Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2014"

Transkript

1 Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2014 Aktivitetskalender... side 2 Konstituering af bestyrelsen.. side 8 Standerhejsning side 10 Arbejdsdag side 15

2 AKTIVITETSKALENDER '14 Sæsonplan 2014 for Tange Roklub Dato: Arrangement: Ansvarlig: 16. marts Gåtur - Aflyst Bestyrelsen 23. marts Kl Sidste vinter rotur Kl Standerhejsning Evt. første sommer rotur efterfølgende Bestyrelsen 28. marts Kl , Medlemsmøde Bestyrelsen 8. april Kl , Madpakketur til Mågeøen. Om vi spiser ved Duens Bro eller i klubben bestemmes af vejret og deltagerne. Bestyrelsen 26. april Kl. 9.00, Arbejdsdag Bestyrelsen 26. april Kl , Åbent hus Bestyrelsen 27. april Affaldsdag i forbindelse med rovagten Bestyrelsen Kl Opstartsintroduktion for de nye 29. april kajakkaniner Kajakinstruktørerne 7. maj Madpakketur til??? Turmål søges! Kl De nye kajakkaniner tager i 10. maj svømmehallen Kajakinstruktørerne 25. maj Tange Sø Dag Bestyrelsen 4. juni Madpakketur til??? Turmål søges! 14. juni Kl. 9.00, Kanintur for kaninerne og andre der har lyst Bestyrelsen 14. juni Kaninfest - en hyggelig aften for alle medlemmer Kaninerne 23. juni Sct. Hans - nærmere info følger Bestyrelsen 2. juli Madpakketur til??? Turmål søges! Uge 29 Sommerferietur Inge og Arne Se opslag om de enkelte aktiviteter andet sted i lugen og følg med på hjemmesiden. Hold altid øje med kalenderen på hjemmesiden og opslagstavlen i klubben for ændringer og nye begivenheder, der ikke kan nå at komme i Lugen. 2

3 Referat Ordinær generalforsamling i Tange Roklub, torsdag d. 20.februar Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, til godkendelse. 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand (I lige år). 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Louise Nielsen og Sanne Lund, de er begge villige til genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Peter Frandsen og Helle Glud er på valg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Hans Ole er på valg. Anne Kirstine Thorsen er suppleant og er på valg. 10. Eventuelt. Deltagere: Der var mødt 23 medlemmer op, inkl. 5 bestyrelsesmedlemmer. Referat: Ad 1. Formand Poul Kviesgaard (PK) foreslog Sanne Lund (SL) som referent og Karsten Hansen (KH) som dirigent. SL blev valgt som referent. Arne Knudsen (AK) protesterede mod KH som dirigent og foreslog i stedet Jakob Sehested (JS). JS modtog ikke valg som dirigent, hvorfor der blev stemt om KH som dirigent. KH blev valgt til dirigent med følgende stemmer: 2 imod, 19 for og 2 blanke. KH takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til vedtægterne. Ad 2. PK henviste til de offentliggjorte beretninger fra Lugen i januar 2014 og fortalte at det var bestyrelsen intention fremover at arbejde med: - Oprette udvalg, hvortil bestyrelsen kunne fordele opgaver og samtidig være behjælpelige med at få opgaverne og samarbejdet til at fungere godt. - Afholde fællesmøder for alle medlemmer, hvor der kan arbejdes med f.eks. brainstorms, hvor vil vi hen, dialoger, vække interesse for aktiviteterne og klubben som sådan. - Åbent hus arrangement 3

4 - Gennemgang af svømmeveste samt sikkerhedsudstyr og evt. investere i nyt hertil. - Investere i kajakker i mellemklasseniveau og søge tilskud hertil. - Søge om flere tilskud til solcelleanlæg og lavenergivinduer for at spare på energiforbruget, i forlængelse af at klubben har modtaget kr fra Viggo og Krista Pedersen fonden til varmepumpe og solcelleanlæg. PK takkede for en god sæson og ser frem til den nye sæson med mange aktiviteter. Der var ingen yderligere bemærkninger til beretningerne. Beretningen blev godkendt. Ad 3. Kasserer Conny Stick (CS) gennemgik overordnet regnskabet, regnskabet oversteg ikke budgettet for Regnskabet blev godkendt. Ad 4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt. CS gennemgik budgettet for 2014, som er udarbejdet på baggrund af formandens bemærkninger under punkt 2, samt at investeringen i solcelleanlæg samt lavenergivinduer finansieres 100 % igennem tilskud. Kent Pedersen (KP) supplerede med, at investeringerne er finansieret fuldt ud inden påbegyndelse, og at der ikke kan forventes påbegyndelse og modregning af besparelser før kommunen giver respit omkring maj Budgettet blev godkendt. Ad 5. Se bilag med indkomne forslag. Bilag 1 indkommet forslag fra Arne Knudsen (AK) Bilag 2 indkomne forslag fra Jørgen Glud (JG) KH konstaterede at forslagene var rettidigt indsendt. Vedr. bilag 1 AK præsenterede forlaget, som han havde stillet, da han mente, at fremgangsmåden sidste år var i strid med vedtægterne. Bemærkninger til forslaget: 4

5 - Lars Rosendahl (LR) mente ikke forslaget var ok og var betænkelig ved, at et enkelt medlem kan supplere bestyrelsen uden om generalforsamlingen. - Ulf Andersen (UA) foreslog at sætningen evt. kunne omformuleres til at generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at supplere sig selv. - KP bemærkede, at de 2 suppleanter vælges med henblik på, at hvis et medlem af bestyrelsen udtræder, så skal en suppleant indtræde. Hvis AK s forslag skal kunne vedtages, vil det kræve en yderligere vedtægtsændring i forhold til suppleanterne. - JG støttede KP s bemærkning og bemærkede yderligere, at suppleanterne skal være klar til at gå ind i bestyrelsen. Der blev stemt om forslaget, et flertal var imod, hvorfor forslaget blev forkastet. Vedr. bilag 2 JG præsenterede forslagene i bilag 2. Da bestyrelsen fremadrettet har intentioner om tiltag som svarer til forslag nr. 2, 5 og 8 valgte JG at tilbagetrække disse forslag. Da forslag nr. 1, 3, 6 og 9 indebærer vedtægtsændringer, foreslog KH at generalforsamlingen afholdt en foreløbig afstemning om forslagene, sådan at bestyrelsen kan arbejde videre med forslagene med henblik på behandling på næste generalforsamling. Der var flertal herfor. Forslag nr. 1: Forslaget kom ikke til afstemning, da JG valgte at trække forlaget, idet han var tilfreds med visionerne som PK havde fremlagt i forbindelse med beretningerne. Forslag nr. 3: Der var ikke flertal for forslaget, hvorfor det blev forkastet. Forslag nr. 6: Forslaget kom ikke til afstemning, da JG valgte at trække forslaget, idet han var tilfreds med at bestyrelsen bemærkede at de arbejder på en optimering af hjemmesiden med henblik på en bedre udnyttelse. Forslag nr. 9: Forslaget kom ikke til afstemning, da JG valgte at trække forslaget. Vedr. forslag nr. 4, 7, 10, 11 og 12 indstillede PK at bestyrelsen arbejder med disse punkter, og at de evt. tages op på fremtidige medlemsmøder. JG tilsluttede sig dette, og generalforsamlingen godkendte fremgangsmåden. 5

6 Der henstilledes til deltagerne på fremtidige generalforsamlinger at bede om at få ført bemærkninger til referat, såfremt det ønskes, og at der drages en konklusion for hvert punkt på dagsordenen. Ad 6. Valg af formand (i lige år). PK var på valg og var villig til genvalg. PK blev valgt for 2 år. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Louise Nielsen (LN) og SL, de var begge villige til genvalg. De blev begge valgt for 2 år. Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Peter Frandsen og Helle Glud var på valg. Brian Pedersen (BP) og JG stillede op til valg. BP blev valgt som 1. suppleant og JG som 2. suppleant. Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Hans Ole Hansen (HO) er på valg og var villig til genvalg. Anne Kirstine Thorsen er suppleant og er på valg. Inge Sørensen (IS) stillede op til valg som revisorsuppleant. HO blev valgt som revisor for 2 år og IK som revisorsuppleant for 1 år. Ad 10. Eventuelt. Carsten Lykke henstillede til at der blev informeret bedre mht. forsikring af trailer og materiel under transport. AK supplerede med at når man kører i Tange Roklubs regi, så er man dækket via Tryg Forsikring. Disse ture skal man huske at melde til rochefen. KH erklærede generalforsamlingen for afsluttet, og PK takkede den øvrige del af bestyrelsen for et godt samarbejde, og at han håbede på et lige så godt år i De tilstedeværende udbragte et 3-foldigt hurra for Tange Roklub. Dato: Karsten Hansen Dirigent Sanne Lund Referent 6

7 Bilag 1 Til Tange Roklub Jeg vil gerne stille følgende forslag til vedtægtsændring: Bestyrelsen kan selv vælge bestyrelsesmedlemmer og revisorer indtil næste ordinære generalforsamling, hvis bestyrelsen ikke bliver fuldtallig eller revisorer ikke bliver fundet på ordinær generalforsamling. Forslaget er praktisk og blev foreslået og benyttet ved sidste generalforsamling. Personligt mener jeg, at fremgangsmåden sidste år var i strid med vedtægterne og derfor stiller jeg forslaget, hvis generalforsamlingen ønsker at benytte fremgangsmåden igen. venlig hilsen Arne Knudsen medlem Bilag 2 Tange Roklub Forslag til generalforsamling Jeg har skrevet følgende forslag i det jeg mener der er noget der bør drøftes på generalforsamlingen. 1. At formanden kun vælges for et år af gangen og inden man går til formandsvalg redegør han eller hun for hvad man vil bidrage klubben med det kommende år. 2. Forbedre og synlig gør udvalgene, som i Thisted, uddelegere flere opgaver som vedlagt. 3. Da det er kajakkerne der står for den store medlems tilgang og betaler for instruktion forslår jeg det også afspejles på klubbens navn så jeg foreslår at man skifter navn til Tange sø Kajak og roklub. 4. At man laver et samarbejde med Ans idrætsforening / jolle klub. 5 At der indkøbes 10 nye kajakker, der er hårdt brug for dem! 6. At man nedlægger Lugen og erstatter den med en bedre hjemmeside. 7. At man sælger Giggen og bruger pengene til en toer Family Trainer eller kajakker. 8. At man holder fællesmøder i stedet for bestyrelsesmøder for at gøre folk mere interesseret i drift og klubarbejde. 9. At man inden man afslutter generalforsamlingen læser referatet op inden ordstyrer underskriver det. 10. At man får lovlig gjort kloakken ved klubben og man sørger for at tømning bliver foretaget af Autoriseret firma 11. Sculler vogn sælges eller sættes i depot et andet sted 12. Jeg har en Inrigger vogn stående som jeg ønsker at afhænde, er klubben interesseret i et købe den? Med venlig hilsen Jørgen Glud 7

8 Konstituering af bestyrelse. Bestyrelsen har torsdag d. 27/2-14 valgt at konstituere sig som følgende: Poul Kviesgaard som formand Lars Rosendahl som næstformand og rochef, Conny Stick som kasserer, Sanne Lund som sekretær Louise Nielsen som husforvalter. Til alle roere. Nu er der forårstegn i luften, dagene bliver længere og lysere, standerhejsningen nærmer sig og sommersæsonen begynder. Så kan alle komme på vandet igen. Vi vil gerne opfordre alle, og særlig de nye roere fra sidste år, til at komme i klubben til. vores roaftener og søndage, for at komme i gang med den nye sæson. Prøv at finde nogen I kan ro sammen med, og aftale nogle faste tidspunkter. Har i problemer med det, så sig til og vi vil prøve at hjælpe jer. Det er nemmere at komme af sted hjemmefra når man har en aftale, og det er sjovere når man ror samen med nogen man er på niveau med. Vi vil gerne se mange på vandet her i Jeg håber vi alle får en god rosommer, med masser af motion og oplevelser sammen. Bestyrelsen 8

9 Hvem glæder sig ikke at komme på vandet og gerne opleve sol og blankt vand. Carl Petersens Allé Bjerringbro Tlf Vestergade Bjerringbro Telefon

10 Standerhejsning, søndag d. 23/3 2014, kl Den sidste vinter rotur starter kl , herefter er der frokost med egen medbragte madpakke. Kl hejses standeren med efterfølgende kaffe og kage i klubhuset. Herefter er der mulighed for den første rotur i sommersæsonen. Se opslag om de enkelte aktiviteter andet sted i lugen og følg med på hjemmesiden. Hold altid øje med kalenderen på hjemmesiden og opslagstavlen i klubben for ændringer og nye begivenheder, der ikke kan nå at komme i Lugen. Bestyrelsen Kan vi håbe på så herligt forårsvejr til standerstrygningen?? 10

11 Medlemsmøde, fredag d. 28/3 2014, kl Vi, i bestyrelsen, vil gerne arbejde for en aktiv roklub med et godt socialt netværk og i den forbindelse vil vi gerne at du, som medlem, kan komme med ideer til hvordan roklubben i fremtiden skal være og fungere. Derfor har vi fredag d. 28/3-14, kl valgt at indkalde til medlemsmøde, hvor klubben er vært for lidt godt til ganen. Her håber vi, at du vil møde op og komme med ideer til f.eks. hvad den kommende sæson skal indeholde og hvad vi som bestyrelse kan arbejde hen imod for, at du syntes at roklubben er et endnu bedre sted at komme. Har du ikke mulighed for at deltage, men har nogle gode ideer, så mail dem til Sanne Lund på Men husk at sætte i kalenderen vi glæder os til at se dig! Bestyrelsen Bådtransport og forsikring. Tange Roklub har forsikret alle både ved transport af kajakker og in- og outriggerer. For at bådene er omfattet af forsikringen kræver det, at transporten er en klub transport. Det betyder, at transporten skal være godkendt af bestyrelsen. I praksis ved at du/i for godkendt turen og transporten af rochef Lars Rosendahl, hvis han ikke træffes kan I kontakte formand Poul Kvisgaard Forsikringen gælder for transport på trailerne og på private biler. Det er en forudsætning at bådene er fastgjort forsvarligt under transporten. Springer en strop ved transport af kajakker, og den ryger af bilen/traileren dækker forsikringen ikke. Forsikringen dækker også for skader, sket ved af og pålæsning af bådene. Sker der tyveri af en båd på bilen eller traileren, dækker forsikringen ikke, hvis båden ikke har været låst fast til traileren eller bilen. Hvis der sker en skade eller tyveri af båd skal bestyrelsen og forsikringen straks underrettes. Hvis der ønskes yderligere oplysninger kan undertegnet kontaktes. Kent 11

12 Bevar Tange Sø Som led i indsatsen for bevarelsen af Tange Sø har en gruppe Tange-borgere startet en elektronisk underskriftsindsamling. Gruppen håber på at rigtig mange vil gå ind og afgive deres underskrift, så det derved vil gøre indtryk på beslutningstagerne på Christiansborg. Jeg vil derfor gerne opfordre dig til at gå ind på: og dermed være med til at støtte op om dette initiativ, som blandt andet også er støttet af Foreningen til Bevarelse af Tange Sø. Mange hilsner fra Sanne Lund Pinsetur til Esbjerg d juni. Jeg forsøger igen at lave en tur til Esbjerg og nærmeste omegn. Sidste år måtte vi aflyse på grund af dårligt vejr. Vi kører til Esbjerg nærmere betegnet Esbjerg Roklubs sommerhus i Marbæk nord for Esbjerg. Det bliver base for vores tur, da vi ikke kan overnatte i Esbjerg Roklub uden vi skal betale for brandvagt. Turen kan blive af forskellig længde alt efter vejret, men det kræver en god kondition og udholdenhed. Dag ture kan blive op til 40 km. Nærmere om turen og tilmelding vil komme senere. Følg hjemmesiden og opslag i klubben. Kent OBS OBS!!!! Gåturen d. 16/ er aflyst Har du alligevel lyst til at komme ud at gå, så sæt et opslag op i klubhuset eller send en mail til Bestyrelsen 12

13 Madpakketur Vi efterlyser ideer til udflugtsmål til madpakketurerne d. 7/5, 4/6, 2/ Hvis du har en ide, så send den til eller gå ind på hjemmesiden og skriv den på opslagstavlen. Årets første madpakketur er tirsdag d. 8/4 2014, kl , hvor vi ror til Mågeøen. Om vi spiser ved Duens Bro eller i klubben kommer an på vejret og de fremmødte. Sanne Lund Madpakketur i solskin. 13

14 Affaldsdag Vi støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling søndag d. 27/ og laver vores egen affaldsindsamling. Vi mødes til rovagten kl. 9, og på vores tur rundt på søen samler vi affald i vandkanten m.m. Bestyrelsen Nye roere prøver den svære kunst. Åbent Hus lørdag d. 26/4 2014, kl Lørdag d. 26/4 2014, kl slår vi dørene op til åbent hus. Vi håber at rigtig mange vil komme forbi og at vejret giver mulighed for at vi kan få mange forskellige både på vandet. Så tag derfor familien, venner og bekendte med og har du selv lyst til at prøve en anden båd end den sædvanlige, så kig forbi. Bestyrelsen 14

15 Arbejdsdag, lørdag d. 26/4 2014, kl Så ligger foråret foran os og det er igen tid til for alvor at komme på vandet. I den forbindelse skal klubhuset og omgivelserne have en forårsrengøring. Vi mødes kl og går i gang med rengøringen, kl er klubben vært for frokost til det arbejdende folk, det er ikke nødvendigt med tilmelding, men husk allerede nu at sætte i kalenderen og give dit bidrag til en ren klub Bestyrelsen Nej, males skal der ikke på arbejdsdagen, men der er nok af opgaver til alle. 15

16 Hjemmeside i Tange Roklub Hej rovenner. Hvis du vil vide hvad der foregår i Tange roklub så kan du altid gå ind på hjemmesiden. Gå ind på og se nærmere bedre end enhver beskrivelse oplev det selv! FÅ LUGEN PR. MAIL SKRIV TIL: Læa om forsikring og bådtransport på side

17 Nørregade Bjerringbro Telefon Støt vores annoncører de støtter os 17

18 Tange Frilandsgartneri a/s Tange Søvej 42 DK Bjerringbro Åbent hverdage 8-18 Lørdage 8-17 Søndage 8-13 Tlf Vestre Langgade 5, 8643 Ans By Tlf , Fax

19 Bestyrelsen i Tange Roklub Formand: Poul Kviesgaard Tingvej 12, Vejerslev Thorsø Kasserer: Conny Stick Tyttebærvej Bjerringbro Næstformand / Rochef: Lars Rosendahl Århusvej Ans By Husforvalter: Louise Nielsen Rolighedsvej Bjerringbro Sekretær: Sanne Lund Bjerringbrovej 22, Tange 8850 Bjerringbro Ungdomsleder: Peter Frandsen Nørregade Bjerringbro Webmaster: Frank Møller Redaktør af Lugen: Lillian Kaas Hansen Kent Pedersen Gæstekontakt: Karsten Hansen, Nørrehedevej 12, Tange 8850 Bjerringbro 19

20 Afsender: Tangeroklub C/O: Aase Glud Bjerrevej Bjerringbro Label Indlæg til Lugen Fortæl om dine oplevelser på/i vandet! Skriv en kort beretning fra din tur og send den til Deadline til næste numre er: Lugen 3: Klar til afgang fra Silkeborg 20

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 3 Juni 2014

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 3 Juni 2014 Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 3 Juni 2014 Orientering fra formanden Side 3 Madpakketur til Knudsø Side 5 Tange roklub har jubilæum Side 6 Sct. Hans aften, mandag d. 23. juni 2014 Side 9 AKTIVITETSKALENDER

Læs mere

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 5 November 2013

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 5 November 2013 Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 5 November 2013 Julefrokost. s.2 Løvfaldstur Skanderborg -Tange d. 12. og 13. oktober. s. 3 Hotelophold med indlagt roning. s. 9 Vintermotion. s. 11 Travetur d. 17.nov.

Læs mere

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 1 Januar 2012

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 1 Januar 2012 Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 1 Januar 2012 Indkaldelse til generalforsamling s. 3 Nytårshilsen fra byggeudvalget s. 8 Artikel fra Midtjyllandsavis s. 9 Fællesspisning marts s. 11 AKTIVITETSKALENDER

Læs mere

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2015

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2015 Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2015 Kommende aktiviteter i Tange Roklub Side 2-4 Referat fra generalforsamling Side 6-8 Rosportens historie Side 12-13 AKTIVITETSKALENDER 2015 Sæsonplan 2015 for

Læs mere

Det anbefales at møde op i god tid først og sidst på sæsonen da det tidligt bliver mørkt. Medlemsblad for Tange Roklub Nr.

Det anbefales at møde op i god tid først og sidst på sæsonen da det tidligt bliver mørkt. Medlemsblad for Tange Roklub Nr. Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Maj 2009 AKTIVITETSKALENDER 09 17. maj kl. 14 Svømmeprøve 17. maj kl. 10 Kronjyllands Kajak Rally Hobro 30. maj kl. 9 Frigivelses tur 30. maj kl. 18 Fællesspisning 2.juni

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Oplæg til lokale vedtægter

Oplæg til lokale vedtægter Dette oplæg har til hensigt at komme med forslag til et sæt lokale vedtægter. De lokale vedtægter skal præcisere de lokale regler og forhold, som ikke er omfattet af eller nærmere beskrevet i Den Grønne

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus

Vedtægter for. Den selvejende institution Åle Forsamlingshus Vedtægter for Den selvejende institution Åle Forsamlingshus 1. Navn og hjemsted Institutionens navn er "Den selvejende institution Åle Forsamlingshus" Institutionen er hjemmehørende i Åle i Hedensted Kommune.

Læs mere

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden. 1 Generalforsamling i VMK torsdag, den 14. april 2011 120 medlemmer mødte op til VMK s årlige generalforsamling. På forhånd var medlemmerne orienteret om, at det var en meget vigtig aften, idet medlemmerne

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Dirigent Karina Grøn # 19 Referent Karina Grøn # 19, Katrine Møller Zederkof # 17 Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Kulturhuset Pavillonen.

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Kulturhuset Pavillonen. Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Kulturhuset Pavillonen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne år. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013. 19. marts 2013

Referat af Generalforsamling 2013. 19. marts 2013 Referat af Generalforsamling 2013 19. marts 2013 Inden generalforsamlingen holdt Jørgen Johansen, Ishøj Kommune, Vej og Park Center et indlæg om udviklingen i Strandparken. Jørgen kom bl.a. ind på Strandparkens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2012

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2012 Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2012 Aktivitetskalender s. 2 Standerhejsning s. 3 Referat fra generalforsamlingen s. 6 Sommerferie i Sverige? s. 13 AKTIVITETSKALENDER 12 Marts. 11/3. Fælles instruktørmøde

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund.

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub x 3 Fra d. 15/1-2016 - 15/2-2016. - 22/2-2016. Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel. På mødet d. 15/1-2016 deltog Ole højlund. Referent: Maybritt

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Peter Schäfer valgt med akklamation Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 Kære beboere Det er snart tid til at holde afdelingsmøde. Her i brevet får du nogle

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Juridisk Forening i Aalborg torsdag den 14. januar 2016

Referat af stiftende generalforsamling i Juridisk Forening i Aalborg torsdag den 14. januar 2016 Referat af stiftende generalforsamling i Juridisk Forening i Aalborg torsdag den 14. januar 2016 Den stiftende generalforsamling afholdtes i nævningeretssalen, Retten i Aalborg, Badehusvej 17 med deltagelse

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere