Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens"

Transkript

1 Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens vegne. Når vi taler om liturgi, tænker vi på menigheden, som forsamles for at fejre den hellige messe. Det er vigtigt at lægge mærke til udtrykket: fejre den hellige messe. Vi kender alle til at fejre en fest - og at forberede os til fest. Dette gælder så meget mere, når det drejer sig om den fest, Gud selv indbyder os til, og hvor Jesus Kristus selv er i blandt os. At gå til messe er IKKE: at være tilskuer til et smukt og dybsindigt skuespil! At gå til messe er IKKE: at fremsige de særlige bønner, der hører sig til ved lejligheden At gå til messe ER: at leve med i en begivenhed - den største i menneskehedens historie. Det er at være vidne til det samme levende drama, som fandt sted på Golgata for ca år siden, og som siden er blevet gentaget hver eneste dag på jorden. Messen er det levende midtpunkt i enhver katoliks liv. I dåben bliver vi Guds børn og modtager nådens liv. I skriftemålet renses vor sjæl, og nådens liv styrkes i os. I messen (Eukaristien) modtager vi imidlertid ikke kun Guds nåde: vi modtager Guds selv. Det er Jesus Kristus selv, der, aftenen før han skulle dø på korset, indstiftede den hellige Eukaristi. Han gjorde det for at give sine disciple og alle andre kristne efter dem del i sin lidelse og opstandelse. Hver gang vi går til messe, fejrer vi påskemysteriet, dvs. Jesu offerdød på korset og hans herlighedsfulde opstandelse. Det er ikke kun os mennesker, der fejrer Eukaristien. Jesus Kristus er selv tilstede i præstens person, når han leder messen. Det er i Jesu navn og på Hans vegne, at præsten udtaler indstiftelsesordene: "Dette er mit legeme, som hengives for jer" og "Dette er kalken med mit blod, den nye og evige pagts blod, som udgydes for jer". Derfor er Jesu offer på korset og messeofferet på alteret ét og det samme. Det er Jesu Kristi offer på korset, der bliver nærværende på alteret. Derfor er messen det fuldkomne offer, hvor Jesus selv både er præst og offergave. I kommunionen får vi del i påskemysteriet ved at modtage Jesus Kristus selv. Det var Hans mening med at vælge måltidets form (brød og vin). Under brødets og vinens skikkelse modtager vi Ham selv som fuldbyrdelse på vor dåbspagt og som pant på, at vi engang altid skal være hos Gud og skue Ham ansigt til ansigt i den himmelske herlighed. Når vi går ind i kirken, dypper vi fingrene i vievandsskarret og gør korsets tegn for at minde os selv om dåben, hvor vi blev Guds børn, idet vi stille beder: f.eks. "Almægtige Gud forbarm dig over os." Når vi er foran Tabernaklet, på vej til vores plads, gør vi knæfald for Alterets Helligste Sakramente, idet vi stille beder: f.eks. "Vi tilbeder Dig, Jesus, og vi lovpriser dig, fordi Du ved Dit hellige kors har forløst verden."

2 MESSENS INDLEDNING Præst og ministranter kommer ind, når der ringes med den lille klokke ved sakristiet; alle rejser sig, og messen begynder med at præsten kysser alteret, fordi det er dér messeofferet frembæres, og fordi et relikvie ligger indmuret i alteret. (Om søndagen begynder Højmessen med en salme). Derefter hilser præsten på menigheden, mens alle gør korstes tegn, og præsten siger: P. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. A. Amen P. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer. A. Og med din ånd. Herefter siger præsten lidt om selve messen. Derpå følger opfordringen til en samvittighedsransagelse (præsten kan bruge disse eller lignende ord) P. Lad os erkende at vi har syndet, så vi med det rette sindelag kan fejre den hellige messe. P. Jesus, Guds Søn, du blev sendt for at helbrede angerfulde, vi beder dig: Herre, Forbarm dig. A. Herre, forbarm dig. P. Du kom for at kalde syndere til dig, vi beder dig: Kristus, forbarm dig. A. Kristus, forbarm dig. P. Du går i forbøn for os ved Faderens højre hånd, vi beder dig: Herre, forbarm dig. A. Herre forbarm dig. Eller A. Jeg bekender for Gud, den Almægtige, og for jer, mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning, ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener og jer, mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren, vor Gud. P. Den almægtige Gud forbarme sig over os, forlade os vore synder, og føre os til det evige liv. A. Amen. KYRIE P. Herre, forbarm dig. A. Herre, forbarm dig. P. Kristus, forbarm dig. A. Kristus, forbarm dig. P. Herre, forbarm dig. A. Herre, forbarm dig.

3 GLORIA På søndage (undtagen i advents- og fastetiden) og på store festdage synges eller bedes Lovsangen til Guds ære. Denne sang til Guds ære er Kirkens fortsættelse af englenes lovsang, efter at de havde forkyndt Jesu Fødsel for hyrderne på marken. A. Ære være Gud i det høje og fred på jorden for mennesker med god vilje. Vi lover dig. Vi velsigner dig. Vi tilbeder dig. Vi lovpriser dig. Vi takker dig for din store herlighed. Herre vor Gud, himmelske konge, Gud, almægtige Fader. Herre, du enbårne Søn, Jesus Kristus, Herre vor Gud, Guds lam, Faderens Søn. Du, som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Du, som borttager verdens synder, tag imod vor bøn. Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over os. Thi du alene er hellig, du alene Herre, du alene den højeste, Jesus Kristus, med Helligånden i Gud Faders herlighed. Amen. Nu beder præsten dagens bøn, som i korte sætninger omtaler dagens eller festens tema. Som eksempel anføres dagens bøn fra 16. almindelige søndag. Lad os bede: Herre, forbarm dig over dit folk og lad din nådes gaver komme over os i rigt mål, så vi kan være brændende i tro, håb og kærlighed og altid holde fast ved dine bud. Det beder vi om ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, én Gud fra Evighed til evighed. Amen

4 ORDETS LITURGI Messens første hoveddel er ordets liturgi, hvor vi lytter til Guds ord i Bibelen. Ligesom Jesus efter opstandelsen først udlagde skrifterne for de to apostle på vej til Emmaus og derefter gav sig til kende for dem ved at bryde brødet, på samme måde lader vi os også først forme af Guds ord i læsningerne, før vi modtager Jesus selv i Eukaristien. Om søndagen er der altid to læsninger. Normalt er den første læsning fra Det Gamle Testamente og den anden læsning fra Det Nye Testamente (Apostlenes Gerninger, brevene eller Johannes Åbenbaring). Læsningerne læses af en lektor, som i reglen er en fra menigheden, som har påtaget sig denne tjeneste. Efter den første læsning følger en såkaldt vekselsang. En forsanger fremfører salmen, og menigheden fremfører omkvædet. (Ved Højmessen om søndagen synges der en salme i stedet for vekselsangen). Efter hver læsning afsluttes: L. Dette er Guds ord. A. Gud ske tak og lov. Nu rejser alle sig op og synger Hallelujaverset. Halleluja betyder: Lovpris Gud. Dette Hallelujavers danner indledning til Evangelielæsningen, som præsten derefter læser. Hallelujaverset angiver også Evangelielæsningens hovedtema. P. Herren være med jer! A. Og med din ånd! P. Dette hellige evangelium skriver evangelisten NN. A. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten og enhver af de deltagende gør korsets tegn på pande, mund og hjerte, som tegn på at evangeliet skal være i vore tanker, ord og gerning. Evangelielæsningen afsluttes med: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. A. Priset være du, Kristus. Når præsten har læst evangeliet, sætte alle sig og lytter til præstens prædiken. Efter præstens prædiken bedes trosbekendelsen. (Dog kun på søn- og festdage). Der findes to trosbekendelser: Den Apostoliske Trosbekendelse og Den Nicænske Trosbekendelse.

5 CREDO DEN APOSTOLISKE TROSBEKENDELSE P. Lad os nu rejse os og bekende vor kristne tro! A. Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader, Himlens og jordens Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet; nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den Almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige, katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. DEN NICÆNSKE TROSBEKENDELSE A. Jeg tror på én Gud, den Almægtige Fader, Himlens og jordens, alle synlige og usynlige tings skaber. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds énbårne Søn, som er født af Faderen forud for alle tider. Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af den sande Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen; ved hvem alt er skabt; som for os mennesker og for vor frelses skyld er nedsteget fra Himlen, (Under de følgende to linjer, hvor vi bekender vor tro på Jesu menneskevordelse (dvs. at Jesus er blevet menneske) bøjer man hovedet. På festen for Herrens Bebudelse d. 25. marts og Julenat og Juledag knæler vi ned.) og har påtaget sig kød ved Helligånden af Jomfru Maria og er blevet menneske; han blev også korsfæstet for os under Pontius Pilatus, har lidt og blev begravet, opstod på den tredje dag efter Skrifterne og opfor til Himlen; han sidder ved Faderens højre hånd, og han skal komme igen med herlighed for at dømme de levende og de døde; og på hans Rige skal der ikke være ende. Og på Helligånden, Herren og levendegøreren, som udgår fra Faderen og Sønnen, og som tillige med Faderen og Sønnen tilbedes og forherliges, som har talt ved profeterne; og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse, og jeg venter de dødes opstandelse og livet i den tilkommende verden. Amen.

6 MENIGHEDENS FORBØNNER Præsten indleder med kort at opfordre menigheden til bøn. Derefter fremfører præsten selv eller en fra menigheden en række forbønner. (Hvis nogen fra menigheden har noget, de gerne vil bede for, kan man inden messen bede præsten om at indføje dette anliggende i forbønnerne). Efter hver forbøn afsluttes der med en fælles anråbelse: F. Derom beder vi A. Herre, hør vor bøn Eller: F. Kristus, hør os. A. Kristus, bønhør os. EUKARISTIEN Messens anden hoveddel er eukaristien, som er taksigelse og lovprisning af Faderen, ihukommelse af Kristi offer på korset og Kristi sakramentale nærvær gennem Helligåndens virke. Eukaristien indledes med frembæring af gaverne. Gaverne er brødet og vinen, der skal bruges under forvandlingen. Men også andre gaver, bestemt for Kirken og de fattige, bæres frem, oftest i form af penge (kollekt). Gaverne er også et billede på, at vi giver os i Guds hænder. Den eukaristiske ke bøn begynder med en opfordring til menigheden om at vende sig mod Gud og tage del i bønnen. Frembæring af gaverne Når alterbordet er dækket tager præsten patenen (bakken) med hostierne (alterbrød). Han holder det lidt hævet over alteret, mens han siger: P. Lovet være du, vor Gud, verdens Herre, for brødet, som vi har modtaget af din gavmildhed. Dette brød, frembragt af jorden ved menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad det for os blive livets brød. A. Lovet være Gud i evighed. Præsten hælder vin og lidt vand i kalken. Der er billedet på, hvordan vi (vandet) i Eukaristien forenes med Kristus (vinen). Det er også billede på, at Kristus både er sand Gud og sandt menneske i en og samme person. Samtidig siger præsten stille: P. Som vandet blandes med vinen, forener Kristus os med sin guddom, han som er blevet ét med os som menneske. Præsten tager kalken og hæver den lidt over alteret, mens han siger: P. Lovet være du, vor Gud verdens Herre, for vinen,

7 som vi har modtaget af din gavmildhed. Denne vin, frembragt af vinstokken ved menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad den for os blive frelsens kalk. A. Lovet være Gud i evighed. Derefter stiller han kalken på corporalet. Synges der ikke nogen offertoriesalme, kan præsten sige de ovenstående ord højt. Præsten beder for sig selv: P. Ydmygt beder vi dig, Herre, tag imod os dine ringe tjenere og lad vor offergave på denne dag finde nåde for dine øjne. Som tegn på renselse skyller præsten sine hænder og beder stille for sig selv: P. Rens mig, Herre, for min ondskab, og udslet al min synd. Præsten står atter midt for alteret og vendt mod menigheden breder han armene ud og samler igen hænderne, idet han siger: P. Lad os forenes i bøn, at vor offergave må blive Gud til behag. A. Herren til ære og verden til frelse. Præsten beder en bøn over gaverne; bønnen varierer efter kirkeåret. A. Amen. Den Eukaristiske Bøn Nu bedes den Eukaristiske Bøn. Det er messens højdepunkt, hvor vi takker og lovpriser Gud, fordi han har sendt Jesus til os, som vor frelser, og vi takker fremfor alt for, at Jesus stadig er hos os i Alterets Sakramente (den hellige kommunion). Den Eukaristiske Bøn begynder med en såkaldt præfation, som er en takke- og lovprisningsbøn. Der findes mange forskellige præfationer til søndage, festdage og hverdage. P. Herren være med jer. A Og med din ånd. P. Opløft jeres hjerte. A. Vort hjerte er hos Herren. P. Lad os takke Herren, vor Gud. A. Det er værdigt og ret. Præsten fortsætter med løftede arme: P. Sandelig, det er værdigt og ret, rigtigt og til vor frelse, at vi altid og overalt takker dig, hellige Fader, med engle og alle helgen bekender vi derfor med jubel din herlighed og siger: SANCTUS A. Hellig, hellig, hellig er Heren, Hærskarernes Gud. Himmel og jord er opfyldt af din herlighed. Hosiana i det høje. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosiana i det høje. Kirken påkalder Helligånden, for at brød og vin skal forvandles til Jesu Kristi legeme og blod. Alle knæler ned. Med udbredte arme siger præsten: P. Herre, du er i sandhed hellig, du er al helligheds kilde. Derfor beder vi dig: Helliggør med din Ånd disse gaver, Præsten samler hænderne og gør samtidigt korstegn over brødet og kalken, idet han siger: at de til vor frelse må blive vor Herres Jesu Kristi legeme og blod. (Der ringes med messeklokkerne). Præsten samler hænderne og siger over brødet og vinen de ord, som Jesus brugte i nadversalen skærtorsdag aften. Det var på denne aften, at Jesus indstiftede Alterets sakramente. Jesus gav brødet og vinen en hel ny betydning. Brød og vin blev forvandlet til Jesu eget legeme og blod. P. For i den nat, da han blev forrådt og frivilligt gik ind til sin lidelse, tog han brødet, fremsagde takkebønnen, brød det, rakte det til sine disciple og sagde: Præsten tager brødet, løfter det lidt over alteret og fortsætter: TAG DET OG SPIS ALLE DERAF. DETTE ER MIT LEGEME, SOM HENGIVES FOR JER. Præsten løfter hostien, for at alle skal se på den og tilbede, for brødet er ikke længere brød men Jesu legeme. Lægger den på patenen og ærer den med en knæbøjning. (Der ringes med messeklokkerne). Derefter tager præsten kalken og fortsætter: P. Ligeså tog han efter måltidet kalken, fremsagde takkebønnen, rakte kalken til sine disciple og sagde: TAG DEN OG DRIK ALLE DERAF.

8 DETTE ER KALKEN MED MIT BLOD. DEN NYE OG EVIGE PAGTS BLOD, SOM UDGYDES FOR JER OG FOR ALLE TIL SYNDERNES FORLADELSE. DETTE SKAL I GØRE TIL MIN IHUKOMMELSE. Derefter viser præsten menigheden kalken, for at alle skal se på den og tilbede, for vinen er ikke længere vin men Jesu blod. (Der ringes med messeklokkerne). Derefter siger præsten: P. TROENS MYSTERIUM. A. HERRE, VI FORKYNDER DIN DØD. VI PRISER DIN OPSTANDELSE. VI FORVENTER DIT KOMME I HERLIGHED. P. Derfor fejrer vi, Fader, mindet om din Søns død og opstandelse og frembærer for dig livets brød og frelsens kalk. Vi takker dig, at du lader os stå for dit ansigt og tjene dig. Ydmygt beder vi dig: Lad os, som har del i Kristi legeme og blod, af Helligånden blive samlet til ét. Herre, se i nåde til din Kirke, som er udbredt over hele jorden. Lad os vokse til din kærligheds fylde i fællesskab med vor pave N., vor biskop N. og alle, som har ansvar for dit folk. I en messe for afdøde kan der siges: (Se også hen til vor broder/søster N., som du har kaldt til dig fra denne verden. Giv at han/hun, som i dåben fik del i din Søns død, også må få del i hans opstandelse.) Se også nådigt til vore brødre og søstre, som er sovet ind i håbet om opstandelsen, og til alle, som er gået bort i din barmhjertighed, og lad dem skue dit ansigts lys. Vi beder dig: Forbarm dig over os alle... Lad os få del i det evige livs fællesskab sammen med den hellige Guds moder, Jomfru Maria, med apostlene og alle helgen, som tiderne igennem har levet efter din vilje. Forund os sammen med dem at forkynde din herlighed med vor lovsang. Ved din Søn, Jesus Kristus Præsten tager patenen med hostien i den ene hånd og kalken med vinen i den og løfter begge dele, idet han siger: P. Ved ham og med ham og i ham tilkommer dig Gud Fader, den Almægtige, i Helligåndens enhed, al herlighed og ære fra evighed til evighed. A. Amen. KOMMUNION Kommunionen indledes med Fadervor, den bøn Jesus selv lærte sine disciple. Herrens Bøn P. Lad os bede den bøn, som vor Herre Jesus Kristus har lært os: eller Til frelse har herren lært os at bede og givet os lov til at sige: A. Fader vor, du som er i himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde (Matt 6,9-13). P. Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt hvad der er ondt og giv os fred i vore dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os trygge i alle trængsler, i forventning om det salige håb og vor Frelsers Jesu Kristi komme. (Denne indskudte del kaldes embolismen ) A. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Fadervor: I denne bøn beder man om det daglige brød, som for de kristne også indbefatter nadverbrødet. Og man beder om renselse fra synd, så det hellige virkelig kan gives til hellige. Celebranten (præsten) udtaler opfordringen til bøn, mens de troende beder selve bønnen sammen med ham. Celebranten alene tilføjer embolismen, mens folket afslutter med doksologien (lovprisningen). Embolismen udvikler nærmere sidste påkaldelse i Herrens bøn og beder om frihed fra det ondes magt for hele de troendes samfund. Bøn og fredshilsen P. Herre Jesu Kristus, du har sagt til dine apostle: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vore synder, men på din Kirkes tro og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred, du, som lever og råder, Gud i al evighed. A. Amen.

9 Præsten ønsker menigheden Guds fred: P. Herrens fred være altid med jer. A. Og med din ånd! P. Lad os ønske hverandre fred. Derpå kan alle efter stedets skik, overfor hinanden give udtryk for fred og næstekærlighed ved f.eks. at give hinanden hånd for inden kommunionen at give udtryk for, at vi ærligt ønsker vore medkristne Guds fred. Brødsbrydelsen Under brødets brydelse synges eller bedes hymnen Agnus Dei (Guds lam). Den minder os endnu engang om, at vi ved at modtage kommunionen får del i det offer, Jesus Kristus, det sande offerlam, bragte. AGNUS DEI A. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, giv os fred. Med samlede hænder beder præsten stille for sig selv: P. Herre Jesus Kristus, når jeg modtager dit legeme og blod, lad det da ikke blive til dom og fortabelse, men for din kærligheds skyld til styrke og lægedom. Alle knæler nu ned og forbereder sig til at modtage den hellige kommunion. Præsten tager hostien og kalken, løfter dem og siger: P. Se det Guds lam, som borttager verdens synd. Salige er de, som er indbudt til Lammets bord. A. Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Vendt mod alteret siger præsten stille for sig selv: P. Kristi legeme bevare mig til det evige liv. Med ærbødighed modtager han Kristi legeme. Derefter tager han kalken og siger stille for sig selv: P. Kristi blod bevare mig til det evige liv. Derefter tager han patenen eller ciboriet og går hen til dem, der skal modtage den hellige kommunion. Han holder hostien løftet foran enhver og siger: P. Kristi legeme. A. Amen. Dette amen betyder: ja, jeg tror på, at dette er Jesu Kristi sande legeme og blod. Alle ikke katolikker og børn, der endnu ikke har været til 1. kommunion, kan få præstens velsignelse (tilkendegives ved at man krydser armene foran brystet.) Kommunionen kan modtages under begge skikkelser (brød og vin). Kristus er helt tilstede både i brødet og vinen.

10 Medens renselsen af alterkarrerne foregår, beder præsten stille for sig selv: P. Herre, lad os med et rent hjerte modtaget det, som vi har nydt med munden, og lad denne jordiske føde blive til lægemiddel for det evige liv. Efter kommunionsuddelingen er der en lille pause, hvor man kan bede stille for sig selv. Mange gange synges der også en salme. De indviede forvandlede hostier, der er tilbage, lægger præsten ind i tabernaklet, hvor Kristi legeme i brødets skikkelse bliver opbevaret. I kirken brænder hele tiden evighedslyset, for at vise at Kristus er tilstede i tabernaklet. Bøn efter kommunion Præsten afslutter kommunionen med en bøn, der varierer efter kirkeåret: P. Lad os alle bede... Velsignelse, bortsendelse Som messen begyndte med et korsets tegn, slutter den med korsets tegn. Korset står som en ramme omkring messen. På dette tidspunkt kan man give menigheden eventuelle meddelelser. Derpå følger bortsendelsen ved at præsten vendt mod menigheden og med udstrakte arme siger: P. Herren være med jer. A. Og med din ånd Præsten lyser nu velsignelsen over menigheden og gør korsets tegn. Den Almægtige Gud, Fader, Søn og Helligånd velsigne jer. A. Amen P. Gå bort med Kristi fred. A. Gud ske tak og lov. Vi sendes ud i verden som Jesu disciple for at bringe Hans glade budskab videre. Derefter kysser præsten alteret i ærbødighed, ligesom ved messens begyndelse. Præsten og messetjenerne forlader koret med de samme tegn på ærbødighed, som blev anvendt ved messens begyndelse.

11 Almindelige bønner Bønner, som enhver katolik bør kunne udenad Korstegnet I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Enhver kristen bøn begynder med korsets tegn. Vi fører højre hånd først til panden, så til brystet og derefter til venstre og højre skulder, samtidig med at vi siger ordene: "I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen". På denne måde bekender vi vor tro på den Treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Ved at gøre korsets tegn bekender vi samtidig, at Jesus Kristus er vor frelser, der døde på korset for vore synders skyld. Derfor er korstegnet i sig selv en hel lille trosbekendelse, og det bør udføres roligt og andægtigt. Ære være Faderen Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. "Ære være Faderen" er en lovprisning af den hellige Treenighed. Vi lovpriser Gud, fordi han er Gud: Almægtig, vis og barmhjertig. Ved at bede "Ære være Faderen" bekender vi også Treenighedens mysterium: èn Gud i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Fadervor Fader vor, du som er i Himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad og vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels og fra det onde. (Thi dit er riget, magten og æren i evighed). Amen. "Fader vor" er den vigtigste kristne bøn, for det er den bøn, Jesus selv lærte sine disciple, da de bad Ham lære dem at bede. Hver gang vi beder den, bliver vi mindet om, at vi er Guds børn, og at Jesus er vor bror. I "Fader vor" beder vi om alle de ting, Gud gerne vil, at vi beder om. Derfor er "Fader vor" et forbillede for al kristen bøn. Hil dig, Maria Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder! bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen. Gud har udvalgt Maria til at være Jesu mor. Fordi hendes Søn er sand Gud, kalder vi hende med rette Guds Moder. Fordi hun skulle være værdig til at blive Guds Moder, bevarede Gud hende for enhver synd og gjorde hende helt og fuldt hellig.

12 Maria på sin side sagde helt og fuldt "JA" til Guds plan med hende. Derfor er Maria den mest fuldkomne kristen og et forbillede for alle kristne. Hun er også den, hvis forbøn vi særligt beder om,idet vi bruger englens ord ved bebudelsen (Luk 1,28: "Herren er med dig, du benådede") og Elisabets hilsen ved besøgelsen (Luk 1,42: "Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt"). DEN APOSTOLISKE TROSBEKENDELSE Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader, Himlens og jordens Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den Almægtiges Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige, katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. "Den apostoliske trosbekendelse" indeholder de vigtigste trossandheder, og enhver kristen bør kunne den udenad. Den kaldes 'apostolisk', fordi den sammenfatter apostlenes tro.

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for RITUALBOG for GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE Ritualbog for GUDSTJENESTE LEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE 1 Udarbejdet af Pastoralseminariet efter anmodning fra Præsterådet 1 maj 1976 Revideret udgave

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Præsten hilser menigheden, og menigheden besvarer hans hilsen. Derved betegnes, at Kirken her samles om sin Herre.

Præsten hilser menigheden, og menigheden besvarer hans hilsen. Derved betegnes, at Kirken her samles om sin Herre. HERRENS BORD Messen i Den Katolske Kirke Anvendte forkortelser: A = Alle D = Diakon F = Forbeder eller Forsanger K = Kommunionsuddeler O = Oplæser P = Præst / = eller MESSENS INDLEDNING INDGANGSSALMEN

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Festmesse. Firmelse 2015-16 Skt. Annæ Kirke

Festmesse. Firmelse 2015-16 Skt. Annæ Kirke Festmesse Firmelse 2015-16 Skt. Annæ Kirke Tag gerne hæftet med hjem Skt. Annæ 2015 Firmelse Skt Annæ Kirke Denne er dagen, som Herren har skabt, dagen med Himmerigs glæde. Dagen der frelser, hvad før

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning.

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 1. juni 2014 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 264 * 263 * 251,3 * 267 LL: 257 * 254 * 263 * 251,3 * 267 I et par og 30

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 1 3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 Åbningshilsen. Foråret har brudt vinterens magt og vi mærker

Læs mere

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse.

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Luthers katekismus I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Hæftet er uden kommentarer og forklaringer, det er udelukkende en gengivelse af Luthers egne ord. Forord Martin Luther

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 7/4-2013 kl. 11.00 1. søndag efter påske Tema: Thomas Tvivleren HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 736 Den mørke nat forgangen

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk

Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk Indhold Indledning... 2 Vejledende gudstjenesteliturgi... 3 Menighedsbøn... 6 Nadver... 7 Offentligt skriftemål... 9 Tekstlæsning/bøn...

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

FORSONINGENS SAKRAMENTE

FORSONINGENS SAKRAMENTE FORSONINGENS SAKRAMENTE (Skriftemålet) Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Sl 103,12 1 FORORD Enhver ved, hvilken lettelse det er at blive befriet fra en tung

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274

2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 1 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 8. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 74/268/612/85//271/439/274/80 Uddelingssalme: se ovenfor: 274 Åbningshilsen Efter højmessen i dag er der frokost i Sognehuset,

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Gudstjenesten dengang jeg blev døbt

Gudstjenesten dengang jeg blev døbt dengang jeg blev døbt Jeg blev døbt d.: Søndagens navn: Der blev prædiket over (Evangelieteksten): Hvilke personer forekommer i teksten? Evangelietekst Epistel/lektie Hvem taler (især)? Evt. Gammel Testamentetekst

Læs mere

Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse på barnedåb Skt. Laurentii katolske Kirke, Roskilde

Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse på barnedåb Skt. Laurentii katolske Kirke, Roskilde Hvad ønsker I af Guds kirke? En forberedelse på barnedåb Skt. Laurentii katolske Kirke, Roskilde Indledende bøn Nogle spørgsmål Hvad er en god kvalitet, som du allerede ser i dit barn? Hvis Jesus valgte

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Det er hjertesprog, vi mødes af her på sidste søndag i kirkeåret.

Det er hjertesprog, vi mødes af her på sidste søndag i kirkeåret. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret ved bispevielse i Viborg Domkirke den 23. november 2014, kl. 14.00 Prædiketekst Matt. 11, 25-30 Bøn Gud Faders Ånd! Kom til os ned Med Himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 1 Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Så er det blevet den fjerde søndag

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet.

16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. 1 16. søndag efter trinitatis 2014 Opvækkelsen af Lazarus ham Jesus elskede - er den syvende og sidste tegnhandling, som fremstår i Johannesevangeliet. Jesus opvakte Lazarus fra de døde fordi han elskede

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

MARIA, NÅDENS REDSKAB

MARIA, NÅDENS REDSKAB Luk 1,26-38, s.1 Prædiken af Morten Munch Mariæ bebudelse / 22. marts 2015 Tekst: Luk 1,26-38 MARIA, NÅDENS REDSKAB Englevisitation Der er mere mellem himmel og jord, siger vi for at udtrykke en åbenhed

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere