HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening"

Transkript

1 HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010

2 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening. 2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune under Kolding ret, der er foreningens værneting. Foreningen er stiftet i henhold til lokalplan nr for en del af et boligområde grænsende op til Fælleshåbsvej, vedtaget af Vejle Byråd den 10. december 2008, og udstykning og bebyggelsesregulerende deklarationer tinglyst på matrikel nr. 35ab, 35ac, 35ad, 35ae, 35af, 35ag, 35ah, 35ai, 35ak, 35al, 35am, 35an, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 35h, 35i, 35k, 35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35q, 35r, 35s, 35t, 35u, 35v, 35x, 35y, 35z og 35æ Gauerslund by, Gauerslund. 2. Foreningens område og medlemskreds. 3.1 Foreningens geografiske område fremgår af ovennævnte deklaration. 3.2 Byrådet kan tillade, at foreningen optager medlemmer fra tilgrænsende områder eller slutter sig sammen med én eller flere bestående foreninger fra tilgrænsende områder. 4 Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, som er beliggende indenfor foreningens område. 5.1 Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om: o at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger udenfor foreningens område, men grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen. o at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. o at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige enheder. 5.2 Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtigelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom. 5.3 Generalforsamlingens beslutning i henhold til 5.1 kræver byrådets godkendelse. 5.4 Byrådet i Vejle Kommune kan forlange selvstændige grundejerforeninger, inden for lokalplanområdet, sammenlagt. Hvis Byrådet i Vejle kommune vil forlange flere grundejerforeninger sammenlagt til en samlet grundejerforening, kræver dette at der udarbejdes nye vedtægter for den nye forening. Disse vedtægter skal godkendes af Vejle Kommune

3 3. Foreningens formål og opgaver. 6.l Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen. Dvs. grundejernes fælles interesser: I forhandlinger med Vejle Kommune eller anden offentlig myndighed. Ved at tage beslutning om og medvirke til anvendelse og drift af fællesarealerne med matrikelnr: 35a, 35aa og 35ø. Ved at udtale sig i byplanmæssige spørgsmål, der vedrører lokalområdet. Ved at sikre vedligeholdelse og fornøden snerydning af stier på fællesarealer. Ved at udtale sig om og bidrage til trafiksikkerheden i lokalområdet. Ved at afholde fællesarrangementer for grundejerne samt deres børn - i det omfang der er interesse herfor. 6.2 Grundejerforeningen varetager i øvrigt medlemmernes fællesinteresser med de under grundejerforeningens hørende ejendomme i overensstemmelse med generalforsamlings-beslutning herom. 4. Medlemmernes forhold til foreningen. 7.1 Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved låneoptagelse. 7.2 Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. 7.3 Ved ikke rettidig indbetaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem betale alle de med inddrivelsen forbundne omkostninger. 7.4 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen. 8.1 Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, medlemmet er tilskødet ejendommen. 8.2 Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og boligenheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse. 9.1 I forholdet til tredjemand, hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtigelser med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 majoritet, jf. 23, stk. 1. vedtage personlig hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.

4 9.2 I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkeltmedlemmer Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berettiget restancerne og overtaget forpligtigelserne Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt tidligere ejers nye bopæl Hver matrikel nr. har på generalforsamlingen to stemmer for hvert bidrag, der er pålagt matrikel nummeret. 5. Foreningens ledelse og administration Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed Medlemmer af ejernes husstand, lejere og andre brugere af ejendomme indenfor grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Vejle Kommune Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af årsregnskab for Grundejerforening.

5 4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, jf. 13, stk. 2, og afholdes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter dennes modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes Hvis ikke mindst ¾ af medlemmerne, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, revisor eller revisorsuppleant for foreningen Hver matrikel nr. har to stemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller et medlem ønsker, at afstemningen skal være skriftlig Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende Senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat af bestyrelsen til hvert enkelt medlem Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i

6 ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning Beslutning om etablering af anlæg m.v. på fællesarealerne, træffes ved simpel flertalsafgørelse på generalforsamlingen Placering af anlæg m.v. besluttet på generalforsamlingen, kræver de berørte grundejeres skriftlige accept. En grundejer er berørt såfremt anlægget ønskes placeret ud for grundejerens egen samt grundejerens naboers grund Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved konstitutionen vælges formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem Tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges for to år i lige år. To bestyrelses medlemmer og en suppleant vælges første gang for et år, og derefter vælges de for to år i ulige år Genvalg kan finde sted Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end fem, er bestyrelsen fortsat beslutningsdygtig Bestyrelseshvervet er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, dog modtager værten til afholdelse af bestyrelsesmøder et passende vederlag, jf. godkendt budget Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen Bestyrelsen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt lønnet medhjælp Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. jf. godkendt budget Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Dog skal der hvert år holdes møde i oktober Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer giver møde Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

7 18.8 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bistå af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 6. Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er fra den til Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til den Generalforsamlingen vælger én revisor og én revisorsuppleant. Revisoren og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen, idet genvalg kan finde sted. Revisoren er på valg på lige årstal, medens revisorsuppleant er på valg på ulige årstal Grundejerforenings regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer, skal revisor være registreret eller statsautoriseret. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen Regnskabet tilstiles revisoren inden udgangen af januar måned, og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, således at et ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen Medlemmernes indbetalinger foretages til den bank eller sparekasse, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller girokonto i foreningens navn. Ved anden placering af foreningens midler skal dette godkendes af generalforsamlingen inden placering foretages Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. Bestyrelsen er dog bemyndiget til, i forbindelse med arrangementer, at have en passende kassebeholdning. 7. Forskellige bestemmelser Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog

8 fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes der til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal, er for forslaget Ændring af foreningens vedtægter kræver byrådets samtykke Grundejerforeningen forestår driften og vedligeholdelsen af de fælles friarealer og det levende hegn i forbindelse med jorddiget. Klip af græs og vedligeholdelse af det levende hegn foretages af et eksternt firma. Klip af hæk mod fælles friareal foretages af grundejerne jf Jf. lokalplanen skal der plantes samme plantesort i alle hegn mod de fælles friarealer. Det er grundejerforeningens beslutning, at der skal plantes bøg. Hegnet skal, jf. lokalplanen, plantes ud for egen boligparcel og 30 cm. inde på det fælles friareal Hver enkelt grundejer planter, klipper, vedligeholder og afholder samtlige udgifter til hæk mellem egen boligparcel og fælles friareal. Dette både på hækkens side mod egen grund og siden mod friarealet. Mindst en gang årligt klipper grundejeren den del af hækken, der vender mod det fælles friareal. Hækken skal være klippet senest d. 1. september. Hækkens maksimale brede fra beplantningslinien må ikke overstige 40 cm mod det fælles friareal Hver enkelt grundejer vælger hvilke planter, der plantes mod boligvejen. Der skal plantes mindst 30 cm inde på egen grund og holdes klippet mod skel. Det er ikke et krav at der plantes mod boligvejen. Ligeledes er det ikke et krav, at det er de almindelige forekommende hækplanter, der plantes Hækkenes maksimale højde må ikke overstige 1.80 meter. Denne max højde er gældende for hække på alle sider af grunden Jf. lokalplanen er brug af sprøjtegifte ikke tilladt. Dette gælder for hele området. Dvs. hverken på de fælles friarealer eller på de private parceller Hver enkelt grundejer vælger om der skal opsættes en havelåge fra egen boligparcel til det fælles friareal. Havelågen skal placeres ud for egen grund i beplantningslinjen. Havelågen må maksimalt være 1.50 meter bred og skal udføres i samme

9 arkitektoniske udformning som resten af grundens bebyggelse, herunder farve og stil Havelåger der overholder 25.1 er automatisk godkendt af grundejerforeningen. 26 Vejfond. De grundejere, som ifølge salgsbetingelser (Har købt af Vejle Kommune), er forpligtet til selv at stå for veje, kan lave en vejfond. Dette er Hasselvang Grundejerforening uvedkommende. Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2010 Dirigent: Dirigent: Erik Christensen, Hasselvang 86 Bestyrelse: Formand: Christian Rask-Jepsen, Hasselvang 68 Sekretær: Karsten Aagaard Nielsen, Hasselvang 84 Kasserer: Erik Holch-Horn, Hasselvang 66 Bestyrelsesmedlem: Simon Grove, Hasselvang 64 Bestyrelsesmedlem: Jörk Johns, Hasselvang 38

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven

Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Vedtægter for Grundejerforeningen Egeskoven Side 1 af 11 Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egeskoven. 2. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere