2014/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni Forslag. til. (Blandet boligsammensætning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til. (Blandet boligsammensætning)"

Transkript

1 2014/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr Fremsat den 10. december 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 26. december 2013, 5 i lov nr. 86 af 28. januar 2014 og senest ved 2 i lov nr. 742 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 4, udgår»og«. 2. I 1, stk. 2, nr. 5, ændres»planlægningsarbejdet.«til:»planlægningsarbejdet, og«. 3. I 1, stk. 2, indsættes som nr. 6:»6) at fremme alsidighed i boligsammensætningen gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.«4. I 11 a, nr. 2, indsættes efter»f.eks. boligformål,«:»herunder almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v.,«. 5. I 11 b, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»anvendelsesformål,«:»herunder almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., i områder, der ikke anvendes til eller er lokalplanlagt til boligformål,«. 6. I 15, stk. 2, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:»9) krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v.«. Nr bliver herefter nr I 48 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., jf. 15, stk. 2, nr. 9.«2 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr af 26. december 2013, lov nr. 263 af 24. marts 2014, 1 i lov nr. 402 af 28. april 2014 og 8 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 119 før overskriften til 120 indsættes: 1

2 » 119 a. Kommunalbestyrelsen i kommuner med stor befolkningstilvækst, jf. stk. 3, kan med henblik på at opnå en alsidig boligsammensætning meddele tilsagn om grundkøbslån til etablering af almene boliger med tilsagn om støtte efter 115 og 117 i områder, som er omfattet af en eksisterende lokalplan til boligformål, og hvor de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet, jf. 115, stk. 10. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele tilsagn om at yde grundkøbslån, hvis området er lokalplanlagt til almene boliger efter 15, stk. 2, nr. 9 i lov om planlægning. Endvidere kan kommunalbestyrelsen ikke meddele tilsagn om at yde grundkøbslån på et tidspunkt, hvor boligledigheden i kommunen opgjort efter 115, stk. 7, 2. pkt., overstiger 2 pct. Stk. 3. Ved kommuner med stor befolkningstilvækst forstås kommuner, der i henhold til Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning 2014 har en befolkningstilvækst på mere end personer i perioden Stk. 4. Lån efter stk. 1 kan for alle almene boligtyper højst udgøre forskellen mellem 20 pct. af det maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg, der er gældende for familieboliger, jf. 115, stk. 10, og de samlede grundudgifter ved den pågældende grund. Kommunen skal på anmodning fra ministeren for by, bolig og landdistrikter kunne dokumentere, at grundudgiften er rimelig set i forhold til markedsprisen i det pågældende område, samt at en alsidig boligsammensætning ikke hensigtsmæssigt kan opnås på andre arealer i det pågældende område. Stk. 5. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter 92 a, stk. 2, 107, 115, stk. 10 og 11, 115 a, stk. 2, 118, stk. 1-3, 129, stk. 1, 130, stk. 1, og 156 a, stk. 1, ses bort fra et beløb svarende til lån efter stk. 1. Stk finder anvendelse for lån efter stk.1. Stk. 7. Lån efter stk. 1 kan ydes inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. Rammen fordeles til kommuner som nævnt i stk. 3 efter ministeren for by, bolig og landdistrikters nærmere bestemmelse.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Planlægning for almene boliger Gældende ret Lovforslagets indhold 2.2. Ekstra grundkøbslån til almene boliger Gældende ret Lovforslagets indhold 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte organisationer og myndigheder m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Det er afgørende for sammenhængskraften i samfundet, at byerne etableres og udvikles på et socialt bæredygtigt grundlag, så de sociale grupper ikke bor adskilte fra hinanden. Regeringen finder det derfor vigtigt, at der i alle dele af byen er en varieret og alsidig beboersammensætning. Det forudsætter, at eksisterende bykvarterer såvel som nye byområder rummer en blanding af forskellige boligtyper, så de kan tiltrække en bred kreds af beboere. Som en del af aftalen om finansloven for 2015 er regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti derfor enige om, at kommunerne skal have bedre muligheder for at udvikle byer med en blandet boligsammensætning. Regeringen ønsker på denne baggrund at ændre lov om planlægning (planloven) således, at kommunerne får bedre mulighed for at sikre en mere blandet boligsammensætning, og foreslår at give kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. Regeringen foreslår endvidere at ændre lov om almene boliger, således at de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst får mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån til etablering af almene boliger i lokalplanlagte boligområder, hvor de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet. Det fremgår af Finanslovsaftalen for 2015, at planlægningsmuligheden for almene boliger indføres som en 10-årig forsøgsordning, og at grundkøbslån kan ydes af kommunerne inden for en samlet ramme på 500 mio. kr., som kan anvendes over 10 år. Det foreslås derfor, at ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret Begrundelsen herfor er, at aftaleparterne i første omgang ønsker mulighederne iværksat med henblik på at se effekten heraf, inden det eventuelt gøres til permanente muligheder. 3

4 2. Lovforslagets indhold 2.1. Planlægning for almene boliger Gældende ret Landets kommuner fastlægger i kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Det er her, at kommunen bl.a. tager stilling til ny udlægning af områder til boligformål eller andre formål som f.eks. erhverv. I kommuneplanen kan der desuden være en politisk målsætning om f.eks. at fremme alment boligbyggeri. Efter planlovens 11 a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer, herunder for beliggenheden af områder til forskellige by- og boligformål, detailhandelsstruktur, beliggenhed af virksomheder og erhverv, naturbeskyttelsesinteresser m.v. Efter planlovens 11 b skal kommuneplanen fastsætte rammer for indholdet af lokalplanlægningen for enkelte af kommunens arealer, bl.a. med hensyn til fordeling af bebyggelse efter art og anvendelsesformål, områder for blandede byfunktioner og bebyggelsesforhold. Lokalplanen regulerer den præcise og konkrete anvendelse af mindre områder og er den eneste plantype, som er direkte bindende for grundejerne. Lokalplanen kan ikke gå udover de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Hvis et område i kommuneplanen er udlagt til erhverv, kræver det en ændring af kommuneplanen, før der kan vedtages en lokalplan, der udlægger området til boliger. Kommunalbestyrelsen har efter planloven ret til at udarbejde og ændre kommune- og lokalplaner, når den skønner et behov herfor, f.eks. hvis kommunalbestyrelsen ønsker at byudvikle et konkret areal. På den anden side har kommunalbestyrelsen også i visse tilfælde pligt til at udarbejde en lokalplan, f.eks. før større bygge- og anlægsarbejder kan gennemføres. En politisk målsætning i kommuneplanen om almene boliger kan i dag ikke gennemtvinges i lokalplanen. Formålet med planloven er efter lovens 1, stk. 1, at sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Planlovens formål er således i dag at regulere anvendelse af arealer, og det er efter de gældende regler ikke muligt for kommunalbestyrelsen at fastsætte bestemmelser i en lokalplan, der regulerer ejer- og brugerforhold. Planlægning efter planloven er erstatningsfri regulering, da der ikke pålægges ejere og brugere af fast ejendom en handlepligt, og da den hidtidige lovlige anvendelse ikke indskrænkes. Efter planlovens 48, stk. 1 og 2, 1. pkt., kan en ejer, når en lokalplan helt eller delvist har forbeholdt en ejendom til offentligt formål forlange ejendommen eller den del, der er forbeholdt offentlige formål, overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten for kommunen gælder dog kun, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme, jf. bestemmelsens stk. 3. Såfremt en lokalplan alene forbeholder en del af en ejendom til offentlige formål, kan ejeren forlange hele ejendommen overtaget, hvis restejendommen som selvstændig ejendom ikke kan udnyttes på en rimelig måde, jf. stk. 2, 2. pkt. Offentligt formål er ikke nærmere afgrænset i planloven og kan omfatte flere af emnerne i lokalplankataloget i 15, stk. 2. Offentligt formål kan f.eks. være rekreative arealer, legepladser, parkeringsarealer, veje, idrætsanlæg, skoler m.v. Det er ikke krav, at det er kommunalt. Et offentligt formål kan således godt være statsligt eller blive varetaget af private. Overtagelsespligten påhviler dog altid kommunen. Det følger dog af taksationspraksis, at overtagelsespligt efter 48 ikke er begrænset til offentligt formål. Selv om en ejendom udlægges til privat anvendelse, kan der efter en konkret vurdering være grundlag for at anvende bestemmelsen analogt. Der er f.eks. eksempler på overtagelsespligt for arealer udlagt til parkeringsarealer, fællesarealer eller andre friarealer, som ifølge lokalplanen skal friholdes for bebyggelse. Så- 4

5 danne private arealudlæg kan i særlige tilfælde være lige så indgribende over for ejeren som udlæg til offentligt formål. Såfremt en lokalplan forbeholder en ejendom helt eller delvist til et offentligt formål, er det hensynet til, at ejeren kan udnytte sin ejendom på en økonomisk rimelig måde, der er afgørende for, om kommunen skal overtage ejendommen. Udgangspunktet for vurderingen heraf er en sammenligning af forholdene før og efter lokalplanens vedtagelse. Det er ikke et krav, at realisering af lokalplanen er aktuel eller umiddelbart forestående på tidspunktet for ejerens fremsættelse af begæring om overtagelse. Efter planlovens 50 er det taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje, der dels afgør berettigelsen af et krav om overtagelse, dels fastsætter erstatningen. Efter almenboligloven findes følgende typer af almene boliger; almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, herunder almene plejeboliger og almene boliger til særlig udsatte grupper Lovforslagets indhold Lovforslaget skal give kommunalbestyrelserne mulighed for at fastsætte krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder. Med forslaget udvides formålet i planloven derfor til også at fremme alsidighed i boligsammensætningen i byerne gennem planlægning for almene boliger. Planlovens 11 a, stk. 1, nr. 2, foreslås udvidet, så det er muligt for kommunalbestyrelsen at fastsætte retningslinjer for almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., i kommuneplanen, ligesom 11 b, stk. 1, nr. 1, efter forslaget ændres, så kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammer for almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., i områder, der ikke lovligt anvendes til eller er lokalplanlagt til boligformål. Kommunalbestyrelsen gives dermed mulighed for at planlægge for almene boliger i forbindelse med inddragelse af bynære arealer i landzone til byzone, forudsat at dette ikke strider mod overordnede statslige interesser, hvorved forstås interesser, som rækker ud over kommunens indbyggere. Efter planlovens 29, stk. 1, skal miljøministeren gøre indsigelse mod kommuneplanforslag, der strider mod overordnede interesser. Miljøministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen, jf. planlovens 2 a. Det vil også være muligt for kommunalbestyrelsen at ændre planlægningen for et lokalplanlagt erhvervsområde eller områder udlagt til offentligt formål (bl.a. byomdannelsesområder, der ikke i forvejen er udlagt til boligformål) til et boligområde med almene boliger. Planlægningsmuligheden vil også gælde for erhvervsarealerne i lokalplaner, hvor der er planlagt til blandet bolig og erhverv. Begrundelsen herfor er, at der kan være mange nedslidte erhvervsområder, som står foran en omdannelse til boligformål. Endelig suppleres lokalplankataloget i planlovens 15, stk. 2, med en mulighed for kommunalbestyrelsen for at stille krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være til almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v. Begrænsningen på op til 25 pct. foreslås indsat for, at der ikke kan fastsættes krav i planlægningen om, at hele områder skal udlægges til almene boliger. Begrænsningen er således foreslået for at understøtte formålet med forslaget om at udvikle byområder med en varieret og alsidig boligsammensætning. Det skal understreges, at lovforslaget ikke ændrer ved, at der som hidtil ved almindelige aftaler mellem kommune og grundejere kan opføres almene boliger i områder, der er udlagt til boligformål generelt. Det vil også i samme omfang som hidtil være muligt for kommune og grundejer/bygherre at aftale den nærmere placering af bebyggelse inden for lokalplanområdet. Muligheden for at planlægge for almene boliger gælder for både privat og offentligt ejede grunde samt grunde ejet af halvoffentlige selskaber. 5

6 Som nævnt er det ikke efter den gældende lov muligt at regulere ejer- og brugerforhold. Sigtet med forslaget er generelt at give mulighed for, at kommunalbestyrelsen i lokalplanlægningen for nye boligområder kan fastsætte krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal udgøres af almene boliger. Kommunalbestyrelsen får dermed med forslaget i et nærmere afgrænset omfang mulighed for at regulere ejer- og brugerforhold i planlægningen. Boligmassen er ikke direkte defineret i lovforslaget, jf. også nedenfor i de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 6, men kan afhængig af kommunalbestyrelsens og bygherres ønsker og behov konkret fastsættes som antal af boliger eller etageareal. Lovforslaget indebærer ikke, at det bliver muligt via lokalplanen at tvinge en grundejer til at sælge den del af grunden, der udlægges til almene boliger. Det bemærkes, at eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uhindret, også ved salg af grunden. En erhverver af grunden vil ved en ændret anvendelse være forpligtet til at overholde den gældende lokalplan, der med lovforslaget kan indeholde krav om almene boliger. Efter lov om almene boliger m.v. gælder normalt et krav om, at den almene boligafdeling skal eje grunden, hvor boligen opføres. Det er forventningen at kommunerne, når der planlægges for almene boliger, ved aftale eller på anden betryggende måde sikrer sig, at der er en almen boligorganisation, som i praksis vil realisere en lokalplanen ved at overtage grunden og bygge alment. Hvis kommunalbestyrelsen på tidspunktet for realiseringen af lokalplanen mod forventning ikke ønsker eller ikke kan give tilsagn til den almene boligorganisation med henblik på opførelse af almene boliger, kan grundejeren komme i en økonomisk uhensigtsmæssig situation, fordi ejendommen eller en del heraf ikke vil kunne afhændes til den almene boligorganisation samtidig med, at ejeren ikke selv kan realisere lokalplanen. Hvis en sådan situation måtte opstå, vil der således gøre sig de samme beskyttelseshensyn gældende, som begrunder den kommunale overtagelsespligt i 48 i relation til planlægning for offentlige formål. Det forslås derfor, at bestemmelserne i overtagelsesreglen i planlovens 48, stk. 1-3, også skal finde anvendelse ved lokalplanlægning for almene boliger, således at en ejer, når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., kan forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Bestemmelsen i planlovens 50 om, at det er taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje, der afgør berettigelsen af et krav om overtagelse og fastsætter erstatningen, vil også omfatte overtagelsespligten efter det foreslåede stk. 4. Det forventes desuden, at der inden planlægning for almene boliger som ved anden planlægning i dag sker en forhandling mellem grundejere (som også kan være kommunen), udviklere mv. og kommunen som planmyndighed, om den konkrete placering af de almene boliger. Dette i lighed med de forhandlinger, der f.eks. allerede i dag sker om placering af fællesanlæg (veje, stier, fælleshuse, parkering og haveanlæg m.v.), hvor der efter sådanne forhandlinger sker en økonomisk udligning mellem grundejerne. Denne forhandling vil sædvanligvis også omfatte fastlæggelsen af bebyggelsesprocenten. Det forventes endvidere, at kommunalbestyrelsen naturligvis er indstillet på at realisere lokalplanen efter dennes vedtagelse, og således meddele de nødvendige tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Viser det sig af forskellige årsager, at det ikke er muligt at realisere lokalplanen, kan kommunalbestyrelsen som ved anden planlægning ændre lokalplanen til en anden anvendelse. Forslaget berører alene muligheden for at planlægge for almene boliger, mens den almindelige regulering af almene boliger fortsat sker efter lov om almene boliger m.v., herunder i forhold til hvad der anses for at være en almen bolig. Forslaget vil herudover ikke indebære, at der kan opføres boliger med bestemte huslejeniveauer. 6

7 Lovforslaget berører ikke de rettigheder, som beboerne i almene boliger i øvrigt har efter lov om almene boliger m.v., herunder i forhold til køb af boligerne. Som nævnt i indledningen er der tale om en forsøgsordning, der løber i 10 år. Der kan foretages en foreløbig evaluering af forsøgsordningen efter 5 år Ekstra grundkøbslån til almene boliger Gældende ret Almene boliger er støttede boliger, som skal stilles til rådighed for alle borgere til en rimelig husleje, og som dermed kan bidrage til en alsidig boligsammensætning. Begrebet almen bolig dækker over forskellige boligtyper almene familieboliger, almene ældreboliger, herunder almene plejeboliger og almene ungdomsboliger jf. almenboliglovens 3-5. Som udgangspunkt er finansieringen af alment nybyggeri, der har fået tilsagn om støtte i perioden , som følger: Beboerindskud på 2 pct. Kommunal grundkapital på 10 pct. Kreditinstitutlån med statslig ydelsesstøtte på 88 pct. Grundkapital stilles til rådighed af den kommune, hvor byggeriet opføres, og har karakter af et lån. Lånene er rentefrie og tillige afdragsfrie i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Foruden beboerindskud betaler beboerne som udgangspunkt en ydelse på ca. 2,8 pct. af anskaffelsessummen plus det løbende bidrag. Ydelsen indekseres herefter i 45 år. Foruden denne beboerbetaling betaler beboerne de løbende driftsudgifter til vedligeholdelse, periodiske fornyelser, renovation, skatter og afgifter, administration m.v. Forskellen mellem beboerbetalingen og den samlede ydelse på lånet betales af staten som ydelsesstøtte. Det er kommunerne, der alene har kompetence til at meddele tilsagn om støtte til nyt byggeri. Anskaffelsessummerne i det almene byggeri er reguleret af et maksimumsbeløb, der bestemmer den øvre grænse for, hvor dyrt der må bygges pr. m2. De samlede anskaffelsesudgifter udgøres af grundudgifter (grundkøbesum, byggemodning, tilslutningsudgifter, m.v.), entrepriseudgifter, rådgivnings- og finansieringsomkostninger samt gebyrer m.v. Formålet med maksimumsbeløbet er at undgå dyrt byggeri af hensyn til huslejen. I udgangspunktet er det en betingelse for den offentlige støtte, at maksimumsbeløbet ikke overskrides. Det bindende maksimumsbeløb for anskaffelsesudgiften på alment byggeri trådte i kraft 1. januar Der er fastsat forskellige maksimumsbeløb, idet der er differentieret mellem familieboliger og ældre-/ ungdomsboliger, mellem etagebyggeri og tæt-lavt byggeri samt mellem Hovedstadsregionen og forskellige dele af provinsen ligesom maksimumsbeløbet reguleres med pris- og lønudviklingen Lovforslagets indhold Med det formål at opnå en alsidig boligsammensætning foreslås det at give de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på etablering af almene boliger i lokalplanlagte boligområder, hvor grundudgifterne ikke muliggør byggeri af almene boliger inden for maksimumsbeløbet. Grundkøbslånet skal dække den del af grundudgifterne, som ligger ud over, hvad der normalt medtages i anskaffelsesudgiften og således normalt muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet. Det ekstra grundkøbslån skal derfor alene kunne dække forskellen mellem normale grundudgifter for alment byggeri og de samlede grundudgifter vedr. det pågældende aktuelle areal. En normal grundudgift foreslås i forlængelse heraf defineret som 20 pct. af det maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg, der på påbegyn- 7

8 delsestidspunktet er gældende for almene familieboliger. Definitionen foreslås at gælde for alle typer almene boliger, dvs. foruden familieboliger også for ældre- og ungdomsboliger. Grundkøbslånet foreslås herefter højst at kunne udgøre forskellen mellem denne normal udgift og de samlede grundudgifter vedr. den aktuelle grund. Grundkøbslånet ydes rente- og afdragsfrit i 50 år. Herefter tilbagebetales lånet til kommunen via en lejeforhøjelse for beboerne i de almene boliger, svarende til betingelserne for kommunernes grundkapitalindskud i det almene byggeri. Lånet indgår ikke i beregningen af beboernes husleje i de første 50 år. Med henblik på at undgå prisovervæltning kan der ikke gives grundkøbslån i forbindelse med grunde, som allerede er lokalplanlagt til almene boliger i henhold til den foreslåede planlægningsmulighed i planlovens 15, stk. 2, nr. 9, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Det er endvidere en betingelse for at meddele tilsagn om at yde grundkøbslån, at antallet af ledige almene familie- og ungdomsboliger i kommunen ikke overstiger 2 pct. på tilsagnstidspunktet. For at begrænse risikoen for at almene boligorganisationer med støtte fra kommunerne betaler mere end markedsprisen, skal kommunen overfor ministeren for by, bolig og landdistrikter kunne dokumentere, at prisen på en byggegrund er markedskonform, og at en alsidig boligsammensætning ikke hensigtsmæssigt ville kunne opnås på andre arealer i det pågældende område. Da hensigten er at understøtte byudviklingen i byer med stort pres på boligmarkedet foreslås det, at muligheden for at give et ekstra grundkøbslån begrænses til kommuner, hvor der i perioden ifølge Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning 2014 kan forventes en befolkningstilvækst på mindst personer. Herved afgrænses muligheden til de største byområder nemlig København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg. Endelig foreslås med henblik på samlet at begrænse den yderligere støtte til almene boliger at fastsætte en samlet ramme på 500 mio. kr., inden for hvilken de nævnte kommuner kan yde grundkøbslån. Rammen fordeles til de omfattede kommuner i forhold til befolkningstilvæksten korrigeret for forskelle i maksimumsbeløbet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det vil være frivilligt for kommunalbestyrelserne, om de vil benytte sig af de muligheder, som forslaget om at planlægge for almene boliger giver. Den del af lovforslaget, der ændrer planloven, indebærer således ikke økonomiske konsekvenser for kommunerne. Forslaget om at kunne yde grundkøbslån indebærer, at de omfattede kommuner i en periode på 10 år kan yde sådanne lån inden for en ramme på 500 mio. kr. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil benytte sig af denne mulighed. De kommuner, der vælger at benytte muligheden, skal selv finansiere lånet ved et træk på deres kassebeholdning (likvide aktiver). Der vil således kunne være en samlet kommunal merudgift på op til 500 mio. kr. frem til og med Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for staten og regioner. De økonomiske konsekvenser af lovforslagets del om grundkøbslån skal forhandles med KL. Forslaget om at kunne planlægge for almene boliger vil alene medføre administrative konsekvenser for kommunerne i det omfang planlægningsmuligheden anvendes. Forslaget om grundkøbslån vurderes ikke at have administrative konsekvenser for kommunerne. Lovforslaget har ikke nævneværdige administrative konsekvenser for staten og regioner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget har ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8

9 Da forslaget om at planlægge for almene boliger alene giver mulighed for at planlægge for områder, der ikke anvendes til eller er lokalplanlagt til boligformål, vil ændringen ikke have økonomiske konsekvenser for grundejere, bygherrer, udviklere m.v. Forslaget om grundkøbslån har ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 5. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget vedr. grundkøbslån, jf. lovforlagets 2, indeholder bestemmelser om overdragelse af udførelsen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse til virksomheder, jf. Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 2012/21/EU (EUT L 7 af , s. 3). Det er vurderet, at nævnte bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. 8. Hørte organisationer og myndigheder m.v. Et udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning (planlægning for almene boliger i nye boligområder) har i perioden fra den 17. november 2014 til den 24. november 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 3F Fagligt Fælles Forbund, Advokatfirmaet Henning Moritzen, Advokatrådet/Advokatsamfundet, Affald Danmark, Akademikernes Centralorganisation, Akademirådet, ATV Akademiet for de tekniske videnskaber, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Akademisk Arkitektforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Antenne-,Satellit- og Kabel-tv-branchens Fællesorganisation, Arkitektforbundet, Arkitektforeningen, Arkitektskolen i Århus, Asfaltindustrien, Batteriforeningen, Bekæmpel-sesmiddelrådets medlemmer, Benzinforhandlernes Fælles repræsentation, Biokemisk Forening, BL Danmarks almene Boliger, Boxer TV ApS, Branchen Forbruger-Elektronik (BFE), Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Brancheforeningen SPT, Bryggeriforeningen, By & Havn, BYFO Foreningen for ejere af private fredede ejendomme i Danmark, Bygherre-foreningen, Byggeskadefonden, Byggesocietet, Bygningskultur Danmark, Bæredygtigt Landbrug, Canal Digital Danmark A/S, Campingrådet, Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD), Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri), Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Coop Danmark, DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Cykel Union, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Akvakultur, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autogenbrug, Dansk Automobil Sports Union (DASU), Dansk Blindesamfund, Dansk Botanisk forening, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Camping Union, Dansk Cyklistforbund, Dansk Detail, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfremme, Dansk Fjernvarme, Dansk Fåreavl, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Journalistforbund, Dansk Kano- og Kajak Forbund, Dansk Juletræsdyrkerforening, Dansk Landboungdom, Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), Dansk Land- og Strandjagt, Dansk Landskabsarkitektforening, Dansk Magisterforening, Dansk Metal, Dansk Mode og Textil, Dansk Navigatørforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pelsdyrav- 9

10 lerforening, Dansk Planteværn, Dansk producentansvarssystem (DPA-System), Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Sejlunion, Dansk Skovforening, Dansk Solvarme Forening, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Supermarked I/S, Dansk Standard, Dansk Transport og Logistik, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Vandrelaug, Danske Advokater, Danske Anlægsgartnere, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Dagbladsforening, Danske Designere, Danske Døves Landsforbund, Danske Handicaporganisationer, Danske Havne, Danske Maritime, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danske Mediers Forum, Danske Overfladebehandlere, Danske Regioner, Danske Revisorer, Danske Råstoffer, Danske Specialmedier, Danske Speditører, Danske Svineproducenter, Danske Udlejere, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, De Danske Skytteforeninger, De Samvirkende Købmænd, DELTA, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Nationalkomité for Geologi, Det Centrale Handicapråd, Det Danske Fjerkræråd, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KO0RA, Det Ny Public Service-råd, Det Økologiske Råd, Det Økonomiske Råd, DHI, Dk4, DONG Energy, DR, Dyrenes Beskyttelse, EHS Foreningen af el-overfølsomme, Ejendomsforeningen Danmark, Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, Elretur, Energinet.dk, Energi- og Olieforum.dk, Erhvervslejernes Landsorganisation og Storkøbenhavns Erhvervslejer Forening, FAB Foreningen af byplanlæggere, Feriehusudlejernes Brancheforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Finansrådet, Forbrugerrådet, FORCE Technology, Forenede Danske An-tenneanlæg (FDA), Foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, Foreningen af Danske Biologer, Foreningen af Danske Brøndboere, Foreningen af Danske Interaktive Medier (FDIM), Foreningen af Danske Kraftvarmeværker, Foreningen af Danske Privathavne, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Foreningen af Fredningsnævnsformænd i Danmark og disses suppleanter, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Foreningen af Miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige (EnviNa), Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen for Dansk Internet Handel, Foreningen Vandværker i Danmark Foreningen Digitale Publicister, Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri, Foreningen Ugeaviserne, Forsikring og Pension, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, GI - GenvindingsIndustrien, Godkendt Teknologisk Service GTS, Gold FM/Klassik FM APS, Green Network, Greenpeace Danmark, Grønne Familier, Hedeselskabet, Helle Tegner Anker, Københavns Universitet, HK Handel, HK Danmark, HK- Kommunal, HORESTA, Høreforeningen, Håndværksrådet, Ingeniør-foreningen IDA, Institut for Center Planlægning, ICP A/S, International Transport Danmark (ITD), I/S DIGI-TV, ITEK, Kalk- og Teglværksforeningen, Kanal Hovedstaden Kanal 23, Kolonihaveforbundet, KL, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunekemi A/S, Kunstakademiets Arkitektskole, Kyst, Land & Fjord, Københavns Energi, Københavns Kommune Center for byudvikling, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer, LandBo- Ungdom, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Landsforeningen for Gylleramte, Landsforeningen Levende Hav, Landsforeningen Praktisk Økologi, Landsforeningen Ældre Sagen, LO, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Lægemiddel- og Industriforeningen (LIF), Lægeforeningen, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Nordicom, Mejeriforeningen, Miljøbevægelsen NOAH, Miljøpartiet de Grønne, Mobilselskabet 3, MTG A/S, Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet, Natur og Ungdom, Natur- og Miljøklagenævnet, Novo Nordisk A/S, Parcelhusejernes Landsforening, Peter Pagh Københavns Universitet, Plastindustrien, Praktiserende Landinspektørers Forening, Radio 100 FM, Radio 2, Radio Pop FM, Radio 24syv, RealDania, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Reno-Sam, ReturBat, RUC Roskilde Universitetscenter, Rådet for Danske Campister, Rådet for Større Badesikkerhed, Sammenslutningen af Danske Småøer, SBS-Net, SBS Radio A/S, SBS TV A/S, Skovdyrkerforeningerne, Skov & Landskab (Københavns Universitet), Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet), Stofa A/S, Syddansk Universitet, TDC, Teknologirådet, Teknologisk Institut, Telekommunikationsindustrien, Trolle Advokatfirma, TV Midt Vest, TV Syd, TV2 Bornholm, TV2/Danmark A/S, TV2 Fyn, TV2 Lorry, TV2 Nord, TV2 Østjylland, TV 3 A/S, Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Viasat, Videnscenter for Landbrug, Visit Denmark, WAOO, Wonderful Co- 10

11 penhagen, Uniscrap, YOUSEE, Ældresagen, Økologisk Landsforening, Ålborg Portland, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, samt alle kommuner og alle regioner. Et udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (grundkøbslån og blandet boligsammensætning) har i perioden fra den 19. november 2014 til den 25. november 2014 været sendt til høring hos følgende organisationer m.v.: Advokatrådet, Advokatsamfundet, Akademisk Arkitektforening, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP-ejendomme, BAT-Kartellet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Danske arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Ældreråd, Danske Udlejere, De Samvirkende Invalideorganisationer DSI, Det centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Foreningen til boliger for ældre og enlige, Frederiksberg Kommune, Forsikring og Pension, Husleje- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Kommunekredit, Københavns Kommune, KL, Landsbyggefonden, Landsforeningen Ældre Sagen, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Odense Kommune, O. K. -fonden, Organisationen af Selvejende Institutioner, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Statens Byggeforskningsinstitut, Ældremobiliseringen, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ merudgifter Kommunale merudgifter til grundkøbslån for de omfattede kommuner, hvis de anvender muligheden. Ingen af betydning generelt. mindreudgifter Økonomiske konsekven-ingeser for stat, kommuner og regioner Administrative konse-ingekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekven-ingeser for erhvervslivet Administrative konse-ingekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konse-ingekvenser Administrative konse-ingekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Det vil være frivilligt for kommunerne, om de vil benytte sig af de muligheder, som lovforslaget giver. Forslaget vil derfor alene medføre administrative konsekvenser for kommunerne i det omfang planlægningsmuligheden anvendes. Ingen Ingen Ingen Ingen Forslaget vedr. grundkøbslån, jf. lovforslagets 2 indeholder bestemmelser, der omfattet af Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Det er vurderet, at de nævnte 11

12 bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Til nr. 1 og 2 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Der er tale om konsekvensrettelser som følge af ændringerne i nr. 3, hvorefter der foreslås indsat et nyt nummer i formålsbestemmelsens opregning af hensyn og interesser, som loven navnlig tilsigter at varetage. Til nr. 3 Planlovens 1 indeholder lovens formål, som efter stk. 1 er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssig interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. I bestemmelsens stk. 2 er det opregnet, hvilke nærmere hensyn loven særligt tager sigte på. Det er ikke efter den gældende planlov muligt at lægge vægt på ejer- og brugerforhold i planlægningen. Kommunalbestyrelsen kan således f.eks. ved udlægning af arealer til et nyt boligområde fastsætte lokalplanbestemmelser om den nærmere anvendelse af arealerne og bebyggelsens udformning og omfang m.v., jf. lovens 15, stk. 2, mens det er udelukket at fastsætte bestemmelser om, at en del af bebyggelsen skal forbeholdes boliger til udlejning, være ejerboliger eller på anden vis begrænses til en bestemt ejer- eller brugerkreds. Det er således ikke i dag i planlægningen muligt at stille krav om almene boliger. Efter almenboligloven findes følgende typer af almene boliger: almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, herunder almene plejeboliger og almene boliger til særlig udsatte grupper. Det foreslås, at der i planlovens 1, stk. 2, indsættes et nyt nummer, således at det at fremme alsidighed i boligsammensætningen gennem planlægning for almene boliger i byerne bliver en del af opregningen af hensyn i lovens formålsbestemmelse. Den foreslåede ændring skal ses i sammenhæng med de foreslåede bestemmelser i lovforslagets 1, nr. 4-6, hvorefter det vil blive muligt i den kommunale planlægning at fastsætte bestemmelser om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være almene boliger, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Forslaget tilsigter ikke i øvrigt nogen ændring i gældende ret for så vidt angår inddragelsen af ejer- og brugerforhold i planlægningen. Den foreslåede udvidelse af lovens formål har således en relativt begrænset rækkevidde, idet udvidelsen alene vil have betydning for de foreslåede bestemmelser om almene boliger, herunder som grundlag for kommunalbestyrelsernes efterfølgende konkrete administration af disse regler. Til nr. 4 Planlovens 11 a indeholder en opregning af aktiviteter og interesser m.v., som kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for. Bl.a. skal kommuneplanen ifølge den gældende lovs 11 a, nr. 2, indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til forskellige byfunktioner som boliger, erhverv, offentlige institutioner, service og byomdannelsesområder. 12

13 Det foreslås, at bestemmelsen i nr. 2 udvides til også at omfatte retningslinjer for områder til almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v. Med forslaget bliver det således muligt at indsætte retningslinjer i kommuneplanen, som planloven ikke efter de gældende regler giver mulighed for. Såfremt en kommunalbestyrelse i lokalplanlægningen således ønsker at anvende muligheden for at fastsætte krav om almene boliger, skal der i kommuneplanen være optaget retningslinjer herom. Til nr. 5 Efter planlovens 11 b skal kommuneplanen indeholde rammer for indholdet af lokalplanlægningen for de enkelte dele af kommunen, bl.a. med hensyn til fordeling af bebyggelse efter art og anvendelsesformål, områder for blandede byfunktioner og bebyggelsesforhold. Det foreslås, at bestemmelsen i planlovens 11 b, stk. 1, nr. 1, hvorefter der fastsættes rammer med hensyn til fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål, udvides til også at omfatte muligheden for at fastsætte rammer for almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., i områder, der ikke anvendes til eller er lokalplanlagt til boligformål. Med forslaget bliver det således muligt at indsætte en kommuneplanramme i kommuneplanen, som planloven ikke efter de gældende regler giver mulighed for. Bestemmelsen finder alene anvendelse ved rammer for områder, der ikke allerede lovligt anvendes til boligformål eller er lokalplanlagt til boligformål. Der vil således kunne fastsættes rammer for uplanlagte områder, hvor der ikke allerede lovligt er opført boligbebyggelse, f.eks. bynære områder i landzone, og for områder, som i en gældende lokalplan, byplanvedtægt m.v. er udlagt til en anden anvendelse end boligformål, f.eks. nedslidte erhvervsområder i byerne, eller områder udlagt til offentligt formål (bl.a. byomdannelsesområder, der ikke i forvejen er udlagt til boligformål). Planlægningsmuligheden vil således også gælde for erhvervsarealerne i lokalplaner, hvor der er planlagt til blandet bolig og erhverv. Det vil sige, at det afgørende vil være, hvorvidt der sker lovlig anvendelse af ejendommene til boligformål. Det indebærer, at der ikke kan planlægges for almene boliger på de arealer indenfor et givent lokalplanområde med blandet bolig og erhverv, hvor der allerede er lovligt eksisterende boliger eller planlagt herfor. Planlægningsmuligheden vil også kunne anvendes ved udmøntningen af rammelokalplaner. Til nr. 6 De forhold, som en kommune kan regulere gennem lokalplanlægning, fremgår af lokalplankataloget i planlovens 15, stk. 2, som indeholder en udtømmende opregning af de emner, der med bindende virkning kan fastsættes bestemmelser om i en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan således alene lokalplanlægge for forhold, som har hjemmel i 15, stk. 2. Som eksempler på forhold, der kan fastsættes bestemmelser om i en lokalplan kan nævnes områdets anvendelse, ejendommes størrelse og afgrænsning, vej- og stiforhold, anvendelse af de enkelte bygninger, udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, friholdelse af bebyggelse og bevaring af bebyggelse. Da det er et helt generelt princip i planloven, at der ikke kan reguleres ejer- og brugerforhold i planlægningen, er det ikke i dag muligt at fastsætte krav om, at et bestemt areal skal udlægges til almene boliger. Planlægning for almene boliger forudsætter således særskilt hjemmel hertil i lokalplankataloget. Det foreslås, at der som nyt nr. 9 indsættes en bestemmelse om, at der i en lokalplan kan optages bestemmelser om, at op til 25 pct. af boligmassen, som lokalplanen giver mulighed for, skal udgøres af almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v. 13

14 Efter almenboligloven findes følgende typer af almene boliger: almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, herunder almene plejeboliger og almene boliger til særlig udsatte grupper. Den foreslåede bestemmelse giver alene mulighed for, at der kan lokalplanlægges for op til 25 pct. af boligmassen i det samlede lokalplanområde. Anvendelse af bestemmelsen vil således forudsætte, at kommunalbestyrelsen i lokalplanen tager stilling til, hvor stor den samlede boligmasse kan være, f.eks. ved at der i lokalplanen fastsættes præcise bestemmelser om bebyggelsens omfang og udformning, jf. planlovens 15, stk. 2, nr. 7. Planlægningsmuligheden giver kommunalbestyrelsen fleksibilitet i planlægningen. Boligmassen er således ikke direkte defineret i lovforslaget, men kan afhængig af kommunalbestyrelsens og bygherres ønsker og behov konkret fastsættes som antal af boliger eller etageareal. Begrundelsen herfor er, at der i forskellige kommuner kan være forskellige planlægningsforhold. Lovforslaget tilsidesætter ikke principper og bestemmelser i planloven, herunder planlovens almindelige ekspropriationsbestemmelse. Planlægning efter den foreslåede udvidelse vil således være erstatningsfri regulering på lige fod med anden planlægning. Bortset fra den foreslåede specifikke mulighed for at fastsætte i krav i lokalplaner om, at op til 25 pct. af boligmassen skal udgøres af almene boliger, sker der ikke ændringer i det almindelige princip om, at der i lokalplaner ikke kan fastsættes bestemmelser om bestemte ejer- og brugerforhold. Til nr. 7 Efter planlovens 48, stk. 1 og 2, 1. pkt., kan en ejer, når en lokalplan har helt eller delvist har forbeholdt en ejendom til offentligt formål forlange ejendommen eller den del, der er forbeholdt offentlige formål, overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten for kommunen gælder dog kun, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme, jf. bestemmelsens stk. 3. Såfremt en lokalplan alene forbeholder en del af en ejendom til offentlige formål, kan ejeren forlange hele ejendommen overtaget, hvis restejendommen som selvstændig ejendom ikke kan udnyttes på en rimelig måde, jf. stk. 2, 2. pkt. Der henvises i øvrigt til afsnit i forslagets almindelige bemærkninger. Det foreslås, at der som stk. 4 indsættes en bestemmelse om, at overtagelsesreglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til almene boliger. Hensynet bag bestemmelsen er, at grundejer kan komme i den situation, at ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde, fordi kommunalbestyrelsen ikke kan give tilsagn om økonomisk støtte, eller fordi der ikke er en almen boligorganisation, der vil købe grunden. Grundejeren kan i denne situation rammes på samme måde, som hvis kommunen har udlagt arealet til offentlige formål. Bestemmelsen i planlovens 50 om, at det er taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje, der afgør berettigelsen af et krav om overtagelse og fastsætter erstatningen vil også omfatte overtagelsespligten efter det foreslåede stk. 4. Lovforslaget ændrer i øvrigt ikke overtagelsesreglen, og gældende praksis tilsidesættes ikke. Til nr. 1 Til 2 Med henblik på at skabe en varieret boligsammensætning foreslås det i stk. 1, at kommuner med stor befolkningstilvækst og dermed stort pres på boligmarkedet får mulighed for at yde et særligt grundkøbslån i forbindelse med køb af grund med henblik på etablering af alment byggeri i lokalplanlagte boligområder, hvor de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri inden for rammerne af maksimumsbeløbet. 14

15 Der kan ydes grundkøbslån til de etableringsmuligheder, der er omfattet af lovens 115 og 117. Det vil sige etablering af almene boliger ved nybyggeri, ved ombygning til andre typer almene boliger og ved erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. Der kan gives tilsagn om lån til etablering af almene familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger efter 115 og selvejende ungdomsboliger efter 117. Det er op til kommunen at beslutte, om der skal ydes et sådant grundkøbslån, ligesom det er kommunen, som vurderer, hvilke allerede lokalplanlagte boligområder hvor der er behov for at skabe en varieret boligsammensætning. Det er ligeledes kommunen, som selv skal finansiere et grundkøbslån ved et træk på deres kassebeholdning (likvide aktiver). Kommunerne har således ikke adgang til at lånefinansiere et grundkøbslån til almene boliger. I stk. 2 foreslås, at det er en betingelse, at området er lokalplanlagt til boligformål. Ved den foreslåede ændring af 15, stk. 2, i lov om planlægning, jf. lovforslagets 1, nr. 6, er det foreslået, at kommunalbestyrelsen i lokalplaner kan fastsætte krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være almene boliger. På den baggrund foreslås, at såfremt en grund er udlagt i henhold til denne bestemmelse, kan der ikke også ydes grundkøbslån hertil. Det er endvidere en betingelse for at meddele tilsagn om grundkøbslån, at antallet af ledige boliger i kommunen ikke overstiger 2 pct. på det tidspunkt, hvor tilsagnet meddeles. Det foreslås, at antallet af ledige boliger opgøres efter bestemmelsen i 115, stk. 7, 2. pkt. Det fremgår her, at antallet af ledige boliger udgøres af ledige familie- og ungdomsboliger, som medfører lejetab samt at antallet opgøres som det samlede antal ledige almene familie- og ungdomsboliger og ledige ungdomsboliger tilhørende en selvejende institution, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven eller tidligere love om boligbyggeri. I stk. 3 foreslås det, at kommuner med stor befolkningstilvækst skal forstås som kommuner, der i henhold til Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning 2014 vil opleve en befolkningstilvækst på mindst personer i perioden Som følge heraf vil følgende kommuner være omfattet af ordningen: København, Århus, Odense, Ålborg og Frederiksberg Kommuner. Grundkøbslånet skal ikke dække den del af grundudgiften, som normalt kan omfattes af maksimumsbeløbet. Maksimumsbeløbet er differentieret efter geografi og efter boligtype, dvs. om der er tale om familieboliger, ældreboliger eller ungdomsboliger. Beløbet forhøjes med et energitillæg differentieret efter, om der er tale om etagebyggeri eller lavt byggeri. Det er maksimumsbeløbet på byggeriets påbegyndelsestidspunkt, der er gældende og som anskaffelsessummen skal holdes inden for. Der henvises til bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om støtte til almene boliger, 13 samt bilag 4 og 5. I stk. 4 foreslås, at grundkøbslånet højst kan udgøre forskellen mellem 20 pct. af det maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg, der er gældende for almene familieboliger og den samlede grundudgift i forbindelse med den pågældende grund. Maksimumsbeløbet for familieboliger foreslås således at gælde for alle almene boligtyper, dvs. også for ungdoms- og ældreboliger. Baggrunden for at anvende maksimumsbeløbet for familieboliger generelt er, at der er fastsat et højere maksimumsbeløb for ungdomsboliger og ældreboliger, som afspejler, at byggeomkostningerne pr. m2 er højere for disse boligtyper end for familieboliger og således ikke er en følge af højere grundudgifter. På den baggrund er det ikke hensigtsmæssigt at lægge maksimumsbeløbet for disse boligtyper til grund for beregning af en normal -grundudgift. Tilsvarende gælder for energitillægget, at det er indført som følge af nye energikrav i BR10, og således heller ikke kan henføres til grundprisen. De samlede grundudgifter udgøres af grundkøbesummen, sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsudgifter, andre omkostninger og skatter m.v., jf. også vejledning om offentlig støtte til almene boliger, december

16 Da der kan være risiko for, at almene boligorganisationer med grundkøbslån fra kommunerne kommer til at betale mere end markedsprisen, foreslås det, at kommunen på anmodning skal kunne dokumentere, at prisen på en byggegrund er markedskonform, og at en alsidig boligsammensætning ikke lige så hensigtsmæssigt ville kunne opnås på andre og billigere arealer i det pågældende område. Kravet om dokumentation for en rimelig samlet grundudgift set ift. markedsprisen i det pågældende område skal medvirke til, at der ikke sker en opadgående prisglidning for de grunde, hvor der skal opføres alment byggeri med et yderligere lån. Ydelse af et grundkøbslån skal ikke godkendes af anden myndighed, men kommunen skal i givet fald over for ministeren for by, bolig og landdistrikter kunne dokumentere prisoverensstemmelsen på en måde, som kommunen finder hensigtsmæssig og tilstrækkelig. Tilsvarende gælder for kravet om dokumentation for, at en alsidig boligsammensætning ikke hensigtsmæssigt kan opnås på andre arealer i området. I stk. 5 foreslås det, at grundkøbslånet i en række situationer holdes uden for opgørelsen af anskaffelsessummen. Det foreslås at gælde for beregningen af Landsbyggefondens bidrag til nybyggeriet efter 92 a, stk. 2, for dækning af statens administrationsudgifter efter 107, for opgørelse i forbindelse med maksimumsbeløbet efter 115, stk. 10, for opgørelsen i forbindelse med efterfølgende forbedringsarbejder efter 115, stk. 11, for opgørelsen af merinvesteringer efter 115 a, stk. 2, for opgørelsen i forbindelse med finansieringsfordelingen efter 118, stk. 1-3, for beregningen af beboernes betaling på de optagne realkreditlån efter 129, stk. 1, for beregningen af ydelsesstøtten efter 130, stk. 1, og for fastsættelsen af bidraget til Byggeskadefonden efter 156 a, stk. 1. I stk. 6 foreslås, at bestemmelserne for den kommunale grundkapital til alment byggeri gælder tilsvarende for grundkøbslånet. Det medfører iht. lovens 120, at grundkøbslånet ydes til Landsbyggefonden med henblik på videreudlån til boligorganisationerne. Er der tale om ældreboliger, som opføres af en kommune, en region eller en selvejende institution kan grundkøbslånet ydes direkte uden om Landsbyggefonden, jf I henhold til 122 er kommunens lån rentefrie og også afdragsfrie indtil 50 år efter ibrugtagelse af ejendommen. Udbetaling af lån til Landsbyggefonden skal ske, når det er nødvendigt for fonden at disponere over midlerne, jf I henhold til 124, skal lånet fra Landsbyggefonden skal have oprykkende panteret efter lån i godkendte kreditinstitutter. Panterettighederne skal tjene til sikkerhed for de udbetalte lån fra kommunen eller regionen. I henhold til 125 udbetaler fonden lånet til boligorganisationerne i forbindelse med grundkøb samt projektering og udførelse. Grundkøbslånet skal have oprykkende panteret efter lån i godkendte kreditinstitutter og tjener som sikkerhed for fondens lån fra kommunerne. I henhold til 126 er fondens lån til boligorganisationerne rentefrie. Det afdrages, når ejendommens økonomi efter fondens skøn tillader det, men skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at fonden tager op til overvejelse, om afdragsfriheden skal ophøre. Administrativt vil grundkøbslån og grundkapital blive behandlet som ét samlet lån. Grundkøbslånet skal dog indberettes særskilt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters informations- og forvaltningssystem BOSSINF-STB med henblik på at sikre overholdelse af de udmeldte rammer. Det foreslås i stk. 7, at der fastsættes en ramme på 500 mio. kr. inden for hvilken, der kan gives tilsagn om grundkøbslån. Det foreslås videre, at ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fordele rammen til de ovennævnte kommuner. I forlængelse heraf vil rammen blive fordelt med udgangspunkt i befolkningstilvækstens størrelse korrigeret for forskelle i maksimumsbeløbet. På den baggrund 16

17 fordeles rammen med 300 mio. kr. til Københavns Kommune, 90 mio. kr. til Aarhus Kommune, 40 mio. kr. til henholdsvis Odense og Frederiksberg Kommuner og 30 mio. kr. til Aalborg Kommune. Der vil ikke være mulighed for at fordele eventuelt uforbrugt ramme til de øvrige kommuner hverken løbende eller ved forsøgsperiodens udløb i Til 3 Det foreslås i stk. 1 at loven skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Baggrunden herfor er, at der er tale om udmøntning af en politisk aftale, som aftaleparterne ønsker skal træde i kraft så hurtigt som muligt efter vedtagelsen af lovforslaget. Det fremgår af Finanslovsaftalen for 2015, at planlægningsmuligheden for almene boliger indføres som en 10-årig forsøgsordning, og at grundkøbslån kan ydes af kommunerne inden for en samlet ramme på 500 mio. kr., som kan anvendes over 10 år. Det foreslås på den baggrund i stk. 2, at ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsætter forslag om revision af denne lov i folketingsåret Revisionen vil ske i tæt samarbejde med miljøministeren. Uanset indholdet af et forslag til revision af denne lovs bestemmelser, vil kommune- og lokalplaner, der indeholder bestemmelser om krav til almene boliger og som er endeligt vedtaget i henhold til denne lov, fortsat have retsvirkning efter deres indhold og består til de eventuelt ophæves efter kommunalbestyrelsens skøn og afgørelse efter planlovens almindelige regler herom. 17

18 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 26. december 2013, 5 i lov nr. 86 af 28. januar 2014 og senest ved 2 i lov nr. 742 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: I 1, stk. 2, nr. 4, udgår»og«. Stk. 2. Loven tilsigter særlig, 1-3) 2. I 1, stk. 2, nr. 5, ændres»planlægningsarbejdet.«til: 4) at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og»planlægningsarbejdet, og«. 5) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. 3. I 1, stk. 2, indsættes som nr. 6:»6) at fremme alsidighed i boligsammensætningen gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.«11 a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for 4. I 11 a, nr. 2, indsættes efter»f.eks. boligformål,«:»herunder 1)... almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v.,«. 2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v., 3-20) 11 b. Rammer for indholdet af lokalplaner fastsættes for de enkelte dele af kommunen med hensyn til 1) fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål, 2-13) Stk En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Formålet skal fastlægge den planlægningsmæssige begrundelse, eksempelvis varetagelse af klimatilpasning eller forebyggelse af forurening. Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: 1-25) Stk Stk I 11 b, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»anvendelsesformål, «:»herunder almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., i områder, der ikke anvendes til eller er lokalplanlagt til boligformål,«. 6. I 15, stk. 2, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:»9) krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v.«. Nr bliver herefter nr I 48 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når en lokalplan har forbeholdt en ejendom til almene boliger, jf. lov om almene boliger m.v., jf. 15, stk. 2, nr. 9.«2 18

19 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr af 26. december 2013, lov nr. 263 af 24. marts 2014, 1 i lov nr. 402 af 28. april 2014 og 8 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 119 før overskriften til 120 indsættes:» 119 a. Kommunalbestyrelsen i kommuner med stor befolkningstilvækst, jf. stk. 3, kan med henblik på at opnå en alsidig boligsammensætning meddele tilsagn om grundkøbslån til etablering af almene boliger med tilsagn om støtte efter 115 og 117 i områder, som er omfattet af en eksisterende lokalplan til boligformål, og hvor de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet, jf. 115, stk. 10. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele tilsagn om at yde grundkøbslån, hvis området er lokalplanlagt til almene boliger efter 15, stk. 2, nr. 9 i lov om planlægning. Endvidere kan kommunalbestyrelsen ikke meddele tilsagn om at yde grundkøbslån på et tidspunkt, hvor boligledigheden i kommunen opgjort efter 115, stk. 7, 2. pkt., overstiger 2 pct. Stk. 3. Ved kommuner med stor befolkningstilvækst forstås kommuner, der i henhold til Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning 2014 har en befolkningstilvækst på mere end personer i perioden Stk. 4. Lån efter stk. 1 kan for alle almene boligtyper højst udgøre forskellen mellem 20 pct. af det maksimumsbeløb eksklusiv energitillæg, der er gældende for familieboliger, jf. 115, stk. 10, og de samlede grundudgifter ved den pågældende grund. Kommunen skal på anmodning fra ministeren for by, bolig og landdistrikter kunne dokumentere, at grundudgiften er rimelig set i forhold til markedsprisen i det pågældende område, samt at en alsidig boligsammensætning ikke hensigtsmæssigt kan opnås på andre arealer i det pågældende område. Stk. 5. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter 92 a, stk. 2, 107, 115, stk. 10 og 11, 115 a, stk. 2, 118,stk. 1-3, 129, stk. 1, 130, stk. 1, og 156 a, stk. 1, ses bort fra et beløb svarende til lån efter stk. 1. Stk finder anvendelse for lån efter stk.1. Stk. 7. Lån efter stk. 1 kan ydes inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. Rammen fordeles til kommuner som nævnt i stk. 3 efter ministeren for by, bolig og landdistrikters nærmere bestemmelse.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) NOTAT 25. november 2015 Sag: 2015027106 Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) Offentlige myndigheder mv. Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet DanPilot Energi-, Forsynings-

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT 22. november 2013 Høringsliste Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver 2012/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-101-00968 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Høringsliste forslag til modernisering af planloven

Høringsliste forslag til modernisering af planloven Høringsliste forslag til modernisering af planloven Ministerier Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling Energi-, forsynings- og klimaministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet

Læs mere

Høringsliste ændringsforslag over lov om ændring af lov om planlægning, L121

Høringsliste ændringsforslag over lov om ændring af lov om planlægning, L121 Høringsliste ændringsforslag over lov om ændring af lov om planlægning, L121 Ministerier Beskæftigelsesministeriet Børne- og Socialministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Finansministeriet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (ændringer på baggrund af evaluering af kommunalreformen,

Læs mere

2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-300-00031 Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 346 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 346 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 346 Offentligt 2. august 2016 Sag nr.: 2016-6893 /louhom Høringsliste Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Høringsliste til udkast til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger

Læs mere

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-149-00019 Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Høringsliste vedrørende Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 3M Danmark 92-gruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk Høringsliste vedrørende udkast til vejledning om Nye muligheder i landdistrikterne Januar 2014 Ministerier & Styrelser: Arbejdstilsynet Banedanmark Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Erhvervs-

Læs mere

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Høringsliste. Alle kommuner Alle regioner. 3F Fagligt Fælles Forbund. Akademikernes Centralorganisation. ATV Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Høringsliste. Alle kommuner Alle regioner. 3F Fagligt Fælles Forbund. Akademikernes Centralorganisation. ATV Akademiet for de Tekniske Videnskaber Høringsliste Kommuner og regioner: Alle kommuner Alle regioner Foreninger, organisationer mv.: 3F Fagligt Fælles Forbund 92-gruppen Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Jura J.nr.: MST Ref. KAVJE Den 24. november 2017 HØRINGSLISTE, UDKAST TIL NY DELEGATIONSBEKENDTGØRELSE FOR MILJØSTYRELSEN

Jura J.nr.: MST Ref. KAVJE Den 24. november 2017 HØRINGSLISTE, UDKAST TIL NY DELEGATIONSBEKENDTGØRELSE FOR MILJØSTYRELSEN Jura J.nr.: MST-109-00180 Ref. KAVJE Den 24. november 2017 HØRINGSLISTE, UDKAST TIL NY DELEGATIONSBEKENDTGØRELSE FOR MILJØSTYRELSEN Foreninger, organisationer m.v. 15. juni fonden 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Liste over hørte organisationer m.v.

Liste over hørte organisationer m.v. Liste over hørte organisationer m.v. 3F Advokatsamfundet Agri Nord Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademirådet Altox A/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien AutoBranchen Danmark Benzinforhandlernes

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Høringsliste Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 3F Fagligt Fællesforbund Akademisk Arkitektforening Aalborg Universitet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 17. februar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk Høringsliste: J.nr. NST-100-00087 Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen Høringsliste Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 13. april 2016 J nr. 2016-2537 /NAL Aalborg Portland A/S Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademisk Arkitektforening

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler Dato: 11. juli 2016 Sag: POL-14/06431-111 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatsamfundet Akademikernes centralorganisation Alkohol og Samfund Amagerforbrænding AMGROS Arbejderbevægelsens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 83 Folketinget Fremsat den 27. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 83 Folketinget Fremsat den 27. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

2013/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Forslag. til

2013/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Forslag. til 2013/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035241 Fremsat den 27. november 2013

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00068 Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter 1) 2009/1 LSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-671-01497 Fremsat den 29. oktober 2009 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex Oil Denmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 60 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 60 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 60 Offentligt 14. september 2015 J.nr. NST-100-00098 Høring over udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og

Læs mere

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Erhverv Ref. maesa Den 12. december 2016 Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Advokatsamfundet Akademiet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

HØRINGSLISTE 19. januar 2015

HØRINGSLISTE 19. januar 2015 HØRINGSLISTE 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Aalborg Portland A/S Aalborg Universitet Advokatrådet

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Naturstyrelsen J.nr. NST-400-00068 16. august 2013 Jura Udkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa, jf.

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Notat Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Emne.: Nøgletal for alment byggeri med tilsagn i 1999-2002 Notatet omhandler en sammenligning af nøgletal

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 Liste over høringsparter for Miljøtilstandsrapporten og Natur og Miljøpolitisk Redegørelse Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk Offentlige myndigheder: Arbejdstilsynet Att: Liza Jensen Beredskabsstyrelsen Att. Ann Patricia Sparre Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Att: Camilla Brovang Forsvarsministeriet GEUS Indenrigs-

Læs mere