KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5 INDHOLD: Kommentar side 34 Fra Heden til Prærien... side 35 Løgslør-byggede trawlere. Af Bent Mikkelsen side 39 Løgstørs første fremmedarbejdere. Af N.H. Lindhard... side 43 Smånyt... side 47

2 KREJL udkommef med 4 nurffe om året, ca. september - novembe! februar og april. Omfang 16 sider pr. nurnmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, Løgstør Telefon Postgto l5o 4746 Årsabonnement: 100 kr. ISSN Tryk:l-øgstør Bogtryk & OffsetAps. KÆRE I,ÆSER Det nye nllmmef begynder med en Det viser sig, at man lavede et politislags brevroman om, hvordan man reglement for kanalgraveriet, som fastudvandrede til Canada i 1929, en slog arbejdernes fettigheder og især beskrivelse af turen og besvædighe- pligter. derne i det nye land. Det blev så meget, at der kun blev plads til halvdelen i De to sidste sider med Smån)'t giver dette nufirmer. nogle få glimt af, hvad der optog sindene, især ifølge LøgstørAvis. Tilfældigvis passerede Bent Mikkelsen Hanstholm og fotograferede to skibe, GOD FORNØJELSE! som begge stammede fra Eriksens værft. Det kom der en historie ud af. Så er der dukket "nye" oplysninger op om Frederik den Syvendes kanal, som vi ellers har skrevet en del om i forvejen. Dem skal læseren ikke snydes for. FORSIDEBILLEDET Stammer fra 1930-erne. Det forestiller Resten af komedien, som hed: en kopi af det gamle bomhus, stillet op "Marietta fra Bomhuset", foregik på fripå det rigtige hjørne uden for HP's luftsscenen med en mængde personer. butik. En af de flittigste deltagereiløiernevar Anledningen vat et friluftsspil af den mindste "betjent" på billedet, nem- StephanVogelius, som han selv instrue- lig mekaniker Olsen. rede. 34

3 FRA HEDEN TIL PRÆRIEN En næsten "krimi" med uduandring fra Vestbimmerland til det uestligste Canøda, deluis fortalt i breue. En lille støk breue fra Canada til Himmerland, som er øfleueret til Lokalhistorisk Arkiu, uirker så spændende, at det er lykkedes at supplere med data og billeder fra familien. Jens Petersen var en stor mand. Han fik en stor familie med både sønner og døtre. Han var også en stor handelsmand, der gik under navnet "Farsø Jens". Det skulle udtales på himmerlandsk, som noget i retning af "Fåssø- Jens". Han havde købt et større hedeareal for små penge, da landbrugsværdien ikke var stor, og det skulle opdeles til børnene. Den yngste søfl, Niels Christian, var hans yndlingsbarn, og han havde fået en gård. En gang førsti 1926 besøgte faderen sin datter og svigersøn, og om natten døde han. Der blev stor alarm, ikke mindst da det viste sig, at hans store kræmmerpung vaf forsr,.undet. De fleste af Niels Christians søskende mente, athan havde snuppet pungen, for ikke at skulle dele med de andre. En anden mulighed eq at faderen umiddelbart før sin død havde givet ham pengene. Pungen dukkede ikke op, men nogle år efter rejste Niels Christian til Canada med en udvandrerbåd. Kun en søster tog afsked med ham. Det fremgår af et brev, som blev sendt til hende i juni Her står den stoute Jens Cbr Petersen, "Fåssø-Jens", med sin bustru. Billedet er senestfra Her takker Niels Christian sin søster for den venlighed, der blev vist ham, og han skriver bl.a.'. "[er er jo bfeaen søa[øn en sær l([pft mzftem os SØskcn[e [et er næsten sofl [en ene ai[ 4[e[ægge fun øn[cn og søa er ler jo [ette, øt le ø[[e gøør og tror øt jeg er rejst me[ en Kgpitø[, som tifk"om dem jø 35

4 "dedrlemme pfi heden". Han har efterlaclt en del kartofler iløgstør, som de skal have. "l sløt ikfu ake nogen, fiaac[jeg hør slgeuet.. jø I må go[t uke det ti[ L[nø" Niels Chr. Petersen c[et er slrgefigt øt [er slø[ Shae søødøn en Spfi[ meffem Sosfunde for ene Lpgn og Stad[ers Skytl." Men nu er jeg c[ø Sorte of søø aif jeg høø\e [et 6[iaer 6efre... jeg 6efin[er mig nu lleroa' re i r[et aestfige Cana[ø i proøinsen A[\ertø. Jeg arbej[er for en Afurman[. førmen er på 320 Akkers (øcres) Løn[. Det er jo iftfe saø' c[øn et fieft!{wmøn[ste[, ø[t er søa forslq:[- twt f* Danmør(saa det er snart iftfu tit og sfuiue. I{er er [et l{ue[e o! atter 9{xe[e." Niels Cl-rristian vecl ikke noget om fremtidsndsigterne, "clet er jo galt mecl Sproget" og spørger, hvorclan det går Elna var hans kæreste, Elna Larsen, som var derl-rjemme enclnu. Hun var en ganske ung pige, cler arbejdecle som husassistent. Hun havde været httsassistent på LØgslør Sygehus, og hun nævner også flere gange familien Aistrup. Hende ville han gerne have over til Canada snart, for han følte sig ene og fodadt, cla han ikke kunne sproget. Der blev talt både fransk, engelsk og tysk blandt emigranterne. Norsk blev ikke nævnt, selv om han arbejdede for en nordmancl. Desværre er det ikke lykkedes at fremskaffe et billede af Elna. Hvordan det blev finansieret, kan ikke ses, men Niels Christian havcle jo staclig gården, der skulle sælges, så clet er måske den vej. I hvert fald finder vi Elna ombord på emigrantbåden "Duchess of Atholl" på vej fia Liverpool. Hun skriver hjem, sproget er udmærket, trods clet, at htttt tilsyneladende ingen uddannelse har.vi lader hende selv tale med eu clel lyske udrryk:3/9-29 "I(ære ø[[e samtnen. Jeg aif nu fige sen[e en par orc{ om, ftaorcføn [et støør ti[, i Døg [a er jeg [ø nogenfun[e tifpas, jeg har uæret slsyg, snørt ftaer Døg ai har sej[et, [et er aæmmefigt, ai ftør nu ogsøa ftøft Storm, søa rfet gyngec{e. Det aør fæ[t, mefl llu er ai c[ø snart ouer r[et. I Dag [ø er rfet fint aejr og ai (øn 6egyn- [e og se Lan[ nu, se[a om [et er [øngt 6orte. 'l/i er futmmet omfuing nog[e Isbjerge, ja saø store søa jet oecf iftfg ftaøf. 36

5 I morgen saa sfotfle vi gerne i Løn[, og flaar sao ai er fummtn igennem [er, søø er mørl or)er [et uærste, [er s(ø[ rti jo igennem to[[en, møasfo ogsaø tif Lægen, let aef jeg ikk:, naa men [et gøør jo nok [et aærste e, øt je6 futmmer tif øt rejse øfene [et meste øf aejen me[ tog, ai er fotn to [ørufu: her paa Skj\et e[fers er let ene Engfæn[ere, nog[e Saensfu:re er [er ogsaø, men [et er nofet Bruekgt uøas [e siger, [et er iftfu ti[ og forstøø. Dømen jeg rejser sømmen me[, fiun sfutf aef no(sømmz aej som jeg, men ftun sløt kan rejse et [ gn me['foge, mens je7 maa rejse maøsfu 5-6 Dlgn. Jeg ait lrsfu jeg aør [er aeleuternmekesste[et. Jeg naør det noft, fet er [ø gaøet go[t nofr hi[ti[. Det er noget gruefigt ma[ møn føør, det zti[ sige, ler er noft, [er er saa mønge fu:tter søø der er ingenen[e pøø [et, men [et er noqet sært mal, jeg futn næsten iftfu spise dct. Det er iftfu: noget {er fiof[er igen, ler er suppe ob suppe tomøtsuppe ob haor[øn fet Lø[{es. I døg fi(ai oqsao suppe/ let uør fum nog[e Qryn og Qufer\ffier ler aar kogt sømmtn mel'l/øn[, ogsøø føør ai ftgl[, kg.rtoftn Decert'Tee og Køffe tif fiaert Møa[ti[. 'I/i spiser forn tre Qønge om Døgen. Jeg hør iftfu faart køffi si[en jeg rej*e frø Esbjerg. "Ducbess of Atboll" tons Der uar plads til 580 kabytspassagerery 480 på turistklasse og 510 J-klasses passagerer Det er nok på 3.klasse, ui finder uduandrerne. Skibet bleu sat i drift i efteråret 1928, så det bar ueeret ganske nyt, da Niels Cbr Petersen sejlede ouer først i Under 2.Verdenskrig bleu det brugt som troppetransportskib og sejlede 800 euakuerede børn frø England. Skibet bleu torpederet i Fire maskinister bleu drcebt i maskinrummet, mens 82 1 gik i bådene og bleu recldet. 37

6 Der om6or[ pøø Dømperen filai go[ mal og fur dtt er iftfu: go[t ksffe. Det ftsffe oi f* tif og {ikfu, fet er det oærste Sprlit. Det srye, som fet aør lposen [er aør kggt, og &Abrø[ [et ser nurn ø[[rig. Det er Eoffer ti[ Eoffer, men møn faar jo aænne sig tii [et, [er er iftfu ønfut og gøre, nøør jeg bfirler mig se[o, saa ftgn jeg [ø [øae noget orfent[ig lrtai.afu. tror jeg ikk [er er mtre [enne Qøng og fortæ[[e. lef sfuiaer saa snørt jeg furn nøar jeg er fomru.t [eroaer. Jeg sender et Ei[[e[e [et er Sfu\et som jeg rejser me[ søø futn I se fiaor' [øn [et ser u[. A{u mønge l{ikner ti[ e[er ø[[e frø Etnø." Brevet må være returneret med skibet, for det er stemplet i Liverpool, og med påskrift i parentes (Lqgstørbanen). Adressen var: Jens Madsen, Flejsborg pr. Gatten, Jylland Danmark. Et af brerrene er skrevet lidt utydeligt, så posten har troet der stod Galten. Så slog postvæsenet en tyk streg ovef de to "tt"er, så det kom med LøgstBrbanen. Ælerede 15. Sept. kan Elna fortælle om festen af rejsen. : "1 ø nu er jeg saa fum' ntn ti[ Cønalø. ]eg kpm fiertif dcn 70. om Morgenen tif Cøntrose. fujsen gi( nu heft godt, futn 4 Dlgn pøø aabent t{øo og søa sejfede ai to Dlgn op ø[ St. Lautrense ffo[cn... og [ø søø oi ft"om tit Qæ6ecLk!. 4 søa kgm ai in[ i en stor t{ø[{ og saa sforffe ti igennem [er 6øø[e Doklor og Immigrøtiotlsmynlgfteferne, men [et gøør nu ikfu søø strery.t ti[ som fet [glrr tit, Søø [ø ai aør ferdige [er søø skp[[e rti ftøoe Eøgage fortof[et, men [en 6tea s[et iftfu øø6net, søø [et gifr meget nemt." De kunne ikke komme afsted før næste dags aften. De måtte bo på hotel. 'Det kgste[e en Dof[ør for fi.aer, og saa hørt[.e ai enffiøsømmzseng"de opdager også, at i toget må de betale for maden Den 13. Oktober skriver Niels Christian et nlt brev, hvor han takker for et brev hjemmefra og beklageq at han har væfet længe om at syafe. Grunden er nok, at hans landbrugskarriere er ovre. Der har været misvækst, jeg hør iftfu set enrefnbge sitren jeg for[o[ Dønmørfr...[et høfoe 6[ea pøø Mørfu:n, [øein[eren ikk kan[e ftpste [et". I stedet er han blevet skovhugger ved Slave Lake endnu længere vestpå, der er 5 danskere, så det hjælper lidt på sproget. Ellers er det 'Engekk"'Igs(og frønsfog øft bfandet smtlrten søø det snørt ik[cg er tif øt ftitte fu[e pøø, men e[[ers er jeg snørt rte[ ob Løn sige, øt jeg er oare min Emigrmttil, jeg køn søø nogenfundz k!øre mig na me[ I{ensyn ti[ Sproget, jø jeg Løn jo ik[<e føre en Sømtø[e paalngekk" [er rtitgaa [ang titr, men [et er jo [ø meget 6e[re end i foraaretjeg kgmheroaer,for døoør [et erhg ta[t trkt mange Qønge". 'I frør ae[faar.t en t{ikenfrøefna. I{un er jo [ø k"omnen igo[ Eeho[[ fter orter og let er jo [ø let sømmc som fiois jeg seta sfueo". '!eg tjente frpn 50 [0ffør i t{esten, og [et ptejer øt futn[e tjenu et Pør Hun[re[e om t{6sten og'lærsfotingen. JøE[na og jeg oør jo sønfitlefl en go[ 14 Døges ti[, mtn d.et aør ik[<g tit og tjene nogen Lln i'linter og saa 6[eo rti enige om ø.t ta.ge u[ ftrter for sig, ftun fum jo søgteru føø go[ Lpn fterortre, fet er jo [en man[etige Arbej[sfoøft [et er gø[t mt[ om'/interen", (fortsrzttes) j8

7 Nybygning nr. 63 under bygning 4. sepfember Trowleren fik novnet >>Svonesund<< og ble, den sidsfe fro Løgstør LøgsHør-byg gede trqwlere seiler nu ud of Honstholm Af Bent Mikkelsen To of de tre ståltrowlere, der blev bygget i Løgstør longs somme koj i Honstholm! Sådon nogenlunde så oktiv lokolhistorie ud i midten of ionuor, do redoktøren of disse linier vor på reise fro Løgstør til Ringkøbing, hvor hon bor til dogligt. Nærmeste omvei vor over Honstholm blot ot checke hovnen og lede efter nyheder. To ståltrowlere bleu rutinemæssigi foto- groferet og kunne uære kommet med på somme billede. Efterfølgende bleu de begge sloet op i registre for ot undersøge deres respektive boggrund. Og sørme. Begge er bygget of Løgstør Skibsværft og Moskinfobrik. De to sidste of de tre, der blev bygget i 1970'erne, do der blev bygget ståltrowlere på snort sogt olle skibsværfter i Donmork..J9

8 Her er det nybygning nr. 61, der er bygget op på beddingen. Det vor 25. iuni Tre skibe Løgstør Skibsværft & Moskinfobrik blev stiftet of Folmer Eriksen, der så lyset med bygning of stålkuttere efter monge år med bygning of trækuttere. Hon fik kontokt med flere færøske redere, der gerne ville købe de færdige trowlere. Første skib blev nybygning nr. 61, der fik novnet "Korolfisk". Siden fulgte nybygning nr. 62, der fik novnet "Atlontis". Sidste færdig nybygning blev nybygning nr. 63, der fik novnet "svonesund" og leveret til Esbierg i iuni Værftet begyndte på nybygning nr. 64, men måtte sonde ot oliekrisen og dårlige tider vor over skibsbygningsindustrien. Den blev oldrig gio* færdig og de sektioner, der vor bygget blev solgt til skrot. De to De to i Honstholm vor nybygning nr. 63, der nu seiler som "Christino Poulsen" og nybygning nr. 62, der seiler som "Atlontic Seowell". Sidstnævnte synger nok på sidste vers, idet den "r lågiop og'ligner noget, som er på vei til ophuggerne i Grenå. "Christino Poulsen" er i fin stond og seiler sikkert videre i en del år endnu. Nybygning nr. 62 blev leveret fro Løgstør Skibsværft '16. moi 1974 tl skibsreder Liggos Joensen i Torshovn på Færøerne. Dengong med novnet "Atlqntis". Efter ot hove være på forskellige færøske hænder kom trowleren i l99l til Gilleleie i Donmork. Derfro kom den til Honstholm i Laengden er 30,7 meter og bredden 6,79 meter.. Den blev bygget med en Collesen motor fro fobrikken iaobenroo. 40

9 ) Næsfen ikke til ot kende igen i forhold de originole udgover fro begyndelsen of 1970'erne. De fleste trowlere fro deigong, er siden bleiet byggå kroftigt op"åg hor bl.o. fået shelterdæk over veirdækket til glæde for de folk, der sfille orbe'pe udel Øverst ses >Christino Poulseno ihonstholm 14. ionuor Nederst ses >Atlonfic Seowello, der blev leverel som >Atlantis< of Torshovn i Den er nu logt op og bliver sikkert solgt til ophuooerne i Grenå inden længe og omdonnet til genbrugimo'teriåler. Den blev soljt fro Fær"årne i l99l til en fiskeskipper igilleleie. 4t

10 Den onden "Christino Poulsen" er den nyeste of løgstør-trowlerne. Leveret 28. iuni 1975 til fiskeskipper Kristion Modsen i Hierting. Denoono'med novnet "svonesund" oq Esbiåro ior hierhou n.l 1987 blev skibe"t tokit tii Thvborøn oo fik nounet "Gerdo lveåen". l'1995 ko,i det til Hirtshols og blev til "Mette Eliosen" og i 1998 til Honstholm og fik sit tredie pigenovn: "Christino Po"ulsen". Trowleren' bt* fo" lænoet i ]998 oo fik do ooså nv motor. Den" oomle - ""n ga\,v/nlpho fro Frederikshoun - blev skiftet ud'med en Wd*silci fro den finske fobrik. Den første Løoslør Skibsværft første trowler vor "Kårolfisk" fro Den er forlængst blev hugget op og sendt til genbrug. Den blev kø6r of skibsreder Mognus-i-Rituvik på Færøerne. Hon solgte i 1983, do den blev til "Sondingur". I,l989 blev trowleren solgt til en skotstr reder i Ayr, hvor den behoet novnet. Skibei blev skrottet i Den ollersidste Som nævnt blev nybygning nr. 65 påbeovndt ved værftet oå Østre Strond i ilosrør.stumoerne stod i monoe år i beddiigrgrou"n,' r"n "ndt" til"sidste hos ophuggeren. Rederen, en fiskeskipper fro Esbieig, vor forlængst sprunget fro og det lykkedes ikke for skibsbygmester Folmer Eriksen ot sæloe skibet til nooen onden kunde. Oo dårmed vor det" slut med nybyggeri"of stålskibe i Løgstør. Det vor kun en kort overgong. Her ses slyrehusel til >Koralfisk<, der vor under bygning 25. iuni

11 LøGSTøRS FøRSTE FRElYIlVIEDARBEJDERE af N.H. Lindbard Scenen er Frederik den Syuendes Kanal, som bar opffådt adskillige ga.nge, men på grund af rrye oplysningeqfår læserne den en gang til. Så langt tilbage, vi har oplysninger, har Løgstør Grunde ligget og spærret lige vest for LøgstØt. Der var en natudig rende igennem grundene, men dels var den lawandet og dels flyttede den sig med mellemrum, fordi sandet var meget finkornet. Byen blev berygtet, fordi den var sh svær at passere på fjorden, og en rejsefører fra 1671, som nævne! hvad byerne er kendt for, har kun eet ord udfor Løgstør. Det er: "Grunde"! Vanskelighederne begyndte også at irritere kongen, Christian I[ fordi et lægteselskab, som hjalp skibene over grundene, krævede afgilter også af kongen. Han skulle have fragtet sit skattekorn over fra den vestlige Limfjord. Der blev indkaldt til et møde i 1637, hvor både adel, gejstlighed, borgere og bønder, (fiskere blev ikke nævnt!), skulle give deres mening om, hvordan man {'' :_-Q =1r,t"r"1 _ 1 t)osk*- Udsnit af Jens SØrensens kort ouer Limfiorden.Opmålt 1694/95.Stiplet linie kystens forløb i J

12 kunne skaffe en sejlrende, så skibe på helt op på 100læster (200 tons) kunne passefe uden at skulle losses. Der kom ikke noget ud af mødet, og samme skæbne led et nyt møde i Det var nok ikke uden virkning,at ideen blev mødt med kraftig modstand fra Aalborgs handelsstand, der jo havde et vældigt forspring for den vestlige Lim{ord, der skulle betale afgift og oven i købet passere Aalborg ud og ind. I 1694 og 1695 rejste Danmarks første søkortdirektøt Jens Sørensen, landet rundt på opmåling for flåden. Hans målinger er den første,nogenlunde nøjagtige oplysning, vi har om grundene. Det er endda forbløffende nøjagtigt, når vi tænker på de primitive hjælpemidler som knudetov og pelleapparat, som han måtte betjene sig af. Hans måling af sejlrenden viser, at der på det laveste var under 1 m. vand, så skibene måtte stadig losses på den ene side og lastes igen på den anden, når de var slæbt over. Hvis det blæste, kunne det tage adskillige dage. Og det blæste jo næsten altid. Der var adskillige undersøgelser og forsøg ph at grave en rende fra l72o og tll 1775, hvor naturen selv klarede sagerne med en vestenstorm, der fl1ttede barren flere hundrede meter østph og gravede en rende på 6 fods dybde, (knap to meter), hvad der var nok til de fleste skibe dengang. Desværre sandede renden til igen, men havde bevirket, atløgstør Lodseri blev oprettet Omkring 1800 var renden stort set forslrrndet igen, og lodserne fik stigende vanskeligheder med at vise vej over grunden. En tidligere undersbgelse af kommandør Lous havde fundet ud af, at det eneste holdbare vaf en rende i det faste land uden om grundene. Det var beregnet til ca rigsdaler. Nu blev forslaget taget frem igen, men så var prisen steget til rdl., og det blev lagt i mølpose. Derfor fortsatte lægtningen igennem hele første halvdel af 1800-tallet. Men så måtte regeringen bekvemme sig til at fh gravet en kanal gennem det faste land fraløgstør til Lendrup. Loven blev vedtaget afrigsdagen Det første projekt blev udarbejdet af firmaet Englisch, Hanssen og'walenn, men det blev stærkt kritiseret af vandbygningsingeniør Cadsen. Bl.a. yar bredden alt for lille. Derfor fik Carlsen til opgave at udarbejde et nyt projekt, som i alt væsentligt blev fulgt. Kanalen fik følgende måll: Længde fod, (ca.44oo m.), bredde i vandspejlet 75-9O fod, i bunden ca. 50 fod, dybde ved normal vandstand 10 fod. Prisen for hele projektet var beregnet til omkring kr.det var over det dobbelte i forhold til det oprindelige forslag.arbejdet var beregnet til at vare tre år, men både pris og arbejdstid blev overskredet. Det skyldtes forsinkelser og ikke mindst den hårde kalkgrund. Af prisen på de ca kr. skulle staten betale de 2/3, mens resten skulle fordeles ph "de til Liim{orden stødende Kjøbstæder og Landdistricter". Den sidste trediedel var delt op i 18 poftioner. Arbejdet blev udført med håndkraft, og den opgravede jord fordelt på begge sider. Mulden kom på landsiden, og kridtet blev kørt på trillebør op på nordsiden og dannede de bakker, der ligger mellem kanalen og fiorden. 44

13 Til at udføre arbejdet havde man indforskrevet arbejdere, de fleste fra Tyskland, Hessen og Preussen. Det så ikke ud til, at den ledende ingeniør, Krøhnke, opffldte de løfte1 der var giyet med hensyn til løn og arbejdsvilkår. Lønnen blev mindre, end der lraf stillet i udsigt, og den blev udbetalt i "plader", der wang arbejderne til at købe deres fornødenheder hos den samme købmand. Det skabte stor utilfredshed, som bredte sig, og i maj 1857 ville en del arbeidere rejse hjem, fordi de ikke fik, hvad der yar loyet. De trængte ind i politikammeret. Der Yar kun n betjent, så de pressede politimesteren, herredsfoged Bentzon, for at få deres pas udleveret. Han blev så i.rængt, at han tilkaldte byens brandkorps med 60 mand som beredskab. Det virkede ikke rigtigt, for de frivillige brandfolk holdt mere med de utilfredse, så Bentzon udleverede passene. Han mente ikke, han kunne lade "hoben" rejse hjem uden legitimation. Det indbragte ham en alvodig reprimande fra ministeriet. Både Bentzon og stiftamtmand Dahlstrøm mente, at det Yar nødyendigt med fast militær på stedet. Som vanligt blev hele skylden fra begyndelsen lagt ph arbejderne. Det mente ministeriet ikke, så der kom ikke militæt. Derimod udsendte Indenrigsministeriet d.20. juni 1857 et "Politie-Reglement for Arbeiderne ved Canalanlæget ved Løgstør...". Politiopsynet skete ved herredsfoged Bentzon og ingenipren. Som medhjælp kunne også ansættes "paalidelige Mænd" blandt arbejderne. tpolitic, Seglemcnt lutbcllcrne bed Gcnclanlc6et 0c! 8r6ftor, $pnba,t!.0 Snbmdgtmlnlfi.rl.o glri0.fr af 200! Sunl 1867' idtilo gtlfltt,0trfltdl. Reglementet afslører også årsagen til al balladen, nemlig at entfepfenøren selv kan bestemme lønnens størrelse og arbejdstidens længde, men det skal bekendtgøres for arbejderne og: "Arbeidslønnen skal altid udbetales i rede Penge og med Landets lovlige Mønt i hvilken den alene maa betinges. Betaling medanviisntng paa 3die Mand eller ved Tegn, gjældende for Udlevering af Fødemidler fua Marketenderiet m.v. kan ikke tilstedes". I reglementet får vi også en forklaring på, hvordan en by på 1000 indbyggere pludselig får plads til 300 ekstra personer. Der har været en del gætterier, men her står, at det blev opført barakker til arbejderne, ligesom det midlertidige sygehus "med to gipsede stuer". 45

14 I øvrigt blev arbejderne kørt meget stramt. Deres pas blev opbevafet hos politiet, og blev kun udleveret, hvis ingeniøren havde givet grønt lys ved et arbejdes ophør. Der måtte ikke være lys i barakkerne efter kl.9 aften,og marketenderiet havde kun åbent på bestemte tider i løbet af dagen. Arbejderne skulle være ædruelige "og have saavel i Barakkerne som i Marketenderiet at holde sig fra Kort-, Tærning- eller lignende Spil". Skulle der opstå Lrtilfredshed hos en større gruppe arbejdere, måtte højst to af dem fremføre en klage, mens de andre skulle fortsætte arbejdet. Det var skrappe betingelser, som sagtens kunne konkurrere med vore dages bestemmelser om fremmedarbejdere, men det forhindrede ikke, at der året efter opstod en ny episode. Den 8. Maj 1858 om aftenen blev der blandt 350 arbejdere ved kanalen talt om, at alle arbejderne den efterfølgende dag (9. maj) ved "en tumultarisk fremgangsmåde" skulle tilwinge sig en bøjere arbejdsløn ved at omringe entreprenøren og afwinge ham etløfte om en højere løn. Hvis dette mislykkedes ville samtlige arbejdere næste dag starte et oprør. Herredsfoged Benzon blev alvodigt forskrækket og rekvirerede straks med dampskib et militærdetachement fra Aalborg. De 50 militære og en nedsat politiret på herredskontoret dæmpede dog gemltterne. I løbet af de næste halve snes dage blev der indstævnet 29 vidner,men alle - undtagen Benzon - mente, at det var en storm i et glas vand. Ministeriet mente, at det ikke var mere usædvan- ligt end, hvad enhver dygtig politimester skulle kunne beherske. Men militæret blev i henved l0 dage, og byens indbyggere, som skulle huse og bespise soldaterne, blev temmelig sure. Efter at herredsfogeden og entreprenøren havde været med protokollerne i Aalborg, blev militæret sendt hjem igen. Arbejdet var blevet forsinket, og en storm, som sendte vand ind i kanalen, forsinkede sagen ydedigere. Der var anbragt et antal såkaldte "Arkimedessnegle" som skulle tømme vandet ud igen, men det tog tid. Til at fjerne den sidste vold ud mod fjorden var der konstrueret en improviseret, dampdrevet gravemaskine, som stod oppe på land og fjernede den sidste iord. Endelig efter omtrent fem års gravearbejde kunne kong Frederik den Slwende indvie kanalen den 13. Juli Indvielsen skete med pomp og pragt, og der blev sagt mange smukke ord om arbejdet, og ikke mindst om ingeniør Krøhnkes indsats. Kongen mente, at nll var problemet løst for sejladsen. I løbet af 40 hr viste skibsfartens udvikling, at kanalen var for lille, og måtte erstattes af en gennemgravning af grunden. Den var færdig 1901, og kanalen blev lukket i Huis den gunstige læser skulle føle trang til at læse n'rere orn enr.net, kan ui benuise til Lirnfjordsmuseets småskrift: Løgstør Grunde og Frederik den Syuendes kønø. 1988, 46

15 SIVIM o KREJLS rubrik: Sidst med det første. DE FORIROSNE JYDER Oldl t[,rrc bu.dc. It'& Cdf.ræ r1 Dc frlrlll c lrtt. ll ictlr.t os nu ficll lcn f,10, bc f,cgn rg lrlbe oll ofltfc b.t rnlldc 8clr, og tæ rr bg:l nofut tl1 ct rorc bdtdt ahlrrr rll tmm fi,tnfrr}a ttl {tæ rlfrltgr [rcclnt lorbi. llrf cl )r.btr. lrollltdt thdl Gottrfunr lqprr)l: dc. rrtc u d lllc ntcr 6cucl at ædndntdogtcptrt. DofrF tthlrra tcficlprlrtrg t pr fir{i r0 tp:rip,dorno r-t t3 Lits I U.t! hgd c litdliba rt SilrrD CI.t!d $rord d lrl lqe 5o&:r,- [Der{r, ldcfcrftlrt og trl$rpp.r tlt lrt lndtdltr Lr$rt q rpfrdrrt.t tu d $. te.g ill lræ &DfrolhC Ertt1l td lm!r[ hoyt t, fla!d rlr ldl gcr rc ttb trl ot!dr.d.[æ &flleld fl fdr or Fflt Cottu a.u..!.lltg.t or! fbdc gag.. Ut0rtialr olt firt glf frrd4re ]acgrclp. otub J Siåo4, [ræ lon of trl r3 lraf 0å g.t Eoillg.r. $æ trarc Sgot trlloon:ale trr r& 6[ad 3lrtag ogfcc fardct ttt $ru Dmlng. $cnua. Gr øfroertc tctrtrtaclfr! 0rm Soldsh. l&dålatilt Itr.l Ebulirol f)ic.t*r iill fi,fd ri s fu;t G.D6cr gde, gilrtn+-de d lreri ubr Erlrcr ol Erfe lrrrt aodtlfr.t Ea i* Fu ffitffirll.f AGGERSUNDFÆRGEN Arkivet modtog i 1972 et vers om dampfærgen ved Aggersund. Om der var mere end dette vers ved vi ikke, heller ikke giveren, tømrefme ster EjvindAmtoft Nielsen. Det var forfattet af en skræddersvend fra Fjerritslev, kaldet POT KRÆS- TEN. Det lyder: I fik færgen vedaggersund den var ej billig men I helmed ingen stund og jeg var villig og i fik den som sig bør hos jer om natten skønt der var mange iløgstør der ville ha den. Originalen skal befinde sig på Postog Telegrafmuseet. VELGØRINHED I FARE. 192I. Sr#æ S{ndt$åttæcrårg *d,,be!.c as SdittI fiarenitet.ia [ec'g6nr uillc flnc tit S fot, ar Sosuri4 6rr ritrc rut $c tæ Er, qfuilq, 0 n fisiigcd? 6lt $ofl OatB Nfu w Fe4 os footflterlaråct i$e njtte d fidle rset lnroc lffi. &r. fl[en Oft ftiuer Deg fo0ig Dc] af {oæ Ft Olgotc ue 6i[or af $icf,lctafirlr,, qficfåffrcfri#mållr. ftdte{fn m. tn,,ib t fcn io l.dip Sidlæ $o& åemr tr( tftb {rd 4år o*!e $rfrltufioacr, dtre aft;c $øfoncr, Gnfcr o. [, fooi lu gærn of Sdtnturyerc, oc tua! ct l$cr d. kr til d fltdc t0t 6ol. ff,r. Octfod Ffi: Smøirryg p I'rg gco ir6'. OS,lc0.oltlbrlcc 0. Eugttt,6æ for ft'#{t 0æ Wfrt',r.fuittt, ttf fcm0ele* d eiv W r$bn4, ftpfom0æ gctn biftctart nd$ ilts ffitacn$sfi., I. 47

16 RTNSDYRENE PÅ LryØ Forfatteren til artiklen om rensdyravl ph Livø, Ole Bang, er snublet over en lille notits i Løgstør Avis for 7. September Den lyder: - Ct rlrirrlbt fcrr$. Oct oll rrhbrtr, ul lrr for d $m Ict ffltn lnlfr*cr trdok Senoblr ttl 8lur. stl of S?ncrnr, :n Sut, [ct ll?c hrrteg om D]lolbcl ]oa årn llfie Btmflorbsr. Drn blru cftcrlacnbrn frt!ficablg rfildlg sg oætlaldt grnllgæ 6mgc Nlun' ncnrt, [mtfot Bon irtltbftr DrSut' kfu flg $I ct!tc6r $ret. Cil Glagter t S1gfrlr l$tc Su[rn,!æ rrirh f?0 $nn!. PÅJAGT EFTER EN BOLIG Der har gennem tiderne været store vanskeligheder med nt fh et sted at bo. Vi kender det allerede, da Peder Kræmmer testamenterede sine penge til byens fattige, og herredsfogeden mhtte advarc byens husejere mod at leje ud til folk, der ikke kunne ernære sig selv, og håbede at få del i legatet Altså ingen "bistandsklienter" i I77ll Senere har det givet sig forskellige udslag, som f. eks. her: I VILSTED BOEDE HERRIDS- FOGED TøTSTENHOLTZ I anledning af artiklen om Regner Westenholtz har KREJL modtaget et brev fra en læser i Vilsted om, hvorfor Bjarne Geil ikke nævnte, at herredsfogeden, hans far, boede i Vilsted. Da underskriften ikke kan tydes, (der står vist Jensen!), kan vi ikke svare direkte. Svaret eq dels at artiklen handlede om sønnen, dels at forfatteren ikke vidste det. For øvrigt har KREJL tidligere beskæftiget sig med herredsfogeden, nemlig da fiskeriet ophørte, efter Aggertangens gennembrud. Han optræder som Løgstørs forsvarer mod et angreb fra Nibe, i 12. Argang side 19. Elt et Fags værelse sqges af en l-,t Dame lkke højere end 2 Sal. Billet mrkt. 'liilsr modtager dette Blads Kontor. 48

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus

Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus Rikke R. Kirk, koordinator og ildsjæl i HomeStart, der hjælper børnefamilier: - Jeg kommer selv fra en familie, hvor de voksne ikke evnede at tage vare på børnene Jeg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet. Samt klage over kontrollørens. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0286 Klageren: Indklagede: XX på vegne af ægtefællen YY 6000 Kolding Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Ude af sit gode skind

Ude af sit gode skind Svend Åg. Madsen Ude af sit gode skind Han er fyldt med bumser og hendes hud er ufattelig glat. Det er et slumpetræf at han har fået hende til bords. Men om et øjeblik er de færdige med at spise. Hun vil

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere