Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening"

Transkript

1 Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

2 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er som arbejdsgiverforening: At arbejde for en større organisationsgrad i vognmandsbranchen At lave en overenskomstmodel, der er gennemskuelig og fleksibel, og hvor de overordnede rammer forhandles centralt af Foreningen og resten forhandles af medlemmerne selv At arbejde for gode løn- og ansættelsesvilkår i branchen, der kan medvirke til at styrke medlemmernes konkurrenceevne og omdømme At søge samarbejde med andre arbejdsmarkedsorganisationer At arbejde for gode relationer mellem medlemmernes ledelser og medarbejdere. 2.2 Til opnåelse af de i punkt 2.1 anførte formål påhviler det Foreningen: At varetage medlemmernes interesser i forholdet til ansatte og deres organisationer i alle spørgsmål i relation til arbejdsmarkedsforhold og på medlemmernes vegne indgå overenskomster med de ansattes organisationer vedrørende sådanne spørgsmål At varetage medlemmernes interesser i sager vedrørende arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesforhold, herunder men ikke udelukkende i domstols-, voldgifts- og nævnssager m.v At opnå størst mulig indflydelse på alle forhold og beslutninger, der vedrører medlemmernes arbejdsmarkedsforhold. 2.3 Ovennævnte formål forfølges i samarbejde med og respekt for organisationer, institutioner, myndigheder og virksomheder med tilsvarende formål. 2.

3 3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan optages registrerede danske virksomheder, der beskæftiger lønnet arbejdskraft, og som aktivt driver: Vognmandsvirksomhed i henhold til lov om godskørsel og/eller Virksomhed med transport- og/eller logistikydelser. 3.2 Bestyrelsen fastlægger hvilke aktiviteter, der er omfattet af medlemsskabet. Aktiviteterne skal være underlagt danske arbejdsretlige og ansættelsesretlige regler, og hvor værneting er i Danmark. 3.3 Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. 4. Medlemskabets omfang og pligter 4.1 Medlemmerne har pligt til at overholde disse vedtægter, enhver overenskomst/kollektiv aftale, Foreningen måtte indgå samt enhver afgørelse, uanset form, der måtte blive truffet i henhold til disse vedtægter og/eller overenskomst/kollektiv aftale, Foreningen måtte have indgået. 4.2 Medlemmer er forpligtet til at besvare alle henvendelser fra Foreningen vedrørende medlemmets virksomhedsforhold og har pligt til at sende statistiske indberetninger og oplysninger til Foreningen som nærmere angivet i vedtægten. 4.3 Medlemmet skal hvert år senest den 1. februar fremsende følgende oplysninger til Foreningen: Antallet af ansatte lønmodtagere i medlemmets virksomhed pr. den 1. januar Den samlede lønsum i medlemmets virksomhed pr. den 1. januar. 4.4 Medlemmet er forpligtet til at besvare alle henvendelser fra Foreningen vedrørende arbejdsmarkeds- og overenskomstforhold og herunder til Foreningen fremsende de oplysninger, Foreningen måtte anse som værende nødvendige til gennemførelse af Foreningens aktiviteter. 4.5 Efterkommes indberetnings- og oplysningspligten ikke, kan medlemmet pålægges en bøde, og gentagne eller grove tilsidesættelser af indberetningspligten kan medføre eksklusion. 3.

4 5. Optagelsesgebyr og kontingent 5.1 Medlemmer betaler ved optagelse i Foreningen et optagelsesgebyr til Foreningen. Herudover betales et årligt medlemskontingent. 5.2 Størrelsen af optagelsesgebyr og det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. 5.3 Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. 5.4 Kontingentrestance kan pålægges en strafrente på indtil 1,5% for hver påbegyndt måned, efter betalingsfristen er overskredet, og indtil betaling sker. Alle omkostninger, herunder inkassoomkostninger, påhviler restanterne. 5.5 Bestyrelsen kan til konkrete formål forelægge generalforsamlingen forslag om særlige kontingentbeløb. 5.6 Såfremt et tidligere medlem søger om genoptagelse i Foreningen, kan bestyrelsen fritage for betaling af fornyet optagelsesgebyr. 6. Udmeldelse 6.1 Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal, jf. dog punkt Udmeldelse kan ikke finde sted under en arbejdskonflikt. Udmeldelse kan heller ikke ske så længe medlemmet er involveret i en sag, som Foreningen er behjælpelig med, jf. punkt Såfremt et medlem nedlægger sin virksomhed eller virksomheden tages under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, tvangsopløsning eller lignende, ophører medlemsskabet med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket den nævnte begivenhed indtraf, medmindre boet erklærer at ville indtræde i og dermed opretholde medlemsskabet til Foreningen. 4.

5 6.4 Et medlems udmeldelse fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for Foreningen, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør. 6.5 Optagelsesgebyr og allerede indbetalt medlemskontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 7. Faglig sagsbehandling og overenskomstforhold 7.1 Overenskomster og kollektive aftaler, hvortil der er knyttet konfliktret, kan alene indgås af Foreningen. 7.2 Foreningen skal forhåndsorienteres om virksomhedsbaserede overenskomster eller aftaler med henblik på godkendelse heraf i henhold til Foreningens vedtægter. Medlemmerne må ikke indgå lønaftaler med lønmodtagere eller arbejdstagerorganisationer uden forudgående tilladelse med Foreningen. 7.3 Medlemmerne er forpligtede til at gøre brug af og rådføre sig med Foreningen i overenskomstrelaterede forhold og anliggender samt i øvrigt i forbindelse med tvister og andre spørgsmål inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område. 7.4 I tilfælde, hvor medarbejdere hos et medlem begår brud på bestående overenskomster eller aftaler, eller fremsætter kollektive krav med hensyn til løn-, arbejds- og overenskomstforhold, skal medlemmet straks indberette dette til Foreningen. Foreningen træffer snarest afgørelse om, hvorledes sagen skal behandles. I det tilfælde, hvor sagen skal behandles af medlemmet selv, skal Foreningen yde bistand med rådgivning m.m. 7.5 Medlemmerne må ikke uden hjemmel i lov eller i en i henhold til Foreningens vedtægter lovlig overenskomst føre forhandlinger med medarbejdernes organisationer om kollektive aftaler eller lignende. Enhver sag, hvis behandling kan give anledning til sådanne forhandlinger, skal derfor overlades til Foreningen. 5.

6 8. Arbejdskonflikter m.v. 8.1 Medlemmet er forpligtet til at indberette om arbejdskonflikt og dens omfang straks efter arbejdskonfliktens påbegyndelse. Indberetningen skal ske skriftligt til Foreningens bestyrelse. 8.2 Enhver beslutning om lockout eller andre kollektive skridt skal træffes af generalforsamlingen med samme stemmeflertal, der kræves til en vedtægtsændring, jf. punkt Foreningen yder ikke økonomisk konfliktstøtte til medlemmerne. Efter generalforsamlingens beslutning kan der etableres en konfliktstøttefond. Beslutning herom skal ske med samme stemmeflertal, der kræves til en vedtægtsændring, jf. punkt Ledelse 9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand samt 6 medlemmer. 9.2 Bestyrelsens medlemmer vælges på følgende måde: medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemmer af Foreningen, hvis samlede lønsum overstiger 20,0 mio. kr medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemmer af foreningen, hvis samlede lønsum udgør fra mere end 4,0 mio. kr. til 20,0 mio. kr medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemmer af foreningen, hvis samlede lønsum udgør op til og med 4,0 mio. kr medlem vælges på den ordinære generalforsamling af og blandt alle Foreningens medlemmer Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden fungerer som formand i tilfælde af formandens forfald. 6.

7 9.2.6 Såfremt formandsposten bliver ledig i en valgperiode, indtræder næstformanden som formand i resten af dennes valgperiode. Suppleanten for næstformanden indtræder i bestyrelsen i resten af næstformandens valgperiode. Bestyrelsen vælger herefter af sin midte en ny næstformand Alle valg under punkt gælder for 2 år, dog således at det ene af de under henholdsvis punkt 9.2.1, og valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal og det andet i lige årstal. Efter den første ordinære generalforsamling afgør den valgte bestyrelse ved lodtrækning hvilke af de pågældende medlemmer, der er på valg i ulige henholdsvis lige årstal. Bestyrelsesmedlemmet valgt under punkt er på valg i lige årstal. Ingen kan vælges til bestyrelsen for mere end 4 valgperioder Et bestyrelsesmedlem valgt under punkt 9.2.1, eller repræsenterer den pågældende gruppe valgperioden ud, uanset om bestyrelsesmedlemmets virksomhed skifter valggruppe i løbet af valgperioden. 9.3 Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen én suppleant for hver af de under punkt 9.2.1, 9.2.2, og valgte bestyrelsesmedlemmer i alt 4. Suppleanten indkaldes, når et valgt bestyrelsesmedlem i mindst 3 måneder er forhindret i at bestride sin bestyrelsespost. 9.4 Den samlede lønsum, der senest er indberettet til Foreningen, jf. punkt 4.3, lægges til grund ved valgene. 9.5 Fra og med Foreningens stiftelse og frem til og med Foreningens førstkommende ordinære generalforsamling skal Foreningens bestyrelse bestå af en interimsbestyrelsen, som er identisk med bestyrelsen i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. De suppleanter, som er valgt til bestyrelsen i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, skal ligeledes være suppleanter for interimsbestyrelsen i Foreningen frem til og med Foreningens førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt der måtte være behov herfor, kan generalforsamlingen på den førstkommende ordinære generalforsamling med simpelt flertal træffe beslutning om, at den 7.

8 anførte interimsbestyrelse samt suppleanter kan fortsætte frem til den næstkommende ordinære generalforsamling. 10. Bestyrelsens pligter, rettigheder og tegningsret m.v Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Foreningen og fører tilsyn med dens virksomhed og påser, at den ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med den almindelige lovgivning, nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen har pligt til for Foreningens regning at tegne en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Bestyrelsen antager en direktør til at forestå den daglige ledelse af foreningen Foreningen tegnes af formanden, direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening dog ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende I behandling af sager, som specielt vedrører et bestyrelsesmedlems forretning eller en virksomhed, i hvilken et bestyrelsesmedlem har en forretningsmæssig interesse, eller hvis anden form for inhabilitet foreligger, deltager det pågældende medlem ikke Der udfærdiges referat over det på hvert bestyrelsesmøde passerede. Referatet tilsendes snarest efter hvert mødes afholdelse bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Honorar til bestyrelsen anføres som en note til regnskabet. 8.

9 11. Den ordinære generalforsamling afholdelse og indvarsling 11.1 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj og tidligst den 15. februar. Tidspunktet for generalforsamlingen samt information om frist for indsendelse af kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal oplyses senest 3 måneder før ved en foreningsmeddelelse til medlemmerne Indvarsling til ordinær generalforsamling sker senest 14 dage forinden gennem skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af medlemslisten Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden. 12. Valg af dirigent 12.1 Bestyrelsen har ret til at indkalde en jurist til som dirigent at lede generalforsamlingen. I modsat fald vælges dirigenten af generalforsamlingen Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed. Står det ikke i dirigentens magt at opretholde den fornødne ro og orden, er vedkommende berettiget til at afbryde eller slutte generalforsamlingen, men skal da begrunde sin afgørelse i Foreningens protokol. 13. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 13.1 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende: 1. Aflæggelse af beretning om Foreningens forhold og virke i den forløbne periode. 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 3. Overenskomstsituationen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. 9.

10 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, må indsendes skriftligt med en kort motivering til bestyrelsens formand eller Foreningens kontor senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse Kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer må indsendes til bestyrelsens formand eller Foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. For det tilfælde, at der ikke er fremkommet skriftlige kandidatforslag til personvalgene, eller at foreslåede kandidater trækker deres kandidatur, kan der ske opstilling af kandidater direkte på generalforsamlingen. 14. Ekstraordinær generalforsamling 14.1 Når særlige omstændigheder måtte kræve det, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen er desuden pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at bestyrelsen fra mindst 1/3 af medlemmerne har modtaget anmodning herom Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med det varsel, som forholdene tillader, dog mindst 8 dage forinden dens afholdelse, gennem skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af Foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden Reglerne i punkt 12 om valg af dirigent m.v. samt afstemningsreglerne i punkt 15 finder også anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger. 15. Afstemningsregler og fuldmagt 15.1 For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler: 15.2 Kun medlemmer, der har betalt forfaldne kontingenter, har stemmeret på generalforsamlingen. 10.

11 15.3 Valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning. Formanden eller 5 mødte medlemmer kan dog før eller under afstemningen forlange skriftlig afstemning. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal dog altid foregå skriftligt, såfremt der er foreslået mere end 1 person til de enkelte poster Hvert medlem har én stemme og herudover tillægges medlemmet et stemmetal, der svarer til én stemme for hver kr. 4,0 mio. lønsum, som indberettet til Foreningen, jf. punkt 4.3. Hvert medlem kan dog maksimalt råde over 8 stemmer Et medlem kan forsynet med skriftlig fuldmagt møde og stemme for andre medlemmer. Intet medlem kan dog råde over mere end 5 sådanne fuldmagter I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages der omvalg mellem de kandidater, der står lige. Fører dette ikke til en afgørelse, foretages lodtrækning Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. 16. Vedtægtsændringer 16.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning og kræver kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilke ændringer der ønskes gennemført For så vidt angår ændringsforslag, der ønskes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, skal sådanne ændringsforslag forud være anbefalet af bestyrelsen eller af mindst 25% af medlemmerne, ligesom indkaldelsen med ændringsforslagene skal være tilsendt medlemmerne senest 8 dage forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. 17. Hæftelse 17.1 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. 11.

12 17.2 Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har ingen andel i Foreningens formue og kan ikke rejse krav på udbetaling af nogen del af Foreningens formue eller midler. 18. Generalforsamlingsprotokol 18.1 Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres Foreningens protokol, der underskrives af dirigenten. 19. Medlemmernes tavshedspligt 19.1 Det er ethvert medlems pligt over for uvedkommende at fortie, hvad der ved møder foranstaltet af Foreningen er forhandlet om og vedtaget, såfremt dette åbenbart kan skade Foreningen eller dens medlemmer. 20. Regnskab og revision 20.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen og indtil den 31. december Revision af Foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen udpeget godkendt ekstern revisor. 21. Idømmelse af bøder 21.1 Overtræder et medlem Foreningens vedtægt, handler åbenbart imod Foreningens interesse og/eller udviser grov ukollegial optræden, kan det pågældende medlem indkaldes til møde. Bestyrelsen kan, hvis en advarsel ikke skønnes tilstrækkelig, idømme en bøde på minimum kr ,00, som fastsættes under hensyn til forseelsens omfang Idømte bøder skal skriftligt meddeles medlemmet og skal indbetales inden 14 dage efter, meddelelsen er modtaget, medmindre medlemmet kræver sagen forelagt en voldgiftsret, jf. punkt

13 22. Eksklusion 22.1 Et medlem, som har gjort sig skyldig i grove eller gentagne overtrædelser af vedtægten, kan ved bestyrelsens beslutning ekskluderes af Foreningen Eksklusionen kan endvidere træde i stedet for advarsel eller bøder ved særligt graverende forseelser Eksklusion meddeles det ekskluderede medlem skriftligt med oplysning om, at eksklusionen, inden 14 dage fra meddelelsens modtagelse, med opsættende virkning kan indbringes for en voldgiftsret, jf. punkt Et medlems eksklusion fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for Foreningen, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør Optagelsesgebyr og allerede indbetalt medlemskontingent tilbagebetales ikke ved eksklusion. 23. Voldgift 23.1 Til afgørelse af konflikter efter punkt 21 og punkt 22 nedsættes på medlemmets begæring en voldgiftsret Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for de ordinære domstole Voldgiftsretten sammensættes af to voldgiftsmænd, idet bestyrelsen vælger én og den eller de klagende parter én. De to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand, som, hvis blot én af parterne kræver det, skal være jurist Inden 14 dage skal udpegningen af voldgiftsmænd være meddelt, og kan parterne ikke enes om valget af opmand, følges reglerne i henhold til den til enhver tid gældende lov om voldgift. Ved valg af voldgiftsmænd skal dansk retspraksis vedrørende voldgiftsmænds habilitet følges. 13.

14 23.5 Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere regler for sagens behandling, ligesom også retten selv fastsætter sagens omkostninger og fordeling Parterne hæfter solidarisk for voldgiftsrettens omkostninger samt for opmandens honorar Der føres en særlig voldgiftsprotokol, der underskrives af samtlige voldgiftsmænd samt den eventuelle opmand. Bestyrelsens forhandlinger i henhold til punkt 21 og punkt 22 tilføres ligeledes denne voldgiftsprotokol og underskrives af den samlede bestyrelse. 24. Opløsning af Foreningen 24.1 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, at Foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen til den sidste generalforsamling skal finde sted med mindst 14 dages varsel Vedtagelsen af opløsningen af Foreningen på denne sidste generalforsamling skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer På den sidste generalforsamling, hvor Foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der samtidig tages beslutning om, på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes Foreningens eventuelle formue skal anvendes. 25. Underskrifter 25.1 Således vedtaget den * * * * * * * 14.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening

Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening UDKA ST 11. DECEMBER 2015 8917590 HMA/MELA Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Den Kommunale Digitaliseringsforening. Foreningens hjemsted er den

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA...

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn Hjemsted Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD DI og DA... 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 AKT S ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD... 4 4. DI og DA... 4 5. DIs hjælpefonde... 4 MEDLEMSKAB... 4 6. Medlemskab... 4 7. Beregningsgrundlag

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening

Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening Senest ændret 2012.03.22 1 Vedtægter for Fyns Amts Vognmandsforening 1 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 2 FORHOLDET TIL DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK OG DANSK ERHVERV

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Ølstykke Skytteforening

Ølstykke Skytteforening VEDTÆGTER FOR ØLSTYKKE SKYTTEFORENING, KREDS 11 Stiftet den 13. februar 1971. Medlem af DDS Nordsjælland under De Danske Skytteforeninger (DDS). Medlem af Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 Vedtægter for 2014 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål m.v. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere