STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping"

Transkript

1 STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

2 SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet, social dumping generelt og kampen mod udenlandske fup-virksomheder. 1. STYRKET INDSATS MOD SOCIAL DUMPING Social dumping er stadig et stort problem. Danske job og danske firmaer bliver undermineret gennem underbetaling og manglende betaling af skat, moms m.v. Spørgsmålet om eventuel manglende overholdelse af overenskomsterne er ligeledes fortsat alene en opgave for det fagretlige system at tage stilling til. SF foreslår 5 konkrete tiltag: 1. Virksomheder skal hæfte for deres underleverandører 2. Krav om dansk løn- og arbejdsvilkår i alle offentlige udbud 3. ID-kortet skal udbredes til serviceerhverv 4. Gennemførelse af en statslig ejerskabspolitik 5. Tryghed om fagligt medlemskab 1. Virksomheder skal hæfte for deres underleverandører SF foreslår en lov om kædeansvar i alle led. Det skal få en hovedentreprenør til at tænke sig om to gange, inden han laver en aftale med et polsk fup-og-fidus-firma, for en sådan aftale kan risikere at komme til at koste hovedentreprenøren kassen. Med kædeansvar i alle led har hovedentreprenøren ansvaret for alle sine underentreprenører og underunder-entreprenører i Danmark. Kun på denne måde bliver det effektivt svarende til den model, som man bruger i dele af Tyskland. SF ønsker, at en lov om kædeansvar skal omfatte følgende to punkter: A. Et kædeansvar for indbetalinger til det offentlige: Indkomstskat, bruttoskat, sociale bidrag, ATP samt bøder på arbejdsmiljøområdet. B. Et kædeansvar i de tilfælde, hvor det fagretslige system har afgjort, at en underentreprenør skal efterbetale løn til medarbejdere i henhold til den overenskomst, som underentreprenøren selv har indgået men hvor underentreprenøren ikke efterbetaler fordi hans firma er gået konkurs, er rejst hjem m.v. For kædeansvar for løn-efterbetaling er det altså en forudsætning, at underentreprenøren har indgået en overenskomst og, at der foreligger en afgørelse fra det fagretlige system om en efterbetaling, fordi overenskomsten ikke er blevet overholdt. Indgåelse af overenskomster er fortsat alene fagbevægelsens opgave. Men i de tilfælde, hvor det fagretlige system har afgjort, at der skal ske en efterbetaling - og denne betaling ikke sker træder kædeansvaret i kraft. Samme model finder vi i Tyskland, hvor hovedentreprenøren har ansvaret for alle led i kæden og derfor ansvar i forhold til alle underentreprenørers forsømmelser. En række kommuner og regioner har allerede vedtaget og indført kædeansvar i deres udbud og i de kontrakter, der indgås med udførende entreprenør og flere kommuner er undervejs med lignende bestemmelser. Det er således kun regeringen, der ser tøvende til. Kædeansvaret betyder, at hovedentreprenøren skal hæfte for sine underentreprenørers manglende eller for små indbetalinger. Kædeansvar er dermed ordninger, hvor arbejdsgiveransvaret for fx indbetaling af A-skat, moms mv. udstrækkes til at gælde for andre end arbejdsgiveren selv. Det kan være en bygherre, der får ansvaret for entreprenørens rigtige betalinger. Det kan også være entreprenøren, der skal hæfte for underentreprenørernes manglende eller forkerte indbetalinger. 2. Krav om dansk løn- og arbejdsvilkår i alle offentlige udbud SF foreslår, at kommunerne og regioner på samme måde som staten allerede gør skal have pligt til at kræve overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold, når de udbyder arbejde til private. Alle kommuner bør indføre arbejdsklausuler inden 1. januar Faktum er, at der i dag er et meget broget billede af, hvordan kommunerne bruger arbejdsklausuler og mange kommuner gør det slet ikke eller meget sjældent. Meget tyder altså på at opfordringen fra regeringen og fagbevægelsen langt fra er tilstrækkeligt til at sikre, at brugen af arbejdsklausuler bliver udbredt til alle offentlige myndigheder og selskaber m.v.

3 Kravet om arbejdsklausuler sikrer, at virksomhederne ikke kan konkurrere ved at sænke niveauet for løn- og ansættelsesvilkår, ligesom det sikrer, at udenlandske virksomheder skal konkurrere på lige fod med danske virksomheder med hensyn til løn og skatteindbetalinger. Systematisk anvendelse af arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter vil have den virkning, at lokale håndværksmestre og tjenesteydere i højere grad vil vinde offentlige udbud. Det vil betyde flere arbejdspladser til lokal arbejdskraft, hvilket igen vil betyde højere skatteindtægter og sparede udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Af samme grund støttes kravet om arbejdsklausuler også af repræsentanter for mindre håndværksmestre og vognmænd. LO har foretaget en beregning på disse forudsætninger, som ud fra et forsigtigt skøn viser, at obligatoriske arbejdsklausuler vil medføre en nettogevinst for det offentlige på ca. 500 mio. kr. 3. ID-kortet skal udbredes til serviceerhverv og landbrug Regeringen, SF og Enhedslisten blev i juni enige om en aftale om obligatoriske ID-kort på de danske byggepladser. Kortet skal indeholde oplysninger om arbejderens navn, arbejdsgiver, socialsikring, obligatorisk arbejdsskadesforsikring og erhvervsforsikring, og bliver derfor et vigtigt redskab i kampen for ordentlige arbejdsvilkår og fair konkurrence på byggepladserne. Men social dumping foregår desværre i langt flere brancher end bare inde for byggeriet. Derfor vil SF have ID-kortet udbredt til flere fag og brancher. I første omgang mener SF, at kravet om ID-kortet bør udvides til også at dække rengøringsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen samt landbruget, så vi også her får sikkerhed for ordentlige arbejdsvilkår og afsløret de lyssky forretninger, der netop er skyld i social dumping. 4. Gennemførelse af en statslig ejerskabspolitik I arbejdet med at bekæmpe social dumping bør statslige selskaber bruges til at fremme god virksomhedsførelse. Det vil indebære, at staten i alle selskaber, som helt eller delvist ejes af staten, stiller en række samfundsmæssige krav. Det kan for eksempel dreje sig om: Overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår Høje standarder for arbejdsmiljøet Bæredygtig/klimavenlig produktion og drift Sociale hensyn (fx særlige stillinger med skånehensyn, hvor arbejdsgiveren lever op til sit sociale ansvar) Virksomhedens strategi skal opnå langsigtet vækst frem for kortsigtet gevinst Vi har set både gode og dårlige eksempler på statslige selskabers virksomhedspolitik, når det eksempelvis gælder praktikpladser eller arbejdsmiljø. Metroselskabets har haft en række problemer vedrørende både mangel på praktikpladser og sager om dårligt arbejdsmiljø, fordi der ikke fra starten var lagt en fornuftig strategi for virksomheden. Det modsatte har været tilfældet for fx Femern A/S, hvor man fra starten stiller krav om ex. praktikpladser. Derfor er der brug for en konsistent statslig ejerskabspolitik, så de selskaber, som staten helt eller delvist ejer bliver drevet på et samfundsmæssigt ansvarligt grundlag. Når staten sælger helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, bør det sikres, at nogle af disse principper så vidt muligt kan videreføres af de nye ejere. 5. Tryghed om fagligt medlemskab Alle der arbejder i Danmark, skal have tryghed til at melde sig ind i en fagforening. Men vi kan se, at arbejdsgivere i nogle brancher presser deres ansatte til ikke at melde sig ind i en fagforening. Det så vi senest i sommer, hvor metrobyggeriets underentreprenører fyrede medarbejdere, som ville arbejde efter dansk lov og overenskomst. SF foreslår at ændre bevisbyrden mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, når en medarbejder fyres inden for 6 mdr. efter indmeldelse i en fagforening. I dag ligger hele bevisbyrden hos medarbejderen, hvilket gør det svært at påvise afskedigelser grundet organisering. Fremover skal arbejdsgiveren også bære bevisbyrden, så det sværere at presse organiserede lønmodtagere ud. Ændringen skal skrives ind i loven om foreningsfrihed, ligesom det eksempelvis ved lov er vedtaget, at der er omvendt bevisbyrde, når gravide afskediges. Formålet med arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter er at styrke den danske overenskomstmodel og bekæmpe social dumping. Det sker ved at sikre, at skattekroner ikke anvendes til kontrakter med private virksomheder, der underbyder danske overenskomster.

4 2. STYRKET INDSATS MOD PIRATKØRSEL I TRANSPORTSEKTOREN Transportarbejde med danske lastbiler er i perioden 2008 til 2012 er faldet med ca. 18 pct., mens der er blevet færre medarbejdere i branchen. Hertil kommer, at der alene i 2013, ifølge 3F, er forsvundet over job i branchen. Det er helt uholdbart, at udenlandske chauffører udkonkurrer danske chauffører og vognmænd ved at dumpe løn- og arbejdsvilkår. SF foreslår derfor seks konkrete opstramninger i kampen mod piratkørsel: 1. Indførelse af permanent nummerpladekontrol ved grænsen 2. Stop smuthullerne i Godskørselsloven 3. Reglerne skal gælde for alle lastbiler, der kører med fragt 4. Fokuseret politikontrol 5. RUT-registeret skal gælde i hele transportbranchen 6. Forstærket alliancer i EU for skrappere regler på transportområdet 1. Indførelse af permanent nummerpladekontrol ved grænsen Regeringen har igangsat et forprojekt med fotoudstyr med automatisk nummerpladegenkendelse. SF mener, at det skal udrulles i fuld skala. 3F og arbejdsgiverorganisationen DTL støtter nummerpladekontrol. Vi ved, at det virker, så det er bare med at komme i gang med at rulle det fuldt ud. Statsministeren har meldt ud til Folketingets åbning, at der skal bruges nummerpladescannere ved grænserne for at stoppe menneskesmuglere det vil være oplagt også at benytte scannerne til at kontrollere for piratkørsel. Et registreringssystem skal understøtte kontrol af godskørslen og tilvejebringe data, der dels kan forbedre den generelle viden om omfanget af kørsel med udenlandske lastbiler i Danmark, dels kan udpege mistænkelige transportmønstre hos lastbiler ift. især ulovlig cabotagekørsel og overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. Udstyret ved grænsen skal også bruges til at tjekke, om de udenlandske lastbiler har betalt vejbenyttelsesafgift, og dermed kører på lige vilkår med de danske lastbiler. 2. Stop smuthullerne i Godskørselsloven Vi skal have lukket det hul, der i dag er i godskørselsloven, som gør det muligt at have udenlandske chauffører til at køre rundt i danske lastbiler på udenlandske vilkår. Her skal vi sikre, at også chauffører som er udlånt eller på anden måde ansat på vikarlignende vilkår fx gennem et udenlandsk rekrutteringsbureau også er forpligtiget af godskørselsloven til at arbejde på danske overenskomstvilkår. Det skal ikke være muligt at hyre vikarer fra ex Bulgarien internt i koncernen og dermed omgå reglerne om danske løn- og arbejdsvilkår som beskrevet i Godsloven. 3. Reglerne skal gælde for alle lastbiler, der kører med fragt Godskørselsloven skal udvides til også at omfatte varevogne, kurer-transporter og små lastbiler under 3,5 tons, der kører for fremmed regning. I dag er disse køretøjer og deres chauffører ikke omfattet af godskørselsloven. Køretøjer mellem 2 og 3,5 tons udgør en meget stor andel af de samlede køretøjer og chauffører i branchen. Vognmændene kan således i dag omgå krav til løn og kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne ved at benytte mindre lastbiler. 4. Fokuseret politikontrol Rigspolitiets tungvognscentre skal styrkes, så der kan gennemføres en målrettet kontrol med ikke kun cabotage, men også svindel med køre- og hviletid, dokumentfalsk, ansættelsesforhold, skattebetaling m.v. Den 4-årige rammebevilling på finansloven skal hæves til 25 mio. kr. årligt mod i dag 17 mio. kr. årligt. Politiet skal bl.a. tjekke, om overnattende udenlandske lastbiler på veje og rastepladser overholder køre- og hviletidsbestemmelserne, da der ifølge EU-regler på området ikke må holdes weekend eller længere ophold i lastbilerne. Belgien og Frankrig har i 2014 indført skærpet kontrol og skrappe sanktioner, hvis ikke køre- og hviletidsbestemmelserne overholdes. I Frankrig er sanktionerne målrettet de vognmænd og speditører, der er ansvarlige for overtrædelserne af reglerne.

5 Bødestraffen er på euro ( kroner), hvilket er væsentligt højere end i Danmark. Der bør derfor gennemføres en undersøgelse af mulighederne for i tillæg til øget politikontrol generelt at hæve bødeniveauet for social dumping på transportområdet ved overtrædelse af fx køre- og hviletidsbestemmelserne eller cabotagereglerne. 5. RUT-registeret skal gælde i hele transportbranchen Udenlandske transportører af gods eller passagerer bør ikke være undtaget fra at skulle registrere sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager fragtkørsel i Danmark. En registrering i RUT-registeret vil kunne spille sammen med den øvrige kontrol af cabotagekørslen og således bidrage til at sikre, at ulovlig cabotagekørsel lettere opdages. En registrering af udenlandske transportører i RUT-registeret vil kunne muliggøre en sammenkædning med den almindelige kontrol af den ulovlige cabotagekørsel og samtidig sidestille cabotage med de kombinerede transporter, hvor der i dag skal foretages registrering i RUT-registeret. Registeret har vist sig at være et effektivt redskab mod social dumping i entreprenørbranchen og vil efter SF opfattelse kunne få samme effekt på transportområdet. 6. Forstærket alliancer i EU for skrappere regler på transportområdet Danmark har tidligere sammen med en række andre medlemslande rejst problemerne med cabotagekørsel over for EU-kommissionen med et ønske om, at præcisere reglerne for, hvornår det er tilladt for udenlandske chauffører at køre rundt i de enkelte medlemslande og fragte nationalt gods. Transportministeren skal intensivere det arbejde, samle flere allierede i arbejdet med at presse den nye transportkommissær til at udarbejde klare regler for cabotage og muligheden for stærke sanktioner ved snyd.

6 3. REJSEHOLD SKAL BEKÆMPE UDENLANDSKE FUP-VIRKSOMHEDER På trods af et intensiveret arbejde fra SKAT, Politi, fagbevægelse og Arbejdstilsynet ser vi stadig, at en lang række udenlandske byggevirksomheder bevidst slører deres oprindelse, registrering, aktivitetsniveau og ageren i øvrigt. Udenlandske virksomheder, som udfører midlertidigt arbejde i Danmark er en helt særlig udfordring i kampen mod social dumping. SF foreslår derfor en markant bedre kontrol af og større sanktionsmuligheder over for de selskaber, som omgår lovgivningen: nye medarbejdere hos politiet, SKAT og Arbejdstilsynet 2. Rejsehold til afsløring af fup-virksomheder og skattesnyd 3. En tredobling af bøderne og mulighed for karantæne nye medarbejdere hos politiet, SKAT og Arbejdstilsynet SF vil afsætte 25 mio. kr. til 50 nye medarbejdere hos politiet, SKAT og Arbejdstilsynet. I dag kan myndighederne og arbejdsmarkedets parter ikke stole på, at oplysningerne i RUT-registeret er korrekte. Lokalafdelinger af fagbevægelsen oplever, at op mod 80 pct. af alle registreringspligtige virksomheder ikke er registreret korrekt. Og flere virksomheder er slet ikke registreret, selv om de burde være det. Arbejdstilsynet skal derfor have flere ressourcer og i samarbejde med Skat og Rigspolitiet have langt bedre mulighed for f.eks. at komme på uanmeldt besøg og tjekke, om virksomheder er registreret og om de er registreret korrekt. Det danske Rejsehold skal således effektivisere det eksisterende myndighedssamarbejde, så der ikke snydes med skatteindbetalingen til det offentlige og samtidig sikre, at det frie marked for tjenester og arbejdskraft ikke undergraver de danske løn og arbejdsvilkår. SF foreslår, at der afsættes 5 mio. til de ekstra medarbejdere, men det forventes, at kontrolarbejdet med tiden kan resultere i en nettoindtjening for staten, og at udgiften til enheden derfor neutraliseres. 3. En tredobling af bøderne og mulighed for karantæne Bøderne for at omgå den lovpligtige registrering er i dag på kr. Det er alt for lidt til at have en præventiv virkning, når vi har at gøre med virksomheder, som ved at snyde kan tjene betydelige større summer. Derfor skal bøden forhøjes for manglende eller forkert registrering i RUT-registeret. En tredobling af bødestraffen vil have en god effekt. I særligt grove tilfælde skal der være hårdere sanktionsmidler end bøder. SF foreslår, at udenlandske virksomheder, som gentagne gange tages i alvorlig snyd med deres oplysninger til registeret, skal kunne få karantæne fra at arbejde i Danmark. Efter tre klip skal virksomheden kunne rammes af en karantæne. Denne sanktion vil således kun ramme de særligt grove selskaber, som bevidst og gentagne gange forsøger at bryde reglerne på det danske arbejdsmarked ved at give forkerte oplysninger til myndighederne. Der bør dog indføres en bagatelgrænse, så slåfejl og andre småting ikke tæller som en overtrædelse. 2. Rejsehold til afsløring af fup-virksomheder og skattesnyd SF foreslår, at der oprettes et Rejsehold i form af en specialiseret enhed placeret under SKAT, der i tæt samarbejdet med udenlandske myndigheder kan afsløre fup-virksomheder og skattesnyd. Rejseholdet skal bestå af 5 specialiserede medarbejdere og have til formål styrke dialogen og samarbejdet med de udenlandske myndigheder, effektivisere informationsudvekslingen og samtidig have mulighed for at rejse til de respektive lande og verificere de oplysninger, som arbejdsmarkedets parter modtager fra udenlandske virksomheder.

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Jeg vil begynde min beretning med tre historier fra mit eget nabolag, Juelsminde og nærmeste omegn: Når en vognmand kan finde på at bruge andre chaufførers

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne Maj 2014 Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne På gode dage kan vi tjene 300 kroner hver. På dårlige dage må vi vente. Og så tjener man intet. Den og lignende historier er der masser af, når

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet Kampen FOR fair konkurrence i EU og Danmark Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 1 Indholdsfortegnelse Sammen kan vi skabe fair konkurrence i EU... 4 Kampen for fair konkurrence... 4 Vejen til

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE I EU OG DANMARK. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet

KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE I EU OG DANMARK. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE I EU OG DANMARK Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMEN KAN VI SKABE FAIR KONKURRENCE I EU... 4 - KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE... 4 - VEJEN

Læs mere

Social dumping i Danmark

Social dumping i Danmark 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE 14. - 1 9. SEPTEMBER 2013 Social dumping i Danmark Social dumping truer og undergraver vores løn- og arbejdsvilkår i Danmark Udgivet af 3F Formandssekretariatet Kampmannsgade

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri

Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Snyd og arbejdsulykker præger skandaleramt Metrobyggeri Foto: Brian Berg Overhængende fare for ulykker, underbetaling, kritisable boligforhold, vold, trusler og sexchikane er nogle af de ting, man må leve

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012

Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 Generalforsamling 2011 den 10. marts 2012 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2011 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. 2011 fortsat

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011

Deres ref.: Vor ref.: BBO/irh Vort j. nr.: Dato: 01.11.2011 Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk info@trafikstyrelsen.dk Deres ref.: Vor

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Forslag til Finanslovsforhandlinger for 2015

Forslag til Finanslovsforhandlinger for 2015 Forslag til Finanslovsforhandlinger for 2015 Gunde/BAT den 15. august 2014 Indledning Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet skal vi hermed præsentere et par forslag, som kan indgå i de kommende finanslovsforhandlinger.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere