MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer."

Transkript

1 MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

2 MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Præsten hilser menigheden med denne eller lignende hilsen: P: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være med jer. A: Og med din ånd. SYNDSBEKENDELSE OG BØN OM TILGIVELSE Præsten indleder med disse eller lignende ord: Lad os vedkende os vore synder, så vi med det rette sindelag kan fejre den hellige messe. Efter et øjebliks stilhed giver alle udtryk for bodfærdighed. A: Jeg bekender for Gud, den Almægtige, og for jer, mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning, ved min skyld, (idet man slår sig for brystet) ved min skyld, ved min store skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener og jer, mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren, vor Gud. P: Den almægtige Gud forbarme sig over os, forlade os vore synder og føre os til det evige liv. KYRIE P: Herre, forbarm dig. A: Herre, forbarm dig. P: Kristus, forbarm dig. A: Kristus, forbarm dig. P: Herre, forbarm dig. A: Herre, forbarm dig. 2

3 eller P: Kyrie, eleison. A: Kyrie, eleison. P: Christe, eleison. A: Christe, eleison. P: Kyrie, eleison. A: Kyrie, eleison. LOVSANGEN TIL GUDS ÆRE (GLORIA) A: Ære være Gud i det høje, og fred på jorden for mennesker med god vilje. Vi lover dig, vi velsigner dig, vi tilbeder dig, vi lovpriser dig, vi takker dig for din store herlighed. Herre vor Gud, himmelske Konge, Gud, almægtige Fader. Herre, du enbårne Søn, Jesus Kristus, Herre vor Gud, Guds Lam, Faderens Søn. Du, som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Du, som borttager verdens synder, tag imod vor bøn. Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over os. Thi du alene er hellig, du alene Herre, du alene den Højeste, Jesus Kristus, med Helligånden i Gud Faders herlighed. Amen. DAGENS BØN Dagens bøn afslutter messens indledning. Den er forskellig i hver messe, idet den udtrykker gudstjenestens særlige anliggende. P: Lad os bede. Der følger et kort ophold, for at hver enkelt kan samle sig til bøn. Bønnen slutter normalt med ordene: Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud, fra evighed til evighed. 3

4 ORDETS LITURGI Disciplene, der havde fulgtes med Jesus til Emmaus, sagde til hinanden:»brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?«(luk 24,32). Skrifterne lukkes op for os under ordets liturgi. Kirken»dækker bord for os«med Guds ord. På søn- og helligdage er der normalt to læsninger før evangeliet. Disse to læsninger læses normalt af et medlem af menigheden en lektor. Evange liet læses derimod af en diakon eller præst. LÆSNINGER Læsningerne afsluttes på følgende måde: L: Dette er Guds ord. A: Gud ske tak og lov. SIDDE VEKSELSANG Vekselsangen er en væsentlig del af ordets liturgi og skal hjælpe menigheden til at tilegne sig bibelens budskab. Forsangeren synger salmen, og menigheden tilslutter sig ved at synge omkvædet efter hvert vers. EVANGELIUM Præsten og enhver af de tilstedeværende gør korsets tegn for pande, mund og hjerte som tegn på, at evangeliet skal være i vore tanker, ord og gerninger. P/D: Herren være med jer. A: Og med din ånd. P/D: Dette hellige evangelium skriver evangelisten N. A: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Efter evangeliet siger præsten eller diakonen: P/D: Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. A: Priset være du, Kristus. PRÆDIKEN SIDDE 4 TROSBEKENDELSEN Den Nikænske Trosbekendelse Trosbekendelsen er menighedens svar på Kristi indbydelse til den tro, som blev forkyndt i læsninger og prædiken. A: Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, Himlens og jordens, alle synlige og usynlige tings skaber. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn,

5 som er født af Faderen forud for alle tider, Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen; ved ham er alting skabt; som for os mennesker og for vor frelses skyld er nedsteget fra Himlen Under de følgende ord indtil»og er blevet menneske«bøjer alle sig. Julenat, juledag og på Herrens Bebudelse knæles. eller: og har påtaget sig kød ved Helligånden af Jomfru Maria og er blevet menneske; han blev også korsfæstet for os under Pontius Pilatus, har lidt og blev begravet, opstod på den tredje dag efter Skrifterne og opfor til Himlen; han sidder ved Faderens højre hånd, og han skal komme igen med herlighed for at dømme de levende og de døde; og på hans rige skal der ikke være ende. Og på Helligånden, Herren og Levendegøreren, som udgår fra Faderen og Sønnen, og som tillige med Faderen og Sønnen tilbedes og forherliges, som har talt ved profeterne; og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke; jeg bekender én dåb til syndernes forladelse, og jeg venter de dødes opstandelse og livet i den kommende verden. Amen. Den Apostoliske Trosbekendelse A: Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, Himlens og jordens Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, 5

6 blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen MENIGHEDENS FORBØNNER Der bedes særligt for Kirkens anliggender, for statens og samfundets ledere, for de nødstedte og undertrykte og for den lokale menighed. Præsten indleder bønnen: P: Lad os bede En eller flere forbedere fremlægger bønnens anliggender for menigheden, som tilslutter sig med et af følgende eller lignende svar. F: derom beder vi. A: Herre, hør vor bøn. Præsten afslutter menighedens forbønner med en bøn, rettet til Faderen. Den slutter: P: Ved Kristus, vor Herre. EUKARISTIEN Den sidste nadver, under hvilken Jesus indstiftede det synlige minde om sin død og sin opstandelse, videreføres gennem tiderne og bliver uafbrudt gjort nærværende i Kirken. Dette sker, når en præst på Kristi vegne fuldbyrder det samme, som Herren selv gjorde og bød sine disciple gøre, da han indstiftede påskens offermåltid. Dengang tog Jesus brød og et bæger med vin, fremsagde takkebønnen, foretog brødsbrydelsen og rakte sine disciple gaverne, idet han sagde: Tag og spis; dette er mit legeme. Tag og drik; dette er kalken med mit blod. Gør dette til min ihukommelse. FREMBÆRELSEN AF GAVERNE SIDDE Når alteret er rede, går præsten hen til det, tager alterbrødet, holder det lidt hævet over alteret og siger: 6

7 P: Lovet være du, vor Gud, verdens herre, for brødet, som vi har modtaget af din gavmildhed. Dette brød, frembragt af jorden ved menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad det for os blive livets brød. Hvis bønnen er sagt højt, svarer menigheden: A: Lovet være Gud i evighed. Diakonen eller præsten hælder vin og lidt vand i kalken, idet han sagte siger: P/D: Som vandet blandes med vinen, forene Kristus os med sin guddom, han, som blev ét med os som menneske. Derefter tager præsten kalken, hæver den lidt over alteret, mens han højt eller sagte siger: P: Lovet være du, vor Gud, verdens herre, for vinen, som vi har modtaget af din gavmildhed. Denne vin, frembragt af vinstokken ved menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad den for os blive frelsens kalk. Hvis bønnen er sagt højt, svarer menigheden: A: Lovet være Gud i evighed. BØN OVER GAVERNE Præsten opfordrer menigheden til bøn over gaverne. P: Lad os forenes i bøn, at vor offergave må blive Gud til behag. A: Herren til ære og verden til frelse. Eller: A: Herren modtage offeret af dine hænder, til pris og ære for hans navn og til gavn for os og hans hellige Kirke. Nu beder præsten bønnen over gaverne. Den er forskellig i hver messe, men slutter altid med ordene: P: Ved Kristus, vor Herre. DEN EUKARISTISKE BØN Præsten synger eller fremsiger nu første del af den eukaristiske bøn, præfationen. Den bærer som regel præg af dagens fest eller den liturgiske årstid. Den indledes således: P: Herren være med jer. A: Og med din ånd. 7

8 P: Opløft jeres hjerte. A: Vort hjerte er hos Herren. P: Lad os takke Herren vor Gud. A: Det er værdigt og ret. Herefter fortsættes med dagens eller årstidens præfation. Præfationen afsluttes med følgende lovsang, hvormed alle priser den treenige Gud: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarernes Gud. Himmel og jord er opfyldt af din herlighed. Hosanna i det høje. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høje. Derefter bedes en af de eukaristiske bønner. Herunder følger den 3. eukaristiske bøn. Vi beder Gud hellige sit folk. /KNÆLE Herre, du er i sandhed hellig, og det er med rette, at alle dine skabninger priser dig. For ved din Søn, vor Herre Jesus Kristus, og ved Helligåndens kraft gi ver du liv og hellighed til alle ting. Aldrig hører du op med at samle dig et folk, som fra solens opgang til dens nedgang kan frembære det rene offer dit navn til ære. Vi beder Gud hellige gaverne. Så beder vi da ydmygt, Herre, at du ved din Ånd vil hellige disse gaver, som vi frembærer for dig. Gør dem til din Søns, vor Herre Jesu Kristi legeme og X blod, han, som bød os fejre dette mysterium. Hvad Herren sagde og gjorde, sker nu. KNÆLE For i den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen, brød det, rakte det til sine disciple og sagde: TAG DET OG SPIS ALLE DERAF. DETTE ER MIT LEGEME, SOM HENGIVES FOR JER. Ligeså tog han efter måltidet kalken, fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen, rakte kalken til sine disciple og sagde: TAG DEN OG DRIK ALLE DERAF. DETTE ER KALKEN MED MIT BLOD, DEN NYE OG EVIGE PAGTS BLOD, SOM UDGYDES FOR JER OG FOR ALLE 8

9 TIL SYNDERNES FORLADELSE. DETTE SKAL I GØRE TIL MIN IHUKOMMELSE. Troens mysterium /KNÆLE Menigheden hylder Kristus og hans frelsergerning. P: Troens mysterium. A: Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed! Vi mindes Kristi død og opstandelse. Derfor fejrer vi, Fader, mindet om din Søns frelsebringende lidelse, hans underfulde opstandelse og himmelfart, og mens vi forventer hans genkomst, bringer vi dig med tak dette levende og hellige offer. Den nye pagt forener os indbyrdes. Vi beder dig: Tag nådigt imod din Kirkes gave, og se i den det offer, som du tog imod til forsoning. Lad os, som skal mættes med din Søns legeme og blod, opfyldes af hans hellige Ånd og blive ét legeme og én ånd i Kristus. Den nye pagt forener os med alle helgen. Lad os for evigt tilhøre dig ved din Søn. Giv os arvelod med dine udvalgte, den hellige Guds moder, Jomfru Maria, den salige Josef, hendes brudgom, dine hellige apostle og martyrer, (den hellige N.: dagens helgen eller stedets værnehelgen) og alle dine helgen. Ved deres forbøn håber vi tillidsfuldt på din hjælp. Vi beder for hele verden og for Kirken. Herre, lad dette forsoningsoffer blive til fred og frelse for verden. Våg over din Kirke på dens pilgrimsgang på jorden. Styrk den i tro og kærlighed i fællesskab med din tjener, vor pave N., vor biskop N., alle biskopper, alle præster og diakoner, ja hele dit ejendomsfolk. Vis dig nådig mod den menighed, som du her har samlet om dig. Kærlige Fader, vi beder dig: Foren dine børn, som er spredt over hele jorden. Vi beder for de afdøde. Vi beder dig for vore afdøde brødre og søstre, for alle, som er gået bort herfra i din fred: Før dem nådigt ind i dit rige, hvor også vi håber engang sammen med dem evigt at frydes over din herlighed. Ved Kristus, vor Herre, ved hvem du skænker verden alle dine gode gaver. 9

10 Den store lovprisning afslutter den eukaristiske bøn: P: Ved ham og med ham og i ham, tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige, i Helligåndens enhed al herlighed og ære fra evighed til evighed. A: Amen KOMMUNION Gennem bøn og handling forbereder menigheden sig nu til, i tro, at modtage Kristi legeme og blod i kommunionen. HERRENS BØN Præsten opfordrer menigheden til at bede Herrens bøn og beder derefter sammen med menigheden: P: Lad os bede, som vor Herre Jesus Kristus har lært os: A: Fader vor, du som er i himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. P: Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt, hvad der er ondt, og giv os fred i vore dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os trygge i alle trængsler i forventning om det salige håb, vor Frelsers, Jesu Kristi komme. A: Thi dit er riget og magten og æren i evighed. BØN OG FREDSHILSEN Kommunion betyder fællesskab, fællesskab med Gud og med næsten. Derfor beder vi om fred og enhed i Kirken til gavn for alle mennesker. P: Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vore synder, men på din Kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred. Du, som lever og råder fra evighed til evighed. 10

11 P: Herrens fred være altid med jer. A: Og med din ånd. Diakonen eller præsten siger: P/D: Lad os ønske hverandre fred. Så kan alle efter stedets skik over for hinanden give udtryk for fred og næstekærlighed. BRØDSBRYDELSE Mens præsten bryder brødet, synges eller siges følgende litani: Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, giv os fred. KOMMUNION /KNÆLE Alle forbereder sig i stilhed til at modtage Kristi legeme og blod. Præsten indbyder til deltagelse i Kristi måltid: P: Se det Guds lam, som borttager verdens synd. Salige er de, som er indbudt til Lammets bord. A: Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Deltagelse i kommunionen i den katolske kirke er for katolikker. Ikke-katolik ker indbydes til at træde frem og få en velsignelse som tegn på at vi er et bønnens fælleskab. Ønsker man at modtage denne velsignelse, viser man dette ved at lægge sin højre hånd på venstre skulder, når man står foran præsten. Ved kommunionsuddelingen viser præsten, diakonen eller kommunionsuddeleren hostien til hver enkelt, løfter den lidt og siger: Kristi legeme. Kommunikanten svarer: Amen. Når kommunionen også uddeles under vinens skikkelse, siger kommunionsuddeleren: Kristi blod. Kommunikanten svarer: Amen. Efter kommunionsuddelingen kan man enten bede (knælende eller siddende) hver for sig, eller menigheden kan synge en lovprisningssalme. 11

12 AFSLUTTENDE BØN Bønnen efter kommunionen er forskellig i hver messe. P: Lad os bede: Bønnen slutter med ordene: Ved Kristus, vor Herre. MESSENS AFSLUTNING VELSIGNELSEN P: Herren være med jer. A: Og med din ånd. P: Den almægtige Gud, Fader, Søn X og Helligånd, velsigne jer. BORTSENDELSE P/D: Gå bort med Kristi fred. A: Gud ske tak og lov.»jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste«(joh 6,35). Den katolske Kirke i Danmark Dette hæfte er udgivet af Pastoral-Centret, Den katolske Kirke i Danmark. Det kan downloades eller bestilles på www. pastoralcentret.dk/messensliturgi. En mere fuldstændig oversigt over messens bønner og tekster findes i Lovsang eller Bønnebog (se Pastoral-Centrets hjemmeside).

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod Palmesøndag 29.3.2015. Domkirken 10. 192 Hild dig, 85 Op Zion, 380 Op dog Zion, 18 Som fisk i hav, 209 Et kors. Nadver: 176 Se hvor nu. Dåb: 446 O, lad din Ånd. Gråbrødre 17: 192, 380, 18, 209. Jesus var

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859

290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 290 I al sin glans nu stråler solen Mel.: Henrik Rung 1859 1 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu kom vor pinselilje-tid, nu har vi sommer skær og blid, nu spår os mer end englerøst

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere