STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping"

Transkript

1 STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

2 SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet, social dumping generelt og kampen mod udenlandske fup-virksomheder. 1. STYRKET INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Social dumping er stadig et stort problem. Danske job og danske firmaer bliver undermineret gennem underbetaling og manglende betaling af skat, moms m.v. Spørgsmålet om eventuel manglende overholdelse af overenskomsterne er ligeledes fortsat alene en opgave for det fagretlige system at tage stilling til. SF foreslår 5 konkrete tiltag: 1. Virksomheder skal hæfte for deres underleverandører 2. Krav om dansk løn- og arbejdsvilkår i alle offentlige udbud 3. ID-kortet skal udbredes til serviceerhverv 4. Gennemførelse af en statslig ejerskabspolitik 5. Tryghed om fagligt medlemskab 1. Virksomheder skal hæfte for deres underleverandører SF foreslår en lov om kædeansvar i alle led. Det skal få en hovedentreprenør til at tænke sig om to gange, inden han laver en aftale med et polsk fup-og-fidus-firma, for en sådan aftale kan risikere at komme til at koste hovedentreprenøren kassen. Med kædeansvar i alle led har hovedentreprenøren ansvaret for alle sine underentreprenører og underunder-entreprenører i Danmark. Kun på denne måde bliver det effektivt svarende til den model, som man bruger i dele af Tyskland. SF ønsker, at en lov om kædeansvar skal omfatte følgende to punkter: A. Et kædeansvar for indbetalinger til det offentlige: Indkomstskat, bruttoskat, sociale bidrag, ATP samt bøder på arbejdsmiljøområdet. B. Et kædeansvar i de tilfælde, hvor det fagretslige system har afgjort, at en underentreprenør skal efterbetale løn til medarbejdere i henhold til den overenskomst, som underentreprenøren selv har indgået men hvor underentreprenøren ikke efterbetaler fordi hans firma er gået konkurs, er rejst hjem m.v. For kædeansvar for løn-efterbetaling er det altså en forudsætning, at underentreprenøren har indgået en overenskomst og, at der foreligger en afgørelse fra det fagretlige system om en efterbetaling, fordi overenskomsten ikke er blevet overholdt. Indgåelse af overenskomster er fortsat alene fagbevægelsens opgave. Men i de tilfælde, hvor det fagretlige system har afgjort, at der skal ske en efterbetaling - og denne betaling ikke sker træder kædeansvaret i kraft. Samme model finder vi i Tyskland, hvor hovedentreprenøren har ansvaret for alle led i kæden og derfor ansvar i forhold til alle underentreprenørers forsømmelser. En række kommuner og regioner har allerede vedtaget og indført kædeansvar i deres udbud og i de kontrakter, der indgås med udførende entreprenør og flere kommuner er undervejs med lignende bestemmelser. Det er således kun regeringen, der ser tøvende til. Kædeansvaret betyder, at hovedentreprenøren skal hæfte for sine underentreprenørers manglende eller for små indbetalinger. Kædeansvar er dermed ordninger, hvor arbejdsgiveransvaret for fx indbetaling af A-skat, moms mv. udstrækkes til at gælde for andre end arbejdsgiveren selv. Det kan være en bygherre, der får ansvaret for entreprenørens rigtige betalinger. Det kan også være entreprenøren, der skal hæfte for underentreprenørernes manglende eller forkerte indbetalinger. 2. Krav om dansk løn- og arbejdsvilkår i alle offentlige udbud SF foreslår, at kommunerne og regioner på samme måde som staten allerede gør skal have pligt til at kræve overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold, når de udbyder arbejde til private. Alle kommuner bør indføre arbejdsklausuler inden 1. januar Faktum er, at der i dag er et meget broget billede af, hvordan kommunerne bruger arbejdsklausuler og mange kommuner gør det slet ikke eller meget sjældent. Meget tyder altså på at opfordringen fra regeringen og fagbevægelsen langt fra er tilstrækkeligt til at sikre, at brugen af arbejdsklausuler bliver udbredt til alle offentlige myndigheder og selskaber m.v.

3 Kravet om arbejdsklausuler sikrer, at virksomhederne ikke kan konkurrere ved at sænke niveauet for løn- og ansættelsesvilkår, ligesom det sikrer, at udenlandske virksomheder skal konkurrere på lige fod med danske virksomheder med hensyn til løn og skatteindbetalinger. Systematisk anvendelse af arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter vil have den virkning, at lokale håndværksmestre og tjenesteydere i højere grad vil vinde offentlige udbud. Det vil betyde flere arbejdspladser til lokal arbejdskraft, hvilket igen vil betyde højere skatteindtægter og sparede udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Af samme grund støttes kravet om arbejdsklausuler også af repræsentanter for mindre håndværksmestre og vognmænd. LO har foretaget en beregning på disse forudsætninger, som ud fra et forsigtigt skøn viser, at obligatoriske arbejdsklausuler vil medføre en nettogevinst for det offentlige på ca. 500 mio. kr. 3. ID-kortet skal udbredes til serviceerhverv og landbrug Regeringen, SF og Enhedslisten blev i juni enige om en aftale om obligatoriske ID-kort på de danske byggepladser. Kortet skal indeholde oplysninger om arbejderens navn, arbejdsgiver, socialsikring, obligatorisk arbejdsskadesforsikring og erhvervsforsikring, og bliver derfor et vigtigt redskab i kampen for ordentlige arbejdsvilkår og fair konkurrence på byggepladserne. Men social dumping foregår desværre i langt flere brancher end bare inde for byggeriet. Derfor vil SF have ID-kortet udbredt til flere fag og brancher. I første omgang mener SF, at kravet om ID-kortet bør udvides til også at dække rengøringsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen samt landbruget, så vi også her får sikkerhed for ordentlige arbejdsvilkår og afsløret de lyssky forretninger, der netop er skyld i social dumping. 4. Gennemførelse af en statslig ejerskabspolitik I arbejdet med at bekæmpe social dumping bør statslige selskaber bruges til at fremme god virksomhedsførelse. Det vil indebære, at staten i alle selskaber, som helt eller delvist ejes af staten, stiller en række samfundsmæssige krav. Det kan for eksempel dreje sig om: Overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår Høje standarder for arbejdsmiljøet Bæredygtig/klimavenlig produktion og drift Sociale hensyn (fx særlige stillinger med skånehensyn, hvor arbejdsgiveren lever op til sit sociale ansvar) Virksomhedens strategi skal opnå langsigtet vækst frem for kortsigtet gevinst Vi har set både gode og dårlige eksempler på statslige selskabers virksomhedspolitik, når det eksempelvis gælder praktikpladser eller arbejdsmiljø. Metroselskabets har haft en række problemer vedrørende både mangel på praktikpladser og sager om dårligt arbejdsmiljø, fordi der ikke fra starten var lagt en fornuftig strategi for virksomheden. Det modsatte har været tilfældet for fx Femern A/S, hvor man fra starten stiller krav om ex. praktikpladser. Derfor er der brug for en konsistent statslig ejerskabspolitik, så de selskaber, som staten helt eller delvist ejer bliver drevet på et samfundsmæssigt ansvarligt grundlag. Når staten sælger helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, bør det sikres, at nogle af disse principper så vidt muligt kan videreføres af de nye ejere. 5. Tryghed om fagligt medlemskab Alle der arbejder i Danmark, skal have tryghed til at melde sig ind i en fagforening. Men vi kan se, at arbejdsgivere i nogle brancher presser deres ansatte til ikke at melde sig ind i en fagforening. Det så vi senest i sommer, hvor metrobyggeriets underentreprenører fyrede medarbejdere, som ville arbejde efter dansk lov og overenskomst. SF foreslår at ændre bevisbyrden mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, når en medarbejder fyres inden for 6 mdr. efter indmeldelse i en fagforening. I dag ligger hele bevisbyrden hos medarbejderen, hvilket gør det svært at påvise afskedigelser grundet organisering. Fremover skal arbejdsgiveren også bære bevisbyrden, så det sværere at presse organiserede lønmodtagere ud. Ændringen skal skrives ind i loven om foreningsfrihed, ligesom det eksempelvis ved lov er vedtaget, at der er omvendt bevisbyrde, når gravide afskediges. Formålet med arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter er at styrke den danske overenskomstmodel og bekæmpe social dumping. Det sker ved at sikre, at skattekroner ikke anvendes til kontrakter med private virksomheder, der underbyder danske overenskomster.

4 2. STYRKET INDSATS MOD PIRATKØRSEL I TRANSPORTSEKTOREN Transportarbejde med danske lastbiler er i perioden 2008 til 2012 er faldet med ca. 18 pct., mens der er blevet færre medarbejdere i branchen. Hertil kommer, at der alene i 2013, ifølge 3F, er forsvundet over job i branchen. Det er helt uholdbart, at udenlandske chauffører udkonkurrer danske chauffører og vognmænd ved at dumpe løn- og arbejdsvilkår. SF foreslår derfor seks konkrete opstramninger i kampen mod piratkørsel: 1. Indførelse af permanent nummerpladekontrol ved grænsen 2. Stop smuthullerne i Godskørselsloven 3. Reglerne skal gælde for alle lastbiler, der kører med fragt 4. Fokuseret politikontrol 5. RUT-registeret skal gælde i hele transportbranchen 6. Forstærket alliancer i EU for skrappere regler på transportområdet 1. Indførelse af permanent nummerpladekontrol ved grænsen Regeringen har igangsat et forprojekt med fotoudstyr med automatisk nummerpladegenkendelse. SF mener, at det skal udrulles i fuld skala. 3F og arbejdsgiverorganisationen DTL støtter nummerpladekontrol. Vi ved, at det virker, så det er bare med at komme i gang med at rulle det fuldt ud. Statsministeren har meldt ud til Folketingets åbning, at der skal bruges nummerpladescannere ved grænserne for at stoppe menneskesmuglere det vil være oplagt også at benytte scannerne til at kontrollere for piratkørsel. Et registreringssystem skal understøtte kontrol af godskørslen og tilvejebringe data, der dels kan forbedre den generelle viden om omfanget af kørsel med udenlandske lastbiler i Danmark, dels kan udpege mistænkelige transportmønstre hos lastbiler ift. især ulovlig cabotagekørsel og overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Udstyret ved grænsen skal også bruges til at tjekke, om de udenlandske lastbiler har betalt vejbenyttelsesafgift, og dermed kører på lige vilkår med de danske lastbiler. 2. Stop smuthullerne i Godskørselsloven Vi skal have lukket det hul, der i dag er i godskørselsloven, som gør det muligt at have udenlandske chauffører til at køre rundt i danske lastbiler på udenlandske vilkår. Her skal vi sikre, at også chauffører som er udlånt eller på anden måde ansat på vikarlignende vilkår fx gennem et udenlandsk rekrutteringsbureau også er forpligtiget af godskørselsloven til at arbejde på danske overenskomstvilkår. Det skal ikke være muligt at hyre vikarer fra ex Bulgarien internt i koncernen og dermed omgå reglerne om danske løn- og arbejdsvilkår som beskrevet i Godsloven. 3. Reglerne skal gælde for alle lastbiler, der kører med fragt Godskørselsloven skal udvides til også at omfatte varevogne, kurer-transporter og små lastbiler under 3,5 tons, der kører for fremmed regning. I dag er disse køretøjer og deres chauffører ikke omfattet af godskørselsloven. Køretøjer mellem 2 og 3,5 tons udgør en meget stor andel af de samlede køretøjer og chauffører i branchen. Vognmændene kan således i dag omgå krav til løn og kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne ved at benytte mindre lastbiler. 4. Fokuseret politikontrol Rigspolitiets tungvognscentre skal styrkes, så der kan gennemføres en målrettet kontrol med ikke kun cabotage, men også svindel med køre- og hviletid, dokumentfalsk, ansættelsesforhold, skattebetaling m.v. Den 4-årige rammebevilling på finansloven skal hæves til 25 mio. kr. årligt mod i dag 17 mio. kr. årligt. Politiet skal bl.a. tjekke, om overnattende udenlandske lastbiler på veje og rastepladser overholder køre- og hviletidsbestemmelserne, da der ifølge EU-regler på området ikke må holdes weekend eller længere ophold i lastbilerne. Belgien og Frankrig har i 2014 indført skærpet kontrol og skrappe sanktioner, hvis ikke køre- og hviletidsbestemmelserne overholdes. I Frankrig er sanktionerne målrettet de vognmænd og speditører, der er ansvarlige for overtrædelserne af reglerne.

5 Bødestraffen er på euro ( kroner), hvilket er væsentligt højere end i Danmark. Der bør derfor gennemføres en undersøgelse af mulighederne for i tillæg til øget politikontrol generelt at hæve bødeniveauet for social dumping på transportområdet ved overtrædelse af fx køre- og hviletidsbestemmelserne eller cabotagereglerne. 5. RUT-registeret skal gælde i hele transportbranchen Udenlandske transportører af gods eller passagerer bør ikke være undtaget fra at skulle registrere sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager fragtkørsel i Danmark. En registrering i RUT-registeret vil kunne spille sammen med den øvrige kontrol af cabotagekørslen og således bidrage til at sikre, at ulovlig cabotagekørsel lettere opdages. En registrering af udenlandske transportører i RUT-registeret vil kunne muliggøre en sammenkædning med den almindelige kontrol af den ulovlige cabotagekørsel og samtidig sidestille cabotage med de kombinerede transporter, hvor der i dag skal foretages registrering i RUT-registeret. Registeret har vist sig at være et effektivt redskab mod social dumping i entreprenørbranchen og vil efter SF opfattelse kunne få samme effekt på transportområdet. 6. Forstærket alliancer i EU for skrappere regler på transportområdet Danmark har tidligere sammen med en række andre medlemslande rejst problemerne med cabotagekørsel over for EU-kommissionen med et ønske om, at præcisere reglerne for, hvornår det er tilladt for udenlandske chauffører at køre rundt i de enkelte medlemslande og fragte nationalt gods. Transportministeren skal intensivere det arbejde, samle flere allierede i arbejdet med at presse den nye transportkommissær til at udarbejde klare regler for cabotage og muligheden for stærke sanktioner ved snyd.

6 3. REJSEHOLD SKAL BEKÆMPE UDENLANDSKE FUP-VIRKSOMHEDER På trods af et intensiveret arbejde fra SKAT, Politi, fagbevægelse og Arbejdstilsynet ser vi stadig, at en lang række udenlandske byggevirksomheder bevidst slører deres oprindelse, registrering, aktivitetsniveau og ageren i øvrigt. Udenlandske virksomheder, som udfører midlertidigt arbejde i Danmark er en helt særlig udfordring i kampen mod social dumping. SF foreslår derfor en markant bedre kontrol af og større sanktionsmuligheder over for de selskaber, som omgår lovgivningen: nye medarbejdere hos politiet, SKAT og Arbejdstilsynet 2. Rejsehold til afsløring af fup-virksomheder og skattesnyd 3. En tredobling af bøderne og mulighed for karantæne nye medarbejdere hos politiet, SKAT og Arbejdstilsynet SF vil afsætte 25 mio. kr. til 50 nye medarbejdere hos politiet, SKAT og Arbejdstilsynet. I dag kan myndighederne og arbejdsmarkedets parter ikke stole på, at oplysningerne i RUT-registeret er korrekte. Lokalafdelinger af fagbevægelsen oplever, at op mod 80 pct. af alle registreringspligtige virksomheder ikke er registreret korrekt. Og flere virksomheder er slet ikke registreret, selv om de burde være det. Arbejdstilsynet skal derfor have flere ressourcer og i samarbejde med Skat og Rigspolitiet have langt bedre mulighed for f.eks. at komme på uanmeldt besøg og tjekke, om virksomheder er registreret og om de er registreret korrekt. Det danske Rejsehold skal således effektivisere det eksisterende myndighedssamarbejde, så der ikke snydes med skatteindbetalingen til det offentlige og samtidig sikre, at det frie marked for tjenester og arbejdskraft ikke undergraver de danske løn og arbejdsvilkår. SF foreslår, at der afsættes 5 mio. til de ekstra medarbejdere, men det forventes, at kontrolarbejdet med tiden kan resultere i en nettoindtjening for staten, og at udgiften til enheden derfor neutraliseres. 3. En tredobling af bøderne og mulighed for karantæne Bøderne for at omgå den lovpligtige registrering er i dag på kr. Det er alt for lidt til at have en præventiv virkning, når vi har at gøre med virksomheder, som ved at snyde kan tjene betydelige større summer. Derfor skal bøden forhøjes for manglende eller forkert registrering i RUT-registeret. En tredobling af bødestraffen vil have en god effekt. I særligt grove tilfælde skal der være hårdere sanktionsmidler end bøder. SF foreslår, at udenlandske virksomheder, som gentagne gange tages i alvorlig snyd med deres oplysninger til registeret, skal kunne få karantæne fra at arbejde i Danmark. Efter tre klip skal virksomheden kunne rammes af en karantæne. Denne sanktion vil således kun ramme de særligt grove selskaber, som bevidst og gentagne gange forsøger at bryde reglerne på det danske arbejdsmarked ved at give forkerte oplysninger til myndighederne. Der bør dog indføres en bagatelgrænse, så slåfejl og andre småting ikke tæller som en overtrædelse. 2. Rejsehold til afsløring af fup-virksomheder og skattesnyd SF foreslår, at der oprettes et Rejsehold i form af en specialiseret enhed placeret under SKAT, der i tæt samarbejdet med udenlandske myndigheder kan afsløre fup-virksomheder og skattesnyd. Rejseholdet skal bestå af 5 specialiserede medarbejdere og have til formål styrke dialogen og samarbejdet med de udenlandske myndigheder, effektivisere informationsudvekslingen og samtidig have mulighed for at rejse til de respektive lande og verificere de oplysninger, som arbejdsmarkedets parter modtager fra udenlandske virksomheder.

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører

Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Notat Emne: Fra: Til: Undersøgelse af løn- og arbejdsforhold hos udvalgte underentreprenører Metroselskabet Selskabets ejere og bestyrelse Dato: 2015-04-13 1 Baggrund Metroselskabet stiller i alle kontrakter

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter

Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2013-14 Fremsat den 3. april 2014 af Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping 2007/2 BSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. april 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabet har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet af letbanen.

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT AFSLUTNINGSKONFERENCE PRECAWO PROJEKT A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, D E C E M B ER 6 2 0 1 6 B J A R K E R E F S L U N D, C E N T E R F O R I N D U S T R I A L P R O D U K T I O N, A A L B O R G U N I

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbane har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v.

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. - 1 Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I artiklen d. 2. juni 2012 omtalte jeg en del af regeringens lovforslag fra den 25. april 2012

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden Udsnit af LO Hovedstadens politiske program 2014-2018 LO Hovedstaden vil arbejde for, at kendskabet til den danske model og kendskabet til værdien

Læs mere

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Jeg vil begynde min beretning med tre historier fra mit eget nabolag, Juelsminde og nærmeste omegn: Når en vognmand kan finde på at bruge andre chaufførers

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst.

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst. Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst www.regionmidtjylland.dk Arbejdsklausuler En arbejdsklausul er et kontraktvilkår i udbudskontrakten, der bestemmer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår

Læs mere

SKAT Illegal arbejdskraft og social

SKAT Illegal arbejdskraft og social Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt SKAT Illegal arbejdskraft

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter

Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter 2014/1 BSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 26. februar 2015 af Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL) og Christian

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Udlændinge på det københavnske arbejdsmarked i 2015

Udlændinge på det københavnske arbejdsmarked i 2015 Københavns Kommune dropper kontrolfirma: Vi kan håndtere social dumping bedre 22-03-2017 selv - UgebrevetA 22:00:42 SELVGJORT ER VELGJORT Københavns Kommune dropper kontrolfirma: Vi kan håndtere social

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

KTO ønsker med denne henvendelse at skabe synlighed og overblik over regionernes indsats mod social dumping.

KTO ønsker med denne henvendelse at skabe synlighed og overblik over regionernes indsats mod social dumping. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til «Region» Att.: «Regionsrådsformand» «Regionen» «Adresse» «Adresse1»

Læs mere

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd

TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL. v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd TRANSPORTBRANCHENS UDFORDRINGER OG NØGLETAL v/underdirektør Ove Holm DTL Danske Vognmænd DTL Danske Vognmænd Medlemmer 2.000 Heraf med varebil:100+300 = 400 Vare- og lastbiler 10.000 Heraf varebiler: 300+800

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Jørgen Christensen,

Jørgen Christensen, Jørgen Christensen, 30-01-14 Aller først vil jeg sige tak for indbydelsen til denne konference. Det er for mig meget vigtigt, at få sat fokus på, hvad der sker i grænseområdet når virksomheder flytter

Læs mere

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund.

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund. NOTAT VEDRØRENDE Den 05-12-2013 Sagsbeh: AH/LG Sagsnr.: 2013 Dok.nr.: 2013 Udbud & Indkøb Anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved udbud i Frederiksberg Kommune Notatet har til formål at gøre

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Samrådsspørgsmål X: Ministeren bedes redegøre for problematikken

til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Samrådsspørgsmål X: Ministeren bedes redegøre for problematikken Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 72 Offentligt Justitsministeriet Dato: 26. september 2007 Dok.: LLM40324 Sagnr.: 2007-154-0100 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt J.nr. j.nr. 08025500 Dato : 11. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 114, 115, 116 og

Læs mere