UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland"

Transkript

1 Dato: 18. maj 2015 Brevid: UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

2 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region Sjælland vil sikre ordentlige vilkår for alle ansatte, der udfører arbejde for Region Sjælland. Og Region Sjælland vil sikre gode muligheder for at flere får en uddannelse. Region Sjælland står i de kommende år over for en række store anlægsbyggerier, hvor byggeriet af Universitetssygehuset i Køge bliver det største anlægsbyggeri med regionen som bygherre i en lang årrække. Som bygherre har regionen et stort ansvar for alle ansatte, der arbejder på regionens byggepladser, og derfor er det afgørende, at de tilbydes ordentlige arbejdsvilkår. En stor del af Region Sjællands unge vælger at tage en erhvervsuddannelse, hvor en praktikplads er en forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. Region Sjælland har i sin Vækst- og udviklingsstrategi en målsætning om at øge antallet af unge med en kompetencegivende uddannelse. Som et led i regionens indsats for kompetenceudvikling og erhvervsudvikling i øvrigt, ønsker Region Sjælland at medvirke til, at flere unge kan få en praktikplads her i regionen. Med udgangspunkt i Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland stiller Region Sjælland derfor en række krav til entreprenører, leverandører og lignede, der ønsker at samarbejde med Region Sjælland. Det betyder, at aftaleholderne og deres underleverandører ikke bare skal have et højt kvalitetsniveau og økonomisk formåen. De skal også dokumentere, at de kan leve op til krav om ansvarlighed, bl.a. når det gælder ordentlige løn- og ansættelsesvilkår samt sikring af uddannelsespladser til regionens unge. Om politikken [BOKS: Hvad er omfattet af Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler?] Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland omfatter alle kontrakter på bygge- og anlægsområdet og større udbud af serviceleverancer. Region Sjælland vil som led i udbud af serviceleverancer rejse krav i overensstemmelse med politikken som minimum, når kontrakten har en varighed på mere end 6 måneder, en forventet kontraktsum på 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på 4 mio. kr. Øvrige indkøb reguleres i overensstemmelse med Region Sjællands indkøbspolitik Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland tager udgangspunkt i regionens budgetaftaler for 2014 og 2015, tidligere beslutninger truffet af Regionsrådet, herunder Region Sjællands Indkøbspolitik , og regionens nuværende kontraktparadigme. Med Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland arbejder Region Sjælland med sociale klausuler og arbejdsklausuler svarende til de krav, der stilles til statslige arbejdspladser, og som fremgår i Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler på statslige arbejdspladser. Side 2

3 Region Sjælland vil løbende følge statens, kommunerne og de øvrige regioners arbejde med dette område, og vil om nødvendigt justere denne politik. Øvrige generelle rammer for Region Sjællands indkøb fremgår af Region Sjællands indkøbspolitik , vedtaget af Regionsrådet den 2. februar Ordentlige løn- og arbejdsvilkår Region Sjælland ønsker ordentlige vilkår for de medarbejdere, der arbejder i virksomheder, som udfører arbejde for regionen. Derfor stilles der en række krav, der både gælder regionens samarbejdspartnere/aftaleholdere og dennes eventuelle underleverandører. Det er aftaleholderens ansvar, at både sig selv og eventuelle underleverandører lever op til de stillede krav. Region Sjælland stiller krav om, at aftaleholderen skal levere den beskrevne ydelse med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. [BOKS: Arbejdet for Region Sjælland skal udføres i respekt for] o FN s deklaration om menneskerettigheder o ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder o Rio deklarationen om miljø og udvikling o FN s konvention mod korruption Dette krav betyder bl.a. at aftaleholderen og eventuelle underleverandører ikke må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Region Sjælland forbeholder sig ret til at kræve dokumentation, hvis der er begrundet mistanke for at disse bliver overtrådt. Region Sjælland vil ikke blot sikre de ansatte i forhold til de gældende love og regler. Region Sjælland pålægger aftaleholderen på egne og eventuelle underleverandørers vegne at sikre, at ansatte, der arbejder i Danmark, har arbejdstilladelse og sikres minimumsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. gælder i henhold til dansk kollektiv overenskomst for arbejde af samme art, og som gælder på hele det danske område. For Region Sjælland er det væsentligt, at alle ansatte har kendskab til de arbejdsvilkår, de arbejder under. Derfor skal aftaleholderen sikre, at alle ansatte, herunder eventuelle ansatte hos underleverandører orienteres om de gældende arbejdsvilkår. Region Sjælland kan til enhver tid udbede sig den relevante dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for ansatte lever op til de forpligtelser, der er fastsat i Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland. Hvis aftaleholderen ikke overholder de krav, Region Sjælland har rejst i kontrakten, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra ansatte, kan regionen foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de nævnte ansættelsesvilkår. Region Sjælland kan endvidere sanktionere manglende overholdelse af arbejdsklausulerne. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en præventiv virkning. I udgangspunktet vil Region Sjælland pålægge aftaleholderen en bod på 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen. Muligheder for unge under uddannelse Region Sjælland ønsker at bidrage til, at flere unge kan få en praktikplads. Det er vigtigt for udviklingen i regionen, at de unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, har mulighed for at få Side 3

4 en praktikplads her i regionen. I Region Sjællands Vækst- og udviklingsstrategi er én af målsætningerne netop at flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Bl.a. indenfor håndværksfagene er der risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette kræver uddannelsespladser. Region Sjællands samarbejdspartnere skal bidrage til regionens målsætning på dette område. Derfor skal der stilles krav i regionens kontrakter om, at der skal anvendes lærlinge og elever. Region Sjælland stiller et generelt krav om, at aftaleholderen beskæftiger lærlinge og elever i et omfang, der er tilsvarende til det, der er sædvanligt i den pågældende branche. I de store og længerevarende kontrakter vil der i forbindelse med de enkelte udbud blive foretaget en vurdering af, hvor mange elever og lærlinge, der konkret skal stilles krav om. Dette sker når kontrakten har en varighed på mere end 6 måneder, en forventet kontraktsum på mindst 10 mio. kr. og/eller forventede lønomkostninger på 4 mio. kr. Ud over varigheden skal opgaven også have et fagligt indhold, der giver mulighed for beskæftigelse af lærlinge/elever. Ved den konkrete vurdering lægges der vægt på, om der tidsmæssigt er mulighed for en uddannelsesaftale for lærlingen/eleven i forbindelsen med opgaven. Kravet om anvendelse af lærlinge og elever stilles som en særlig klausul i de enkelte kontrakter. Region Sjælland vil sanktionere aftaleholderen og dennes eventuelle underleverandører, hvis der ikke leves op til kravene om anvendelse af lærlinge og elever. Der kan sanktioneres med en bod på kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som aftaleholderen er forpligtet til at beskæftige, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt. Herudover kan der pålægges en bod på kr. pr. manglende årsværk praktikant, hvis det ved kontraktens afslutning konstateres, at der ikke fuldt ud har været beskæftiget det krævede antal årsværk praktikanter. Kontrol med sociale klausuler og arbejdsklausuler Region Sjælland har tillid til sine samarbejdspartnere og en forventning om at indgåede kontrakter overholdes i overensstemmelse med de krav, der er rejst med udgangspunkt i regionens Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland. Med dette udgangspunkt vil der blive foretaget kontrol med overholdelse af de sociale klausuler og arbejdsklausuler. Kontrollen er en del af den løbende dialog og kontraktopfølgning mellem Region Sjælland og aftaleholderen, og vil blive gennemført ud fra de efterfølgende principper. Ved bygge- og anlægskontrakter følges der i forbindelse med byggemøderne løbende op på antallet af lærlinge og elever i henhold til det omfang, det er fastlagt i kontrakten. Der foretages desuden stikprøvekontroller på overholdelse af arbejdsklausulens bestemmelser. Region Sjælland vil ved disse kontroller efterspørge relevant og nødvendig dokumentation i form af lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakt eller ansættelsesbevis for ansatte hos aftaleholderen og dennes eventuelle underleverandører. Forening for Byggeriets Samfundsansvar Side 4

5 Region Sjælland ønsker med Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland at tage et samfundsmæssigt ansvar og bidrage til en positiv udvikling i bygge- og anlægsbranchen, særligt i forhold til ordentlige løn- og ansættelsesvilkår og unge under erhvervsuddannelse. Region Sjælland ønsker desuden at bidrage til, at byggeriets samfundsansvar løftes yderligere. Ikke bare her i regionen, men i hele bygge- og anlægsbranchen. Derfor er Region Sjælland medlem af Forening for Byggeriets Samfundsansvar og har tilsluttet sig Chartret for Byggeriets Samfundsansvar. Region Sjælland forpligter sig med medlemskabet at efterleve chartrets seks principper. [BOKS: 6 principper for samfundsansvarlig byggeri] 1. at vurdere byggeprojekters risiko 2. at indgå i dialog med samarbejdspartenere om samfundsansvar 3. at indgå i dialog med interessenter 4. at arbejde for bæredygtige løsninger 5. at have ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold 6. at sikre uafhængighed og ikke-korrupt praksis Side 5

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park

Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om teknisk rådgivning og bistand til Projekt: Kunstgræsbane ved Hekla Park Projekt nr.: 01102 13.05.2015 Sags nr.: 01102 Dok. nr.: 2014-0250903 SE nr. Teknik- og Miljøforvaltningen:

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere