Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og. om introduktionsprogrammet efter integrationsloven"

Transkript

1 1 af :28 Den fulde tekst Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, som ændret ved 1 i lov nr. 243 af 27. marts 2006, fastsættes: Kapitel 1 Formål med integrationskontrakten 1. Formålet med integrationskontrakten er at sikre kvaliteten af den enkelte udlændings introduktionsprogram ved, at kommunalbestyrelsen på et så tidligt tidspunkt som muligt i samarbejde med udlændingen fastlægger et konkret og individuelt forløb for udlændingens introduktionsperiode. Formålet er endvidere at sikre kvaliteten af den beskæftigelsesrettede indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for ledige udlændinge efter udløbet af introduktionsperioden, jf. 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 2. For udlændinge, der modtager introduktionsydelse, skal integrationskontrakten være rettet mod, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller en uddannelse, som hurtigt vil kunne bringe udlændingen i ordinær beskæftigelse eller øge udlændingens mulighed herfor. Tilsvarende gælder, hvis udlændingen modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. For udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, skal kontrakten ligeledes være rettet mod, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller en uddannelse, som hurtigt vil kunne bringe udlændingen i ordinær beskæftigelse eller øge udlændingens mulighed herfor, hvis udlændingen ønsker dette. 3. Integrationskontrakten skal medvirke til at fastholde og understrege såvel kommunalbestyrelsens som den enkelte udlændings ansvar og pligter i forbindelse med udlændingens integration i det danske samfund, herunder udlændingens ansvar for hurtigst muligt at blive selvforsørgende gennem beskæftigelse. Kapitel 2 Kontraktens udarbejdelse og indgåelse

2 2 af :28 4. Integrationskontrakten indgås skriftligt og underskrives af kommunalbestyrelsen og udlændingen. Hvis udlændingen af fysiske grunde ikke er i stand til at underskrive kontrakten, men forstår indholdet heraf, markeres udlændingens accept af kontrakten på anden vis. Hvis udlændingen er handicappet på en sådan måde eller lider af en psykisk sygdom, der bevirker, at den pågældende ikke forstår betydningen af kontrakten, skal kommunalbestyrelsen anføre dette i kontrakten som begrundelse for manglende underskrift. 5. Integrationskontrakten skal være indgået inden en måned efter, at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. integrationslovens 19, stk. 1. I det omfang det ikke er muligt inden for en måned at foretage en fuldstændig afklaring af udlændingens færdigheder, forudsætninger og behov, jf. 8, skal integrationskontrakten alene beskrive de aktiviteter, der kan iværksættes på det foreliggende grundlag, samt en målsætning for, hvordan en endelig afklaring skal foretages, og hvornår afklaringen skal foreligge. Vil det ikke som følge af den pågældende udlændings personlige forhold være hensigtsmæssigt inden for en måned at indgå en integrationskontrakt med nærmere fastlæggelse af indholdet af og målet for et introduktionsprogram, kan kontrakten bestå af en konstatering af dette samt en målsætning for, hvornår udlændingen skal påbegynde sin deltagelse i et introduktionsprogram, og for, hvordan programmet skal forløbe, når mulighederne herfor er til stede. Stk. 4. Personlige forhold som nævnt i stk. 3 kan være sådanne ganske særlige grunde, der gør, at kommunalbestyrelsen helt kan undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i et introduktionsprogram eller udskyde udlændingens deltagelse heri, jf. integrationslovens 21, stk. 3, og 23, stk. 4. Dette kan være tilfældet, hvis udlændingen på grund af fysisk eller psykisk handicap, torturoplevelser eller stærke traumer eller lignende ikke er i stand til at deltage i introduktionsprogrammet med udbytte. Stk. 5. For flygtninge kan integrationskontrakten indgås, før kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil Udlændingestyrelsen har visiteret flygtningen, overtager ansvaret for den pågældende, jf. integrationslovens 19, stk Integrationskontrakten gælder indtil det tidspunkt, hvor udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. integrationslovens 19, stk I forbindelse med udarbejdelsen af integrationskontrakten skal kommunalbestyrelsen inddrage den relevante udbyder af danskuddannelse med henblik på at sikre, at udlændingen indplaceres på det niveau for danskuddannelse, der svarer til den pågældendes aktuelle færdigheder. Der skal arbejdes efter fælles mål med henblik på at sikre sammenhængen, herunder den tidsmæssige sammenhæng, med de øvrige dele af udlændingens introduktionsprogram. Kommunalbestyrelsen skal efter behov inddrage Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) og uddannelsesinstitutioner samt organisationer og virksomheder m.v., der forestår aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af introduktionsprogrammer med henblik på at sikre, at udlændingens introduktionsprogram bliver så sammenhængende, målrettet og effektivt som muligt.

3 3 af :28 8. For udlændinge, der modtager introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen, inden integrationskontrakten indgås, foretage en samlet vurdering af udlændingens situation med henblik på at fastlægge den pågældendes aktuelle færdigheder, forudsætninger og behov. I denne vurdering skal kommunalbestyrelsen blandt andet inddrage udlændingens tidligere uddannelse og beskæftigelse samt udlændingens familiemæssige og sociale baggrund. Ved vurderingen skal kommunalbestyrelsen endvidere tage stilling til, om udlændingen alene har ledighed som problem og dermed skal tilmeldes arbejdsformidlingen. Ved tilmelding til arbejdsformidlingen skal udlændingen snarest muligt og senest en måned efter tilmeldingen lægge en beskrivelse af den pågældendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund ind i Beskæftigelsesministeriets database (Job- og CV-bank), jf. integrationslovens 25 a, stk. 4. Stk. 4. For udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen, inden integrationskontrakten indgås, foretage en vurdering efter stk. 1, såfremt udlændingen ønsker at opnå beskæftigelse, jf. 2, stk. 2. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan overlade vurderingen af udlændingens kompetencer til andre, jf. integrationslovens Integrationskontrakten udarbejdes i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen. Indholdet af integrationskontrakten skal drøftes med udlændingen. Det skal i den forbindelse drøftes, hvilke mål og delmål der skal opstilles, samt hvilke aktiviteter og hvilket tidsmæssigt forhold mellem aktiviteterne der bedst øger den pågældendes muligheder for hurtigst muligt at opnå de opstillede mål. Der skal tages hensyn til udlændingens ønsker i det omfang, disse er realistiske i forhold til den pågældendes færdigheder, forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet på en sådan måde, at der tages hensyn til den enkelte udlændings særlige behov, herunder særlige behandlingsbehov eller behov som følge af handicap. 10. Kan der ikke mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen opnås enighed om integrationskontraktens indhold, fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af den enkelte udlændings kontrakt, jf. integrationslovens 19, stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for det sociale nævn, jf. integrationslovens 53, stk Udlændingen skal samtidig med udarbejdelse og underskrivelse af integrationskontrakten underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. integrationslovens 19, stk stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 3 Kontraktens indhold og opfølgning inden for introduktionsperioden, jf. integrationslovens 16 stk Integrationskontrakten skal beskrive udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opfyldes. Af kontrakten skal det fremgå, i hvilket omfang udlændingen skal gives

4 4 af :28 tilbud i medfør af introduktionsprogrammet, jf. integrationslovens 16, stk. 2, herunder danskuddannelse, jf. integrationslovens 21 og 22, og tilbud efter integrationslovens 23, samt det nærmere indhold heraf, herunder hvordan forholdet og sammenhængen mellem danskuddannelse og tilbud efter 23, skal være. Har kommunalbestyrelsen efter integrationslovens 16, stk. 7, givet udlændingen tilbud om revalidering eller fleksjob, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beskrives visitationsgrundlaget i kontrakten. Er udlændingen meddelt uddannelsespålæg efter integrationslovens 16 a, skal dette fremgå af kontrakten. 13. Kommunalbestyrelsen og udlændingen har pligt til at opfylde integrationskontrakten. Kan kommunalbestyrelsen ikke opfylde integrationskontrakten, skal kommunalbestyrelsen tilbyde udlændingen deltagelse i en anden aktivitet, der så vidt muligt svarer til den oprindeligt aftalte aktivitet. Af integrationskontrakten skal det fremgå, at udlændingen kan klage over kommunalbestyrelsens manglende overholdelse af kontrakten til det sociale nævn, jf. integrationslovens 53, stk Af integrationskontrakten skal det fremgå, hvilke sanktioner der efter lovgivningen gælder over for udlændingen, hvis udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod arbejde, eller hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra eller afviser en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i kontrakten, jf. integrationslovens 19, stk. 5. Af integrationskontrakten skal det tillige fremgå, hvilken betydning manglende opfyldelse af kontrakten kan få for udlændingens mulighed for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. 15. Kommunalbestyrelsen skal løbende påse, at integrationskontrakten overholdes. Kommunalbestyrelsen skal løbende efter behov og, indtil de i kontrakten aftalte eller fastsatte mål er opfyldt, mindst hver tredje måned foretage opfølgning på kontraktens indhold og målsætning i forhold til den pågældende udlændings aktuelle færdigheder, forudsætninger og behov, jf. integrationslovens 20, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opfølgningen vurdere, om den pågældende skal tilmeldes arbejdsformidlingen. For udlændinge, der kun har ledighed som problem, og som er tilmeldt arbejdsformidlingen, skal kommunalbestyrelsen påse, at de formidlingsrelevante oplysninger, der er indlagt i Beskæftigelsesministeriets database (Job- og CV-bank), ajourføres, såfremt der er behov herfor. For udlændinge, der modtager introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen påse, at udlændingen fortsat opfylder betingelserne for at modtage introduktionsydelse. Stk. 4. For udlændinge, der ansøger om eller modtager introduktionsydelse, og som er sygemeldte, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der er behov for at udarbejde en sygeopfølgningsplan, jf. integrationslovens 20 a. Opfølgning på en sygeopfølgningsplan skal ske som led i opfølgningen på udlændingens integrationskontrakt. Stk. 5. Konstaterer kommunalbestyrelsen i forbindelse med opfølgningen, at udlændingen ikke tilegner sig det danske sprog systematisk og målrettet, jf. 4, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal kommunalbestyrelsen give den pågældende

5 5 af :28 meddelelse om de mulige konsekvenser af manglende dansktilegnelse, jf. stk. 5. Dette gælder, uanset om udlændingen modtager tilbud om danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Stk. 6. Det skal fremgå af udlændingens integrationskontrakt, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med meddelelse efter stk. 4, har vejledt udlændingen om, 1) vigtigheden af at tilegne sig det danske sprog for den pågældendes mulighed for at kunne begå sig i det danske samfund, 2) at meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, medmindre særlige grunde taler derimod, er betinget af, at udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram eller et forløb, der kan sidestilles hermed, og har bestået en danskprøve, jf. udlændingelovens 11, stk. 9, nr. 1 og 3, 3) at bestået danskprøve og en særlig indfødsretsprøve er en betingelse for meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation, jf. 6 i lov om dansk indfødsret 1), og 4) at det er muligt at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter fem, eller hvis ganske særlige grunde taler derfor, efter tre års lovligt ophold her i landet, hvis udlændingen har opnået en væsentlig tilknytning til det danske samfund, herunder til det danske arbejdsmarked, og i øvrigt opfylder betingelserne efter udlændingelovens 11, stk. 4 og 5. Stk. 7. Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, eller 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, skal det endvidere fremgå af kontrakten, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med meddelelse efter stk. 4 har vejledt udlændingen om, at økonomisk sikkerhed, der er stillet efter udlændingelovens 9, stk. 4, 1. pkt., kan nedsættes med halvdelen af det beløb, der er stillet sikkerhed for, når udlændingen har bestået en afsluttende prøve i dansk, jf. 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller modtaget bevis for aktiv deltagelse ved uddannelsens afslutning, jf. 5, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. udlændingelovens 9, stk. 4, 2. pkt. Stk. 8. Opfølgningen, herunder meddelelse om de mulige konsekvenser af manglende dansktilegnelse, jf. stk. 4-6, skal ske ved en individuel samtale med udlændingen, medmindre kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at foretage opfølgningen telefonisk, digitalt, ved brev eller på anden måde. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan for grupper af udlændinge, hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte retningslinjer for, at der i stedet for afholdelse af en samtale kan være anden form for kontakt. Der kan være tale om udlændinge, der modtager behandling på rehabiliteringscenter eller er indlagt på sygehus. 16. Integrationskontrakten skal revideres, hvis det viser sig, at der er behov herfor, herunder hvis udlændingens færdigheder og forudsætninger ikke har været tilstrækkeligt afklaret, eller hvis udlændingen ikke har haft mulighed for at opfylde kontrakten. Kontrakten kan endvidere revideres, hvis arbejdsmarkedets behov ændrer sig. Ændring af integrationskontrakten sker ved påtegning af den oprindelige kontrakt med underskrift af såvel kommunalbestyrelsen som den pågældende udlænding. 17. Der skal foretages opfølgning på integrationskontrakten, hvis udlændingen flytter til en anden kommune, og kommunalbestyrelsen i denne kommune overtager ansvaret for den pågældende udlænding. 18. Kommunalbestyrelsen udarbejder efter integrationslovens 18 a en status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet.

6 6 af :28 Kapitel 4 Tilbudsmuligheder i introduktionsperioden 19. Til udlændinge, der efter integrationslovens 25 er berettiget til introduktionsydelse, skal kommunalbestyrelsen give tilbud, jf. kapitel 5-7. Tilbuddene skal sammen med danskuddannelse indgå som led i udlændingens generelle introduktion til det danske samfund, herunder det danske arbejdsmarked. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at give en udlænding tilbud, hvis ganske særlige grunde taler derfor, herunder hvis en udlænding på grund af alder, fysisk eller psykisk handicappede, torturoplevelser eller stærke traumer ikke er i stand til at deltage i tilbud, jf. integrationslovens 23, stk Til udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse, kan kommunalbestyrelsen som led i den pågældendes introduktionsprogram give tilbud om virksomhedspraktik i medfør af integrationslovens 23 b, og ansættelse med løntilskud i medfør af integrationslovens 23 c, jf. integrationslovens 23, stk. 5. Udlændingen skal samtidig tilmeldes arbejdsformidlingen. 8, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. 21. Tilbuddene fastlægges i integrationskontrakten, jf. integrationslovens 19. Tidspunktet for påbegyndelse af tilbud fastsættes så vidt muligt i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten. Tilbuddene skal tilrettelægges på en sådan måde, at de tidsmæssigt og geografisk kan kombineres med den enkelte udlændings deltagelse i danskuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med den enkelte udlænding ved den nærmere tilrettelæggelse af tilbuddene. Hvis andre end kommunalbestyrelsen forestår gennemførelsen af aktiviteten, skal den pågældende myndighed, organisation eller virksomhed inddrages i tilrettelæggelsen. Erstatning ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik 22. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik, jf. 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse, når en udlænding deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering efter integrationslovens 23 a, jf. kapitel 5, samt tilbud om virksomhedspraktik efter integrationslovens 23 b, jf. kapitel 6, jf. integrationslovens 23, stk. 7. Kapitel 5 Vejledning og opkvalificering 23. Tilbud om vejledning og opkvalificering, herunder fagspecifik danskundervisning, efter integrationslovens 23 a skal udvikle eller afdække udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Tilbud kan endvidere gives med henblik på, at udlændingen opnår samfundsmæssig forståelse.

7 7 af :28 Tilbud gives ud fra en vurdering af, hvad der kan bringe udlændingen hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet og samtidig fastholde den pågældende i varig beskæftigelse. Det er en betingelse for at give længerevarende tilbud om vejledning og opkvalificering, at der ikke er rimelig udsigt til, at udlændingen opnår ordinær beskæftigelse i tilbudsperioden. Stk. 4. Tilbud efter integrationslovens 23 a omfatter ikke undervisning i medfør af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. Korte vejlednings- og afklaringsforløb efter integrationslovens 23 a, stk. 1, nr. 1, er kortvarige forløb, der har til formål at skabe klarhed over en udlændings uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder med henblik på den videre tilrettelæggelse af den pågældendes introduktionsprogram. 25. Særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb efter integrationslovens 23 a, stk. 1, nr. 2, er projekter rettet mod særlige målgrupper eller forløb, der ikke kan rummes inden for de ordinære uddannelsesprogrammer. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb kan sammenlagt have en varighed på højest tre måneder, og hver enkelt praktikperiode kan højest have en varighed på en måned. I praktikperioden finder 29, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Fagspecifik danskundervisning er danskundervisning, der har til formål at opkvalificere udlændingens ordforråd i forhold til et snævert fagligt område. 26. Ordinære uddannelsesforløb efter integrationslovens 23 a, stk. 1, nr. 3, er forløb, der udbydes som et på forhånd defineret og samlet uddannelsesforløb, og hvor udlændingen optages på ordinære vilkår. Det er en betingelse for at give tilbud om ordinær uddannelse, at uddannelsen ikke berettiger til Statens Uddannelsesstøtte (SU), jf. dog integrationslovens 23 a, stk Særlige opkvalificerende forløb efter integrationslovens 23 a, stk. 1, nr. 4, er uddannelsesaktiviteter udbudt af private eller offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner af sammenlagt op til tre måneders varighed. Det særlige opkvalificerende forløb af tre måneders varighed kan afbrydes af perioder med tilbud om ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik. Forløbet skal dog senest være afsluttet seks måneder efter dets påbegyndelse. Kommunalbestyrelsen kan kun tilbyde forløb, der er specielt tilrettelagt med henblik på hurtig opkvalificering til arbejdsmarkedet, og forløbet kan kun tilbydes, hvis der er en realistisk mulighed for, at udlændingen ved at gennemføre forløbet kan opnå ordinær ansættelse inden for den pågældendes uddannelses- eller erhvervsområde. Særlige opkvalificerende forløb kan tilbydes udlændinge med en uddannelse på et niveau svarende til en dansk mellemlang eller lang videregående uddannelse. Stk. 4. En udlænding kan kun modtage tilbud om særligt opkvalificerende forløb én gang i løbet af sit introduktionsprogram. Kapitel 6

8 8 af :28 Virksomhedspraktik 28. Udlændinge, der har et opkvalificerings- eller erhvervsafklaringsbehov, som kan tilgodeses ved en placering på en virksomhed, kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed, jf. integrationslovens 23 b. Det er en betingelse for at give tilbud om virksomhedspraktik, at udlændingen kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår, herunder ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer, eller ansættelse med løntilskud. 29. Udlændinge i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst, herunder ved kutyme, sædvane eller praksis. Udlændinge i virksomhedspraktik er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., jf. integrationslovens 23 b, stk. 3. Under tilbud om virksomhedspraktik er virksomheden ansvarlig for den daglige instruktion, og udlændingen kan varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. 30. Når en udlænding i virksomhedspraktik er fraværende på grund af sygdom, skal den pågældende den første sygedag give kommunalbestyrelsen og virksomheden meddelelse herom. 31. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe, at en friperiode efter integrationslovens 24 lægges efter aftale med udlændingen og virksomheden. Varighed og omfang 32. K ommunalbestyrelsen og virksomheden aftaler efter reglerne i integrationslovens 23 b formålet med, indholdet i samt varigheden og omfanget af praktikopholdet. Deltagelse i virksomhedspraktik skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. 33. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opfølgningen på udlændingens kontrakt, jf. integrationslovens 20, tage stilling til, om betingelserne for tilbuddet fortsat er opfyldt, eller om der er behov for et andet tilbud for at sikre den kortest mulige vej til ordinær beskæftigelse. Beskæftigelsestillæg 34. Udlændinge, der er i virksomhedspraktik, modtager ud over introduktionsydelse et beskæftigelsestillæg på 12,70 kr. pr. time. Dette gælder dog ikke udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens 4, før den 1. juli 2002, medmindre den pågældende udlænding er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse

9 9 af :28 svarende til starthjælp. Beskæftigelsestillægget udbetales uafhængigt af retten til introduktionsydelse. Udlændinge, der deltager i tilbud i medfør af integrationslovens 23, stk. 5, modtager ikke beskæftigelsestillæg. Forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v. 35. Reglerne i 48 og 49 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v. samt de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af 50 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 20 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats om kommunens underretning af koordinationsudvalget, finder tilsvarende anvendelse over for udlændinge, der tilbydes virksomhedspraktik. Kapitel 7 Ansættelse med løntilskud 36. Udlændinge kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere, jf. integrationslovens 23 c. Ved offentlige arbejdsgivere forstås 1) kommuner, amtskommuner og kommunale fællesskaber, 2) statsinstitutioner og 3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 % af offentlige tilskud. 37. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet. 38. Når en udlænding i ansættelse med løntilskud er fraværende på grund af sygdom, skal den pågældende på den første sygedag give arbejdsgiveren meddelelse herom. Arbejdsgiveren skal vurdere, om sygemeldingen giver anledning til at give kommunalbestyrelsen meddelelse om fraværet. Ved denne vurdering indgår omfanget og hyppigheden af udlændingens eventuelle tidligere sygemeldinger. 39. En ansættelse med løntilskud kan ikke gives ud over et år. Kommunalbestyrelsen kan dog afgive nyt tilbud om ansættelse med løntilskud, såfremt tilbuddet medvirker til, at udlændingen bringes nærmere ordinær beskæftigelse. Løn og arbejdsvilkår, merbeskæftigelse, løntilskud m.v , 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår, 60 og 61 om merbeskæftigelse m.v. og om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en udlænding i en virksomhed, der ejes af dennes

10 10 af :28 ægtefælle, registrerede partner eller samlever, jf. integrationslovens 23 c, stk. 3, og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats udstedt i medfør af 68 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 8 Mentor 41. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads eller til en uddannelse for udlændinge, der deltager i tilbud efter integrationslovens 23 a-c, kan der ydes støtte til en mentorfunktion, jf. integrationslovens 23 d. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden henholdsvis på uddannelsesinstitutionen. På uddannelsesinstitutionen og i mindre virksomheder kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent. Ved mindre virksomheder forstås virksomheder med op til ca. 10 ansatte. 42. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan deltage i tilbuddet. Det er en betingelse for bevilling af støtte til frikøb af en medarbejder til mentorfunktion, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. 43. Støtte til arbejdsgiveren skal medgå til at dække omkostningerne for virksomheden henholdsvis uddannelsesinstitutionen ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller til honorar til den eksterne konsulent. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos udlændingen, der er under oplæring eller optræning, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med arbejdsgiveren. 44. Med henblik på at forbedre medarbejderens mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse af medarbejderen. Der kan ikke gives tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af, at den pågældende mentor deltager i uddannelse. 45. Støtte til en mentorfunktion, herunder til køb af uddannelse, bevilges som tilskud til en arbejdsgiver henholdsvis uddannelsesinstitution på baggrund af arbejdsgiverens eller uddannelsesinstitutionens ansøgning herom til kommunalbestyrelsen. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuelt køb af uddannelse af medarbejderen. Kapitel 9 Tilbud til udlændinge, der ansættes eller er ansat i ordinær beskæftigelse Opkvalificering ved ansættelse

11 11 af : Kommunalbestyrelsen kan tilbyde udlændinge, der ansættes eller er ansat uden løntilskud, herunder udlændinge, der ansættes efter særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer, tilskud til udgifter til opkvalificering af udlændingen, jf. integrationslovens 24 a, stk. 1. Forløbet tilrettelægges efter nærmere aftale mellem kommunalbestyrelsen, virksomheden og den pågældende udlænding. Det er en betingelse for at give tilskud til opkvalificering, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren almindeligvis forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver. Stk. 4. Uddannelsesaktiviteten skal sammen med beskæftigelsen gennemsnitligt udgøre mindst 37 timer om ugen inden for et tilskudskvartal. Stk. 5. Tilskud til udgifter ved opkvalificering bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til kommunalbestyrelsen. Tilskuddet udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter. Tilskud til udgifter til en mentorfunktion 47. Med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for udlændinge, der ansættes uden løntilskud, kan der ydes støtte til en mentorfunktion, jf. integrationslovens 24 a, stk. 2. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at udlændingen kan opnå ansættelse uden løntilskud, herunder ansættelse efter særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer. Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden. I mindre virksomheder kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent. Ved mindre virksomheder forstås virksomheder med op til ca. 10 ansatte. Stk , stk. 2, 43, stk. 2, og 44 og 45 finder tilsvarende anvendelse. Tilskud til udgifter til hjælpemidler 48. Kommunalbestyrelsen kan give tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til udlændinge, der er ansat eller ansættes uden løntilskud, jf. integrationslovens 24 a, stk. 3. Det er en betingelse for at give tilskud til hjælpemidler, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at hjælpemidlerne ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen. Tilskud til hjælpemidler bevilges på baggrund af ansøgning herom til kommunalbestyrelsen. Tilskuddet udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter. Kapitel 10 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

12 12 af : Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006, jf. dog stk. 3 og 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 22. november 2005 om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven, jf. dog stk. 3, 2. pkt. For udlændinge, der skal have udarbejdet en integrationskontrakt inden for introduktionsperioden, jf. 3, stk. 2 og 3, i lov nr. 243 af 27. marts 2006, finder bekendtgørelsens 5 og 7 ikke anvendelse. Bekendtgørelse nr af 22. november 2005 om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven gælder fortsat for udlændinge, der inden den 1. april 2006 har fået udarbejdet en individuel kontrakt efter 19, stk. 1 i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, indtil de pågældende får udarbejdet en integrationskontrakt. Stk. 4. For udlændinge, der skal have udarbejdet en integrationskontrakt efter introduktionsperiodens udløb, jf. 3, stk. 4, i lov nr. 243 af 27. marts 2006, finder bekendtgørelsens 5 og 7-10 og kapitel 3-9 ikke anvendelse. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 28. marts 2006 Rikke Hvilshøj /Susanne S. Clausen

13 13 af :28 Bilag 1 Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger m.v. Er omfattet af integrationsloven som: A. Flygtning m.v., jf. integrationslovens 54 B. Familiesammenført til en flygtning m.v., jf. integrationslovens 55 C. Familiesammenført til andre, jf. integrationslovens 56 II. Familiemæssige og sociale forhold Civilstand: Evt. ægtefælles eller samlevers beskæftigelse: Børn: Børnepasning: Forhold vedrørende familiens situation, der kan have betydning for introduktionsprogrammet: III. Forudsætninger Uddannelsesbaggrund: Grunduddannelse (folkeskole, ungdomsuddannelse):

14 14 af :28 Erhvervsuddannelse (faglig eller videregående uddannelse): Erhvervserfaring: Andre kompetencer (eksempelvis sprog): IV. Helbredsmæssige og andre forhold, der kan have betydning for introduktionsprogrammet Aktuel helbredstilstand: Er der igangsat/aftalt behandling, hvis behov herfor: Evt. andre forhold af betydning for introduktionsprogrammet: V. Kommunen tilbyder ikke deltagelse i danskuddannelse, jf. integrationslovens 21, stk. 3. Begrundelse: VI. Kommunen giver ikke tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, jf. integrationslovens 23, stk. 4. Begrundelse: Indsats efter integrationsloven VII. Målsætning om beskæftigelse eller uddannelse Overordnet mål: Delmål:

15 15 af :28 VIII. Introduktionsprogrammet Programmets indhold: Det kommende halve år: Det kommende år: På længere sigt: De aftalte aktiviteters nærmere indhold: Danskuddannelse (1, 2 eller 3): Modul (1-6): Aktive tilbud: Behov for kompetenceafklaring: IX. Opfølgning Der følges op på indholdet af denne integrationskontrakt senest den Der skal følges op på integrationskontrakten løbende efter behov og mindst hver tredje måned, indtil målene for kontrakten er opfyldt. Integrationskontrakten skal revideres, hvis der sker ændringer af betydning for det tilbudte introduktionsprogram, herunder hvis det viser sig, at deltagerens kompetencer ikke har været tilstrækkeligt afklaret, hvis deltageren ikke har haft mulighed for at opfylde integrationskontrakten, eller hvis arbejdsmarkedets behov ændrer sig. X. Manglende opfyldelse af integrationskontrakten Opfylder kommunalbestyrelsen ikke sin del af integrationskontrakten, kan kommunalbestyrelsens manglende opfyldelse påklages til det sociale nævn, jf. integrationslovens 53, stk. 2. Opfylder en deltager, som modtager introduktionsydelse, ikke eller delvist ikke integrationskontrakten ved at afvise at tage imod arbejde eller ved uden rimelig grund at afvise deltagelse i eller at udeblive fra en eller

16 16 af :28 flere dele af det tilbudte introduktionsprogram, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse eller ophør af deltagerens introduktionsydelse i overensstemmelse med integrationslovens 30 og 31. Opfylder en deltager, som ikke modtager introduktionsydelse, ikke de aftalte mål for den pågældendes danskuddannelse i integrationskontrakten, kan dette medføre udelukkelse fra deltagelse i undervisningen, jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 10. december 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Manglende deltagelse i introduktionsprogrammet uden rimelig grund kan endvidere betyde, at deltageren ikke vil kunne få meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 11, stk. 9. den kommunalbestyrelse forpligter sig herved til at stille det aftalte introduktionsprogram til rådighed for deltageren. forpligter sig herved til at deltage i det af kommunalbestyrelsen opstillede introduktionsprogram. Indholdet af integrationskontrakten kan af fraflytningskommunens kommunalbestyrelse uden samtykke videregives til en udlændings tilflytningskommunens kommunalbestyrelse, jf. integrationslovens 51 b, stk. 2. XI. Opfølgning på/ændringer i integrationskontraktens indhold for cpr. nr. Udbytte af det aftalte forløb i forhold til de opstillede mål: Danskuddannelse: Aktive tilbud: Er der givet meddelelse til udlændingen om konsekvenserne af manglende dansktilegnelse, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 4.

17 17 af :28 Ja Nej Har kommunalbestyrelsen i den forbindelse ydet udlændingen vejledning om vigtigheden af at tilegne sig det danske sprog for den pågældendes mulighed for at kunne begå sig i det danske samfund, om konsekvenserne af manglende dansktilegnelse for udlændingens mulighed for at få meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 11, stk. 9, og mulighed for at få meddelt dansk indfødsret, jf. 6 i lov om dansk indfødsret, om mulighederne for at blive meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter fem, eller hvis ganske særlige grunde taler derfor, efter tre års lovligt ophold her i landet, jf. udlændingelovens 11, stk. 4-6, og om muligheden for at få nedskrevet en økonomisk sikkerhed, der er stillet efter udlændingelovens 9, stk. 4. Ja Nej Ændringer i deltagerens situation: Ændrede familiemæssige og sociale forhold: Ændrede helbredsmæssige forhold: Ændrede forudsætninger: Ændringer i introduktionsprogrammet: Mål: Indhold: Sammensætning: den den XII. Status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet ved flytning fra kommunen

18 18 af :28 XIII. Status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet ved introduktionsperiodens udløb Kommunalbestyrelsen skal efter integrationslovens 18 a udarbejde en status, der bl.a. skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens udtalelse til Udlændingestyrelsen om, hvorvidt udlændingen har gennemført et tilbudt introduktionsprogram. Indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats XIV. I medfør af integrationskontrakten fastlægges følgende aktiviteter: 1. Aktiviteter som led i det individuelle kontaktforløb: Følgende er aftalt: Der henvises evt. til vedlagte bilag herom, som udgør en del af kontrakten. 2. Tilbud efter reglerne om udarbejdelse af jobplan: Følgende er aftalt: Der henvises evt. til vedlagte bilag herom, som udgør en del af kontrakten. XV. Manglende opfyldelse af integrationskontrakten Udlændinge omfattet af integrationskontrakten er forpligtet til at deltage i aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Opfylder udlændingen ikke eller delvist ikke integrationskontrakten ved uden rimelig grund at afvise at tage imod arbejde eller ved uden rimelig grund at afvise deltagelse i eller at udeblive fra en eller flere dele af de planlagte aktiviteter kan det få konsekvenser for den ydelse, som pågældende modtager. Udlændingen kan klage over en afgørelse truffet af enten AF eller kommunalbestyrelsen. Klager over afgørelser truffet af AF rettes til AF. Klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen rettes til det sociale nævn.

19 19 af :28 Manglende deltagelse i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan endvidere betyde, at udlændingen ikke vil kunne få meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 11, stk. 9, hvis udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere. den kommunalbestyrelse eller AF forpligter sig herved til at stille de aftalte aktiviteter til rådighed for deltageren. forpligter sig herved til at deltage i de med kommunalbestyrelsen henholdsvis AF aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationskontrakten kan af den tidligere opholdskommune eller AF-region uden samtykke sendes til den opholdskommune henholdsvis AF-region, som har ansvaret for indsatsen i forhold til udlændingen, jf. 31 a, stk. 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. XVI. Opfølgning Der følges op på indholdet af denne integrationskontrakt senest den Der skal som led i det individuelle kontaktforløb følges op på integrationskontrakten mindst hver tredje måned efter reglerne herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. XVII. Status for udlændingens deltagelse i fastlagte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Officielle noter 1) Et flertal i Folketinget har i henhold til grundlovens 44 fastsat retningslinjer for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, jf. cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om nye retningslinjer for naturalisation. Der henvises til 24 i retningslinjerne. Dispensation fra de gældende retningslinjer kan alene meddeles af Folketingets Indfødsretsudvalg. For udlændinge, der har ansøgt om dansk indfødsret før den 12. december 2005, finder cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse anvendelse. Der henvises til 25 i retningslinjerne. Bestået danskprøve er en betingelse for indfødsret for både udlændinge, der har ansøgt om indfødsret før og efter den 12. december 2005, mens alene udlændinge, der har ansøgt om indfødsret fra den 12. december 2005 skal bestå den særlige indfødsretsprøve dette gælder alle uanset opholdstid i Danmark og uanset, om der tidligere er ansøgt om (og afslået) indfødsret. Dispensationsbestemmelsen i 24, stk. 3, i de nye retningslinjer finder anvendelse

20 20 af :28 uanset tidspunktet for ansøgningens indgivelse. Endvidere er der aftalt en yderligere overgangsordning for ansøgere, som har bestået Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven ved prøveterminen november/december 2005, og som har indgivet ansøgning inden den 1. januar Disse ansøgere er tillige omfattet af retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002.

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 1208 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-9956 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark LBK nr 902 af 31/07/2006 (Integrationsloven) Offentliggørelsesdato: 08-09-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften LOV nr 523 af 24/06/2005 12 LOV nr

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark 1 af 42 24-01-2008 11:21 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål m.v. Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens opgaver Kapitel 3 Boligplacering af flygtninge Kapitel 4 Introduktionsprogrammet Kapitel 5 Introduktionsydelse

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«.

indsættes efter»kontanthjælp«:»eller uddannelseshjælp«. Gældende formulering Lovforslaget 1 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014, som ændret ved 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere