Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget"

Transkript

1 Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte kortbilag jf. Egtved Kommune, Lokalplan nr. BO 7.3.3, Boligområde i Ågård tinglyst d. 7. Juni 2000 og er stiftet i henhold til lokalplanens Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde beliggende indenfor foreningens område. Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende stemmeberettigede medlemmer at træffe bestemmelser om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen herunder at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende arealer og forpligtelser. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der findes nødvendige for at kunne realisere foreningens formål, herunder fastsætte regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse dokumenter med eller uden pant. De af foreningen trufne bestemmelser til gennemførelse af nævnte formål, er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Medlemmernes forhold til foreningen 4. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod foreningens formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Både den nye og den tidligere ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i den forbindelse oplyse foreningen om den/de nye ejer/ejeres navn og bopæl samt parcellens nr. og matrikel nr. 5. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer. Side 1 af 5

2 For hver grund et medlem ejer betales et årligt kontingent til foreningens drift, administration og øvrige udgifter, som erlægges forud senest den 1. Marts, dog første gang senest 30 dage efter den stiftende generalforsamling. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og indbetaling kan finde sted til foreningens bankkonto eller på anden vis som angivet af grundejerforeningens bestyrelse. Ved direkte indbetaling til foreningens bankkonto er det enkelte medlem pligtig til at angive indbetalingen med matrikel eller vejnummer eksempelvis Nr. 36. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af den pågældende restant, der endvidere pålægges at betale et administrationstillæg for restancen svarende til ¼ af årskontingentet. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i generalforsamlingen samt valgbarhed. 6. Foreningens opløsning kan kun finde sted i tilfælde af ophævelse af deklaration i lokalplanen jf. 1 hvorefter bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer kan stille forslag om foreningens ophævelse. Ophævelsen kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler jf. 11. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens kapital. Generalforsamlingen 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler det enkelte medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, der skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31/12. Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 4. Rettidigt indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant/revisorsuppleant. Side 2 af 5

3 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 9. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære generalforsamling, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstaordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger. Dagsordenen kan nægtes behandlet, hvis ikke ¾ af medlemmerne, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, møder frem på generalforsamlingen. 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Ved afstemning tildeles to stemmer for hver grund. Hvis en grund således er ejet af mere end et medlem har disse ret til at dele stemmerne imellem sig. Hvis et medlem ejer mere end en grund, har vedkommende ret til at afgive stemmer for hver grund denne ejer. Afstemningen sker ved håndsoprækning medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Et medlem skal være berettiget til at overdrage sin stemme til et medlem af egen husstand eller ved at afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal undtaget dog forhold som beskrevet i. Over det på generalforsamlingen besluttede føres et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Beslutningsreferater opbevares i minimum 3 år af sekretæren, hvor medlemmer kan henvende sig, hvis de ønsker referatet udleveret. Beslutningsreferatet har fuld beviskraft i enhver henseende. 11. Til vedtagelse på generalforsamlingen kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for beslutninger vedrørende følgende forhold: Anvendelse af fællesarealer. Forandring af foreningens vedtægter. Ordensreglement. Bevilling af midler udover det absolut nødvendige til opfyldelsen af foreningens formål jf. 3. Pålæg om indskud fra medlemmernes side. Side 3 af 5

4 Optagelse af lån. Ændringer til foreningens vedtægter kræver endvidere godkendelse af kommunalbestyrelsen for Egtved Kommune jf. Lokalplanens 11. Bestemmelsen om at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor trediemand, kan kun vedtages ved énstemmighed hos samtlige medlemmer. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig beslutning om bevilling af midler, pålæg om indskud eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen 12. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, en formand, kassereren og en sekretær. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv. I tilfælde af frafald i bestyrelsen eller fra revisoren tiltræder suppleanten indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen samt suppleanten vælges for ét år ad gangen genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanten er tiltrådt bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende valg. I tilfæde af frafald på revisorposten og suppleanten samtidig er indtrådt i bestyrelsen, er bestyrelsen ligeledes berettiget til med enstemmig vedtagelse at supplere revisorposten indtil næste generalforsamling. Kan bestyrelsn ikke enstemmigt godtage kandidaten indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen samt revisorposten må på intet tidspunkt bestå af mere end én repræsentant for samme husstand eller ejerkreds for en parcel. 13. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser samt drift og vedligeholdelse af fællesanlæg. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og fastsætte aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg og/eller forpligtigelser. Bestyrelsen afholder møde så ofte den finder det nødvendigt. For møderne føres et beslutningsreferat, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Sekretæren er forpligtet til at opbevare og udlevere referatet til foreningens medlemmer på forlangende i mindst 3 år efter mødets afholdelse. Bestyrelsens og revisorens arbejde er ulønnet. 14. Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelsen. Side 4 af 5

5 Revisor og regnskab 15. Revisoren gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens bestemmelser, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, og indgiver revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn. 16. Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12. Regnskabet skal tilstilles revisoren inden den 15/1 og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrat med revisionspåtegnelse kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 17. I tilfælde af optagelse af lån, skal bestyrelsens medlemmer være kautionsforsikret. Kautionens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen. Særlige bestemmelser 18. Fremkommer der forslag, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre eller løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 19. Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. Godkendelse m.v. 20. Ovenstående vedtægter er vedtaget og tiltrådt på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling, Aagård d Formand Kasserer Sekretær Side 5 af 5

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab VEDTÆGTER for EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød -o0o- Medlemskab 1 Ret og pligt til medlemskab har de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 9 aø til og med 9 bt Hammersholt by,

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere