Agrometer lager- og butikskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agrometer lager- og butikskatalog"

Transkript

1 Agrometer lager- og butikskatalog -- hop direkte til afsnit ved at klikke på tekst eller billede PVC jordledning, skydemuffer, hydranter og hydrantventiler PVC limerør, fittings og ventiler, rørbærere, anboringsbøjler Borings dykpumper, borings afslutninger, dykmotorer og kabel Trykpumper, elmotorer, motorkoblinger VVS armatur, haner, ventiler, trykmålere, sugekurve m.v. Husvandværk, havepumper, cirkulationspumper Rustfrie lænsepumper til ajle og drænvand, melassepumper Koblinger: Bauer, Perrot, Storz, GEKA, Camlock, TW, diverse guiringe Slanger Spændebånd Slangestudser PEM og PEL-rør Spændfittings Isiflo Plastline fittings Galvaniserede VVS fittings, nippelrør, flanger, svejsefittings Maskinslange Samlere til maskinslange Vandingskanoner Løse dyser Sprinklere, havevandere, slangevogne, pop-up vanding, magnetventiler Udstyr til gylletanke: Overpumperør, skydespjæld, bagskyl, indstøbningskoblinger Vakuumpumper, spulepumper, spuledyser Tankvognsudstyr: Ventiler, haner, drejeled, mz-flanger Håndspil, wire og tilbehør Leje sortiment PE 100 svejserør PE fittings Navigation: = retur til denne side = retur til afsnit indholdsfortegnelse Reservedelstegninger og lister til vandings- og gylleudstyr findes på Se vores salgs- og leveringsbetingelser Fælledvej Grindsted Tlf Fax

2 Salgs & leveringsbetingelser for Danmark eksklusiv Færøerne og Grønland pr. marts ANVENDELSE OG ÆNDRINGER 1.1 Nedenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. 1.2 Agrometer forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse salgs og leveringsbetingelser uden hverken forudgående eller efterfølgende varsel. 2. RÅDGIVNING & TILBUD 2.1 Agrometer rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder. 2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt Agrometer. 2.3 Hvor intet andet er anført, er tilbud gældende i 30 dage fra afgivelsesdato, med forbehold for mellemsalg. 2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Agrometer sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet. 2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Agrometers tilbud. Agrometer påtager sit intet ansvar for sådanne ændringer. 3. BESTILLING 3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Agrometer har givet accept i form af ordrebekræftelse, eller at købsaftalen (kontrakt) er underskrevet af begge parter. 3.2 Steer Agrometers ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. 3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Agrometers ordrebekræftelse. Agrometer påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer. 3.4 Agrometers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Agrometer forpligter sig til at levere materiale af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Evt. elektricitets og vandtilslutningsarbejder samt smede, murer og tømrerarbejder eller andet ikke i aftalen specificeret arbejde er uanset hvad køber omfatter ikke indbefattet i salgssuen. 4. PRISER 4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser eksklusiv moms, afgifter og montering. Agrometer forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder der er omfattet af pkt LEVERINGSTID 5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. 5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Agrometer at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug. 5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Agrometer hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsøelse er påført Agrometer. 5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende. 6. LEVERINGSBETINGELSER 6.1 Agrometer leverer ufranko, medmindre andet er skriftligt aftalt. 6.2 Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til freed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt.. BETALINGSBETINGELSER.1 Betaling skal ske i henhold til den enhver tid gældende betalingsbetingelser..2 Ved ordre under DKK 300, netto forbeholder Agrometer sig ret til et ekspeditionsgebyr på DKK 5, eksklusiv moms..3 Agrometer forbeholder sig ret til før levering at indhente oplysninger omkring kreditvurdering samt at kræve garanti for betaling..4 Agrometer forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sine betalingsbetingelser, har Agrometer ret til at tage varen tilbage. Køber er forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi mod transportskade, brand, hærværk, tyveri og lignende, fra varen er leveret og indtil frigørende betaling har fundet sted..5 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager Agrometer udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen..6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid er Agrometer berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarenter iht. rentelovens besteelser.. Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Agrometer berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Agrometer er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer..8 Agrometer har ret til at transportere sin fordring til tredjemand. 8. GARANTI OG MANGLER 8.1 For alle produkter fremstillet af Agrometer garanterer Agrometer for arbejds og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra idriftsættelse. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret og anvendt i overenssteelse med Agrometers monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis. 8.2 For dele af freede fabrikat, som indgår i leverance f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v. ydes sae garanti, som Agrometer får fra underleverandør. 8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager Agrometer gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Agrometer samt montage ikke inkluderet. 8.4 Hvis reklamerede varer erstattes af nye, fremsendes disse mod ny faktura. De reklamerede varer skal returneres til Agrometer senest 14 dage fra reklamation for kreditering. 8.5 Agrometer forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige eller andre miljøskadelige medier. 8.6 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overenssteelse med det bestilte. 8. Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse. 8.8 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Agrometers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor Agrometer. 8.9 Agrometer er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. 9. RETURNERING 9.1 Varer leveret af Agrometer kan returneres under følgende omstændigheder: Varen skal være ubeskadiget og ubrugt Returnering skal ske senest 14 dage fra fakturadato Alle tilhørende løsdele skal vedlægges Varen er ikke en skaffevare Der skal være indgået aftale med ordremodtager om returnering Der skal med returvaren vedlæges kopi af følgeseddel/faktura Alle fragtomkostninger vedr. returnering afholdes af køber 9.2 Ved returnering af vare der oprindelig er leveret franko, forbeholder Agrometer sig ret til at foretage hel eller delvis modregning af afholdte fragtudgifter, når varen krediteres. 9.3 Ved kreditering af den returnerede vare, modregnes et returgebyr på 10 % af den fakturerede salgspris, dog minimum DKK 50, eksklusiv moms. 10. PRODUKTANSVAR 10.1 Agrometer skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Agrometer ikke er ansvarlig for, overfor køber Agrometer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, imens produkterne er i købers besiddelse. Agrometer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår Agrometer er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 11. ANSVARSFRIHED 11.1 Agrometer er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Agrometer på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Agrometer ikke er herre over. Det sae gælder forsinkelser med eller mangel ved leverance fra underleverandør Agrometer påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber. 12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER 12.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem De af pkt omfattede oplysninger er altid afgivet med forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer Med mindre andet er anført, er prisoplysninger altid angivet i vejledende enhedspriser eksklusiv moms Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Agrometers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan Agrometer forlange, at de forbliver fortrolige. 13. AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER VOLDGIFT 13.1 Uoverenssteelser i anledning af nærværende salgs og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer. Agrometer A/S Fælledvej 10 DK 200 Grindsted Grindsted, marts Tel.: Fax CVR nr

3 1 - pvc jordledning, hydranter, tilbehør Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Markvandingsrør Gyllerør Glidemiddel PVC bøjning Skydemuffe Reduktion Overgang side 1-2 side 1-2 side 1-2 side 1-3 T-stykker Stålkryds Stålsamlemuffe Stålslutmuffe O-ring Muffeventil Garniture Hydranter side 1-4 side 1-5 side 1-5 side 1-6 Tilbehør f/ hydranter Solregn Winther & Heide Perrot Danregn Laval side 1- side 1-8 side 1-8 side 1-9 Side 1-1 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

4 PVC-rør & tilbehør Blå markvandings rør EN1452 Med indstiksmuffe. Nyttelængde 6 meter. Anvendelse: Markvanding. Dimension 6 Pris pr. m x 2,8 PN 8 42, x 3,4 PN 8 62, x 3,9 PN 8 3, x 4,3 PN 8 9, x 4,9 PN 8 118, x 6,2 PN 8 195,00 Rødbrune gyllerør EN 1452 Dimension 6 Pris pr. m x 2, PN 6 52, x 4,0 PN 6 101, x 4,9 PN 6 198,00 Med indstiksmuffe. Nyttelængde 6 meter. Anvendelse: Gylle og spildevand. Glidemiddel Glidemiddel - spray 2, Glidemiddel - dåse, 1 kg. 125,00 PVC bøjninger - PN 10 Varenuer Dimension 11º 22º - 30º 45º 60º 90º , , , , , , , , , ,00 Side 1-2 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

5 PVC-rør & tilbehør PVC skydemuffer PN , , , , , , , , , , , , , ,00 PVC overgang Spidsende x indstiksmuffe PN 10 - spids x muffe x , x , x 5 213, x 5 334, x , x , x , x , x , x , x , x ,00 PVC reduktion Med 2 indstiksmuffer PN x , x , x , x , x ,00 Side 1-3 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

6 PVC-rør & tilbehør PVC indstikstee PN 10 Støbejerns indstikstee Galv. ståltee komplet Incl. 2 stk. skydemuffer PN 10 Galv. ståltee alene Galv.stålkryds , x 63 x 5 m/reduktion 264, , x 63 x 90 m/reduktion 548, , , , , x 110 x 160 m/reduktion 1.243, , , , , , , , , x 110 x 160 m/reduktion 1.240, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Side 1-4 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

7 PVC-rør & tilbehør Dobbelt stål samlemuffe Galv. stålslutmuffe Kile guiring Støbejerns muffeventil PN 16 Teleskop garniture / spindelstang til muffeventil , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , teleskopgarniture (A) 45, teleskopg. (A) 45, spindelst. (B) 231,00 A B Side 1-5 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

8 Hydranter Hydrant komplet Galvaniserede E/T-hydranter komplet med skydemuffe og Solregn eller Winther & Heide hydrantventil T-hydrant E-hydrant Varenuer T-hydrant E-hydrant 8 Diam. x standrør Solregn W & H Solregn W & H 90 x , x , x , x , x , x , x , x , x , x ,00 T-hydrant alene Galvaniseret E-hydrant alene Galvaniseret 80 cm 80 cm Rørdiameter x standrør x 3 599, x 3 62, x 3 46, x 3 6, x 3 809, x 4 56, x 4 86, x 4 893, x 4 956, x ,00 Rørdiameter x standrør x 3 583, x 3 646, x 3 51, x 3 51, x 3 88, x 4 62, x 4 830, x 4 893, x 4 914, x ,00 Hydrantrør Sort rørstykke med 1 eller 2 neddrejede ender der passer til indstiksmuffe. Længde 0,3 eller 0,5 m. Rørdimension T-hydrant / 0,5 m 151, E-hydrant / 0,3 m 115, T-hydrant / 0,5 m 249, T-hydrant / 0,5 m 23, E-hydrant / 0,3 m 136, T-hydrant / 0,5 m 331, E-hydrant / 0,3 m 146, T-hydrant / 0,5 m 41,00 Side 1-6 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

9 Tilbehør for hydranter Udluftningsventil Galvaniseret Kpl. ventil er incl. vinkel og anboringsbøjle for standrør Kpl. udluftningsventil t/3 hydrant 350, Kpl. udluftningsventil t/4 hydrant 365, Udluftningsventil alene - alle str. 298,00 Aftapning Til 3 & 4 hydranter Aftap komplet (hane & spindelstang) 331, /4 hane, mf/np - alene 210, Spindelstang for 3/4 hane 160, T-nøgle for spindelstang 105, Beskyttelsesrør ø63 f/spindelst. 8,00 Hydrantbrønd 355 hydrantbrønd i slagfast PEgenbrugsmateriale. Til 3 & 4 hydranter Hydrantbrønd m/dæksel KOMPLET 305, Hydrantbrønd alene 185, Løs dæksel f/hydrantbrønd 15,00 Side 1- Fælledvej Grindsted Tlf Fax

10 Hydrantventiler Hydranthaner Solregn hydrantventil Dim. A B C , ,00 8 Solregn hydranthane A B 8 Dim , , (høj) , (høj) ,00 Winther & Heide hydrantventil A B C 8 Dim , ,00 Winther & Heide hydranthane A B 8 Dim , ,00 Side 1-8 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

11 Hydrantventiler Hydranthaner Perrot hydrantventil Perrot hydrantventil HUY 609,00 Perrot hydranthane Perrot hydranthane HO 1.431,00 ABC hydrantventil ABC hydrantventil m/gevind kpl. 648, ABC hydrantventil m/gevind kpl. 61, ABC løs spindel m/klap 249, ABC løs spindel m/klap 259,00 Laval hydrantventil Laval hydrantventil 1.155,00 Laval hydranthane Laval hydranthane 1.630,00 Side 1-9 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

12 2 - pvc lime- og gevindfittings Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: PVC trykrør m/klæbemuffe 90º bøjning 45º vinkel 90º vinkel T-stykke Krydstee side 2-2 side 2-3 side 2-4 side 2-5 T-stykke lim x gevind Reduktionstee lim Limemuffe Gevindmuffe Brystnippel Nippelmuffe Overgang lim/gevindmuffe Overgang lim/gevindnippel side 2-6 side 2- side 2-8 side 2-9 Reduktionsbøsning lim Slutmuffe lim Gevindprop Gevindunion Limeunion Gevind/limeunion Slangestudser side 2-10 side 2-11 side 2-12 side 2-12 Flanger Kuglehaner 3-vejs kuglehaner Butterflyventiler Kuglekontraventiler side 2-13 side 2-14 side 2-15 side 2-15 Kontraventiler Bundventiler Rørbærere Tankgennemføring Lim - rensevæske m.v. PP og støbejerns anboringsbøjler side 2-16 side 2-1 side 2-1 side 2-18 Side 2-1 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

13 PVC rør - limning PVC trykrør m/klæbemuffe EN 1452 Nyttelængde 5 m. Dimension 6 Pris pr. mtr x 1,0 PN 16 10, x 1,2 PN 16 12, x 1,3 PN 16 9, x 1,5 PN 10 13, x 1,8 PN 10 15, x 1,9 PN 10 1, x 2,4 PN 10 2, x 3,0 PN 10 38, x 3,6 PN 10 51, x 4,3 PN 10 5, x 5,3 PN , x 6,0 PN , x 6, PN 10 14, x, PN , x 9,6 PN , x 10,8 PN , x 12,0 PN 10 60,00 Side 2-2 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

14 PVC fittings 90º bøjning - lim Fremstillet af rørstykke. PN , , , , , , , , , ,00 Støbte fittings: Materiale: Uplastificeret PVC. Dimensioner: Alle dimensioner iht. DIN 8063 og UNE standarder. Arbejdsbetingelser: Limfittings = PN 16 bar v/ 20º C. Limfittings = PN 10 bar v/ 20º C. Gevindfittings (alle dimensioner) = PN 10 bar v/ 20º C. Samling: Teflon-tape anbefales til gevindfittings. Tetrahydrofuran anbefales til limefittings. 45º vinkel - lim 45º vinkel indvendig gevind , , , , , , , , , , , , , , /8 15, /2 26, /4 30, , ¼ 58, ½ 2, , ½ 226, , ,00 Side 2-3 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

15 PVC fittings 90º vinkel - lim , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 90º vinkel indvendig gevind /8 10, /2 18, /4 21, , ¼ 40, ½ 55, , ½ 165, , ,00 90º vinkel lim x indv. gevind x 3/8 2, x 1/2 16, x 3/4 24, x 1 28, x 1¼ 43, x 1½ 53, x 2 5, x 2½ 132, x 3 220, x 4 26,00 Side 2-4 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

16 PVC fittings T-stykke - lim , , , , , , , , , , , , , , , ,00 90º tee indvendig gevind /8 12, /2 13, /4 16, , ¼ 31, ½ 46, , ½ 208, , ,00 Kryds - lim , , , , ,00 Side 2-5 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

17 PVC fittings T-stykke lim x indv. gevind x lim x 3/8 32, x 1/2 14, x 3/4 18, x 1/2 24, x 1 24, x 1¼ 32, x 1 ½ 46, x 2 2, x 2½ 165, x 3 233, x 4 405,00 Reduktionstee - lim x 16 15, x 20 16, x 16 19, x 20 19, x 25 19, x 20 2, x 25 2, x 32 2, x 20 36, x 25 36, x 32 36, x 40 36, x 32 55, x 40 55, x 50 55, x , x , x , x , x , x , x , x 5 115, x , x 5 230, x ,00 Side 2-6 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

18 PVC fittings Limemuffe , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gevindmuffe /8 12, /2 13, /4 15, , ¼ 24, ½ 31, , ½ 126, , ,00 Brystnippel /8 8, /2 8, /4 12, , ¼ 1, ½ 20, , ½ 98, , ,00 Side 2- Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

19 PVC fittings Brystnippel reduceret /2 x 3/8 12, /4 x 1/2 13, x 3/4 1, ¼ x 1 18, ½ x 1¼ 24, x 1½ 33, ½ x 2 4, x 2 115, x 2½ 149, x 3 220,00 Nippelmuffe /2 x 3/8 18, /4 x 1/2 13, x 1/2 18, x 3/4 18, ¼ x 1 25, ½ x 1 31, ½ x 1¼ 31, x 1 31, x 1¼ 40, x 1½ 40, ½ x 2 64, x 2 104, x 2½ 104, x 3 15,00 Overgang Indvendig lim x gevindmuffe x 3/8 16, x 1/2 14, x 3/4 15, x 3/4 16, x 1 35, x 1¼ 40, x 1 (udvendig lim x gevind) 4, x 1½ 49, x 2 65, x 2½ 156, x 3 192, x 4 263,00 Side 2-8 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

20 PVC fittings Overgang lim x udv. gevind Dimension: Indv. / udv. lim. x gevind / 16 x 3/8 18, / 20 x 3/8 16, / 20 x 1/2 1, / 25 x 3/8 18, / 25 x 1/2 18, / 25 x 3/4 18, / 32 x 1/2 20, / 32 x 3/4 20, / 32 x 1 20, / 40 x 3/4 28, / 40 x 1 28, / 40 x 1¼ 28, / 50 x 1 43, / 50 x 1¼ 43, / 50 x 1½ 43, / 63 x 1¼ 5, / 63 x 1½ 5, / 63 x 2 5, / 5 x 1½ 5, / 5 x 2 5, / 5 x 2½ 5, / 90 x 2 144, / 90 x 2½ 144, / 90 x 3 144, / 110 x 2½ 193, / 110 x 3 193, / 110 x 4 193, / 125 x 3 193, / 125 x 4 220, / 125 x 5 336, / 140 x 5 416, x 6 844,00 Side 2-9 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

21 PVC fittings Reduktionsbøsning Slutmuffe med indv. gevind x 16 4, x 16 5, x 20 5, x 16 8, x 20 8, x 25 8, x 20 9, x 25 9, x 32 9, x 25 10, x 32 10, x 40 10, x 32 13, x 40 13, x 50 13, x 40 30, x 50 30, x 63 30, x 50 40, x 63 40, x 5 40, x 63 55, x 5 55, x 90 55, x 5 121, x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , /2 13, /4 15, , ¼ 26, , ,00 Side 2-10 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

22 PVC fittings Slutmuffe - lim , , , , , , , , , , , , ,00 Gevindprop Union - gevind /8 16, /4 16, /8 11, /2 12, /4 14, , ¼ 20, ½ 2, , ½ 109, , , /8 33, /2 38, /4 43, , ¼ 1, ½ 84, , ½ 26, , ,00 Side 2-11 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

23 PVC fittings Union - lim Union - lim/gevind Slangestuds - gevind Dimension: Udv. gevind x slangestuds Slangestuds - lim Dimension: Slangestuds x lim , , , , , , , , , , x 3/8 30, x 1/2 33, x 3/4 42, x 1 53, x 1¼ 2, x 1½ 84, x 2 116, x 2½ 26, x 3 30, x 4 414, /8 x 18 / 16 11, /2 x 22 / 20 12, /4 x 2 / 25 18, x 30 / 32 22, ¼ x 42 / 40 38, ½ x 52 / 50 44, x 64 / 60 48, ½ x 6 30, x 6 415, x 90 45, x , / 18 x 16 8, / 22 x 20 9, / 2 x 25 12, / 32 x 30 13, / 42 x 40 16, / 52 x 50 32, / 64 x 63 36, / 5 x 5 329, / 90 x ,00 Side 2-12 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

24 PVC fittings Flangebøsning , , , , , , , , , , ,00 Løs flange NW 32 36, NW 40 39, NW 50 46, NW 65 55, NW 80 68, NW 100, NW , NW , NW , NW , NW ,00 Blindflange NW 40 1, NW 50 95, NW , NW , NW , NW , NW , NW , NW ,00 Side 2-13 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

25 PVC fittings Kuglehane m/dobbelt gevindunion PTFE sæde pakning /8 92, /2 96, /4 104, , ¼ 188, ½ 220, , ½ 1.032, , ,00 Kuglehane m/dobbelt klæbeunion PTFE sæde pakning , , , , , , , , , , ,00 Kuglehane Klæbeunion x klæbemuffe , , , , , ,00 HYTREL sæde pakning Side 2-14 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

26 PVC fittings 3-vejs kuglehane m/gevindunion /8 415, /2 415, /4 496, , ¼ 45, ½ 1.008, ,00 T-boret Med PTFE sæde pakning 3-vejs kuglehane m/klæbeunion , , , , , , ,00 T-boret Med PTFE sæde pakning Butterflyventil t/flanger ½ - DN , DN , DN , DN , DN , DN ,00 Med EPDM sæde pakning Y kuglekontraventil ½ kuglekontraventil Y 604,00 Side 2-15 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

27 PVC fittings Kontraventil med gevindmuffe Med EPDM sæde pakning og rustfri fjeder /2 189, /4 214, , ¼ 324, ½ 458, , ½ 25, ,00 Kontraventil med klæbemuffe , , , , , ,00 Med EPDM sæde pakning og rustfri fjeder Bundventil med gevindmuffe /4 22, , ¼ 414, ½ 480, , ½ 60,00 Med EPDM sæde pakning og rustfri fjeder Bundventil med klæbemuffe , , , , , ,00 Med EPDM sæde pakning og rustfri fjeder Side 2-16 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

28 PVC fittings Rørbærer uden bøjle, uden bøjle, uden bøjle 11, uden bøjle 12, , , , , , , , , , ,00 Tankgennemføring /25 x 3/4 126, x 1 166, x 1¼ 162, x 2 248, x 2½ 481, x 3 58, x 4 91,00 Tilbehør Pris kr PVC rensevæske 1,0 l 149, Spaltefyldende PVC-lim 0,125 kg tube 1, Spaltefyldende PVC-lim 1,0 l 265, Pevicol lim 0,5 l fl. (bruges u/rensev.) 255,00 Side 2-1 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

29 PP anboringsbøjler PP anboringsbøjler Udført i polypropylen med bolte i galvaniseret stål. PN 10 Anvendelse: PVC- og PE-rør Betegnelse Pris kr. Betegnelse Pris kr x 1/2 24, x 1¼ 8, x 1/2 34, x 1½ 8, x 3/4 34, x 2 8, x 1/2 3, x 1/2 108, x 3/4 3, x 3/4 108, x 1/2 41, x 1 108, x 3/4 41, x 1¼ 108, x 1 41, x 1½ 108, x 1/2 53, x 2 108, x 3/4 53, x 3/4 16, x 1 53, x 1 16, x 1¼ 53, x 1¼ 16, x 1/2 63, x 1½ 16, x 3/4 63, x 2 16, x 1 63, x 1 242, x 1¼ 63, x 1¼ 242, x 1½ 63, x 1½ 242, x 1/2 6, x 2 242, x 3/4 6, x 3/4 242, x 1 6, x 1 242, x 1¼ 6, x 1¼ 242, x 1½ 6, x 1½ 242, x 2 6, x 2 242, x 1/2 8, x , x 3/4 8, x , x 1 8,00 Side 2-18 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

30 Støbejerns anboringsbøjler Støbejerns anboringsbøjler Anvendelse: PVC- og PE-rør Betegnelse Pris kr x 1 58, x 1 6, x 1¼ 6, x 1½ 6, x 2 6, x 1½ 41, x 2 41, x 1¼ 52, x 1½ 52, x 2 52, x 1¼ 923, x 1½ 923, x 2 923, x 1 923, x 2 923, x , x , x , x ,00 Side 2-19 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. Februar 2016 Fælledvej Grindsted Tlf Fax

31 Borerørspumper, dykmotorer Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: AGM 3 dykpumper AGM 4 dykpumper AGM 5 dykpumper AGM 6 dykpumper side 3-2 side 3-3 side 3-6 side 3-14 AGM 8 dykpumper AGM 10 dykpumper 4 Franklin dykmotor 4 Franklin motorkabelside 6 Franklin dykmotor 6 Franklin motorkabel side 3-19 side side ledet motorkabel Kabelstrips Kabelpakdåse Kabelsamlesæt Galv. stigerør Galv. smedemuffer side 3-24 side 3-25 side 3-25 side 3-26 Borings afslutninger side 3-2 Side 3-1 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

32 AGM 3 dykpumper Motor 4 Vandmængde m3/time 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2, Model kw HK [A] Løftehøjde mvs. T3-15 0,3 0, T ,00 T3-23 0,55 0, T ,00 T3-30 0, T ,00 T3-45 1,1 1, T ,00 = optimalt driftsområde. Ydelseskurver: Tekniske data: Motorkoblingsflange og afgangsstuds i rustfrit stål. Løbehjul i noryl. Ledehjul i selvsmørende polyacetal. Kappe, pumpeaksel, kobling, kabelskinne, sugesi samt skruer i rustfrit stål. Indbygget kontraventil. 3x380 V. Max. pumpediameter 4. Motordata: Model kw HK I N I START rpm COS Ca/Cn Thrust load OPT 050 0,3 0,5 1, ,0 2,1 OPT 05 0,55 0,5 2,10 6, ,6 2,0 OPT 100 0,5 1 2, , 2,0 OPT 150 1,1 1,5 3,0 14, ,6 2,0 Motor kan på forespørgsel leveres som 1 x 230 V N Side 3-2 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

33 AGM 4 dykpumper Max. flow 21 m 3 /h Max. tryk 36 mvs. Borerørspumpe til råvandsforsyning, trykforøgning, springvand, vandingsanlæg m.m. Udført i særdeles robust kvalitet, som gør pumperne egnet til drift også under svære forhold. Med indbygget kontraventil Materialer: Kappe, til- og afgang, kontraventil og sugesi i rustfrit stål AISI 304. Aksel i rustfrit stål AISI 420. Løbejul i noryl. Motor: Franklin, 3 x 400 V, 50 Hz Vandkølet motor til max. 20 start/stop pr. time. Isoleringsklasse F, IP 58 Vandkølet rotor. Påmonteret motorkabel: 1,5 m op til 1,5 kw 2,2 m over 1,5 kw På forespørgsel kan motorer fra 0,3-1,1 kw leveres med 1 x 230 V spænding. 4 Model kw Amp N0112T 4N1-12 0,3 1, , N0118T 4N1-18 0,55 1, , N0124T 4N1-24 0,5 2, , N0134T 4N1-34 1,1 3.31, N0148T 4N1-48 1, , N0168T 4N1-68 2,2 5, , N020T 4N2-0,3 1, , N0210T 4N2-10 0,55 1,6 4.61, N0214T 4N2-14 0,5 2,1 5.05, N0220T 4N2-20 1,1 3, , N0228T 4N2-28 1, , N0240T 4N2-40 2,2 5,9 9.00, N0256T 4N2-56 3, , N0404T 4N4-4 0,3 1, , N040T 4N4-0,55 1, , N0409T 4N4-9 0,5 2, , N0413T 4N4-13 1, , N0418T 4N4-18 1, , N042T 4N4-2 2,2 5,9.922, N0436T 4N4-36 3,8 9.88, N0448T 4N , N004T 4N-4 0,55 1, , N006T 4N-6 0,5 2, , N008T 4N-8 1, , N012T 4N-12 1, , N01T 4N-1 2,2 5, , N023T 4N-23 3, , N030T 4N , N042T 4N-42 5,5 13, , N1004T 4N10-4 0,5 2, , N1006T 4N10-6 1, , N1008T 4N10-8 1, , N1013T 4N ,2 5,9.646, N101T 4N10-1 3, , N1023T 4N , N1032T 4N ,5 13, , N1044T 4N10-44,5 18, , N1504T 4N15-4 1, , N1506T 4N15-6 1, , N1508T 4N15-8 2,2 5, , N1511T 4N , , N1514T 4N , N1520T 4N ,5 13, , N152T 4N15-2,5 18, ,00 Se komplet ydelsestabel og yderligere tekniske data på næste side. Side 3-3 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

34 AGM 4 dykpumper Model Effekt Afgang Max 0 [Ampere] l/min kw HK [] Nom. Start m 3 /h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2, 3,3 4,5 5, 4N1-12 0,3 0,5 1¼ 9 1,1 4, N1-18 0,55 0, 1¼ 9 1,6 6, N1-24 0,5 1 1¼ 9 2,1 9, N1-34 1,1 1,5 1¼ , N1-48 1,5 2 1¼ , N1-68 2,2 3 1¼ 9 5,9 28, N2-0,3 0,5 1¼ 9 1,1 4, N2-10 0,55 0, 1¼ 9 1,6 6, N2-14* 0,5 1 1¼ 9 2,1 9, N2-20* 1,1 1,5 1¼ , N2-28 1,5 2 1¼ ,2 mvs N2-40 2,2 3 1¼ 9 5,9 28, N ¼ 9,8 41, N4-4 0,3 0,5 1¼ 9 1,1 4, N4-0,55 0, 1¼ 9 1,6 6, N4-9 0,5 1 1¼ 9 2,1 9, N4-13* 1,1 1,5 1¼ , N4-18* 1,5 2 1¼ , N4-2 2,2 3 1¼ 9 5,9 28, N ¼ 9,8 41, N ,5 1¼ * = mest anvendte modeller. = optimalt driftsområde. Model Effekt Afgang Max 0 [Ampere] l/min kw HK [] Nom. Start m 3 /h 0 3 4,2 6,8 9, ,4 16,8 19,2 21 4N-4 0,55 0, 2 9 1,6 6, N-6 0, ,1 9, N-8 1,1 1, , N-12* 1, , N-1* 2, ,9 28, N ,8 41, N , N-42 5,5, , N10-4 0, ,1 9, N10-6 1,1 1, , N10-8 1, , N10-13* 2, ,9 28,9 mvs N10-1* ,8 41, N , N ,5, , N10-44, , N15-4 1,1 1, , N15-6 1, , N15-8 2, ,9 28, N15-11* ,8 41, N15-14* 4 5, N ,5, , N15-2, , * = mest anvendte modeller. = optimalt driftsområde. Side 3-4 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

35 AGM Garden 4 dykpumper Max. flow 6 m 3 /h Max. tryk 68 mvs. Model kw HK 1220AGM41GARDEN 4WN3-11 0, , AGM42GARDEN 4WN4-14 1,1 1, ,00 Effekt Max 0 l/min Model Afgang kw HK [] m 3 /h 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2, 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 4WN3-11 0, ¼ 98 mvs. 4WN4-14 1,1 1, Kappe, kontraventil og aksel i rustfrit stål. Løbehjul i kunststof. 1¼ Incl. 1,5 m kabel. Max. diameter ø98 incl. kabelskinne. Max. 30 start per time. Motordata: Model kw HK I N I START rpm COS Ts/Tn Thrust load OYM 100 0,5 1 5,8 18, ,98 0,51 OYM 150 1,1 1,5, ,98 0, N Max. ø98 Side 3-5 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

36 AGM 5 dykpumper Max. flow 14 m 3 /time Max. tryk 110 mvs. Et komplet program af 5 dykkede pumper, til vertikal eller horisontal drift. Afgangsstuds i forniklet messing, alle øvrige komponenter i rustfrit stål. Motor: 1x230 eller 3x400 V, 50 Hz. Kan leveres med svøeafbryder for automatisk start/stop Vandkølet motor til max. 20 start/stop pr. time. Isoleringsklasse F, IP 68 Leveres med 20 meter kabel Styreskab med afbryder til 1-fasede pumper CB055 CB styreskab 0,55 kw / 0,5 HK - 16 µf 1, CB05 CB styreskab 0,5 kw / 1 HK - 20 µf 183, CB110 CB styreskab 1,1 kw / 1,5 HK - 30 µf 190, CB150 CB styreskab 1,5 kw / 2 HK - 35 µf 225, CB220 CB styreskab 2,2 kw / 3 HK - 45 µf 230,00 Side 3-6 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

37 AGM 5 dykpumper Model *= styreskab påkrævet Spænding [V] kw HK [A] Lt [] VN3 - ydelseskurve ved 2850 o/min. 4 Vægt [kg] VN3/4* 1x230 0,55 0, VN ,00 VN3/4F* 1x230 0,55 0, VN34F 3.169,00 VN3/5* 1x230 0,5 1 4, VN ,00 VN3/5F* 1x230 0,5 1 4, VN35F 3.280,00 VN3/6* 1x230 0,5 1 5, ,5 1220VN ,00 VN3/6F* 1x230 0,5 1 5, ,5 1220VN36F 3.424,00 VN3/* 1x230 1,1 1,5 6, VN ,00 VN3/F* 1x230 1,1 1,5 6, VN3F 3.682,00 VN3/8* 1x230 1,1 1,5, ,5 1220VN ,00 VN3/8F* 1x230 1,1 1,5, ,5 1220VN38F 3.981,00 VN3/8T 3x400 1,1 1,5 2, ,5 1220VN38T 3.548,00 VN3/9* 1x230 1,5 2 8, ,5 1220VN ,00 VN3/9F* 1x230 1,5 2 8, ,5 1220VN39F 4.418,00 VN3/9T 3x400 1,5 2 3, ,5 1220VN39T 3.854,00 VN3/10* 1x230 1,5 2 9, VN ,00 VN3/10F* 1x230 1,5 2 9, VN310F 4.64,00 VN3/10T 3x400 1,5 2 3, VN310T 4.095,00 Side 3- Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

38 AGM 5 dykpumper Model *= styreskab påkrævet Spænding [V] kw HK [A] Lt [] VN5 - ydelseskurve ved 2850 o/min. 4 Vægt [kg] VN5/4* 1x230 0,5 1 5, ,5 1220VN ,00 VN5/4F* 1x230 0,5 1 5, ,5 1220VN54F 3.254,00 VN5/5* 1x230 1,1 1,5 6, VN ,00 VN5/5F* 1x230 1,1 1,5 6, VN55F 4.021,00 VN5/6* 1x230 1,1 1,5, ,5 1220VN ,00 VN5/6F* 1x230 1,1 1,5, ,5 1220VN56F 3.682,00 VN5/6T 3x400 1,1 1,5 2, ,5 1220VN56T 3.291,00 VN5/* 1x230 1,5 2 9, ,5 1220VN ,00 VN5/F* 1x230 1,5 2 9, ,5 1220VN5F 4.112,00 VN5/T 3x400 1,5 2 3, ,5 1220VN5T 3.569,00 VN5/8* 1x230 1,5 2 10, VN ,00 VN5/8F* 1x230 1,5 2 10, VN58F 4.448,00 VN5/8T 3x400 1,5 2 3, VN58T 3.904,00 VN5/9* 1x230 2,2 3 11, VN ,00 VN5/9T 3x400 2,2 3 4, ,5 1220VN59T 4.239,00 VN5/10* 1x230 2,2 3 12, ,5 1220VN ,00 VN5/10T 3x400 2,2 3 4, VN510T 4.630,00 Side 3-8 Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. April Fælledvej Grindsted Tlf Fax

Agrometer lager- og butikskatalog

Agrometer lager- og butikskatalog Agrometer lager- og butikskatalog Vælg afsnit ved at klikke på tekst eller billede: 1 2 PVC jordledning Skydemuffer Bøjninger Hydranter Hydrantventiler 10 PVC limerør PVC lime- og gevindfittings PVC ventiler

Læs mere

Borerørspumper, dykmotorer

Borerørspumper, dykmotorer Borerørspumper, dykmotorer Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: AGM 3 dykpumper AGM dykpumper AGM 5 dykpumper AGM 6 dykpumper side 3-2 side 3-3 side 3-6 side 3-1 AGM 8 dykpumper

Læs mere

Agrometer lager- og butikskatalog

Agrometer lager- og butikskatalog Agrometer lager- og butikskatalog Vælg afsnit ved at klikke på tekst eller billede: 1 2 PVC jordledning Skydemuffer Bøjninger Hydranter Hydrantventiler 10 PVC limerør PVC lime- og gevindfittings PVC ventiler

Læs mere

1 - pvc jordledning, hydranter, tilbehør

1 - pvc jordledning, hydranter, tilbehør 1 - pvc jordledning, hydranter, tilbehør Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Markvandingsrør Gyllerør Glidemiddel PVC bøjning Skydemuffe Reduktion Overgang side 1-2 side

Læs mere

1 - pvc jordledning, hydranter, tilbehør

1 - pvc jordledning, hydranter, tilbehør 1 - pvc jordledning, hydranter, tilbehør Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Markvandingsrør Gyllerør Glidemiddel PVC bøjning Skydemuffe Reduktion Overgang side 1-2 side

Læs mere

2 - pvc lime- og gevindfittings

2 - pvc lime- og gevindfittings 2 - pvc lime- og gevindfittings Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: PVC trykrør m/klæbemuffe 90º bøjning 45º vinkel 90º vinkel T-stykke Krydstee side 2-2 side 2-3 side 2-4

Læs mere

Scanregn A/S Thorsvej 105 DK-7200 Grindsted Tlf 75 32 52 22 Fax 75 32 52 42

Scanregn A/S Thorsvej 105 DK-7200 Grindsted Tlf 75 32 52 22 Fax 75 32 52 42 VAREGRUPPE INDEKS 305 HYDRANTER Hydranter, komplet Side 305-1 Hydranter, alene Side 305-2 310 HYDRANTVENTILER Scanregn, Irriserra, ABC og Perrot Side 310-1 315 HYDRANTHANER Scanregn, Irriserra, ABC og

Læs mere

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms.

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms. RIA-SKYDEVENTIL SVL PE Med tætningssystem ved spjældplade. Til inden- og udendørs brug i rørsystemer. Varenr. V130 74 110 Ø110 SVL PE Varenr. V130 74 125 Ø125 SVL PE Varenr. V130 74 160 Ø160 SVL PE Varenr.

Læs mere

PROAGRIA RIA-VAC SYSTEM PRISLISTE MAJ 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms.

PROAGRIA RIA-VAC SYSTEM PRISLISTE MAJ 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms. PROAGRIA RIA-VAC SYSTEM PRISLISTE MAJ 2000 T-STYKKE TIL VACUUM-GYLLEUDSLUSNINGSSYSTEM RIA VAC T-Stykke Lukkeprop Beton Type 1 Type 2 Type 3 Varenr. R601 51 200 Varenr. R602 51 200 Varenr. R603 51 200 Varenr.

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: EVMG trykpumpe Rovatti MEKV trykpumpe Caprari HVU trykpumpe Bauer Famos traktorpumpe side

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

11 - fittings, nippelrør, flanger

11 - fittings, nippelrør, flanger 11 - fittings, nippelrør, flanger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: 90º galv. bøjning #1-10 - 2-20 45º galv. bøjning #40 90º galv. vinkel #90 90º galv. vinkel #92 side

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

11 - fittings, nippelrør, flanger

11 - fittings, nippelrør, flanger 11 - fittings, nippelrør, flanger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: 90º galv. bøjning #1-10 - 2-20 45º galv. bøjning #40 90º galv. vinkel #90 90º galv. vinkel #92 side

Læs mere

PVC-U. Prisliste GAVATEC A/S - PVC-U Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: Side 1

PVC-U. Prisliste GAVATEC A/S - PVC-U Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: Side 1 PVC-U Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: PVC-U er fremstillet af uplastificeret

Læs mere

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, Isiflo, Plastline

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, Isiflo, Plastline 10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, Isiflo, Plastline Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: PEM- og PEL-rør i hele ruller Reifer til PEM/PEL rør Samlemuffe T-stykker side 10-2

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling

Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling 2015 Ventiler Kompressions fittings Gevind fittings Lynfittings Lynkoblinger Slanger Rustfri fittings Plastfittings Luftbehandling Rugvej 6-8920 Randers NV - Tlf. 86434144 - Fax. 86434323 1 INFORMATION

Læs mere

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo 10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: PEM- og PEL-rør i hele ruller PP samlemuffe PP samlevinkel PP t-stykke side 10-2 side 10-3 side

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

19 - udstyr for tankvogne

19 - udstyr for tankvogne 19 - udstyr for tankvogne Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Messing skydeventil Manuel opluk til skydeventil Hydraulikcylinder Pneumatikcylinder Industrispadeventil side

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

INDHOLD SKYDEVENTILER... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER... 4 SPADEVENTILER... 5 BUTTERFLYVENTILER... 7 KUGLEHANER... 8 AKTUATORER...

INDHOLD SKYDEVENTILER... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER... 4 SPADEVENTILER... 5 BUTTERFLYVENTILER... 7 KUGLEHANER... 8 AKTUATORER... INDHOLD SKYDEVENTILER.................................................................................... 3 TILBEHØR TIL SKYDEVENTILER....................................................................

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

5 - ventiler, armatur, fjernstyring

5 - ventiler, armatur, fjernstyring 5 - ventiler, armatur, fjernstyring Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Mellemventil Bundventil Kontraklapventil Skydeventil Side 5-2 Side 5-2 Side 5-3 Side 5-3 Kuglehaner

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Katalog 2014 version 0214

Katalog 2014 version 0214 Prisliste Katalog 2014 version 0214 2013 Der tages forbehold mod trykfejl. 1 JCH kuglehaner fuldt gennemløb Type 745511-0 745511-006 ¾ 4 Kuglehane nip/muf 745511-008 1 4 VA godkendt 745511-010 1¼ 4 VA

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

7 - lænsepumper, melassepumper

7 - lænsepumper, melassepumper 7 - lænsepumper, melassepumper Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: OPTIMA lænsepumpe BEST ONE lænsepumpe BEST 2-3--5 lænsepumpe RIGT lænsepumpe side 7-2 DW / DW VOX lænsepumpe

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

PVC dele 4-30. 110081 x ½" indv. gevind 10 bar PVC union 25mm limemuffe. 110082 x 3/4" indv. gevind 10 bar PVC union 32mm limemuffe

PVC dele 4-30. 110081 x ½ indv. gevind 10 bar PVC union 25mm limemuffe. 110082 x 3/4 indv. gevind 10 bar PVC union 32mm limemuffe PVC union 20mm limemuffer 10. 110071 PVC union 25mm limemuffer 10. 110072 PVC union 32mm limemuffer 10. 110073 PVC union 40mm limemuffer 10. 110074 PVC union 50mm limemuffer 10. 110075 PVC union 63mm limemuffer

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

AGM rotationspumper Prisliste

AGM rotationspumper Prisliste AGM rotationspumper Prisliste Alle priser er excl. moms Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel September 15 Fælledvej 1 7 Grindsted Tlf. 7 7 13 Fax 7 7 13 9 Optimeret driftsområde AGM 95/1-19/

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt Rivacold væg-, tag- og splitanlæg Alle priser er DKK excl. moms og afgifter (herunder HFC og WEEE afgift), incl. fragt i DK, excl.

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

FITTINGS, RØR, LIM, VÆRKTØJ

FITTINGS, RØR, LIM, VÆRKTØJ FITTINGS, RØR, LIM, VÆRKTØJ Side Afsnit 17 2 Foliegennemførsler 3 Bunddræn 4 Belufterbunddræn & belufterhætter 5-6 PP Fittings & rør 7-15 PVC fittings 15-16 PVC haner 17 PVC Skydeventiler 18 PVC Motorventiler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1

PP-H. Prisliste GAVATEC A/S - PP-H Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1 PP-H Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Polypropylen PP-H 100 alphaplus.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Februar 2011. Leverandør til dansk landbrug siden 1855. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Februar 2011. Leverandør til dansk landbrug siden 1855. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Februar 2011 Leverandør til dansk landbrug siden 1855 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Hilcoflex agro Vejrbestandig brand-/landbrugsslange til markvanding,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere

PRODUKT LISTE 2014. Hawle

PRODUKT LISTE 2014. Hawle PRODUKT LISTE 2014 Hawle Induflow, Agerhatten 16 A 8, DK-5220 Odense Sø Tel: (+45) 63 10 00 36, Fax: (+45) 63 10 00 37, www.induflow.dk Mobil: John Rønhave (+45) 26 39 80 63 Søren Kjærsgaard (+45) 53 63

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

5 - armatur, fjernstyring

5 - armatur, fjernstyring 5 - armatur, fjernstyring Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Mellemventil Bundventil Kontraklapventil Skydeventil Kuglehane muffe /muffe side 5-2 side 5-3 side 5-3 side

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

Tankudstyr og tilbehør til gylleanlæg

Tankudstyr og tilbehør til gylleanlæg Tankudstyr og tilbehør til gylleanlæg Et komplet program med alt nødvendigt udstyr til dit gyllesystem. Suge- og overpumperør til lagertank Agrometers overpumperør er fremstillet i PEH, og leveres med

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

ELEKTROSVEJSE-FITTINGS

ELEKTROSVEJSE-FITTINGS ELEKTROSVEJSE-FITTINGS Elektrosvejsemuffe Vatech nr. 076632.xxx Elektrosvejsemuffe PN 10. Lightfit Vatech nr. 076323.xxx Elektrosvejsemuffe Lang model. Vatech nr. 076323.1xx Elektrosvejse-reduktion Vatech

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne: Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt citrusmedia og

Læs mere

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk

PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02. www.avalco.dk PRODUKTNYHEDER & SORTIMENTOVERSIKT #02 www.avalco.dk OM VIRKSOMHEDEN AVS blev sammen med andre AVS-firmaer i forskellige europæiske lande grundlagt i 1972, med det formål at forsyne industrikunder med

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere