KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5 INDHOLD: Kommentar side 34 Fra Heden til Prærien... side 35 Løgslør-byggede trawlere. Af Bent Mikkelsen side 39 Løgstørs første fremmedarbejdere. Af N.H. Lindhard... side 43 Smånyt... side 47

2 KREJL udkommef med 4 nurffe om året, ca. september - novembe! februar og april. Omfang 16 sider pr. nurnmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, Løgstør Telefon Postgto l5o 4746 Årsabonnement: 100 kr. ISSN Tryk:l-øgstør Bogtryk & OffsetAps. KÆRE I,ÆSER Det nye nllmmef begynder med en Det viser sig, at man lavede et politislags brevroman om, hvordan man reglement for kanalgraveriet, som fastudvandrede til Canada i 1929, en slog arbejdernes fettigheder og især beskrivelse af turen og besvædighe- pligter. derne i det nye land. Det blev så meget, at der kun blev plads til halvdelen i De to sidste sider med Smån)'t giver dette nufirmer. nogle få glimt af, hvad der optog sindene, især ifølge LøgstørAvis. Tilfældigvis passerede Bent Mikkelsen Hanstholm og fotograferede to skibe, GOD FORNØJELSE! som begge stammede fra Eriksens værft. Det kom der en historie ud af. Så er der dukket "nye" oplysninger op om Frederik den Syvendes kanal, som vi ellers har skrevet en del om i forvejen. Dem skal læseren ikke snydes for. FORSIDEBILLEDET Stammer fra 1930-erne. Det forestiller Resten af komedien, som hed: en kopi af det gamle bomhus, stillet op "Marietta fra Bomhuset", foregik på fripå det rigtige hjørne uden for HP's luftsscenen med en mængde personer. butik. En af de flittigste deltagereiløiernevar Anledningen vat et friluftsspil af den mindste "betjent" på billedet, nem- StephanVogelius, som han selv instrue- lig mekaniker Olsen. rede. 34

3 FRA HEDEN TIL PRÆRIEN En næsten "krimi" med uduandring fra Vestbimmerland til det uestligste Canøda, deluis fortalt i breue. En lille støk breue fra Canada til Himmerland, som er øfleueret til Lokalhistorisk Arkiu, uirker så spændende, at det er lykkedes at supplere med data og billeder fra familien. Jens Petersen var en stor mand. Han fik en stor familie med både sønner og døtre. Han var også en stor handelsmand, der gik under navnet "Farsø Jens". Det skulle udtales på himmerlandsk, som noget i retning af "Fåssø- Jens". Han havde købt et større hedeareal for små penge, da landbrugsværdien ikke var stor, og det skulle opdeles til børnene. Den yngste søfl, Niels Christian, var hans yndlingsbarn, og han havde fået en gård. En gang førsti 1926 besøgte faderen sin datter og svigersøn, og om natten døde han. Der blev stor alarm, ikke mindst da det viste sig, at hans store kræmmerpung vaf forsr,.undet. De fleste af Niels Christians søskende mente, athan havde snuppet pungen, for ikke at skulle dele med de andre. En anden mulighed eq at faderen umiddelbart før sin død havde givet ham pengene. Pungen dukkede ikke op, men nogle år efter rejste Niels Christian til Canada med en udvandrerbåd. Kun en søster tog afsked med ham. Det fremgår af et brev, som blev sendt til hende i juni Her står den stoute Jens Cbr Petersen, "Fåssø-Jens", med sin bustru. Billedet er senestfra Her takker Niels Christian sin søster for den venlighed, der blev vist ham, og han skriver bl.a.'. "[er er jo bfeaen søa[øn en sær l([pft mzftem os SØskcn[e [et er næsten sofl [en ene ai[ 4[e[ægge fun øn[cn og søa er ler jo [ette, øt le ø[[e gøør og tror øt jeg er rejst me[ en Kgpitø[, som tifk"om dem jø 35

4 "dedrlemme pfi heden". Han har efterlaclt en del kartofler iløgstør, som de skal have. "l sløt ikfu ake nogen, fiaac[jeg hør slgeuet.. jø I må go[t uke det ti[ L[nø" Niels Chr. Petersen c[et er slrgefigt øt [er slø[ Shae søødøn en Spfi[ meffem Sosfunde for ene Lpgn og Stad[ers Skytl." Men nu er jeg c[ø Sorte of søø aif jeg høø\e [et 6[iaer 6efre... jeg 6efin[er mig nu lleroa' re i r[et aestfige Cana[ø i proøinsen A[\ertø. Jeg arbej[er for en Afurman[. førmen er på 320 Akkers (øcres) Løn[. Det er jo iftfe saø' c[øn et fieft!{wmøn[ste[, ø[t er søa forslq:[- twt f* Danmør(saa det er snart iftfu tit og sfuiue. I{er er [et l{ue[e o! atter 9{xe[e." Niels Cl-rristian vecl ikke noget om fremtidsndsigterne, "clet er jo galt mecl Sproget" og spørger, hvorclan det går Elna var hans kæreste, Elna Larsen, som var derl-rjemme enclnu. Hun var en ganske ung pige, cler arbejdecle som husassistent. Hun havde været httsassistent på LØgslør Sygehus, og hun nævner også flere gange familien Aistrup. Hende ville han gerne have over til Canada snart, for han følte sig ene og fodadt, cla han ikke kunne sproget. Der blev talt både fransk, engelsk og tysk blandt emigranterne. Norsk blev ikke nævnt, selv om han arbejdede for en nordmancl. Desværre er det ikke lykkedes at fremskaffe et billede af Elna. Hvordan det blev finansieret, kan ikke ses, men Niels Christian havcle jo staclig gården, der skulle sælges, så clet er måske den vej. I hvert fald finder vi Elna ombord på emigrantbåden "Duchess of Atholl" på vej fia Liverpool. Hun skriver hjem, sproget er udmærket, trods clet, at htttt tilsyneladende ingen uddannelse har.vi lader hende selv tale med eu clel lyske udrryk:3/9-29 "I(ære ø[[e samtnen. Jeg aif nu fige sen[e en par orc{ om, ftaorcføn [et støør ti[, i Døg [a er jeg [ø nogenfun[e tifpas, jeg har uæret slsyg, snørt ftaer Døg ai har sej[et, [et er aæmmefigt, ai ftør nu ogsøa ftøft Storm, søa rfet gyngec{e. Det aør fæ[t, mefl llu er ai c[ø snart ouer r[et. I Dag [ø er rfet fint aejr og ai (øn 6egyn- [e og se Lan[ nu, se[a om [et er [øngt 6orte. 'l/i er futmmet omfuing nog[e Isbjerge, ja saø store søa jet oecf iftfg ftaøf. 36

5 I morgen saa sfotfle vi gerne i Løn[, og flaar sao ai er fummtn igennem [er, søø er mørl or)er [et uærste, [er s(ø[ rti jo igennem to[[en, møasfo ogsaø tif Lægen, let aef jeg ikk:, naa men [et gøør jo nok [et aærste e, øt je6 futmmer tif øt rejse øfene [et meste øf aejen me[ tog, ai er fotn to [ørufu: her paa Skj\et e[fers er let ene Engfæn[ere, nog[e Saensfu:re er [er ogsaø, men [et er nofet Bruekgt uøas [e siger, [et er iftfu ti[ og forstøø. Dømen jeg rejser sømmen me[, fiun sfutf aef no(sømmz aej som jeg, men ftun sløt kan rejse et [ gn me['foge, mens je7 maa rejse maøsfu 5-6 Dlgn. Jeg ait lrsfu jeg aør [er aeleuternmekesste[et. Jeg naør det noft, fet er [ø gaøet go[t nofr hi[ti[. Det er noget gruefigt ma[ møn føør, det zti[ sige, ler er noft, [er er saa mønge fu:tter søø der er ingenen[e pøø [et, men [et er noqet sært mal, jeg futn næsten iftfu spise dct. Det er iftfu: noget {er fiof[er igen, ler er suppe ob suppe tomøtsuppe ob haor[øn fet Lø[{es. I døg fi(ai oqsao suppe/ let uør fum nog[e Qryn og Qufer\ffier ler aar kogt sømmtn mel'l/øn[, ogsøø føør ai ftgl[, kg.rtoftn Decert'Tee og Køffe tif fiaert Møa[ti[. 'I/i spiser forn tre Qønge om Døgen. Jeg hør iftfu faart køffi si[en jeg rej*e frø Esbjerg. "Ducbess of Atboll" tons Der uar plads til 580 kabytspassagerery 480 på turistklasse og 510 J-klasses passagerer Det er nok på 3.klasse, ui finder uduandrerne. Skibet bleu sat i drift i efteråret 1928, så det bar ueeret ganske nyt, da Niels Cbr Petersen sejlede ouer først i Under 2.Verdenskrig bleu det brugt som troppetransportskib og sejlede 800 euakuerede børn frø England. Skibet bleu torpederet i Fire maskinister bleu drcebt i maskinrummet, mens 82 1 gik i bådene og bleu recldet. 37

6 Der om6or[ pøø Dømperen filai go[ mal og fur dtt er iftfu: go[t ksffe. Det ftsffe oi f* tif og {ikfu, fet er det oærste Sprlit. Det srye, som fet aør lposen [er aør kggt, og &Abrø[ [et ser nurn ø[[rig. Det er Eoffer ti[ Eoffer, men møn faar jo aænne sig tii [et, [er er iftfu ønfut og gøre, nøør jeg bfirler mig se[o, saa ftgn jeg [ø [øae noget orfent[ig lrtai.afu. tror jeg ikk [er er mtre [enne Qøng og fortæ[[e. lef sfuiaer saa snørt jeg furn nøar jeg er fomru.t [eroaer. Jeg sender et Ei[[e[e [et er Sfu\et som jeg rejser me[ søø futn I se fiaor' [øn [et ser u[. A{u mønge l{ikner ti[ e[er ø[[e frø Etnø." Brevet må være returneret med skibet, for det er stemplet i Liverpool, og med påskrift i parentes (Lqgstørbanen). Adressen var: Jens Madsen, Flejsborg pr. Gatten, Jylland Danmark. Et af brerrene er skrevet lidt utydeligt, så posten har troet der stod Galten. Så slog postvæsenet en tyk streg ovef de to "tt"er, så det kom med LøgstBrbanen. Ælerede 15. Sept. kan Elna fortælle om festen af rejsen. : "1 ø nu er jeg saa fum' ntn ti[ Cønalø. ]eg kpm fiertif dcn 70. om Morgenen tif Cøntrose. fujsen gi( nu heft godt, futn 4 Dlgn pøø aabent t{øo og søa sejfede ai to Dlgn op ø[ St. Lautrense ffo[cn... og [ø søø oi ft"om tit Qæ6ecLk!. 4 søa kgm ai in[ i en stor t{ø[{ og saa sforffe ti igennem [er 6øø[e Doklor og Immigrøtiotlsmynlgfteferne, men [et gøør nu ikfu søø strery.t ti[ som fet [glrr tit, Søø [ø ai aør ferdige [er søø skp[[e rti ftøoe Eøgage fortof[et, men [en 6tea s[et iftfu øø6net, søø [et gifr meget nemt." De kunne ikke komme afsted før næste dags aften. De måtte bo på hotel. 'Det kgste[e en Dof[ør for fi.aer, og saa hørt[.e ai enffiøsømmzseng"de opdager også, at i toget må de betale for maden Den 13. Oktober skriver Niels Christian et nlt brev, hvor han takker for et brev hjemmefra og beklageq at han har væfet længe om at syafe. Grunden er nok, at hans landbrugskarriere er ovre. Der har været misvækst, jeg hør iftfu set enrefnbge sitren jeg for[o[ Dønmørfr...[et høfoe 6[ea pøø Mørfu:n, [øein[eren ikk kan[e ftpste [et". I stedet er han blevet skovhugger ved Slave Lake endnu længere vestpå, der er 5 danskere, så det hjælper lidt på sproget. Ellers er det 'Engekk"'Igs(og frønsfog øft bfandet smtlrten søø det snørt ik[cg er tif øt ftitte fu[e pøø, men e[[ers er jeg snørt rte[ ob Løn sige, øt jeg er oare min Emigrmttil, jeg køn søø nogenfundz k!øre mig na me[ I{ensyn ti[ Sproget, jø jeg Løn jo ik[<e føre en Sømtø[e paalngekk" [er rtitgaa [ang titr, men [et er jo [ø meget 6e[re end i foraaretjeg kgmheroaer,for døoør [et erhg ta[t trkt mange Qønge". 'I frør ae[faar.t en t{ikenfrøefna. I{un er jo [ø k"omnen igo[ Eeho[[ fter orter og let er jo [ø let sømmc som fiois jeg seta sfueo". '!eg tjente frpn 50 [0ffør i t{esten, og [et ptejer øt futn[e tjenu et Pør Hun[re[e om t{6sten og'lærsfotingen. JøE[na og jeg oør jo sønfitlefl en go[ 14 Døges ti[, mtn d.et aør ik[<g tit og tjene nogen Lln i'linter og saa 6[eo rti enige om ø.t ta.ge u[ ftrter for sig, ftun fum jo søgteru føø go[ Lpn fterortre, fet er jo [en man[etige Arbej[sfoøft [et er gø[t mt[ om'/interen", (fortsrzttes) j8

7 Nybygning nr. 63 under bygning 4. sepfember Trowleren fik novnet >>Svonesund<< og ble, den sidsfe fro Løgstør LøgsHør-byg gede trqwlere seiler nu ud of Honstholm Af Bent Mikkelsen To of de tre ståltrowlere, der blev bygget i Løgstør longs somme koj i Honstholm! Sådon nogenlunde så oktiv lokolhistorie ud i midten of ionuor, do redoktøren of disse linier vor på reise fro Løgstør til Ringkøbing, hvor hon bor til dogligt. Nærmeste omvei vor over Honstholm blot ot checke hovnen og lede efter nyheder. To ståltrowlere bleu rutinemæssigi foto- groferet og kunne uære kommet med på somme billede. Efterfølgende bleu de begge sloet op i registre for ot undersøge deres respektive boggrund. Og sørme. Begge er bygget of Løgstør Skibsværft og Moskinfobrik. De to sidste of de tre, der blev bygget i 1970'erne, do der blev bygget ståltrowlere på snort sogt olle skibsværfter i Donmork..J9

8 Her er det nybygning nr. 61, der er bygget op på beddingen. Det vor 25. iuni Tre skibe Løgstør Skibsværft & Moskinfobrik blev stiftet of Folmer Eriksen, der så lyset med bygning of stålkuttere efter monge år med bygning of trækuttere. Hon fik kontokt med flere færøske redere, der gerne ville købe de færdige trowlere. Første skib blev nybygning nr. 61, der fik novnet "Korolfisk". Siden fulgte nybygning nr. 62, der fik novnet "Atlontis". Sidste færdig nybygning blev nybygning nr. 63, der fik novnet "svonesund" og leveret til Esbierg i iuni Værftet begyndte på nybygning nr. 64, men måtte sonde ot oliekrisen og dårlige tider vor over skibsbygningsindustrien. Den blev oldrig gio* færdig og de sektioner, der vor bygget blev solgt til skrot. De to De to i Honstholm vor nybygning nr. 63, der nu seiler som "Christino Poulsen" og nybygning nr. 62, der seiler som "Atlontic Seowell". Sidstnævnte synger nok på sidste vers, idet den "r lågiop og'ligner noget, som er på vei til ophuggerne i Grenå. "Christino Poulsen" er i fin stond og seiler sikkert videre i en del år endnu. Nybygning nr. 62 blev leveret fro Løgstør Skibsværft '16. moi 1974 tl skibsreder Liggos Joensen i Torshovn på Færøerne. Dengong med novnet "Atlqntis". Efter ot hove være på forskellige færøske hænder kom trowleren i l99l til Gilleleie i Donmork. Derfro kom den til Honstholm i Laengden er 30,7 meter og bredden 6,79 meter.. Den blev bygget med en Collesen motor fro fobrikken iaobenroo. 40

9 ) Næsfen ikke til ot kende igen i forhold de originole udgover fro begyndelsen of 1970'erne. De fleste trowlere fro deigong, er siden bleiet byggå kroftigt op"åg hor bl.o. fået shelterdæk over veirdækket til glæde for de folk, der sfille orbe'pe udel Øverst ses >Christino Poulseno ihonstholm 14. ionuor Nederst ses >Atlonfic Seowello, der blev leverel som >Atlantis< of Torshovn i Den er nu logt op og bliver sikkert solgt til ophuooerne i Grenå inden længe og omdonnet til genbrugimo'teriåler. Den blev soljt fro Fær"årne i l99l til en fiskeskipper igilleleie. 4t

10 Den onden "Christino Poulsen" er den nyeste of løgstør-trowlerne. Leveret 28. iuni 1975 til fiskeskipper Kristion Modsen i Hierting. Denoono'med novnet "svonesund" oq Esbiåro ior hierhou n.l 1987 blev skibe"t tokit tii Thvborøn oo fik nounet "Gerdo lveåen". l'1995 ko,i det til Hirtshols og blev til "Mette Eliosen" og i 1998 til Honstholm og fik sit tredie pigenovn: "Christino Po"ulsen". Trowleren' bt* fo" lænoet i ]998 oo fik do ooså nv motor. Den" oomle - ""n ga\,v/nlpho fro Frederikshoun - blev skiftet ud'med en Wd*silci fro den finske fobrik. Den første Løoslør Skibsværft første trowler vor "Kårolfisk" fro Den er forlængst blev hugget op og sendt til genbrug. Den blev kø6r of skibsreder Mognus-i-Rituvik på Færøerne. Hon solgte i 1983, do den blev til "Sondingur". I,l989 blev trowleren solgt til en skotstr reder i Ayr, hvor den behoet novnet. Skibei blev skrottet i Den ollersidste Som nævnt blev nybygning nr. 65 påbeovndt ved værftet oå Østre Strond i ilosrør.stumoerne stod i monoe år i beddiigrgrou"n,' r"n "ndt" til"sidste hos ophuggeren. Rederen, en fiskeskipper fro Esbieig, vor forlængst sprunget fro og det lykkedes ikke for skibsbygmester Folmer Eriksen ot sæloe skibet til nooen onden kunde. Oo dårmed vor det" slut med nybyggeri"of stålskibe i Løgstør. Det vor kun en kort overgong. Her ses slyrehusel til >Koralfisk<, der vor under bygning 25. iuni

11 LøGSTøRS FøRSTE FRElYIlVIEDARBEJDERE af N.H. Lindbard Scenen er Frederik den Syuendes Kanal, som bar opffådt adskillige ga.nge, men på grund af rrye oplysningeqfår læserne den en gang til. Så langt tilbage, vi har oplysninger, har Løgstør Grunde ligget og spærret lige vest for LøgstØt. Der var en natudig rende igennem grundene, men dels var den lawandet og dels flyttede den sig med mellemrum, fordi sandet var meget finkornet. Byen blev berygtet, fordi den var sh svær at passere på fjorden, og en rejsefører fra 1671, som nævne! hvad byerne er kendt for, har kun eet ord udfor Løgstør. Det er: "Grunde"! Vanskelighederne begyndte også at irritere kongen, Christian I[ fordi et lægteselskab, som hjalp skibene over grundene, krævede afgilter også af kongen. Han skulle have fragtet sit skattekorn over fra den vestlige Limfjord. Der blev indkaldt til et møde i 1637, hvor både adel, gejstlighed, borgere og bønder, (fiskere blev ikke nævnt!), skulle give deres mening om, hvordan man {'' :_-Q =1r,t"r"1 _ 1 t)osk*- Udsnit af Jens SØrensens kort ouer Limfiorden.Opmålt 1694/95.Stiplet linie kystens forløb i J

12 kunne skaffe en sejlrende, så skibe på helt op på 100læster (200 tons) kunne passefe uden at skulle losses. Der kom ikke noget ud af mødet, og samme skæbne led et nyt møde i Det var nok ikke uden virkning,at ideen blev mødt med kraftig modstand fra Aalborgs handelsstand, der jo havde et vældigt forspring for den vestlige Lim{ord, der skulle betale afgift og oven i købet passere Aalborg ud og ind. I 1694 og 1695 rejste Danmarks første søkortdirektøt Jens Sørensen, landet rundt på opmåling for flåden. Hans målinger er den første,nogenlunde nøjagtige oplysning, vi har om grundene. Det er endda forbløffende nøjagtigt, når vi tænker på de primitive hjælpemidler som knudetov og pelleapparat, som han måtte betjene sig af. Hans måling af sejlrenden viser, at der på det laveste var under 1 m. vand, så skibene måtte stadig losses på den ene side og lastes igen på den anden, når de var slæbt over. Hvis det blæste, kunne det tage adskillige dage. Og det blæste jo næsten altid. Der var adskillige undersøgelser og forsøg ph at grave en rende fra l72o og tll 1775, hvor naturen selv klarede sagerne med en vestenstorm, der fl1ttede barren flere hundrede meter østph og gravede en rende på 6 fods dybde, (knap to meter), hvad der var nok til de fleste skibe dengang. Desværre sandede renden til igen, men havde bevirket, atløgstør Lodseri blev oprettet Omkring 1800 var renden stort set forslrrndet igen, og lodserne fik stigende vanskeligheder med at vise vej over grunden. En tidligere undersbgelse af kommandør Lous havde fundet ud af, at det eneste holdbare vaf en rende i det faste land uden om grundene. Det var beregnet til ca rigsdaler. Nu blev forslaget taget frem igen, men så var prisen steget til rdl., og det blev lagt i mølpose. Derfor fortsatte lægtningen igennem hele første halvdel af 1800-tallet. Men så måtte regeringen bekvemme sig til at fh gravet en kanal gennem det faste land fraløgstør til Lendrup. Loven blev vedtaget afrigsdagen Det første projekt blev udarbejdet af firmaet Englisch, Hanssen og'walenn, men det blev stærkt kritiseret af vandbygningsingeniør Cadsen. Bl.a. yar bredden alt for lille. Derfor fik Carlsen til opgave at udarbejde et nyt projekt, som i alt væsentligt blev fulgt. Kanalen fik følgende måll: Længde fod, (ca.44oo m.), bredde i vandspejlet 75-9O fod, i bunden ca. 50 fod, dybde ved normal vandstand 10 fod. Prisen for hele projektet var beregnet til omkring kr.det var over det dobbelte i forhold til det oprindelige forslag.arbejdet var beregnet til at vare tre år, men både pris og arbejdstid blev overskredet. Det skyldtes forsinkelser og ikke mindst den hårde kalkgrund. Af prisen på de ca kr. skulle staten betale de 2/3, mens resten skulle fordeles ph "de til Liim{orden stødende Kjøbstæder og Landdistricter". Den sidste trediedel var delt op i 18 poftioner. Arbejdet blev udført med håndkraft, og den opgravede jord fordelt på begge sider. Mulden kom på landsiden, og kridtet blev kørt på trillebør op på nordsiden og dannede de bakker, der ligger mellem kanalen og fiorden. 44

13 Til at udføre arbejdet havde man indforskrevet arbejdere, de fleste fra Tyskland, Hessen og Preussen. Det så ikke ud til, at den ledende ingeniør, Krøhnke, opffldte de løfte1 der var giyet med hensyn til løn og arbejdsvilkår. Lønnen blev mindre, end der lraf stillet i udsigt, og den blev udbetalt i "plader", der wang arbejderne til at købe deres fornødenheder hos den samme købmand. Det skabte stor utilfredshed, som bredte sig, og i maj 1857 ville en del arbeidere rejse hjem, fordi de ikke fik, hvad der yar loyet. De trængte ind i politikammeret. Der Yar kun n betjent, så de pressede politimesteren, herredsfoged Bentzon, for at få deres pas udleveret. Han blev så i.rængt, at han tilkaldte byens brandkorps med 60 mand som beredskab. Det virkede ikke rigtigt, for de frivillige brandfolk holdt mere med de utilfredse, så Bentzon udleverede passene. Han mente ikke, han kunne lade "hoben" rejse hjem uden legitimation. Det indbragte ham en alvodig reprimande fra ministeriet. Både Bentzon og stiftamtmand Dahlstrøm mente, at det Yar nødyendigt med fast militær på stedet. Som vanligt blev hele skylden fra begyndelsen lagt ph arbejderne. Det mente ministeriet ikke, så der kom ikke militæt. Derimod udsendte Indenrigsministeriet d.20. juni 1857 et "Politie-Reglement for Arbeiderne ved Canalanlæget ved Løgstør...". Politiopsynet skete ved herredsfoged Bentzon og ingenipren. Som medhjælp kunne også ansættes "paalidelige Mænd" blandt arbejderne. tpolitic, Seglemcnt lutbcllcrne bed Gcnclanlc6et 0c! 8r6ftor, $pnba,t!.0 Snbmdgtmlnlfi.rl.o glri0.fr af 200! Sunl 1867' idtilo gtlfltt,0trfltdl. Reglementet afslører også årsagen til al balladen, nemlig at entfepfenøren selv kan bestemme lønnens størrelse og arbejdstidens længde, men det skal bekendtgøres for arbejderne og: "Arbeidslønnen skal altid udbetales i rede Penge og med Landets lovlige Mønt i hvilken den alene maa betinges. Betaling medanviisntng paa 3die Mand eller ved Tegn, gjældende for Udlevering af Fødemidler fua Marketenderiet m.v. kan ikke tilstedes". I reglementet får vi også en forklaring på, hvordan en by på 1000 indbyggere pludselig får plads til 300 ekstra personer. Der har været en del gætterier, men her står, at det blev opført barakker til arbejderne, ligesom det midlertidige sygehus "med to gipsede stuer". 45

14 I øvrigt blev arbejderne kørt meget stramt. Deres pas blev opbevafet hos politiet, og blev kun udleveret, hvis ingeniøren havde givet grønt lys ved et arbejdes ophør. Der måtte ikke være lys i barakkerne efter kl.9 aften,og marketenderiet havde kun åbent på bestemte tider i løbet af dagen. Arbejderne skulle være ædruelige "og have saavel i Barakkerne som i Marketenderiet at holde sig fra Kort-, Tærning- eller lignende Spil". Skulle der opstå Lrtilfredshed hos en større gruppe arbejdere, måtte højst to af dem fremføre en klage, mens de andre skulle fortsætte arbejdet. Det var skrappe betingelser, som sagtens kunne konkurrere med vore dages bestemmelser om fremmedarbejdere, men det forhindrede ikke, at der året efter opstod en ny episode. Den 8. Maj 1858 om aftenen blev der blandt 350 arbejdere ved kanalen talt om, at alle arbejderne den efterfølgende dag (9. maj) ved "en tumultarisk fremgangsmåde" skulle tilwinge sig en bøjere arbejdsløn ved at omringe entreprenøren og afwinge ham etløfte om en højere løn. Hvis dette mislykkedes ville samtlige arbejdere næste dag starte et oprør. Herredsfoged Benzon blev alvodigt forskrækket og rekvirerede straks med dampskib et militærdetachement fra Aalborg. De 50 militære og en nedsat politiret på herredskontoret dæmpede dog gemltterne. I løbet af de næste halve snes dage blev der indstævnet 29 vidner,men alle - undtagen Benzon - mente, at det var en storm i et glas vand. Ministeriet mente, at det ikke var mere usædvan- ligt end, hvad enhver dygtig politimester skulle kunne beherske. Men militæret blev i henved l0 dage, og byens indbyggere, som skulle huse og bespise soldaterne, blev temmelig sure. Efter at herredsfogeden og entreprenøren havde været med protokollerne i Aalborg, blev militæret sendt hjem igen. Arbejdet var blevet forsinket, og en storm, som sendte vand ind i kanalen, forsinkede sagen ydedigere. Der var anbragt et antal såkaldte "Arkimedessnegle" som skulle tømme vandet ud igen, men det tog tid. Til at fjerne den sidste vold ud mod fjorden var der konstrueret en improviseret, dampdrevet gravemaskine, som stod oppe på land og fjernede den sidste iord. Endelig efter omtrent fem års gravearbejde kunne kong Frederik den Slwende indvie kanalen den 13. Juli Indvielsen skete med pomp og pragt, og der blev sagt mange smukke ord om arbejdet, og ikke mindst om ingeniør Krøhnkes indsats. Kongen mente, at nll var problemet løst for sejladsen. I løbet af 40 hr viste skibsfartens udvikling, at kanalen var for lille, og måtte erstattes af en gennemgravning af grunden. Den var færdig 1901, og kanalen blev lukket i Huis den gunstige læser skulle føle trang til at læse n'rere orn enr.net, kan ui benuise til Lirnfjordsmuseets småskrift: Løgstør Grunde og Frederik den Syuendes kønø. 1988, 46

15 SIVIM o KREJLS rubrik: Sidst med det første. DE FORIROSNE JYDER Oldl t[,rrc bu.dc. It'& Cdf.ræ r1 Dc frlrlll c lrtt. ll ictlr.t os nu ficll lcn f,10, bc f,cgn rg lrlbe oll ofltfc b.t rnlldc 8clr, og tæ rr bg:l nofut tl1 ct rorc bdtdt ahlrrr rll tmm fi,tnfrr}a ttl {tæ rlfrltgr [rcclnt lorbi. llrf cl )r.btr. lrollltdt thdl Gottrfunr lqprr)l: dc. rrtc u d lllc ntcr 6cucl at ædndntdogtcptrt. DofrF tthlrra tcficlprlrtrg t pr fir{i r0 tp:rip,dorno r-t t3 Lits I U.t! hgd c litdliba rt SilrrD CI.t!d $rord d lrl lqe 5o&:r,- [Der{r, ldcfcrftlrt og trl$rpp.r tlt lrt lndtdltr Lr$rt q rpfrdrrt.t tu d $. te.g ill lræ &DfrolhC Ertt1l td lm!r[ hoyt t, fla!d rlr ldl gcr rc ttb trl ot!dr.d.[æ &flleld fl fdr or Fflt Cottu a.u..!.lltg.t or! fbdc gag.. Ut0rtialr olt firt glf frrd4re ]acgrclp. otub J Siåo4, [ræ lon of trl r3 lraf 0å g.t Eoillg.r. $æ trarc Sgot trlloon:ale trr r& 6[ad 3lrtag ogfcc fardct ttt $ru Dmlng. $cnua. Gr øfroertc tctrtrtaclfr! 0rm Soldsh. l&dålatilt Itr.l Ebulirol f)ic.t*r iill fi,fd ri s fu;t G.D6cr gde, gilrtn+-de d lreri ubr Erlrcr ol Erfe lrrrt aodtlfr.t Ea i* Fu ffitffirll.f AGGERSUNDFÆRGEN Arkivet modtog i 1972 et vers om dampfærgen ved Aggersund. Om der var mere end dette vers ved vi ikke, heller ikke giveren, tømrefme ster EjvindAmtoft Nielsen. Det var forfattet af en skræddersvend fra Fjerritslev, kaldet POT KRÆS- TEN. Det lyder: I fik færgen vedaggersund den var ej billig men I helmed ingen stund og jeg var villig og i fik den som sig bør hos jer om natten skønt der var mange iløgstør der ville ha den. Originalen skal befinde sig på Postog Telegrafmuseet. VELGØRINHED I FARE. 192I. Sr#æ S{ndt$åttæcrårg *d,,be!.c as SdittI fiarenitet.ia [ec'g6nr uillc flnc tit S fot, ar Sosuri4 6rr ritrc rut $c tæ Er, qfuilq, 0 n fisiigcd? 6lt $ofl OatB Nfu w Fe4 os footflterlaråct i$e njtte d fidle rset lnroc lffi. &r. fl[en Oft ftiuer Deg fo0ig Dc] af {oæ Ft Olgotc ue 6i[or af $icf,lctafirlr,, qficfåffrcfri#mållr. ftdte{fn m. tn,,ib t fcn io l.dip Sidlæ $o& åemr tr( tftb {rd 4år o*!e $rfrltufioacr, dtre aft;c $øfoncr, Gnfcr o. [, fooi lu gærn of Sdtnturyerc, oc tua! ct l$cr d. kr til d fltdc t0t 6ol. ff,r. Octfod Ffi: Smøirryg p I'rg gco ir6'. OS,lc0.oltlbrlcc 0. Eugttt,6æ for ft'#{t 0æ Wfrt',r.fuittt, ttf fcm0ele* d eiv W r$bn4, ftpfom0æ gctn biftctart nd$ ilts ffitacn$sfi., I. 47

16 RTNSDYRENE PÅ LryØ Forfatteren til artiklen om rensdyravl ph Livø, Ole Bang, er snublet over en lille notits i Løgstør Avis for 7. September Den lyder: - Ct rlrirrlbt fcrr$. Oct oll rrhbrtr, ul lrr for d $m Ict ffltn lnlfr*cr trdok Senoblr ttl 8lur. stl of S?ncrnr, :n Sut, [ct ll?c hrrteg om D]lolbcl ]oa årn llfie Btmflorbsr. Drn blru cftcrlacnbrn frt!ficablg rfildlg sg oætlaldt grnllgæ 6mgc Nlun' ncnrt, [mtfot Bon irtltbftr DrSut' kfu flg $I ct!tc6r $ret. Cil Glagter t S1gfrlr l$tc Su[rn,!æ rrirh f?0 $nn!. PÅJAGT EFTER EN BOLIG Der har gennem tiderne været store vanskeligheder med nt fh et sted at bo. Vi kender det allerede, da Peder Kræmmer testamenterede sine penge til byens fattige, og herredsfogeden mhtte advarc byens husejere mod at leje ud til folk, der ikke kunne ernære sig selv, og håbede at få del i legatet Altså ingen "bistandsklienter" i I77ll Senere har det givet sig forskellige udslag, som f. eks. her: I VILSTED BOEDE HERRIDS- FOGED TøTSTENHOLTZ I anledning af artiklen om Regner Westenholtz har KREJL modtaget et brev fra en læser i Vilsted om, hvorfor Bjarne Geil ikke nævnte, at herredsfogeden, hans far, boede i Vilsted. Da underskriften ikke kan tydes, (der står vist Jensen!), kan vi ikke svare direkte. Svaret eq dels at artiklen handlede om sønnen, dels at forfatteren ikke vidste det. For øvrigt har KREJL tidligere beskæftiget sig med herredsfogeden, nemlig da fiskeriet ophørte, efter Aggertangens gennembrud. Han optræder som Løgstørs forsvarer mod et angreb fra Nibe, i 12. Argang side 19. Elt et Fags værelse sqges af en l-,t Dame lkke højere end 2 Sal. Billet mrkt. 'liilsr modtager dette Blads Kontor. 48

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus

Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus Rikke Kirk drømmer om Børnenes Hus Rikke R. Kirk, koordinator og ildsjæl i HomeStart, der hjælper børnefamilier: - Jeg kommer selv fra en familie, hvor de voksne ikke evnede at tage vare på børnene Jeg

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere