å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S"

Transkript

1 årsrapport

2 arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det nye regnskabsår og strategiske fokusområder 7 Langsigtede finansielle mål 8 Mission, vision og værdier 1 Året i nlæg 12 Året i Rørteknik 14 Året i Fundering 16 ktionærinformation 18 Selskabsledelse 2 Vurdering af forretningsmæssige risici 22 Intern kontrol- og risikostyring ved regnskabsaflæggelsen 24 Virksomhedens samfundsansvar 26 Direktion og bestyrelse 3 Erklæringer Ledelsens erklæring 32 Den uafhængige revisors erklæringer 32 Koncernregnskab Regnskabsberetning 42 Koncernregnskab 43 Moderselskabets årsregnskab 8 dresser 94

3 M D129K DK:4.53 BK:2.96 D451XP DK: BK:3.9 arsleff udbygger fiskerihavnen i Myre i Vesterålen i Norge og etablerer blandt andet nye stenmoler. a r s l e ff- ko n c e r n e n arsleff er en internationalt positioneret entreprenør- lering af havmølleparker, og vi udnytter vores special- koncern. Vores årsomsætning er på 8,5 milliarder kroner entreprenørkompetencer, når vi opfører råhuse og leverer heraf en tredjedel i udlandet. Vi har gjort det til vores komplette løsninger inden for erhvervs- og institutions- speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store byggerier. Vi er markedsførende inden for pælefundering projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, og opgravningsfri rørfornyelse. arsleff-koncernen energi og byggeri. Vi har udviklet særlige kompetencer beskæftiger medarbejdere. inden for havne- og vandbygning, banearbejder og etab-

4 4 Midt i havnebassinet i Vejle har arsleff etableret en 3. kvadratmeter stor byggegrube. årsrapport

5 5 H o v e d - o g n ø g l e ta l f o r k o n c e r n e n (tkr.) 29/21 21/ / / /214 Resultatopgørelse Omsætning Heraf udført i udlandet Resultat af primær drift Resultat før renter Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver ktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt Rentebærende nettogæld Investeret kapital (IC) Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter Heraf til investering i materielle aktiver, netto Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Årets ændring i likviditeten ,1 Nøgletal ¹ 12,2 1, 1,3 1,8 Overskudsgrad (EBIT-margin), % Bruttomargin, % 1,4 2,2 2,7 2,9 4,1 Resultatgrad (før skat-margin), % 1,5 2,2 2,5 2,7 3,9 fkast af investeret kapital (ROIC), % 4,5 8,9 11, 11, 16,1 fkast af investeret kapital efter skat (ROIC), % 3,3 6,5 7,4 8,4 12,4 Egenkapitalforrentning (ROE), % Egenkapitalandel, % Resultat pr. aktie (EPS), kr. 3,7 6,8 7,3 9, 13,9 39,8 33,7 37,6 38, 39,3 124,65 24,6 47,98 54,97 73,2 Børskurs pr. 3/9 pr. 2 kr. aktie, kr Kurs/indre værdi, kr.,6,52,51,81 1,1 Udbytte pr. aktie, kr. 4,8 4,8 1, 1, 15, ntal medarbejdere ¹ Definition af nøgletal findes på side 56.

6 6 Året i hovedtræk I banegraven vest for arhus Hovedbanegård udfører arsleff en 125 meter lang bro, som fører byens kommende letbane hen over seks jernbanespor. Koncernresultatet for regnskabsåret 213/214 er et nlæg bidrager med et resultat før renter på 243 mio. overskud på 33 mio. før skat mod 197 mio. året før. mod 11 mio. sidste regnskabsår. Rørteknik bidrager Resultatforventningen var 26 mio. før skat ved regnskabs- med 37 mio. før renter mod 51 mio. sidste regnskabsår. årets begyndelse og blev justeret efter tredje kvartal til 29 Fundering bidrager med 71 mio. før renter mod 61 mio. mio. og igen den 14. november 214 til 33 mio. sidste regnskabsår. Omsætningen udgør mio. sammenlignet med mio. sidste regnskabsår en stigning på 16 %. Den danske del af omsætningen udgør mio. mod Den samlede resultatgrad i koncernen er 3,9 % mod 2,7 % sidste regnskabsår. Egenkapitalen udgør 39,3 % af den samlede balance mod 38 % ved udgangen af sidste mio. sidste regnskabsår. Den udenlandske del udgør regnskabsår. Forrentning af egenkapitalen udgør 13,9 % 2.85 mio. mod mio. sidste regnskabsår. mod 9 % sidste regnskabsår. Årets resultat efter skat er 255 mio. mod 15 mio. sidste regnskabsår. De samlede investeringer udgjorde 256 mio. Pengestrømme fra drift fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 356 mio. mod et negativt likviditetsflow på 329 mio. sidste regnskabsår. Koncernens rentebærende nettogæld er 21 mio. mod 57 mio. pr. 3. september 213. ledelsesberetning ntallet af heltidsbeskæftigede udgør mod 4.19 i sidste regnskabsår. Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 15 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 31 mio.

7 7 D e t n y e r e g n s k a b s å r o g s t r at e g i s k e f o k u s o m r å d e r I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitetsniveau, et Over de sidste ti regnskabsår er omsætningen i arsleff- resultat før skat på 35 mio. og investeringer på 38 mio. Resultatet koncernen i gennemsnit steget med godt 1 % pr. år. nlægsmarke- indeholder forventning om avance i forbindelse med salg af ejendom det giver muligheder for fortsat lønsom vækst, og vi ruster os til på knap 17 mio. udviklingen ved fokuseret arbejde med koncernens strategier. ktiviteten i det danske anlægsmarked er stabil på et relativt Det er en afgørende forudsætning for arsleff-koncernens udvik- højt niveau, men vil fortsat være præget af hård konkurrence med ling, at krav til indtjening går forud for vækst. Stadige forbedringer deltagelse af internationale entreprenørvirksomheder. nlæg for- med øget konkurrenceevne til følge skal gøre vækst til et resultat venter et stigende aktivitetsniveau og et resultat før renter i procent mere end et mål. Vi ser et samlet EBIT-resultatniveau på 5 % inden af omsætningen på 3,5-4 %. for rækkevidde. Et niveau, som i øvrigt er i overensstemmelse med Rørteknik forventer samme aktivitetsniveau som sidste regnskabsår og et resultat før renter på cirka 4 %. de langtidsmål, vi sætter for vores segmenter. I nlæg vil fokus være rettet mod positionering i forhold til de Fundering forventer et højere aktivitetsniveau, især på det kommende års betydelige trafikale infrastrukturprojekter, de klima- danske og det engelske marked, og et resultat før renter på cirka 5,5 og miljømæssige udfordringer, som de danske forsyningsselskaber % af omsætningen. står over for, samt arbejder inden for energiforsyning og byggeak- Ordrebeholdningen ved indgangen til det nye regnskabsår er højere end ordrebeholdningen på tilsvarende tidspunkt året før. De forventede investeringer på 38 mio. er cirka 125 mio. større tiviteter. Vi opererer ud fra en politik om selektiv ordreerhvervelse, hvor et væsentligt kriterium er, at indtjeningsmulighederne skal stå i forhold til risikoen og indsatsen. Et højt prioriteret indsatsområde end sidste år. Stigningen fordeles ligeligt på maskiner og bygninger. er professionel projektledelse med henblik på lønsomhed og kvalitet Blandt andet begynder vi opførelse af et nyt kontordomicil i arhus i gennemførelsen fra start til slut. med forventet indflytning i efteråret 216. arsleff-koncernens specialkompetencer inden for udførelse af trafikal infrastruktur, råhusbyggeri, vindmøllefundamenter og Strategiske fokusområder teknikentrepriser positioneres mod de markedsmæssige potentia- arsleff-koncernen har udviklet kompetencer på internationalt ler. arsleff har opnået prækvalifikation på fire udbud på Femern niveau, som gør det muligt at deltage i store infrastrukturprojekter i Bælt-forbindelsen. Tilbudsudarbejdelsen er i gang i samarbejde med Danmark, ofte i samarbejde med internationale entreprenørselska- de respektive konsortiepartnere. ber. Erfaringer herfra skaber yderligere muligheder for udnyttelse af fremtidige internationale forretningsmæssige potentialer. arsleff-koncernens forretningsmodel og de grundlæggende Markedet udbyder i stigende omfang totalentrepriser, som stiller krav om kombinationer af specialentreprenørkompetencer. arsleff kombinerer specialkompetencer til samlede ydelser ved at tilbyde værdier har vist sig at være bæredygtige. Vi opererer med for- den brede vifte af aktiviteter, som afdelingerne og selskaberne leve- skellige kategorier af aktiviteter, som spænder fra udførelse af rer som egenproduktion. Kompetencerne søges udnyttet såvel på enkeltstående projekter til gennemførelse af aktiviteter med høj enkeltstående anlægsprojekter som på flerårige rammeaftaler om grad af gentagelsespotentialer og endelig til aktiviteter, som er fuldt udførelse af service- og vedligeholdelsesarbejder. industrialiseret. I Rørteknik arbejdes der med en mere fokuseret prioritering for arsleff-koncernen har vedtaget en fælles koncernstrategi, som at forbedre marginalerne. Rørteknik søger løbende nye markeds- skal føre koncernens udvikling videre. arsleff er en integreret muligheder for at udnytte kompetencerne inden for opgravningsfri koncern med fælles værdier, vision og mission samt fælles grund- ledningsfornyelse. Den skarpe konkurrence stiller store krav til læggende principper for ledelse. Vi kombinerer specialentreprenør- produktivitetsudvikling i fabrikation og installation. kompetencer til samlede ydelser efter kundens behov med høj grad Fundering fokuserer på indarbejdelse af fælles standarder af egenproduktion. Vi kalder det one company, og det er et bærende sideløbende med produkt- og metodeudvikling. Det sker for at øge fundament for vores strategi som entreprenørkoncern. produktivitet og konkurrenceevne i fabrikation og installation på alle markeder. RESULTT FØR SKT I MIO. KR. INVESTERINGER I MTERIELLE KTIVER OG DTTERVIRKSOMHEDER I MIO. KR /1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Forventning: 35 mio. kr. 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Materielle aktiver Dattervirksomheder Forventning: 38 mio. kr.

8 8 Langsigtede finansielle mål Koncernens overordnede finansielle mål er: Opnåelse af den målsatte forrentning indebærer, at den Forrentning af egenkapital (ROE) 12 % pr. år forventede vækst kan finansieres af den fremtidige indtje- Rentebærende nettogæld kr. ning, og at der samtidig genereres likviditet til udbetaling Gennemsnitlig årlig vækst 5-1 % pr. år af udbytte, som på sigt vurderes at kunne udgøre 25-3 % af det årlige overskud. Dette indebærer: Egenkapitalandel af balancen (soliditet) Beslutning om det årlige udbytte træffes på grundlag af selskabets konkrete økonomiske situation, herunder Cirka 45 % rentebærende nettogæld, soliditet og forventningerne til det kommende år. Målene realiseres gennem opnåelse af følgende EBIT-marginaler: Vækst og udvikling nlæg 4% Koncernens vækst og udvikling vil fortsat ske gennem en Rørteknik 6% kombination af organisk vækst og tilkøb inden for special- Fundering 6% entreprenørkompetencer og med fokus på lønsomhed. Eller for koncernen som helhed 4,7 % Inden for de industrielle områder Rørteknik og Fundering er målsætningen en vækst på 5-1 % pr. år med Selskabets overordnede finansielle målsætning er at præ- fokus på international vækst. Inden for nlæg udnyttes de stere en attraktiv, realistisk og stabil forrentning af egen- aktuelle markedsmuligheder, som varierer med udbuddet kapitalen under hensyn til risikoen. Risikoen søges blandt af store infrastrukturinvesteringer, under hensyntagen til andet begrænset gennem et stort likviditetsberedskab og en politik om selektiv ordreerhvervelse. en høj soliditet. Derfor er målsætningen en rentebærende nettogæld på kr. i gennemsnit for regnskabskvartalerne. Selskabets vækst over de sidste 1 år har gennemsnitligt Indtjening og forrentning Effektivitet og produktivitet i alle led skal bidrage til været på godt 1 % pr. år. Den fremtidige vækst forventes at løbende forbedringer af konkurrenceevne og indtjening. være 5-1 % pr. år. Kombinationer af kompetencer til samlede ydelser med høj NLÆG RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING RØRTEKNIK RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% % % 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning ledelsesberetning 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning FUNDERING RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING % 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning

9 9 værdi for kunden skal, kombineret med effektivitet i alle rentebærende nettogæld på et fortsat træk på selskabets led, øge marginaler og indtjening. kreditfaciliteter. Realisering af de anførte EBIT-marginer og de anførte I perioder med vækst vil selskabet have behov for at mål om nettogæld og soliditet vil indebære en forrentning optage gæld op til et vist niveau. Den rentebærende netto- af egenkapitalen på godt 12 % p.a. gæld må dog ikke overstige 5 % af egenkapitalen (debt/ Den målsatte EBIT-margin for de industrielle segmenter equity ratio maks.,5). er højere end for anlægssegmentet, fordi de industrielle segmenter er mere kapitaltunge end anlægssegmentet. Der Udbytte kræves derfor en højere EBIT-margin for at opnå et tilfreds- For 213/214 foreslås et udbytte på 15 kr. pr. aktie mod 1 kr. stillende afkast af investeret kapital. pr. aktie sidste år. Udbyttet svarer til 12 % af selskabets overskud og er således mindre end de tidligere anførte 25-3 %. Koncernen er i 213/214 vokset med 16 %. Indtjeningen Solidt finansielt beredskab arsleff gennemfører store anlægsprojekter, hvor kun er derfor primært anvendt til finansiering af væksten. velkonsoliderede virksomheder med et solidt finansielt Herudover er den rentebærende nettogæld nedbragt fra et beredskab kan afgive tilbud. Et solidt finansielt beredskab kvartalsgennemsnit i 212/213 på 33 mio. til et kvartals- og dermed en høj kreditværdighed giver arsleff strategisk gennemsnit i 213/214 på 229 mio. manøvredygtighed til langsigtet og kontinuerlig udvikling Bestyrelsens forslag til udbytte skal ses på baggrund af, af koncernen, både i forbindelse med tilkøb af virksomheder at der fortsat er rentebærende nettogæld, og at der tillige og i forbindelse med intern forretningsudvikling til skabelse forventes øget aktivitet. af organisk vækst. arsleffs ønske om et solidt finansielt beredskab inde- Egne aktier bærer et overordnet mål om, at den rentebærende netto- Selskabets beholdning af egne aktier udgør 1 %. Sel- gæld som gennemsnit pr. kvartal udgør omkring. Dette skabet har bemyndigelse til at opkøbe yderligere 1 %. svarer til en soliditetsgrad på cirka 45 %. Bemyndigelsen forventes kun anvendt, såfremt en særlig Da selskabet modtager betydelige forudbetalinger, som ofte alene er til rådighed for joint ventures, indebærer en RENTEBÆRENDE NETTOGÆLD I MIO. KR /1 1 / /1 / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q /1 3 4 Q 14 4 /1 5 Overordnet mål: 5 % af egenkapital primo fremover alene at ske i form af udbytte. EGENKPITLFORRENTNING (ROE) 14 % 12 % 1 % 8% 6% 4% 2% % 1. situation skulle opstå. Udlodning til aktionærerne forventes 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mål: 12 % Forventning

10 1 M i s s i o n, v i s i o n o g væ r d i e r VORES MISSION VORES VISION arsleff-koncernen anlægger og servicerer samfundets arsleff-koncernen vil være en foretrukken og betydende infrastruktur og bygningsanlæg. Vi etablerer fundamentet entreprenørkoncern med international rækkevidde og for sund økonomisk samfundsmæssig udvikling og skaber udgangspunkt i Danmark. værdi for selskabets aktionærer. Vi er en integreret koncern, som har en fælles tilgang til Vi opnår fleksibilitet og høster synergier gennem fælles styring og prioritering, så vi udnytter markedsmulighederne og opnår besparelser. Når vi leverer vores ydelser fokuserer vi på at opbygge forretning, ledelse og projekter. Vi realiserer synergier, fordi alle vores forretningsenheder bidrager selvstændigt og samtidig bidrager til koncernens synergi i one company-samarbejder. langvarige partnerskaber, så vi sammen kan være Vi stræber efter at have en betydende position i Danmark. konkurrencedygtige og levere høj kvalitet til kunden og Vi har kompetencer inden for projektaktiviteter på et dermed skabe værdi for kunden. Vi udvælger, kalkulerer, planlægger og gennemfører vores arbejde med stor sikkerhed i projektledelsen. Vi integrerer vores specialentreprenørkompetencer til niveau, som gør det muligt at operere konkurrencedygtigt internationalt. Vi er en dominerende aktør på de markeder, hvor vi vælger at positionere vores industrielle aktiviteter. samlede ydelser efter kundens behov med høj grad af Vi har ledere, som går forrest og griber ind i tide. egenproduktion. Vi opnår stordriftsfordele og lønsom vækst ved fortsat at Vi påtager os en risiko, hvis den er velovervejet, kan vurderes og kan indarbejdes i vores tilbud. Vi er i konstant udvikling, enten når vi forbedrer det, vi allerede gør, eller når vi bruger vores gode ideer. ledelsesberetning udvikle løsninger og standarder og forbedre produktivitet og effektivitet. Vi tænker langsigtet og tager de til tider nødvendige og svære beslutninger.

11 11 VORES VÆRDIER Engagement i hvad vi gør Vi har et engagement, der mærkes og vi er flittige Vi er kompetente og ydmyge Vi er professionelle og imødekommende Vi kommunikerer åbent, ærligt og kontant. Fokus på det vigtigste Vi har et åbent sind og et skarpt fokus Vi dyrker faglig fordybelse og vægter fælles løsninger Vi er specialister og kan samarbejde på tværs Vi har overblik og har altid hands on på det konkrete. Stræben efter forbedring og fornyelse Vi er nytænkende og udviser eftertænksomhed Vi er virkelystne og bliver samtidig bedre til det, vi i forvejen gør Vi giver gerne et ansvar og har en opfølgningskultur Vi har en fælles stræben og øje for individuelle præstationer. nsvar for helheden Vi har sans for god forretning og tager et samfundsansvar Vi har stærke kulturelle fællestræk og lægger vægt på mangfoldighed Vi udfordrer vores medarbejdere og har et godt arbejdsmiljø Vi er handlekraftige og altid til at stole på.

12 12 Året i nlæg Segmentresultatet er 243 mio. før renter eller 4,3 % af omsætningen. Resultatet er bedre end forventet. Omsætningen steg med 11 % til mio. Omsætningen i Danmark steg med 18 % til mio., og omsætningen i udlandet faldt med 18 % til 865 mio. Resultatet er bedre end forventet ved regnskabsårets prioriterer tekniske drifts- og servicearbejder samt begyndelse blandt andet som følge af en positiv afslutning videreudvikling af tværgående kompetencer inden for af havmølleprojektet DanTysk. Generelt har indtjeningen på teknikentrepriser. Årsresultatet er bedre end forventet ved gennemførte anlægsprojekter i regnskabsåret været bedre regnskabsårets begyndelse. end forventet, og resultatgraden opfylder det langsigtede mål. Ordrebeholdningen ved udgangen af regnskabsåret er højere end ved udgangen af sidste regnskabsår. På det danske anlægsmarked er aktiviteterne i moder- I arsleff Rail /S er koncernens kompetencer inden for jernbanearbejder samlet. Der er stigende aktivitet i selskabet, og udviklingen forløber planmæssigt. Resultatet i Dan Jord /S er bedre end forventet. Der er generelt travlt i arhus-området, fx med etablering selskabet præget af generel høj aktivitet og en generelt af letbane, som Dan Jord /S udfører i samarbejde med højere rentabilitet i projektgennemførelsen. De fore- moderselskabet. stående mega-udbud tiltrækker udenlandske aktører. Petri & Haugsted S udfører kabelarbejder og kommu- Tilbudsomkostningerne ved at deltage i de store projekter nikationsledninger. Resultatet lever ikke op til forventnin- er væsentlige, ikke mindst vedrørende Femern Bælt- gerne, men aktiviteterne er stabiliseret efter tilpasninger i forbindelsen, Storstrømsbroen og Banedanmarks udbud selskabet. vedrørende elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Resultaterne i nlægs datterselskaber er samlet set bedre end forventet ved regnskabsåret begyndelse. Wicotec Kirkebjerg /S udfører tekniske installationer i bred forstand, teknisk service samt ledningsarbejder og fjernvarmeinstallationer. Udviklingen i Wicotec Kirkebjerg Østergaard /S udfører tunnelering, underboring og anlægsarbejder. Resultatet er som forventet ved regnskabsårets begyndelse. VG Entreprenør /S er specialist i kystsikringsarbejder og øvrige vandbygningsarbejder. Resultatet er bedre end forventet. I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitets- /S følger de opstillede mål i forbindelse med fusionen niveau og et resultat før renter på 3,5-4 % af omsætningen. for to år siden om blandt andet at opnå en overskudsgrad Den langsigtede forventning til omsætningsudviklingen vil på 3-4 % af omsætningen inden for en kortere periode. følge konjunkturerne og markedsmulighederne. Den lang- Selskabet vedtog i regnskabsåret en ny strategi, som sigtede resultatforventning er 4 %. arsleff udfører både vej og broer på den kommende motorvej ved Silkeborg. Her er strækningen nedgravet cirka ledelsesberetning fem meter under terræn.

13 13

14 Året i Rørteknik Segmentresultatet er 37 mio. før renter eller 2,3 % af omsætningen. Resultatet lever ikke op til forventningerne. Omsætningen steg med 3 % til mio. Omsætningen i Danmark faldt med 5 % til 42 mio., og omsætningen i udlandet steg med 48 % til mio. Resultatet lever ikke op til forventningen ved regnskabs- Resultatet i datterselskabet i Sverige er som forventet årets begyndelse. ved regnskabsårets begyndelse. Selskabet har et stabilt I Danmark er aktivitetsniveauet vedrørende de kommu- aktivitets- og indtjeningsniveau. nale forsyningsselskaber faldet. Dette skyldes forsynings- Resultaterne i selskaberne i Polen og Finland lever ikke selskabernes øgede fokus på investeringer i klimatilpas- op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse, og ning. Resultaterne inden for bolig- og industrisegmenterne der er foretaget kapacitetstilpasninger. er under det forventede, og en mere fokuseret prioritering På de nye markeder i Norge og i Holland er der stigende er under implementering. aktivitet. Resultatet for eksportprojekter inden for drikke- og Konkurrencesituationen inden for opgravningsfri spildevandsforsyning er lavere end forventet ved regn- ledningsfornyelse lægger et øget pres på marginalerne. Der skabsårets begyndelse. Projekterne er hovedsageligt er fortsat fokus på produkt- og metodeudvikling med øget gennemført på de primære markeder i de baltiske lande, konkurrenceevne som mål, og Rørteknik søger løbende nye Rusland og Ukraine. Det lavere resultat skyldes et lavere markedsmuligheder. På fabriksanlægget i Hasselager fremstilles de mate- tion i regionen. er Rørtekniks produktionstekniske center placeret, hvor op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. udviklingsaktiviteter og support til salg og produktion er Omsætningen er steget væsentligt, som følge af at arsleff forankret. nu er eneaktionær i det tyske No-Dig-datterselskab. D129K DK:4.53 BK:2.96 I det nye regnskabsår forventes en omsætning på Resultatet i det nu fuldt integrerede tyske dattersel- samme niveau som i dette regnskabsår. Forventningen til skab lever op til forventningerne. Der er fortsat fokus på at resultat før renter er cirka 4 % af omsætningen. Den lang- udbygge samarbejdet med de øvrige koncernselskaber. Der sigtede forventning til omsætningsudviklingen er 5-1 % pr. er god ordreindgang og ordrebeholdning, selvom konkur- år. Den langsigtede resultatforventning er 6 %. rencen er intens på det tyske marked. I Rusland har aktivitetsniveauet inden for ledningsfor nyelsesaktiviteter kunnet bibeholdes på et højt niveau med et resultat over det forventede til følge M rialer, som anvendes til rørfornyelse. På samme adresse Det samlede resultat for datterselskaberne lever ikke D451XP DK: BK:3.9 aktivitetsniveau som følge af den markedsmæssige situa- M D452XP DK: BK:1.97 Produkt- og metodeudvikling er fortsat i fokus hos Rørteknik, fx.6$ bt24 ø8 lige CO2-reducerende løsninger med lavt energiforbrug. 33 ledelsesberetning D112K DK:3.28 BK:2.6 LED-teknologi og andre miljøven-

15

16 16 Året i Fundering Segmentresultatet er 71 mio. før renter eller 5,4 % af omsætningen. Resultatet er lidt bedre end forventet. Omsætningen steg med 21 % og udgjorde 1.36 mio. Omsætningen i Danmark steg med 12 % til 53 mio., og omsætningen i udlandet steg med 28 % til 83 mio. Funderingssegmentet består af højt industrialiserede aktiviteter, der er knyttet til det pælefunderingssystem, som markedsføres i Danmark, Tyskland, Polen, Sverige I Sverige er der gennemført tilpasninger, ledelsen er styrket, og organisationen er nu på plads. I England er der ligeledes gennemført tilpasninger. Der og England. Desuden indeholder segmentet tilgrænsende er positive tendenser primært på boligmarkedet og inden geotekniske ydelser og et stigende antal projektorienterede for mindre byggerier generelt. Mod slutningen af regn- aktiviteter med indhold af funderingsarbejder, som udføres skabsåret er aktiviteterne overskudsgivende. integreret sammen med nlæg. Resultaterne af aktiviteterne i moderselskabet er bedre end forventet blandt andet som følge af god beskæftigelse inden for infrastrukturprojekter, som udføres i samarbejde med nlæg. ktiviteterne inden for industriel pælefundering har været stigende i regnskabsåret. Det samlede resultat for datterselskaberne lever ikke I regnskabsåret har vi videreført indarbejdelsen af samme standarder, metoder og udstyr på de fire pælefabrikker i Danmark, England, Polen og Sverige. Specialsektionen for geotekniske borearbejder har i regnskabsåret haft et højt aktivitetsniveau. I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitetsniveau og et resultat før renter på cirka 5,5 % af omsæt- op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse ningen. Den langsigtede forventning til omsætningsudvik- især som følge af resultaterne i Sverige og England. lingen er 5-1 % pr. år. Den langsigtede resultatforventning Datterselskabet i Polen har dog præsteret et resultat over er 6 %. det forventede, ligesom datterselskabet i Tyskland, hvor kapacitetsudnyttelsen er høj primært inden for fundering af vindmøllefundamenter på landjorden. I Dresden opfører kirken en daginstitution. arsleffs tyske datterselskab Centrum Pfähle GmbH udfører pælefundeledelsesberetning ringen.

17 17

18 18 k t i o n æ r i n f o r m at i o n ktiekapitalen Egne aktier ktiekapitalen på 45,3 mio. er opdelt i 2,7 mio. -aktier og Beholdningen af egne aktier udgør ved regnskabsårets 42,6 mio. B-aktier. slutning stk. B-aktier, nominelt 4,5 mio. med en B-aktiekapitalen er noteret på NSDQ OMX København /S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier a nominelt 2 kr. og består pr. 3. september 214 af aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. -aktierne udgør 135. stk. og er tillagt 1 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. -aktierne er ikke omsætningspapirer. anskaffelsessum på 63,2 mio. Børsværdien af egne aktier pr. 3. september 214 udgør 22 mio. Beholdningen af egne aktier er erhvervet for at øge den finansielle fleksibilitet i forbindelse med fremtidige virksomhedskøb. Beholdningen af egne aktier udgør 1 %. På generalforsamlingen i januar 211 blev bestyrelsen bemyndiget til de næste fem år at lade selskabet erhverve egne aktier inden ktionærer for en samlet pålydende værdi på i alt 2 % af selskabets lle -aktier ejes af Per og Lise arsleffs Fond. aktiekapital. Per og Lise arsleffs Fond besidder gennem Per arsleff /S -aktier 42 % af stemmerne. Fondens formål er Børsværdi blandt andet at sikre Per arsleff /S fortsatte beståen og Børsværdien af selskabets aktier udgjorde mio. pr. 3. videreudvikling gennem besiddelsen af Per arsleff /S september aktiekapital. ktionærer med en ejerandel på over 5 % af aktiekapita- Udbytte len eller med en rådighed over 5 % af stemmerne er anført For regnskabsåret 213/214 foreslås et udbytte på 15 kr. på næste side. pr. aktie. Pr. 19. december 214 var 4.11 aktionærer navnenoteret svarende til cirka 88 % af aktiekapitalen. Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen. ledelsesberetning Kapitalisering og udbyttepolitik Der henvises til afsnittet Langsigtede finansielle mål på side 8.

19 19 ktionærer pr. 19. december 214 ntal aktier Kapital % rbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød ,99 6,96 Per og Lise arsleffs Fond, Åbyhøj -aktier ,96 41, ,8, , Per og Lise arsleffs Fond, Åbyhøj B-aktier Egne aktier Stemmer % Fondsbørsmeddelelser 14. oktober 213 arsleff skal udbygge havn ved Lofoten i Norge 25. oktober 213 arsleff skal udbygge havnen i Beirut i Libanon 11. december 213 arsleff skal udføre elforsyning i Mozambique 18. december 213 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 212/ januar 214 fholdt generalforsamling i Per arsleff /S 5. februar 214 arsleff skal bygge tunneler på banestrækningen mellem København og Ringsted 28. februar 214 Delårsrapport for perioden 1/1-31/ maj 214 Halvårsrapport for perioden 1/ / juni 214 Wicotec Kirkebjerg /S er indstillet til kontrakt på 9 millioner kroner på Psykiatrisk Center i Skejby 11. juli 214 arsleff tæt på kontrakt på stort biogasanlæg 22. juli 214 arsleff skal opføre værksteds- og lageranlæg på Thule ir Base 23. juli 214 arsleff skal opføre råhuset til Niels Bohr Bygningen på Nørre Campus i København 28. august 214 Delårsrapport for perioden 1/ / oktober 214 arsleff får styringsopgave i Etiopien 14. november 214 arsleff opjusterer forventningerne til årsresultatet 4. december 214 arsleff skal opføre råhus for Novo Nordisk /S 19. december 214 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 213/214 Finansiel kalender 3. januar 215 Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets kontor, Lokesvej 15, Åbyhøj kl. 15: 4. februar 215 Udbetaling af udbytte for regnskabsåret 213/ februar 215 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal af regnskabsåret 214/ maj 215 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår af regnskabsåret 214/ august 215 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal af regnskabsåret 214/ december 215 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 214/215

20 2 Selskabsledelse Ledelsen følger med enkelte undtagelser NSDQ OMX fuldmagtsforhold med videre til de navnenoterede aktio- København /S anbefalinger om god selskabsledelse, som nærer, der har anmodet herom. nmodning kan ske ved findes på registrering på Selskabets vedtægter er tilgængelige på Undtagelserne er: Forholdet til interessenterne Direktionens vederlag er ikke som anbefalet specificeret arsleff ønsker at være kendetegnet som en højt respekte- på de enkelte medlemmer, jf. afsnittet om bestyrelsens ret, professionel samarbejdspartner. Koncernens mission, og direktionens vederlag. vision og værdier udtrykker vores forhold til interessen- Kommissoriet for det nedsatte nomineringsudvalg er terne gennem professionalismen i udførelsen af arbejdsop- mindre omfattende end anbefalet, idet en del af de anbe- gaverne, gennem respekten for kunderne, vores kolleger i falede opgaver efter ledelsens opfattelse mest hensigts- branchen og vores medarbejdere. mæssigt varetages direkte af bestyrelsen. Bestyrelsens næstformand er formand for nomineringsudvalget. Der er fastlagt konkrete måltal for andelen af kvinder i I arsleffs Code of Conduct er de overordnede principper for virksomhedens måde at arbejde på formuleret. Principperne er godkendt af selskabets bestyrelse og bestyrelsen. Der er udarbejdet en politik for at øge ande- formidlet til medarbejderne. arsleffs Code of Conduct er len af kvinder i de øvrige ledelsesniveauer. Der er ikke tilgængelig på opstillet konkrete mål herfor. I arsleffs Code of Conduct fastlægges reglerne for god opførsel med hensyn til blandt andet medarbejdere, miljø Nedenstående redegørelse knytter sig til anbefalingerne, og etik som forudsætningen for ethvert samarbejde, hvor som senest er opdateret i maj 213. arsleff deltager. På er Principperne og reglerne er udarbejdet i overens- i skemaform redegjort for, hvorledes selskabet forholder sig stemmelse med FN s Menneskerettighedserklæring, til de enkelte anbefalinger. ILO s Konvention (International Labour Organization) og UNICEF s Konvention om Barnets Rettigheder. Forholdet til aktionærerne arsleff blev grundlagt i Selskabet blev introduceret Åbenhed og gennemsigtighed på NSDQ OMX København /S i Efterfølgende er arsleff har etableret en investor relations-politik med kapitalen udvidet yderligere, således at den samlede aktie- henblik på at informere aktionærer, investorer og andre kapital i dag udgør 45,3 mio. fordelt på 2,7 mio. unoterede interessenter. Politikken er tilgængelig for alle interesse- -aktier med ti stemmer pr. aktie og 42,6 mio. noterede rede på B-aktier med en stemme pr. aktie. Det er ledelsens opfattelse, at fordelingen af stemmeretten har givet og giver selskabet den nødvendige ro og beslutningskompetence til at nå de fastsatte strategiske mål. Vedrørende kapitalstrukturen henvises til afsnittet ktionærinformation på side 18. Bestyrelsen indkalder aktionærerne til generalforsamlingen med tilstrækkeligt varsel og medsender dagsorden, ledelsesberetning Koncernen offentliggør kvartalsvise meddelelser om regnskabsresultaterne og kommunikerer løbende med investorer og andre interessenter. I årets løb er der afholdt to investormøder for analytikere og andre særligt interesserede. Den seneste præsentation kan ses på På kan blandt andet findes uddybende oplysninger om koncernens forretningsområder og finansielle forhold på dansk og engelsk.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014. 1/18 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 19. december 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 28. august 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Erklæringer Ledelsens erklæring Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæringer Ledelsens erklæring Den uafhængige revisors erklæringer arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det kommende regnskabsår og strategiske fokusområder 8 Langsigtede finansielle mål 10 Året i nlæg & Byggeri 12

Læs mere

Erklæringer Ledelsens erklæring 30 Den uafhængige revisors erklæringer 30

Erklæringer Ledelsens erklæring 30 Den uafhængige revisors erklæringer 30 arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det nye regnskabsår og strategiske fokusområder 7 Langsigtede finansielle mål 8 Året i nlæg 10 Året i Rørteknik

Læs mere

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011. Åbyhøj 21.12.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011. Årets resultat: Resultatet før skat blev 133 mio. Koncernomsætningen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 29. maj 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Introduktion til Aarsleff-koncernen

Introduktion til Aarsleff-koncernen H1 2 H1 3 Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 10,3 milliarder kroner om året heraf en tredjedel i udlandet. Koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport 1/ /6 2013

Delårsrapport 1/ /6 2013 Q3 Indhold Kort introduktion til Aarsleff Aarsleff-koncernen i de første ni måneder af 2012/2013 Strategiske fokusområder Forventninger til hele 2012/13 Langsigtede finansielle mål Anlægssegmentet de første

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 22. maj 2017 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2009/2010.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2009/2010. Åbyhøj 20.12.2010 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2009/2010. Årets resultat: Resultatet før skat blev 66 mio. Koncernomsætningen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 29. august 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 1/10 2014-30/09 2015 Investorpræsentation Q4

Årsrapport 1/10 2014-30/09 2015 Investorpræsentation Q4 Investorpræsentation Q4 Q4 2 Aarsleff-koncernen 2014/2015 Q4 Indhold Aarsleff-koncernen 2014/15 Q4 Omsætning i overblik 4 Resultater og EBIT i overblik 5 Investeringer og pengestrømme 7 Finansielt beredskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

CVR-NR.: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107B

CVR-NR.: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107B CVR-NR.: 15 90 84 16 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, 02 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2015, Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CVR-Nr.: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, jf. årsregnskabslovens 107b

CVR-Nr.: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, jf. årsregnskabslovens 107b CVR-Nr.: 15 90 84 16 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, 02 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2016, Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2013. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2015

TryghedsGruppens selskabsledelse 2015 Bilag til årsrapport 2015 TryghedsGruppens selskabsledelse 2015 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2015. TryghedsGruppen er

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere