Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010"

Transkript

1 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september august Nr Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2007 med de ændringer, der følger af 32 i lov nr af 19. december 2008, 8 i lov nr. 286 af 15. april 2009, 5 i lov nr. 479 af 12. juni 2009, 4 i lov nr. 480 af 12. juni 2009, 9 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, 13 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, 2 i lov nr. 485 af 12. juni 2009, 18 i lov nr. 429 af 28. april 2010, 6 i lov nr. 431 af 28. april 2010, 1 i lov nr. 571 af 31. maj 2010 og 1 i lov nr. 573 af 31. maj Kapitel 1 Formål m.v. 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der 1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration, 2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv, 3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og 4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en vellykket integration af nyankomne udlændinge. Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. 2. Omfattet af denne lov er flygtninge, jf. stk. 2, familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 3, og indvandrere, jf. stk. 4. Stk. 2. Ved en flygtning forstås i denne lov 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, 3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 2 eller 3, eller 4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 e. Stk. 3. Ved en familiesammenført udlænding forstås i denne lov 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 eller 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, som ikke er omfattet af stk. 4. Stk. 4. Ved en indvandrer forstås i denne lov 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på skoleophold, praktikophold, au pair-ophold eller studier, 3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 4, 4) en udlænding med opholdstilladelse efter 9 d, 5) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 f, 6) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, på grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding omfattet af nr. 1-5 eller 7) en udlænding med registreringsbevis eller opholdskort efter udlændingelovens 6. Stk. 5. Lovens kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 finder ikke anvendelse for indvandrere. Stk. 6. Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af integrationsloven. 3. (Ophævet) Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/15185 BC000636

2 20. august Nr Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune, jf. kapitel 3, integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. kapitel 4, introduktionsforløb for indvandrere, jf. kapitel 4 a, udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5, udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, og samordning heraf med den øvrige integrationsindsats i kommunen. Stk. 2. Ansvaret for flygtninge efter stk. 1 påhviler kommunalbestyrelsen fra udgangen af den første hele måned fra tidspunktet for afgørelsen om visitering, jf. 10, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan med den pågældendes samtykke overtage ansvaret for en flygtning efter stk. 1 før udgangen af den første hele måned efter afgørelsen om visitering. Stk. 3. Ansvaret efter stk. 1 for flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 8 påhviler kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen. Ansvaret efter stk. 1 for familiesammenførte udlændinge og indvandrere påhviler kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen eller, hvis ansøgningen indgives her i landet, fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse. Stk. 4. Ansvaret efter stk. 1 påhviler kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil flygtningen bliver visiteret efter reglerne i kapitel 3, eller hvor den familiesammenførte udlænding eller indvandreren bor eller opholder sig. Tager udlændingen bopæl eller ophold i en anden kommune, overgår ansvaret for integrationsprogram, introduktionsforløb og udbetaling af introduktionsydelse efter de nærmere regler i kapitel 4, 4 a og 5 til kommunalbestyrelsen i denne kommune, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Varetægtsfængsles eller indsættes en udlænding til afsoning i fængsel eller arresthus i en institution under kriminalforsorgen, der er beliggende i en anden kommune end den kommune, hvis kommunalbestyrelse efter stk. 1 er eller bliver ansvarlig for den pågældende udlænding efter stk. 2 eller 3, påhviler ansvaret efter stk. 1 kommunalbestyrelsen i den kommune, som er eller bliver ansvarlig for den pågældende efter stk. 2 eller 3, medmindre de to kommunalbestyrelser med samtykke fra udlændingen indgår aftale om andet. 4 a. Kommunalbestyrelsen kan behandle sager om hjælp til enkeltpersoner efter denne lov. 5. En kommunalbestyrelse kan overlade udførelsen af bestemte opgaver som led i gennemførelse af integrationsprogrammer til en eller flere organisationer eller foreninger m.v., herunder Dansk Flygtningehjælp, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og andre kommunalbestyrelser. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis at forestå opgaver vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. kapitel 4, introduktionsforløb for indvandrere, jf. kapitel 4 a, udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5, udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, og samordning heraf med den øvrige integrationsindsats i kommunen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en organisation, forening m.v. til at forestå opgaver og træffe afgørelse om integrationsprogrammer for udlændinge, jf. kapitel 4. Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, jf. stk. 3, herunder om frister og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen, og kan fastsætte regler om, hvorledes kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med andre aktører. 5 a. Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at styrke nyankomne udlændinges personlige netværk i lokalsamfundet og herigennem deres integration i det danske samfund etablere værtsordninger, hvorefter privatpersoner bosat i kommunen kan fungere som værter for nyankomne udlændinge og modtage støtte til dækning af enkeltudgifter til privatmiddage, mindre udflugter og lign., som knytter sig til deres værtsfunktion. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for, under hvilke omstændigheder der kan udbetales støtte efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal i så fald offentliggøre retningslinjerne. Kapitel 3 Boligplacering af flygtninge 6. Udlændingeservice udsender hvert år senest den 1. april meddelelse om det antal flygtninge, som Udlændingeservice påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det kommende år (landstallet). Landstallet kan ændres af Udlændingeservice, hvis forholdene gør det nødvendigt. Landstallet skal ændres af Udlændingeservice, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år, skønnes at ville ændre sig med mere end 50 pct. i forhold til det af Udlændingeservice til enhver tid fastsatte landstal. 7. Kommunerne i hver region skal søge at aftale boligplaceringen inden for de enkelte regioner i det kommende år af det antal flygtninge, der er fastsat i landstallet, jf. 6 (aftalte regionskvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden den 1. maj. Stk. 2. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, jf. 6, 2. pkt., skal kommunerne i hver region søge at indgå en ny aftale. Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden for en af Udlændingeservice fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af landstallet. Stk. 3. Har kommunerne i hver region ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale efter stk. 1 til Udlændingeservice inden den 1. maj, fastsætter Udlændingeservice inden den 15. maj det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende år (fastsatte regionskvoter). Stk. 4. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår, og har kommunerne i hver region ikke givet meddelelse om aftale efter stk. 2, fastsætter Udlændingeservice inden 30 dage efter udløbet af fristen i stk. 2 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det pågældende år.

3 20. august Nr Stk. 5. De fastsatte regionskvoter efter stk. 3 og 4 kan ændres af Udlændingeservice, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt. 8. Kommunalbestyrelserne inden for en region skal søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i regionskvoterne, jf. 7, stk. 1 og 3, skal boligplaceres i det kommende år (aftalte kommunekvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden den 10. september. Stk. 2. Ændres de aftalte eller fastsatte regionskvoter for det indeværende kalenderår, jf. 7, stk. 2, 4 og 5, skal kommunalbestyrelserne i hver region søge at indgå en ny aftale. Aftalen skal meddeles Udlændingeservice inden for en af Udlændingeservice fastsat frist på normalt ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af regionskvoten. Stk. 3. Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale efter stk. 1 til Udlændingeservice inden den 10. september, fastsætter Udlændingeservice inden den 30. september for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år (fastsatte kommunekvoter). Stk. 4. Ændres de aftalte eller fastsatte regionskvoter for det indeværende kalenderår, og har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse om aftale efter stk. 2, fastsætter Udlændingeservice inden 30 dage efter udløbet af fristen i stk. 2 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det pågældende år. Stk. 5. De fastsatte kommunekvoter efter stk. 3 og 4 kan ændres af Udlændingeservice, hvis ændrede forhold gør det nødvendigt. 9. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om landstal, jf. 6, om indgåelse af aftaler om regions- og kommunekvoter, jf. 7, stk. 1 og 2, og 8, stk. 1 og 2, om fastsættelse af regions- og kommunekvoter, jf. 7, stk. 3 og 4, og 8, stk. 3 og 4, og om ændring af fastsatte regions- og kommunekvoter, jf. 7, stk. 5, og 8, stk I forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til en flygtning træffer Udlændingeservice afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal tage bopæl (visitering), jf. dog stk. 2. Stk. 2. Udlændingeservice kan for mindreårige uledsagede asylansøgere træffe afgørelse om visitering efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til de pågældende, når dette er påkrævet for at inddrage de pågældende i afgørelsen om visitering. Afgørelsen om visitering skal i sådanne tilfælde træffes senest 2 uger efter meddelelsen af opholdstilladelse. Stk. 3. En flygtning, som visiteres til en kommune i medfør af stk. 1 eller 2, skal af den ansvarlige kommunalbestyrelse registreres i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet landet i den pågældende kommune. Dette gælder, uanset om flygtningen i en tidsbegrænset periode midlertidigt tager ophold i en anden kommune som led i aktivering. Stk. 4. Registrering i medfør af stk. 3 foretages med virkning senest fra den dato, hvor ansvaret for flygtningen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. 4. Stk. 5. Foretager den ansvarlige kommunalbestyrelse ikke registrering af en flygtning efter stk. 3, registrerer Udlændingeservice i Det Centrale Personregister (CPR) flygtningen som tilflyttet landet i den pågældende kommune. Stk. 6. Registrering i medfør af stk. 3 eller 5 finder sted, uanset om flygtningen tager bopæl eller ophold i kommunen fra den i stk. 4 nævnte dato. Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om Udlændingeservices afgørelser efter stk. 1 eller 2 og om registrering i Det Centrale Personregister, jf. stk Udlændingeservice træffer afgørelse om visitering på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, jf. 8, den pågældende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen. 12. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt, efter at ansvaret for en flygtning er overgået til kommunalbestyrelsen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter 10, jf. dog stk. 2. Hvis lejen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten, kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at yde fuld støtte i medfør af 15 i lov om individuel boligstøtte. Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan en flygtning, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende, jf. 4, stk. 2, med tilladelse fra Udlændingeservice midlertidigt forblive indkvarteret på et sted, der er beregnet til indkvartering, jf. udlændingelovens 42 a. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, såfremt dette ikke allerede er sket, snarest muligt efter en flygtnings ophør af et ophold på en højskole efter 23, stk. 2, nr. 3, anvise bolig efter stk. 1 til den pågældende. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen afholder de udgifter, der er forbundet med flygtningens flytning til kommunen. Tager flygtningen ophold på en højskole som led i aktivering efter 23, stk. 2, nr. 3, umiddelbart i forbindelse med ansvarsovertagelsen, afholder kommunalbestyrelsen flygtningens udgifter i forbindelse med flytningen fra det sted, hvor den pågældende har opholdt sig under asylsagens behandling, til højskolen. Stk. 5. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunalbestyrelsen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Reglerne i lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder. Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om betaling for indkvartering på midlertidige opholdssteder og om inddrivelse heraf, herunder for indkvartering efter stk. 2 på det indkvarteringssted, hvor flygtningen har opholdt sig under asylsagens behandling. 13. Kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og lokalt i kommunen. Stk. 2. Ved udlejning af en bolig efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen tillægge både danske og udenlandske statsborgere en fortrinsret i forhold til andre boligsøgende, når dette

4 20. august Nr sker af hensyn til behovet for generelt at fremme udlændinges mulighed for integration. 14. (Ophævet) 15. Udnytter kommunalbestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang sine muligheder for at anvise permanente boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice har visiteret til kommunen, kan Udlændingeservice med henblik på at anvise boliger til de pågældende på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen. Kapitel 4 Integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte udlændinge 16. Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et integrationsprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 8. Stk. 2. For flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er berettiget til at modtage introduktionsydelse, jf. 25, omfatter integrationsprogrammet 1) danskuddannelse, jf. 21, 2) kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 22, og 3) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. 23. Stk. 3. For andre flygtninge og familiesammenførte udlændinge end de i stk. 2 nævnte omfatter integrationsprogrammet 1) danskuddannelse, jf. 21, 2) kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 22, og 3) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. 23, stk. 5, hvis de pågældende er berettiget til og ønsker at modtage sådanne. Stk. 4. Udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets enkelte dele. Omfanget og indholdet af introduktionsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, jf. 19. Stk. 5. Integrationsprogrammet skal påbegyndes, senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Stk. 6. Integrationsprogrammet har en varighed på højst 3 år, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. Integrationsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger, således at udlændingen kan gennemføre programmet hurtigst muligt, og tilbuddene må ikke stille sig hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde. Stk. 7. Mindreårige, uledsagede flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 8 eller 9 c, stk. 3, kan få tilbudt et integrationsprogram. Stk. 8. Udlændinge, som opfylder betingelserne for hjælp efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik og kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal ikke have tilbudt et integrationsprogram, men have tilbud om danskuddannelse, jf. 21, og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf a. Kommunalbestyrelsen skal pålægge en udlænding over 18 år, men under 25 år, inden for en nærmere fastsat frist at foreslå en eller flere relevante uddannelser, jf. stk. 2, som udlændingen kan søge om optagelse på, hvis udlændingen 1) har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse, 2) ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, 3) ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn og 4) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være i stand til at gennemføre en uddannelse, jf. stk. 2, på almindelige vilkår. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ud fra en vurdering af udlændingens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, hvor udlændingen under hele studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag. Stk. 3. Optages udlændingen på en uddannelse, jf. stk. 2, har udlændingen pligt til at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Stk. 4. Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er risiko for, at en udlænding, som påbegynder en uddannelse efter stk. 3, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal kommunalbestyrelsen underrette uddannelsesinstitutionen om, at udlændingen er pålagt at påbegynde uddannelsen efter integrationslovens 16 a. Underretning kan ske uden samtykke. 17. Integrationsprogrammet for udlændinge, der modtager tilbud i medfør af 23, skal have et omfang af gennemsnitligt mindst 37 timer pr. uge inklusive forberedelse. 18. En udlænding kan fortsætte sin deltagelse i et integrationsprogram i en anden kommune, hvis kommunalbestyrelsen i denne kommune godkender at overtage ansvaret for integrationsprogrammet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, skal overtage ansvaret for integrationsprogrammet, hvis flytningen er af væsentlig betydning for den pågældende udlændings integrationsforløb, eller hvis særlige personlige forhold i øvrigt taler derfor. 18 a. (Ophævet) Integrationskontrakt 19. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af 16 i samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt. Udlændingen og kommunalbestyrelsen skal underskrive integrationskontrakten. Udlændingen skal samtidig underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Erklæringen udformes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. 2. og 3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.

5 20. august Nr Stk. 2. For flygtninge kan integrationskontrakten indgås, før kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil Udlændingeservice har visiteret flygtningen, jf. 10, overtager ansvaret for den pågældende, jf. 4, stk. 2. Stk. 1, 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Integrationskontrakten indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov med henblik på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. I vurderingen skal blandt andet indgå udlændingens individuelle færdigheder og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Hvis opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er et realistisk mål, tilrettelægges indholdet af kontrakten med henblik på, at udlændingen forbedrer sine muligheder for senere at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Stk. 4. Kontrakten skal beskrive udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opfyldes. Af kontrakten skal det fremgå, i hvilket omfang udlændingen skal have tilbud i medfør af integrationsprogrammet, jf. 16, stk. 2 og 3, og det nærmere indhold heraf, herunder hvorledes forholdet mellem danskuddannelse, jf. 21, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 22, og beskæftigelsesrettede tilbud, jf. 23, skal være. Er der givet tilbud efter 16, stk. 8, eller meddelt pålæg efter 16 a, skal dette fremgå af kontrakten. Stk. 5. Det skal fremgå af kontrakten, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder over for udlændingen, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod arbejde, eller hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra eller afviser en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i kontrakten. Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om kontraktens indgåelse, indhold, udformning og om opfølgning, jf. 20. Stk. 7. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen om kontraktens indhold, fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af kontrakten. Stk. 8. Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter udløbet af introduktionsperioden, jf. 16, stk. 6, kan kontrakten ikke omfatte tilbud efter 16, stk. 2, 3 eller 8, eller pålæg efter 16 a. Udlændinge, der efter udløbet af introduktionsperioden modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., omfattes af 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 20. Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende efter behov at følge op på en udlændings integrationskontrakt. Indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. 19, stk. 4, 1. pkt., skal opfølgning finde sted mindst hver tredje måned. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og som ikke modtager introduktionsydelse, skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselloven, skal opfølgning på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal ske ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for grupper af udlændinge, hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte retningslinjer for, at der i stedet for afholdelse af en samtale kan være en anden form for kontakt. Stk. 3. Som led i opfølgningen skal det drøftes, om der er sket ændringer i udlændingens situation og behov, samt i hvilket omfang kommunalbestyrelsen og udlændingen har efterlevet kontrakten. Der skal herunder ske en drøftelse af, om det aftalte forløb er blevet fulgt, og af udbyttet af det fulgte forløb i forhold til de opstillede mål. Der skal endvidere på baggrund heraf ske en drøftelse af, om der skal foretages ændringer i programmets indhold, sammensætning og mål. Stk. 4. Med hensyn til udlændinge, der modtager introduktionsydelse, skal individuelle samtaler, jf. 20, stk. 1, afholdes som cv-samtaler eller som jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Under samtalen skal det aftales, hvordan udlændingens jobsøgning kan understøttes. For udlændinge, der alene har ledighed som problem, skal kommunalbestyrelsen påse, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, jf. 26 a, fortsat er fyldestgørende. Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens introduktionsydelse, jf. 30 og 31. Stk. 6. Tilegner en udlænding sig ikke det danske sprog systematisk og målrettet inden for den fastlagte tidsramme, jf. 4, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal kommunalbestyrelsen give udlændingen meddelelse om de mulige konsekvenser af udlændingens manglende dansktilegnelse. Stk. 7. Det skal ved kontraktens indgåelse sikres, at udlændingen er opmærksom på hovedbetingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, og der skal efter behov følges op herpå. 20 a. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vurdere, om der for en sygemeldt udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse, er behov for at udarbejde en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter med henblik på at sikre, at udlændingen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet. Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 skal foretages umiddelbart efter, at kommunen bliver bekendt med, at udlændingen er sygemeldt. Herefter skal der under sygeforløbet løbende og mindst hver gang, der sker opfølgning på udlændingens integrationskontrakt, jf. 20, stk. 1, foretages en vurdering efter stk. 1.

6 20. august Nr Stk. 3. Vurderes der at være behov for udarbejdelse af en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen umiddelbart herefter udarbejde en sådan plan. Stk. 4. Der skal som led i opfølgningen på udlændingens integrationskontrakt, jf. 20, stk. 1, ske opfølgning på planen efter stk. 3. Danskuddannelse 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af 16 henvise den pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor. 22. Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at udlændingen, senest 4 måneder efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende, kan påbegynde et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge kurset, således at det med hensyn til tid, sted og indhold tilpasses udlændingens beskæftigelse og behov m.v. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, når ganske særlige grunde taler derfor. Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om kursets omfang, indhold og tilrettelæggelse. Tilbudsmuligheder m.v. 23. Til udlændinge, der i medfør af 25 er berettiget til introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen give tilbud om 1) vejledning og opkvalificering, jf. 23 a, 2) virksomhedspraktik, jf. 23 b, eller 3) ansættelse med løntilskud, jf. 23 c. Stk. 2. Tilbud skal så vidt muligt målrettes beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra udlændingens ønsker og forudsætninger, med henblik på at udlændingen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. De enkelte tilbud efter stk. 1 kan gives hver for sig eller i kombination. Stk. 3. Tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan gives med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at give en udlænding tilbud, når ganske særlige grunde taler derfor. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal give en flygtning eller familiesammenført udlænding, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager introduktionsydelse eller starthjælp eller kontanthjælp, tilbud efter 23 a-23 c, hvis den pågældende anmoder herom, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder. Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om tilbuddenes indhold. Stk. 7. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om erstatning ved en udlændings tilskadekomst eller ved skade, som en udlænding forvolder, under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering samt tilbud om virksomhedspraktik, finder tilsvarende anvendelse. 23 a. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af 1) korte vejlednings- og afklaringsforløb, 2) særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder højskoleophold, praktik under uddannelsesforløbet samt fagspecifik danskundervisning, 3) ordinære uddannelsesforløb eller 4) særlige opkvalificerende forløb med henblik på anvendelse af uddannelseskvalifikationer på det danske arbejdsmarked. Stk. 2. Tilbud skal afdække og udvikle udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Stk. 3. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, kan sammenlagt have en varighed på højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højst have en varighed på 1 måned. I praktikperioden finder 23 b, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende. De retningslinjer, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 33, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Særlige opkvalificerende forløb, jf. stk. 1, nr. 4, kan have en varighed på op til 3 måneder. En udlænding kan som led i integrationsprogrammet kun gennemføre et sådant forløb én gang. Stk. 6. Til udlændinge, der er fyldt 25 år, og udlændinge under 25 år med forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studieog erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis udlændingen ikke i forvejen har en sådan uddannelse. Ved afgørelsen skal kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i udlændingens ønsker og forudsætninger vurdere udlændingens uddannelsesønske i forhold til arbejdsmarkedets konkrete behov for arbejdskraft. Stk. 7. De regler om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 108 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse. 23 b. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge, som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af manglende faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed. Stk. 2. Tilbud gives med henblik på at afdække og optræne udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt for at afklare udlændingens beskæftigelsesmål.

7 20. august Nr Stk. 3. Udlændinge i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst. Udlændinge i virksomhedspraktik er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Stk. 4. Varigheden af tilbud om virksomhedspraktik udgør 1) op til 4 uger for udlændinge, der ikke har problemer ud over ledighed, jf. dog nr. 2, 2) op til 13 uger for udlændinge, der ikke har problemer ud over ledighed, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og 3) op til 13 uger for udlændinge, der har problemer ud over ledighed. Stk. 5. For udlændinge omfattet af stk. 4, nr. 2 og 3, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis en udlænding herefter ud fra en konkret og individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere. Stk. 6. En udlænding, der modtager tilbud om virksomhedspraktik, modtager ud over introduktionsydelsen et beskæftigelsestillæg på 14,31 kr. pr. time. Stk. 7. Reglerne i 48 og 49 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v. samt de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 50 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse over for udlændinge, der tilbydes virksomhedspraktik. 23 c. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år. Stk , 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår, 60 og 61 om merbeskæftigelse m.v. og om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der gives tilbud om ansættelse med løntilskud. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte, at de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 68 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, helt eller delvist skal finde tilsvarende anvendelse for udlændinge, der gives tilbud om ansættelse med løntilskud. 23 d. Med henblik på at fremme, at udlændinge kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter, tilbud efter 23 a-23 c eller ansættelse uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2. Udlændinge under 30 år, der tilbydes et integrationsprogram, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår. Stk og 80 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse. 23 e. En virksomhed og kommunalbestyrelsen kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik efter 23 b. Stk. 2. Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter 23 a og tilknytte en mentor efter 23 d. Stk. 3. Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til administration. Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om tilskud til virksomheder efter stk f. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunalbestyrelsen kan herunder dække udgifter til 1) deltagelse i særlige forløb, 2) transport, 3) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, 4) helt særligt undervisningsmateriale og 5) egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering efter 23 a, stk. 1, nr. 2, af en varighed på ikke over 26 uger. Stk. 2. Til udlændinge i virksomhedspraktik efter 23 b kan hjælpen alene udbetales, når udgifterne ved deltagelse heri kun i begrænset omfang er dækket af beskæftigelsestillægget efter 23 b, stk. 6. Udlændinge, der modtager tilbud om ansættelse med løntilskud, kan ikke modtage hjælp efter stk. 1, nr For udlændinge, der modtager tilbud efter 23 a og 23 b i en sammenhængende periode på 12 måneder eller derover, skal der ud over den fastlagte periode indlægges en friperiode på 1 måned, således at tilbudsperioden ikke overstiger 11 måneder inden for en 12-måneders-periode. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe, at friperioden lægges efter aftale med udlændingen. Stk. 2. I friperioden er udlændingen ikke omfattet af pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder efter 26, stk. 1. Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 24 a. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med en arbejdsgiver tilbyde en udlænding, der ansættes uden løntilskud, herunder en udlænding, der ansættes i henhold til særlige lønog ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer på grund af manglende sproglige og eventuelle faglige kompetencer, opkvalificering, jf. 23 a. Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at der er tale om opkvalificering, som virksomheden almindeligvis ikke forudsættes at tilvejebringe. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan give tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til en udlænding, der er ansat eller ansættes uden

8 20. august Nr løntilskud. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at udlændingen kan fastholde eller opnå ansættelse, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for udlændingens begrænsning i arbejdsevnen. Stk. 3. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 100, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om tilskud til hjælpemidler, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om indholdet af de opkvalificerende forløb, som kan tilbydes efter stk. 1. Særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år 24 b. Udlændinge, der er berettiget til at modtage introduktionsydelse, jf. 25, har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbud efter stk. 1, 1) at udlændingen er over 55 år og har modtaget introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, og 2) at den private arbejdsgiver opfylder de betingelser, der er fastsat i 54, 60, 61 og 62 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ved ansættelse med løntilskud efter stk. 1 alene påse, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal ikke foretage en vurdering efter 23, stk. 2. Stk. 4. Arbejdsgiveren og udlændingen aftaler varigheden af løntilskudsperioden, der kan være op til sammenhængende 6 måneder. 59 og 67 c, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse. Stk d og 24 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse med løntilskud efter stk. 1. Kapitel 4 a Introduktionsforløb for indvandrere 24 c. Indvandrere skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et introduktionsforløb, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse. Stk. 2. Introduktionsforløbet består af 1) danskuddannelse, jf. 24 d, 2) kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 24 e, og 3) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. 24 f, hvis indvandreren er berettiget til og ønsker at modtage sådanne. Stk. 3. Introduktionsforløbet skal påbegyndes, senest 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Stk. 4. Introduktionsforløbet har en varighed på højst 3 år, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. Introduktionsforløbet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og formålet med den pågældendes ophold i Danmark, således at udlændingen kan gennemføre forløbet hurtigst muligt, og tilbuddene må ikke stille sig hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde. Stk finder tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil en udlænding, der ikke har afsluttet sit introduktionsforløb, flytter, skal overtage ansvaret for introduktionsforløbet. 24 d. 21 finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der får tilbudt et introduktionsforløb. 24 e. 22 finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der får tilbudt et introduktionsforløb. 24 f. 23, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der får tilbudt et introduktionsforløb. 24 g. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion for en udlænding, der er omfattet af 2, stk. 4, nr. 1 og 7. Ved en vejlederfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at give udlændingen indblik i muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet i Danmark. Indsatsen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage. Stk. 2. Støtte bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af den medarbejder, der varetager vejlederfunktionen, eller honorar til ekstern konsulent. Stk. 3. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos den udlænding, der har brug for en vejleder, fastsætter kommunalbestyrelsen i samarbejde med virksomheden et timetal for vejlederfunktionen. Stk. 4. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage vejlederfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse til medarbejderen. Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om støtte til en vejlederfunktion, herunder om tilskud til køb af uddannelse til vejlederen. Kapitel 5 Introduktionsydelse Generelle betingelser 25. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til 3 år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. Stk. 2. Udlændinge, der opholder sig i udlandet, kan ikke modtage introduktionsydelse. 5, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik om mulighed for at bevare retten til hjælp under ophold i udlandet finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlændinge, der modtager introduktionsydelse. Stk i lov om aktiv socialpolitik om den enkeltes ansvar for at forsørge sig selv, ægtefællers gensidige forsørgelsespligt og forældres pligt til at forsørge deres mindreårige børn finder tilsvarende anvendelse for modtagere af introduktionsydelse. 14, stk. 1-3 og 5, i lov om aktiv socialpolitik om betydningen af formue m.v. for muligheden for at yde økonomisk hjælp finder ligeledes anvendelse for modtagere af introduktionsydelse. Det samme gælder de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 14, stk. 4, og

9 20. august Nr i lov om aktiv socialpolitik om andre tilfælde, hvor der kan ses bort fra formue. Stk. 4. En udlænding, der er varetægtsfængslet, anbragt i varetægtssurrogat, indsat til afsoning i fængsel eller arresthus, eller som efter at være dømt til anbringelse, behandling eller forvaring opholder sig på hospital eller anden institution, er omfattet af de regler om hjælp, der fastsættes efter 29, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Stk. 5. En udlænding, der opfylder betingelserne for at modtage statens uddannelsesstøtte eller social pension i henhold til lov om social pension, er ikke berettiget til at få introduktionsydelse, jf. dog stk. 6 og 23 a, stk. 6. Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge under uddannelse. 25 a. En udlænding, der tilbydes et integrationsprogram, jf. 16, er ikke berettiget til at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Stk. 2. Modtagelse af introduktionsydelse er ikke til hinder for udbetaling af ydelser efter anden lovgivning end den i stk. 1 anførte. Rådighedsforpligtelse og pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder 26. Der kan kun udbetales introduktionsydelse, hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og tager imod tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4. Det er endvidere en betingelse, at udlændingen og ægtefællen aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder. En udlænding, der alene har ledighed som problem, skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i 26 a. Stk. 2. Der kan dog ikke stilles krav om, at udlændingen eller ægtefællen tager imod arbejde eller tilbud efter kapitel 4 eller aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis 1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold, 2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes, 3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af den pågældende på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport, 4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang fravær efter bestemmelserne i barsellovens 6, stk. 1 og 2, 7, 8, stk. 1-6 og 8, 9, 13 og 14, stk. 1 og 2, giver ret til dagpenge, 5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed, 6) den pågældende modtager støtte efter lov om social service til pasning af et handicappet barn eller en døende nærstående eller efter barselloven til pasning af et alvorligt sygt barn, 7) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller 8) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel. Stk. 3. Har udlændingen eller ægtefællen problemer ud over ledighed, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 2 nævnte, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Stk. 4. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udlændingens ægtefælle, når 1) ægtefællen er under uddannelse, 2) ægtefællen modtager en offentlig forsørgelsesydelse, som ikke er betinget af, at modtageren udnytter sine arbejdsmuligheder, eller 3) ægtefællen ikke er omfattet af integrationsloven og udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i hjemmet. Stk. 5. Er en udlænding eller dennes ægtefælle ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. 16 a, stk. 3, og har udlændingen mulighed for at genoptage uddannelsen, er udlændingen ikke berettiget til at modtage introduktionsydelse, medmindre der foreligger tilsvarende forhold som nævnt i stk. 2 eller 3. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om en udlændings pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighederne kan fraviges under deltagelse i tilbud efter denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvornår kommunen skal kræve frigørelsesattest, hvis ansøgeren eller ægtefællen har deltidsarbejde. Konkrete pligter for udlændinge, der alene har ledighed som problem 26 a. En udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse alene på grund af ledighed, skal ved første henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende. Stk. 2. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret sørge for at lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Beskæftigelsesministeriets database Jobnet. Udlændingen skal endvidere angive mindst et beskæftigelsesmål inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet. Foreligger der oplysninger som nævnt i 1. pkt. fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende. Stk. 3. Jobcenteret skal senest 3 uger efter udlændingens tilmelding som arbejdssøgende, jf. stk. 1, afholde en cv-samtale med udlændingen, hvor det sikres, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan jobcenteret skal bistå udlændingen med at finde et arbejde, og udlændingen skal pålægges at søge mindst to relevante ledige job. Stk. 4. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

10 20. august Nr Stk. 5. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet, hvis den pågældende anmoder herom. Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet. Rådighedsvurdering m.v. 27. Kommunalbestyrelsen har pligt til at undersøge og vurdere, om en udlænding, der har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse, opfylder sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis der opstår tvivl herom, herunder hvis udlændingen 1) afslår et arbejde, som udlændingen er henvist til, 2) udebliver fra en job- eller cv-samtale i jobcenteret eller hos en anden aktør eller fra en rådighedsvurdering i jobcenteret, 3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommunen, 4) undlader at give meddelelse til jobcenteret, kommunalbestyrelsen eller arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter 23 eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver, 5) undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. 20 a, eller 6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. 20 a. Stk. 2. Jobcenteret skal give kommunalbestyrelsen de nødvendige oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1. Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger, som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding, der modtager introduktionsydelse, opfylder sin rådighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændingen til en individuel samtale, der skal afholdes inden 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er berettiget til introduktionsydelse, inden 2 uger efter samtalen give udlændingen tilbud som led i integrationsprogrammet eller pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte aktiviteter. 27 a. Når kommunalbestyrelsen henviser en udlænding, der modtager introduktionsydelse, og som ikke har problemer ud over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt henvise udlændingen til endnu et job og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter stk. 1, hvis udlændingen ikke kommer i beskæftigelse. Er der ikke job, hvortil udlændingen kan henvises, skal kommunalbestyrelsen pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angivne job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen. Stk. 3. En udlænding, der er omfattet af et systematisk henvisningsforløb, kan ikke henvises til en anden aktør, jf. 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af integrationsprogrammer. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et statsligt rammeudbud efter 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, eller hvis jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 27 b. Kommunalbestyrelsen skal, umiddelbart efter at en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. 16 a, stk. 3, ansøger om introduktionsydelse, 1) bistå udlændingen med at finde beskæftigelse, 2) pålægge udlændingen at søge særligt angivne job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller 3) foretage opfølgning på udlændingens integrationskontrakt, jf. 20, og ud fra en vurdering af udlændingens situation og behov give udlændingen tilbud som led i integrationsprogrammet, jf. 16, stk c. Kriminalforsorgen skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis Kriminalforsorgen får formodning om, at en udlænding, der er frihedsberøvet som følge af et strafbart forhold, modtager introduktionsydelse. Stk. 2. Politiet eller Kriminalforsorgen skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis politiet eller Kriminalforsorgen får formodning om, at en udlænding, der modtager introduktionsydelse, 1) bevidst unddrager sig strafforfølgning her i landet i tilfælde, hvor den pågældende er varetægtsfængslet, politiet eftersøger den pågældende med henblik på varetægtsfængsling eller der foreligger en varetægtsfængslingskendelse, eller 2) bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse her i landet, hvis den pågældende er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse. Stk. 3. Underretning efter stk. 1 og 2 skal gives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori udlændingen har eller senest har haft bopæl. Udbetaling og beregning af introduktionsydelse m.v. 28. En udlænding, der ønsker at modtage introduktionsydelse, kan tidligst modtage introduktionsydelse ved udgangen af den måned, hvori der søges om introduktionsydelse. Der kan kun ydes introduktionsydelse for den periode i måneden, hvori den pågældende har udnyttet sine arbejdsmuligheder, jf. 26 og 26 a. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forskudsvis udbetale en særlig introduktionsydelse til en udlænding, der har ansøgt om introduktionsydelse. Stk. 3. Den særlige introduktionsydelse kan højst udgøre kr. For personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen højst udgøre kr. Den særlige introduktionsydelse kan på ansøgningstidspunktet ydes for den periode i ansøgningsmåneden, hvor udlændingen forventes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved udgangen af ansøgningsmåneden kan der for den følgende måned ydes særlig introduktionsydelse for det antal dage i ansøgningsmåneden, hvor udlændingen ikke har kunnet stå til rådighed for arbejds-

11 20. august Nr markedet, jf. 26. Den forholdsmæssige beregning efter 3. og 4. pkt. foretages i forhold til 30 dage pr. måned. 28 a. Den månedlige introduktionsydelse svarer til satserne for starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og udgør i ) kr. for gifte og samlevende, der er fyldt 25 år, 2) kr. for enlige, der er fyldt 25 år, 3) kr. for udlændinge under 25 år, som ikke bor hos en eller begge forældre, og 4) kr. for udlændinge under 25 år, som bor hos en eller begge forældre. Stk. 2. En udlænding, der modtager introduktionsydelse, får udbetalt et forsørgertillæg, hvis den pågældende har forsørgelsespligt over for et barn under 18 år. Forsørgertillægget udgør for enlige kr. pr. måned og for gifte og samlevende kr. pr. måned. Der kan højst ydes ét forsørgertillæg pr. barn, når begge forældre bor sammen med barnet. Der kan højst ydes to forsørgertillæg pr. husstand. Til en husstand medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeværende børn under 18 år, der har fast ophold i boligen. Hvis et barn under 18 år selv har ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn, betragtes det ikke som hørende til en forælders husstand. Hvis der er mere end to børn i husstanden, beregnes forsørgertillægget for de to yngste. Stk. 3. Forsørgertillæg udbetales til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis begge forældre har forældremyndigheden og tilhører samme husstand, udbetales tillægget til moderen. Det er en betingelse for udbetaling af forsørgertillæg, at barnet har ophold her i riget eller i et andet EU/EØSland. Stk. 4. En udlænding, der modtager introduktionsydelse, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af introduktionsydelse få en særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik og de regler, der fastsættes i medfør af denne bestemmelse. Stk. 5. Reglerne i 25 b-25 e i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse. 28 b. Introduktionsydelse til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter 28 a, stk Stk. 2. Hvis en udlænding, som modtager introduktionsydelse, er gift med en person, der modtager kontant- eller starthjælp, beregnes hjælpen til ægtefællen efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. 28 c. Har udlændingen eller dennes ægtefælle indtægter, trækkes disse fra introduktionsydelsen, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Har udlændingen eller dennes ægtefælle arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter kapitel 4, ses der ved beregningen af introduktionsydelsen bort fra 34,85 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. 31, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik om beregning af timetal finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Der foretages ikke fradrag i introduktionsydelsen for de særlige indtægter, som er nævnt i 33 i lov om aktiv socialpolitik. Stk. 4. Reglerne om fradrag for feriegodtgørelse, jf. 32 i lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse. Sanktioner 29. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen efter er betinget af, at kommunalbestyrelsen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret udlændingen om konsekvensen for udbetaling af introduktionsydelsen, hvis den pågældende uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en udlænding, der udebliver, skal tage for igen at blive berettiget til introduktionsydelse. Stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra og med den dag, hvor udlændingen uden rimelig grund er udeblevet fra deltagelse i integrationsprogrammet, jf. 30 a, stk. 1, eller har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 26 og 26 a. Fradrag i og nedsættelse af ydelsen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Opgørelsen af omfanget af udeblivelse fra tilbud, jf. 30 a, stk. 1, kan ske samlet en gang om måneden. Partshøring foretages i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse. Stk. 3. Fradrag efter 30 a, stk.1, sker med en gennemsnitssats pr. dag, udlændingen er udeblevet fra tilbud m.v. Hvis den månedlige ydelse til en udlænding er nedsat, nedsættes fradraget efter 30 a, stk. 1, med samme andel. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige introduktionsydelse og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag af en 5-dages-uge. Stk. 4. Fradrag efter 30 a, stk. 3 og 4, sker med en forholdsmæssig andel af månedens introduktionsydelse svarende til antallet af kalenderdage, hvor udlændingen ikke har opfyldt betingelserne for at modtage introduktionsydelse, sat i forhold til månedens samlede antal kalenderdage. Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om fradrag i eller nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen. 30. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte introduktionsydelsen, hvis en udlænding 1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde, 2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, 3) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. 27, stk. 1, nr. 4, 4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. 26 a, stk. 4, 2. pkt., 5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. 20 a, eller 6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. 16 a. Stk. 2. Introduktionsydelsen nedsættes efter stk. 1 med følgende beløb pr. hændelse: 1) 385 kr. for udlændinge, der modtager ydelse efter 28 a, stk. 1, nr. 1-3.

12 20. august Nr ) 235 kr. for udlændinge, der modtager ydelse efter 28 a, stk. 1, nr. 4. Stk. 3. Nedsættelsen sker på grundlag af det beløb, som udlændingen var berettiget til på hændelsestidspunktet. Der kan kun ske nedsættelse en gang pr. kalendermåned. 30 a. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i introduktionsydelsen, hvis en udlænding, der modtager introduktionsydelse, uden rimelig grund udebliver fra deltagelse i en eller flere dele af integrationsprogrammet, jf. kapitel 4, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning. Fradraget foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvis. Stk. 2. Under deltagelse i virksomhedspraktik, jf. 23 b, bortfalder beskæftigelsestillægget efter 23 b, stk. 6, for det antal timer, som udlændingen uden rimelig grund er udeblevet fra. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i introduktionsydelsen, hvis en udlænding, der modtager introduktionsydelse, uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, herunder en samtale som led i sygeopfølgning, en cv-samtale eller en rådighedsvurdering hos jobcenteret eller uden rimelig grund udebliver fra en job- eller cv-samtale hos anden aktør. Fradraget foretages for de dage, der går, fra udlændingen skulle være mødt til jobsamtalen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen eller rådighedsvurderingen skulle have fundet sted, uanset om udlændingen kontakter jobcenteret samme dag. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i introduktionsydelsen, hvis en udlænding, der ikke har problemer ud over ledighed, har undladt at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. 26 a, stk. 1, 1. pkt., har undladt at bekræfte sin tilmelding, jf. 26 a, stk. 1, 2. pkt., eller har undladt at lægge sit cv ind i Jobnet senest 3 uger efter tilmeldingen, jf. 26 a, stk. 2, medmindre den manglende tilmelding, bekræftelse af tilmelding eller indlæggelse af cv ikke skyldes udlændingens egne forhold. Fradrag foretages for de dage, hvor den pågældende ikke har været tilmeldt, ikke har bekræftet sin tilmelding og har været afmeldt, eller hvor cv et ikke har været lagt ind, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Der foretages ikke fradrag efter stk. 4, første og anden gang den pågældende har undladt at bekræfte sin tilmelding inden for 12 måneder, hvis den pågældende bekræfter sin tilmelding inden for en frist fastsat af jobcenteret. 31. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, at introduktionsydelsen ophører, hvis udlændingen eller dennes ægtefælle uden rimelig grund afviser at deltage i en eller flere dele af integrationsprogrammet, jf. kapitel 4, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning, så længe muligheden for at benytte tilbudet består. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, at introduktionsydelsen ophører, hvis udlændingen eller dennes ægtefælle uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra en eller flere dele af integrationsprogrammet og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at fraværet kan ligestilles med en afvisning af integrationsprogrammet. Stk. 3. Er der i medfør af stk. 1 eller 2 truffet beslutning om ophør af introduktionsydelsen, vedvarer denne, så længe grundlaget herfor er til stede. Kommunalbestyrelsen skal ved udgangen af hver måned foretage en vurdering heraf. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, at introduktionsydelsen ophører, hvis udlændingen eller dennes ægtefælle uden rimelig grund ikke efterkommer meddelte pålæg eller heraf afledte forpligtelser efter 16 a, så længe muligheden for at efterkomme pålægget eller forpligtelsen består. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. 31 a. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at introduktionsydelsen er tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 3 uger, hvis udlændingen er eller har været i arbejde, som udlændingen mod bedre vidende ikke har oplyst efter 49, stk. 2. De i 1. pkt. nævnte 3 uger regnes fra den 1. i førstkommende måned efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter 1. pkt. Stk. 2. Hvis en udlænding, der er omfattet af stk. 1, på ny er eller har været i arbejde, som udlændingen mod bedre vidende ikke har oplyst om efter 49, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at introduktionsydelsen er tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 20 uger. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Hvis en udlænding, der er omfattet af stk. 2, på ny er eller har været i arbejde, som udlændingen mod bedre vidende ikke har oplyst om efter 49, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at udlændingens introduktionsydelse er tilbagebetalingspligtig i 20 uger. Ved yderligere gentagelse skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter 1. pkt. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Er en udlænding, der er omfattet af stk. 1-3, gift med en person, der modtager introduktionsydelse eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 25, stk. 1-4 eller 12, eller 25 a, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at ydelsen til ægtefællen er tilbagebetalingspligtig efter reglerne i stk. 1-3 eller efter lov om aktiv socialpolitik 43. Stk. 5. Perioder, hvori udlændingen ikke er berettiget til introduktionsydelse, herunder perioder, hvori udlændingens introduktionsydelse er ophørt efter 31, indgår ikke i beregningen efter stk. 1-3 af den periode, hvori udlændingens introduktionsydelse er tilbagebetalingspligtig. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved afgørelse om tilbagebetalingspligt efter stk. 4. Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tilbagebetalingspligt efter stk. 1-4 bortfalder, når der er forløbet 5 år efter kommunalbestyrelsens afgørelse, uden at kommunalbestyrelsen har fastsat et tilbagebetalingskrav. Stk i lov om aktiv socialpolitik finder anvendelse ved gennemførelse af tilbagebetalingskrav efter stk Stk i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på udlændinge, der kan være omfattet af stk Har kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil den pågældende udlænding flytter, ikke godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet, kan kommunalbestyrelsen i denne kommune bestemme, at introduktionsydelsen nedsættes eller ophører. Stk. 2. Flytter en udlænding, der i medfør af stk. 1 har fået nedsat sin introduktionsydelse, tilbage til den kommune, som

13 20. august Nr den pågældende er fraflyttet, udbetaler kommunalbestyrelsen i denne kommune efter ansøgning fuld introduktionsydelse fra udgangen af den første hele måned efter tilbageflytningen, såfremt de øvrige betingelser herfor efter reglerne i dette kapitel er opfyldt. Tilsyn 32 a. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fører tilsyn med kommunernes vurdering af, om en udlænding opfylder sin pligt til at tage imod et rimeligt tilbud om arbejde og tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4 og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder, når den pågældende har ansøgt om eller modtager introduktionsydelse alene på grund af ledighed. Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter 1) kommunalbestyrelsens afgørelser om rådighed efter b og 2) kommunalbestyrelsens afgørelser om fradrag i eller nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen efter Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele ministeren for flygtninge, indvandrere og integration de oplysninger, som denne måtte forlange til brug for tilsynet efter stk. 1. Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration meddeler kommunalbestyrelsen, om de gennemgåede afgørelser vurderes at være i overensstemmelse med gældende rådigheds- og sanktionsregler, herunder om der fejlagtigt er udbetalt introduktionsydelse med den virkning, at udgiften ikke kan anmeldes til statsrefusion. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler det samlede resultat af tilsynet på et møde. Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan i særlige tilfælde beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere ministeren om kommunalbestyrelsens behandling, jf. stk. 5, herunder om, hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte en frist for denne orientering. Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af tilsynet. Stk. 8. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan efter aftale bemyndige Arbejdsdirektoratet til helt eller delvis at varetage tilsynet med kommunerne efter stk. 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan i så fald beslutte, at de regler om gennemførelsen af tilsynet, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 13 d, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, helt eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse ved Arbejdsdirektoratets varetagelse af tilsynet. Stk. 9. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om, hvordan vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives som led i integrationsprogrammet, skal foretages. 33. (Ophævet) Kapitel 6 Hjælp i særlige tilfælde 34. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, de første 3 år efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. 4. Enkeltudgifter 35. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og dennes families muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgifterne er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller dennes families livsførelse. Sygebehandling m.v. 36. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. Særlig hjælp vedrørende børn 37. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos udlændingen. Det er en betingelse for at yde hjælp, at udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra udlændingen. Det er en forudsætning, at udlændingen er indehaver af forældremyndigheden, at sagen er blevet anmeldt til dansk politi, og at kommunalbestyrelsen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet. Det er yderligere en forudsætning, at udlændingen eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften. 38. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet. Flytning 39. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til flytning, som forbedrer bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til udlændingens eller denne families økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift, for en udlænding eller

14 20. august Nr dennes familie. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken den pågældende eller dennes ægtefælle har økonomiske muligheder for at betale udgifterne. Stk. 2. Hjælp efter stk. 1 ydes af kommunalbestyrelsen i den kommune, som udlændingen fraflytter. Stk. 3. Flytter udlændingen til en anden kommune, kan hjælp efter stk. 1 kun ydes, såfremt kommunalbestyrelsen i denne kommune har godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet. Stk. 4. Hvis flytningen sker til udlandet, kan hjælp efter stk. 1 kun ydes, såfremt den pågældende udlænding er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land eller er sikret varige arbejdsmuligheder i landet. Kapitel 7 Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling m.v. 40. Reglerne om udbetaling af hjælp i kapitel 11 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og Reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og a. Foretager en kommune forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager den bidragspligtige udlænding forsørgertillæg efter 28 a, stk. 2, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til udlændingen, et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, jf. dog stk. 2 og 3. Det er en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for det barn, som kommunen forskudsvis udbetaler børnebidrag til. Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages ved udbetaling af hjælp til en udlænding, der forsørger eget barn under 18 år i hjemmet, eller som har forsørgerpligt over for flere end to børn under 18 år, der ikke bor i hjemmet. Der kan alene foretages fradrag for børnebidrag, som forfalder i samme kalendermåned, som hjælpen udbetales for. Sker der forskudsvis udbetaling for mere end 1 måned ad gangen, kan der alene foretages fradrag for et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den kalendermåned, som hjælpen udbetales for. Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages, hvis kommunen får underretning om, at anmodning om tvangsfuldbyrdelse er indgivet til fogedretten, som følge af at udlændingens boliglejeaftale er blevet ophævet, fordi leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Kommunen kan forlange, at udlændingen dokumenterer, at en sag om lejerestance er indbragt for fogedretten. Afsluttes fogedsagen, uden at den har ført til udsættelse af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra måneden efter den måned, i hvilken fogedsagen er afsluttet. Afsluttes fogedsagen med, at udlændingen sættes ud af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra 3 måneder efter den måned, i hvilken udsættelsen har fundet sted. Kapitel 7 a Medborgerskabsprøve 41 b. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration etablerer en medborgerskabsprøve. Stk. 2. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om etablering og afholdelse af medborgerskabsprøven, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven og om prøvens gennemførelse. Kapitel 8 Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter 42. Kommunalbestyrelsen kan oprette et integrationsråd. Stk. 2. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres. Stk. 3. Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden for integrationsrådet på baggrund af en af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration udarbejdet standardforretningsorden. 43. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration nedsætter repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Stk. 2. Hvert af de i 42 nævnte integrationsråd vælger hvert fjerde år blandt de i 42, stk. 4, 2. pkt., nævnte medlemmer et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabets opgave er at vælge Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og for mødeledelsen. Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om valg af og forretningsorden for repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. 44. Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter vælger hvert fjerde år blandt sine medlemmer 14 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Stk. 2. Rådet vælger et medlem som formand og to medlemmer som næstformænd.

15 20. august Nr Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration udpeger to tilforordnede medlemmer fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som ikke har stemmeret. Stk. 4. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren for flygtninge, indvandrere og integration om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Rådet kan ikke afgive udtalelser om enkeltsager. Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Rådet for Etniske Minoriteter. Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter regler om valg af og forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter. Kapitel 9 Finansiering og administration m.v. 45. Udgifter efter denne lov til udlændinge afholdes af den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4. Tager udlændingen bopæl eller ophold i en anden kommune, afholdes udgifterne efter denne lov af denne kommune. Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til introduktionsydelser, jf. kapitel 5, beskæftigelsestillæg efter 23 b, stk. 6, og til særlige ydelser og særlig støtte efter 25, stk. 4, og 28 a, stk. 4, jf. dog 45 a. Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, til udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i integrationsprogrammet, jf. 23 f, og til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter 24 a, stk. 2. Stk. 4. Staten yder i introduktionsperioden, jf. 16, stk. 6, et grundtilskud på kr. for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet, jf. 16. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4. Stk. 5. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. 16, stk. 6, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til integrationsprogrammer, jf. 16, stk. 2 og 3, herunder danskuddannelse, jf. 21, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 22, og tilbud efter 23. Rådighedsbeløbet opgøres til kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. Stk. 6. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. 24 c, stk. 4, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til introduktionsforløb, jf. 24 c, stk. 2, herunder danskuddannelse, jf. 24 d, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 24 e, tilbud efter 24 f og støtte ydet til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion, jf. 24 g. Rådighedsbeløbet opgøres til kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. Stk. 7. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4, et tilskud på kr. pr. måned for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 8 eller 9 c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Der kan ikke ydes grundtilskud efter stk. 4 eller refusion for udgifter til integrationsprogram efter stk. 5 til en kommunalbestyrelse, der modtager tilskud efter 1. pkt. Stk. 8. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 6, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4, for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt efter 19, følgende resultattilskud: 1) kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 6, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. 2) kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 6, påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag. 3) kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. 16, stk. 6, indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf ) kr., hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 6, tilbydes danskuddannelse efter 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., a) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 6, og b) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. 19. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele ministeren for flygtninge, indvandrere og integration de oplysninger, herunder statistiske oplysninger, som denne måtte forlange om kommunalbestyrelsens indsats. 45 a. Der kan ikke ydes refusion af kommunens udgifter til ydelser efter kapitel 5 for sygemeldte udlændinge, hvor kommunalbestyrelsen ikke har foretaget en vurdering af behovet for udarbejdelse af en plan for sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter, udarbejdet en sådan plan eller foretaget opfølgning på en sådan plan, jf. 20 a. 1. pkt. finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor vurderingen, udarbejdelsen af planen eller opfølgningen skulle være foretaget, og frem til det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har foretaget vurderingen, udarbejdet planen eller foretaget opfølgningen. 46. (Ophævet)

16 20. august Nr Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision, herunder nærmere regler om udbetaling af tilskud og anvisning af refusion efter 45, stk. 4-8, og om vilkårene herfor. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration regler om forældelse af kommuners krav om refusion og tilskud efter denne lov. 48. De beløb, der er anført i 45, stk. 4-8, er fastsat i niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 2. De beløb, der er anført i 23 b, stk. 6, 28, stk. 3, 28 a, stk. 1 og 2, 28 c, stk. 2, og 30, stk. 2, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb. Kapitel 10 Indhentning og videregivelse af oplysninger 49. Den, der ansøger om eller modtager ydelser efter kapitel 4-6, har pligt til at medvirke til at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om den pågældende har ret til ydelsen. Stk. 2. Den, der modtager ydelser efter kapitel 4-6, har pligt til at give kommunalbestyrelsen oplysninger om ændringer i sine forhold, der kan have betydning for den fortsatte ret til ydelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandling af sager om ydelser efter kapitel 4-6 give udlændingen skriftlig underretning om pligten til at give oplysninger efter stk. 1 og 2 om, hvilke typer af ændringer i den pågældendes forhold der kan have betydning for hjælpen, og som udlændingen efter stk. 2 har pligt til at oplyse om, og om konsekvenserne af, at der ikke oplyses om ændringerne. 50. Kommunalbestyrelsen kan med udlændingens samtykke forlange, at personer og myndigheder m.v., der har kendskab til forholdene, giver oplysninger, der må anses for nødvendige ved behandling af sager om ydelser efter kapitel 4-6. Det gælder også oplysninger om udlændinges rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse indhente læge- og sygehusjournaler. Stk. 2. Kan udlændingens samtykke ikke opnås, kan oplysningerne indhentes uden samtykke. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal oplyse udlændingen om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og om konsekvenserne af, at udlændingen ikke vil medvirke til at indhente oplysninger. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan begære optaget forhør efter retsplejelovens 1018 med henblik på indhentning af oplysninger som nævnt i stk. 1. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører, kræve at få oplysninger om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne. Oplysningerne kan indhentes som led i behandlingen af en enkelt sag eller som led i en generel søgning til brug for kontrol. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om ydelser efter kapitel 4-6, af sager om opfølgning på integrationskontrakter efter 20 og af sager om finansiering og resultattilskud m.v. efter kapitel 9 få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister Udlændingeservice meddeler uden udlændingens samtykke i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse navn, personlige data og opholdsgrundlag til den kommunalbestyrelse, som integrationsansvaret påhviler. Stk. 2. Udlændingeservice kan med udlændingens samtykke videregive andre oplysninger om den pågældende, herunder oplysninger om udlændingens rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til den kommunalbestyrelse, som integrationsansvaret påhviler, når det må antages, at oplysningerne har væsentlig betydning for kommunalbestyrelsens varetagelse af integrationsansvaret. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives uden samtykke. Er der tale om oplysninger om den pågældendes rent private forhold, kan videregivelse alene ske i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens 28, stk a. En kommunalbestyrelse, der er bemyndiget i medfør af 5, stk. 2, kan til brug for kommunalbestyrelsens varetagelse af de bemyndigede opgaver afkræve den delegerende kommunalbestyrelse de oplysninger, der er nødvendige herfor. Stk. 2. En kommunalbestyrelse, der har bemyndiget en anden kommunalbestyrelse i medfør af 5, stk. 2, kan til brug for kommunalbestyrelsens behandling af en sag afkræve den bemyndigede kommunalbestyrelse oplysninger, som er tilgået denne som følge af bemyndigelsen. Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der er bemyndiget i medfør af 5, stk. 2, kan til brug for kommunalbestyrelsens varetagelse af de bemyndigede opgaver indhente de samme oplysninger fra offentlige myndigheder og private, som ifølge lovgivningen ville kunne indhentes af den delegerende kommunalbestyrelse, hvis denne havde behandlet sagen. 51 b. Flytter en udlænding inden introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 6, til en anden kommune, videregiver kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen uden udlændingens samtykke oplysninger om udlændingens navn, opholdsgrundlag og andre personlige data til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen videregiver i den i stk. 1 nævnte situation endvidere uden udlændingens samtykke oplysningerne fra udlændingens integrationskontrakt, jf. 19, stk. 1, og kopi af den underskrevne erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det dan-

17 20. august Nr ske samfund, jf. 19, stk. 1, 3. pkt., til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen. Har kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen i forbindelse med en udlændings flytning til kommunen modtaget de i 1. pkt. nævnte oplysninger fra en kommune, hvori udlændingen tidligere har haft bopæl eller ophold, videregiver kommunalbestyrelsen tillige disse oplysninger til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen skal i den i stk. 1 nævnte situation endvidere vurdere, om andre oplysninger vedrørende udlændingen end de i stk. 1 og 2 nævnte vil være af væsentlig betydning for udlændingens integrationsforløb og derfor bør videregives til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen med henblik på dennes varetagelse af integrationsansvaret for udlændingen. Oplysningerne kan videregives med udlændingens samtykke. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives uden udlændingens samtykke, hvis oplysningerne vurderes at være nødvendige for tilflytningskommunens kommunalbestyrelses varetagelse af integrationsansvaret for udlændingen. 51 c. Andre aktører, der af kommunalbestyrelsen, jf. 5, stk. 3, er bemyndiget til helt eller delvis at forestå opgaver og træffe afgørelser vedrørende integrationsprogrammer for udlændinge, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis udlændingen ikke møder til samtaler eller ikke deltager i tilbud i medfør af integrationsprogrammet. Stk. 2. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler for indholdet af underretningerne, hvornår disse skal afgives og den måde, hvorpå anden aktør skal underrette kommunalbestyrelsen. 52. (Ophævet) Kapitel 11 Klageregler 53. Udlændingeservices bestemmelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af integrationsloven, jf. 2, stk. 6, om landstallet, jf. 6, om regions- og kommunekvoter, jf. 7 og 8, om visitering, jf. 10 og 11, og om anvisning af boliger, jf. 15, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for beskæftigelsesankenævnet, jf. kapitel 8 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afgørelser om boligplacering af flygtninge efter lovens kapitel 3 og afgørelser om hjælp efter lovens kan dog indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsens afgørelse om udpegning af medlemmer af integrationsrådet, jf. 42, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse efter bemyndigelse i medfør af 5, stk. 2, kan ikke påklages til den delegerende kommunalbestyrelse. Stk. 4. Klage over afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af 5, stk. 2, kan indbringes for det nævn, der er klageinstans i forhold til den delegerende kommunalbestyrelses afgørelser, jf. stk. 2. Stk. 5. Det sociale nævns og beskæftigelsesankenævnets afgørelser efter stk. 2, 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog efter reglerne i kapitel 9 a og 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning. 54. (Ophævet) 55. (Ophævet) 56. (Ophævet) Kapitel 12 Definitioner 57. Meddeles en udlænding med opholdstilladelse, der er omfattet af 2, stk. 2-4, efterfølgende opholdstilladelse på andet grundlag, har de i denne lov fastsatte bestemmelser virkning fra den første opholdstilladelse. Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. 58. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk Stk. 2. 6, 7, 8 og 9 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 3. Lovens kapitler 3-6, 9 og 10 gælder ikke for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar Stk , nr. 2-6, træder i kraft den 1. juli 1998 og har virkning fra og med tilskudsåret Stk. 5. Integrationsrådene afholder tidligst den 1. juli 1999 valg til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, som herefter afholder valg til Rådet for Etniske Minoriteter. Er der den 1. juli 1999 ikke oprettet 14 integrationsråd, afholdes valget, når dette er tilfældet. Funktionsperioden for repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Rådet for Etniske Minoriteter følger herefter den kommunale valgperiode. 59. (Udeladt). 60. (Udeladt). 61. (Udeladt). 62. (Udeladt). 63. (Udeladt). 64. (Udeladt). 65. (Udeladt). 66. (Udeladt). 67. (Ophævet) 68. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

18 20. august Nr Lov nr. 353 af 2. juni 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 15 Loven træder i kraft den 1. januar ) Stk. 2. (udeladt). Lov nr. 394 af 2. juni 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999, jf. dog stk. 2. 2) Lov nr. 57 af 25. januar 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2000, jf. dog stk. 2. 3) Stk. 2. Integrationslovens 27 b som affattet ved denne lovs 1, nr. 10, træder i kraft den 1. marts Lov nr. 404 af 31. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 6 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 4) Lov nr. 424 af 31. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 6 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 5) (Udeladt). 7 Lov nr af 13. december 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2001, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ændringen af de beløb, der fremgår af 1, nr. 14 og 15, beregningen af den personlige tillægsprocent efter 1, nr. 11 og 19, og 2-4 træder i kraft den 1. januar ) Lov nr af 20. december 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 11 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar ) Stk. 4. (Udeladt). Lov nr af 20. december 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 2 Loven træder i kraft den 1. januar ) Lov nr. 145 af 25. marts 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 78 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog 79, stk. 1. 9) Lov nr. 361 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk ) Stk. 4. 2, nr. 1-8, har virkning for udlændinge, som kommunalbestyrelsen overtager ansvaret for, jf. integrationslovens 4, fra og med den 1. juli De udlændinge, som kommunalbestyrelsen overtager ansvaret for, jf. integrationslovens 4, før den 1. juli 2002, er omfattet af de hidtil gældende regler. 11) For udlændinge, der er omfattet af introduktionsprogrammet, og som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002, udgør grundtilskuddet efter 45, stk. 4, kr. pr. måned. Bestemmelserne i 2, nr. 9-12, træder først i kraft den 1. januar 2003.

19 20. august Nr Lov nr. 363 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 2 Loven træder i kraft den 1. juli ) Lov nr. 364 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli ) Stk. 2. For de udlændinge, der har fået udarbejdet en individuel handlingsplan inden lovens ikrafttræden, finder de hidtidige regler fortsat anvendelse. Udlændinge, der har fået udarbejdet en individuel handlingsplan, skal dog senest 3 måneder efter lovens ikrafttræden have tilbud om at få udarbejdet en individuel kontrakt. Lov nr. 365 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 8 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk ) Stk. 4. (Udeladt). Stk. 5. (Udeladt). Lov nr. 438 af 10. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 7 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk ) Stk. 2. 1, nr. 1-11, og 27, samt 2, 5 og 6 træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 5 og 6. 16) Stk. 4. (Udeladt). Stk. 5. 1, nr. 1-11, og 27, samt 2 gælder ikke for personer, der modtager introduktionsydelse, starthjælp eller kontanthjælp ved lovens ikrafttræden. Disse bevarer retten til hjælp efter de hidtil gældende regler, indtil udbetalingen har været afbrudt i mindst 1 måned. Ønsker disse personer efterfølgende at modtage hjælp som følge af ændring i deres forhold, vil de være omfattet af de ændrede regler. 17) Stk. 6. Kommunen kan træffe beslutning om, at en person, der har ansøgt om eller får forudbetalt hjælp, overgår fra forudbetalt hjælp til bagudbetalt hjælp, hvis den pågældendes ægtefælle modtager bagudbetalt hjælp. Tilsvarende gælder samlevende, hvis beregningen af kontanthjælp er afhængig af ægtefællens eller samleverens forhold. 18) Lov nr af 17. december 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk ) Stk. 2. De hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven gælder fortsat for forældre til børn, jf. 1, nr. 1, og 3, nr. 1, der er født inden lovens ikrafttræden, og for forældre til adoptivbørn, jf. 1, nr. 1, og 3, nr. 1, der er modtaget her i landet inden lovens ikrafttræden. Lov nr af 17. december 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar ) Stk. 2. Opgørelsen af perioder efter 25, 31 og 38 a som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs 1, nr. 2, 4, 5 og 11, sker med virkning fra den 1. januar 2003, således at perioder med kontanthjælp eller perioder uden kontanthjælp forud for denne dato ikke indgår i beregningen af perioderne. Stk som ændret ved denne lovs 1, nr. 7, har virkning for personer, der påbegynder eller har fået tilsagn om at påbegynde jobtræning hos en offentlig arbejdsgiver den 1. januar 2003 eller senere. Stk. 4. Afskaffelse af beskæftigelsestillægget for kontanthjælpsmodtagere efter 36, stk. 2, som ændret ved denne lovs 1, nr. 8, får virkning for personer, der påbegynder individuel jobtræning den 1. januar 2003 eller senere. Stk. 5. Afskaffelse af den særlige godtgørelse efter den hidtil gældende 38, stk. 2, som ophævet ved denne lovs 1, nr. 10, får virkning for personer, der påbegynder et aktiveringsforløb den 1. januar 2003 eller senere. Stk. 6. 1, nr. 2, 4, 5 og 13, finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens 4, før den 1. juli 2002, jf. 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. (Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.). Lov nr af 17. december 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 21) Stk. 2. For personer, hvis starthjælp eller introduktionsydelse er nedsat eller bortfaldet efter de hidtil gældende bestem-

20 20. august Nr melser i 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik eller 27, stk. 1, 2. pkt., i integrationsloven, har loven dog virkning fra den 1. juli 2002, i det omfang nedsættelsen eller bortfaldet er sket på grund af samliv med en kontanthjælpsmodtager. 4 1, nr. 2, og 2, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens 4, før den 1. juli 2002, jf. 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. (Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.). Lov nr af 17. december 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 6 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 2 og 3. 22) Stk. 2. Integrationslovens 2, stk. 4, som affattet ved denne lovs 1, nr. 1, 52, som ændret ved denne lovs 1, nr. 23, og 53, stk. 1, som ændret ved denne lovs 1, nr. 24, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 3. Integrationslovens 56, som ændret ved denne lovs 1, nr. 27, har virkning for udlændinge, som meddeles opholdstilladelse efter udlændingeloven efter den 1. januar Lov nr. 60 af 29. januar 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april ) Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er registreret som asylansøgere efter udlændingelovens 48 e, stk. 1. Lov nr. 417 af 10. juni 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 9 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli ) Stk. 2. Personer, som har fået tilsagn om eller har påbegyndt et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik, kan påbegynde eller gennemføre tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3 og 4. Kommunernes udgifter hertil refunderes efter de hidtil gældende regler. Stk. 3. Den øvre grænse for hjælp efter 25 b, som affattet ved denne lovs 1, nr. 22, har virkning fra 1. januar I beregningen af den øvre grænse indgår perioder med hjælp fra den 1. juli Stk. 4. Ved opgørelsen af perioden med kontanthjælp efter 25 f, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne lovs 1, nr. 22, medregnes perioder med kontanthjælp før 1. juli 2003 opgjort efter reglerne i 25, stk f, stk. 1, nr. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 22, finder tilsvarende anvendelse på personer, der i henhold til stk. 2 påbegynder eller gennemfører tilbud efter de hidtil gældende regler. Stk f, som affattet ved denne lovs 1, nr. 22, finder tilsvarende anvendelse i forhold til de udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens 4, før den 1. juli 2002, jf. 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. Stk. 6. Staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til behovsbestemte tillæg, jf. 25 f, stk. 3, som affattet ved denne lovs 1, nr. 22, til udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens 4, før den 1. juli 2002, jf. 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. Lov nr. 425 af 10. juni 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk ) Stk træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 23 b som affattet ved denne lovs 1, nr. 42, for så vidt angår virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, for ikrafttrædelsen af 23 c som affattet ved denne lovs 1, nr. 42, for så vidt angår ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, og for ikrafttrædelsen af 24 a, stk. 2, om tilskud til udgifter i forbindelse med en mentorfunktion til en udlænding, der ansættes uden løntilskud. Stk. 4. Integrationslovens 23 b, stk. 6, som affattet ved denne lovs 1, nr. 42, har kun virkning for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for efter den 1. juli Bestemmelsen finder dog anvendelse for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 1. juli 2002, og som er gift eller samlevende med en udlænding, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for efter den 1. juli Stk. 5. (Udeladt). Lov nr af 19. december 2003 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 6 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 26)

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark 1 af 42 24-01-2008 11:21 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver Kapitel 3 Boligplacering af flygtninge Kapitel 4 Introduktionsprogrammet Kapitel 5 Introduktionsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark LBK nr 902 af 31/07/2006 (Integrationsloven) Offentliggørelsesdato: 08-09-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften LOV nr 523 af 24/06/2005 12 LOV nr

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Udkast (ny bekendtgørelse)

Udkast (ny bekendtgørelse) Udkast (ny bekendtgørelse) Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land I medfør af 10, stk. 7, i lov om kontantydelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven 1 af 20 24-01-2008 11:28 Den fulde tekst Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5,

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.) LOV nr 483 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0007287 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 438 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-961-0017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«.

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«. Gældende formulering Lovforslaget 1 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014,

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til Udkast 5. april 2016 Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge,

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1008 af 30/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, lov

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 497 af 03/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/03736 Senere ændringer til

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene.

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene. Forord I det daglige arbejde i koordinationsudvalgene er det ofte vanskeligt som arbejdsgiverrepræsentant at afgøre, hvordan arbejdsgivernes interesser og målsætninger helt konkret kan fremmes i forhold

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere