SUNDHØJ ENERGIHUS Go2Green - Sundhøj Energihus, Et grønt træningscenter og eksperimentarium / sags. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHØJ ENERGIHUS Go2Green - Sundhøj Energihus, Et grønt træningscenter og eksperimentarium / sags. nr. 14128-2015.04.29"

Transkript

1 SUNDHØJ ENERGIHUS

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE / PROJEKTTEAM 3 HVOR LIGGER ENERGIHUS SUNDHØJ 4 PROJEKTBESKRIVELSE - DEL 1 5 OVERSIGTSPERSPEKTIV 6 KONCEPTSKITSE 7 KONCEPTSKITSE 8 PERSPEKTIV SET FRA INDFALDSVEJEN TIL TAASINGE 9 PERSPEKTIV AF ENERGIHUSET SET FRA HAVERUMMET MOD SYD 10 BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG 11 BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG 12 EKSISTERENDE SITUATIONSPLAN 13 FREMTIDIG SITUATIONSPLAN 14 EKSISTERENDE FACADER MOD NORD OG VEST 15 FREMTIDIGE FACADER MOD NORD OG VEST 16 EKSISTERENDE FACADER MOD SYD OG ØST 17 FREMTIDIGE FACADER MOD SYD OG ØST 18 EKSISTERENDE STUEPLAN 19 FREMTIDIG STUEPLAN 20 EKSISTERENDE 1.SAL 21 FREMTIDIG 1.SAL 22 PROJEKTBESKRIVELSE - DEL 2 23 PROJEKTBESKRIVELSE - DEL 2 INDHOLDSFORTEGNELSE / PROJEKTTEAM

3 3 Sundhøj Energihus Sundhøj Energihus Eskærsvej Svendborg HVOR LIGGER ENERGIHUS SUNDHØJ

4 4 SUNDHØJENERGIHUS Forestildigetkombinerettræningscenterogeksperimentariummedfokuspågrønenergi Forestildigetsamlingsstedforborgere,skoleelever,studerende,undervisere,mindre virksomhederogiværksætteremedfokuspågrønne,bæredygtigeløsninger... Forestildigetsted,hvoreleverogstuderendeeksperimentererogfårhandsonerfaringeri direktekontaktmederhvervslivet Forestildigetsted,hvorborgerefårhåndgribeliginspirationtilenergispareprojekterideresbolig ogindgårifællesskaberbaseretpådeleøkonomi Forestildigetsted,hvorerhvervsdrivendedemonstrerer,udviklerogafprøvernyeløsningeri virkelighedstrorammer;etstedfornetværksskabelseog træning ibæredygtighedog forretningsudviklinggennemworkshops,kurser,foredragmm Forestildig,hvordanudbudogefterspørgselgårhåndihånd,nårdeforskelligeparterinspirerer hinandeniudviklingenafmorgendagensløsninger Forestildig,atenergirådgivere,energiselskaber,kommuner,institutionerogstørrevirksomheder opsøgerdettestedirollensompotentielleaftagereafgrønneløsninger Kandusedetfordig? SåserduvoresvisionerforSundhøjEnergihus. Mantagerettypisk50 erhus PåEskærvej73iSundhøjpåTaasingeliggerettypisk1950 erhusienergimæssigtdårligstand. HuseterSvendborgKommunesejendom.Kommunenharstillethusettilrådighedforetableringen afsundhøjenergihus. Nyopførte,ultrainnovativeogfuturiskegrønnecentreerskudtopandresteder.Nogetafdet interessantevedsundhøjenergihuserbl.a.anvendelsenafeteksisterendehustilformålet.påden mådeskabesenhåndgribeliginspirationskildefordemange,derikkebyggernybolig,men renoverer,ogdermedenvækstmotorpåmarkedetforgrønneløsningertileksisterendebyggeri. Grundhusetogudendørsarealerneskalrenoveresogoptimeresmedbådekendteogmindre kendteløsninger.husetskalfremståopsigtsvækkendeoginnovativt,hvadangårhelhedensåvel somdelelementerne.dogerdetvigtigt,atdetertilatfåøjepådetoprindeligehus,såpotentielle aftagereafdeenkelteprodukter/løsningerkanfornemme,hvordandetkanintegrereshosdem, udenatdetkræverentotalrenovering. Meningener,athusetaldrigbliverheltfærdigt;detskalværeunderløbendeforandringitaktmed videreudviklingenafbæredygtigeløsningeroginitiativer. Heltoverordnetskalhusetogudendørsarealernerummeuformellerammertilundervisning,B2B ogb2caktiviteter,borgerrettedearrangementermedmegetmere,ukonventionellerammer,der inspirerertilattænkefritogfleksiblerammertiludvikling,afprøvningogfremvisningafkonkrete klimaogenergiteknologier,produkterogløsninger. Hvemstårbag? GO2Green(projektejerogprojektlederforSundhøjEnergihus)erenoffentligprivat,nonprofit forening,stifteti2011ogfinansieretafpartnerkontingenter.partnerkredsenbestårafgrønne erhvervsdrivendefraforskelligebrancher;afhåndværkere,leverandørerafgrønneprodukterog servicessamtandre,somharfokuspåbæredygtighed.somudgangspunkterdetgeografiske områdeforgo2greensindsatssvendborgoglangelandkommuner,menforeningensamarbejder ogudvekslervidenogerfaringerudoverallegrænser. Foreningensformåleratgøredetsånemt,gennemskueligtogfordelagtigtsommuligtfor boligejere,virksomhederoginstitutioneratvælgegrønneløsningerogatvælgelokale,miljøog kvalitetsbevidstefagfolktilopgaven/leverancen.dermednedbringesco2udslippet,oglokale arbejdspladserfastholdes. GO2Greenermedinitiativtagertilprojekter,somkanføretiludmøntningafforeningensformål.Et sådantprojekter SmartCitySundhøj. SmartCitySundhøjeretigangværendeprojekt,somudspringerafGO2Green,oghvorGO2Green deltageristyregruppen.isundhøjpåtåsingeliggerhele10%afsvendborgkommunes bygningsmasse(skole,integreretinstitution,plejehjem,ældreboligerogidrætsanlæg)iensamlet klyngeinærtilknytningtilboligområdermed erbyggeriogindkøbsmuligheder. Sundhøjerinteressant,fordidereretstortenergisparepotentiale,ogfordisåmangeforskellige aktørerersamletpåetoverskueligtområde.iforåret2013vargo2greenderforenaf katalysatorernebagideenomatskabeet SmartCitySundhøj :enco2neutralbydelsomgrønt fyrtårnsprojekt,derkanvisevejenforenkontinuerlig,bæredygtigudviklingistørreskala. Energioptimeringenafdekommunalebygningererigang. NæsteskridtirelationtilSmartCitySundhøjeretableringenafdetgrønnesamlingspunkt:Sundhøj Energihus. PROJEKTBESKRIVELSE - DEL 1

5 5 OVERSIGTSPERSPEKTIV

6 6 KONCEPTSKITSE

7 7 KONCEPTSKITSE

8 8 PERSPEKTIV SET FRA INDFALDSVEJEN TIL TAASINGE

9 9 PERSPEKTIV AF ENERGIHUSET SET FRA HAVERUMMET MOD SYD

10 10 BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG Ved bygningens indretning til træningscenter og eksperimentarium indgår en række bygningsmæssige og installationsmæssige tiltag, så bygningsfunktionerne kan danne ramme om projektet og give inspiration til husets brugere. Intentionen med de energimæssige tiltag er at vise nye muligheder. Udearealer & adgangsforhold - Udearealer eftergås. - Der etableres niveaufri adgang til trainee-rummet med rampe fra naturligt terræn. - Der udføres demoprojekt på LAR-system (lokal afvanding af regnvand) Indretning - Der etableres niveaufri adgang gennem traineerummet, og i stueplan sammenlægges nuværende kontorer til et sammenhængende trainee-rum med mulighed for opdeling vha. foldevæg. - I eksisterende køkken indrettes handicaptoilet. - Der indrettes nyt tekøkken i trainee-rummet. - Dørtrin fjernes aht. tilgængelighed. - Alle rum i stueplan og på 1. sal malereftergås. - To eksisterende vinduer skiftes til forskellige typer. - Der udføres demoløsninger på isoleringsløsninger i ydervægge. - Hele bygningen malereftergås udvendigt og indvendigt. Tilbygning - Væksthus etableres som supplerende trainee-rum. Varmeanlæg - Varmeanlæg konverteres til varmepumpe samt ny styring af varmeanlæg. - På tagfladen monteres demofelt med solvarmeanlæg med mulighed for fjernaflæsning i trainee-rum. - Radiatorer forsynes med termostater, der kan fjernaflæses og styres. - En radiator skiftes til ny med bedre afkøling. - Cirkulationspumpe skiftes til ny energieffektiv. - Varmtvandsbeholder udskiftes til ny energieffektiv. Strømforsyning - Solceller - På tagfladen monteres demofelt med solceller med mulighed for fjernaflæsning i trainee-rum. - Installation af batterier på loft/i trainee-rum til lagring af overskudselproduktion. - Der opsættes vindtræ til produktion af el. - Der etableres lader til el-bil i indkørslen. - Der etableres intelligent styring af elinstallation. Ventilation - Ombygning af ventilationsanlæg samt ændring af styring til ventilationsanlæg VARMEANLÆG Huset er i dag forsynet med naturgas. Varmecentralen er placeret i en værkstedsbygning i kort afstand fra huset. Her er der placeret et ældre gasfyr af mærket Weishaupt WG1, som er vurderet til at have en effekt på op til 38 kw. Varmeanlægget er opbygget som et étstrengs system. Der er tilsluttet en ældre cirkulationspumpe til anlægget af mærket Grundfos UPS samt en varmtvandsbeholder på 200 L. Der er primært ældre støbejernsradiatorer i bygningen og enkelte nye dobbeltpladeradiatorer. Til regulering af varmen i de enkelte rum er monteret ældre Danfoss-termostatventiler. Sidste service på gasfyret er gennemført i 2011, hvilket ifølge lovgivningen bør ske årligt. Energioptimeringsforslag Der vil være en stor energibesparelse at hente ved at installere en varmepumpe i bygningen hér er der to muligheder: et jordvarmeanlæg eller en luft til vand-varmepumpe. Der kan eventuelt installeres et solvarmeanlæg, der kan give et tilskud til varmebehovet. Cirkulationspumpen bør udskiftes til en ny energieffektiv pumpe med integreret styring. Varmtvandsbeholderen bør skiftes til én med mindre kapacitet for at reducere varmetabet samt bedre isoleringsklasse. Alle termostatventiler bør udskiftes til nye intelligente termostater med f.eks. nedlukning af varme ved udluftning. De gamle støbejernsradiatorer kan udskiftes til nye mere effektive radiatorer. Fig Varmtvandsbeholder Teknikbygning - Tagbelægning på teknikbygning ændres til grønt tag. Der vil være en energibesparelse ved at lave et nyt styringsprincip for bygningens varmesystem. Udekøkken - På terrasse indrettes udekøkken med installationer. AV-udstyr - Bygningen indrettes med trådløst netværk, og der opsættes projektor og lærred i det store trainee-rum. Derudover vil installation af et mindre solvarmeanlæg give bygningen et godt supplement til den primære varmekilde. Fig Cirkulationspumpe Brandsikring - Gennemgang af ABDL-anlæg Energimæssige tiltag - Gennemgang og opgradering af elinstallationer - Termografering af huset - Montering af vandbesparende brugsvandsinstallationer Eget elproducerende vindtræ = størm til elbilen etc. Fig Støbejernsradiator BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG

11 11 VENTILATION EL INSTALLATION BRANDSIKRING I bygningen er der tilknyttet et mindre ventilationsanlæg af mærket Covent CM3 med varmegenvinding, der forsyner alle lokaler med frisk luft. Anlægget er pt. kun tilset ude af drift, men fremstår i god stand. Der er ikke varmeflade i ventilationsanlægget. Ud fra mærkepladen vurderes, at ventilationsanlægget har en kapacitet på omkring m3/h. Energioptimeringsforslag Der kan spares på energien ved at skifte ventilatoren til en energieffektiv type. Styringen af ventilationsanlægget bør også gennemgås, så man får den mest energieffektive løsning. Det bør undersøges, om det vil være muligt at sætte en varmeflade ind i ventilationsanlægget, så dette kan bruges som opvarmning i en eventuel, fremtidig udestue. Det skal undersøges, om det vil kunne betale sig at have frekvensomformer til ventilationsanlægget for at spare på energien. ISOLERING OG VINDUER Der er ikke installeret belysning i bygningen i dag bortset fra et armatur med lysstofrør på toilettet. Eltavlen er placeret i et rum under trappen. Der er en udendørslampe ved hoveddøren. Energioptimeringsforslag Det skal undersøges, om husets tag kan bære et 6 kwp-solcelleanlæg, hvilket vil kunne forsyne huset med energivenlig el. Det kunne også undersøges, om det ville være muligt at få en ny teknologi, hvor solceller er integreret i tagstenene. Der skal monteres batterier på loftet til lagring af overskudselproduktion, hvilket vil gøre det nemmere at få fuld gevinst af evt. intelligente styringer fx af elforbrug til yderligere sænkning af temperaturen i fryseren, når der produceres gratis el. Der kan opsættes et vindtræ, hvilket er en ny teknologi på vej frem. Vindtræet producerer el ligesom vindmøller. Der bør installeres en lader til en fremtidig elbil tilknyttet huset. Der er i dag installeret ABDL i bygningen (pt. ude af drift). Skal dette bibeholdes, skal service på dette anlæg i fremtiden opfyldes korrekt. Fig Ventilationskanal Fig. 07 -Isoleret skunkvæg Der blev ved gennemgangen målt 200 mm. isolering på loft og 200 mm. isolering i ydervægge. Isoleringen på loft var desuden i dårlig stand, sandsynligvis i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg på loft. I bygningen er der en blanding af gamle etlagsvinduer og termovinduer. Energioptimeringsforslag Der bør efterisoleres på loft med yderligere 200 mm., samt hulmursisoleres med papiruld, hvilket vil give en meget stor energibesparelse samt øge komforten i bygningen. Al fremtidig belysning, der bliver tilført huset, skal være i LED. Der skal dog i perioder opsættes konventionel belysning i nogle områder, så besøgende kan danne sig et billede af lyskvaliteten fra LED-belysning. Udendørslampen bør skiftes til LED-spot. Energiforbruget af el kan reduceres betydeligt, hvis der bliver lavet en smart styring af lyset, evt. med PIRsensorer samt dæmpning af lyskilden. Eltavlen virker meget belastet med begrænset mulighed for udvidelse. Den bør termograferes i år og derefter hvert femte år. Fig Ventilationsanlæg på loft Fig Eltavle under trappe Der bør sættes nye, energieffektive A-klasse vinduer af træ/alu i bygningen, hvilket vil give en stor varmebesparelse. Det skal sikres, at HPFI-relæet afprøves en gang årligt, og der skal tages højde for, at rummet under trappen, hvor eltavlen er, skal være frit og ikke bruges som opbevaringsrum. Inden disse optimeringer bliver sat i gang, bør der laves en termograferingsrapport over huset, som dokumenterer klimaskærmens nuværende stand. Efterfølgende laves en ny termograferingsrapport, efterhånden som hvert tiltag implementeres. SANITET I bygningen er der et toilet/bad med nyere håndvask og toilet samt et ældre badekar med brus. Energioptimeringsforslag Her bør installeres vandsparende brugsvandsinstallationer, så vandforbruget i bygningen kan sænkes. Fig Vindue på 1.sal Fig ABDL styring BYGNINGSMÆSSIGE TILTAG

12 12 Eskærvej 8415 N Situationsplan Eskærvej73 Matrikelnr. Hovedhus Tilbygning Grundstørrelse Bebyggelsesprocent 2dæ 176,5m² 49m² 1554,7m² 14,5% EKSISTERENDE SITUATIONSPLAN

13 13 N Situationsplan 4456 Eskærvej73 Matrikelnr. Hovedhus Tilbygning Grundstørrelse Bebyggelsesprocent 2dæ 176,5m² 49m² 1554,7m² 14,5% FREMTIDIG SITUATIONSPLAN

14 14 EKSISTERENDE FACADER MOD NORD OG VEST

15 15 Tagintegration af solceller (himmellys) Solafskærmning tyndfilm solceller GreenLab Væksthus Afprøvning af energivinduer Afprøvning af energivinduer Solafskærmning tyndfilm solceller Afprøvning af grønne tagløsninger Væksthus Afprøvning af forskellige energiløsninger / mockup FREMTIDIGE FACADER MOD NORD OG VEST

16 16 EKSISTERENDE FACADER MOD SYD OG ØST

17 17 Solafskærmning tyndfilm solceller Tagintegration af solceller og solvarmepaneler mv. Væksthus Afprøvning af energivinduer Afprøvning af forskellige energiløsninger / mockup Afprøvning af grønne tagløsninger Afprøvning af energivinduer FREMTIDIGE FACADER MOD SYD OG ØST

18 18 17 Værksted 16 Wc 15 Forrum 14 Garage 1 Fællesrum 2 Fællesrum Slangevinder 4 Gang 3 Køkken 7 Gang 6 WC 5 Kontor EKSISTERENDE STUEPLAN

19 19 10 Værksted 9 Wc 8 Teknikrum 7 Garage 1 Trainee rum 11 Trainee rum 2 HC WC 3 Gang 4 Kontor 6 Gang 5 WC FREMTIDIG STUEPLAN

20 20 8 Personalerum 9 Kontor Gang WC 10 Kontor EKSISTERENDE 1.SAL

21 21 14 Kontor 15 Kontor 16 Kontor 17 Altan 13 WC 12 Gang FREMTIDIG 1.SAL

22 22 GO 2 GREEN SvendborgogLangeland Fokus: Kommuner Erhvervsliv Borgere Offentlige institutioner Mål:Grøn forretnings udviklingogco 2 reduktion BrugereafSundhøjEnergihus Nårmanserbortfraborgerne,skoleeleverne,destuderendeogundervisernem.fl.,såviIderfor de(evt.kommende)erhvervsdrivendeaktørersvedkommendeværetaleomtretyperafbrugerei SundhøjEnergihus;nemligmedlemmer,GO2Greenpartnereogudstillere. Medlemmer Fokus: Borgere Offentlige institutioner (Erhvervsliv) SMARTCITYSUNDHØJ Tåsinge Mål:CO 2 neutral bydelog fyrtårnsprojekt Envirksomhed/iværksætter,somarbejdermedellerinteresserersigforgrønneløsninger,kan blivemedlemisundhøjenergihus. Virksomheder/iværksættereiRegionSyddanmarkharfortrinsret. Sommedlemkanmandeltageiforskelligeevents,kurser,foredrag,fremvisninger,undervisning, workshops,netværksaktivitetermm. GO2Greenpartnere SUNDHØJENERGIHUS Eskærvej73 Envirksomhed/iværksætter,somarbejdermedellerinteresserersigforgrønneløsninger,kan blivepartnerisundhøjenergihus.etpartnerskabienergihusetforudsætteretpartnerskabi GO2Green.DamansompartneriGO2Greenbetaleretkontingentforsitmedlemskab,ydeset nedslagikontingentetift.energihuset. Hvadvilviopnå? Vivil: Sompartnerkanmandeltageiforskelligeevents,kurser,foredrag,fremvisninger,undervisning, workshops,netværksaktivitetermm. Udstillere Virksomheder/iværksættereiRegionSyddanmarkharfortrinsret. ManbliverudstillerogopnårbrugsrettilSundhøjEnergihusvedatstilleengrøn,bæredygtig teknologi,etproduktellerenydelsetilrådighedogfremvisning.teknologien,produkteteller ydelsenkanværeunderudvikling;detkanværeetellerflereelementer,somintegreresihuset/på grunden;detkanindgåsomudstillingsmodelog/ellerværeetledimarkedsføringenafhuset. skabefleregrønneaktiviteterogdermedstørresynlighedindenfordetgrønneområde, rekruttere100virksomhedersom medlemmer, partnere eller udstillere isundhøj Energihus,(sedefinitionpåhhv. medlemmer, partnere og udstillere iafsnittet: BrugereafSundhøjEnergihus ) tilvejebringe25%vækstiomsætningenhosdevirksomheder,somerendelafsundhøj Energihus, tilvejebringe30nyearbejdspladser, tilvejebringe20nyeiværksættere, facilitereudviklingsprocessermedhenblikpåatskabe20nyekoncepter,dvs.grønne produkterellerserviceydelser. Teknologien/produktet/ydelsen,somudstillerenbidragermed,gørdetudfordetkontingent,som medlemmerogpartnerebetalerforathaveadgangtildiversefaciliteterogarrangementeri Energihuset.Teknologien/produktet/ydelsenskaldogsomminimumhaveenværdi,dersvarertil prisenforetmedlemsellerpartnerskab.somudstillerharmansåledesviasitbidragtil Energihusetogpåligefodmedmedlemmerogpartnerefriadgangtildeordningerog arrangementer,somtilbydes. Måleter,atalle,somerinteresseret,fårpladsihusetellerpågrunden,menhvisderer teknologier,produkterellerydelser,somikkeumiddelbartkanintegreres,erstyregruppenden bestemmendeogbesluttendeinstans. AtværeudstilleriEnergihusetforudsætter,atvirksomheden/iværksætterenharetønskeomat væreenaktivdelafetgrøntfællesskab,hvorallebidragermedviden,teknologier,produktereller ydelser,somkanafprøvesogudviklesienergihuset. PROJEKTBESKRIVELSE - DEL 2

23 23 Organiseringstyregruppe Partnerskabetindebærer,atvirksomheden/iværksætterenforpligtersigtilatmødeopi forbindelsemednogleaktiviteterienergihuset. Enudstilleraftalevilløbei2år. Hvisfxenvinduesleverandørbliverudstillerogforpligtersigtilatlevereogmontere3vinduertil Energihuset,såkanleverandøreniperiodensløbogforegenregningudskiftedissetrevinduer. Leverandørenerblotkontraktmæssigtforpligtettilatsørgefor,atderaltidertrevinduer monteret. Detvilværemuligtatfornyenudstilleraftaleefter2år,mennyskabelser,somikkeallerede forefindesihuset/pågrundenogerpåventeliste,vilfåfortrinsret. Hvismanerudstillerpådettidspunkt,hvorhusetoggrundeneventueltskaltilbageleveres, foretagesetuvildigtskønafprodukternesfunktionalitetogværdi.såfremtdererprodukter,som ikkekanbrugesiforbindelsemedreetableringenafhuset,skalpartnerenafmontereogfjerne produktetforegenregning. Årligtkontingentformedlemmer,partnereogudstillere: Medlem GO2Green partner Udstiller Kommendeiværksætter (udencvrnr.) 500kr.* Stilleretproduktellerydelsetil rådighedforhuset,somsvarertil kontingentet. Etableretiværksætter 3.000kr kr. (enkeltmandsvirksomhed) 25ansatte 6.000kr kr. 610ansatte kr kr. Flereend10ansatte kr kr. *Undtagetfrakontingentbetalingerskoleelever,studerendeogledige. StyregruppenhartilformålbådeatsikreSundhøjEnergihus lokaleforankringsåvelsomat netværkeudoverkommunegrænsen regionalt,ogpotentielt:nationaltoginternationalt. DesudenvaretagerstyregruppenorganiseringenafdendagligedriftafEnergihuset. Tidsramme GO2Green(projektlederogprojektejer) SvendborgKommune LangelandKommune Rådgiver(arkitekt,ingeniøre.l.) Borger Erhverv Eksternoguvildigpart Fundraiser,TorbenBürgelNielsen,ertilknyttet primo2015 HuseteroverdragettilGO2Greenultimojanuar2015 Fondsansøgninger 2015 SundhøjEnergihusåbner ultimo2015 SvendborgKommuneharstillethusetoggrundentilrådighedforGO2Greeniforeløbigtfemår. PROJEKTBESKRIVELSE - DEL 2

Skovvangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Skovvangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Skovvangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Resdal Bakke 11A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-013007 Energikonsulent: Niels Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadbjerg Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadbjerg Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Azaleavej 12 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000385-001 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovduevej 13 Postnr./by: 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-071094 Energikonsulent: Hans Berggren Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS A/S

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Kvottrupvej 9 Postnr./by: 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-012242-001 Energikonsulent: Niels Munthe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkereden 2 Postnr./by: 6470 Sydals BBR-nr.: 540-017607 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1110 kwh Fjernvarme, 129 kwh el. 3900 kwh Fjernvarme. 5920 kwh Fjernvarme, 23 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1110 kwh Fjernvarme, 129 kwh el. 3900 kwh Fjernvarme. 5920 kwh Fjernvarme, 23 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vester Altanvej 32 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-019456 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 115 MWh Fjernvarme 61830 kr. 468500 kr. 7.6 år. 2 2.9 MWh Fjernvarme 1540 kr. 1000 kr. 0.6 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 115 MWh Fjernvarme 61830 kr. 468500 kr. 7.6 år. 2 2.9 MWh Fjernvarme 1540 kr. 1000 kr. 0.6 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Kongensgade 63A Postnr./by: 1264 København K BBR-nr.: 101-540430 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af belysningsanlæg. 5792 kwh el 11580 kr. 31500 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af belysningsanlæg. 5792 kwh el 11580 kr. 31500 kr. 2. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pejmarksvej 3 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-100788 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Fredrik Bajers Vej 3B 9220 Aalborg Øst BBR-nr.: 851-479732-042 Energikonsulent: Willy Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1204 m³ Naturgas, 2706 kwh el. -162 m³ Naturgas, 3824 kwh el. 920 m³ Naturgas, 461 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1204 m³ Naturgas, 2706 kwh el. -162 m³ Naturgas, 3824 kwh el. 920 m³ Naturgas, 461 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Engtoften 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-008905 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: J.B. Winsløws vej 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-187099-006 Energikonsulent: Søren Godiksen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Gåskærgade 26 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005148-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5B 8963 Auning BBR-nr.: 707-114289 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vollsmose Alle 12 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-544983 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Stokkendalvej 1 Postnr./by: 7600 Struer BBR-nr.: 671-041488-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -16 MWh Fjernvarme, 44187 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme 31430 kwh Elvarme, 3654 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -16 MWh Fjernvarme, 44187 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme 31430 kwh Elvarme, 3654 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådhuscentret 5 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-020995 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.615 kwh el 1.340,89 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.615 kwh el 1.340,89 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Birkeparken 266 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 33 kwh el 25,23 MWh fjernvarme 12 kwh el 8,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 33 kwh el 25,23 MWh fjernvarme 12 kwh el 8,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Landskronagade 19 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-331504-001 Energikonsulent: Per Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spedalsø 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-114693 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3250 kwh Fjernvarme, 235 kwh el. 3 64 m³ vand 2240 kr. 17720 kr. 7. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Marius Simonsens Vej 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043791 Energikonsulent: Knud C. Sandager Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Ulstrup Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Ulstrup Skole. Projektkatalog. Answers for energy Ulstrup Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 6 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570950 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådvedvej 9 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-262676 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center

Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center REPORT Energioptimerings plan for Taastrup Idræts Center Prepared Kim Lindberg (KIMLI), 19 juni 2015 Checked Accepted Approved Doc. no. Ver. no. 1 Case no. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 19 juni 2015

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Bregnevej 1 5220 Odense SØ 461-044603-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 10 Adresse: Kongelysvej 27 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-111205-001 Energikonsulent: Michael Skovgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Ringgade 63 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-484313 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsø Park 62 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-004927 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Alpedalsvej 30 Alpedalsvej 30 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. juni 2012 Til den 11. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1269 m³ Naturgas, 98 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1269 m³ Naturgas, 98 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Godthaabsvej 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-002852 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -439 liter Fyringsgasolie, 6665 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -439 liter Fyringsgasolie, 6665 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 5 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-020607 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sydkajen 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-006341 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Kammerrådensvej 17 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Kammerrådensvej 17 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Kammerrådensvej 17 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-026982-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Skejbygårdsvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Skejbygårdsvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Skejbygårdsvej 2 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-764219-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 422 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.720 kwh fjernvarme 5.820 kwh fjernvarme. 4.290 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.720 kwh fjernvarme 5.820 kwh fjernvarme. 4.290 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Silkeborgvej 154 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-409680-001 Energikonsulent: Ole Tonsgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere