Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen KONTOR FOR INTERNATIONAL HANDEL J.nr.: /LTM Revideret d /LIGA Notat om forsegling og udstedelse af certifikater i forbindelse med samlæsning særligt på kødog fjerkrævirksomheder BAGGRUND Under Fødevarestyrelsens tidligere struktur, var der på en del kød- og fjerkrævirksomheder dagligt tilsynspersonale, som kunne indgå i håndteringen af certifikater, samlæsning og forseglingsattestationer. Efter diverse omstruktureringer i Fødevarestyrelsen er der i mange tilfælde ikke længere dagligt tilsynspersonale på de kød- og fjerkrævirksomheder, hvorfra eksporterne foretages. Certifikater underskrives i stedet i vid udstrækning i kontrolafdelingerne af dyrlæger, som ikke har direkte kendskab til de enkelte virksomheder. Plombering foretages af tilsynspersonale, som ikke er fast på virksomhederne, men som rekvireres specifikt til de enkelte opgaver. Dette har betydet, at praksis og arbejdsgange varierer i stor udstrækning mellem regionerne og kontrolafdelingerne. Da kernen i samlæsninger er, at denne procedure involverer forskellige regioner og kontrolafdelinger, er dette ikke hensigtsmæssigt. FORMÅL MED PRÆCISERINGEN Fødevarestyrelsen har derfor fundet behov for at få præciseret regelgrundlaget for udstedelse af certifikater samt den lempelse, der er beskrevet i certifikatvejledningen, og som har fundet anvendelse i forbindelse med samlæsning på kød- og fjerkrævirksomheder. Præciseringen vedrører beskrivelse af de procedurer, der bruges, hvis partier, der er omfattet af flere eksportcertifikater fra forskellige virksomheder, ønskes samlæsset og officielt forseglet på forskellige virksomheder samt en beskrivelse af, hvilken baggrundsdokumentation myndigheden skal være i besiddelse af, for at kunne udføre opgaven i overensstemmelse med lovgivningen på området. Hensigten med beskrivelserne er at tilsynsmyndigheden kan imødekomme virksomhedernes behov for fortsat at kunne anvende lempelsen ud fra fælles forudsætninger, uanset om der efter omstruktureringer fortsat er tilsynspersonale på den enkelte virksomhed eller om samlæsningen nu involverer kontrolafdelingens personale. 1

2 FORUDSÆTNING FOR FORSEGLING AF CONTAINERE MED FLERE PARTIER Officiel forsegling af containere indeholdende partier omfattet af forskellige eksportcertifikater må kun foretages, såfremt den, der foretager den officielle forsegling har kendskab til, hvilke certifikater, der er omfattet den forsegling, myndigheden bliver anmodet om at foretage. Vedkommende skal have mulighed for at kontrollere indholdet i containeren samt de certifikater, der hører til de partier, der omfattes af forseglingen. REGELGRUNDLAG FOR UDSTEDELSE AF CERTIFIKATER Kravene til certifikatudstedere findes i bekendtgørelse nr. 121 af 12. februar 2007 om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter. Det fremgår af 3, stk. 3, at certifikatudstederen ikke må udstede blanke eller ukomplette certifikater. Det vil sige, at et certifikat skal være fuldstændigt udfyldt, inden det udstedes. Dette gælder også anførelse af officielt seglnummer i et veterinærcertifikat. Dette betyder, at et veterinært certifikat ikke er færdigudfyldt, hvis der før afsendelse til 3. land skal påsættes officiel forsegling, da seglnummeret skal anføres i certifikatet. For kød- og fjerkrævirksomheder er beskrevet en lempelse i vejledningen til certifikatbekendtgørelsen. Under visse specifikt angivne omstændigheder kan det accepteres, at nogle nærmere definerede oplysninger kan mangle: antal kolli, vægt, vognnummer, seglnummer og shippingmarks. Dette er beskrevet i Vejledningen til certifikatbekendtgørelsen, (vejledning nr af 30. marts 2007 punkt 1.3.4, hvor muligheden er beskrevet, til trods for formuleringen i 3, stk. 3 i certifikatbekendtgørelsen om at certifikatudstederen ikke må udstede blanke eller ukomplette certifikater), Det forudsætter, at de manglende oplysninger er oplysninger, som umiddelbart kan kontrolleres af myndigheden (fødevareafdelingen/kødkontrollen) i forbindelse med stempling af certifikatet. Lempelsen betyder, at et certifikat kan fremlægges til underskrift af embedsdyrlægen inden de angivne rubrikker er udfyldt. Certifikatet må dog ikke afstemples med myndighedsstempel, før rubrikkerne er færdigudfyldte. Afstempling vil typisk blive foretaget af tilsynsteknikere, der før afstemplingen og evt. i forbindelse med plombering af containeren kontrollerer oplysningernes rigtighed samt at certifikatet er fuldt udfyldt. Hvis partiet skal samlæsses og påsættes officiel forsegling på en anden virksomhed, skal procedurerne beskrevet nedenfor i enten C. (som hovedregel) eller D. (p.t. kun Rusland, Kina og Korea) følges. EKSPORT AF CONTAINERE MED PARTIER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER - Af logistiske grunde ønsker eksportvirksomheder i visse tilfælde at eksportere forskellige partier i samme container fra flere afsendervirksomheder. Hensigten med notatet er at beskrive de procedurer, hvorefter Fødevarestyrelsen kan imødekomme dette ønske og samtidig sikre sig, at man som myndighed overholder gældende lovgivning og dermed har den nødvendige baggrundsdokumentation for at udføre opgaven. FLERE MULIGHEDER Såfremt eksportører ønsker at samlæsse partier, omfattet af flere certifikater fra forskellige virksomheder, i en container, kan dette foretages på forskellige måder: 2

3 A. PALLEFORSEGLING INDIVIDUELE OFFICIELLE FORSEGLING PR. CERTIFIKAT Som udgangspunkt, kan anvendes palleforsegling som er en officiel forsegling af de enkelte paller. Her kan de enkelte certifikater færdigudfyldes på pålæsningsvirksomheden med angivelse af plombenumre (evt. angivet som et bilag til certifikatet (på side 2 certifikatpapir med angivelse af certifikatnummer og med viftestempling). Containeren kan herefter samlæsse på andre virksomheder, hvor der på samme måde pålæsses palleforseglede varer med tilhørende færdigudstedte certifikater. Containeren skal ikke plomberes med officielt segl, men kan evt. virksomhedsplomberes på den sidste virksomhed. Eksportøren skal være opmærksom på, at det ikke kan forventes, at alle lande vil acceptere, at containeren ikke endeligt er forseglet med officielt forsegling Denne samlæsningsmetoder kan anvendes på for alle typer virksomheder og er ikke begrænset til kød- og fjerkrævirksomheder. B. SKILLEVÆGGE INDIVIDUEL OFFICIEL FORSEGLING PR. CERTIFIKAT Proceduren er den samme som nævnt under A, blot indsættes her skillevægge i containeren efter hver pålæsning. De enkelte skillevægge påsættes individuel officiel forsegling og certifikaterne færdigudstedes på de enkelte virksomheder, før containeren kører videre. Containeren skal ikke plomberes med officielt segl, men kan evt. virksomhedsplomberes på den sidste virksomhed. Denne samlæsningsmetoder kan anvendes på for alle typer virksomheder og er ikke begrænset til kød- og fjerkrævirksomheder. C og D: SAMLÆSNING ÉN SAMLET OFFICIEL FORSEGLING FOR PARTIER PÅ FLERE INDIVIDUELLE CERTIFIKATER Alternativt kan partier samlæsses på samme container fra forskellige virksomheder, hvorefter der skal påsættes én samlet officiel forsegling på en container før eksport på den sidste virksomhed, der pålæsser varer ( lukkevirksomheden ). Hvis virksomhederne vælger at benytte denne fremgangsmåde, har de involverede fødevareafdelinger/ kødkontrolafdelinger ved fremlæggelse af certifikater til underskrift brug for information om, at 1) der er tale om et parti til samlæsning, idet certifikaterne skal videre til tilsynsmyndigheden på lukkevirksomheden, samt 2) om, hvor containeren forsegles, idet et certifikat, som nævnt ovenfor IKKE betragtes som færdigudfyldt, før ALLE oplysninger er påført certifikatet. Tilsynsmyndigheden har pligt til at opbevare kopier af alle udstedte certifikater. Ved samlæsning efter procedure C og D, skal myndigheden have en kopi både af det først udleverede certifikat, samt af det endeligt færdigudstedte certifikat. 3

4 Behov for oplysninger I forbindelse med procedurerne C og D, vil der en række forhold, der skal være opfyldt, for at tilsynsmyndigheden kan opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. Der er to muligheder for at udføre én samlet forsegling samt endelig udfyldelse af de certifikater, der omfatter partier i den konkrete forsegling ved en samlæsning. Arbejdsgangene er opsummeret i bilaget under hhv. C og D Som udgangspunkt anvendes proceduren under C. Kun for lande, hvor Fødevarestyrelsen er bekendt med, at landet ikke accepterer udstregning i certifikatet anvendes D. P.t. er Fødevarestyrelsen bekendt med at Kina og Rusland ikke vil acceptere udstregning i certifikatet. C: Samlæsning rubrik til seglnummer udstreges, og forseglingsattestation indsættes nederst i certifikatet af tilsynsmyndigheden på lukkevirksomheden. Rubrikken i certifikatet, hvori seglnummeret skal indføres X es ud før det fremlægges til underskrift og afstempling af kontrolafdelingen i den region/kødkontrollen, hvor partiet pålæsses med oplysninger om, at det drejer sig om et parti, der skal samlæsses. i. Udgangspunktet er, at certifikatet skal følger partiet eller fremsendes med kurér til forseglings-/lukkevirksomheden og præsenteres for myndigheden her, sammen med øvrige certifikater for den pågældende samlæsning. Det er nødvendigt for myndigheden (fødevareafdelingen/kødkontrollen) at være i besiddelse af en samlet oversigt over alle partier i containeren/køretøjet partier før plombering og efterfølgende indskrivning af forseglingsattestation. Myndigheden må ikke påsætte officiel forsegling på containere eller lignende, hvis virksomheden ikke har oplyst og fremlagt certifikater for, hvad der befinder sig i containeren. Forseglingsattestioner kan ikke efterfølgende påføres certifikater, med mindre man som myndighed har været i besiddelse af dokumentation for, at det pågældende parti befandt sig i den container, der er forseglet med pågældende plombe. ii. På virksomheder, hvor der ikke er fast bemanding fra Fødevarestyrelsen, og hvor certifikater derfor kun underskrives inden for et bestemt tidsrum (f.eks. om eftermiddagen), kan virksomheden dagen før eksporten skal læsses på virksomheden udfærdige certifikatet med udeladelse af antal kolli, vægt, vognnummer, seglnummer og shippingmarks og fremlægge dette til underskrift MEN IKKE AFSTEMPLING. Certifikatet skal dateres med dato for underskriften. Virksomheden har hermed dokumentation for, at certifikatet er accepteret til underskrift og kan fremsende 4

5 dokumentation til lukkevirksomheden, som beskrevet nedenfor. Tilsynsmyndigheden har ligeledes mulighed for eventuelt at beslutte at udtage partiet til stikprøvekontrol. Efter læsning færdigudfylder virksomheden herefter certifikatet og fremlægger det til afstempling senest den følgende dag. Herefter følges nedenstående procedurer med hensyn til fremsendelse for forseglingsattestationer. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at certifikaterne vedrørende den konkrete samlæsning ved anvendelse af denne procedurer vil have forskellige underskriftsdatoer. iii. Såfremt certifikaterne ikke følger partiet fysisk eller det ikke kan nås at fremsende dem med kurér, kan de alternativt fremsendes pr. mail til lukkevirksomheden samt til den fødevareafdeling, der skal udføre forsegling og påføre forseglingsattestationer. SAMTIDIG med fremsendelse pr. mail fremsendes originalcertifikater til den fødevareregion/kødkontrolafdeling, som skal udføre den endelige officielle forsegling eller de fremsendes med kurér dagen efter. Originalcertifikatet skal ledsages af oplysninger om samlæsningssted og -dato. Fødevareregionen/kødkontrollen, som har foretaget den officielle forsegling kan herefter indsætte forseglingsattestation i de originale certifikater på baggrund af den oversigt med tilhørende certifikatkopier, som er udarbejdet som dokumentation for forsegling af den pågældende samlæsning. Kopi(er) af de(t) færdigt udfyldte certifikat(er) fremsendes til den oprindelige certifikatudsteder (myndighed). Kopier af færdigt udfyldte certifikat(er) fremsendes til lukkevirksomheden, som herefter er ansvarlig for, at certifikatkopier returneres til øvrige involverede virksomheder. D. Samlæsning rubrik til seglnummer udfyldes og overstreges ikke certifikatet afstemples først i forbindelse med indsætning af seglnummer kun ved eksport til 3. lande, som ikke vil acceptere en forseglingspåtegning (p.t. Kina, Rusland og Korea). Som beskrevet ovenfor er der i Vejledningen til Certifikatbekendtgørelsen indsat en lempelse. Denne lempelse af kravet (i certifikatbekendtgørelsens 3, stk. 3) er oprindeligt indført på et tidspunkt, hvor der til kødvirksomheder var tilknyttet fast tilsynspersonale, som fysisk var på virksomhederne i løbet af dagen. Tilsynspersonalet var ansvarlig for håndteringen af det underskrevne, men endnu ikke fuldt udfyldte og afstemplede certifikat. 5

6 Fødevarestyrelsen vurderer dog, at lempelsen under visse forudsætninger kan videreføres og anvendes når der samlæsses partier af fersk kød, fersk fjerkrækød og kødprodukter fra forskellige virksomheder. Lempelsen betyder, at der efterfølgende på lukkevirksomheden kan påsættes en samlet officiel forsegling på den container, der skal eksporteres til et 3.land. Seglnummeret indføres herefter i de tilhørende certifikater i den tomme rubrik for til seglnummer, hvorefter certifikatet afstemples. i. Certifikatet følger partiet I forbindelse med samlæsning udfyldes certifikatet fra de første pålæsningsvirksomheder fuldt ud før fremlæggelse til underskrift på nær rubrikken til angivelse af seglnummer Certifikatet fremlægges til underskrift i fødevareafdelingen/kødkontrollen med oplysninger om, at der er tale om et parti, der skal samlæsses og oplysninger om, hvor officiel forsegling finder sted. Såfremt fødevareafdelingen/kødkontrollen vurderer, at alt andet er korrekt, underskrives certifikatet, men afstemples ikke. Certifikatet skal herefter følge partiet i en forseglet kuvert til lukkevirksomheden, hvor det færdigudfyldes og afstemples i forbindelse med endelig forsegling af containeren. Tilsynsmyndigheden, som har afstemplet certifikatet, sørger for kopi af de(t) færdigudstedte certifikat(er) sendes til den oprindelige certifikatudsteder samt til lukkevirksomheden. Det er en afgørende forudsætning for myndighedens plombering og påføring af forseglingsattestationer, at der ved forsegling af containeren er en samlet oversigt over partier i containeren og tilhørende certifikater. Det er lukkevirksomheden, der har rekvireret myndigheden til forseglingen, der er ansvarligt for at sikre, at denne oversigt er tilstede ved plomberingen. ii. Certifikatet fremsendes pr. kurér En anden mulighed er, at certifikatet fremsendes i kopi via mail til lukkevirksomheden samt fødevareafdelingen/kødkontrollen ved lukkevirksomheden, således at lukkevirksomheden samt tilsynsmyndigheden her har overblik over og efterfølgende kan dokumentere, hvilke certifikater, der hører til den container, der skal plomberes, og dermed ved, hvad containeren indeholder. Lukkevirksomheden, som har rekvireret tilsynsmyndigheden til at plombere containeren/køretøjet, er ansvarlig for at sikre sig, at tilsynsmyndigheden præsenteres for en oversigt over kopier hhv. originalcertifikater vedrørende pågældende plombering. Fødevareafdelingen/kødkontrollen skal såfremt der ved plombering kun foreligger kopier af tilhørende certifikater i forbindelse med forsegling og evt. stikprøvekontrol notere certifikatnumre for de certifikatkopier, der er modtaget vedrørende den konkrete officielle forsegling, der udføres på lukkevirksomheden. Oplysninger skal 6

7 bruges til dokumentation for efterfølgende udfyldelse og afstempling af originale certifikater. Originale certifikater, der fremsendes i kopi pr. mail, eftersendes SAMTIDIG med mailfremsendelse i fysisk form til den fødevareregion/kødkontrolafdeling, hvor officiel forsegling har fundet sted. Certifikatet skal ledsages af oplysninger om samlæsningssted og dato, således at myndigheden har mulighed for at sammenholde den kopi, der er fremsendt pr. mail med originalcertifikatet. Fødevareregionen/kødkontrollen, som har foretaget den officielle forsegling, skal ud fra de oplysninger, der er noteret ved forseglingen påføre officielt plombenummer og afstemple certifikatet. Der sendes herefter kopi(er) af det endeligt udfyldte certifikat til certifikatudstederen samt lukkevirksomheden. TIDSHORISONT FOR UDSTEDELSE AF CERTIFIKATER I FORBINDELSE MED SAMLÆSNING Afstempling og forseglingsattestation skal foretages inden partiet forlader landet. Som ved enhver anden eksport, hvortil der kræves udstedelse af veterinært certifikat, er det virksomhedens ansvar at sikre sig, at det krævede certifikat er fremlagt og færdigudstedt af den kompetente myndighed inden partiet forlader landet. Jævnfør gældende lovgivning må Fødevarestyrelsen ikke udstede certifikater for partier, der ikke længere befinder sig på dansk jord. Det er også et krav i certifikatbekendtgørelsen, at certifikatudstederen, om fornødent, selv sikrer sig at forhold er opfyldt. I modsat fald, må certifikatet ikke underskrives. Dette betyder, at partiet skal kunne inspiceres af myndigheden. Virksomhederne skal derfor være opmærksom på, at certifikatudstederen har krav på at få oplyst, hvor partiet befinder sig på tidspunkt for underskrift og evt. afstempling. Dette gælder også i forbindelse med påføring af forseglingsattestationer, idet certifikatet, som beskrevet ovenfor ikke kan betragtes som færdigudfyldt, før forseglingsattestation er påført. Certifikater til samlæsning skal stadig færdigudfyldes i forbindelse med den konkrete eksport Da certifikaterne i forbindelse med samlæsning og påføring af forseglingsattestationer ikke betragtes som færdigudfyldte, før seglnummer/forseglingsattestationerne er indsat, skal certifikaterne hvis virksomheden vælger ikke at lade dem følge varerne fremsendes til færdigudfyldelse samme dag som vognen/containeren forlader virksomheden, således at håndteringen af certifikaterne fra myndighedens side, med rimelighed kan siges at være håndteret i en sammenhængende arbejdsgang. 7

8 Kopier af færdigudfyldte certifikater til certifikatudsteder og lukkevirksomhed. Som nævnt fremsender tilsynsmyndigheden, der færdigudsteder certifikater i forbindelse med samlæsning, kopi(er) af de endelige certifikater til den oprindelige certifikatudsteder (tilsynsmyndighed) samt til lukkevirksomheden. Virksomhederne er således selv ansvarlige for at sikre sig, at man modtager kopi af det endeligt udstedte certifikat i disse tilfælde, hvor man laver logistiske aftaler med andre virksomheder med henblik på samlæsning. Særligt vedrørende notifikationer til Rusland og Kina I de situationer, hvor 3. landet stiller krav om notificering (p.t. Rusland og Kina) skal virksomhederne være opmærksomme på, at de indbyrdes må aftale, hvem, der er ansvarlige for processen. Fødevarestyrelsen kan således kun notificere certifikater, som er afstemplede og færdigudfyldte også for så vidt angår containernummer og officiel forseglingsnummer. Det er således op til virksomhederne indbyrdes at aftale, hvem der evt. står for notificering, se eventuelt nedenfor vedrørende egenkontrolforpligtelser. VIRKSOMHEDERNES EGENKONTROL I FORBINDELSE MED CERTIFIKATUDSTEDELSE, JF. EKSPORTBEKENDTGØRELSEN Jf. eksportbekendtgørelsen ( 6 i bek. Nr af 13/ ) skal virksomheder udføre og dokumentere egenkontrol i forbindelse med certifikatudstedelse. Virksomheder, skal derfor være opmærksomme på, at ønsker man at samlæsse og anvende den lempelse med tilhørende procedure, der er beskrevet under punkt C, vil der være krav til egenkontrolprocedurer på alle involverede virksomheder, som beskriver, hvordan virksomhederne har fordelt håndteringen af certifikater imellem sig. Disse procedurer skal være nedskrevne, således at der ikke kan opstå tvivl om, hvilken del af processen den enkelte virksomhed er ansvarlig for. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at lukkevirksomheden, som anmoder tilsynsmyndigheden om officiel forsegling, vil være den ansvarlige virksomhed for så vidt angår dokumentation for korrekt sammenhæng mellem certifikater og containere. 8

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter

Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledning for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter Vejledningen har til formål at beskrive forhold og betingelser, som man som certifikatudsteder skal være opmærksom på

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Læs mere om kravene til hunde, katte og fritter, der rejser inden for EU på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Læs mere om kravene til hunde, katte og fritter, der rejser inden for EU på Fødevarestyrelsens hjemmeside: CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING Vejledning til udfyldelse af certifikat La 23,0-2694: Transport i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af mere end 5 selskabsdyr af arterne hunde, katte og fritter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6 Vejledning til de grønlandske eksportører i udfyldelse af del I (oplysninger om sendingen) i sundhedscertifikater for jagttrofæer af fugle og hovdyr til et EU land (herunder Danmark), Island, Norge, Liechtenstein

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde

Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde Fødevarestyrelsen, Vejen Informations- og dialogmøde HUNDE OG KATTE Udstedelse af EU selskabsdyrspas Ulovligt indførte dyr i klinikken 27. oktober 2016 Hunde og katte - Dagsorden Præsentation Udstedelse

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige.

Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor Til andre aktører / Jobcentrene (ny version!) 19. maj 2009 Myndighedsoverdragelse og grundlæggende procedurer vedr. løntilskudspladser til forsikrede ledige. Andre aktører

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

SLAGTEHUSNYT marts 2012

SLAGTEHUSNYT marts 2012 31. marts er sidste frist for fødevarekædeoplysninger Har dine leverandører styr på fødekædeoplysningerne? For at kunne slagte kvæg, får og geder, skal man have opdateret/bekræftet sine fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong»

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong» CIR nr 9268 af 05/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00804 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

8. Forsegling af partier

8. Forsegling af partier Side 1 af 7 8. Forsegling af partier Ved forsegling forstås, at de enkelte enheder (f.eks. kasse, sæk, container, silo) er lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at forseglingen

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Side 1 af 26 J.nr.:

Side 1 af 26 J.nr.: 21-03-2017 Side 1 af 26 J.nr.: 2016-14-119-00443 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af samlestedseksport Den lineære metode:... 5 Opret Eksport, tilknyt indtransport... 5 Opret indtransport, tilknyt eksport...

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol

Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Fødevarestyrelsen Den 26. november 2009 Ref.: FVST Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol Baggrund og formål...1 Virksomheder, bedrifter m.v. omfattet af loven...1 Varsling af kontrol...2

Læs mere

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende:

I medfør af 35, 49, 51, 60, stk. 2 og i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, fastsættes følgende: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde

Læs mere

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne

Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Team eksport Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og omsætning J.nr.: 2011-20-2310-00947/jok 23.03.2011 Deres ref. nr.: Anvendelse og beskrivelse af certifikaterne Eksportcertifikaterne HC01 Certifikat

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring

Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 05.08.2013 J.nr.: 2013-30-2301-01256/EEP Udkast til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer m.v. i høring Fødevarestyrelsen sender

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr.

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Læs vejledningen bagest Forsikringsselskabets navn og adresse Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Policenr. Anmeldelsesdato: Navn Journalnr.: Cpr.nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 14.5.2016 L 126/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

Vi har med udgangspunkt i høringsskrivelsen følgende mere detaljerede kommentarer til de fremsendte udkast:

Vi har med udgangspunkt i høringsskrivelsen følgende mere detaljerede kommentarer til de fremsendte udkast: Dato 25. april 2012 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Att: International Handel Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Høring vedr. revideret eksportbekendtgørelse og vejledning hertil (j.nr. 2012-20-2301-00943/JANT/HPE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt den 2. januar 2001:

Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt den 2. januar 2001: Kendelse af 12. november 2001. 00-179.621. Ikke tilladelse til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet. Bogføringslovens 12, stk. 4. (Mads Bryde Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) Advokat

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

STANDARDFORMULAR 1. 2) Baggrunden for meddelelsespligten (sæt venligst kryds i et eller flere af de følgende felter):

STANDARDFORMULAR 1. 2) Baggrunden for meddelelsespligten (sæt venligst kryds i et eller flere af de følgende felter): Bilag 1 STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform: 2) Baggrunden

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift)

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift) BILAG 10 Modelbilag til driftsaftale 2017 Om IT infrastruktur services (IT drift) Side 2 1 VEJLEDNING 1.1 Dette afsnit er blot en vejledning til udfyldelse af bilaget og skal slettes inden Kontrakten underskrives.

Læs mere

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder. Indhold International Handel J.nr. 2016-30-59-01628 Den 15. december 2016 Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder Indhold Indledning... 2 Definitioner...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 9 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) 038-01 Procedure for afvikling af 1. Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge retningslinier for afvikling af den afsluttende

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1) BEK nr 914 af 10/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2012-20-2301-00943 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere