Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 16. januar 2008 Lokale: Lokale 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121 Dosisdispensering /122 Projekt "Et godt liv - også for mig" /123 Frigivelse af anlægsbevilling til servicearealer ved 30 ældreboliger på Nordens Allé/Tolstrupvej /124 Frigivelse af anlægsbevilling i forbindelse med anvendelse af bygningen Fasanvej 10, Brønderslev /125 Drøftelse af udkast til psykiatriplan samt høringssvar /126 Befordring til brugere af kommunikationsinstitutterne og økonomi til institutterne i /127 Orientering Lukkede sager: 08/128 Vurdering af fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet/pension 09/129 Ansøgning om forhøjelse af pension 10/130 Klager over afslag på pension 11/131 Orienteringssager vedrørende førtidspensionssager 12/132 Orientering

3 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 188 Åbne sager: 01/121 Dosisdispensering J.nr.: G01 / T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Dosisdispensering.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender at der tilføres sygeplejerskeområdet kr. svarende til 3 fuldtidsstillinger således at kommunen kan ændre praksis med hensyn til dosisdispensering. Dette er nødvendigt for at følge gældende regler og retningslinier fra Sundhedsstyrelsen, at der tilføres sygeplejeområdet kr. svarende til 1 fuldtidsstilling til at varetage opgaverne vedrørende medicinering hos borgere med misbrug, at det besluttes at borgerne selv skal betale for doseringsæsker (prisen er kr.). Der har været forskellig praksis i de to gamle kommuner. Finansiering Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår følgende finansieringsmuligheder A. reduktion af serviceniveauet på rengøring således at rengøringspakkerne A0 60 min/14. dag og A1 90min/14. dag reduceres med 15 min/14. dag. Dette giver en årlig besparelse på kr. dog ikke den fulde besparelse første år, B. reduktion i antallet af nattevagter på de små plejehjem til 1 pr. nat samt 1 springer mellem 2 små plejehjem. Dette giver en besparelse på kr. dog ikke den fulde besparelse første år på grund af opsigelsesvarsler. Overskuddet på kr. skal bruges til at indsætte en ekstra nattevagt ved behov. C. reduktion af serviceniveauet på personlig pleje svarende til timer/år. Dette kan gøres ved at reducere plejepakkerne B3 189 min/uge til B3 175 min/uge en reduktion med 2 min/dag B4 357 min/uge til B4 336 min/uge en reduktion med 3 min/dag B5 714 min/uge til B5 700 min/uge en reduktion med 2 min/dag B min/uge til B min/uge en reduktion med 2 min/dag. Denne reduktion vil øge presset på hjemmehjælperne, og det vil betyde, at der i udførelsen kan tages mindre hensyn til den enkelte. Der vil ske en forringelse i udførelsen, altså i omsorgen for den enkelte hjemmehjælpsmodtager.

4 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 189 Ældrerådet udtaler i møde den 7. januar 2008 følgende: Ældrerådet kan ikke anbefale, at der sker reduktioner på ydelsespakkerne på rengøring og personlig pleje, idet serviceniveauet på disse ydelser ikke er højere end hos nabokommunerne. Ældrerådet er af den opfattelse, at reduktioner på nattevagterne på plejehjemmene vil betyde en meget ringere service end tidligere og vil skabe unødig utryghed hos beboere, pårørende og hos medarbejderne. Det erindres, at kommunen ved indførelsen af dosisdispensering i sin tid var ret hurtigt ude med at inkassere en afledt besparelse på medarbejdersiden. Derfor står Ældrerådet nu uforstående overfor, at der så igen skal ske en reduktion, når det går den anden vej. Ældrerådet kan anbefale, at der fremover skabes ens praksis for doseringsæsker. Udtalelse fra Handicaprådet vil foreligge til mødet. Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har medio 2006 lavet ny vejledning om ordination og håndtering af lægemidler sygeplejefaglige optegnelser Disse vejledninger betyder, at Fagenheden er nødt til at ændre praksis med hensyn til dosisdispensering således, at et stort antal af de borgere, der i dag får dosisdispensering, i stedet skal have medicinen doseret af hjemmesygeplejen. Der er flere problemstillinger i forhold til de nye vejledninger, men den væsentligste er i vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler stk. 5.4, hvor der står 5.4. Dosisdispensering Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om der er indikation for dosisdispensering. Blandt andet skal patienten være stabilt medicineret, og det skal dreje sig om medicin, der kan dosisdispenseres. Hvis der skal gives mange præparater ved siden af dosisdispenseringen, skal lægen vurdere, om patienten egner sig til hertil. Oplysning om dosisdispensering skal fremgå af journalen. Patienten kan også selv anmode lægen eller apoteket om dosisdispensering. Ved akut ændring af patientens medicinering skal lægen sikre, at dette kan realiseres, om nødvendigt ved hjælp fra hjemmeplejen. Ved ordinationsændringer bør personalet gøre lægen opmærksom på, at patienten får dosisdispenseret medicin. Oplysning om dosisdispensering skal indgå i de sygeplejefaglige optegnelser. Også ved dosisdispensering skal der anvendes en oversigt over beboerens medicin (medicinliste eller eventuelt oversigtsbillede fra PEM), når plejepersoner medvirker ved medi-

5 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 190 cinadministrationen. Listen skal omfatte både den dosisdispenserede medicin og anden medicin, der ikke dosisdispenseres, som eksempelvis flydende medicin, stikpiller og p.n. medicin. Doseringskortet fra apoteket kan ikke anvendes som dokumentation af medicinordinationerne. Dette betyder, at hvis borgeren har delvis dosering eller hvis borgeren får hjælp til indtagelse af den dosispakkede medicin af hjemmehjælperen skal hjemmesygeplejen lave en medicinliste over alt den medicin, som borgeren får. Hjemmesygeplejen vil ikke være i stand til at lave en medicinliste over den dosispakkede medicin, da præparaterne skifter fra gang til gang afhængig af, hvilket præparat der er billigst, og det er også urealistisk at forestille sig, at egen læge vil kontakte hjemmesygeplejen hver gang, der sker medicinændringer hos borgerne. Det vil derfor fremover kun være de borgere, der selv kan varetage opgaverne vedrørende medicin, der vil være egnet til dosisdispensering. Fagenheden kender ikke det nøjagtige antal af borgere, der får dosisdispensering, da mange har fået det ordineret hos egen læge uden medvirken fra visitationen, men det skønnes, at det vil være mellem borgere. Fagenheden har på et møde med de praktiserende læger drøftet problemstillingerne, og de afventer, at kommunen kommer med en udmelding og plan for, hvordan og hvornår borgerne kan overgå til medicindosering ved hjemmesygeplejen. De nye regler om medicinhåndtering indgår også i de nye indlæggelses- og udskrivningsaftaler, der er indgået mellem regionens sygehuse, praktiserende læger og kommunerne. Det betyder, at færre vil blive udskrevet med dosisdispensering. Der er igennem en årrække gennemført besparelser på ca. 1,8 mio. kr. på sygeplejeområdet i forbindelse med indførelsen af dosisdispenseret medicin, og det er derfor ikke muligt at ændre praksis på området indenfor den nuværende sygeplejenormering. Der er i forbindelse med ændringen af vejledningen ikke tilført kommunen penge. Da loven om dosisdispensering blev gennemført, blev kommunen kompenseret med et meget lille beløb i bloktilskud. Fagenheden har et stigende antal borgere, der skal have hjælp til kontrolleret indtagelse af antabus og metadon. Der er 32 borgere der får hjælp til antabus, og enkelte der får hjælp til indtagelse af metadon fra hjemmesygeplejen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Tina Grønbech deltager under dette punkt.

6 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 191 Bilag: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Beskrivelse af plejepakker Beslutning i Socialudvalget den 16. januar 2008 Fraværende: Ingen Anbefales, idet udvalget foreslår, at der alene tilføres sygeplejeområdet kr., svarende til 2 stillinger, idet sundhedsstyrelsen nu vurderer, at dosisdispensering kan opretholdes i højere grad end først antaget. Det forudsættes, at der herved sker kompensation af meropgaver, såvel i hjemmeplejen som på plejehjemmene. Ordningen evalueres efter 6 måneder. Udvalget foreslår, at merudgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen. Asta Skaksen og Søren Erik Nielsen foreslår, at sygeplejeområdet alene tilføres kr., jfr. fagenhedens indstilling, svarende til 1½ stilling samt ar merudgiften på kr. finansieres af kassebeholdningen. Sagen bilægges notat fra Visitationen om Sundhedsstyrelsens vurdering.

7 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side /122 Projekt "Et godt liv - også for mig" J.nr.: P20 / T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Projekt Et godt liv - også for dig.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender at projekt Et godt liv også for mig fortsætter i den periode, hvor Socialministeriet giver tilskud perioden 1. juni 2007 til 31. maj 2010, at den kommunale andel af projektet i 2008 på kr. finansieres indenfor for eget budget i at den kommunale andel på kr. i 2009 og kr. i 2010 (1. januar 31. maj 2010) i forbindelse med budget 2009 gives som teknisk korrektion, at der medio 2009 tages stilling til, hvordan opgaven skal løses og finansieres når tilskud fra Velfærdsministeriet ophører medio Sagsfremstilling: Der er i dag 17 borgere der modtager hjælp via projektet den opgave der løses er en kommunal forpligtigelse, og hvis der ikke kan gives hjælp via projektet, skal hjælpen gives på en anden måde f.eks. som støttekontakt personer på psykiatriområdet eller ældreområdet. Projektet omfatter personer med dobbeltdiagnoser, det vil sige en gruppe, som er mere sårbare end de, der kommer i Oasen. Der er ingen områder, der har luft til at kunne varetage denne opgave uden, at der tilføres ressourcer til dette, og derfor løses opgaven bedst og billigst i projektet, som er delvis finansieret af Socialministeriet. Byrådet besluttede, med baggrund i indstilling fra Underudvalget for Ældre og Handicappede, den 18. januar 2007 at det gamle Dronninglund-projekt skal fortsætte i den periode der gives tilskud (til maj 2010) og at finansieringen skulle tages op i forbindelse med budgetlægningen for Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Ellen Badstue deltager under dette punkt. Bilag: Tidligere sagsfremstilling fra december 2006

8 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 193 Beslutning i Socialudvalget den 16. januar 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

9 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side /123 Frigivelse af anlægsbevilling til servicearealer ved 30 ældreboliger på Nordens Allé/Tolstrupvej J.nr.: S05/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Frigivelse af anlægsbevilling ældreboliger Nordens Alle.doc ÅBEN SAG SOC/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling i forbindelse med opførelse af servicearealer ved 30 ældreboliger på Nordens Alle/Tolstrupvej med netto kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen, meddeler bevilling på udlæg af kr. i beboerindskud til 30 beboere, som kommunen er pligtig til at udlægge. Udlægget finansieres af kassebeholdningen, meddeler bevilling på afledte udgifter til løbende boligstøtte til 12 beboere, som Brønderslev Kommune er betalingskommune for. Merudgiften udgør kr. på årsbasis, med 8/12 virkning for 2008, svarende til kr. netto. Udgiften finansieres af kassebeholdningen. Sagsfremstilling: Brønderslev Byråd meddelte den 8. november 2006 (sag 03/1415) Boligforeningen Fredensbo og Nordjyllands Amt tilsagn om støtte til opførelse af 30 amtskommunale ældreboliger med tilhørende servicearealer på Nordens Alle/Tolstrupvej i Brønderslev på et areal, som Brønderslev Byråd i 2004 solgte til amtet for 2,3 mio. kr. i forbindelse med amtets planlægning af byggeriet. De 30 boliger opføres som erstatningsbyggeri for boformerne på Smalbyvej 46, Markedsvej 120 og Fasanvej 10 i Brønderslev, Tjørnevænget 1 i Brovst samt Skipper Clementsvej 27 i Aabybro alle tidligere amtsinstitutioner. Efter nedlæggelse af amtet er byggeriet af servicearealerne overgivet til Brønderslev Kommune og gennemføres efter den oprindelige plan. Byggeriet forventes klar til indflytning ca. 1. maj Den kommunale finansiering af byggeriet blev fremsendt til Byrådet som anlægsønske i forbindelse med budgetlægningen for Ønsket blev ikke prioriteret ved budgetlægningen, og fremsendes derfor nu til bevilling.

10 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 195 Den kommunale økonomi i projektet ser således ud: Aktivitet Økonomi Anlægsudgifter: Grundkapital på 7 % af anskaffelsessummen for boligerne Grundkapitalindskuddet udgør kr. og er betalt af Kr. 0 amtet. Anskaffelsessum for servicearealerne Anskaffelsessum i henhold til skema B efter afløftet moms Kr Etablering af mødelokale I byggeperioden er det besluttet at foretage en mindre justering af projektet med henblik på etablering af et mødelokale (serviceareal) Finansieringen er sket indenfor den oprindelige afsatte ramme til servicearealerne. Kr. 0 Møblering af servicearealer Møblering af servicearealerne, inkl. kontormøbler til ITarbejdspladser er af Kuben beregnet til at udgøre Kr IT og telefoni Opkobling på kommunens net og etablering af IT og telefoni er estimeret af IT-afdelingen til Kr Andet Flytte- og rengøringsudgifter i forbindelse med rømning af eksisterende 5 huse for den del der ikke vedrører den enkelte beboer Kr Anlægsudgifter i alt Kr Anlægsindtægter: Grundkøb: Brønderslev Byråd besluttede den 8. september 2004 at sælge arealet på Nordens Alle for 2,3 mio. kr. Der blev meddelt indtægtsbevilling på beløbet i Salgsindtægten er modtaget i Der er efterfølgende solgt tillægsareal til projektet til kr. Der er ikke meddelt indtægtsbevilling for salg af tillægsarealet. Kr Servicearealtilskud: Der modtages servicearealtilskud med kr. x 30 boliger Kr Amtets udlæg: I forbindelse med opstart af byggeriet har amtet udlagt kr. Dette udlæg er tilgået Brønderslev Kommune som et aktiv i forbindelse med delingsaftalen. Aktivet realiseres nu ved at beløbet udbetales til kommunen kontant Kr Anlægsindtægter i alt Kr

11 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 196 Netto anlægsudgifter ved projektet Kr Andet: Beboerindskud Der er tale om et erstatningsbyggeri. Kommunen er derfor forpligtet til at udlægge udgifterne til beboerindskud. Staten refunderer 2/3 af udlægget. Det drejer sig om 24 boliger á kr. og 6 boliger á kr. I alt kr. brutto, og kr. netto. Beløbet udlægges af kassebeholdningen og registreres som et tilgodehavende, der afregnes ved fraflytning. Kr Afledt drift Det skønnes at driften af det ny hus kan holdes indenfor rammerne af det nuværende budget. Det er dog lidt usikkert, idet der ikke er taget stilling til anvendelsen af de eksisterende bygninger på Smalbyvej 46 og Markedsvej 120. Fasanvej 10 skal genanvendes til støttecenter/værested som erstatning for lejede lokaler på Vestergårdsgade Husene i Brovst og Aabybro ejes af Jammerbugt Kommune. Kr. 0 Boligstøtte Omflytningen medfører, at der skal ydes boligstøtte til beboerne i det ny byggeri. Der ydes ikke boligstøtte til beboerne i dag. Udgiften til boligstøtten afholdes af betalingskommunen. Brønderslev kommune er betalingskommune for 12 beboere. Skønnet årlig udgift til boligstøtte: 12 beboere kr. x 12 mdr., minus 75 % refusion = kr. Merudgift i 2008: 8/12 af kr. Kr Sagen skal ses i sammenhæng med sag vedrørende efterreguleringsoversigt vedrørende fordelingen af personale, aktiver og passiver, rettigheder og pligter i Nordjyllands Amt som led i kommunalreformen, hvor Brønderslev Kommune modtager en kontant kompensation på i alt 38,4 mio. kr. Hans Ove Christensen deltager under dette punkt. Beslutning i Socialudvalget den 16. januar 2008 Fraværende: Ingen Anbefales.

12 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side /124 Frigivelse af anlægsbevilling i forbindelse med anvendelse af bygningen Fasanvej 10, Brønderslev J.nr.: S05 / T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Alægsbevilling Fasanvej 10, Brønderslev.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Center for Økonomi foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til bygningsmæssige ændringer i bygningen Fasanvej 10, der skal anvendes til støttecenter/værested Udgiften finansieres af kassebeholdningen godkender at driftsbudgettet nedsættes med kr. årligt fra 2009, svarende til tidligere huslejeudgift for lejemålet Vestergårdsgade Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på møde den 28. juni 2007, at aktiviteterne i Det Blå Hus, Vestergårdsgade 16-18, Brønderslev (lejede lokaler), overflyttes til Fasanvej 10 på grund af dårlige fysiske forhold i de nuværende lokaler. Fasanvej 10 bliver ledig ca. 1. maj 2008, når nuværende beboere på adressen overflyttes til nybyggede ældreboliger på Nordens Alle. Byrådet besluttede ligeledes, at der blev medtaget anlægsudgifter i budget 2008 til de nødvendige bygningsmæssige ændringer af Fasanvej 10. Disse udgifter er beregnet til kr. Ved budgetlægningen for 2008 blev denne anlægsudgift ikke særskilt prioriteret. Udgiften søges derfor finansieret af kassebeholdningen. Når lejemålet for Vestergårdsgade ophører, er der afledt driftsbesparelse, svarende til tidligere lejeudgift på kr. årligt minus udgifter til udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udearealer på Fasanvej på kr., netto kr. fra Driftsbesparelsen for 2008 vedrørende Vestergårdsgade gøres op, når lejemålet er afviklet. Hans Ove Christensen deltager under dette punkt. Beslutning i Socialudvalget den 16. januar 2008 Fraværende: Ingen Udvalget anbefaler en anlægsbevilling på kr., således at flytteudgifter og engangsudgifter også kan finansieres. Udgifterne finansieres af kassebeholdningen.

13 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side /125 Drøftelse af udkast til psykiatriplan samt høringssvar J.nr.: K T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Udkast til psykiatriplan til høring.doc ÅBEN SAG SO Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender udkast til høringssvar. Socialudvalget besluttede i møde den 21. november 2007, at udsætte sagen til næste møde. Sagsfremstilling: Region Nordjylland har sendt udkast til psykiatriplan til høring. Høringsfristen er 31. januar Planen indeholder: Baggrund for psykiatriplan Overordnede anbefalinger til fremtidens psykiatri i region Nordjylland Målgruppe for psykiatrien Faglig udvikling Samarbejde mellem psykiatrien og somatikken Akutområder Kapacitet og aktivitet Fysiske rammer Forskning og universitetshospitalsfunktion Sammenhængende behandlingsforløb Kvalitetsarbejde Omdømme Rekruttering og fastholdelse Økonomiske og organisatoriske konsekvenser I udkast til høringssvar gør Brønderslev Kommune opmærksom på, at det er vigtigt at få beskrevet hvilke konsekvenser psykiatriplanen har for socialpsykiatrien altså hvilke tilbud er nødvendige i kommunalt regi for at sikre et sammenhængende patient/borger forløb, ikke kun i behandlingssystemet, men også ud i socialområdet. Der er udarbejdet en masterplan for psykiatriområdet som forventes endelig politisk behandlet i foråret Som del af denne plan er fagenheden ved at beskrive det nuværende serviceniveau på psykiatriområdet (kvalitetsstandarder) dagtilbud og bostøtte m.m.

14 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 199 har Brønderslev Kommune indgået et samarbejde med Jammerbugt Kommune omkring beskrivelse af nødvendige tilbud på psykiatriområdet med hensyn til dagtilbud og boformer. Det er fagenhedens vurdering, at der skal ske en betydelig udvikling af socialpsykiatriområdet både med hensyn til tilbud til borger i eget hjem disse skal være mere nuancerede på alder, køn og indhold og det vil være absolut nødvendigt at kunne tilbyde bostøtte i hele døgnet samt mulighed for telefonrådgivning, mere nuancerede boformer på alder og indhold og det vil være absolut nødvendig med akutpladser til egne borgere, at der kan være behov for specialtilbud, og der skal beskrives et samarbejde mellem børne- og voksenområdet. Bilag: Psykiatriplan er tidligere udsendt Høringssvar psykiatriplan Beslutning i Socialudvalget den 16. januar 2008 Fraværende: Ingen Anbefales, idet den afledte kommunale økonomi, jfr. høringssvar fra Handicaprådet, bør belyses.

15 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side /126 Befordring til brugere af kommunikationsinstitutterne og økonomi til institutterne i 2008 J.nr.: A26 / T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Befordring til brugere af kommunikationsinstitutterne og økonomi til institutterne i 2008.doc ÅBEN SAG SO Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender, at der i 2008 indgås særlig aftale med regionen om befordring til høre-, tale- og synsinstituttet, samt at det af regionen fremsendte budget for institutterne i 2008 tages til efterretning. Ældrerådet har drøftet sagen i møde den 7. januar 2008 og har ingen bemærkninger til den ændrede ansvarsfordeling, idet der ikke sker nævneværdige ændringer på økonomien. Udtalelse fra Handicaprådet vil foreligge til mødet. Sagsfremstilling: Befordring til brugere af kommunikationsinstitutter Et flertal af kommunerne i region nord har ønsket en sådan særlig kørselsordning med institutterne, og da dette kræver, at alle kommuner står bag en sådan ordning for at den kan gennemføres, har Brønderslev Kommune i den administrative styregruppe for socialområdet anbefalet en sådan ordning, men samtidig givet udtryk for, at kommunen formentlig selv ønsker at varetage opgaven fra For 2008 skal ordningen godkendes i samtlige kommuner i regionen. Budget for institutter I forbindelse med rammeaftalen for 2008 er det aftalt, at ydelserne på institutterne fremover fordeler sig med 75 % takstfinansierede ydelser og 25 % objektivt finansierede ydelser. Der var i 2007 indgået en aftale, som var 100 % objektivt finansieret. Brønderslev Kommune har tilmeldt sig alle ydelser i 2008, og der er derfor tale om et uændret serviceniveau for borgerne, men det betyder, at Brønderslev Kommune nu skal visitere til 75 % af ydelserne. Der er nedsat en arbejdsgruppe i rammeaftale regi, der skal beskrive det daglige samarbejde mellem kommunerne og institutterne. Ydelserne dækker både børne- og voksenområdet og ydelser under social og specialundervisnings området. Der er ikke tidligere sket en registrering af brugen af ydelserne på institutterne, og ydelseskataloget er i 2007 udarbejdet i en arbejdsgruppe nedsat i rammeaftale regi med deltagelse af medarbejdere fra institutterne, regionen og kommunerne.

16 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side 201 Hvordan Brønderslev Kommunes faktiske forbrug er fordelt på børne- og voksenområdet og de enkelte ydelser, skal en registrering i 2008 afdække der vil blive udarbejdet en kvartalsvis opgørelse. Desuden er det aftalt, at hjælpemidler skal afregnes efter det faktiske antal brugere i I 2007 var der tale om objektiv finansiering i forhold til indbyggertal. Der er i Brønderslev Kommunes budget 2008 budgetteret med følgende: kr. til institutterne kr. til fælles hjælpemiddeldepot I regionens oplæg er der et forventet forbrug på Taleinstituttet kr. Høreinstituttet kr. Syn- og teknologiinstituttet kr. I alt kr. Det vil sige, at der er budgetteret med kr. mindre end oplægget fra regionen. Da der er stor usikkerhed omkring forbruget, foretages ikke yderligere på nuværende tidspunkt. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Tina Grønbech deltager under dette punkt. Bilag: Status på implementeringen af den nye finansieringsordning på kommunikationsområdet Budgetfordeling på baggrund af kommunernes tilmelding er for 2008 Ændret ansvarsfordeling vedrørende befordringsgodtgørelse af kommunikationsinstitutter Kommunal tilmeldingsblanket for kommunikationsydelser Beslutning i Socialudvalget den 16. januar 2008 Fraværende: Ingen Godkendt.

17 Socialudvalget, 16. januar 2008 Side /127 Orientering T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG SO 1. Velfærdsministeriet Tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP projekt Kompetenceudvikling for sygeplejerskerne i hjemmeplejen i Brønderslev Kommune. Bilag: Kompetenceudvikling for sygeplejerskerne i hjemmeplejen 2. Velfærdsministeriet Pulje til udvikling af bedre ældrepleje for 2008, UBÆP afslag på ansøgning om tilskud til projekt Vejledningen viser vejen. Bilag: Vejledningen viser vejen 3. Velfærdsministeriet Pulje til udvikling af bedre ældrepleje for 2008, UBÆP afslag på ansøgning om tilskud til projekt Fremskudt visitation. Bilag: Fremskudt visitation Beslutning i Socialudvalget den 16. januar 2008 Fraværende: Ingen 1., 2. og 3: Til efterretning. 4. Ole Jespersgaard ønsker på baggrund af borgerhenvendelse at vide, om man kan visiteres til snerydning. 5. Ole Jespersgaard ønsker oplyst, hvor mange borgere i kommunen, der ikke har fast adresse.

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 7. januar 2008 Lokale: 2, Dronninglund Tidspunkt: 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Godkendelse af referat... 81 02/84 Befordring

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-11.10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/473 Udbud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. november 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/90 Socialpsykiatrien

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 7. december 2004 17:30 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ole Jørgensen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Høring vedrørende praksisplan

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 08-06-2004

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 08-06-2004 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 08-06-2004 Mødedato: 08-06-2004 Mødetidspunkt: 15.00-18.20 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Jørn Larsen, Laurids Korsgaard deltog i behandling af punkterne

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 05. december 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:50 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V)

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven 23. januar 2013 Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Telefon: 65513425 E-post: asu@odense.dk Dato

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2011 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-17:30 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ringkøbing Plejehjem Adresse: Bellisvej 19, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Ledere: Forstander Kirsten Staun Christiansen, afdelingssygeplejerske Maritta Eline

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Bøgely Plejecenter (TBP) Adresse: Rørkærvej 1, 8722 Hedensted Kommune: Hedensted Leder: Ditte Teist Telefon: 76 75 27 60 E-post: sikkerpost@hedensted.dk Dato for ordinært

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 16/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 16/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 16/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter

Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter 12. december 2007. j.nr. 2-17-120/2/ELH Embedslægeinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere