Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers indkøbsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 2. Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer 2.1. Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra COMM2IG, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura. Kun indholdet af disse er bindende for COMM2IG. Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for COMM2IG, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen. COMM2IG er alene ansvarlig for fejl i eller mangler ved udleveret skriftligt materiale, såfremt køber reklamerer over sådanne fejl eller mangler straks efter levering og inden ibrugtagning. Skriftlig meddelelse herom skal være givet senest 5 arbejdsdage efter levering. 3. Priser 3.1. Alle salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura Priserne er ab COMM2IG s lager medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Alle priser er ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter, hvis intet andet er anført COMM2IG kan frem til det tidspunkt, hvor købers accept af COMM2IGs tilbud er kommet frem til COMM2IG ændre de tilbudte priser ved meddelelse til køber. Hvis priserne for den tilbudte leverance, som følge af ændringer i COMM2IGs indkøbspriser, valutakurser o.l. efter afgivelse af tilbud, ændres, er COMM2IG - uanset købers evt. mellemliggende accept af COMM2IGs tilbud - berettiget til at opkræve en højere pris. COMM2IG skal i givet fald meddele køber den korrigerede pris uden unødigt ophold. COMM2IGs meddelelse om sådan korrigeret pris betragtes som et nyt tilbud, idet det oprindelige tilbud og den oprindelige accept bortfalder Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, told og skatter som indtræffer efter COMM2IG s ordrebekræftelse er COMM2IG uvedkommende og bæres af køber Køber betaler udgifter til transportør.

2 4. Betaling 4.1. Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske ved forudbetaling COMM2IG er ved løbende leverancer berettiget til at fakturere køber a conto månedligt forud. Fakturaen skal referere til parternes aftale Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber medmindre COMM2IG skriftligt meddeler køber andet forpligtet til at foretage betaling til COMM2IG, som om levering var sket til aftalt tid Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er COMM2IG berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på COMM2IG, som ikke er skriftligt anerkendt af COMM2IG, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art Manglende overholdelse af COMM2IG s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger COMM2IG til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som ikke forfaldent, indbetalt straks Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne er COMM2IG berettiget til at ændre købers betalingsbetingelser for andre leverancer uden varsel. COMM2IG er bl.a. berettiget til at kræve forudbetaling eller kontant betaling ved levering. Hvis købers økonomiske forhold efter COMM2IG s opfattelse gør det nødvendigt, er COMM2IG endvidere berettiget til at ændre købers betalingsbetingelser for fremtidige leverancer uden yderligere varsel. 5. Ejendomsforbehold 5.1. COMM2IG forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således COMM2IG s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber. 6. Levering 6.1. Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videre forsendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, når varen stilles til rådighed for køber på COMM2IG s forretningssted/lager. Risikoen for den købte vare overgår til køber ved levering. I tilfælde af, at COMM2IG på grund af købers forhold er forhindret i at levere til aftalt tid, overgår risikoen for varen til køber, når køber har modtaget underretning om dette forhold og varen er sat til købers disposition Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for COMM2IG, medmindre andet efterfølgende er aftalt. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 15 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve

3 nogle beføjelser overfor COMM2IG. COMM2IG skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition for aflæsning Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid Skyldes forsinkelser ved levering, at COMM2IG er i en situation som angivet i pkt. 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid COMM2IG skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændring i leveringstiden. 7. Forsinkelse 7.1. COMM2IG har intet ansvar for forsinkelser, og køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i anledning af forsinkelse indtil 15 dage fra aftalt leveringsdato. COMM2IG s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. 9. Force majeure 9.1. COMM2IG hæfter ikke for manglende opfyldelse af COMM2IG s forpligtelser eller er erstatningsansvarlig over for køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og ligger uden for COMM2IG s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder Force majeure klausulen i pkt er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer COMM2IG selv eller en af COMM2IG valgt underleverandør eller transportør. 10. Mangler og reklamation Ved levering skal køber straks og inden ibrugtagning foretage en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående og inden 5 arbejdsdage efter manglen er eller burde have været opdaget give COMM2IG skriftlig meddelelse

4 herom med angivelse af, hvori mangelen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden COMM2IG s samtykke fritager COMM2IG for ethvert ansvar og enhver forpligtelse Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med fejl eller mangler, for hvilke COMM2IG er ansvarlig, og har køber reklameret rettidigt, skal COMM2IG efter eget valg foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist Køber skal ved returnering af det solgte følge COMM2IG s instruktioner om forsendelsesmåde. Returnering sker for købers regning og risiko COMM2IG påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde af mangler udover det i pkt anførte. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i tilfælde af mangler. COMM2IG s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab Det påhviler køber straks ved modtagelsen skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren. Såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen skal reklamation ske senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen ved skriftlig meddelelse til COMM2IG med angivelse af, hvori mangelen består Foreligger der mangler ved en del af de af COMM2IG leverede varer, er køber alene berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for denne del. Køber er således forpligtet til at opfylde aftalen med COMM2IG for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen. Manglende opfyldelse heraf fra købers side betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger COMM2IG til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende COMM2IG s ansvar for mangler omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, hvor varerne blev leveret Såfremt køberen har reklameret i overensstemmelse med pkt , og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som COMM2IG bærer ansvaret for, har COMM2IG ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført COMM2IG COMM2IG påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde udover det i pkt anførte i relation til de ydelser, som COMM2IG s konsulenter måtte levere hos køber, herunder implementering af hardware og software. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art som følge af disse ydelser. COMM2IG s ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Endvidere er COMM2IG ikke ansvarlig for købers eventuelle tab af data, som følge af nedbrud eller lignende, ligesom COMM2IG heller ikke er ansvarlig for købers øvrige IT-udstyr, såsom hardware, software, netværk, firewalls, etc Med mindre andet er aftalt, er produktet omfattet af 1 års reklamationsret.

5 11. Annullering og ændring af ordre Købers annullering eller ændring af ordre, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, kan alene ske ved skriftligt aftale med COMM2IG i de enkelte tilfælde De, med annulleringen eller ændring, forbundne omkostninger dækkes fuldt ud af køber. 12. Returvarer Varer modtages kun retur af COMM2IG efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Under alle omstændigheder skal et ønske fra købers side om returnering af varer være meddelt COMM2IG senest 5 arbejdsdage efter varens modtagelse I det omfang der bliver indgået aftale om returnering af varer, afholder køber samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil COMM2IG over for køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand Returvarer skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original ubrudt emballage. Varerne skal være smudsfri. Betaling for returvarer aftales skriftligt i hvert tilfælde. Såfremt emballagen er påført mærkater af køber, eller der er skrevet/tegnet på emballagen, afvises returneringen automatisk Returvarer skal returneres i overensstemmelse med instruks fra COMM2IG. Hvis ikke forbeholder COMM2IG sig retten til at opkræve et returgebyr svarende til værditabet med tillæg af håndteringsomkostninger af varerne Varer tages kun retur såfremt, gældende RMA formular, udarbejdet af COMM2IG, er udfyldt. 13. Garanti COMM2IG yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Garanti i købsaftalen, eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor COMM2IG kan rejses krav i henhold til pågældende garantierklæring Garanti er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, samt brugs-, monteringsog benyttelsesanvisninger er blevet fulgt. 14. Produktansvar COMM2IG s produktansvar er begrænset, som anført i følgende bestemmelser, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning COMM2IG s produktansvar er begrænset til at omfatte personskade og begrænset til tilfælde, hvor køber godtgør, at skaden er sket som følge af COMM2IG s grove uagtsomhed.

6 14.3. COMM2IG er således ikke er ansvarlig for skader på købers løsøre eller faste ejendom, ligesom COMM2IG ikke er ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori de af COMM2IG leverede varer er indføjet I intet tilfælde er COMM2IG ansvarlig for købers eller tredjemands direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab Såfremt COMM2IG ifalder et selvstændigt produktansvar overfor tredjemand vedrørende varer, som COMM2IG har leveret til køber, er køber forpligtet til at holde COMM2IG skadesløs i samme omfang, som COMM2IG ansvar overfor køber er begrænset til ifølge nærværende aftale Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis, er udtrykkeligt fraskrevet COMM2IG s selvstændige ansvar for skader kan aldrig overstige kr Lovvalg og værneting Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret, dog med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre tvisten til et andet lands retsregler. Den internationale købelov finder ikke finder anvendelse mellem parterne Alle tvister skal afgøres ved de almindelige domstole i den retskreds, hvor COMM2IG har sit forretningssted Parterne kan dog aftale i stedet at lade tvisten behandle ved voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler om voldgift i Danmark. Såfremt COMM2IG vil benytte sin ret til at lade sagen behandle ved voldgift, skal COMM2IG senest fem arbejdsdage efter at have modtaget forkyndelse af en indgivet stævning give køber skriftlig meddelelse herom.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét

Læs mere