Festmesse. Firmelse Skt. Annæ Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festmesse. Firmelse 2015-16 Skt. Annæ Kirke"

Transkript

1 Festmesse Firmelse Skt. Annæ Kirke Tag gerne hæftet med hjem Skt. Annæ 2015

2 Firmelse Skt Annæ Kirke Denne er dagen, som Herren har skabt, dagen med Himmerigs glæde. Dagen der frelser, hvad før var fortabt; lad os da juble og kvæde. Verden, som sukked i længsel, bryder sit bånd og sit fængsel. Denne er dagen som Herren har skabt, dagen med Himmerigs glæde. Lovsynger Herren, fordi han er god; evig hans miskundhed varer. Slangen han knuste og løste vor fod ud af fortabelsens snarer. Har for vor fjende vi trællet, nu er den mægtige fældet. Lovsynger Herren, fordi han er god; evig hans miskundhed varer. Krist er opstanden i morgenens gry; dermed al frelse begyndes. Glæden skal flyve fra by og til by, alt som hans budskab forkyndes. Dødsrigets porte de kolde mægted ej fast ham at holde. Krist er opstanden i morgenens gry; dermed al frelse begyndes. Korstegn & Hilsen Præst/Biskop: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Menighed: Amen! Præst/Biskop: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være med jer! Menighed: Og med din ånd!

3 Præst/Biskop: Den almægtige Gud forbarme sig over os, forlade + os vore synder og føre os til det evige liv! Menighed: Amen! Syndsbekendelse & Kyrie Præst/Biskop: Lad os vedkende os vore synder, så vi med det rette sindelag kan fejre den hellige messe! Alle: Jeg bekender for Gud, den Almægtige, og for jer mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning, ved min skyld, (slår sig for brystet) ved min skyld, (slår sig for brystet) ved min store skyld. (slår sig for bryst) Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener og jer mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren vor Gud! Kor: Herre forbarm dig! Menighed: Herre forbarm dig! Kor: Kristus forbarm dig! Menighed: Kristus forbarm dig! Kor: Herre forbarm dig! Menighed: Herre forbarm dig!

4 Gloria Præst: Ære være Gud i det høje! Menighed: Og fred på jorden for mennesker med god vilje. Vi lover dig, vi velsigner dig, vi tilbeder dig, vi lovpriser dig, vi takker dig for din store herlighed. Herre vor Gud, Himmelske Konge, Gud almægtige Fader. Herre, du enbårne Søn, Jesus Kristus, (hovedbøjning) Herre vor Gud, Guds lam, Faderens Søn. Du, som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Du, som borttager verdens synder, tag imod vor bøn. Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over os. Thi du alene er hellig, du alene Herre, du alene den højeste, Jesus Kristus, (hovedbøjning) med Helligånden i Gud Faders herlighed. Amen! Dagens Bøn Præst: Lad os bede! Herre vor Gud, du som har givet dit folk ny livskraft og genindsat os i barnekårets herlighed; bevar påskens glæde i os og forund os at se hen til opstandelsens dag med et fast og lykkeligt håb ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud, fra evighed til evighed. Menighed: Amen!

5 Første læsning: ApG 5, Lektor: Da de havde hentet dem, fremstillede de dem i Rådet, og ypperstepræsten tog dem i forhør og sagde: Vi har udtrykkeligt forbudt jer at undervise i dette navn, og alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lære og vil bringe denne mands blod over os. Peter og apostlene svarede: Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Vore fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham. De kaldte apostlene ind, lod dem piske og forbød dem at tale i Jesu navn og løslod dem. De forlod så rådssalen, glade fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Lektor: Dette er Guds ord! Menighed: Gud ske tak og lov. Salme Gud skaberånd, til nådefest drag til os ind som sjælegæst, i nådelivets gyldengry dit eget værk, vor ånd forny. Gudsgave er dit rige navn og himmelstrøst i sjælesavn og salvelse og livets vand og sandhedslys og hjertebrand. Du er de syvfold gavers ånd og magtens finger på Guds hånd; du har, som det var forudsagt, i flammer tungemål os bragt. Tænd i vor ånd dit lyses glans, besjæl med kærlighed vor sans, gør himmelkraften åbenbar i købets skrøbelige kar. Hold argelist og fjenden fjern, vær hjertefredens vagt og værn, vær os en fører, vær vort skjold på livets vej mod alskens vold. O, lad os skue dybt i løn ved dig Gud Fader og Guds Søn og dig i Guddoms herlighed, Gud Helligånd, Gud Kærlighed. Pris være Gud, vor Fader god, og Sønnen, som af grav opstod, og Ånden, som steg til os ned, i evigheders evighed.

6 Lektor: Dette er Guds ord! Menighed: Gud ske tak og lov. Anden læsning: Åb 5, Lektor: Og jeg så: Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste ti tusind titusinder og tusind tusinder i tallet. De sagde med høj røst: Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige: Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. Kor: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Menighed: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Akklamation til evangeliet Lektor: Herre, du lærer mig livets vej. Kor: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Menighed: Alleluia, Alleluia, Alleluia.

7 Præst: Herren være med jer! Menighed: Og med din ånd! Præst: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes Menighed: Gud være lovet for sit glædelige budskab! Evangelium John 21,1-19. Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias Sø, og det gik sådan til: Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymos, Nathanael fra Kana i Galilæa, Zebedæussønnerne og to andre af hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem:»jeg tager ud at fiske.«de sagde:»vi tager med dig.«de tog af sted og gik om bord i båden, men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden; disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem:»børn, har I noget at spise?nej,«svarede de. Han sagde til dem:»kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst.«de kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Den discipel, Jesus elskede, sagde til Peter:»Det er Herren.«Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om sig han var ellers nøgen og sprang ud i vandet. De andre disciple kom i båden, de var nemlig ikke langt fra land, kun omkring to hundrede alen, og de havde nettet med fiskene på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem:»kom med nogle af de fisk, I lige har fanget.«simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, det var fyldt med store fisk, 153 i alt; men skønt der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem:»kom og spis!«ingen af disciplene turde spørge ham:»hvem er du?«for de vidste, at

8 det var Herren. Jesus går hen og tager brødet og giver dem det, og ligeledes fisken. Det var nu tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter:»Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?«han svarede:»ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.«jesus sagde til ham:»vogt mine lam!«igen, for anden gang, sagde han til ham:»simon, Johannes' søn, elsker du mig?«han svarede:»ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.«jesus sagde til ham:»vær hyrde for mine får!«jesus sagde til ham for tredje gang:»simon, Johannes' søn, har du mig kær?«peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham:»har du mig kær?«og han svarede ham:»herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.«jesus sagde til ham:»vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.«med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham:»følg mig!«biskop/præst: Dette er vor herres Jesu Kristi evangelium, Guds ord forbliver til evig tid! Menighed: Priset være du Kristus! Kor & Menighed: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Biskoppen prædiker

9 Bekræftelse af dåbspagten (Alle rejser sig) Biskop: Før I nu modtager Helligånden, må i bekræfte jeres dåbspagt: Forsager I Djævelen, alle hans gerninger og alt hans væsen? Firmanderne: Ja, jeg forsager. Biskop: Forsager I synden for at leve i Guds børns frihed? Firmanderne: Ja, jeg forsager. Biskop: Forsager I ondskabens fristelser, for at synden ikke skal få magt over jer? Firmanderne: Ja, jeg forsager. Biskop: Forsager I djævelen, som er løgnens fader og mørkets fyrste? Firmanderne: Ja, jeg forsager. Biskop: Tror I på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens skaber? Firmanderne: Ja, jeg tror. Biskop: Tror I på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er født af Jomfru Maria, som har lidt og er blevet begravet, som opstod fra de døde og sidder ved Faderens højre? Firmanderne: Ja, jeg tror. Biskop: Tror I på Helligånden, Herren og Levendegøreren, som i dag ved firmelsens sakramente meddeles jer, ligesom til apostlene på Pinsedagen? Firmanderne: Ja, jeg tror. Biskop: Tror I på den hellige, katolske kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Firmanderne: Ja, jeg tror.

10 Biskop: Dette er kirkens tro! Alle: Ja, det er vor tro, som vi frimodigt bekender i Kristus Jesus vor Herre. Bøn over Firmanderne Biskop: Kære kristne! Lad os bede for disse firmander, som fik barnekår hos Gud, da de i dåben blev genfødt til det evige liv: At Gud Fader, den Almægtige, nådigt må udgyde Helligånden over dem, for at Helligånden må styrke dem med sine rige gaver og ved sin salvelse ligedanne dem med Kristus, Gud Søn. Biskop: Almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, du har genfødt disse dine tjenere af vand og Helligånd og befriet dem fra synden. Vi beder dig, send Helligånden, Talsmanden, til dem, giv dem visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og fromheds ånd, og opfyld dem med Gudfrygts ånd. Ved Kristus vor Herre. Menighed: Amen! Firmelse Håndspålæggelse & Salvelse Biskoppen dypper højre hånds tommelfinger i krisam-olie, lægger hånden på firmandens hoved og tegner samtidig med tommelfingeren et kors på firmandens pande, idet han siger: Biskop: NN vær beseglet med Helligånden, Guds gave! Firmanden svarer: Amen Biskop: Fred være med dig! Firmanden svarer: Og med din ånd!

11 Jesus, mellem dine, elskende hverandre, som Gud elsker sine! Herre hør vor bøn! Under firmelsen synger menigheden: Nu bede vi den Helligånd at sammenknytte os ved troens bånd og til verdens ende Kirken at bevare, nådig at afvende al dens nød og fare. Herre hør vor bøn! Du lysets Ånd! Opklar os så, at i sin herlighed kan for os stå Herren, vi tilbede, Guds den elskelige, som vil os indlede i sin Faders rige! Herre hør vor bøn! O talsmand! Lad os finde trøst, som barnet finder den ved moders bryst, I din søde stemme, Så al vor elende smilende vi glemme over salig ende! Herre hør vor bøn! Ja, sandheds Ånd! Forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! Da er sorgen slukket, da er perlen fundet, Paradis oplukket, døden overvundet. Herre hør vor bøn! Du Kærlighedens Ånd indgyd i Herrens samfund kærlighedens fryd, så vi glade vandre,

12 Forbønner Biskop: Kære Kristne, lad os bønfalde Gud vor Fader, den Almægtige: Måtte vi være ét i vor bøn, ligesom vi er ét i den tro, det håb og den kærlighed, der udgår fra hans hellige Ånd. Forbeder: For dem, som i dag er blevet styrket ved meddelelsen af Helligånden: At de må være rodfæstet i troen og grundfæstet i kærligheden, således at de ved deres livsførelse må aflægge vidnesbyrd om Kristus, vor Herre. Derom beder vi! Alle: Herre, hør vor bøn! Forbeder: For deres forældre, faddere og alle, som har haft ansvar for deres oplæring i troen; at de fremdeles i ord og eksempel må opmuntre dem til at følge Kristus efter. Derom beder vi! Alle: Herre, hør vor bøn! Forbeder: For Guds hellige Kirke i enhed med vor pave Frans, vor biskop Czeslaw og med alle biskopper; at den forsamlet i Helligånden må vokse i troens og kærlighedens enhed og udbredes indtil Herrens genkomst. Derom beder vi! Alle: Herre, hør vor bøn! Forbeder: For hele verden: at alle mennesker, som har én og samme Skaber og Fader, må erkende, at de er brødre uanset race og nationalitet, og at de af oprigtigt hjerte må søge Guds rige, som er fred og glæde i Helligånden. Derom beder vi! Alle: Herre, hør vor bøn! Forbeder: For ledere og præster, der har hjulpet vores børn med at komme tættere på Jesus og forberedt dem på at modtage Helligånden. Må den gode Gud velsigne dem og give dem kræfter til at være værktøj i Hans hænder og vidne om Hans kærlighed. Alle: Herre, hør vor bøn! Forbeder: For dem, der skal modtage Helligånden i firmelsens sakramente til næste år. Må de allerede nu åbne deres hjerter for Guds kærlighed, fred og velsignelse. Alle: Herre, hør vor bøn!

13 Biskop: Gud, det er din vilje at Helligånden ved apostlene og deres efterfølgere meddeles alle troende. Hør nådigt vor bøn, og fuldbyrd også i dag i de troendes hjerter det som du bevirkede, da evangeliet blev forkynd i Kirkens første tider. Det beder vi dig om ved Kristus vor Herre. Alle: Amen Guds Ånd, os sammenføje, fra øst og vest, og syd og nord, til gæster ved vor Herres bord! Takker alle Gud for hans gave! Kraften fra det høje, os i vort sind fornøje, som Herrens folk med himlens fred, udvalgte til Guds salighed! Takker alle Gud for hans gave! Offertorium Kraften fra det høje, alt som en ild for øje med alle tungers liflighed neddaled til Guds menighed. Takker alle Gud for hans gave! Kraften fra det høje, Bøn over offergaverne Præst: Lad os forenes i bøn, at vor offergave må blive Gud til behag! Menighed: Herren til ære og verden til frelse!

14 Præst: Herre, tag imod de gaver, som din Kirke bærer frem for dig i stor taknemmelighed over påskens budskab! Som du har givet os del i påskeglæden, give du os også del i den evige glæde i livet hos dig, ved Kristus, vor Herre! Menighed: Amen! Præfation Præst: Herren være med jer! Menighed: Og med din ånd! Præst: Opløft jeres hjerte! Menighed: Vort hjerte er hos Herren! Præst: Lad os takke Herren vor Gud! Menighed: Det er værdigt og ret! Præst: Sandelig, det er værdigt og ret, rigtigt og til vor frelse, at vi altid bekender dig Herre på denne dag med endnu større jubel priser dig, nu da Kristus, vort påskelam, er ofret. For han er i sandhed det offerlam, som borttog verdens synder. Han gjorde vor død til intet ved selv at dø og gengav os livet, da han opstod af døde. Derfor jubler hele jordens kreds i påskefestens overstrømmende glæde, ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer lovsynger din herlighed, idet de uden ophør synger: Sanctus Alle: Hellig, hellig, hellig er Herren hærskarernes Gud, Himmel og jord er opfyldt af din herlighed. Hosanna i det høje. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høje. (nu knæler alle)

15 3. Eukaristiske bøn Præst: Herre, du er i sandhed hellig, og det er med rette, at alle dine skabninger priser dig. For ved din Søn, vor Herre Jesus Kristus, og ved Helligåndens kraft giver du liv og hellighed til alle ting. Aldrig hører du op med at samle dig et folk, som fra solens opgang til dens nedgang kan frembære det rene offer dit navn til ære. Så beder vi da ydmygt, Herre, at du ved din Ånd vil hellige disse gaver, som vi frembærer for dig. Gør dem til din Søns, vor Herre Jesu Kristi legeme og blod, han, som bød os fejre dette mysterium. Forvandlingen For i den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen, brød det, rakte det til sine disciple og sagde: TAG DET OG SPIS ALLE DERAF. DETTE ER MIT LEGEME, SOM HENGIVES FOR JER. Ligeså tog han efter måltidet kalken, fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen, rakte kalken til sine disciple og sagde: TAG DEN OG DRIK ALLE DERAF. DETTE ER KALKEN MED MIT BLOD, DEN NYE OG EVIGE PAGTS BLOD, SOM UDGYDES FOR JER OG FOR ALLE TIL SYNDERNES FORLADELSE. DETTE SKAL I GØRE TIL MIN IHUKOMMELSE. Akklamation til forvandlingen Præst: Troens mysterium! Menighed: Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed!

16 Præst: Derfor fejrer vi, Fader, mindet om din Søns frelsebringende lidelse, hans underfulde opstandelse og himmelfart, og mens vi forventer hans genkomst, bringer vi dig med tak dette levende og hellige offer. Vi beder dig: Tag nådigt imod din Kirkes gave, og se i den det offer, som du tog imod til forsoning. Lad os, som skal mættes med din Søns legeme og blod, opfyldes af hans hellige Ånd og blive ét legeme og én ånd i Kristus. Lad os for evigt tilhøre dig ved din Søn. Giv os arvelod med dine udvalgte, den hellige Guds moder, Jomfru Maria, dine hellige apostle og martyrer, ** og alle dine helgen. Ved deres forbøn håber vi tillidsfuldt på din hjælp. ** Div. Helgener påkaldes evt. Herre, lad dette forsoningsoffer blive til fred og frelse for verden. Våg over din Kirke på dens pilgrimsgang på jorden. Styrk den i tro og kærlighed til din tjener vor pave Benedikt, vor biskop Czeslaw, alle biskopper, alle præster og diakoner, ja hele dit ejemdomsfolk. Vis dig nådig mod disse troende som du her har samlet om dig. Kærlige Fader, vi beder dig: Foren dine børn, som er spredt over hele jorden. Vi beder dig for vore afdøde søstre og brødre, for alle, som er gået bort herfra i din fred: Før dem nådigt ind i dit rige, hvor også vi håber engang med dem evigt at frydes over din herlighed. Ved Kristus, vor Herre, ved hvem du skænker verden alle dine gode gaver.

17 Doxologi Præster: Ved ham og med ham og i ham, tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige, i Helligåndens enhed al herlighed og ære fra evighed til evighed. Menighed: Amen! Amen! Amen! (Nu rejser menigheden sig) Fadervor Præst: Lad os bede den bøn som vor herre Jesus Kristus har lært os: Alle: Fader vor, du som er i Himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i Himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Præst: Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt hvad der er ondt og giv os fred i vore dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os trygge i alle trængsler, i forventning om det salige håb og vor Frelsers Jesu Kristi komme. Alle: Thi dit er riget og magten og æren, i evighed. Bøn og fredshilsen Præst: Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vore synder, men på din Kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred. Du, som lever og råder, Gud fra evighed til evighed. Menighed: Amen Præst: Herrens fred være altid med jer! Menighed: Og med din ånd! Præst: Lad os ønske hverandre fred! (Menigheden kan nu give hinanden en fredshilsen)

18 Kommunion Agnus Dei Alle: Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, giv os fred. Præst: Se det Guds lam, som borttager verdens synd. Salige er de, som er indbudt til Lammets bord. Menighed: Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. (nu knæler alle) Kommunionsvers Jesus sagde til sine disciple: Kom og hold måltid. Og han tog brødet og gav dem det, HALLELUJA!

19 Efter kommunion Fast skal min dåbspagt evigt stå, og Kirken vil jeg ære, dens klippegrund jeg bygger på, jeg følge vil dens lære. Tak have Gud, som nåderig til Sandheds Kirke kaldte mig; jeg aldrig den vil svigte. Afsluttende bøn Præst/Biskop: Lad os bede! Herre, se i nåde til dit folk, som du har værdigedes at gives nyt liv ved dine evige mysterier: før os frem til kødets opstandelse i uforkrænkelighed ved Kristus, vor Herre! Menighed: Amen! Er sjælen syg og foden mat, jeg ved, hvor kraft kan vindes; er alt omkring mig mørkt som nat, jeg ved, hvor lyset findes. Det lys, som leder tryggelig, har Sandheds Kirke tændt for mig; jeg aldrig den vil svigte. Lad tro os holde dåbens pagt, i den vi leve ville; fra den skal aldrig vold og magt, ej heller list os skille. I liv og død jeg inderlig til Sandheds Kirke slutter mig; jeg aldrig den vil svigte. Publikanda og kort takketale

20 Velsignelse og bortsendelse Præst/Biskop: Gud, den almægtige Fader, som har genfødt jer af vand og Helligånd og skænket jer barnekår, velsigne og bevare jer i sin kærlighed. Menighed: Amen! Biskop: Guds enbårne Søn, som har lovet at sandhedens Ånd altid vil blive i Kirken, velsigne jer og styrke jer med sin kraft i bekendelsen af den sande tro. Menighed: Amen! Præst/Biskop: Helligånden, som tændte kærlighedens ild i disciplenes hjerter, velsigne jer og føre jer, som han har samlet til ét, til glæden i Guds rige. Menighed: Amen! Præst/Biskop: Den almægtige Gud, Fader, Søn + og Helligånd velsigne jer! Menighed: Amen Præst/Biskop: Gå bort med Kristi fred! Menighed: Gud ske tak og lov! Præst/Biskop: Menighed:

21 Store Gud, vi love dig jordens børn for dig sig bøje. Himlens engle fryde sig synge for dig i det høje! Hellig evighedens drot! Alt er dit, Gud Sabaoth! Med profeters flammeord sig apostles hymner blande, og med martyrskarens kor jubler Kirken vidt om lande; priset og højlovet vær, Skaber, Frelser, Trøster kær! Ærens drot, Guds Faders Ord, evig Søn af evig Fader, født for os som barn på jord! Himmerig din død oplader, dér din trone evigt står, derfra du til dommen går. Du, som knuste dødens brod, købte os for korsets pine, frels dit folk, din arvelod, lad os tælles hist blandt dine. Før os her ad livets vej, tag engang os hjem til dig. Dig vi signe dag for dag, stedse lydt din lov skal klinge; til vort sidste åndedrag skærm os med din nådes vinge. Dig, o Gud, vi håber på; ej vi skal til skamme stå.

22 Praktiske oplysninger Redemptoristerne i København Skt Annæ Kirke Hans Bogbinders Allé 2 DK-2300 København. S Tlf Fax Copiosa Apud Eum Rdemptio Hos Ham er der overflod af frelse

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens vegne. Når vi taler om liturgi, tænker vi på menigheden,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for RITUALBOG for GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE Ritualbog for GUDSTJENESTE LEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE 1 Udarbejdet af Pastoralseminariet efter anmodning fra Præsterådet 1 maj 1976 Revideret udgave

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19

1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19 1.søndag efter påske 2014, Helligsø og Hurup Johs. 21, 15-19 Opstandne Herre. Kom til mig og hold mig fast i fællesskabet med dig nu og i evighed. AMEN Simon Peter havde været sammen med den discipel,

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører (mel: Kommer, sjæle) DDS 371: Du fylder

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008 Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Kristen meditation Pilgrimsweekend i Svenstrup Fredag den 26/9 Kl. 16.00: Sognegården åbner der er kaffe

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 1 3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 Åbningshilsen. Foråret har brudt vinterens magt og vi mærker

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009 Må din vej gå dig i møde! Og må vinden være din ven! Og må solen varme din kind! Og må regnen vande mildt din jord! Indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd! (Irsk tradition) Herre, vis mig

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Præsten hilser menigheden, og menigheden besvarer hans hilsen. Derved betegnes, at Kirken her samles om sin Herre.

Præsten hilser menigheden, og menigheden besvarer hans hilsen. Derved betegnes, at Kirken her samles om sin Herre. HERRENS BORD Messen i Den Katolske Kirke Anvendte forkortelser: A = Alle D = Diakon F = Forbeder eller Forsanger K = Kommunionsuddeler O = Oplæser P = Præst / = eller MESSENS INDLEDNING INDGANGSSALMEN

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed?

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. november 2015 Kirkedag: Sidste søndag i kirkeåret/a Tekst: Matt 25,31-46 Salmer: SK: 568 * 276 * 370 * 278 * 277,4 * 431 LL: 568 * 276 * 278 * 277,4

Læs mere

Prædiken 1. søndag efter trinitatis

Prædiken 1. søndag efter trinitatis Prædiken 1. søndag efter trinitatis Salmer Indgangssalme: DDS 13: Måne og sol Salme mellem læsninger: DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær Salme før prædikenen: DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Præludium Lars og frivillige musikere - dåbsprocession Beredelsesord v Niels Indgangsbøn Livgivende Gud, du lader verden åbne sig for dig. Du kalder på dagen

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud Gudsperlen Denne perle er tegnet for den treenige, hellige Gud. Han er overalt, og har al magt. Han har en plan med hver enkelt af os, og han giver alle store og små en plads, vi skal udfylde. Johannes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Peter, tjener af Guds nåde

Peter, tjener af Guds nåde Peter, tjener af Guds nåde (Første Petersbrev: I) Gud bruger syndere Fra Peter... (Kap 1,1). Det er de første to ord i Første Petersbrev. I al deres enkelhed rummer de et befriende evangelium. Hvem er

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere