pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018"

Transkript

1 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: , F: , pwc.dk

2 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 201 i -20 i 8 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets nuværende regnskabspraksis og årsregnskabsloven og på grundlag af forudsætninger, der efter vores opfattelse forekommer velbegrundede. Det er vores opfattelse, at budgettet giver en pålidelig beskrivelse af forventningerne til resultatet og den økonomiske stillng. Assens, den 3. februar 2011 Bestyrelsen: Ole Eichner-Larsen formand T om Pedersen Eigil Jensen Jan Anker Ankersen Claus Nikolaisen Side 1 af 13

3 Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget Til ledelsen i Assens Marina A.m.b.a. Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Assens Marina A.m.b.a. for perioden , der omfatter resultat-, balance- og likviditetsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter. Selskabets ledelse har ansvaret for budgettet, herunder de forudsætninger, der fremgår af side 3-5 i budgettet. Vores ansvar er på grndlag afvores undersøgelser at udtrykke en konklusion om budgettet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard for andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for selskabet gældende regnskabspraksis og ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har som led i vores arbejde vurderet, hvorvidt budgettet indeholder alle væsentlige forudsætninger, og efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger, ligesom vi har kontrolleret den talmæssige sammenhæng i budgettet. Vi har endvidere vurderet den samlede præsentation af budgettet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at budgettet for Assens Marina A.m.b.a. for perioden er udarbejdet på baggrund af de på side 3-5 opstilede forudsætninger og i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målekriterier. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de i budgettet angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afgivelser kan være væsentlige. Odense, den 3. februar 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab statsautoriseret revisor Side 2 af 13

4 Budgetforudsætninger Generelt Brugsretten til Assens Marina for en periode på minimum 65 år er i 2003 købt af Assens Kommune for 12 mio. kr, jf. brugsretsaftale. Det er forudsat, at der i 2011 ikke sker nettonysalg af andelsbeviser. Det er i budgettet forudsat, at marinaens m2 lejes ud til henholdsvis eksterne lejere og andelshavere med følgende fordelingsprocenter: 2011, primo 2011, ultimo Eksterne lejere Andelshavere Det er forudsat, at der afmarinaens samlede areal på m2 anvendes ca m2 til udlejning efter ovenstående fordeling. Heraf anvendes ca. 800 m2 som jollepladser. Der anvendes følgende beløb til nyanskaffelser i det kommende år: 2011 kr I perioden er der forudsat en årlig investering på kr Lejeindtægt fra eksterne lejere Lejen reguleres i 2011 med 3%, herefter i takt med inflationen, her anslået til 3%. Lejen er for årene budgetteret med følgende beløb pr. m2: Ekskl. Inkl. moms moms ,20 184, ,62 189, ,17 195, ,86 201, ,69 207, ,66 213, ,78 219, ,05 226,3 L For midlertidige lejere opkræves yderligere et tilæg på ca. 40,80 kr. pr. m2 ekskl. moms. Side 3 af 13

5 Budgetforudsætninger Lejeindtægt fra andelshavere Lejen reguleres i 2011 med 3%, herefter i takt med inflationen, her anslået til 3%. Lejen er for årene budgetteret med følgende beløb pr. m2: EkskL. Inkl. moms moms ,80 136, ,10 140, ,46 144, ,93 148, ,49 153, ,17 157, ,95 162, ,85 167,32 Faste pladslejer (jollepladser) Indtægten vedrører udlejning afjollepladser til henholdsvis andelshavere, lejere og midlertidige lejere. Lejen reguleres i 2011 med 3%, herefter i takt med inflationen, her anslået til 3%. Indtægt fra gæstepladser Indtægt fra gæstepladser er anslået med udgangspunkt i realiserede beløb for år 2010 samt forventninger. Beløbet er indeksreguleret med 3% pro anno. Indtægt fra bruseautomater, tørretumbler mv. Indtægt fra bruseautomat, tøltetumbler mv. er anslået med udgangspunkt i realiserede beløb for år 2010 samt forventninger. Beløbet er indeksreguleret med 3% pro anno. Omkostninger Omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i realiserede beløb for år 2010 samt forventninger. Omkostninger er indeksreguleret med 3% pro anno. Afskrivninger Afskrivningeme er budgetteret med følgende afskrivningsperioder: Bygninger Kran, fundament mv., forbedringer på broer mv. Driftsmidler mv. 20 år 10-30år 3-20 år Der foretages ikke afskrivninger på brugsrettigheder, da kostprisen for disse skal tilbagebetales i tilfælde af ordinært ophør af brugsretten. Side 4 af 13

6 Budgetforudsætninger Renter Der er budgetteret med følgende renteprocenter: Kassekredit: Indestående Træk 0,00% 4,00% Erhvervslån: 4,6% Finansiel leasing: 4,7% Moms Der er ikke budgetteret med moms, da budgettet er udarbejdet som et årsbudget. Skat Det er i budgettet forudsat, at Assens Marina A.m.b.a. er skattefrit i henhold til Selskabsskattelovens 3 pkt. 4. Side 5 af 13

7 Resultatbudget Ekstern lejer Andelshaver Indskud pr. m2 Indtægter Lejeindtægt fra eksteme lejere Lejeindtægt fra midlertidige lejere Lejeindtægt fra andelshavere Faste pladslejer (joller) Indtægt fra gæstepladser Salg af diesel Indtægt fra bruseautomater, travelift mv. Udlejning af stativer Vedligeholdese af Næs-husenes arealer Udgifter Lønninger Rep. og vedligeholdelse Skatter og forbrugsafgifter Administrationsudgifter øvrige udgifter Leasing af trave lift Leasing af stativer Drift af trave lift Afskrivninger 2010 Budget Realiseret Budget ,40 143,40 147,20 151,62 156,17 160,86 165,69 170,66 175,78 181,05 105,40 105,40 108,80 112,10 115,46 118,93 122,49 126,17 129,95 133,85 813,00 813,00 830,00 854,90 880,55 906,96 934,17 962,20 991, , L L , , , , O L , , , L O O O O O O O O O O O O O O O O O L Side 6 af 13

8 Resultat før finansiering Renter finansiel leasing Renter erhvervs lån Renter kassekredit Øvrige finansielle poster Årets resultat 2010 Budget Realiseret Budget L O O O AO.OOO O O O O O O O O O , , Side 7 af 13

9 Status budget Aktiver Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum Saldo Brugsrettigheder Bygninger Kran, forb. på broer mv. Driftsmidler mv. Saldo 31/12 Afskrivninger Akk. afskrivning 1/1 Afskr. brugsrettigheder Afskr., bygninger Afskr., forb. på broer mv. Afskr., driftsmidler Akk. afskrivning 31/12 Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Aktiver i alt / / O O O O O O O O O O O O O O O O O , ,OOO L , , O O O O O O O O Side 8 af 13

10 Statusbudget 31/ / / / / / / / / Passiver Egenkapital Egenkapital 1/1 Tilbagef. afskr. brugsret. Indskud fra medlemmer Årets resultat, inkl. indeksregulering O O O O O O O O , Egenkapital31/12 12, , Erhvervs lån 2.53 L Leasingforpligtelse , Langfristet gæld i alt LO Indb. beløb vedr. brugsret stativer Kassekredit Kortfristet gæld i alt , L Passiver i alt Side 9 af 13

11 Likviditetsbudget Primo Ind betalinger Lejeindtægt fra lejere L L Lejeindtægt fra midlertidige lejere 236, L Lejeindtægt fra andelshavere Faste pladslejer (joller) L Indtægt fra gæstepladser Salg af diesel , ,928 Indtægt fra bruseautomater, trave lift mv L L 115, Udlejning af stativer Vedligeholdese af Næs-husenes arealer , Nettoindskud fra andelshavere O O O O O O O O Indbetalinger i alt O U d betalinger Lønninger - L Rep. og vedligeholdelse af broer mv Drift af kran L Skatter og forbrugsafgifter Administrationsudgifter Øvrige udgifter Leasingydelse stativer L L Ydelse erhvervslån Side LO af 13

12 Likviditetsbudget Primo Renteudgifter, kassekredit Renteindtægter, kassekredit O O O O O O O O Investering i bygninger O O O O O O O Investering i forb. af broer mv , Investering i driftsmidler mv L l l L Udbetalinger i alt O Kassekredit 1/ , Indbetalinger , Udbetalinger Kassekredit 31/ , Side 11 af 13

13 Specifikation ti resultatbudget Lønninger Lønninger Bestyrelseshonorar øvrige personaleudgifter Reparation og vedligeholdelse Reparation og vedl., pæle Reparation og vedl., broer Reparation og vedl., el, vand og varme Reparation og vedl., stativer og løftevogn Reparation og ved!., pladser og veje Reparation og vedl., bygninger og driftsmidler Reparation og ved!., andet Skatter og forbrugsafgifter El til broer og både El og olie til toiletbygning og kontor Vand Varme Renovation 2010 Budget Realiseret Budget , , L 50.0 L L , O O L I , L L , , O L L Side 12af13

14 Specifikation til resultat budget Administrationsudgifter Kontorartikler og tryksager Porto og gebyrer Telefon og intemet Edb-udgifter Revision Regnskabsmæssig assistance Bogføringsmæssig assistance Forsikringer Annoncering Kontil1gentopkrævning (PBS) Advokat Repræsentation Generalforsamling Leje af lokaler og driftsmidler Kontingenter Diverse øvrige udgifter Diverse til toiletbygningen Drift af cashloader mv. Rengøring Vagtordning Erstatning, skader Småanskaffelser Køb af diesel Diverse 2010 Budget Realiseret Budget L L , L I 1.94 L L , L L , L L O O O O O O O O O O i L L i O O O O O O O O O O Side 13 af 13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere