deri, skal vi gerne bringe de udførlige Bestemmelser i et senere Numer. Den 14. April havde I.A.R.U. eksisteret i 10 Aar. Denne Sammenslutnings Betydning omtalte vi i Spidsartiklen i OZ for Marts d. A. A.R.R.L.s Medlemstal er i det sidste Aar steget fra til og QST s Oplag fra til Eksemplarer. H. Tscherning Petersen har overdraget sin Forretning med Kortbølgedele til Firmaet Howok ved M. W. Hammerich 6 Co., Studiestræde 34, København K. Howok, som herefter er Landets eneste Specialforretning i Kortbølgemateriale, har samtidig overtaget OZ7Z s udenlandske Repræsentationer, bl. a. de kendte QCC Krystaller. (Meddelt af Kassereren pr. 31. Maj) George W. Olesen, Radio Magasinet, Knippelsbrogade 2, København S Otto Christensen, Østre Alle, Gilleleje Erik Frandsen, Vindinge, Roskilde Aksel Jensen, Jungholm, Melløse pr. Skævinge E. Høgh-Jacobsen, Degnemose Alle 87, Brønshøj Johs. Erstad, Hattesens Alle 9, København F. Nye Adresser B. Bjerregaard, Danmarksg. 48 ", Frederikshavn C. Nielsen, Algade 46, Korsør M. Bang, Strandvej 433, Klampenborg E. Haagerup Jensen, Slotsherrensv. 120, Vanløse E. Førster-Christensen, Dannebrogsgade 2 " tv -, København V Rhein Hansen, Dr. Olgasv. 20 v, København F A. Holstein Christensen, Laurids Skausgade 3 *, Haderslev. Slettet af Medlemslisten fra April Kvartal H. Hansen, Svendborg Aa. Hansen, Ringkøbing H. Laursen, Nibe J. Hansen, Odense H. Larsen, København S R. Schneider, Aalborg. J. T. Frederiksen, Thisted. W. G. Jensen, Kolding. A. Bjørn Andersen, Helsingør. H, A. Emig, Aalborg. A. H. Jacobsen, Horsens. Licenserede Amatører udenfor E.D.R. pr. 1 / OZ 1K, Ringkøbing. OZ1P, Odense. OZ3H, Svendborg. OZ5H, Lønborg. OZ5JN, Skive. OZ5TH, Skive. OZ7EU, Odense. OZ7IX, Aabyhøj. OZ7R, Aalborg. OZ2B - Jørgen Kerg, tøranderslev, INaki,*.. OZ4BR - Børge Rasmussen, Sigurdsgade 20, Rønne. Atter licenseret. OZ2E - Ernst Eliasen, Gennemløbet 7 ", Vanløse. OZ4M- J. M. Carlsen, Svendelodden 11 ", Kbhvn. N. OZ-DR229 - er tildelt A. J. Andersen, Haslevej 16, Rønne og ikke K. Jørgensen, Rønne som meddelt i sidste Nr. OZ-DR231 - S. Aa. Præstmark, Nygade 6, Holstebro. OZ-DR232 - E. Frandsen, Vindinge, Roskilde. OZ-DR233 - K. Jørgensen, Smallesund 1, Rønne. OZ udgives af Landsforeningen EXPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER, Postboks 79, København K. Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard, pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil. Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager vedrørende Tilsendelsen af OZ rettes til Postvæsenet. Sekretær: Ahrent Flensborg, Ringsted. Hertil sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. Kasserer: Otto Havn Eriksen, Banegaardsvej 46, Hobro. QSL-Manager og Annoncechef: Poul J. Jensen, Jernbane Allé 9 AIV, Vanløse. Eftertryk af OZ s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. Afleveret til Postvæsenet Fredag den 14. Juni. Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Farer, som truer Kortbølgearbejdet

Farer, som truer Kortbølgearbejdet E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

En 10-aarig Mærkedag passeres.

En 10-aarig Mærkedag passeres. B. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

De høje Priser paa Radiomateriel

De høje Priser paa Radiomateriel E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer,

Naar Hovedstadspressen laver Radio-Sensationer, TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AM ATØR-RADSO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Amatører og dog Specialister.

Amatører og dog Specialister. E. D. R. er den danske Afdeling af Internationa! Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Universal-Antenne til alle Bølgebaand. Effektiv Udstraaling fra Antenner af vilkaarlig Længde.

Universal-Antenne til alle Bølgebaand. Effektiv Udstraaling fra Antenner af vilkaarlig Længde. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945

Fremtiden sikret. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 10. 17. Aargang 1 5. Oktober 1945 E. D. R. er den danske Afdeling- af International Amateur

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Hvorfor vi arrangerer Udstilling.

Hvorfor vi arrangerer Udstilling. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal ér at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

Kortbølgeamatørens Maaleinstrumenter.

Kortbølgeamatørens Maaleinstrumenter. E. D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender- som Modtageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50 Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Radio Magasinet og Foreningens Medlemsblad

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO Oplag: 1 1 OO Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.E. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 19. AARGANG. OKTOBER 1947 Æresretten. E. D. R. s Generalforsamling nedsatte i September 1945 en Æresret, hvis Opgave var at undersøge saadanne Sager mod Personer, hvis

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere

HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Af OZ5WK, Karl Wagner Ærholm 9 6200 Aabenraa HF- bredbånds PA med TX/RX skift, til SDR og andre sendere Denne konstruktion er primært bygget til min SDR sender, men kan anvendes hvor der er brug for HF

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere