Fjernvarmeprisen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeprisen 2014"

Transkript

1 Fjernvarmeprisen september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme

2 Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2014 som i Fjernvarmeprisen er kr./år for det gennemsnitlige standardhus i 2014 mod kr./år i 2013 svarende en stigning på 2,0 %. Tilsvarende pris for opvarmning med fyringsolie er faldet med knap 200 kr./år for det samme standardhus. For opvarmning med naturgas er varmeprisen faldet med ca kr./år for standardhuset. Olieprisen er opgjort til kr./år og naturgasprisen til kr./år for standardhuset. Fjernvarmen er både klimamæssigt og prismæssigt stadig væk et meget konkurrencedygtigt valg for såvel forbrugerne som for samfundet. Det viser Dansk Fjernvarmes varmeprisprisstatistik værker har varmepriser, der er højere end alternativ opvarmning med naturgas. Heraf har 4 værker varmepriser, der er højere end opvarmning med olie. Den gennemsnitlige pris udregnes i den sammenhæng for et standardenfamiliehus. På nær centrale byer der er baseret på kul, biomasse og affald, har alle typer værker som gennemsnit uændrede eller sænkede priser. Faldet for barmarksværkerne på naturgas, som uden sammenligning er de dyreste, skal ses i lyset af, at de 35 dyreste har fået dispensation til at etablere biomassekedler. De dyreste værker har dermed kunnet sænke deres priser markant. Desværre er der flere barmarksværker ud over de 35 som har måttet hæve priserne, og dermed er der fortsat mange værker som ikke er konkurrencedygtige med individuelle opvarmningsformer. Sammenlignes den gennemsnitlige varmepris med andre individuelle opvarmningsformer som olie, naturgas og varmepumper, så viser undersøgelsen, at fjernvarme fortsat er konkurrencedygtig for standardhuset, når investeringer i anlæg, drift og vedligehold medregnes. De fjernvarmeværker, der anvender klimavenlige brændsler, er rent faktisk særdeles konkurrencedygtige på prisen. Biomasse og affald er således med helt i toppen af listen over landets billigste værker. Prisen på varmen fra affaldsværker har stabiliseret sig i forhold til tidligere års stigninger. BAGGRUND Dansk Fjernvarme udarbejder en gang årligt en opgørelse over fjernvarmepriserne i Danmark. Undersøgelsen udarbejdes for et standardenfamiliehus på 130 m 2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh årligt. Standardhuset er valgt for at kunne sammenligne forskellige opvarmningsformer. Fjernvarmeprisen er typisk sammensat af en variabel varmepris, som opkræves pr. energienhed (MWh, GJ, kcal eller pr. m 3 leveret fjernvarmevand) og af en fast del (abonnement, målerleje, BBR m 2, m 3, mv.). Når tarifferne fastlægges er udgangspunktet, at de skal være omkostningsægte, således at den variable del afspejler de variable omkostninger Side 2/11

3 selskaberne har til indkøb af energi, smøremidler, afgiftsbetaling osv. Den faste del skal tilsvarende afspejle de faste omkostninger, der er på et værk i form af husleje, personale, afskrivninger osv. Dette princip er valgt for at sikre, at forbrugerne betaler for det der leveres. Det er f.eks. ikke ønskeligt, at energibesparelser hos en forbruger medfører flere omkostninger hos andre forbrugere. Det ligger fjernvarmeselskaberne meget på sinde at være konkurrencedygtige med varme fra andre individuelle varmekilder. Derfor sammenlignes fjernvarmepriserne med den gennemsnitlige varmepris ved anvendelse af fyringsolie (Statoil for de seneste 9 måneder) samt naturgas (Energitilsynet gennemsnit for husholdninger 1. halvår 2014) for samme standardenfamiliehus. For naturgas beregnes omkostninger til drift og vedligehold at koste gennemsnitligt kr./år inkl. moms og for oliekedlen kr./år. For oliekedler anvendes en gennemsnitlig virkningsgrad på 85 %, som vurderes værende repræsentativ for de eksisterende oliekedler. For naturgaskedlen er den gennemsnitlige virkningsgrad vurderet til 95 %. Selv om fjernvarmesektoren er reguleret via den danske lovgivning, er der ikke samme betingelser for alle typer fjernvarmeværker. Forskellighederne afspejles i anvendelsen af brændsler, i afgiftsforholdene, i elproduktion og elproduktionstilskud, i forbrugertætheden samt i værkets alder. Derudover har det betydning hvor meget af anlæggene, der er betalt via afskrivningerne. Nogle af forskellene kan også skyldes driftsmæssige forhold i øvrigt, herunder organiseringen på det enkelte værk. Forskellighederne medfører, at værker, der umiddelbart synes at være ens, kan have forskellige varmepriser. VARMEPRISEN 2014 Den gennemsnitlige varmepris for at opvarme et standardhus er kr./år, beregnet uden at tage højde for værkernes størrelse. Det er et fald på 368 kr./år i forhold til 2013, svarende til 2,3 %. Tages der højde for størrelsen af fjernvarmeværkerne, så kan en vægtet varmepris beregnes. Den vægtede a conto varmepris i 2014 er kr., hvilket er 272 kr. højere end sidste år, svarende til en stigning på 2,0 %. Store fjernvarmeværker har dermed generelt hævet varmepriserne, hvorimod små fjernvarmeværker har sænket varmepriserne. 25 % af værkerne har priser, der ligger under kr./år (25 % kvartil). Tilsvarende ligger 25 % af priserne over kr./år (75 % kvartil). Den øvre kvartil er faldet og den nedre kvartil er steget i forhold til sidste år. Det værk der ligger i midten (50 % kvartil), afregner kr./år, hvilket er ca. 350 kr. lavere end Side 3/11 Figuren Fjernvarmepriser gennemsnit viser de gennemsnitlige a conto priser gennem de sidste 5 år for de forskellige typer fjernvarmeværker.

4 Husstørrelse 130 m 2 18,1 MWh/år Kurven viser, at stort set alle typer værker har haft prisfald fra 2013 til Barmarksværker, der anvender naturgas i kraftvarmeanlæg, har generelt de højeste gennemsnitlige priser, og er de værker, hvor den gennemsnitlige fjernvarmepris er faldet mest. Dette tolkes som et resultat af tilladelse til 1 MW biomassekedler eller transmissionsledning til naboværk for disse værker fra sommeren 2012, uanset at flere af værkerne endnu ikke til fulde har gennemført de planlagte projekter. Det gennemsnitlige fald i priserne for de naturgasbaserede barmarksværker med tilladelse til 1 MW biomassekedel eller transmissionsledning er ca kr./år pr. forbruger siden De centrale værker har prisstigninger fra 2013 til 2014 på ca. 500 kr/mwh-varme pr. år pr. forbruger. De relativt store afgiftsstigninger for de fossile brændsler og affald er dermed slået igennem i de centrale områder, uanset at både kulpriser og CO 2 -kvotepriser er lave. Barmarksværker, der anvender flis og halm, klarer sig bedre end Barmarksværker på naturgas. Barmarksanlæg som anvender biogas får langsomt lavere varmepriser og er tæt på niveauet for barmark flis og halm. VARMEPRISEN SAMMENLIGNET MED OLIE OG NATURGAS (ALLE PRISER INKL. MOMS) Olieprisreferencen opgøres for tilsvarende enfamiliehus, hvor oliekedlen tillægges en virkningsgrad på 85 % samt årlige drift og vedligeholdelsesomkostninger på kr./år. Den gennemsnitlige fyringsoliepris opgøres for januar til september 2014 efter Statoils listepriser. Side 4/11 Naturgasreferencen opgøres for et enfamiliehus med naturgaskedel med virkningsgrad på 95 % samt kr./år til drift og vedligehold. Naturgasreferencen

5 er hentet i Energitilsynets prisstatistik for husholdninger. Der er anvendt et simpelt gennemsnit for 1. og 2. kvartal 2013 inkl. distribution, afgifter og moms. I figuren Varmepriser inkl. moms for 2014 er alle værker, som har medvirket i varmeprisundersøgelsen, rangordnet fra venstre mod højre med det billigste værk på kr./år først, til det dyreste værk på kr./år yderst til højre. Intervallet mellem dyreste og billigste værk er indsnævret med ca kr/år. Da der i 2012 og 2013 var en tilsvarende tendens, er forskellen mellem dyreste og billigste værk indsnævret med ca kr. over de seneste 3 år. Der er 4 værker, der har en varmepris, der er højere end individuel olieopvarmning svarende til 0,02 % af varmeforbruget for de værker, der er med i undersøgelsen. Tilsvarende tal i 2013 var 5 værker svarende til 0,03 % af varmeforbruget. Der er 137 værker med varmepris højere end individuel naturgasopvarmning svarende til 27,4 % af varmeforbruget. Tilsvarende tal for 2013 viste 89 værker og 5,3 % af varmeforbruget. Måles på antallet af værker, er det ca. 36 % af værkerne, der ikke har konkurrencedygtige priser med naturgas. Varmeprisen er generelt steget og naturgasprisen er faldet i forhold til Det medfører at individuel opvarmning med naturgas nu koster næsten det samme som opvarmning med fjernvarme, med en lille fordel til fjernvarme Årsagen til, at fjernvarmepriserne ikke følger olie- og gaspriserne, er indregning af tidligere års over/underskud, samt det forhold, at varmepriser er på baggrund af et budget, som afviger fra de omkostninger der faktisk bliver. Her kan udsving i brændselspriser afvige meget fra budgettet, som først slår igennem på næste års varmepriser. Side 5/11 Som det ses af ovenstående kurve, er der store prisforskelle mellem de forskellige værker. Blandt årsagerne kan nævnes:

6 1. Varmeværkets afskrivningspolitik 2. Varmeværkets alder 3. Indregning af tidligere års over/underskud 4. Forbrugernes pris for tilslutning til fjernvarmenettet er det sket gratis, således at investeringen opkræves over varmeprisen, eller har forbrugeren selv betalt de faktiske udgifter ved tilslutningen 5. Brændsel Der er ikke frit brændselsvalg. Brændselsprisen er den største enkeltomkostning 6. Forbrugertæthed hvor langt er der mellem forbrugernes boliger Det er en udfordring for branchen og dansk klimapolitik, at der er værker, hvor forbrugerne på kort sigt vil kunne få lavere varmepriser ved at konvertere til alternative brændsler, som ikke har de samme miljømæssige fordele som fjernvarmen. De pågældende værker kommer ind i en uheldig spiral med forbrugere, der sætter individuelle træpillekedler eller varmepumper op, forbrugere der vil forlade fjernvarmesystemet, samt manglende tilslutning af eventuelle nye forbrugere. Forbrugerne i de pågældende byer betaler en høj pris for de miljøfordele og samfundsgevinster, fjernvarmen og kraftvarmeanlæggene giver anledning til. Dette sættes over styr, såfremt forbrugerne skifter til individuelle løsninger. Det står derfor højt på disse værkers ønskeseddel, at få mulighed for at vælge billigere og mere miljøvenlige brændsler end naturgas. For at få et mere komplet billede af højeste og laveste varmepriser ses højeste, laveste samt gennemsnitlige varmepris i figuren Varmepriser inkl. moms 2014, grupperet efter den energiform, der leverer hovedparten af varmen til værkerne. Side 6/11

7 Det har været nødvendigt at placere enkelte værker i en særlig gruppe Øvrige. Det er værker, der anvender flere forskellige energiformer, og værker, som får hovedparten af varmen fra industrivirksomheder. Barmarksværkerne er fortsat placeret i særlige grupper på grund af de særlige forhold, der gør sig gældende for disse, især den store gæld og det relativt høje ledningstab. Det er udelukkende barmarksværker, som har priser højere end olieprisen. Barmarksværker som har fået halm eller fliskedler er flyttet til henholdsvis barmarks, Flis eller Barmarks, Halm grupperne. For de naturgasfyrede barmarksværker er den gennemsnitlige varmepris ikke konkurrencedygtig med individuel opvarmning med naturgas. Der er dog meget stor forskel på priserne fra laveste til dyreste værk. Det billigste naturgasfyrede barmarksværk har siden 2008 formået at få leveret en stor del af varmen fra nabobyen der er baseret på træflis. Løsningen med ledning til naboby er anvendt af flere værker. For de øvrige relativt billige barmarksværker er det en rød tråd, at der under forskellige former er indgået samarbejdsaftaler med naboværker om f.eks. indkøb, drift, administration og/eller vagtordning, uden at der er etableret rørledning mellem værkerne. PRISUDVIKLING Figuren Udvikling i varmepriserne viser udviklingen i de gennemsnitlige priser for opvarmning af et hus på 130 m 2 og et forbrug på 18,1 MWh/år. Endvidere ses den tilsvarende pris for opvarmning med naturgas og med fyringsolie. Side 7/11 Figuren viser, at den gennemsnitlige pris for opvarmning af et hus på 130 m 2 og med et forbrug på 18,1 MWh/år, i alle år har ligget under såvel individuel oliefyring som individuel naturgas. For det vægtede gennemsnit viser varmeprisen blot en svag stigning, hvorimod olie- og gaspriser er gået op og ned. Ved sammenligning af varmeprisen med naturgasprisen har forskellen været faldende over de seneste 7 år.

8 Figuren Relativ udvikling af fjernvarmepris og forbrugerindeks viser den procentvise stigning i varmepris og forbrugerprisindeks med udgangspunkt i Stigningen i det almindelige gennemsnit ligger lavere end forbrugerprisindekset, hvilket indikerer, at de små værkers prisstigninger er lavere end samfundets prisstigninger i øvrigt. De små værkers situation er dermed blevet ændret de senere år, da disse værkers relative priser tidligere var højere end forbrugerprisindekset. For det vægtede gennemsnit, hvor de store byers lave varmepriser vægter højere, ligger prisudviklingen under varmeprisens udvikling mellem 2008 og Det betyder, at den vægtede gennemsnitlige reale varmeprisudvikling i perioden er højere end den almindelige prisudvikling. Øgningen af beskatningen af fjernvarmen for især de centrale værker gennem afgifter som følge af skattereformen og forsyningssikkerhedsafgift forklarer, at stigningen i det vægtede gennemsnit ligger over udviklingen i forbrugerprisindekset. FJERNVARMEPRISEN OG AFGIFTER Det fremgår af ovenstående, at de til tider meget varierende varmepriser er betinget af det brændsel som fjernvarmen produceres på, og de afgifter som er bundet op på brændslerne. Da omkostninger til brændsler og afgifter indgår i den variable del af varmeprisen, er der i figuren Variabel varmepris for forskellige produktionsformer 2014 sammenstillet omkostninger til brændsler samt drift og vedligehold, omkostninger til afgifter, indtægter ved salg af elektricitet inkl. tilskud for at kunne beregne en variabel varmepris. Side 8/11 For de centrale værker er brændslerne delt med den halve kraftvarmefordel. Elindtægter indgår ikke, idet disse tilhører elsiden og påvirker som sådan ikke varmeprisen. For de decentrale kraftvarmeanlæg, medgår elindtægter til at

9 nedsætte varmeprisen. Brændselspriser er taget fra Energistyrelsens prisfremskrivninger. Virkningsgrader og omkostninger til drift og vedligehold er taget fra teknologikataloget. Der indgår ikke investeringer i figuren. Biomassekraftvarme og biogas har relativt set høje investeringsomkostninger som trækker i retning af højere varmepriser i forhold til de lave variable priser, som er fremkommet i figuren for disse anlæg. Man kan sammenfatte, at det er de variable omkostninger, der giver høje varmepriser for naturgasbaserede anlæg samt modsat investeringsomkostninger, der giver høje varmepriser for andre anlæg. Figuren viser samme billede som varmeprisstatistikken, dvs. de naturgasbaserede anlæg er dyrest og kul samt biomassebaserede anlæg er billigst. For kul er der det særlige forhold, at afgifterne inkl. omkostninger til CO 2 -kvoter er den altovervejende omkostning. At kulbaseret varme alligevel bliver billig skyldes en meget lav kulpris. Den anvende pris på træpiller jf. Energistyrelsens forudsætninger virker høj, da det forlyder at træpiller i hele skibsladninger kan købes til en pris, der er på niveau med naturgasprisen, hvilket vil være tilfældet såfremt et centralt anlæg skifter til træpiller. KONKURRENCEFORHOLD FJERNVARME Når priser for opvarmning af boliger sammenlignes, så kan der anvendes mange metoder, som giver forskellige resultater. Den mest simple metode er at sammenligne de aktuelle dagspriser på brændsler og elektricitet inkl. transport og moms. Tabellen Opvarmningsform viser en sådan sammenligning for Side 9/11 Der er i tabellen regnet på eksisterende anlæg, og der er anvendt investering samt levetid oplyst i Energinet.dk og Energistyrelsens teknologikatalog over individuel opvarmning udgivet i Maj Med hensyn til levetid for naturgasanlæg, er der oplyst 22 år i teknologikataloget, hvilket er i modstrid med Magasinet Gode og

10 nytttige råd om naturgas, september 2013, udgivet af HNM gassalg, hvor levetiden er anført til år. Da dette er samme kilde som teknologikataloget, men af ny dato, anvendes denne levetid for naturgaskedler. Pris Vedligehold Investering Virkningsgrad energi Levetid (anslået) Opvarmningsform kr. % kr./kwh år kr./år Varmepris inkl. Investering og vedligehold Fjernvarme % 0, Olie % 1, Bioolie % 0, Træpiller % 0, Naturgas % 0, Elvarme % 1, Luft/vand varmepumpe % 1, Jordvarmepumpe % 1, For at kunne lave en retvisende sammenligning, så skal investeringen og årlige vedligeholdelsesomkostninger inkluderes. Det skal være sammenlignelige anlæg, dvs. anlæg, der både kan opvarme boligen samt lave varmt forbrugsvand der indgår. I et forsøg på at lave en sådan sammenligning er der sat følgende kriterier op: 1. I sammenligningen skal indgå realistiske varmevirkningsgrader og vedligeholdelsesomkostninger. 2. Sammenligningen skal gennemføres for vandbårne systemer samt opvarmning med el. 3. Teknologierne skal dække boligens totale varmebehov. 4. I investeringen skal ikke indgå radiatorer og varmtvandsbeholdere til brugsvand, idet det forudsættes at alle systemer har samme omkostninger til dette. For elopvarmning med elradiatorer samt elopvarmning af brugsvand med elpatron kan antagelsen diskuteres, idet udstyret ikke nødvendigvis koster det samme som et vandbåret system. Side 10/11 5. Investeringen skal indeholde konverteringsanlæg samt evt. tilslutning (naturgas og fjernvarme). Det antages, at der ikke er tilslutningsomkostninger for elopvarmning. Energipriserne er hentet fra tilgængelige kilder på internettet og omkostningerne til vedligehold er anslået af Dansk Fjernvarme.

11 Ifølge sammenligningen (Pris energi) er træpiller den billigste opvarmningsform fulgt af fjernvarme, naturgas, bioolie, fyringsolie, varmepumper og elvarme. Energiprisen for el, olie, bioolie, træpiller og naturgas samt varmepumperne tager ikke højde for anlæggenes virkningsgrader, som medfører en varmepris der afviger fra prisen på energien. Ved anvendelse af rene energipriser tages heller ikke højde for, at der kan være forskellige investeringer og vedligeholdelsesomkostninger forbundet med opvarmningsformen, og at de anlæg, der sammenlignes, kan have forskellig levetid. Kolonnen Varmepris inkl. investering og vedligehold er en beregning for standardhuset som indeholder disse elementer. Der er anvendt en rente på 4 % i beregningerne. Ved at inddrage investeringer og levetid i sammenligningen viser det sig at fjernvarme er billigst fulgt af træpille, luft/vand varmepumper, jordvarmepumpe, naturgas, bioolie, elvarme og olie. Side 11/11

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

statistik 2012/2013 BENCHMARKING

statistik 2012/2013 BENCHMARKING statistik 2012/2013 BENCHMARKING 2013 Statistik 54. årgang ISSN 2245-1102 Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk Design og tryk: Datagraf Communications

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Reguleringsmodeller for fjernvarmen

Reguleringsmodeller for fjernvarmen Reguleringsmodeller for fjernvarmen BAGGRUNDSRAPPORT 24-02-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk 2 Reguleringsmodeller

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

BENCHMARKING statistik 2011/2012

BENCHMARKING statistik 2011/2012 BENCHMARKING statistik 2011/2012 Statistik 53. årgang ISSN 2245-1102 Udgiver: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk Design og tryk: Datagraf 2 Resultater af

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere