Kommissorium for revisionsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for revisionsudvalget"

Transkript

1 Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1

2 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til medlemmer af revisionsudvalget 6 6 Rapportering til bestyrelsen 6 Revisionsudvalgets rapportering 7 Kommissorium for revisionsudvalget 2

3 Rolle Revisionsudvalget (udvalget) er et udvalg i bestyrelsen etableret i overensstemmelse med EU-direktivet om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (8. direktiv), den danske revisorlov og forretningsordenen for bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S (selskabet). Udvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, der træffes af den samlede bestyrelse. Formål Udvalget skal assistere bestyrelsen med at føre tilsyn med: a. Indstilling til valg af ekstern(e) revisor(er) og evaluering af eksterne revisor(er)s kompetencer. b. Revision af årsrapporten, herunder de(n) eksterne revisor(er)s uafhængighed. c. Regnskabsaflæggelse, herunder anvendelse af passende regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. d. Interne kontrolsystemer, herunder risikostyringssystemer. e. Proceduren for behandling af klager vedrørende regnskabsføring, intern regnskabskontrol, revision og finansielle anliggender. f. Behovet for en intern revisionsfunktion. g. Vestas etik- og antikorruptionsprogram. Medlemmer Udvalget skal bestå af mindst tre medlemmer. Medlemmerne af udvalget vælges for en etårig periode af og blandt medlemmerne af selskabets bestyrelse og kan ikke være et medlem af direktionen. Valget finder sædvanligvis sted på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Dog kan ethvert medlem blive fjernet af bestyrelsen når som helst. Flertallet af udvalgets medlemmer skal være uafhængige. Bestyrelsen udpeger et af medlemmerne til at være formand for udvalget. Mindst et medlem af udvalget skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. 31, stk. 1, i Revisorloven og af bestyrelsen blive udpeget som udvalgets finansielle ekspert. Kommissorium for revisionsudvalget 3

4 Ansvarsområder Udvalgets primære opgave er at assistere bestyrelsen ved at føre tilsyn med informationer indenfor ansvarsområderne, og baseret herpå komme med anbefalinger til bestyrelsen. Alle beslutninger foretages af bestyrelsen medmindre andet er udtrykkeligt anført i nærværende kommissorium. Udvalget har følgende ansvarsområder: a. Indstilling til valg af ekstern(e) revisor(er) og evaluering af ekstern(e) revisor(er)s kompetencer En ekstern revisor er en revisor der er antaget til at udføre revision, lave redegørelser og bevidne ydelser for selskabet og Vestas-koncernen. Udvalget skal: Indstille forslag til bestyrelsen om lovbestemte ekstern(e) revisor(er) til valg på den ordinære generalforsamling, jf. 31, stk. 3, i Revisorloven. Udarbejde bestyrelsens anbefaling til den ordinære generalforsamling vedrørende valg af ekstern(e) revisor(er). Om nødvendigt, indstille til bestyrelsen at de indstiller til den ordinære generalforsamling, at den eksterne revisor afskediges. b. Revision af årsrapporten, herunder de(n) eksterne revisor(er)s uafhængighed Udvalget skal: Overvåge den lovbestemte revision af årsrapporten. Mindst en gang årligt vurdere de(n) eksterne revisor(er)s præstationer og uafhængighed og indhente og vurdere en rapport fra de(n) eksterne revisor(er), der underbygger, at de eksterne revisorer er uafhængige. Overvåge de(n) eksterne revisor(er)s arbejde. Gennemgå strategiplan, formål og tilgang til den årlige eksterne revision. Indstille til bestyrelsen om revisoraftalen og vederlaget til de eksterne revisorer kan godkendes. Gennemgå de(n) eksterne revisor(er)s rapport til direktionen og bestyrelsen, herunder ledelsesbreve og revisionsprotokoller samt drøfte alle rapporter med direktionen og de(n) eksterne revisor(er). Etablere politikker og procedurer for engagementet af ekstern(e) revisor(er) i forbindelse med revisionsydelser og tilladte serviceydelser, der ikke vedrører revision. Indstille til bestyrelsen godkendelsen af alle revisionsydelser og tilladte ikkerevisionsydelser der ydes af de eksterne revisorer. Baseret på bestyrelsens godkendelse kan udvalget uddelegere dets autoritet til forudgodkendte ydelser til en eller flere af udvalgsmedlemmerne forudsat at den/de udpegede kan forlægge en sådan godkendelse for det samlede udvalg på det førstkommende udvalgsmøde. Løse eventuelle konflikter mellem direktionen og ekstern(e) revisor(er) vedrørende regnskabsaflæggelsen. Sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem de(n) eksterne revisor(er) og bestyrelsen. Sikre at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med de(n) eksterne revisor(er), uden at direktionen er til stede. Kommissorium for revisionsudvalget 4

5 c. Regnskabsaflæggelse, herunder anvendelse af passende regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Gennemgå væsentlig regnskabspraksis vedrørende regnskabsførelsen og indstille ændringer hertil til bestyrelsen. Gennemgå væsentlige og kritiske regnskabsmæssige problemstillinger, herunder disses indflydelse på de finansielle rapporter og væsentlige regnskabsprincipper der er anvendt. Gennemgå ledelsens procedure for regnskabsaflæggelse. Gennemgå og vurdere væsentlige regnskabsmæssige skøn. d. Interne kontrolsystemer, herunder risikostyringssystemer Gennemgå de interne kontrolsystemers tilstrækkelighed og effektivitet (herunder mangler og væsentlige ændringer i interne kontroller rapporteret til udvalget) og godkende væsentlige ændringer hertil. Gennemgå risikostyringssystemernes tilstrækkelighed i tilknytning til regnskabsaflæggelse. Sikre at risikokontrolforanstaltningerne er effektive. e. Proceduren for behandling af klager vedrørende regnskabsføring, intern regnskabskontrol, revision og finansielle anliggender Etablere og opretholde procedurer for: modtagelse, opbevaring og behandling af klager til selskabet vedrørende regnskabsaflæggelse, intern kontrol, revision og regnskabsanliggender, og fortrolig og anonym indrapportering af bekymringer fra ansatte i selskabet vedrørende tvivlsomme regnskabs-, revisions- eller finansielle anliggender. f. Behovet for intern revision En gang årligt skal udvalget evaluere behovet for en intern revisionsfunktion. g. Vestas etik- og antikorruptionsprogram Overvåge udvikling og implementering af Vestas etik- og antikorruptionsprogram i henhold til Vestas Code of Conduct og World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI). Evaluere tilstrækkelighed og effektivitet af Vestas etik- og antikorruptionsprogram. Demonstrere synligt og aktivt engagement til implementering af Vestas etikog antikorruptionsprogram. h. Diverse Udvalget kan engagere uafhængig rådgivning, såfremt det skønnes nødvendigt for udførelsen af dets opgaver. Udvalget skal have de finansielle midler til dets rådighed, som er fundet nødvendige af udvalget for varetagelsen af dets opgaver og forpligtelser. Udvalget skal en gang om året: Gennemføre en evaluering af udvalget og rapportere evalueringen til bestyrelsen. Gennemgå relevant uafhængighed, finansiel ekspertise og andre juridiske krav for hvert medlem af udvalget med henblik på at fastslå, om udvalget opfylder de gældende retlige standarder. Desuden skal udvalget fremlægge en sådan undersøgelse til bestyrelsens godkendelse samt forslå en eventuel nødvendig eller anbefalet offentliggørelse. Vurdere hensigtsmæssigheden af dette kommissorium, og indstille eventuelle ændringer af kommissoriet til bestyrelsen. Kommissorium for revisionsudvalget 5

6 Møder Udvalget skal mødes så ofte, som det finder hensigtsmæssigt, dog mindst fire gange om året. Desuden skal udvalget mødes efter anmodning fra et medlem af udvalget, koncernøkonomidirektøren eller de(n) eksterne revisor(er). Møder indkaldes af formanden med mindst otte dages skriftligt varsel til alle medlemmer af udvalget, og når det er relevant, indbydes medlemmer af direktionen, Finance, eller andre ansatte i selskabet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for det pågældende møde. Skriftligt materiale vedrørende de enkelte punkter på dagsordenen skal så vidt muligt sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til mødet. Referat fra mødet skal udarbejdes af en repræsentant fra Finance, der fungerer som sekretær for udvalget. Under særlige omstændigheder kan udvalget vedtage beslutninger over telefonen eller skriftligt. I sådanne tilfælde skal den påtænkte beslutning sendes til medlemmerne og formanden skal efterfølgende forsøge at få en skriftlig, mundtlig eller elektronisk overført erklæring fra alle medlemmer af udvalget samt sørge for registrering af beslutningen i mødeprotokollen. Beslutningsdygtighed Udvalget er beslutningsdygtigt, når to eller flere af dets medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt flertal. Honorar Medlemmerne af udvalget modtager et fast årligt honorar som fastlægges sammen med vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Rapportering til bestyrelsen Udvalget skal regelmæssigt underrette bestyrelsen om drøftelser og forelægge indstillinger til bestyrelsen. Desuden skal bestyrelsen modtage referatet fra møderne i udvalget, mens alle væsentlige materialer forelagt eller udarbejdet af udvalget skal stilles til rådighed for alle medlemmer af bestyrelsen efter anmodning. Kommissorium for revisionsudvalget 6

7 Revisionsudvalgets rapportering Revisionsudvalget skal udarbejde den udvalgsrapport, der kræves i henhold til gældende lov eller anses for hensigtsmæssigt at indgå i Vestas-koncernens regnskabsaflæggelse. Aarhus, 7. maj 2013 På bestyrelsens vegne Bert Nordberg Bestyrelsesformand Kommissorium for revisionsudvalget 7

8 Vestas Wind Systems A/S Hedeager Aarhus N Danmark Tlf.: Fax: vestas.com VERSION 1-05/2013-DK-Vestas Wind Systems A/S Board Secretariat

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere