BENCHMARKING statistik 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENCHMARKING statistik 2011/2012"

Transkript

1 BENCHMARKING statistik 2011/2012

2 Statistik 53. årgang ISSN Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej Kolding Tlf Design og tryk: Datagraf 2

3 Resultater af barmarksundersøgelsen Rejseholdet, der har været rundt til de 35 dyreste barmarksværker, er så småt ved at være færdig med opgaven. Enkelte værker mangler i skrivende stund stadig besøg, men størstedelen har haft besøg og er godt i gang med at effektuere resultaterne. Værkerne har været gode til at indsende tekniske og regnskabsmæssige oplysninger til rejseholdet, så alle parter kunne være forberedte inden besøgene. Disse oplysninger giver også gode muligheder for at udarbejde en mindre benchmarking på udvalgte faktorer (nøgletal), så man kan se, om der er nogle områder, hvor værkerne kan lære af hinanden. Disse benchmarktal har i et vist omfang også været anvendt under besøgene på værkerne. Resultatet fremgår i anonymiseret form af tabel 1 (se næste side). Enkelte værker er ikke med i opgørelsen, da det ikke har været muligt at finde oplysninger nok, der er sammenlignelige med de øvrige. Et værk er udeladt, da de har en produktionstørrelse, der ligger væsentligt over de øvrige. De udeladte værker vil dog stadig kunne få noget ud af at sammenligne sig med tabellens resultater. Tabellen indeholder faktorer, der tit og ofte er blevet diskuteret med værkerne under besøgene: Fremløbstemperaturer, gaspriser og udgifter til ekstern administrativ assistance. Forskelle i fremløbstemperaturen Fremløbstemperaturen er opstillet for vinterhalvåret med udgangspunkt i dagstemperaturen. Som det ses af tabellen, er der 13 graders forskel på, hvilken temperatur vandet i fremløbsledningen sendes ud med. Med enkelte variationer er alle ledningsnettene blandt barmarksværkerne meget ens. Der er en lav forbrugertæthed, og der er langt ud til de sidste forbrugere i enderne af ledningsnettet. Alligevel er der værker, som formår at sende vandet ud med en væsentlig lavere fremløbstemperatur end andre uden at returtemperaturen stiger alt for meget. Det har derfor været en anbefaling på mange af barmarksværkerne, at der skal arbejdes med returtemperaturen. Der findes i dag forskellige tekniske løsninger til at sikre, at forbrugere i de yderste led ikke mangler varme, når værket sænker fremløbstemperaturen. Gaspriserne At gøre en god handel kan ofte kræve et vist talent. Har man ikke et drevent handelstalent som eksempelvis Mads Skjern fra Matador, kan man alligevel gøre brug af alle de redskaber og den hjælp, som er til rådighed. En snak med andre barmarksværker i ens nærområde kan give et godt indblik i, hvad prisen på gassen bør være. Ca. 1,30 kr/nm³ er der mellem den billigste og den dyreste nettogaspris. Det er en stor prisforskel som viser, at der er noget at hente. Det er ikke nødvendigvis mængden af den indkøbte gas, der udelukkende har betydning for gasprisen. Der kan også være andre parametre som transport, lager, bindingsperioder osv. der gør, at det kan være vanskeligt at finde den rette gaskontrakt for netop ens eget værk. Det gælder naturligvis ikke kun gasindkøb. Mange af de besøgte værker skal nu til at installere biomassekedler, og fremover skal de til at forhandle aftaler om halm eller træpiller. Her kan samarbejde omkring indkøb og betingelser også være fornuftigt. På grund af barmarksværkernes størrelse er der ikke grundlag for fuldtidsbeskæftigelse af administrativt personale til at tage af sig af økonomi og daglig administration. Mange af værkerne benytter sig derfor af ekstern assistance i forskellige former. I tabellen er der lavet en oversigt over værkernes forbrug til administration ifølge deres regnskabsoplysninger for 2010/2011. I administrationsudgifterne er indregnet forsikringer, mens udgifter til lønnet personale er fratrukket, hvor det fremgår. Ligeledes er tab på debitorer fratrukket. I kolonnen efter er administrationsudgifter omregnet til, hvad de er per MWh leveret til ledningsnettet. Den højeste værdig er 60,23 kr. per MWh, mens den laveste værdi er 29,89 kr. per MWh. Udgifterne til ekstern assistance i administrationsudgifterne er i tabellens to sidste kolonner særskilt 3

4 opstillet (udgiften er stadig med i administrationsomkostningerne i tabellen). Ved ekstern assistance er indregnet udgifterne til revisor og regnskabsmæssig/ administrativ assistance. Som det ses af tabellen er der store udsving i, hvad værkerne betaler for assistance. Nogle af forskellene kan formentlig forklares med graden af service i assistancen i forhold til udgiften. Men samtidig er det også oplagt, at værkerne bør overveje, om de nu også får den eksterne assistance til den rigtige pris. Med over 18 kr. per MWh i forskel mellem assistancen, kan det for nogle værker være muligt at få reduceret udgifterne. Faktorer til benchmarking blandt barmarksværker Værk Fremløb Vinter Retur Vinter Afkøling Leveret MWH Netto gaspris i kr. 1 Adm. omk. 2 Adm. omk. Assistance pr. MWh Assistance 3 pr. MWh , , ,03 tabel , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Højeste værdi: 83 3, , ,93 Gennemsnit: 77 2, , ,25 Laveste værdi: 70 2, , ,25 Kilde: Dansk Fjernvarme 1 Gasprisen er uden moms og afgifter 2 De administrative omkostninger er fratrukket lønninger og tab på debitorer. 3 Med assistance menes udgifter til revisor og ekstern regnskabsmæssig/administrativ assistance. 4

5 At virke større end man er I folderen udviklingstendenser i dansk fjernvarme, der bliver udgivet samtidig med denne benchmarking statistik, bliver det statistisk understøttet, at større værker har en noget lavere varmepris i forhold til mindre værker. Dette er naturligvis ikke så overraskende, da det har været et kendt faktum i branchen i mange år. Spørgsmålet er imidlertid, hvad man som et mindre værk kan gøre, når man nu fra naturens side har sin størrelse imod sig. Den nærliggende tanke er at indgå samarbejde eller gå sammen med et andet værk i lokalområdet. Dermed vokser ens volumen øjeblikkeligt, og man kan i højere grad høste stordriftsfordele. Der er faktisk mange områder man kan samarbejde på og opnå næsten de samme fordele, som hvis man havde fusioneret. Fælles indkøb af brændsler er den mest oplagte måde at samarbejde på. Større mængder bør alt andet lige give større rabatter. Dette gælder for alle typer af brændsler f.eks. naturgas og træpiller. Mange mindre værker benytter sig allerede af at købe ind sammen med andre mindre værker, eller de får et større værk til også at indkøbe deres mængde. Men der er stadig en del værker, som endnu ikke benytter sig af disse muligheder. Fælles anlægsprojekter. Når mindre værker skal have udskiftet dele af ledningsnettet eller har andre anlægsopgaver, vil der ofte være betydelige gevinster at hente ved at gå sammen med andre, når priser skal indhentes. Med større anlægsprojekter bliver det også nemmere at få gennemført en licitationsrunde, hvor flere udbydere byder sig til. Fælles drift hvor en driftsleder plus eventuelt andet teknisk personale, sørger for at to eller flere værker kører, som de skal. Ud over at værkerne deler lønudgifterne, giver det også muligheder for fælles vagter på værkerne. Fælles administration, der sørger for, at alt regnskabsmæssigt og administrativt bliver ordnet. Dette giver ofte også den fordel, at det bliver nemmere at følge med i love og regler inden for området. For ansatte, der kun delvist arbejder med værkets administration og regnskaber, er det ofte svært at følge med i udviklingen på området. Arbejder det administrative personale udelukkende med fjernvarmeværker, har det som regel nemmere ved at fortolke og omsætte nye regler og love til hverdagens praktiske forhold. Et mindre værk behøver ikke nødvendigvis at samarbejde med værker af samme størrelse som dem selv. Der findes i dag flere eksempler på, at et større værk udfører indkøb, administration og drift for flere mindre værker i nærområdet. Det større værk har som udgangspunkt volumen og ressourcerne til at assistere det mindre værk på en lang række områder, hvorved det mindre værk opnår stort set alle de stordriftsfordele, man har som større værk. Den form for samarbejdsmodel giver ofte rigtig god mening 5

6 Fjernvarmeprisen Prisen på fjernvarme er en af de vigtigste parametre for et fjernvarmeselskab at sammenligne sig på i et benchmark. Varmeprisen bør sammenlignes med andre fjernvarmeværkers varmepris, men bør også sammenlignes med de konkurrerende opvarmningsformer, som er tilgængelige. Ved et benchmark med andre fjernvarmeværker, spiller brændselspriser og dermed de afgifter der knytter sig til brændslet en stor rolle for varmeprisen. Således har værker, der anvender biobrændsler og affald generelt de laveste gennemsnitspriser jf. figur 1. Størrelsen spiller også en rolle. Små barmarksværker har generelt høje priser og store byer med varme fra centrale kraftvarmeværker lave priser. Ved et benchmark bør sammenligningen gennemføres med samme type værker som ens eget fjernvarmeværk. I figur 1 er lavet en gruppering, som tager højde for brændsler, men også etableringsår (barmarksværker). Ud over de forskelle der foranlediges af brændslerne, er der en række yderligere punkter, som har indflydelse på fjernvarmeværkets varmepris: Effektivitet Fleksibilitet (flere varmekilder, samarbejde mv.) Afskrivningspolitik Tidligere års over-/underdækning Tilslutningsbidrag Myndighedspålæg om fyringsform og brændselstype Elafregningsform Fjernvarmepriser gennemsnit Kr./år FIGUR Type værk 6

7 Nogle af punkterne har det enkelte værks ledelse direkte indflydelse på, mens andre af punkterne er samfundsbestemte. De prisforskelle, der ligger inden for hver gruppering, er angivet i figur 2. At der kan være forskel på dyreste og billigste fjernvarmeværk af samme type ses især på den store forskel mellem billigste og dyreste naturgasfyrede barmarkskraftvarmeværk. Men også for de øvrige grupper er der synlige forskelle, som kan forklares ved førnævnte punkter. For benchmark mod individuelle opvarmningsformer er det især olie- og naturgasopvarmning, varmeværket bør sammenligne sig med. I figur 2 ses det, at der er barmarksværker, som ikke kan konkurrere med individuel opvarmning med olie, og at gennemsnittet af barmarkskraftvarmeværkerne på naturgas og biogas i realiteten ikke kan konkurrere med individuel naturgas. Der er også enkelte decentrale kraftvarmeværker på naturgas, halmanlæg og affaldsbaserede fjernvarmesystemer, som ikke kan konkurrere med naturgas. At disse værker ikke kan konkurrere med naturgas, beror på mindre prisstigninger hos værkerne kombineret med faldende gaspriser til individuelle boliger. I de senere år er eldrevne varmepumper til individuel opvarmning blevet mere effektive. Varmepumper er derfor blevet en opvarmningsform, som fjernvarme skal kunne konkurrere med. En realistisk sammenligning mellem fjernvarme og de individuelle opvarmningsformer er dog vanskelig, idet fjernvarmeprisen indeholder investeringer i rør og produktionsanlæg, som ikke er indeholdt i en ren naturgaspris eller i en ren elpris. Hertil kommer, at de individuelle anlæg bør tillægges en virkningsgrad afhængig af, hvor effektive de er. I tabel 2 (se næste side) er Varmepriser inkl. moms 2012 Laveste Gennemsnit Højeste Individuel olie Individuel N-gas FIGUR 2 Kr./år Type værk 7

8 forsøgt lavet en realistisk sammenligning ud fra gennemsnitspriser for fyringsolie, naturgas og elektricitet inkl. afgifter og moms fra januar til september Sammenligningen er ikke helt realistisk, idet fjernvarmesystemer har en levetid på over 50 år. Det betyder, at der i realiteten bør indlægges reinvesteringer vedrørende olie- og naturgasfyr samt varmepumper for at få det helt korrekte billede af konkurrenceforholdene. Virkningsgraderne er anslåede værdier for nye anlæg. Det er væsentligt ved en sådan sammenligning, at det er faktiske virkningsgrader målt over året der anvendes, og ikke teoretiske virkningsgrader opnået under optimale betingelser. Samlet set viser sammenligningen, at fjernvarme generelt er konkurrencedygtig over for de individuelle opvarmningsformer, men at barmarksværkerne er under pres fra især den individuelle opvarmning med naturgas og varmepumper. Opvarmningsform Investering kr. Virkningsgrad % Pris energi kr./kwh Vedligehold (anslået) kr./år Årlig omkostning (10 år) kr./år Fjernvarme % 0, Tabel 2 Olie % 0, Naturgas % 0, Elvarme 0 100% 2, Luft/vand varmepumpe % 2, Jordvarmepumpe % 2, * Investering indeholder ikke veksler, varmtvandsbeholder, fordelingssystem og radiatorer. 8

9 Udvalgte figurer fra branchen Fjernvarmens energikilder 55% 50% Vedvarende energi m.m. 45% 40% 35% 30% 25% Naturgas 20% Kul 15% 10% 5% 0% Olie Kilde: Energistyrelsens Energistatistik Varmeinstallation i boliger i stk Andet Fjernvarme Naturgasfyr Kilde: Energistyrelsens Energistatistik Oliefyr 9

10 Udvalgte figurer fra branchen Standardhusets varmepris Fjernvarmepris vægtet Oliepris Naturgaspris Kr Kilde: Dansk Fjernvarme Antal indberetninger til årsstatistikken i procent 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Kilde: Dansk Fjernvarme 10

11 Husholdningernes forbrug af varme (alle former) TJ Kilde: Energistyrelsens Energistatistik, tallene er klimakorrigeret CO -udledning ved fjernvarmeproduktion CO -udledning i tons Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 11

12 Udvalgte nøgletal Forbugertæthed (MWh leveret pr meter) Levering an net GWh Tilslut. værdi per km net MW/km Nettab per km net MWh/km Nettab i procent af leveret til net Funktionsopdelt konto plan Antal Varmeværk målere Affaldvarme Aarhus , , % Allerød Kommune 30 2, % Ans Kraftvarmeværk A.M.B.A 485 1, , % Ansager Varmeværk A.M.B.A , , % Augustenborg Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Bedsted Fjernvarme 443 0, , % Ja Billund Varmeværk A.M.B.A , ,97 14% Ja Bjerringbro Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Bogense Forsyningsselskab A.M.B.A , , % Ja Boligselskabet Danbo , , % Ja Borup Varmeværk , , % Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.M.B.A , % Ja Bramming Fjernvarme A.M.B.A Ja Bredsten-Balle Kraftvarmeværk 633 0, , % Ja Broager Fjernvarmeselskab A.M.B.A , , % Brovst Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Brøndby Fjernvarme A.M.B.A , ,67 Ja Brønderslev Forsyning A/S , % Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 200 Ja Bøvling Varmeværk 297 0,67 8 Ja Ctr I/S 60 95, Dagnæs-Bækkelund Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Durup Fjernvarme 408 0, , % Dybvad Varmeværk A.M.B.A ,88 9 1, % Ja Ebeltoft Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Egtved Varmeværk 915 0, , % Ejby Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Ejstrupholm Varmeværk 730 0, , % Ja Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk % Energi Viborg Kraftvarme A/S 11 26, % Ja Energigruppen Jylland A/S , , % Esbjerg Forsyning A/S , , % Ja Farsø Varmeværk A.M.B.A Ja Feldborg Kraftvarmeværk 250 0,63 7 0, % Ja Ferritslev Fjernvarme A.M.B.A ,72 6 1, % Fjernvarme Fyn A/S , Ja Fjernvarmecentralen Avedøre Holme 130 4, % Fjerritslev Fjernvarme Ja Fredericia Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Frederiks Varmeværk A.M.B.A , ,11 Ja Frederiksberg Fjernvarme A/S , , % Frederikshavn Varme A/S , , % Frøstrup Fjernvarmeværk A.M.B.A ,41 7 0, % Ja Fuglebjerg Fjernvarme , , % Fur Kraftvarmeværk Amba 240 Ja Fårvang Varmeværk A.M.B.A. 502 Ja Galten Varmeværk Ja Gandrup Vester-Hassing Varmeforsyning % Ja Gedsted Varmeværk 0 Ja Genner-Hellevad-Hovslund 550 0, , % Gev Varme A/S , % Ja Gilleleje Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Gjern Varmeværk A.M.B.A , , % Gjøl Private Kraftvarmeværk % Ja 12

13 Forbugertæthed (MWh leveret pr meter) Levering an net GWh Tilslut. værdi per km net MW/km Nettab per km net MWh/km Nettab i procent af leveret til net Funktionsopdelt konto plan Antal Varmeværk målere Glyngøre Fjernvarmeværk 293 1,14 7 2, % Gram Fjernvarme , , % Ja Grenaa Varmeværk A.M.B.A , ,68 Ja Græsted Fjernvarme 752 0, , % Ja Gråsten Varme A/S Ja Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk 472 0, , % Ja Gørding Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Gørløse Fjernvarme 0 Haderslev Fjernvarme , , % Ja Haderup Kraftvarmeværk 233 0,76 8 1, % Ja Hadsten Varmeværk , , % Ja Hadsund By s Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Hals Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Halsnæs Kommunale Varmeforsyning , % Ja Hammershøj Fjernvarmeværk 360 0, , % Ja Hanstholm Varmeværk A.M.B.A , , % Hashøj Kraftvarmeforsyning 483 Ja Havndal Fjernvarme A.M.B.A ,35 9 0, % Helsinge Fjernvarme % Ja Hemmet Varmeværk A.M.B.A ,62 4 1, % Ja Hillerød Forsyning , , % Ja Hinnerup Fjernvarme A.M.B.A , , % Hjallerup Fjernvarme Andelsselskab % Ja Hjørring Varmeforsyning , , % Ja Holeby Fjernvarme 687 0, , % Ja Holme-Lundshøj Fjernvarme ,65 Holsted Varmeværk A.M.B.A , , % Hornslet Fjernvarme A.M.B.A Hovedgaard Fjernvarmeværk A.M.B.A 502 0, , % Hurup Fjernvarme A.M.B.A , % Ja Hvalpsund Kraftvarme A.M.B.A. 270 Ja Hvalsø Kraftvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A , % Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.M.B.A , , % Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A , % Ja Høje Taastrup Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Højslev Nr.Søby Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Høng Varmeværk A.M.B.A , , % Ja I/S Skive Fjernvarme , , % Ja Ikast Værkerne Varme A/S , Jelling Varmeværk 976 0, , % Ja Jerslev Varmeværk A.M.B.A. 406 Ja Jyderup Varmeværk A/S 883 1, , % Jægerspris Kraftvarme A.M.B.A , , % Ja Kalundborg Forsyning A/S , , % Kerteminde Forsyning - Varme A/S , , % Ja Kibæk Varmeværk Andelsselskab Ja Kjellerup Fjernvarme , , % Kongerslev Fjernvarmeværk A.M.B.A. 568 Ja Kværndrup Fjernvarme A.M.B.A. 657 Ja Københavns Energi A/S , , % Ja Langå Varmeværk A.M.B.A , , % Laurbjerg Kraftvarmeværk 332 0,61 8 0, % Lem Varmeværk 719 1, , % Ja Lemvig Varmeværk A.M.B.A , , % Ja 13

14 Udvalgte nøgletal Forbugertæthed (MWh leveret pr meter) Levering an net GWh Tilslut. værdi per km net MW/km Nettab per km net MWh/km Nettab i procent af leveret til net Funktionsopdelt konto plan Antal Varmeværk målere Lolland Varme A/S, Nakskov Fjernvarme , , % Lolland Varme A/S, Søllested Varmeværk % Lystrup Fjernvarme A.M.B.A , , % Læsø Fjernvarmeværk 207 0,65 7 1, % Løgstrup Varmeværk A.M.B.A , , % Løgumkloster Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Lønstrup Varmeforsyning A.M.B.A , % Løsning Fjernvarme A.M.B.A , , % Malling Varmeværk A.M.B.A ,01 Møldrup Varmeværk 559 0, , % Ja Mørke Fjernvarme A.M.B.A , % Mørkøv Varmeværk A.M.B.A , , % Nibe Varmeværk A.M.B.A Ja Nimtofte Og Omegns 423 0,47 9 0, % Ja Nr. Snede Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Nyborg Forsyning Og Service A/S , , % Ja Nykøbing M. Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Nykøbing S. Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Næstved Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Nørre-Alslev Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.M.B.A , ,47 Odder Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Oksbøl Varmeværk , ,92 Ja Outrup Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Overlund Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Padborg Fjernvarme A.M.B.A % Pindstrup Varmeværk 302 0, , % Præstø Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk 603 0, , % Rask Mølle Varmeværk 340 Ja Rebild Varmeværk % Refa Stubbekøbing 718 1, , % Ja Ribe Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Ringe Fjernvarmeselskab , , % Ja Ringkøbing Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Rise Fjernvarme A.M.B.A % Rundhøj Fjernvarme A.M.B.A. 32 8, ,56 24% Rvv A.M.B.A , , % Ry Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Rye Kraftvarmeværk 356 0,52 9 0, % Ja Ryomgaard Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Ræhr Fjernvarme 211 0,21 7 0, % Rødby Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Rødbyhavn Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Rødkærsbro Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Saltum Fjernvarmeværk A.M.B.A % Ja Sdr. Omme Varmeværk Amba 746 0, , % Ja Sig Varmeværk 304 0,77 7 2, % Silkeborg Fjernvarme A/S , , % Ja Sindal Varmeforsyning A.M.B.A , , % Ja Sk Varme A/S - Korsør , % Ja Sk Varme A/S - Slagelse , % Ja Skagen Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Skals Kraftvarmeværk 750 0, , % Skanderborg Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Skjern Fjernvarme Central , , % Ja 14

15 Forbugertæthed (MWh leveret pr meter) Levering an net GWh Tilslut. værdi per km net MW/km Nettab per km net MWh/km Nettab i procent af leveret til net Funktionsopdelt konto plan Antal Varmeværk målere Skørping Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Smørum Kraftvarme A.M.B.A , , % Ja Snertinge-Særslev-Føllenslev 373 0, % Solrød Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Spjald Fjernvarme-Og Vandværk A.M.B.A , , % Spøttrup Varmeværk 460 0, , % St. Merløse Varmeværk 385 0, , % Strandby Varmeværk A.M.B.A , , % Struer Forsyning Fjernvarme A/S , , % Ja Sunds Vand & Varmeværk , % Svendborg Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Sydfalster Varmeværk A.M.B.A % Ja Sæby Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Sønderborg Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Tarm Varmeværk , , % Ja Thisted Varmeforsyning A.M.B.A , , % Ja Thorshøj Kraftvarmeværk 110 0,49 3 0, % Thorsminde Varmeværk A.M.B.A % Ja Thorsø Fjernvarmeværk 536 0, , % Ja Thyborøn Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Tim Kraftvarmeværk 315 0, , % Tranbjerg Varmeværk A.M.B.A ,00 Ja Tranum Kraftvarmeværk % Tre-For Varme A/S , % Ja Trustrup-Lyngby Varmeværk 473 Ja Tvis 17, Tønder Fjernvarmeselskab A.M.B.A , , % Tørring Kraftvarmeværk 991 1, % Ja Tårnbyforsyning Varme A/S 113 5, , % Taars Varmeværk A.M.B.A , ,37 24% Ja Uldum Varmeværk A.M.B.A. 467 Ja Vallensbæk Fjernvarmeværk A.M.B.A , , % Ja Vamdrup Fjernvarme A.M.B.A , , % Vejen Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Vejle Fjernvarme A.M.B.A , , % Ja Verdo Varme A/S , , % Ja Vestervig Fjernvarme A.M.B.A , , % Viborg Fjernvarme , , % Ja Videbæk Varme A/S , , % Ja Vildbjerg Varmeværk A.M.B.A , ,14 Vinderup Varmeværk A.M.B.A ,41 Ja Vivild Varmeværk A.M.B.A , % Vojens Fjernvarme A.M.B.A , ,34 Ja Vorupør Kraftvarmeværk 347 0,64 9 0, % Ja Værløse Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Værum - Ørum Kraftvarmeværk 190 0,39 6 0, % Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A , ,00 23% Ølgod Fjernvarmeselskab , , % Ja Ørum Varmeværk 654 0, , % Øster Brønderslev Fjernvarmeselskab 321 0,75 8 1, % Øster Hornum Varmeværk A.M.B.A , , % Ja Øster Hurup Kraftvarmeværk A.M.B.A ,66 7 1, % Øster Toreby Varmeværk , , % Ja Aabybro Fjernvarmeværk , , % Ja Aalborg Kommune , , % Ja Aars Fjernvarme , , % Ja 15

16 Merkurvej Kolding Tlf Fax

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A.

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BALLING FJERNVARMEVÆRK BEDSTED FJERNVARME BILLUND

Læs mere

Benchmarking STATISTIK 2010/11

Benchmarking STATISTIK 2010/11 Benchmarking STATISTIK 2010/11 Årets statistik er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra 265 værker, ud af Dansk Fjernvarmes 407 medlemmer. Dette svarer til indberetning fra 65 procent af medlemmerne,

Læs mere

Andelshaverliste DFF EDB maj 2017

Andelshaverliste DFF EDB maj 2017 Andelshaverliste DFF EDB maj 2017 ALBERTSLUND VARMEVÆRK AGERSTED VARMEVÆRK ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

STATISTIK 2014/2015 BENCHMARKING

STATISTIK 2014/2015 BENCHMARKING STATISTIK 2014/2015 BENCHMARKING 2015 1 Statistik 56. årgang ISSN 2245-1102 Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk Design og tryk: Datagraf Communications

Læs mere

statistik 2012/2013 BENCHMARKING

statistik 2012/2013 BENCHMARKING statistik 2012/2013 BENCHMARKING 2013 Statistik 54. årgang ISSN 2245-1102 Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk Design og tryk: Datagraf Communications

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

STATISTIK 2013/2014 BENCHMARKING

STATISTIK 2013/2014 BENCHMARKING STATISTIK 2013/2014 BENCHMARKING 2014 1 Statistik 55. årgang ISSN 2245-1102 Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk Design og tryk: Datagraf Communications

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 8. marts 2012. Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 8. marts 2012. Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed Prisoversigten er senest opdateret: 8. marts 2012 Fjernvarmeforsyning Postnr. Forbrugerpris kr. inkl. moms Pris pr. MWh Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1

Læs mere

Levering til nettet 2012/13 [kwh] Værk ID Værksnavn

Levering til nettet 2012/13 [kwh] Værk ID Værksnavn Til Alle fjernvarmeværker med et energisparemål i 2015 LOJ 2014.12.03 Værk ID Værksnavn Levering til nettet 2012/13 [kwh] Sparemål 2015 3,25% af produktion [kwh] 269 AffaldVarme Aarhus 2.588.000.000,00

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Side 1 af 6 Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Nr. Kunde/sted: Software: År 186 Nymindegab Lejren Proficy ifix-win server 2012 2015 185 Outrup Varmeværk Proficy ifix-win server 2012 2015

Læs mere

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122 Baseret på Energitilsynets statistik pr. 21. marts 2007 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! E.ON's værker er markeret med gult, men - Annebergparken mangler Gørløse

Læs mere

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 31. august 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl.

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 31. august 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl. Energitilsynets statistik pr. 31. august 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris December 2014 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2015

Fjernvarmeprisen 2015 Fjernvarmeprisen 2015 6. oktober 2015 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet betydeligt

Læs mere

Dansk Fjernvarmes generalforsamling 2017 Alle medlemmer har to stemmer og en ekstra for hver 330 TJ varmesalg

Dansk Fjernvarmes generalforsamling 2017 Alle medlemmer har to stemmer og en ekstra for hver 330 TJ varmesalg Dansk Fjernvarmes generalforsamling 2017 Alle medlemmer har to stemmer og en ekstra for hver 330 TJ varmesalg GRUPPE 1 AffaldVarme Aarhus 27 8257 EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7 1910 Esbjerg Varme A/S

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed

Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed Agerkær, Fællesvarmecentralen, Kbh. 1058 853 12.788 15.430 0,00 0,00 0,85 0,85 Agersted Varmeværk 9330 500 10.000 12.925 2.500,00 3.875,00 0,67 0,71 Albertslund Varmeværk 2620 624 11.345 14.274 1.986,25

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Benchmarkingstatistik 2014/2015 suppleret med informationer, som Gill. Fjernvarme selv har indsamlet fra værkerne

Dansk Fjernvarmes Benchmarkingstatistik 2014/2015 suppleret med informationer, som Gill. Fjernvarme selv har indsamlet fra værkerne Dansk Fjernvarmes Benchmarkingstatistik 2014/2015 suppleret med informationer, som Gill. Fjernvarme selv har indsamlet fra værkerne Antal Forbrugertæthed (MWH leveret pr meter) Årlige varmeudgifter - standardhus

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos INTELLIGENT HEAT GRIDS by Energy Service and Grundfos SURPLUS HEATING RENEWABLES TRADITIONAL Clean energy calls for intelligent heat grids UTILIZATION OF VARIOUS ENERGY SOURCES PRODUCTION AND DISTRIBUTION

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 18. december 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl.

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 18. december 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl. Energitilsynets statistik pr. 18. december 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø

Læs mere

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj Energitilsynets statistik pr. 8. marts 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 14. maj 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 14. maj 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 14. maj 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! E.ON's værker er markeret med gult, men - Annebergparken mangler Lendemarke

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Fjernvarmeforsyning Postnr. Pris pr. MWh Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Fjernvarmeforsyning Postnr. Pris pr. MWh Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 12. juli 2010. Forbrugerpris inkl. moms. Postnr.

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 12. juli 2010. Forbrugerpris inkl. moms. Postnr. Prisoversigten er senest opdateret: 12. juli 2010. Fjernvarmeforsyning Postnr. Pris pr. MWh Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2015

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2015 Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 20 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og et årligt forbrug på

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og et årligt forbrug

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014)

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014) Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014) Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og

Læs mere

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets hjemmeside og er opdateret den 18. juli 2011 Agerkær, Fællesvarmecentralen,

Læs mere

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets hjemmeside og opdateret den 18. juli 2011 Agerkær, Fællesvarmecentralen,

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2016

Fjernvarmeprisen 2016 Fjernvarmeprisen 2016 12. oktober 2016 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2016

Læs mere

Standard enfamiliehu s årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. årligt forbrug 15 MWh

Standard enfamiliehu s årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. årligt forbrug 15 MWh Forbrugerpris inkl. moms, kilde Energitilsynet Pris pr. Standardlejlighed årligt forbrug 15 Standard enfamiliehu s årligt forbrug 18,1 Lejlighed samlet pris pr. Hus samlet pris pr. Faste afgifter Lejlighed

Læs mere

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 15. marts 2013 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl.

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 15. marts 2013 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl. Energitilsynets statistik pr. 15. marts 2013 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 21. august 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 21. august 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 21. august 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! E.ON's værker er markeret med gult, men - Annebergparken mangler Lendemarke

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 26. september 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 26. september 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 26. september 2008 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! 1) E.ONs værker er markeret med gult, men - Annebergparken mangler

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. forbrug 15 MWh

Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. forbrug 15 MWh Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms i alt forbrug 18,1 forbrug 18,1 forbrug 18,1 Agerkær, Fællesvarmecentralen, Kbh. 1058 853 12.788 15.430 0 0 853 853 Agersted

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Forbrugerpris kr. inkl. moms

Forbrugerpris kr. inkl. moms Energitilsynets statistik pr. 15. august 2013 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. sfa@sfainfo.dk Bearbejdelsen består i følgende: Værker hvor der ikke er angivet en pris for standardhus, er fjernet

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Til alle fjernvarmeselskaber med et sparemål i 2016

Til alle fjernvarmeselskaber med et sparemål i 2016 Til alle fjernvarmeselskaber med et sparemål i 2016 KSM 14-02-2017 Fjernvarmens Hus Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf. +45 7630 8000 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk cvr dk 55 83 10 17 Værk

Læs mere

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 20. januar 2009 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.

Fjernvarmepriser. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 20. januar 2009 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug. Baseret på Energitilsynets statistik pr. 20. januar 2009 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! 1) E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 23. august 2017 Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-selskab

Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 23. august 2017 Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-selskab Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 23. august 2017 Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-selskab Dagsorden ifølge vedtægterne a. Valg af dirigent b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris December 2013 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

REMOTE SERVICE FOR CHP INTERVIEWRUNDE 2011-01-06 INTERVIEWS

REMOTE SERVICE FOR CHP INTERVIEWRUNDE 2011-01-06 INTERVIEWS REMOTE SERVICE FOR CHP INTERVIEWRUNDE INDLEDNING Vi har gennemført interviews med i alt 16 decentrale kraftvarmeværker De er forsøgt udvalgt i forhold til størrelse, teknologi og geografisk dækning. Interviewene

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere