Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift."

Transkript

1 KL Weidekampsgade København S Sendt pr. brev samt på mail til 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet Borgergade 28, København K CVR-nr Datatilsynet er via en henvendelse fra Dansk Kørelærer-Union blevet opmærksom på, at der har været en sikkerhedsbrist i køreprøvebooking systemet. Til orientering vedlægges telefonnotater. Telefon Fax E-post J.nr Sagsbehandler Vita Horneman Direkte Datatilsynet er endvidere blevet opmærksom på sikkerhedsbristen via en artikel på Version2: koereproevebooking-paa-glatis-applikationsfejl-faar-kl-ognnit-til-at-droppe-skyen Datatilsynet har drøftet sagen telefonisk med KL den 12. april I henhold til persondatalovens 1 58, stk. 1, påser Datatilsynet af egen drift eller efter klage fra en registreret, at behandling af personoplysninger finder sted i overensstemmelse med loven og regler udstedt i medfør af loven. Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. Datatilsynet skal i den forbindelse anmode KL om en redegørelse om følgende punkter: 1. Dataansvaret i forbindelse med overførslen til cloud-løsningen Datatilsynet går ud fra, at ansvaret for behandling af personoplysninger i forbindelse med kørekortbooking som udgangspunkt ligger hos de enkelte kommuner. I forhold til overførslen til cloud-løsningen er det Datatilsynets indtryk, at beslutningen er truffet af KL og ikke hver enkelt kommune. Det rejser efter Datatilsynets opfattelse et spørgsmål om, hvorvidt KL reelt har handlet som dataansvarlig 2 i denne henseende. 1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 2. I lovens 3, nr. 4, defineres "den dataansvarlige" som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger.

2 2 KL bedes oplyse, om beslutningen om at overføre systemet til en cloudløsning er truffet af KL, og hvordan KL opfatter sin rolle i den forbindelse. 2. Oplysningernes karakter og antallet af berørte personer Datatilsynet er bekendt med, at der i hvert fald skulle være tale om oplysninger om personnumre, navne og -adresser på kørelærerne samt oplysninger om elevernes personnumre og ikke-beståede og beståede prøver. Datatilsynet har imidlertid ikke et fuldstændigt overblik over, hvilke oplysninger der indgår. KL bedes derfor oplyse, hvilke oplysningstyper der indgår for hver af de to persongrupper, kørerlærere og elever. Indgår der f.eks. både navne, adresser og personnumre på eleverne? Indgår der oplysninger om betalingskort? KL bedes endvidere oplyse, hvor længe oplysningerne lagres i løsningen, og hvor gamle de ældste oplysninger, der har været overført, er, samt hvor mange personer der er berørt af det skete, herunder antal kørelærere og antal elever. 3. Anmeldelsespligten til Datatilsynet Datatilsynet lægger til grund, at de oplysninger, som behandles i forbindelse med ansøgning om kørekort, omfatter fortrolige oplysninger. Dette gælder efter tilsynets opfattelse også oplysningerne i et system til køreprøvebooking, hvori bl.a. behandles oplysninger om beståede og ikke-beståede prøver. Dermed er kommuners behandling af personoplysninger i dette system omfattet af anmeldelsespligten til Datatilsynet efter persondataloven 3. Datatilsynets lægger endvidere til grund, at den kommunale fællesanmeldelse Udstedelse af pas og kørekort omfatter behandlinger af personoplysninger i køreprøvebookingsystemet. Det bemærkes herved, at KL tidligere har fremsendt 4 ændring til fællesanmeldelsen netop vedrørende køreprøve-bookingsystemet. Anmeldelserne til Datatilsynet skal ifølge persondataloven 5 bl.a. indeholde oplysninger om navn og adresse på de databehandlere, der benyttes. Når der sker ændringer i disse oplysninger, er der efter loven også pligt til at anmelde ændringerne 6 til Datatilsynet. I kommunernes anmeldelser af Udstedelse af pas og kørekort ses hverken Microsoft eller NNIT anført som databehandler. 3 Se persondatalovens kapitel 12 4 KL s henvendelse af 6. oktober 2008 (vedr. videregivelse til politiet). 5 Se lovens 43, stk. 2 6 Se lovens 46

3 3 KL bedes oplyse, hvorfor anmeldelserne ikke er ændret ved anvendelsen af Microsoft i Irland som databehandler. KL bedes endvidere tage initiativ til at få opdateret kommunernes fællesanmeldelser Udstedelse af pas og kørekort, således at NNIT anføres som databehandler. 4. Overførsel af personoplysninger til tredjelande? Af fællesanmeldelsen Udstedelse af pas og kørekort fremgår, at der ikke overføres oplysninger til tredjelande. KL bedes fremsende oplysninger om, hvilke fysiske lokationer (adresser) oplysningerne har været behandlet på i forbindelse med anvendelsen af cloudløsningen. Hvis personoplysninger har været behandlet på lokationer uden for EU, bedes KL redegøre for, hvordan man har iagttaget persondatalovens Sikkerhedsbristen Ifølge de oplysninger, som Datatilsynet har modtaget, har oplysninger om samtlige elever og kørelærere været tilgængelige for samtlige brugere af løsningen, herunder alle kørelærerne. KL bedes oplyse, om dette er korrekt og endvidere oplyse, hvor mange brugere der er tale om, og om det alene er kørelærere, eller om der også er tale om ansatte hos kommunerne og/eller politiet? KL bedes endvidere beskrive, hvordan brugeradgangen under normale omstændigheder er indrettet. Da KL telefonisk har oplyst, at løsningen har sammenhæng med flere fødesystemer, muligvis CPR, bedes det oplyst, hvilke systemer der er tale om, herunder om der er adgang til CPR eller kommunale systemer med oplysninger fra CPR. Det bedes endvidere oplyst, hvordan adgangen til data fra sådanne systemer sker, og om de opståede fejl kan have givet nogen uvedkommende mulighed for at tilgå data i fødesystemerne. 6. Gennemgang af loggen Datatilsynet lægger som nævnt under punkt 3 til grund, at løsningen rummer behandling af fortrolige personoplysninger og er omfattet af anmeldelsespligten. Dette indebærer i forhold til sikkerhedskravene, at såvel kapitel 1og 2, som kapitel 3 i sikkerhedsbekendtgørelsen 7 gælder, herunder logningskravet i bekendtgørelsens Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001, om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

4 4 KL bedes ved hjælp af loggen undersøge, i hvilket omfang personoplysningerne har været tilgået, herunder om der er brugere, som har set oplysninger, som må antages at være dem uvedkommende. 7. Håndtering af persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens krav ved overførslen til Microsofts cloud-løsning i Irland KL har telefonisk oplyst, at løsningen har været overført til en cloud-løsning hos Microsoft i Irland (Microsoft Azure). KL bedes redegøre for, hvordan man sikrede sig, at persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens krav blev iagttaget ved overførslen til den omhandlede cloud-løsning. Herunder ønskes navnlig følgende belyst: 7.1. Hvilken databehandleraftale blev indgået (kopi bedes fremsendt) Hvordan det er sikret, at alle personoplysninger nu er effektivt slettet hos Microsoft. 8. Orientering af de berørte personer Hvis personoplysninger som følge af en sikkerhedsbrist har været tilgængelige for uvedkommende, vil det afhængigt af de konkrete omstændigheder følge af persondatalovens grundregel i 5, stk. 1, om god databehandlingsskik, at den ansvarlige virksomhed eller myndighed skal underrette de berørte personer. KL bedes oplyse, hvorvidt man har underrettet de berørte personer. Hvis underretning ikke allerede er sket, finder Datatilsynet, at KL må overveje dette, og at det i den forbindelse bl.a. må tages i betragtning, hvilke oplysninger der har været tilgængelige, jf. spørgsmål 2, samt i hvilket omfang oplysningerne har været tilgået, jf. spørgsmål Forholdet til kommunerne Som nævnt under punkt 1 ligger ansvaret for behandling af personoplysninger i forbindelse med kørekortbooking som udgangspunkt hos de enkelte kommuner. KL bedes oplyse, hvorvidt kommunerne er orienteret om det skete. KL bedes endvidere oplyse, hvordan KL fremover vil håndtere de personoplysninger, som indgår i de kommunale løsninger, herunder hvordan det sikres, at det er kommunerne som dataansvarlige, der træffer de væsentlige beslutninger vedrørende behandlingen af personoplysninger.

5 5 Afsluttende bemærkninger Datatilsynet skal anmode om svar senest 3 uger fra dags dato. Kopi af dette brev sendes til Dansk Kørelærer-Union Med venlig hilsen Lena Andersen Kontorchef Bilag: Telefonnotater vedr. samtaler med René Arnt, Dansk Kørelærer- Union og Michael Hald, KL

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere