å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "å r s r a p p o r t Per Aarsleff A/S"

Transkript

1 årsrapport

2 arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det nye regnskabsår og strategiske fokusområder 7 Langsigtede finansielle mål 8 Mission, vision og værdier 1 Året i nlæg 12 Året i Rørteknik 14 Året i Fundering 16 ktionærinformation 18 Selskabsledelse 2 Vurdering af forretningsmæssige risici 22 Intern kontrol- og risikostyring ved regnskabsaflæggelsen 24 Virksomhedens samfundsansvar 26 Direktion og bestyrelse 3 Erklæringer Ledelsens erklæring 32 Den uafhængige revisors erklæringer 32 Koncernregnskab Regnskabsberetning 42 Koncernregnskab 43 Moderselskabets årsregnskab 8 dresser 94

3 M D129K DK:4.53 BK:2.96 D451XP DK: BK:3.9 arsleff udbygger fiskerihavnen i Myre i Vesterålen i Norge og etablerer blandt andet nye stenmoler. a r s l e ff- ko n c e r n e n arsleff er en internationalt positioneret entreprenør- lering af havmølleparker, og vi udnytter vores special- koncern. Vores årsomsætning er på 8,5 milliarder kroner entreprenørkompetencer, når vi opfører råhuse og leverer heraf en tredjedel i udlandet. Vi har gjort det til vores komplette løsninger inden for erhvervs- og institutions- speciale at udtænke, planlægge og gennemføre store byggerier. Vi er markedsførende inden for pælefundering projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, og opgravningsfri rørfornyelse. arsleff-koncernen energi og byggeri. Vi har udviklet særlige kompetencer beskæftiger medarbejdere. inden for havne- og vandbygning, banearbejder og etab-

4 4 Midt i havnebassinet i Vejle har arsleff etableret en 3. kvadratmeter stor byggegrube. årsrapport

5 5 H o v e d - o g n ø g l e ta l f o r k o n c e r n e n (tkr.) 29/21 21/ / / /214 Resultatopgørelse Omsætning Heraf udført i udlandet Resultat af primær drift Resultat før renter Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver ktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt Rentebærende nettogæld Investeret kapital (IC) Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter Heraf til investering i materielle aktiver, netto Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Årets ændring i likviditeten ,1 Nøgletal ¹ 12,2 1, 1,3 1,8 Overskudsgrad (EBIT-margin), % Bruttomargin, % 1,4 2,2 2,7 2,9 4,1 Resultatgrad (før skat-margin), % 1,5 2,2 2,5 2,7 3,9 fkast af investeret kapital (ROIC), % 4,5 8,9 11, 11, 16,1 fkast af investeret kapital efter skat (ROIC), % 3,3 6,5 7,4 8,4 12,4 Egenkapitalforrentning (ROE), % Egenkapitalandel, % Resultat pr. aktie (EPS), kr. 3,7 6,8 7,3 9, 13,9 39,8 33,7 37,6 38, 39,3 124,65 24,6 47,98 54,97 73,2 Børskurs pr. 3/9 pr. 2 kr. aktie, kr Kurs/indre værdi, kr.,6,52,51,81 1,1 Udbytte pr. aktie, kr. 4,8 4,8 1, 1, 15, ntal medarbejdere ¹ Definition af nøgletal findes på side 56.

6 6 Året i hovedtræk I banegraven vest for arhus Hovedbanegård udfører arsleff en 125 meter lang bro, som fører byens kommende letbane hen over seks jernbanespor. Koncernresultatet for regnskabsåret 213/214 er et nlæg bidrager med et resultat før renter på 243 mio. overskud på 33 mio. før skat mod 197 mio. året før. mod 11 mio. sidste regnskabsår. Rørteknik bidrager Resultatforventningen var 26 mio. før skat ved regnskabs- med 37 mio. før renter mod 51 mio. sidste regnskabsår. årets begyndelse og blev justeret efter tredje kvartal til 29 Fundering bidrager med 71 mio. før renter mod 61 mio. mio. og igen den 14. november 214 til 33 mio. sidste regnskabsår. Omsætningen udgør mio. sammenlignet med mio. sidste regnskabsår en stigning på 16 %. Den danske del af omsætningen udgør mio. mod Den samlede resultatgrad i koncernen er 3,9 % mod 2,7 % sidste regnskabsår. Egenkapitalen udgør 39,3 % af den samlede balance mod 38 % ved udgangen af sidste mio. sidste regnskabsår. Den udenlandske del udgør regnskabsår. Forrentning af egenkapitalen udgør 13,9 % 2.85 mio. mod mio. sidste regnskabsår. mod 9 % sidste regnskabsår. Årets resultat efter skat er 255 mio. mod 15 mio. sidste regnskabsår. De samlede investeringer udgjorde 256 mio. Pengestrømme fra drift fratrukket investeringer udgør et positivt likviditetsflow på 356 mio. mod et negativt likviditetsflow på 329 mio. sidste regnskabsår. Koncernens rentebærende nettogæld er 21 mio. mod 57 mio. pr. 3. september 213. ledelsesberetning ntallet af heltidsbeskæftigede udgør mod 4.19 i sidste regnskabsår. Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 15 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 31 mio.

7 7 D e t n y e r e g n s k a b s å r o g s t r at e g i s k e f o k u s o m r å d e r I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitetsniveau, et Over de sidste ti regnskabsår er omsætningen i arsleff- resultat før skat på 35 mio. og investeringer på 38 mio. Resultatet koncernen i gennemsnit steget med godt 1 % pr. år. nlægsmarke- indeholder forventning om avance i forbindelse med salg af ejendom det giver muligheder for fortsat lønsom vækst, og vi ruster os til på knap 17 mio. udviklingen ved fokuseret arbejde med koncernens strategier. ktiviteten i det danske anlægsmarked er stabil på et relativt Det er en afgørende forudsætning for arsleff-koncernens udvik- højt niveau, men vil fortsat være præget af hård konkurrence med ling, at krav til indtjening går forud for vækst. Stadige forbedringer deltagelse af internationale entreprenørvirksomheder. nlæg for- med øget konkurrenceevne til følge skal gøre vækst til et resultat venter et stigende aktivitetsniveau og et resultat før renter i procent mere end et mål. Vi ser et samlet EBIT-resultatniveau på 5 % inden af omsætningen på 3,5-4 %. for rækkevidde. Et niveau, som i øvrigt er i overensstemmelse med Rørteknik forventer samme aktivitetsniveau som sidste regnskabsår og et resultat før renter på cirka 4 %. de langtidsmål, vi sætter for vores segmenter. I nlæg vil fokus være rettet mod positionering i forhold til de Fundering forventer et højere aktivitetsniveau, især på det kommende års betydelige trafikale infrastrukturprojekter, de klima- danske og det engelske marked, og et resultat før renter på cirka 5,5 og miljømæssige udfordringer, som de danske forsyningsselskaber % af omsætningen. står over for, samt arbejder inden for energiforsyning og byggeak- Ordrebeholdningen ved indgangen til det nye regnskabsår er højere end ordrebeholdningen på tilsvarende tidspunkt året før. De forventede investeringer på 38 mio. er cirka 125 mio. større tiviteter. Vi opererer ud fra en politik om selektiv ordreerhvervelse, hvor et væsentligt kriterium er, at indtjeningsmulighederne skal stå i forhold til risikoen og indsatsen. Et højt prioriteret indsatsområde end sidste år. Stigningen fordeles ligeligt på maskiner og bygninger. er professionel projektledelse med henblik på lønsomhed og kvalitet Blandt andet begynder vi opførelse af et nyt kontordomicil i arhus i gennemførelsen fra start til slut. med forventet indflytning i efteråret 216. arsleff-koncernens specialkompetencer inden for udførelse af trafikal infrastruktur, råhusbyggeri, vindmøllefundamenter og Strategiske fokusområder teknikentrepriser positioneres mod de markedsmæssige potentia- arsleff-koncernen har udviklet kompetencer på internationalt ler. arsleff har opnået prækvalifikation på fire udbud på Femern niveau, som gør det muligt at deltage i store infrastrukturprojekter i Bælt-forbindelsen. Tilbudsudarbejdelsen er i gang i samarbejde med Danmark, ofte i samarbejde med internationale entreprenørselska- de respektive konsortiepartnere. ber. Erfaringer herfra skaber yderligere muligheder for udnyttelse af fremtidige internationale forretningsmæssige potentialer. arsleff-koncernens forretningsmodel og de grundlæggende Markedet udbyder i stigende omfang totalentrepriser, som stiller krav om kombinationer af specialentreprenørkompetencer. arsleff kombinerer specialkompetencer til samlede ydelser ved at tilbyde værdier har vist sig at være bæredygtige. Vi opererer med for- den brede vifte af aktiviteter, som afdelingerne og selskaberne leve- skellige kategorier af aktiviteter, som spænder fra udførelse af rer som egenproduktion. Kompetencerne søges udnyttet såvel på enkeltstående projekter til gennemførelse af aktiviteter med høj enkeltstående anlægsprojekter som på flerårige rammeaftaler om grad af gentagelsespotentialer og endelig til aktiviteter, som er fuldt udførelse af service- og vedligeholdelsesarbejder. industrialiseret. I Rørteknik arbejdes der med en mere fokuseret prioritering for arsleff-koncernen har vedtaget en fælles koncernstrategi, som at forbedre marginalerne. Rørteknik søger løbende nye markeds- skal føre koncernens udvikling videre. arsleff er en integreret muligheder for at udnytte kompetencerne inden for opgravningsfri koncern med fælles værdier, vision og mission samt fælles grund- ledningsfornyelse. Den skarpe konkurrence stiller store krav til læggende principper for ledelse. Vi kombinerer specialentreprenør- produktivitetsudvikling i fabrikation og installation. kompetencer til samlede ydelser efter kundens behov med høj grad Fundering fokuserer på indarbejdelse af fælles standarder af egenproduktion. Vi kalder det one company, og det er et bærende sideløbende med produkt- og metodeudvikling. Det sker for at øge fundament for vores strategi som entreprenørkoncern. produktivitet og konkurrenceevne i fabrikation og installation på alle markeder. RESULTT FØR SKT I MIO. KR. INVESTERINGER I MTERIELLE KTIVER OG DTTERVIRKSOMHEDER I MIO. KR /1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Forventning: 35 mio. kr. 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Materielle aktiver Dattervirksomheder Forventning: 38 mio. kr.

8 8 Langsigtede finansielle mål Koncernens overordnede finansielle mål er: Opnåelse af den målsatte forrentning indebærer, at den Forrentning af egenkapital (ROE) 12 % pr. år forventede vækst kan finansieres af den fremtidige indtje- Rentebærende nettogæld kr. ning, og at der samtidig genereres likviditet til udbetaling Gennemsnitlig årlig vækst 5-1 % pr. år af udbytte, som på sigt vurderes at kunne udgøre 25-3 % af det årlige overskud. Dette indebærer: Egenkapitalandel af balancen (soliditet) Beslutning om det årlige udbytte træffes på grundlag af selskabets konkrete økonomiske situation, herunder Cirka 45 % rentebærende nettogæld, soliditet og forventningerne til det kommende år. Målene realiseres gennem opnåelse af følgende EBIT-marginaler: Vækst og udvikling nlæg 4% Koncernens vækst og udvikling vil fortsat ske gennem en Rørteknik 6% kombination af organisk vækst og tilkøb inden for special- Fundering 6% entreprenørkompetencer og med fokus på lønsomhed. Eller for koncernen som helhed 4,7 % Inden for de industrielle områder Rørteknik og Fundering er målsætningen en vækst på 5-1 % pr. år med Selskabets overordnede finansielle målsætning er at præ- fokus på international vækst. Inden for nlæg udnyttes de stere en attraktiv, realistisk og stabil forrentning af egen- aktuelle markedsmuligheder, som varierer med udbuddet kapitalen under hensyn til risikoen. Risikoen søges blandt af store infrastrukturinvesteringer, under hensyntagen til andet begrænset gennem et stort likviditetsberedskab og en politik om selektiv ordreerhvervelse. en høj soliditet. Derfor er målsætningen en rentebærende nettogæld på kr. i gennemsnit for regnskabskvartalerne. Selskabets vækst over de sidste 1 år har gennemsnitligt Indtjening og forrentning Effektivitet og produktivitet i alle led skal bidrage til været på godt 1 % pr. år. Den fremtidige vækst forventes at løbende forbedringer af konkurrenceevne og indtjening. være 5-1 % pr. år. Kombinationer af kompetencer til samlede ydelser med høj NLÆG RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING RØRTEKNIK RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% % % 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning ledelsesberetning 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning FUNDERING RESULTT FØR RENTER I % F OMSÆTNING % 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Langsigtet mål Forventning

9 9 værdi for kunden skal, kombineret med effektivitet i alle rentebærende nettogæld på et fortsat træk på selskabets led, øge marginaler og indtjening. kreditfaciliteter. Realisering af de anførte EBIT-marginer og de anførte I perioder med vækst vil selskabet have behov for at mål om nettogæld og soliditet vil indebære en forrentning optage gæld op til et vist niveau. Den rentebærende netto- af egenkapitalen på godt 12 % p.a. gæld må dog ikke overstige 5 % af egenkapitalen (debt/ Den målsatte EBIT-margin for de industrielle segmenter equity ratio maks.,5). er højere end for anlægssegmentet, fordi de industrielle segmenter er mere kapitaltunge end anlægssegmentet. Der Udbytte kræves derfor en højere EBIT-margin for at opnå et tilfreds- For 213/214 foreslås et udbytte på 15 kr. pr. aktie mod 1 kr. stillende afkast af investeret kapital. pr. aktie sidste år. Udbyttet svarer til 12 % af selskabets overskud og er således mindre end de tidligere anførte 25-3 %. Koncernen er i 213/214 vokset med 16 %. Indtjeningen Solidt finansielt beredskab arsleff gennemfører store anlægsprojekter, hvor kun er derfor primært anvendt til finansiering af væksten. velkonsoliderede virksomheder med et solidt finansielt Herudover er den rentebærende nettogæld nedbragt fra et beredskab kan afgive tilbud. Et solidt finansielt beredskab kvartalsgennemsnit i 212/213 på 33 mio. til et kvartals- og dermed en høj kreditværdighed giver arsleff strategisk gennemsnit i 213/214 på 229 mio. manøvredygtighed til langsigtet og kontinuerlig udvikling Bestyrelsens forslag til udbytte skal ses på baggrund af, af koncernen, både i forbindelse med tilkøb af virksomheder at der fortsat er rentebærende nettogæld, og at der tillige og i forbindelse med intern forretningsudvikling til skabelse forventes øget aktivitet. af organisk vækst. arsleffs ønske om et solidt finansielt beredskab inde- Egne aktier bærer et overordnet mål om, at den rentebærende netto- Selskabets beholdning af egne aktier udgør 1 %. Sel- gæld som gennemsnit pr. kvartal udgør omkring. Dette skabet har bemyndigelse til at opkøbe yderligere 1 %. svarer til en soliditetsgrad på cirka 45 %. Bemyndigelsen forventes kun anvendt, såfremt en særlig Da selskabet modtager betydelige forudbetalinger, som ofte alene er til rådighed for joint ventures, indebærer en RENTEBÆRENDE NETTOGÆLD I MIO. KR /1 1 / /1 / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q /1 3 4 Q 14 4 /1 5 Overordnet mål: 5 % af egenkapital primo fremover alene at ske i form af udbytte. EGENKPITLFORRENTNING (ROE) 14 % 12 % 1 % 8% 6% 4% 2% % 1. situation skulle opstå. Udlodning til aktionærerne forventes 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Mål: 12 % Forventning

10 1 M i s s i o n, v i s i o n o g væ r d i e r VORES MISSION VORES VISION arsleff-koncernen anlægger og servicerer samfundets arsleff-koncernen vil være en foretrukken og betydende infrastruktur og bygningsanlæg. Vi etablerer fundamentet entreprenørkoncern med international rækkevidde og for sund økonomisk samfundsmæssig udvikling og skaber udgangspunkt i Danmark. værdi for selskabets aktionærer. Vi er en integreret koncern, som har en fælles tilgang til Vi opnår fleksibilitet og høster synergier gennem fælles styring og prioritering, så vi udnytter markedsmulighederne og opnår besparelser. Når vi leverer vores ydelser fokuserer vi på at opbygge forretning, ledelse og projekter. Vi realiserer synergier, fordi alle vores forretningsenheder bidrager selvstændigt og samtidig bidrager til koncernens synergi i one company-samarbejder. langvarige partnerskaber, så vi sammen kan være Vi stræber efter at have en betydende position i Danmark. konkurrencedygtige og levere høj kvalitet til kunden og Vi har kompetencer inden for projektaktiviteter på et dermed skabe værdi for kunden. Vi udvælger, kalkulerer, planlægger og gennemfører vores arbejde med stor sikkerhed i projektledelsen. Vi integrerer vores specialentreprenørkompetencer til niveau, som gør det muligt at operere konkurrencedygtigt internationalt. Vi er en dominerende aktør på de markeder, hvor vi vælger at positionere vores industrielle aktiviteter. samlede ydelser efter kundens behov med høj grad af Vi har ledere, som går forrest og griber ind i tide. egenproduktion. Vi opnår stordriftsfordele og lønsom vækst ved fortsat at Vi påtager os en risiko, hvis den er velovervejet, kan vurderes og kan indarbejdes i vores tilbud. Vi er i konstant udvikling, enten når vi forbedrer det, vi allerede gør, eller når vi bruger vores gode ideer. ledelsesberetning udvikle løsninger og standarder og forbedre produktivitet og effektivitet. Vi tænker langsigtet og tager de til tider nødvendige og svære beslutninger.

11 11 VORES VÆRDIER Engagement i hvad vi gør Vi har et engagement, der mærkes og vi er flittige Vi er kompetente og ydmyge Vi er professionelle og imødekommende Vi kommunikerer åbent, ærligt og kontant. Fokus på det vigtigste Vi har et åbent sind og et skarpt fokus Vi dyrker faglig fordybelse og vægter fælles løsninger Vi er specialister og kan samarbejde på tværs Vi har overblik og har altid hands on på det konkrete. Stræben efter forbedring og fornyelse Vi er nytænkende og udviser eftertænksomhed Vi er virkelystne og bliver samtidig bedre til det, vi i forvejen gør Vi giver gerne et ansvar og har en opfølgningskultur Vi har en fælles stræben og øje for individuelle præstationer. nsvar for helheden Vi har sans for god forretning og tager et samfundsansvar Vi har stærke kulturelle fællestræk og lægger vægt på mangfoldighed Vi udfordrer vores medarbejdere og har et godt arbejdsmiljø Vi er handlekraftige og altid til at stole på.

12 12 Året i nlæg Segmentresultatet er 243 mio. før renter eller 4,3 % af omsætningen. Resultatet er bedre end forventet. Omsætningen steg med 11 % til mio. Omsætningen i Danmark steg med 18 % til mio., og omsætningen i udlandet faldt med 18 % til 865 mio. Resultatet er bedre end forventet ved regnskabsårets prioriterer tekniske drifts- og servicearbejder samt begyndelse blandt andet som følge af en positiv afslutning videreudvikling af tværgående kompetencer inden for af havmølleprojektet DanTysk. Generelt har indtjeningen på teknikentrepriser. Årsresultatet er bedre end forventet ved gennemførte anlægsprojekter i regnskabsåret været bedre regnskabsårets begyndelse. end forventet, og resultatgraden opfylder det langsigtede mål. Ordrebeholdningen ved udgangen af regnskabsåret er højere end ved udgangen af sidste regnskabsår. På det danske anlægsmarked er aktiviteterne i moder- I arsleff Rail /S er koncernens kompetencer inden for jernbanearbejder samlet. Der er stigende aktivitet i selskabet, og udviklingen forløber planmæssigt. Resultatet i Dan Jord /S er bedre end forventet. Der er generelt travlt i arhus-området, fx med etablering selskabet præget af generel høj aktivitet og en generelt af letbane, som Dan Jord /S udfører i samarbejde med højere rentabilitet i projektgennemførelsen. De fore- moderselskabet. stående mega-udbud tiltrækker udenlandske aktører. Petri & Haugsted S udfører kabelarbejder og kommu- Tilbudsomkostningerne ved at deltage i de store projekter nikationsledninger. Resultatet lever ikke op til forventnin- er væsentlige, ikke mindst vedrørende Femern Bælt- gerne, men aktiviteterne er stabiliseret efter tilpasninger i forbindelsen, Storstrømsbroen og Banedanmarks udbud selskabet. vedrørende elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Resultaterne i nlægs datterselskaber er samlet set bedre end forventet ved regnskabsåret begyndelse. Wicotec Kirkebjerg /S udfører tekniske installationer i bred forstand, teknisk service samt ledningsarbejder og fjernvarmeinstallationer. Udviklingen i Wicotec Kirkebjerg Østergaard /S udfører tunnelering, underboring og anlægsarbejder. Resultatet er som forventet ved regnskabsårets begyndelse. VG Entreprenør /S er specialist i kystsikringsarbejder og øvrige vandbygningsarbejder. Resultatet er bedre end forventet. I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitets- /S følger de opstillede mål i forbindelse med fusionen niveau og et resultat før renter på 3,5-4 % af omsætningen. for to år siden om blandt andet at opnå en overskudsgrad Den langsigtede forventning til omsætningsudviklingen vil på 3-4 % af omsætningen inden for en kortere periode. følge konjunkturerne og markedsmulighederne. Den lang- Selskabet vedtog i regnskabsåret en ny strategi, som sigtede resultatforventning er 4 %. arsleff udfører både vej og broer på den kommende motorvej ved Silkeborg. Her er strækningen nedgravet cirka ledelsesberetning fem meter under terræn.

13 13

14 Året i Rørteknik Segmentresultatet er 37 mio. før renter eller 2,3 % af omsætningen. Resultatet lever ikke op til forventningerne. Omsætningen steg med 3 % til mio. Omsætningen i Danmark faldt med 5 % til 42 mio., og omsætningen i udlandet steg med 48 % til mio. Resultatet lever ikke op til forventningen ved regnskabs- Resultatet i datterselskabet i Sverige er som forventet årets begyndelse. ved regnskabsårets begyndelse. Selskabet har et stabilt I Danmark er aktivitetsniveauet vedrørende de kommu- aktivitets- og indtjeningsniveau. nale forsyningsselskaber faldet. Dette skyldes forsynings- Resultaterne i selskaberne i Polen og Finland lever ikke selskabernes øgede fokus på investeringer i klimatilpas- op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse, og ning. Resultaterne inden for bolig- og industrisegmenterne der er foretaget kapacitetstilpasninger. er under det forventede, og en mere fokuseret prioritering På de nye markeder i Norge og i Holland er der stigende er under implementering. aktivitet. Resultatet for eksportprojekter inden for drikke- og Konkurrencesituationen inden for opgravningsfri spildevandsforsyning er lavere end forventet ved regn- ledningsfornyelse lægger et øget pres på marginalerne. Der skabsårets begyndelse. Projekterne er hovedsageligt er fortsat fokus på produkt- og metodeudvikling med øget gennemført på de primære markeder i de baltiske lande, konkurrenceevne som mål, og Rørteknik søger løbende nye Rusland og Ukraine. Det lavere resultat skyldes et lavere markedsmuligheder. På fabriksanlægget i Hasselager fremstilles de mate- tion i regionen. er Rørtekniks produktionstekniske center placeret, hvor op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. udviklingsaktiviteter og support til salg og produktion er Omsætningen er steget væsentligt, som følge af at arsleff forankret. nu er eneaktionær i det tyske No-Dig-datterselskab. D129K DK:4.53 BK:2.96 I det nye regnskabsår forventes en omsætning på Resultatet i det nu fuldt integrerede tyske dattersel- samme niveau som i dette regnskabsår. Forventningen til skab lever op til forventningerne. Der er fortsat fokus på at resultat før renter er cirka 4 % af omsætningen. Den lang- udbygge samarbejdet med de øvrige koncernselskaber. Der sigtede forventning til omsætningsudviklingen er 5-1 % pr. er god ordreindgang og ordrebeholdning, selvom konkur- år. Den langsigtede resultatforventning er 6 %. rencen er intens på det tyske marked. I Rusland har aktivitetsniveauet inden for ledningsfor nyelsesaktiviteter kunnet bibeholdes på et højt niveau med et resultat over det forventede til følge M rialer, som anvendes til rørfornyelse. På samme adresse Det samlede resultat for datterselskaberne lever ikke D451XP DK: BK:3.9 aktivitetsniveau som følge af den markedsmæssige situa- M D452XP DK: BK:1.97 Produkt- og metodeudvikling er fortsat i fokus hos Rørteknik, fx.6$ bt24 ø8 lige CO2-reducerende løsninger med lavt energiforbrug. 33 ledelsesberetning D112K DK:3.28 BK:2.6 LED-teknologi og andre miljøven-

15

16 16 Året i Fundering Segmentresultatet er 71 mio. før renter eller 5,4 % af omsætningen. Resultatet er lidt bedre end forventet. Omsætningen steg med 21 % og udgjorde 1.36 mio. Omsætningen i Danmark steg med 12 % til 53 mio., og omsætningen i udlandet steg med 28 % til 83 mio. Funderingssegmentet består af højt industrialiserede aktiviteter, der er knyttet til det pælefunderingssystem, som markedsføres i Danmark, Tyskland, Polen, Sverige I Sverige er der gennemført tilpasninger, ledelsen er styrket, og organisationen er nu på plads. I England er der ligeledes gennemført tilpasninger. Der og England. Desuden indeholder segmentet tilgrænsende er positive tendenser primært på boligmarkedet og inden geotekniske ydelser og et stigende antal projektorienterede for mindre byggerier generelt. Mod slutningen af regn- aktiviteter med indhold af funderingsarbejder, som udføres skabsåret er aktiviteterne overskudsgivende. integreret sammen med nlæg. Resultaterne af aktiviteterne i moderselskabet er bedre end forventet blandt andet som følge af god beskæftigelse inden for infrastrukturprojekter, som udføres i samarbejde med nlæg. ktiviteterne inden for industriel pælefundering har været stigende i regnskabsåret. Det samlede resultat for datterselskaberne lever ikke I regnskabsåret har vi videreført indarbejdelsen af samme standarder, metoder og udstyr på de fire pælefabrikker i Danmark, England, Polen og Sverige. Specialsektionen for geotekniske borearbejder har i regnskabsåret haft et højt aktivitetsniveau. I det nye regnskabsår forventes et højere aktivitetsniveau og et resultat før renter på cirka 5,5 % af omsæt- op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse ningen. Den langsigtede forventning til omsætningsudvik- især som følge af resultaterne i Sverige og England. lingen er 5-1 % pr. år. Den langsigtede resultatforventning Datterselskabet i Polen har dog præsteret et resultat over er 6 %. det forventede, ligesom datterselskabet i Tyskland, hvor kapacitetsudnyttelsen er høj primært inden for fundering af vindmøllefundamenter på landjorden. I Dresden opfører kirken en daginstitution. arsleffs tyske datterselskab Centrum Pfähle GmbH udfører pælefundeledelsesberetning ringen.

17 17

18 18 k t i o n æ r i n f o r m at i o n ktiekapitalen Egne aktier ktiekapitalen på 45,3 mio. er opdelt i 2,7 mio. -aktier og Beholdningen af egne aktier udgør ved regnskabsårets 42,6 mio. B-aktier. slutning stk. B-aktier, nominelt 4,5 mio. med en B-aktiekapitalen er noteret på NSDQ OMX København /S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier a nominelt 2 kr. og består pr. 3. september 214 af aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. -aktierne udgør 135. stk. og er tillagt 1 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. -aktierne er ikke omsætningspapirer. anskaffelsessum på 63,2 mio. Børsværdien af egne aktier pr. 3. september 214 udgør 22 mio. Beholdningen af egne aktier er erhvervet for at øge den finansielle fleksibilitet i forbindelse med fremtidige virksomhedskøb. Beholdningen af egne aktier udgør 1 %. På generalforsamlingen i januar 211 blev bestyrelsen bemyndiget til de næste fem år at lade selskabet erhverve egne aktier inden ktionærer for en samlet pålydende værdi på i alt 2 % af selskabets lle -aktier ejes af Per og Lise arsleffs Fond. aktiekapital. Per og Lise arsleffs Fond besidder gennem Per arsleff /S -aktier 42 % af stemmerne. Fondens formål er Børsværdi blandt andet at sikre Per arsleff /S fortsatte beståen og Børsværdien af selskabets aktier udgjorde mio. pr. 3. videreudvikling gennem besiddelsen af Per arsleff /S september aktiekapital. ktionærer med en ejerandel på over 5 % af aktiekapita- Udbytte len eller med en rådighed over 5 % af stemmerne er anført For regnskabsåret 213/214 foreslås et udbytte på 15 kr. på næste side. pr. aktie. Pr. 19. december 214 var 4.11 aktionærer navnenoteret svarende til cirka 88 % af aktiekapitalen. Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen. ledelsesberetning Kapitalisering og udbyttepolitik Der henvises til afsnittet Langsigtede finansielle mål på side 8.

19 19 ktionærer pr. 19. december 214 ntal aktier Kapital % rbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød ,99 6,96 Per og Lise arsleffs Fond, Åbyhøj -aktier ,96 41, ,8, , Per og Lise arsleffs Fond, Åbyhøj B-aktier Egne aktier Stemmer % Fondsbørsmeddelelser 14. oktober 213 arsleff skal udbygge havn ved Lofoten i Norge 25. oktober 213 arsleff skal udbygge havnen i Beirut i Libanon 11. december 213 arsleff skal udføre elforsyning i Mozambique 18. december 213 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 212/ januar 214 fholdt generalforsamling i Per arsleff /S 5. februar 214 arsleff skal bygge tunneler på banestrækningen mellem København og Ringsted 28. februar 214 Delårsrapport for perioden 1/1-31/ maj 214 Halvårsrapport for perioden 1/ / juni 214 Wicotec Kirkebjerg /S er indstillet til kontrakt på 9 millioner kroner på Psykiatrisk Center i Skejby 11. juli 214 arsleff tæt på kontrakt på stort biogasanlæg 22. juli 214 arsleff skal opføre værksteds- og lageranlæg på Thule ir Base 23. juli 214 arsleff skal opføre råhuset til Niels Bohr Bygningen på Nørre Campus i København 28. august 214 Delårsrapport for perioden 1/ / oktober 214 arsleff får styringsopgave i Etiopien 14. november 214 arsleff opjusterer forventningerne til årsresultatet 4. december 214 arsleff skal opføre råhus for Novo Nordisk /S 19. december 214 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 213/214 Finansiel kalender 3. januar 215 Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets kontor, Lokesvej 15, Åbyhøj kl. 15: 4. februar 215 Udbetaling af udbytte for regnskabsåret 213/ februar 215 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal af regnskabsåret 214/ maj 215 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår af regnskabsåret 214/ august 215 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal af regnskabsåret 214/ december 215 Årsregnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 214/215

20 2 Selskabsledelse Ledelsen følger med enkelte undtagelser NSDQ OMX fuldmagtsforhold med videre til de navnenoterede aktio- København /S anbefalinger om god selskabsledelse, som nærer, der har anmodet herom. nmodning kan ske ved findes på registrering på Selskabets vedtægter er tilgængelige på Undtagelserne er: Forholdet til interessenterne Direktionens vederlag er ikke som anbefalet specificeret arsleff ønsker at være kendetegnet som en højt respekte- på de enkelte medlemmer, jf. afsnittet om bestyrelsens ret, professionel samarbejdspartner. Koncernens mission, og direktionens vederlag. vision og værdier udtrykker vores forhold til interessen- Kommissoriet for det nedsatte nomineringsudvalg er terne gennem professionalismen i udførelsen af arbejdsop- mindre omfattende end anbefalet, idet en del af de anbe- gaverne, gennem respekten for kunderne, vores kolleger i falede opgaver efter ledelsens opfattelse mest hensigts- branchen og vores medarbejdere. mæssigt varetages direkte af bestyrelsen. Bestyrelsens næstformand er formand for nomineringsudvalget. Der er fastlagt konkrete måltal for andelen af kvinder i I arsleffs Code of Conduct er de overordnede principper for virksomhedens måde at arbejde på formuleret. Principperne er godkendt af selskabets bestyrelse og bestyrelsen. Der er udarbejdet en politik for at øge ande- formidlet til medarbejderne. arsleffs Code of Conduct er len af kvinder i de øvrige ledelsesniveauer. Der er ikke tilgængelig på opstillet konkrete mål herfor. I arsleffs Code of Conduct fastlægges reglerne for god opførsel med hensyn til blandt andet medarbejdere, miljø Nedenstående redegørelse knytter sig til anbefalingerne, og etik som forudsætningen for ethvert samarbejde, hvor som senest er opdateret i maj 213. arsleff deltager. På er Principperne og reglerne er udarbejdet i overens- i skemaform redegjort for, hvorledes selskabet forholder sig stemmelse med FN s Menneskerettighedserklæring, til de enkelte anbefalinger. ILO s Konvention (International Labour Organization) og UNICEF s Konvention om Barnets Rettigheder. Forholdet til aktionærerne arsleff blev grundlagt i Selskabet blev introduceret Åbenhed og gennemsigtighed på NSDQ OMX København /S i Efterfølgende er arsleff har etableret en investor relations-politik med kapitalen udvidet yderligere, således at den samlede aktie- henblik på at informere aktionærer, investorer og andre kapital i dag udgør 45,3 mio. fordelt på 2,7 mio. unoterede interessenter. Politikken er tilgængelig for alle interesse- -aktier med ti stemmer pr. aktie og 42,6 mio. noterede rede på B-aktier med en stemme pr. aktie. Det er ledelsens opfattelse, at fordelingen af stemmeretten har givet og giver selskabet den nødvendige ro og beslutningskompetence til at nå de fastsatte strategiske mål. Vedrørende kapitalstrukturen henvises til afsnittet ktionærinformation på side 18. Bestyrelsen indkalder aktionærerne til generalforsamlingen med tilstrækkeligt varsel og medsender dagsorden, ledelsesberetning Koncernen offentliggør kvartalsvise meddelelser om regnskabsresultaterne og kommunikerer løbende med investorer og andre interessenter. I årets løb er der afholdt to investormøder for analytikere og andre særligt interesserede. Den seneste præsentation kan ses på På kan blandt andet findes uddybende oplysninger om koncernens forretningsområder og finansielle forhold på dansk og engelsk.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere