Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling."

Transkript

1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september /8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. De af bestyrelsen besluttede ændringer Bestyrelsen besluttede ved førstebehandlingen den 28. juni 2007 en række ændringer til andenbehandlingen: Det omdelte materiale om lokalbaneafsnittet indsættes i budgettet. Materialet er efterfølgende blevet opdateret med nye budgetforudsætninger for Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner. Det samlede materiale er indarbejdet i budgetforslag til 2. behandlingen Bemærkning om at finansiering af HURs gæld ikke er afklaret endnu. Bemærkningen er tilføjet i afsnit 12.1 Det skal fremgå, at lånet på 5,9 mio. kr. til etableringsudgifter dækkes ved synergigevinster. Dette er tilføjet i afsnit 10.1 Administrative fællesudgifter og i nyt afsnit 12.3 Lån til etableringsudgifter Det skal præciseres, hvorledes administrationsudgifter til behovsstyret trafik indgår i budgettet. Dette er tilføjet i indledning i kapitel 8 Behovsstyret trafik Leasingudgift nyt tog Region Hovedstaden er 27,2 mio. kr. Dette er konsekvensrettet i lokalbaneafsnittet. Uddybende forklaring om baggrunden for, at de linieopdelte passagertal i 2007 er på basis af 2004 tal. Uddybet i afsnit under salgsindtægter for område Hovedstaden Trafikselskabet Movia Direktionen

2 Specifikke ændringer på buslinieniveau Ud over de af bestyrelsen besluttede ændringer er budgettet opdateret med nyeste viden om budgetforudsætningerne, herunder konkretisering af ønsker fra kommuner om ændret busdrift i kommunen. 2/8 Datakvaliteten på detailniveau er generelt hævet ved andenbehandlingen. De gennemførte ændringer kan ikke beskrives fuldt ud på detailniveau i dette notat. Den detaljerede bearbejdning af budgetmaterialet har endvidere vist behov for tekniske korrektioner enkelte steder i budgetforslaget. De væsentligste ændringer er følgende: Tilpasning til Metro etape 3. Der er foretaget omfattende ændringer på buslinierne omkring lufthavnen. Dette er primært indskrænkninger som giver reducerede driftsudgifter. I de berørte kommuner er man i gang med den endelige afklaring af omfanget. Administrativt arbejder Movia med en maksimal besparelse på 15 driftsbusser. Denne besparelse er indarbejdet i budgettet. Med udgangspunkt i kontrakterne forhandler administrationen pt. en sådan tilpasning af busantallet med entreprenørerne. Den realiserede besparelse kan derfor afvige fra budgettet. Ændringerne vedr. Metro etape 3 indebærer også oprettelse af to nye buslinier 76E og 875 (servicebus i Tårnby). Ændringerne vedrører busser i København, Tårnby og Dragør. Servicebus i Ishøj ændret linienummer fra 863 til 857 HUR linie 173E og 385 kører ikke i Furesø kommune. Ændringen får primært effekt i Fredensborg og Rudersdal kommuner HUR 19 bliver nedlagt fra marts 2008 Ny HUR linje 35 oprettes fra marts 2008 I 1. behandlingen af budgettet 2008 var indeholdt effekter på buslinjerne i Frederiksværk, som følge af udvidelsen af Frederiksværkbanens køreplan til 20- minuttersdrift. Da disse planer er udskudt til tidligst efteråret 2008 er de i budgettet indarbejde effekter på buslinjerne i Frederiksværk udskudt til tidligst at have effekt i Frederikssund kommune har besluttet at spare kr. på busdriften i forhold til budget 2007, men har endnu ikke taget stilling sparealternativerne. Derfor er der i budget 2008 indarbejdet en besparelse på driften i kommunen, som er lagt på linje 301. Indtægt, antal påstigere og antal køreplantimer er flyttet fra HUR 813 til HUR

3 3/ Fordelingen af de indtægter som overføres mellem takstområderne Vest og Syd og fordeles på de grænseoverskridende busruter, er blevet revurderet, da påstigertallet på de grænseoverskridende ruter har været overvurderet. Ændringen betyder øget tilskud til de grænseoverskridende ruter i kommunerne Slagelse, Sorø, Ringsted, Næstved og Faxe samt i Region Sjælland og en mindre påvirkning af driftsøkonomien på de øvrige ruter i takstområde Vest. Linie 108 i Holbæk kommune nedlægges Udgifter til natbusser i SYD var beregnet uden busantal ved 1. beh. Antallet af busser er nu inkluderet, hvilket giver en øget nettofinansiering På STS 3000 (specialkørsel til CEUS i Guldborgsund kommune) er den eksterne finansiering nulstillet, idet det er Guldborgsund kommune der finansierer linjens nettounderskud. Regionale busruter i Vest er ændret fra at være placeret på Sorø kommune til nu at være henført til de korrekte kommuner, som busruterne kører i. Da det er regionale linier, er der ingen ændringer på den kommunale finansiering. Region Hovedstaden får som konsekvens af ændringen en andel af ruterne VT 555 og VT 666

4 4/8 Sammenligning af budgetoversigt Mio. kr. 1.beh 2. beh Diff. LOKALE BUSRUTER: Billetindtægter , ,5 43,2 Entreprenørudgifter 2.147, ,8-15,0 Rutespecifikke udgifter 97,3 102,4 5,1 TOTAL LOKALE BUSRUTER 976, ,7 33,3 BEHOVSSTYRET KØRSEL: Billetindtægter -43,4-28,9 14,5 Entreprenørudgifter 130,8 130,8 0,0 Administration 24,5 24,5 0,0 TOTAL BEHOVSSTYRET KØRSEL 112,0 126,4 14,4 TOTAL KOMMUNALT TILSKUDSBEHOV 1.088, ,1 47,7 REGIONALE BUSRUTER: Billetindtægter -209,6-207,2 2,4 Entreprenørudgifter 303,8 305,6 1,8 Rutespecifikke udgifter 13,1 14,1 0,9 TOTAL REGIONALE BUSRUTER 107,4 112,5 5,2 LOKALBANER: Billetindtægter -144,7-137,9 6,8 Anlægstilskud fra staten 0,0 0,0 0,0 Entreprenørudgifter 329,6 328,1-1,5 Tilskud HL A/S 28,5 28,5 0,0 Anlæg 46,1 24,6-21,5 TOTAL LOKALBANER 259,5 243,3-16,2 FÆLLESUDGIFTER: Administration og Personale 297,4 297,4 0,0 Tjenestemandspensioner 5,9 5,9 0,0 Investeringer 0,0 0,0 0,0 TOTALE FÆLLESUDGIFTER 303,3 303,3 0,0 TOTALT REGIONALT TILSKUDSBEHOV (Drift) 670,1 659,1-11,0 DRIFTENS TILSKUDSBEHOV 1.758, ,2 36,7 Generelle forudsætninger Den generelle pris- og lønfremskrivning er vurderet. Danske Regioners budgetvejledning pr. 25. juni fastholder skønnet på 3,1 pct. hvilket Movia også anvendte ved førstebehandlingen af budgettet. Der er derfor ingen ændring af den generelle P/Lforudsætning.

5 5/8 Salgsindtægter Den negative passagerudvikling i hovedstadsområdet er fortsat i 2. kvartal 2007, og vurderingen er nu, at der er tale om en mere varig reduktion af passagergrundlaget. På baggrund heraf er passagertallet reduceret med 8 mio. svarende til en indtægtsreduktion på 51 mio. kr. En del af denne reduktion modsvares dog en forøgelse af indtægten pr. påstiger. Baseret på den i foråret gennemførte rejsehjemmelundersøgelse opjusteres indtægt pr. påstiger med 9 øre svarende til en forøget indtægt på 16 mio. kr. I driftsområde Vest er ligeledes konstateret en nedgang i indtægterne. Reduktionen er vurderet til 3 pct. Resultatet af den første rejsehjemmelundersøgelse foreligger til september. Der er derfor ikke grundlag for at justere på antal påstigere, hvorfor alene indtægt pr. påstiger er nedjusteret med de 3 pct. Særindtægter er reduceret med 1 mio. kr. vedrørende grænseoverskridende indtægter. Grænseoverskridende indtægter vedrører omfordeling mellem de 3 takstområder og genererer ikke eksterne indtægter. I budgetoverslagsårene er indregnet en gradvist stigende positiv indtægtseffekt af indførelsen af rejsekortet. I 2011 er den samlede indtægtseffekt af rejsekortet budgetteret til 47 mio. kr. Entreprenørudgifter Der er foretaget ændringer af kontrakttilhørsforhold på enkelte buslinier, således at udgifterne i budgettet bliver beregnet i overensstemmelse de faktiske kontrakter. Det betyder for enkelte buslinier en ændret entreprenørudgift. Efter samråd med kommunerne er der indarbejdet køreplanændringer som samlet set reducerer de budgetterede vogntimer med i forhold til førstebehandlingen. Sammenholdt med 2007 reduceres produktionen med vogntimer. Der er desuden foretaget en generel opdatering af forventningerne til reguleringsindekset for kørselskontrakterne. Den væsentligste ændring er en opjustering af renteskønnet fra 4,6 pct. til 5,0 pct. Den samlede effekt af justeringen af indeksforudsætningerne er begrænset. I 2011 er indregnet en besparelse på 11,5 mio. kr. som effekt af de nye muligheder for trafikplanlægning, som rejsekortet giver. Ændringerne af entreprenørudgifterne i BO-årene skyldes, at budgettet ved førstebehandlingen var beregnet med samme udviklingsfaktor som udviklingen i salgsindtægter. Effekten er en reduktion i BO-årene på op til 23 mio. kr. Ved andenbehandlingen er budgetteringen ændret til at være forventningen til den faktiske udvikling i udgifterne.

6 Rutespecifikke udgifter De rutespecifikke udgifter er nu opdateret med de fulde effekter af rejsekortet. I 2008 betyder det, at udgifter til drift og vedligehold af salgs- og valideringsudstyr på 6 mio. kr. er indarbejdet i budgettet. 6/8 Overslagstal for BO-årene er generelt ændret. I førstebehandlingsbudgettet var der uoverensstemmelse mellem budgetoversigtstabellen og den specificerede oversigt over rutespecifikke udgifter. Denne uoverensstemmelse er nu korrigeret. Uoverensstemmelsen bestod i, at budgetoverslagene i budgetoversigten var automatisk fremskrevet, mens de specificerede overslag var udtryk for faktisk forventede beløb. Det er nu de faktiske forventninger, der udtrykkes i begge oversigter. Provisionsudgifter reduceres over årene i takt med implementeringen af rejsekortet som medfører en mere effektiv salgsdistribution og dermed faldende provisionsudgifter. Med rejsekortet indføres nye afgifter som er afhængig af rejselængde og omsætning. Disse afgifter vil stige i BO-årene indtil rejsekortet er fuldt implementeret. Behovsstyret kørsel I de hidtidige budgetter har kommunernes betalinger for kommunale ordninger ikke været specificeret pr. kommune. Movias budget har opereret med kommunernes betalinger som en salgsindtægt, således at Movias nettoudgift for de kommunale kørsler har været nul. Kommunerne har selv skullet budgettere udgiften til deres kommunale kørselsordning. For at øge informationsværdien af budgettet, er princippet ændret således at der ikke opereres med indtægter fra kommunerne. I stedet beregnes kørselsordningens nettounderskud, som er fordelt på de respektive kommuner. Indtægterne fra kommunale ordninger var ved førstebehandlingen indregnet i billetindtægterne. Andenbehandlingen udviser derfor et fald i billetindtægterne på 14,5 mio. kr. som følge af den ændrede budgettering. Lokalbaner En del af indtægterne for Østbanen har ved førstebehandlingen været indregnet dobbelt. Dette betyder en teknisk korrektion på 4 mio. kr. ved andenbehandlingen. Passagertal og dermed indtægter for Lokalbanen, herunder Østbanen, er revurderet i lyset af den generelle passagerudvikling. Indtægterne for de nordsjællandske baner er derved nedjusteret med 2 mio. kr. og Østbanen med 0,5 mio. kr. Det bemærkes, at tællesystemer og tællemetoder er under omlægning for Lokalbanens strækninger. Det betyder, at de budgetterede passagertal er behæftet med nogen usikkerhed, som kan få indflydelse på det endelige nettotilskud. Togdriftsudgifter i både Lollandsbanen A/S og Vestsjællands Lokalbaner A/S er

7 ændret på grundlag af endelige budgetforslag fra Lollandsbanen A/S og Vestsjællands Lokalbaner A/S. Driftsudgifter incl. leasingudgifter i Lollandsbanen er øget med 3,2 mio. kr. og driftsudgifter incl. leasingudgifter i Vestsjællands Lokalbaner A/S er øget med 0,4 mio. kr. Leasingudgift vedr. nye tog var ved førstebehandlingen en del af driftsudgiften. Leasingudgiftens andel er nu specificeret i budgettet. 7/8 Driftsudgifter for Lollandsbanen A/S og Vestsjællands Lokalbaner A/S er øget med yderligere 1,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 2009 som følge af forventet lønsumsafgift til staten. Anlægsudgifterne i Lokalbanen A/S er revurderet og omfatter nu leasingudgifterne til nye tog. Den samlede revurdering betyder, at de budgetterede anlægsudgifter i Lokalbanen A/S reduceres med 13 mio. kr. Budgettet er tilføjet bemærkning om at eventuelle ikke forbrugte anlægsmidler overføres til efterfølgende år. Desuden oplyses de forventede anlægsudgifter i HL A/S, uden at denne post dog indgår i Movias budget. For anlægsudgifter i Østbanen, Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner er der udarbejdet en samlet finansieringsplan i samarbejde med Region Sjælland. Finansieringsplanen betyder, at Movias budget afspejler den årlige ydelse, og at denne ligger på et fast niveau. Dette niveau er ca. 6 mio. kr. lavere for Østbanen end ved førstebehandlingen af budgettet. For Vestsjællands Lokalbaner er der sket en reduktion på godt 2 mio. kr., mens der er en marginal forøgelse på kr. på Lollandsbanen. Rejsekortet Siden førstebehandlingen af budgettet har Rejsekort A/S udarbejdet en ny betalingsplan. Betalingsplanen afspejler den aftalte tidsforskydning af projektet som betyder en udskydelse af betalinger på ca. 41 mio. kr. fra 2007 til 2008 og efterfølgende år. Der er foretaget en budgetkorrektion af de samlede investeringer over budgetperioden. Der er ikke ændret i projektets omfang eller i business casens investeringer, men ikke alle business casens investeringer har hidtil været afspejlet i budgettet. Det samlede budget i projektperioden er forøget med ca. 19 mio. kr. således at alle udgifter i business casen også er afspejlet i budgettet. Driftsomkostninger vedrørende Rejsekortet Budgetforslaget til førstebehandling var for rejsekorts vedkommende baseret på en delvist indarbejdet business case. Business casen er nu opdateret, og driftsomkostningerne kan nu indarbejdes i fuldt omfang. På bestyrelsesmødet i oktober fremlægges den samlede business case inklusive opdaterede skøn over de afledte effekter på salgsindtægter og driftsomkostninger til buskørsel.

8 8/8 Finansiering Mio. kr. 1.beh 2. beh Diff. FINANSIERING: Driftens tilskudsbehov 1.758, ,2 36,7 Renter 7,3 8,0 0,7 Anlægsinvesteringer 80,7 109,7 29,0 Aktieindskud 24,9 24,9 0,0 Lånoptagelse -105,6-134,6-29,0 FINANSIERINGSBEHOV I ALT 1.765, ,2 37,4 Finansiering Regioner -677,5-667,1 10,3 Finansiering Kommuner , ,1-47,7 FINANSIERING TOTAL , ,2-37,4 Den samlede ændring af driftens tilskudsbehov er summen af de gennemgåede ændringer i driftsbudgettet på i alt 37 mio. kr. Denne fordeler sig med en forøgelse af den kommunale finansiering med 48 mio. kr. og en reduktion i den regionale finansiering på 10 mio. kr. Årsagen til denne skæve fordeling ligger i, at de negative ændringer på busdriftsområdet primært finansieres af kommunerne, mens den strukturelle reduktion i det årlige tilskud til lokalbanerne alene vedrører regionernes finansiering. Anlægsinvesteringerne øges med 29 mio. kr. pga. udskydelsen af betalingerne til rejsekortleverandøren fra 2007 til Dette påvirker ikke den samlede finansiering i budgetåret, da alle rejsekortinvesteringer lånefinansieres. Der er en reduktion i de forventede investeringer i rejsekortet i 2007 på 41 mio. kr. Samlet set over hele projektperioden er de forventede anlægsinvesteringer i rejsekortprojektet forøget med 20 mio. kr. i forhold til førstebehandlingsbudgettet. Alle de i business casen indeholdte markedsføringstiltag er nu indregnet i budgettet. Der er som tidligere nævnt ikke ændret i projektets omfang, men blot foretaget en teknisk budgetændring.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere