II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst."

Transkript

1 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet fremsendte den 23. maj 2016 redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater. Efterfølgende er der fremkommet nye oplysninger i sagen, som betyder, at redegørelsen på visse punkter skal korrigeres i forhold til fakta og konklusioner. Helt konkret vedrører det, hvilke oplysninger Arbejdstilsynet modtog i brev af 13. september, 23. oktober og 5. november 2007 fra Siemens Wind Power A/S vedrørende etablering af et arbejdsområde for overfladebehandling af forme i en lejet hal på Mølholmsvej. Hidtil har Arbejdstilsynet lagt til grund, at man ikke har haft oplysninger om, at der skulle arbejdes med sprøjtpåføring af et epoxyprodukt. Imidlertid har DR Nyheder den 27. maj 2016 dokumenteret, at der i mail af 5. november 2007 var vedlagt et sikkerhedsdatablad, hvoraf det fremgik, at der skulle sprøjtepåføres med epoxy. Denne mail er ved en fejl ikke blevet journaliseret i Arbejdstilsynet. II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. Ud fra de oplysninger, som den 29. maj 2016 er fremkommet med oplysninger om, informationer om brug af epoxyprodukter, som Arbejdstilsynet har modtaget i forbindelse med behandling af dispensationsansøgning fra SWP, bør følgende afsnit i Arbejdstilsynets redegørelse rettes: 1

2 1) I redegørelsens afsnit 3.4 på side 8 10 foretages følgende rettelser: 3.4 Dispensationer Redegørelsen viser, at der som udgangspunkt er sket en grundig vurdering af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet fra SWP, herunder også de ansøgninger der er indgivet på vegne af underleverandører. Der er i afgørelserne blevet stillet en lang række vilkår for virksomheden som betingelse for dispensationen. Redegørelsen viser generelt, at Arbejdstilsynet har lavet en grundig vurdering af dispensationsansøgningerne fra SWP, og at der er stillet en lang række skrappe krav som betingelse for dispensationerne. Men der har ikke været fulgt systematisk op på, om SWP har efterlevet kravene i dispensationer. Det er derfor Arbejdstilsynet vurdering, at der er behov for at systematisere disse procedurer for opfølgning særligt i forhold til ansøgning om fornyelse af dispensationerne. Det bemærkes dog, at ved de lejligheder, hvor der er registreret tilsynsbesøg, der vedrører opfølgning på dispensationen, er det blevet vurderet at dispensationernes vilkår er overholdt. Det gælder eksempelvis tilsynsbesøgene 1. november og 14. december 2013 på Mølholmsvej i Aalborg. Arbejdstilsynet vil derfor sikre, at behandling af dispensationsansøgninger, herunder behandling af ansøgninger om fornyelse af dispensationer, behandles efter en fast procedure, som sikrer, at vilkår for den dispensation, der ønskes forlænget kontrolleres inden der træffes afgørelse om eventuel om ny dispensation og at anmeldte erhvervssygdomme indgår i vurderingen af, om en anmodning om dispensation kan imødekommes. Redegørelsen viser imidlertid også, at der i ét tilfælde i november 2007 blev truffet en forkert afgørelse om dispensation på et ikke-fyldestgørende grundlag. Dispensationen blev givet efter bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter. Dispensationen skulle rettelig være givet efter reglerne om arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynet var oplyst om, at der skulle anvendes et epoxyholdigt produkt til sprøjtning. Disse oplysninger fremgik af en mail som Arbejdstilsynet modtager dden 5. november 2007 Den pågældende mail og dens indhold er ikke blevet journaliseret i Arbejdstilsynets journalsystem. Det er en klar fejl. I lyset af indholdet af denne mail 2

3 burde Arbejdstilsynet have vidst, at dispensationen skulle være givet efter reglerne om arbejde med stoffer og materialer i Det var ikke klart, hvilke kemiske stoffer der blev anvendt. Det var således ikke oplyst i sagen, hvilken type produkt, der skulle sprøjtes med men kun kodenummeret, og dispensationen blev derfor, givet med hjemmel i kodenummerbekendtgørelsen. Det er vurderingen, at sagen rettelig burde være behandlet efter reglerne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, som regulerer, hvordan og arbejdet skal udføres. Dertil kommer, at dispensationen blev givet for en 4-årig periode, hvilket ikke er på linje med Arbejdstilsynets almindelige praksis for dispensationer efter bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, hvor dispensation typisk gives for en periode på 1- til 2 år afhængig af den konkrete sag. Med hensyn til dispensationer er kkravene til beskyttelsen af de ansatte efter kodenummerbekendtgørelsen henholdsvis bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, er, på langt de fleste områder, baseret på de samme principper. Det er derfor vurderingen, at en efterlevelse af krav til sikkerhedsforanstaltninger o.l. i kodenummerbekendtgørelsen på de væsentligste områder har sikret medarbejderne på SWP det samme beskyttelsesniveau, som følger af kravene i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, fx krav om anvendelse af personlige værnemidler. Det skal understreges, at der ud over ovenstående gælder en række generelle krav til arbejdet med epoxy. Kravene, der fremgår af bilag 3 til bekendtgørelsen om arbejdet med stoffer og materialer omfatter blandt andet krav om særlig epoxyuddannelse samt forbud mod epoxyarbejde, hvis man har konstateret epoxyallergi. Derudover er der fastsat en række anvendelses- og velfærdsforanstaltninger, der alle har til formål at forhindre hudkontakt med epoxy. Disse krav skal arbejdsgiveren fuldt ud opfylde, helt på samme måde som arbejdsmiljølovgivningens øvrige krav. Og det uanset om der var givet dispensation eller ej. Virksomhederne skal derfor af egen drift sørge for, at reglerne for arbejde med epoxy bliver efterlevet. På enkelte områder er der imidlertid også nogle forskelle i kravene i de to bekendtgørelser. Den helt grundlæggende forskel er, at Arbejdstilsynet efter epxyreglerne (i modsætning til kodenummerreglerne) foretager en helt konkret vurdering af forholdende på produktionsstedet og fastsætter kravene til eksempelvis ventilation og personlige værnemidler - herefter. 3

4 Imidlertid er derog også nogle forskelle i kravene i de to bekendtgørelser. Således stilles der i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer fx krav om, at ansatte der skal arbejde med epoxy og isocyanater skal have gennemført en særlig uddannelse, at personer med epoxyallergi ikke må arbejde med epoxy, at der skal være skiltning ved epoxyarbejde og særlige krav til hygiejne og omklædning. I redegørelsens bilag 2 beskrives forskelle i krav efter henholdsvis kodenummerbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. I redegørelsens bilag 2 er der en oversigt over generelle krav til anvendelse af epoxy og kravene i dispensationsafgørelsen fra henholdsvis 2007 og I perioden har Arbejdsskadestyrelsen truffet afgørelse om i alt 125 sager med hud- og luftvejssygdomme på Siemens Wind Power. Ca. 15 af disse sager vedrører adressen Mølholmsvej, hvor den fejlagtiget dispensation er givet. I ca. 10 af disse sager, er eksponeringen epoxy angivet i afgørelsen. 90 pct. af disse er anerkendt. Der er anerkendt ca. fem tilfælde, hvor eksponeringen isocyanater er angivet, og alle er anerkendt. Alle sager vedrører afgørelser i perioden fra Det er ikke muligt med sikkerhed at vurdere, om afgørelsen fra 2007 har haft sundhedsmæssige konsekvenser for de ansatte på virksomheden. Først i 2012 blev Arbejdstilsynet opmærksom på klar over, at dispensationen var givet efter forkerte regler.vedrørte sprøjtning med epoxy. Herefter blev der udstedt en dispensation efter bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, der stillede specifikke krav til fx ventilation, karenstid og personlige værnemidler., der stillede yderligere krav til fx hygiejne, velfærdsforanstaltninger, uddannelse og bortskaffelse af affald. 4

5 2) I redegørelsens afsnit 14 side foretages følgende rettelser: 14. Siemens Wind Power A/S, Mølholmsvej, Aalborg Opsummering Enheden på Mølholmsvej består af fire haller, hhv. hal K, P, M og N. Arbejdstilsynet har modtaget dispensationsansøgninger til sprøjtearbejde udenfor sprøjtekabine i hal P og hal K. Der er mellem fem og ni ansatte på produktionsenheden. Der er i perioden gennemført 5 kemirelaterede tilsynsbesøg og 5 kemirelaterede tilsynsbesøg i perioden For sprøjtearbejde i hal P har Arbejdstilsynet modtaget fem dispensationsansøgninger, hvoraf de seneste fire har været anmodninger om fornyelse af dispensationen, som SWP har indsendt på vegne af Persolit A/S, der udfører sprøjtearbejde med isocyanater. Arbejdstilsynet gennemførte tre tilsynsbesøg i forbindelse med sagsbehandling af dispensationsansøgningerne. Dispensationerne bliver forlænget et år ad gangen, og den nyeste dispensationsansøgning gælder frem til den 9. december For sprøjtearbejde i hal K har Arbejdstilsynet modtaget fem dispensationsansøgninger, hvoraf de seneste fire har vedrørt fornyelser af dispensationen på vegne af Skagen Sandblæseri & Skibsservice ApS, der sprøjtearbejder med epoxy. Den første afgørelse om dispensation til hal K blev truffet i 2007 og var gældende for fire år. Det er i dag Arbejdstilsynets vurdering, at denne afgørelse blev givet efter de forkerte reglerpå et ikke-fyldestgørende grundlag, idet Arbejdstilsynet ikke tog højde for, at der skulle sprøjtes med et epoxyholdigt produkt. det ikke er oplyst i sagen, hvilken type produkt, der skulle sprøjtes med, og Der blev således søgt om og givet dispensationen blev derfor givet med hjemmel i kodenummerbekendtgørelsen. Dispensationen skulle rettelig være givet efter reglerne om stoffer og materialer. Først i februar 2012 blev Arbejdstilsynet i forbindelse med ansøgning om fornyelse af den første dispensation opmærksom på, at dispensationen var givet efter de forkerte reglerder var tale om et epoxyholdigt produkt. Fra 2012 er der rettet op herpå, således at anmodninger om dispensation fra SWP på vegne af underleverandører behandles ansøgningen efter bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. Der er ifølge Arbejdstilsynets Erhvervssygdomsregister anmeldt ca. 10 tilfælde af erhvervssygdomme, hvor eksponeringen epoxy er angivet ved anmeldelsen, og ca. fem 5

6 tilfælde, hvor eksponeringen af isocyanater er angivet i perioden Der er i samme periode truffet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i ca. 15 sager med hud- og luftvejssygdomme, heraf ca. 10 sager, hvor eksponeringen epoxy er angivet i afgørelsen, og heraf er ca. 90 pct. anerkendt. Der er anerkendt ca. fem tilfælde, hvor eksponeringen af isocyanater er angivet, og alle er anerkendt. 3) Ligeledes redegørelsens afsnit 14.4 side foretages følgende rettelser: Den 13. september 2007 modtog Arbejdstilsynet oplysning om, at SWP ønskede at etablere et arbejdsområde for overfladebehandling af forme med et epoxyholdigt produkt i en lejet hal (hal K). SWP bad samtidig om vejledning om reglerne vedrørende arbejde med kodenummererede produkter med henblik på dispensation. SWP oplyste, at det planlægges at anvende hal K til overfladebehandling ved sprøjtning. Den 23. oktober 2007 besøgte Arbejdstilsynet hal K. I forlængelse af tilsynsbesøget modtog Arbejdstilsynet supplerende oplysninger om arbejdsområdetprocessen. Oplysningerne omfattede ikke sammensætningen af de konkrete produkter, men det fremgår, at der skal anvendes og eventuelt indhold af epoxy eller isocyanater. Den 5. november 2007 eftersendte SWP sikkerhedsdatablade på samtlige produkter samt en opdateret og mere detaljeret arbejdsgangsbeskrivelse af overfladebehandling af vinger, hvoraf det blandt andet fremgik, at der skulle udføres sprøjtearbejde med epoxy. Den 26. november 2007 sendte Arbejdstilsynet en afgørelse om dispensation vedrørende krav til indretning af sprøjtekabine. Dispensationen gav på en række vilkår mulighed for, at SWP kunne arbejde i hal K efter reglerne i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (herefter kodenummerbekendtgørelsen) (vedrører første dispensation til hal K). Det blev blandt andet lagt til grund for dispensationen, at der var tale om et midlertidigt lejemål. Dispensationen var gældende frem til 1. august I kodenummerbekendtgørelsen skelnes mellem overfladebehandling af emner, der kan placeres i en sprøjtekabine, og store konstruktioner der på grund af størrelse, form eller andre årsager ikke kan placeres i en sprøjtekabine. 6

7 Da Arbejdstilsynet er bekendt med, at der findes sprøjtekabiner, som er op til 90 m i længden og 16 m i bredden, er produktion af vindmøllevinger ikke omfattet af reglerne for store konstruktioner, men af krav om sprøjtekabine. Hvis en sprøjtekabine lever op til definitionen i kodenummerbekendtgørelsen, det vil sige, at den er udført som et lukket rum med vægge, loft (og eventuelt bund) af ubrændbare materialer, kan Arbejdstilsynet ved sprøjtearbejde, herunder med epoxy og isocyanater, dispensere fra krav til nye sprøjtekabiner fx om, at der skal etableres et lodret ventilationsprincip. Hvis en sprøjtekabine ikke lever op til definitionen i kodenummerbekendtgørelsen, er sprøjtearbejde med epoxy og isocyanater omfattet af sprøjteforbud. Da den aktuelle dispensation fejlagtigt ikke blev givet som en dispensation fra sprøjteforbuddet i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, er praksis med hensyn til varigheden af dispensationen ikke begrænset til maximalt et år, men i stedet fire år. Det er vurderingen, at sagen rettelig burde være behandlet efter reglerne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, som regulerer, hvordan og arbejdet skal udføres. Dertil kommer, at dispensationen blev givet for en 4-årig periode, hvilket ikke er på linje med Arbejdstilsynets almindelige praksis for dispensationer efter bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, hvor dispensation typisk gives for en periode på 1- til 2 år afhængig af den konkrete sag. Kravene til beskyttelsen af de ansatte efter kodenummerbekendtgørelsen henholdsvis bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, er, på langt de fleste områder, baseret på de samme principper. Det er derfor vurderingen, at en efterlevelse af krav til sikkerhedsforanstaltninger o.l. i kodenummerbekendtgørelsen på de væsentligste områder har sikret medarbejderne på SWP det samme beskyttelsesniveau, som følger af kravene i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, fx krav om anvendelse af personlige værnemidler. Det skal understreges, at der ud over ovenstående gælder en række generelle krav til arbejdet med epoxy. Kravene, der fremgår af bilag 3 til bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer omfatter blandt andet krav om særlig epoxyuddannelse samt forbud mod epoxyarbejde, hvis man har konstateret epoxyallergi. Derudover er der fastsat en række anvendelses- og velfærdsforanstaltninger, der alle har til formål at forhindre hudkontakt med epoxy. 7

8 Disse krav skal arbejdsgiveren fuldt ud opfylde, helt på samme måde som arbejdsmiljølovgivningens øvrige krav. Og det uanset om der var givet dispensation eller ej. Virksomhederne skal derfor af egen drift sørge for, at reglerne for arbejde med epoxy bliver efterlevet. På enkelte områder er der imidlertid også nogle forskelle i kravene i de to bekendtgørelser. Den helt grundlæggende forskel er, at Arbejdstilsynet efter epxyreglerne (i modsætning til kodenummerreglerne) foretager en helt konkret vurdering af forholdende på produktionsstedet og fastsætter kravene til eksempelvis ventilation og personlige værnemidler - herefter. Imidlertid er dog også nogle forskelle i kravene i de to bekendtgørelser. Således stilles der i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer fx krav om, at ansatte der skal arbejde med epoxy og isocyanater skal have gennemført en særlig uddannelse, at personer med epoxyallergi ikke må arbejde med epoxy, at der skal være skiltning ved epoxyarbejde og særlige krav til hygiejne og omklædning. Først i 2012 blev Arbejdstilsynet opmærksom på klar over, at dispensationen var givet efter forkerte regler. vedrørte sprøjtning med epoxy. Herefter blev der udstedt en dispensation efter bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, der stillede specifikkeyderligere krav til fx ventilation, karenstid og personlige værnemidler.hygiejne, velfærdsforanstaltninger, uddannelse og bortskaffelse af affald. Først i februar 2012 blev Arbejdstilsynet i forbindelse med ansøgning om fornyelse af den første dispensation fra 2007 opmærksom på, at der var tale om et epoxyholdigt produkt. Fra 2012 blev der rettet op herpå, så anmodninger om dispensation fra SWP på vegne af underleverandører behandles efter bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer og dispensation kun gives for ét år ad gangen. Fra 2012 blev der rettet op herpå, så anmodninger om dispensation fra SWP på vegne af underleverandører behandles efter bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer og dispensation gives kun for ét år ad gangen. 4) Ligeledes i redegørelsens afsnit 14.4 side 65 foretages følgende rettelser: Den 30. januar 2012 overdrog Arbejdstilsynets Tilsynscenter Nord på baggrund af telefonisk henvendelse fra SWP om fornyelse af dispensation af 26. november 2007 fra indretning af sprøjtekabine sagen til Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøfaglige Center (AFC). SWP oplyste i forbindelse med henvendelsen til Arbejdstilsynet, at der fortsat var tale 8

9 om et midlertidigt lejemål på Mølholmsvej (vedrører første ansøgning om fornyelse af dispensation for hal K). Den 10. februar 2012 anmodede Arbejdstilsynet om oplysninger om det produkt, der anvendtes til arbejdsprocessen (vedrører første ansøgning om fornyelse af dispensation for hal K). På baggrund af oplysninger fra SWP konstaterede Arbejdstilsynet, at der er tale om produkter, der er omfattet af sprøjteforbuddet. Det stod således klart, at den dispensation, der blev givet den 26. november 2007 efter kodenummerbekendtgørelsen blev givet efter de forkerte reglerpå et fejlagtigt grundlag, da anmodningen burde være behandlet efter reglerne om sprøjteforbuddet i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. Den 14. februar 2012 blev SWP på baggrund af ovenstående oplyst om, at der er tale om epoxyholdige produkter, og at arbejdet er omfattet af sprøjteforbud. Arbejdstilsynet anmodede om yderligere oplysninger bl.a. om, hvorvidt det er SWP s ansatte, der skal udføre arbejdet. (vedrører første ansøgning om fornyelse af dispensation for hal K). Det må lægges til grund, at det er under ovennævnte forløb i perioden 10. februar til 14. februar 2012, at Arbejdstilsynets blev opmærksom på, at dispensationsafgørelsen fra 2007 var blevet givet efter på et forkerte regler. ikke-fyldestgørende grundlag, idet det ikke er oplyst i sagen. hvilken type produkt, der skulle sprøjtes med, og dispensationen blev derfor givet med hjemmel i kodenummerbekendtgørelsen. 9

10 5) Ligeledes erstattes redegørelsens bilag 2 med nyt bilag 2: BILAG 2 Oversigt over generelle krav til anvendelse af epoxy og kravene i dispensationsafgørelsen fra henholdsvis 2007 og EPOXYREGLERNE I BEKENDTGØRELSEN OM ARBEJDE MED STOFFER OG MATERIALER Sprøjtepåføring kun tilladt i lukkede anlæg, sprøjtebokse eller sprøjtekabiner Fravigelse 2007-DISPENSATION Der bemærkes, at der ikke blev dispensation fra forbuddet mod sprøjteforbuddet i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, men efter reglerne i kodenummerbekendtgørelsen. Fravigelse 2012-DISPENSATION I dispensationen stilles der specifikt og konkret krav om: At eventuel brandfare skal imødegås ved ventilation, så koncentrationen af de brandfarlige dampe ligger væsentligt under den nedre eksplosionsgrænse At hallens ventilation skal være i drift under sprøjtepåføringen og efterfølgende i mindst 5 timer efter afsluttet sprøjtepåføring med henblik på, at risikoen for dannede aerosoler og støv indeholdende ureagerede epoxygrupper fjernes Substitutionsovervejelser om et mindre farligt produkt er teknisk egnet til opgaven At hallen skal udluftes, når hærdeperioden er slut I forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen blev virksomhedens substitutionsovervejelser vurderet Krav om epoxy- og isocyanatuddannelse Personer med epoxyallergi må ikke arbejde med epoxy Personlige værnemidler: luftforsynet helmaske (åndedrætsværn), hætte, handsker og beskyttelsesdragt I forbindelse med behandling af dispensationsansøgningen blev de planlagte personlige værnemidler vurderet. 10

11 I dispensationen stilles der specifikt krav om: At friskluftforsynet åndedrætsværn maksimalt må anvendes i 4 timer på en arbejdsdag i perioder af højest 2 timer ad gangen. I den øvrige arbejdstid må den ansatte ikke være beskæftiget med arbejde, der kræver åndedrætsværn eller beskyttelses/- overtræksdragt At alle personer ved ophold og arbejde i hallen skal anvende personlige værnemidler, herunder luftforsynet åndedrætsværn og overtræksdragt mens der sprøjtepåføres og efterfølgende i mindst 5 timer efter afsluttet sprøjtepåføring grundet risiko for eksponering for aerosoler og støv indeholdende ureagerede epoxygrupper At der skal opstilles særligt mærkede affaldsbeholdere mm. ved udgangen fra arbejdsområdet til de personlige værnemidler så som overtræksdragter, sko og handsker, så disse kan tages af, når arbejdsområdet forlades Efter afslutning af arbejdet og indtil de påførte produkter er udhærdet i en sådan grad, at faren for sundhedsfarlig påvirkning er ophørt, skal sikkerhedsforanstaltningerne fortsat følges I dispensationen stilles der specifikt og konkret krav om karenstid på mindst 5 timer 11

12 Andre beskæftigede end de, der arbejder med produkterne eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke opholde sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning Skiltning for epoxy/isocyanatarbejde Ikke fraveget Ikke fraveget I dispensationen stilles der specifikt og konkret krav om skiltning i mindst 5 timer Indtagelse af mad, drikke med videre samt rygning på arbejdsstedet må ikke finde sted Hvor der arbejdes med epoxy skal der være tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske Så vidt muligt uhindret adgang til håndvask i selve arbejdslokalet. Vandhanerne må ikke være håndbetjente Brugerne skal gennemføre omhyggelig personlig hygiejne, bl.a. vaske hænder ved pauser, før toiletbesøg og måltider, og om nødvendigt bade straks efter arbejdets ophør. Særskilte omklædningsrum for personer, der arbejder med epoxy/isocyanater. Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares særskilt. Adgang til bruserum. 12

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 202 Offentligt Arbejdstilsynet, 23. maj 2016 Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse

Læs mere

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 211 Offentligt T A L E 22. maj 2016 Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988. Epoxyharpikser og isocyanater At-VEJLEDNING C.0.7 Oktober 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.3 af juni 1988 Epoxyharpikser og isocyanater Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater 2

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet Kvalitetsprocedure DT-18 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: KUI Ikrafttræden: 1. januar 2018 Senest revideret: Aktuel for:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser

Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser Arbejde med epoxy og isocyanater - uddannelsesbehov og indsatser 13 juni 2017 Indhold 1. Vores arbejdsmiljøindsats i forhold til arbejde med epoxy og isocyanater 2. Forslag til forbedring af den lovpligtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 08-05-2005 / GR Anvendelse: Malingsfjerner. Leverandør: FR Kemi ApS Tåstruphøj 36 4300 Holbæk Tlf.:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1270919 Anvendelse: Rengøringsmiddel til PUR skum Emballage:

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 62780 Udarbejdelsesdato: 26092008 Udarbejdet den:; Udarbejdet den: 26092008 / EJK Erstatter den:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1152322 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Terpentin, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1701029 Udarbejdet den: 04-06-2007 / JST Anvendelse: Fortynder til lak og maling. Overfladebehandling af

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893050010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Producent/leverandør oplysning. Gade/postbox: Præstemosevej 2-4

Producent/leverandør oplysning. Gade/postbox: Præstemosevej 2-4 Leverandørbrugsanvisning efter dir. 2001/58/EC og At's bekg. 559/2002 Trykkedato: 22.01.2003 Side: 1/7 Revideret: 13.04.2002 LB-NR: 031-00034998.0000 * 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1526187 Anvendelse: Harpiksopløsning med mineralske fyldstoffer og hærder

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1526187 Anvendelse: Harpiksopløsning med mineralske fyldstoffer og hærder 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1526187 Anvendelse: Harpiksopløsning med mineralske fyldstoffer og hærder Emballage: Leverandør: NKT-Fasteners ITW Construction Products

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-149-8 232-489-3 232-490-9 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 69027 Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Tætningsmasse til tag. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 440

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PRnr. 88320 (*) Anvendelse: Støbe og imprægneringsmiddel til materialografiske emner Emballage: 1 l Leverandør: Struers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) . Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 302005 / DL Anvendelse: Gundmaling af små emner før slutlakering 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 Opdateret: 17022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: NSF3000 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ At-VEJLEDNING C.1.1 Juli 2000 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990 Trykimprægneret træ Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med trykimprægneret træ 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1873306 Anvendelse: M8-M30 ca 4-175 ml glasampul Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1873306 Anvendelse: M8-M30 ca 4-175 ml glasampul Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 PR-nr. 1873306 Anvendelse: Klæbestof til fastgørelse i beton og murværk. Glasampuller lægges i et forboret hul, hvorefter emnet monteres. Emballage:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation:

SIKKERHEDSDATABLAD. Trælim PU Lys 421. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation: Trælim PU Lys 421 DK - Side 1/4 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: Trælim PU Lys 421 Varetype: 1-komponent fugthærdende polyurethanlim.

Læs mere

SVEJSEUNDERMEMBRAN PF 4900 SBS RODHÆMMET. Varenr. 939-039 PR-nr. -

SVEJSEUNDERMEMBRAN PF 4900 SBS RODHÆMMET. Varenr. 939-039 PR-nr. - SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: September 2002 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: SVEJSEUNDERMEMBRAN PF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af IKL Produkter HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE MiterAktivator Aktivator kan anvendes til læder,

Læs mere

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

DK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: AMPREG 20 RESIN Side /5 SIKKERHEDSDATABLAD DK. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: AMPREG 20 RESIN Varetype: Lamineringsepoxy resin Leverandør: Hallkvist Trading

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589

SIKKERHEDSDATABLAD. PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produkt: PU Helårsskum 582 NBS PU Præcisionsskum 583 PU Brandskum 588 NBS PU Brandskum 589 PU Montageskum

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1587748 Anvendelse: 500 ml aerosol Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. 1587748 Anvendelse: 500 ml aerosol Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PRnr. 1587748 Anvendelse: Intensivt rengøringsskum på spray Emballage: 500 ml aerosol Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Hørskætten 3 DK2630

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Tyri Tretjære 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 13-06-2002/ JRØ Anvendelse: Anvendes til pudsning af fundamenter, kælderhalse og trapper m.v., som lægnings- og fugemørtel

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2

SIKKERHEDSDATABLAD SALPETERSYRE 62% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. salpetersyre O, C R8, R35 1 + 2 da SIKKERHEDSDATABLAD Oprettet: 7. maj 2003 Revisionsdato: 2. nov. 2010 erstatter: 29. apr. 2008 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR: Side 1/5 Efalyn 0120 - xxxxx da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR: Varetype: Maling baseret på styrenmodificeret alkyd Producent: Esbjerg Farve- & Lakfabrik

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-150-7 2 231-159-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 07-06-007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19052015 Revideret: 10082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: PRnummer: 2443463 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Fugerens

Sikkerhedsdatablad. Fugerens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø. Telefon: 7545 4828 Fax.: 7611 5080 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn: Fugerens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: Produktregisternummer: Anvendelse: AUTOSOL POLERPASTA

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-726-8 10-30 1 200-662-2

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-726-8 10-30 1 200-662-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 16-01-200 / LW Anvendelse: Rensemiddel til rensning af PVC-overflader inden sammenlimning af f.eks.

Læs mere

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad PU skum 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: Droppen PU skum Revisionsdato: 31.08.2006 Varenr.: 5045 Produceret for: A/S Harald Nyborg, A. Jacobsens Vænge

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad: Revideret Dato: 31/08/2005 Udgivelses dato: 31/08/2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET Produktnavn: Produkttype: 45D Alu-Sol D solder wire Lodde tråd Adresse: Henkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995

Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16 juni 1995 Sikkerhedsdatablad Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/6 juni 995. Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: Revideret den: 08--2000/ JRØ Leverandør: Henkel Byggeteknik A/S Rørhaven 4 700

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Side 1/5 Sikringslak, rød da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Sikringslak, rød Leverandør: C. Højstrup ApS Emil Neckelmanns Vej 11 5220 Odense SØ Telefon: 66171802

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAFE STEP 100. PR. nr.: 794446. ROCOL varenr: Leverandør: 97002000-97002060 (3,78 ltr.). ITW Chemical Products Scandinavia, Priorsvej 36, 8600 Silkeborg, Tlf.:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) . Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 02352 Revideret den: 502006 / JST Anvendelse: Lim til limning af bl.a. PVC. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995 At-VEJLEDNING C.2.1 Februar 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995 Kræftrisikable stoffer og materialer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

FUGEMASSE ISR 70-01. Varenr. 1133-003 PR-nr.

FUGEMASSE ISR 70-01. Varenr. 1133-003 PR-nr. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Dec. 2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: Varenr. 1133003 PRnr. Internt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 183143 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 183143 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. 1814 Anvendelse: Affedtning og rengøring af limflader

Læs mere