å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S"

Transkript

1 årsrapport

2 arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det nye regnskabsår og strategiske fokusområder 7 Langsigtede finansielle mål 8 Mission, vision og værdier 1 Året i nlæg 12 Året i Rørteknik 14 Året i Fundering 16 ktionærinformation 18 Selskabsledelse 2 Vurdering af forretningsmæssige risici 22 Intern kontrol- og risikostyring ved regnskabsaflæggelsen 24 Virksomhedens samfundsansvar 26 Direktion og bestyrelse 3 Erklæringer Ledelsens erklæring 32 Den uafhængige revisors erklæringer 32 Koncernregnskab Regnskabsberetning 42 Koncernregnskab 43 Moderselskabets årsregnskab 8 dresser 94

3 M D129K DK:4.53 BK:2.96 D451XP DK: BK:3.9 arsleff udbygger fiskerihavnen i Myre i Vesterålen i Norge og etablerer blandt andet nye stenmoler. a r s l e ff- ko n c e r n e n arsleff er en internationalt positioneret entreprenør- lering af havmølleparker, og vi udnytter vores special- koncern. Vores årsomsætning er på 8,5 milliarder kroner entreprenørkompetencer, når vi opfører råhuse og leverer heraf en tredjedel i udlandet. Vi har gjort det til vores komplette løsninger inden for erhvervs- og institutions- speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store byggerier. Vi er markedsførende inden for pælefundering projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, og opgravningsfri rørfornyelse. arsleff-koncernen energi og byggeri. Vi har udviklet særlige kompetencer beskæftiger medarbejdere. inden for havne- og vandbygning, banearbejder og etab-

4 4 Midt i havnebassinet i Vejle har arsleff etableret en 3. kvadratmeter stor byggegrube. årsrapport

5 5 H o v e d - o g n ø g l e ta l f o r k o n c e r n e n (tkr.) 29/21 21/ / / /214 Resultatopgørelse Omsætning Heraf udført i udlandet Resultat af primær drift Resultat før renter Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver ktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt Rentebærende nettogæld Investeret kapital (IC) Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter Heraf til investering i materielle aktiver, netto Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Årets ændring i likviditeten ,1 Nøgletal ¹ 12,2 1, 1,3 1,8 Overskudsgrad (EBIT-margin), % Bruttomargin, % 1,4 2,2 2,7 2,9 4,1 Resultatgrad (før skat-margin), % 1,5 2,2 2,5 2,7 3,9 fkast af investeret kapital (ROIC), % 4,5 8,9 11, 11, 16,1 fkast af investeret kapital efter skat (ROIC), % 3,3 6,5 7,4 8,4 12,4 Egenkapitalforrentning (ROE), % Egenkapitalandel, % Resultat pr. aktie (EPS), kr. 3,7 6,8 7,3 9, 13,9 39,8 33,7 37,6 38, 39,3 124,65 24,6 47,98 54,97 73,2 Børskurs pr. 3/9 pr. 2 kr. aktie, kr Kurs/indre værdi, kr.,6,52,51,81 1,1 Udbytte pr. aktie, kr. 4,8 4,8 1, 1, 15, ntal medarbejdere ¹ Definition af nøgletal findes på side 56.

6 6 Året i hovedtræk I banegraven vest for arhus Hovedbanegård udfører arsleff en 125 meter lang bro, som fører byens kommende letbane hen over seks jernbanespor. Koncernresultatet for regnskabsåret 213/214 er et nlæg bidrager med et resultat før renter på 243 mio. overskud på 33 mio. før skat mod 197 mio. året før. mod 11 mio. sidste regnskabsår. Rørteknik bidrager Resultatforventningen var 26 mio. før skat ved regnskabs- med 37 mio. før renter mod 51 mio. sidste regnskabsår. årets begyndelse og blev justeret efter tredje kvartal til 29 Fundering bidrager med 71 mio. før renter mod 61 mio. mio. og igen den 14. november 214 til 33 mio. sidste regnskabsår. Omsætningen udgør mio. sammenlignet med mio. sidste regnskabsår en stigning på 16 %. Den danske del af omsætningen udgør mio. mod Den samlede resultatgrad i koncernen er 3,9 % mod 2,7 % sidste regnskabsår. Egenkapitalen udgør 39,3 % af den samlede balance mod 38 % ved udgangen af sidste mio. sidste regnskabsår. Den udenlandske del udgør regnskabsår. Forrentning af egenkapitalen udgør 13,9 % 2.85 mio. mod mio. sidste regnskabsår. mod 9 % sidste regnskabsår. Årets resultat efter skat er 255 mio. mod 15 mio. sidste regnskabsår. De samlede investeringer udgjorde 256 mio. Pengestrømme fra drift fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 356 mio. mod et negativt likviditetsflow på 329 mio. sidste regnskabsår. Koncernens rentebærende nettogæld er 21 mio. mod 57 mio. pr. 3. september 213. ledelsesberetning ntallet af heltidsbeskæftigede udgør mod 4.19 i sidste regnskabsår. Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 15 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 31 mio.

7 7 D e t n y e r e g n s k a b s å r o g s t r at e g i s k e f o k u s o m r å d e r I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitetsniveau, et Over de sidste ti regnskabsår er omsætningen i arsleff- resultat før skat på 35 mio. og investeringer på 38 mio. Resultatet koncernen i gennemsnit steget med godt 1 % pr. år. nlægsmarke- indeholder forventning om avance i forbindelse med salg af ejendom det giver muligheder for fortsat lønsom vækst, og vi ruster os til på knap 17 mio. udviklingen ved fokuseret arbejde med koncernens strategier. ktiviteten i det danske anlægsmarked er stabil på et relativt Det er en afgørende forudsætning for arsleff-koncernens udvik- højt niveau, men vil fortsat være præget af hård konkurrence med ling, at krav til indtjening går forud for vækst. Stadige forbedringer deltagelse af internationale entreprenørvirksomheder. nlæg for- med øget konkurrenceevne til følge skal gøre vækst til et resultat venter et stigende aktivitetsniveau og et resultat før renter i procent mere end et mål. Vi ser et samlet EBIT-resultatniveau på 5 % inden af omsætningen på 3,5-4 %. for rækkevidde. Et niveau, som i øvrigt er i overensstemmelse med Rørteknik forventer samme aktivitetsniveau som sidste regnskabsår og et resultat før renter på cirka 4 %. de langtidsmål, vi sætter for vores segmenter. I nlæg vil fokus være rettet mod positionering i forhold til de Fundering forventer et højere aktivitetsniveau, især på det kommende års betydelige trafikale infrastrukturprojekter, de klima- danske og det engelske marked, og et resultat før renter på cirka 5,5 og miljømæssige udfordringer, som de danske forsyningsselskaber % af omsætningen. står over for, samt arbejder inden for energiforsyning og byggeak- Ordrebeholdningen ved indgangen til det nye regnskabsår er højere end ordrebeholdningen på tilsvarende tidspunkt året før. De forventede investeringer på 38 mio. er cirka 125 mio. større tiviteter. Vi opererer ud fra en politik om selektiv ordreerhvervelse, hvor et væsentligt kriterium er, at indtjeningsmulighederne skal stå i forhold til risikoen og indsatsen. Et højt prioriteret indsatsområde end sidste år. Stigningen fordeles ligeligt på maskiner og bygninger. er professionel projektledelse med henblik på lønsomhed og kvalitet Blandt andet begynder vi opførelse af et nyt kontordomicil i arhus i gennemførelsen fra start til slut. med forventet indflytning i efteråret 216. arsleff-koncernens specialkompetencer inden for udførelse af trafikal infrastruktur, råhusbyggeri, vindmøllefundamenter og Strategiske fokusområder teknikentrepriser positioneres mod de markedsmæssige potentia- arsleff-koncernen har udviklet kompetencer på internationalt ler. arsleff har opnået prækvalifikation på fire udbud på Femern niveau, som gør det muligt at deltage i store infrastrukturprojekter i Bælt-forbindelsen. Tilbudsudarbejdelsen er i gang i samarbejde med Danmark, ofte i samarbejde med internationale entreprenørselska- de respektive konsortiepartnere. ber. Erfaringer herfra skaber yderligere muligheder for udnyttelse af fremtidige internationale forretningsmæssige potentialer. arsleff-koncernens forretningsmodel og de grundlæggende Markedet udbyder i stigende omfang totalentrepriser, som stiller krav om kombinationer af specialentreprenørkompetencer. arsleff kombinerer specialkompetencer til samlede ydelser ved at tilbyde værdier har vist sig at være bæredygtige. Vi opererer med for- den brede vifte af aktiviteter, som afdelingerne og selskaberne leve- skellige kategorier af aktiviteter, som spænder fra udførelse af rer som egenproduktion. Kompetencerne søges udnyttet såvel på enkeltstående projekter til gennemførelse af aktiviteter med høj enkeltstående anlægsprojekter som på flerårige rammeaftaler om grad af gentagelsespotentialer og endelig til aktiviteter, som er fuldt udførelse af service- og vedligeholdelsesarbejder. industrialiseret. I Rørteknik arbejdes der med en mere fokuseret prioritering for arsleff-koncernen har vedtaget en fælles koncernstrategi, som at forbedre marginalerne. Rørteknik søger løbende nye markeds- skal føre koncernens udvikling videre. arsleff er en integreret muligheder for at udnytte kompetencerne inden for opgravningsfri koncern med fælles værdier, vision og mission samt fælles grund- ledningsfornyelse. Den skarpe konkurrence stiller store krav til læggende principper for ledelse. Vi kombinerer specialentreprenør- produktivitetsudvikling i fabrikation og installation. kompetencer til samlede ydelser efter kundens behov med høj grad Fundering fokuserer på indarbejdelse af fælles standarder af egenproduktion. Vi kalder det one company, og det er et bærende sideløbende med produkt- og metodeudvikling. Det sker for at øge fundament for vores strategi som entreprenørkoncern. produktivitet og konkurrenceevne i fabrikation og installation på alle markeder. RESULTT FØR SKT I MIO. KR. INVESTERINGER I MTERIELLE KTIVER OG DTTERVIRKSOMHEDER I MIO. KR /1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Forventning: 35 mio. kr. 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Materielle aktiver Dattervirksomheder Forventning: 38 mio. kr.

8 8 Langsigtede finansielle mål Koncernens overordnede finansielle mål er: Opnåelse af den målsatte forrentning indebærer, at den Forrentning af egenkapital (ROE) 12 % pr. år forventede vækst kan finansieres af den fremtidige indtje- Rentebærende nettogæld kr. ning, og at der samtidig genereres likviditet til udbetaling Gennemsnitlig årlig vækst 5-1 % pr. år af udbytte, som på sigt vurderes at kunne udgøre 25-3 % af det årlige overskud. Dette indebærer: Egenkapitalandel af balancen (soliditet) Beslutning om det årlige udbytte træffes på grundlag af selskabets konkrete økonomiske situation, herunder Cirka 45 % rentebærende nettogæld, soliditet og forventningerne til det kommende år. Målene realiseres gennem opnåelse af følgende EBIT-marginaler: Vækst og udvikling nlæg 4% Koncernens vækst og udvikling vil fortsat ske gennem en Rørteknik 6% kombination af organisk vækst og tilkøb inden for special- Fundering 6% entreprenørkompetencer og med fokus på lønsomhed. Eller for koncernen som helhed 4,7 % Inden for de industrielle områder Rørteknik og Fundering er målsætningen en vækst på 5-1 % pr. år med Selskabets overordnede finansielle målsætning er at præ- fokus på international vækst. Inden for nlæg udnyttes de stere en attraktiv, realistisk og stabil forrentning af egen- aktuelle markedsmuligheder, som varierer med udbuddet kapitalen under hensyn til risikoen. Risikoen søges blandt af store infrastrukturinvesteringer, under hensyntagen til andet begrænset gennem et stort likviditetsberedskab og en politik om selektiv ordreerhvervelse. en høj soliditet. Derfor er målsætningen en rentebærende nettogæld på kr. i gennemsnit for regnskabskvartalerne. Selskabets vækst over de sidste 1 år har gennemsnitligt Indtjening og forrentning Effektivitet og produktivitet i alle led skal bidrage til været på godt 1 % pr. år. Den fremtidige vækst forventes at løbende forbedringer af konkurrenceevne og indtjening. være 5-1 % pr. år. Kombinationer af kompetencer til samlede ydelser med høj NLÆG RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING RØRTEKNIK RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% % % 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning ledelsesberetning 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning FUNDERING RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING % 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning

9 9 værdi for kunden skal, kombineret med effektivitet i alle rentebærende nettogæld på et fortsat træk på selskabets led, øge marginaler og indtjening. kreditfaciliteter. Realisering af de anførte EBIT-marginer og de anførte I perioder med vækst vil selskabet have behov for at mål om nettogæld og soliditet vil indebære en forrentning optage gæld op til et vist niveau. Den rentebærende netto- af egenkapitalen på godt 12 % p.a. gæld må dog ikke overstige 5 % af egenkapitalen (debt/ Den målsatte EBIT-margin for de industrielle segmenter equity ratio maks.,5). er højere end for anlægssegmentet, fordi de industrielle segmenter er mere kapitaltunge end anlægssegmentet. Der Udbytte kræves derfor en højere EBIT-margin for at opnå et tilfreds- For 213/214 foreslås et udbytte på 15 kr. pr. aktie mod 1 kr. stillende afkast af investeret kapital. pr. aktie sidste år. Udbyttet svarer til 12 % af selskabets overskud og er således mindre end de tidligere anførte 25-3 %. Koncernen er i 213/214 vokset med 16 %. Indtjeningen Solidt finansielt beredskab arsleff gennemfører store anlægsprojekter, hvor kun er derfor primært anvendt til finansiering af væksten. velkonsoliderede virksomheder med et solidt finansielt Herudover er den rentebærende nettogæld nedbragt fra et beredskab kan afgive tilbud. Et solidt finansielt beredskab kvartalsgennemsnit i 212/213 på 33 mio. til et kvartals- og dermed en høj kreditværdighed giver arsleff strategisk gennemsnit i 213/214 på 229 mio. manøvredygtighed til langsigtet og kontinuerlig udvikling Bestyrelsens forslag til udbytte skal ses på baggrund af, af koncernen, både i forbindelse med tilkøb af virksomheder at der fortsat er rentebærende nettogæld, og at der tillige og i forbindelse med intern forretningsudvikling til skabelse forventes øget aktivitet. af organisk vækst. arsleffs ønske om et solidt finansielt beredskab inde- Egne aktier bærer et overordnet mål om, at den rentebærende netto- Selskabets beholdning af egne aktier udgør 1 %. Sel- gæld som gennemsnit pr. kvartal udgør omkring. Dette skabet har bemyndigelse til at opkøbe yderligere 1 %. svarer til en soliditetsgrad på cirka 45 %. Bemyndigelsen forventes kun anvendt, såfremt en særlig Da selskabet modtager betydelige forudbetalinger, som ofte alene er til rådighed for joint ventures, indebærer en RENTEBÆRENDE NETTOGÆLD I MIO. KR /1 1 / /1 / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q /1 3 4 Q 14 4 /1 5 Overordnet mål: 5 % af egenkapital primo fremover alene at ske i form af udbytte. EGENKPITLFORRENTNING (ROE) 14 % 12 % 1 % 8% 6% 4% 2% % 1. situation skulle opstå. Udlodning til aktionærerne forventes 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mål: 12 % Forventning

10 1 M i s s i o n, v i s i o n o g væ r d i e r VORES MISSION VORES VISION arsleff-koncernen anlægger og servicerer samfundets arsleff-koncernen vil være en foretrukken og betydende infrastruktur og bygningsanlæg. Vi etablerer fundamentet entreprenørkoncern med international rækkevidde og for sund økonomisk samfundsmæssig udvikling og skaber udgangspunkt i Danmark. værdi for selskabets aktionærer. Vi er en integreret koncern, som har en fælles tilgang til Vi opnår fleksibilitet og høster synergier gennem fælles styring og prioritering, så vi udnytter markedsmulighederne og opnår besparelser. Når vi leverer vores ydelser fokuserer vi på at opbygge forretning, ledelse og projekter. Vi realiserer synergier, fordi alle vores forretningsenheder bidrager selvstændigt og samtidig bidrager til koncernens synergi i one company-samarbejder. langvarige partnerskaber, så vi sammen kan være Vi stræber efter at have en betydende position i Danmark. konkurrencedygtige og levere høj kvalitet til kunden og Vi har kompetencer inden for projektaktiviteter på et dermed skabe værdi for kunden. Vi udvælger, kalkulerer, planlægger og gennemfører vores arbejde med stor sikkerhed i projektledelsen. Vi integrerer vores specialentreprenørkompetencer til niveau, som gør det muligt at operere konkurrencedygtigt internationalt. Vi er en dominerende aktør på de markeder, hvor vi vælger at positionere vores industrielle aktiviteter. samlede ydelser efter kundens behov med høj grad af Vi har ledere, som går forrest og griber ind i tide. egenproduktion. Vi opnår stordriftsfordele og lønsom vækst ved fortsat at Vi påtager os en risiko, hvis den er velovervejet, kan vurderes og kan indarbejdes i vores tilbud. Vi er i konstant udvikling, enten når vi forbedrer det, vi allerede gør, eller når vi bruger vores gode ideer. ledelsesberetning udvikle løsninger og standarder og forbedre produktivitet og effektivitet. Vi tænker langsigtet og tager de til tider nødvendige og svære beslutninger.

11 11 VORES VÆRDIER Engagement i hvad vi gør Vi har et engagement, der mærkes og vi er flittige Vi er kompetente og ydmyge Vi er professionelle og imødekommende Vi kommunikerer åbent, ærligt og kontant. Fokus på det vigtigste Vi har et åbent sind og et skarpt fokus Vi dyrker faglig fordybelse og vægter fælles løsninger Vi er specialister og kan samarbejde på tværs Vi har overblik og har altid hands on på det konkrete. Stræben efter forbedring og fornyelse Vi er nytænkende og udviser eftertænksomhed Vi er virkelystne og bliver samtidig bedre til det, vi i forvejen gør Vi giver gerne et ansvar og har en opfølgningskultur Vi har en fælles stræben og øje for individuelle præstationer. nsvar for helheden Vi har sans for god forretning og tager et samfundsansvar Vi har stærke kulturelle fællestræk og lægger vægt på mangfoldighed Vi udfordrer vores medarbejdere og har et godt arbejdsmiljø Vi er handlekraftige og altid til at stole på.

12 12 Året i nlæg Segmentresultatet er 243 mio. før renter eller 4,3 % af omsætningen. Resultatet er bedre end forventet. Omsætningen steg med 11 % til mio. Omsætningen i Danmark steg med 18 % til mio., og omsætningen i udlandet faldt med 18 % til 865 mio. Resultatet er bedre end forventet ved regnskabsårets prioriterer tekniske drifts- og servicearbejder samt begyndelse blandt andet som følge af en positiv afslutning videreudvikling af tværgående kompetencer inden for af havmølleprojektet DanTysk. Generelt har indtjeningen på teknikentrepriser. Årsresultatet er bedre end forventet ved gennemførte anlægsprojekter i regnskabsåret været bedre regnskabsårets begyndelse. end forventet, og resultatgraden opfylder det langsigtede mål. Ordrebeholdningen ved udgangen af regnskabsåret er højere end ved udgangen af sidste regnskabsår. På det danske anlægsmarked er aktiviteterne i moder- I arsleff Rail /S er koncernens kompetencer inden for jernbanearbejder samlet. Der er stigende aktivitet i selskabet, og udviklingen forløber planmæssigt. Resultatet i Dan Jord /S er bedre end forventet. Der er generelt travlt i arhus-området, fx med etablering selskabet præget af generel høj aktivitet og en generelt af letbane, som Dan Jord /S udfører i samarbejde med højere rentabilitet i projektgennemførelsen. De fore- moderselskabet. stående mega-udbud tiltrækker udenlandske aktører. Petri & Haugsted S udfører kabelarbejder og kommu- Tilbudsomkostningerne ved at deltage i de store projekter nikationsledninger. Resultatet lever ikke op til forventnin- er væsentlige, ikke mindst vedrørende Femern Bælt- gerne, men aktiviteterne er stabiliseret efter tilpasninger i forbindelsen, Storstrømsbroen og Banedanmarks udbud selskabet. vedrørende elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Resultaterne i nlægs datterselskaber er samlet set bedre end forventet ved regnskabsåret begyndelse. Wicotec Kirkebjerg /S udfører tekniske installationer i bred forstand, teknisk service samt ledningsarbejder og fjernvarmeinstallationer. Udviklingen i Wicotec Kirkebjerg Østergaard /S udfører tunnelering, underboring og anlægsarbejder. Resultatet er som forventet ved regnskabsårets begyndelse. VG Entreprenør /S er specialist i kystsikringsarbejder og øvrige vandbygningsarbejder. Resultatet er bedre end forventet. I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitets- /S følger de opstillede mål i forbindelse med fusionen niveau og et resultat før renter på 3,5-4 % af omsætningen. for to år siden om blandt andet at opnå en overskudsgrad Den langsigtede forventning til omsætningsudviklingen vil på 3-4 % af omsætningen inden for en kortere periode. følge konjunkturerne og markedsmulighederne. Den lang- Selskabet vedtog i regnskabsåret en ny strategi, som sigtede resultatforventning er 4 %. arsleff udfører både vej og broer på den kommende motorvej ved Silkeborg. Her er strækningen nedgravet cirka ledelsesberetning fem meter under terræn.

13 13

14 Året i Rørteknik Segmentresultatet er 37 mio. før renter eller 2,3 % af omsætningen. Resultatet lever ikke op til forventningerne. Omsætningen steg med 3 % til mio. Omsætningen i Danmark faldt med 5 % til 42 mio., og omsætningen i udlandet steg med 48 % til mio. Resultatet lever ikke op til forventningen ved regnskabs- Resultatet i datterselskabet i Sverige er som forventet årets begyndelse. ved regnskabsårets begyndelse. Selskabet har et stabilt I Danmark er aktivitetsniveauet vedrørende de kommu- aktivitets- og indtjeningsniveau. nale forsyningsselskaber faldet. Dette skyldes forsynings- Resultaterne i selskaberne i Polen og Finland lever ikke selskabernes øgede fokus på investeringer i klimatilpas- op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse, og ning. Resultaterne inden for bolig- og industrisegmenterne der er foretaget kapacitetstilpasninger. er under det forventede, og en mere fokuseret prioritering På de nye markeder i Norge og i Holland er der stigende er under implementering. aktivitet. Resultatet for eksportprojekter inden for drikke- og Konkurrencesituationen inden for opgravningsfri spildevandsforsyning er lavere end forventet ved regn- ledningsfornyelse lægger et øget pres på marginalerne. Der skabsårets begyndelse. Projekterne er hovedsageligt er fortsat fokus på produkt- og metodeudvikling med øget gennemført på de primære markeder i de baltiske lande, konkurrenceevne som mål, og Rørteknik søger løbende nye Rusland og Ukraine. Det lavere resultat skyldes et lavere markedsmuligheder. På fabriksanlægget i Hasselager fremstilles de mate- tion i regionen. er Rørtekniks produktionstekniske center placeret, hvor op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. udviklingsaktiviteter og support til salg og produktion er Omsætningen er steget væsentligt, som følge af at arsleff forankret. nu er eneaktionær i det tyske No-Dig-datterselskab. D129K DK:4.53 BK:2.96 I det nye regnskabsår forventes en omsætning på Resultatet i det nu fuldt integrerede tyske dattersel- samme niveau som i dette regnskabsår. Forventningen til skab lever op til forventningerne. Der er fortsat fokus på at resultat før renter er cirka 4 % af omsætningen. Den lang- udbygge samarbejdet med de øvrige koncernselskaber. Der sigtede forventning til omsætningsudviklingen er 5-1 % pr. er god ordreindgang og ordrebeholdning, selvom konkur- år. Den langsigtede resultatforventning er 6 %. rencen er intens på det tyske marked. I Rusland har aktivitetsniveauet inden for ledningsfor nyelsesaktiviteter kunnet bibeholdes på et højt niveau med et resultat over det forventede til følge M rialer, som anvendes til rørfornyelse. På samme adresse Det samlede resultat for datterselskaberne lever ikke D451XP DK: BK:3.9 aktivitetsniveau som følge af den markedsmæssige situa- M D452XP DK: BK:1.97 Produkt- og metodeudvikling er fortsat i fokus hos Rørteknik, fx.6$ bt24 ø8 lige CO2-reducerende løsninger med lavt energiforbrug. 33 ledelsesberetning D112K DK:3.28 BK:2.6 LED-teknologi og andre miljøven-

15

16 16 Året i Fundering Segmentresultatet er 71 mio. før renter eller 5,4 % af omsætningen. Resultatet er lidt bedre end forventet. Omsætningen steg med 21 % og udgjorde 1.36 mio. Omsætningen i Danmark steg med 12 % til 53 mio., og omsætningen i udlandet steg med 28 % til 83 mio. Funderingssegmentet består af højt industrialiserede aktiviteter, der er knyttet til det pælefunderingssystem, som markedsføres i Danmark, Tyskland, Polen, Sverige I Sverige er der gennemført tilpasninger, ledelsen er styrket, og organisationen er nu på plads. I England er der ligeledes gennemført tilpasninger. Der og England. Desuden indeholder segmentet tilgrænsende er positive tendenser primært på boligmarkedet og inden geotekniske ydelser og et stigende antal projektorienterede for mindre byggerier generelt. Mod slutningen af regn- aktiviteter med indhold af funderingsarbejder, som udføres skabsåret er aktiviteterne overskudsgivende. integreret sammen med nlæg. Resultaterne af aktiviteterne i moderselskabet er bedre end forventet blandt andet som følge af god beskæftigelse inden for infrastrukturprojekter, som udføres i samarbejde med nlæg. ktiviteterne inden for industriel pælefundering har været stigende i regnskabsåret. Det samlede resultat for datterselskaberne lever ikke I regnskabsåret har vi videreført indarbejdelsen af samme standarder, metoder og udstyr på de fire pælefabrikker i Danmark, England, Polen og Sverige. Specialsektionen for geotekniske borearbejder har i regnskabsåret haft et højt aktivitetsniveau. I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitetsniveau og et resultat før renter på cirka 5,5 % af omsæt- op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse ningen. Den langsigtede forventning til omsætningsudvik- især som følge af resultaterne i Sverige og England. lingen er 5-1 % pr. år. Den langsigtede resultatforventning Datterselskabet i Polen har dog præsteret et resultat over er 6 %. det forventede, ligesom datterselskabet i Tyskland, hvor kapacitetsudnyttelsen er høj primært inden for fundering af vindmøllefundamenter på landjorden. I Dresden opfører kirken en daginstitution. arsleffs tyske datterselskab Centrum Pfähle GmbH udfører pælefundeledelsesberetning ringen.

17 17

18 18 k t i o n æ r i n f o r m at i o n ktiekapitalen Egne aktier ktiekapitalen på 45,3 mio. er opdelt i 2,7 mio. -aktier og Beholdningen af egne aktier udgør ved regnskabsårets 42,6 mio. B-aktier. slutning stk. B-aktier, nominelt 4,5 mio. med en B-aktiekapitalen er noteret på NSDQ OMX København /S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier a nominelt 2 kr. og består pr. 3. september 214 af aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. -aktierne udgør 135. stk. og er tillagt 1 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. -aktierne er ikke omsætningspapirer. anskaffelsessum på 63,2 mio. Børsværdien af egne aktier pr. 3. september 214 udgør 22 mio. Beholdningen af egne aktier er erhvervet for at øge den finansielle fleksibilitet i forbindelse med fremtidige virksomhedskøb. Beholdningen af egne aktier udgør 1 %. På generalforsamlingen i januar 211 blev bestyrelsen bemyndiget til de næste fem år at lade selskabet erhverve egne aktier inden ktionærer for en samlet pålydende værdi på i alt 2 % af selskabets lle -aktier ejes af Per og Lise arsleffs Fond. aktiekapital. Per og Lise arsleffs Fond besidder gennem Per arsleff /S -aktier 42 % af stemmerne. Fondens formål er Børsværdi blandt andet at sikre Per arsleff /S fortsatte beståen og Børsværdien af selskabets aktier udgjorde mio. pr. 3. videreudvikling gennem besiddelsen af Per arsleff /S september aktiekapital. ktionærer med en ejerandel på over 5 % af aktiekapita- Udbytte len eller med en rådighed over 5 % af stemmerne er anført For regnskabsåret 213/214 foreslås et udbytte på 15 kr. på næste side. pr. aktie. Pr. 19. december 214 var 4.11 aktionærer navnenoteret svarende til cirka 88 % af aktiekapitalen. Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen. ledelsesberetning Kapitalisering og udbyttepolitik Der henvises til afsnittet Langsigtede finansielle mål på side 8.

19 19 ktionærer pr. 19. december 214 ntal aktier Kapital % rbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød ,99 6,96 Per og Lise arsleffs Fond, Åbyhøj -aktier ,96 41, ,8, , Per og Lise arsleffs Fond, Åbyhøj B-aktier Egne aktier Stemmer % Fondsbørsmeddelelser 14. oktober 213 arsleff skal udbygge havn ved Lofoten i Norge 25. oktober 213 arsleff skal udbygge havnen i Beirut i Libanon 11. december 213 arsleff skal udføre elforsyning i Mozambique 18. december 213 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 212/ januar 214 fholdt generalforsamling i Per arsleff /S 5. februar 214 arsleff skal bygge tunneler på banestrækningen mellem København og Ringsted 28. februar 214 Delårsrapport for perioden 1/1-31/ maj 214 Halvårsrapport for perioden 1/ / juni 214 Wicotec Kirkebjerg /S er indstillet til kontrakt på 9 millioner kroner på Psykiatrisk Center i Skejby 11. juli 214 arsleff tæt på kontrakt på stort biogasanlæg 22. juli 214 arsleff skal opføre værksteds- og lageranlæg på Thule ir Base 23. juli 214 arsleff skal opføre råhuset til Niels Bohr Bygningen på Nørre Campus i København 28. august 214 Delårsrapport for perioden 1/ / oktober 214 arsleff får styringsopgave i Etiopien 14. november 214 arsleff opjusterer forventningerne til årsresultatet 4. december 214 arsleff skal opføre råhus for Novo Nordisk /S 19. december 214 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 213/214 Finansiel kalender 3. januar 215 Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets kontor, Lokesvej 15, Åbyhøj kl. 15: 4. februar 215 Udbetaling af udbytte for regnskabsåret 213/ februar 215 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal af regnskabsåret 214/ maj 215 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår af regnskabsåret 214/ august 215 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal af regnskabsåret 214/ december 215 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 214/215

20 2 Selskabsledelse Ledelsen følger med enkelte undtagelser NSDQ OMX fuldmagtsforhold med videre til de navnenoterede aktio- København /S anbefalinger om god selskabsledelse, som nærer, der har anmodet herom. nmodning kan ske ved findes på registrering på Selskabets vedtægter er tilgængelige på Undtagelserne er: Forholdet til interessenterne Direktionens vederlag er ikke som anbefalet specificeret arsleff ønsker at være kendetegnet som en højt respekte- på de enkelte medlemmer, jf. afsnittet om bestyrelsens ret, professionel samarbejdspartner. Koncernens mission, og direktionens vederlag. vision og værdier udtrykker vores forhold til interessen- Kommissoriet for det nedsatte nomineringsudvalg er terne gennem professionalismen i udførelsen af arbejdsop- mindre omfattende end anbefalet, idet en del af de anbe- gaverne, gennem respekten for kunderne, vores kolleger i falede opgaver efter ledelsens opfattelse mest hensigts- branchen og vores medarbejdere. mæssigt varetages direkte af bestyrelsen. Bestyrelsens næstformand er formand for nomineringsudvalget. Der er fastlagt konkrete måltal for andelen af kvinder i I arsleffs Code of Conduct er de overordnede principper for virksomhedens måde at arbejde på formuleret. Principperne er godkendt af selskabets bestyrelse og bestyrelsen. Der er udarbejdet en politik for at øge ande- formidlet til medarbejderne. arsleffs Code of Conduct er len af kvinder i de øvrige ledelsesniveauer. Der er ikke tilgængelig på opstillet konkrete mål herfor. I arsleffs Code of Conduct fastlægges reglerne for god opførsel med hensyn til blandt andet medarbejdere, miljø Nedenstående redegørelse knytter sig til anbefalingerne, og etik som forudsætningen for ethvert samarbejde, hvor som senest er opdateret i maj 213. arsleff deltager. På er Principperne og reglerne er udarbejdet i overens- i skemaform redegjort for, hvorledes selskabet forholder sig stemmelse med FN s Menneskerettighedserklæring, til de enkelte anbefalinger. ILO s Konvention (International Labour Organization) og UNICEF s Konvention om Barnets Rettigheder. Forholdet til aktionærerne arsleff blev grundlagt i Selskabet blev introduceret Åbenhed og gennemsigtighed på NSDQ OMX København /S i Efterfølgende er arsleff har etableret en investor relations-politik med kapitalen udvidet yderligere, således at den samlede aktie- henblik på at informere aktionærer, investorer og andre kapital i dag udgør 45,3 mio. fordelt på 2,7 mio. unoterede interessenter. Politikken er tilgængelig for alle interesse- -aktier med ti stemmer pr. aktie og 42,6 mio. noterede rede på B-aktier med en stemme pr. aktie. Det er ledelsens opfattelse, at fordelingen af stemmeretten har givet og giver selskabet den nødvendige ro og beslutningskompetence til at nå de fastsatte strategiske mål. Vedrørende kapitalstrukturen henvises til afsnittet ktionærinformation på side 18. Bestyrelsen indkalder aktionærerne til generalforsamlingen med tilstrækkeligt varsel og medsender dagsorden, ledelsesberetning Koncernen offentliggør kvartalsvise meddelelser om regnskabsresultaterne og kommunikerer løbende med investorer og andre interessenter. I årets løb er der afholdt to investormøder for analytikere og andre særligt interesserede. Den seneste præsentation kan ses på På kan blandt andet findes uddybende oplysninger om koncernens forretningsområder og finansielle forhold på dansk og engelsk.

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 Matas A/S Årsrapport 2013/14 (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 5 års hoved- og nøgletal DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S

ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S ÅRSRAPPORT2010 _KMD A/S INDHOLD PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD S MARKEDER 08_KMD på

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere