KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Smånyt... side 47 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO5 INDHOLD: Kommentar side 34 Fra Heden til Prærien... side 35 Løgslør-byggede trawlere. Af Bent Mikkelsen side 39 Løgstørs første fremmedarbejdere. Af N.H. Lindhard... side 43 Smånyt... side 47

2 KREJL udkommef med 4 nurffe om året, ca. september - novembe! februar og april. Omfang 16 sider pr. nurnmer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles Boghandel, Østerbrogade, Løgstør Telefon Postgto l5o 4746 Årsabonnement: 100 kr. ISSN Tryk:l-øgstør Bogtryk & OffsetAps. KÆRE I,ÆSER Det nye nllmmef begynder med en Det viser sig, at man lavede et politislags brevroman om, hvordan man reglement for kanalgraveriet, som fastudvandrede til Canada i 1929, en slog arbejdernes fettigheder og især beskrivelse af turen og besvædighe- pligter. derne i det nye land. Det blev så meget, at der kun blev plads til halvdelen i De to sidste sider med Smån)'t giver dette nufirmer. nogle få glimt af, hvad der optog sindene, især ifølge LøgstørAvis. Tilfældigvis passerede Bent Mikkelsen Hanstholm og fotograferede to skibe, GOD FORNØJELSE! som begge stammede fra Eriksens værft. Det kom der en historie ud af. Så er der dukket "nye" oplysninger op om Frederik den Syvendes kanal, som vi ellers har skrevet en del om i forvejen. Dem skal læseren ikke snydes for. FORSIDEBILLEDET Stammer fra 1930-erne. Det forestiller Resten af komedien, som hed: en kopi af det gamle bomhus, stillet op "Marietta fra Bomhuset", foregik på fripå det rigtige hjørne uden for HP's luftsscenen med en mængde personer. butik. En af de flittigste deltagereiløiernevar Anledningen vat et friluftsspil af den mindste "betjent" på billedet, nem- StephanVogelius, som han selv instrue- lig mekaniker Olsen. rede. 34

3 FRA HEDEN TIL PRÆRIEN En næsten "krimi" med uduandring fra Vestbimmerland til det uestligste Canøda, deluis fortalt i breue. En lille støk breue fra Canada til Himmerland, som er øfleueret til Lokalhistorisk Arkiu, uirker så spændende, at det er lykkedes at supplere med data og billeder fra familien. Jens Petersen var en stor mand. Han fik en stor familie med både sønner og døtre. Han var også en stor handelsmand, der gik under navnet "Farsø Jens". Det skulle udtales på himmerlandsk, som noget i retning af "Fåssø- Jens". Han havde købt et større hedeareal for små penge, da landbrugsværdien ikke var stor, og det skulle opdeles til børnene. Den yngste søfl, Niels Christian, var hans yndlingsbarn, og han havde fået en gård. En gang førsti 1926 besøgte faderen sin datter og svigersøn, og om natten døde han. Der blev stor alarm, ikke mindst da det viste sig, at hans store kræmmerpung vaf forsr,.undet. De fleste af Niels Christians søskende mente, athan havde snuppet pungen, for ikke at skulle dele med de andre. En anden mulighed eq at faderen umiddelbart før sin død havde givet ham pengene. Pungen dukkede ikke op, men nogle år efter rejste Niels Christian til Canada med en udvandrerbåd. Kun en søster tog afsked med ham. Det fremgår af et brev, som blev sendt til hende i juni Her står den stoute Jens Cbr Petersen, "Fåssø-Jens", med sin bustru. Billedet er senestfra Her takker Niels Christian sin søster for den venlighed, der blev vist ham, og han skriver bl.a.'. "[er er jo bfeaen søa[øn en sær l([pft mzftem os SØskcn[e [et er næsten sofl [en ene ai[ 4[e[ægge fun øn[cn og søa er ler jo [ette, øt le ø[[e gøør og tror øt jeg er rejst me[ en Kgpitø[, som tifk"om dem jø 35

4 "dedrlemme pfi heden". Han har efterlaclt en del kartofler iløgstør, som de skal have. "l sløt ikfu ake nogen, fiaac[jeg hør slgeuet.. jø I må go[t uke det ti[ L[nø" Niels Chr. Petersen c[et er slrgefigt øt [er slø[ Shae søødøn en Spfi[ meffem Sosfunde for ene Lpgn og Stad[ers Skytl." Men nu er jeg c[ø Sorte of søø aif jeg høø\e [et 6[iaer 6efre... jeg 6efin[er mig nu lleroa' re i r[et aestfige Cana[ø i proøinsen A[\ertø. Jeg arbej[er for en Afurman[. førmen er på 320 Akkers (øcres) Løn[. Det er jo iftfe saø' c[øn et fieft!{wmøn[ste[, ø[t er søa forslq:[- twt f* Danmør(saa det er snart iftfu tit og sfuiue. I{er er [et l{ue[e o! atter 9{xe[e." Niels Cl-rristian vecl ikke noget om fremtidsndsigterne, "clet er jo galt mecl Sproget" og spørger, hvorclan det går Elna var hans kæreste, Elna Larsen, som var derl-rjemme enclnu. Hun var en ganske ung pige, cler arbejdecle som husassistent. Hun havde været httsassistent på LØgslør Sygehus, og hun nævner også flere gange familien Aistrup. Hende ville han gerne have over til Canada snart, for han følte sig ene og fodadt, cla han ikke kunne sproget. Der blev talt både fransk, engelsk og tysk blandt emigranterne. Norsk blev ikke nævnt, selv om han arbejdede for en nordmancl. Desværre er det ikke lykkedes at fremskaffe et billede af Elna. Hvordan det blev finansieret, kan ikke ses, men Niels Christian havcle jo staclig gården, der skulle sælges, så clet er måske den vej. I hvert fald finder vi Elna ombord på emigrantbåden "Duchess of Atholl" på vej fia Liverpool. Hun skriver hjem, sproget er udmærket, trods clet, at htttt tilsyneladende ingen uddannelse har.vi lader hende selv tale med eu clel lyske udrryk:3/9-29 "I(ære ø[[e samtnen. Jeg aif nu fige sen[e en par orc{ om, ftaorcføn [et støør ti[, i Døg [a er jeg [ø nogenfun[e tifpas, jeg har uæret slsyg, snørt ftaer Døg ai har sej[et, [et er aæmmefigt, ai ftør nu ogsøa ftøft Storm, søa rfet gyngec{e. Det aør fæ[t, mefl llu er ai c[ø snart ouer r[et. I Dag [ø er rfet fint aejr og ai (øn 6egyn- [e og se Lan[ nu, se[a om [et er [øngt 6orte. 'l/i er futmmet omfuing nog[e Isbjerge, ja saø store søa jet oecf iftfg ftaøf. 36

5 I morgen saa sfotfle vi gerne i Løn[, og flaar sao ai er fummtn igennem [er, søø er mørl or)er [et uærste, [er s(ø[ rti jo igennem to[[en, møasfo ogsaø tif Lægen, let aef jeg ikk:, naa men [et gøør jo nok [et aærste e, øt je6 futmmer tif øt rejse øfene [et meste øf aejen me[ tog, ai er fotn to [ørufu: her paa Skj\et e[fers er let ene Engfæn[ere, nog[e Saensfu:re er [er ogsaø, men [et er nofet Bruekgt uøas [e siger, [et er iftfu ti[ og forstøø. Dømen jeg rejser sømmen me[, fiun sfutf aef no(sømmz aej som jeg, men ftun sløt kan rejse et [ gn me['foge, mens je7 maa rejse maøsfu 5-6 Dlgn. Jeg ait lrsfu jeg aør [er aeleuternmekesste[et. Jeg naør det noft, fet er [ø gaøet go[t nofr hi[ti[. Det er noget gruefigt ma[ møn føør, det zti[ sige, ler er noft, [er er saa mønge fu:tter søø der er ingenen[e pøø [et, men [et er noqet sært mal, jeg futn næsten iftfu spise dct. Det er iftfu: noget {er fiof[er igen, ler er suppe ob suppe tomøtsuppe ob haor[øn fet Lø[{es. I døg fi(ai oqsao suppe/ let uør fum nog[e Qryn og Qufer\ffier ler aar kogt sømmtn mel'l/øn[, ogsøø føør ai ftgl[, kg.rtoftn Decert'Tee og Køffe tif fiaert Møa[ti[. 'I/i spiser forn tre Qønge om Døgen. Jeg hør iftfu faart køffi si[en jeg rej*e frø Esbjerg. "Ducbess of Atboll" tons Der uar plads til 580 kabytspassagerery 480 på turistklasse og 510 J-klasses passagerer Det er nok på 3.klasse, ui finder uduandrerne. Skibet bleu sat i drift i efteråret 1928, så det bar ueeret ganske nyt, da Niels Cbr Petersen sejlede ouer først i Under 2.Verdenskrig bleu det brugt som troppetransportskib og sejlede 800 euakuerede børn frø England. Skibet bleu torpederet i Fire maskinister bleu drcebt i maskinrummet, mens 82 1 gik i bådene og bleu recldet. 37

6 Der om6or[ pøø Dømperen filai go[ mal og fur dtt er iftfu: go[t ksffe. Det ftsffe oi f* tif og {ikfu, fet er det oærste Sprlit. Det srye, som fet aør lposen [er aør kggt, og &Abrø[ [et ser nurn ø[[rig. Det er Eoffer ti[ Eoffer, men møn faar jo aænne sig tii [et, [er er iftfu ønfut og gøre, nøør jeg bfirler mig se[o, saa ftgn jeg [ø [øae noget orfent[ig lrtai.afu. tror jeg ikk [er er mtre [enne Qøng og fortæ[[e. lef sfuiaer saa snørt jeg furn nøar jeg er fomru.t [eroaer. Jeg sender et Ei[[e[e [et er Sfu\et som jeg rejser me[ søø futn I se fiaor' [øn [et ser u[. A{u mønge l{ikner ti[ e[er ø[[e frø Etnø." Brevet må være returneret med skibet, for det er stemplet i Liverpool, og med påskrift i parentes (Lqgstørbanen). Adressen var: Jens Madsen, Flejsborg pr. Gatten, Jylland Danmark. Et af brerrene er skrevet lidt utydeligt, så posten har troet der stod Galten. Så slog postvæsenet en tyk streg ovef de to "tt"er, så det kom med LøgstBrbanen. Ælerede 15. Sept. kan Elna fortælle om festen af rejsen. : "1 ø nu er jeg saa fum' ntn ti[ Cønalø. ]eg kpm fiertif dcn 70. om Morgenen tif Cøntrose. fujsen gi( nu heft godt, futn 4 Dlgn pøø aabent t{øo og søa sejfede ai to Dlgn op ø[ St. Lautrense ffo[cn... og [ø søø oi ft"om tit Qæ6ecLk!. 4 søa kgm ai in[ i en stor t{ø[{ og saa sforffe ti igennem [er 6øø[e Doklor og Immigrøtiotlsmynlgfteferne, men [et gøør nu ikfu søø strery.t ti[ som fet [glrr tit, Søø [ø ai aør ferdige [er søø skp[[e rti ftøoe Eøgage fortof[et, men [en 6tea s[et iftfu øø6net, søø [et gifr meget nemt." De kunne ikke komme afsted før næste dags aften. De måtte bo på hotel. 'Det kgste[e en Dof[ør for fi.aer, og saa hørt[.e ai enffiøsømmzseng"de opdager også, at i toget må de betale for maden Den 13. Oktober skriver Niels Christian et nlt brev, hvor han takker for et brev hjemmefra og beklageq at han har væfet længe om at syafe. Grunden er nok, at hans landbrugskarriere er ovre. Der har været misvækst, jeg hør iftfu set enrefnbge sitren jeg for[o[ Dønmørfr...[et høfoe 6[ea pøø Mørfu:n, [øein[eren ikk kan[e ftpste [et". I stedet er han blevet skovhugger ved Slave Lake endnu længere vestpå, der er 5 danskere, så det hjælper lidt på sproget. Ellers er det 'Engekk"'Igs(og frønsfog øft bfandet smtlrten søø det snørt ik[cg er tif øt ftitte fu[e pøø, men e[[ers er jeg snørt rte[ ob Løn sige, øt jeg er oare min Emigrmttil, jeg køn søø nogenfundz k!øre mig na me[ I{ensyn ti[ Sproget, jø jeg Løn jo ik[<e føre en Sømtø[e paalngekk" [er rtitgaa [ang titr, men [et er jo [ø meget 6e[re end i foraaretjeg kgmheroaer,for døoør [et erhg ta[t trkt mange Qønge". 'I frør ae[faar.t en t{ikenfrøefna. I{un er jo [ø k"omnen igo[ Eeho[[ fter orter og let er jo [ø let sømmc som fiois jeg seta sfueo". '!eg tjente frpn 50 [0ffør i t{esten, og [et ptejer øt futn[e tjenu et Pør Hun[re[e om t{6sten og'lærsfotingen. JøE[na og jeg oør jo sønfitlefl en go[ 14 Døges ti[, mtn d.et aør ik[<g tit og tjene nogen Lln i'linter og saa 6[eo rti enige om ø.t ta.ge u[ ftrter for sig, ftun fum jo søgteru føø go[ Lpn fterortre, fet er jo [en man[etige Arbej[sfoøft [et er gø[t mt[ om'/interen", (fortsrzttes) j8

7 Nybygning nr. 63 under bygning 4. sepfember Trowleren fik novnet >>Svonesund<< og ble, den sidsfe fro Løgstør LøgsHør-byg gede trqwlere seiler nu ud of Honstholm Af Bent Mikkelsen To of de tre ståltrowlere, der blev bygget i Løgstør longs somme koj i Honstholm! Sådon nogenlunde så oktiv lokolhistorie ud i midten of ionuor, do redoktøren of disse linier vor på reise fro Løgstør til Ringkøbing, hvor hon bor til dogligt. Nærmeste omvei vor over Honstholm blot ot checke hovnen og lede efter nyheder. To ståltrowlere bleu rutinemæssigi foto- groferet og kunne uære kommet med på somme billede. Efterfølgende bleu de begge sloet op i registre for ot undersøge deres respektive boggrund. Og sørme. Begge er bygget of Løgstør Skibsværft og Moskinfobrik. De to sidste of de tre, der blev bygget i 1970'erne, do der blev bygget ståltrowlere på snort sogt olle skibsværfter i Donmork..J9

8 Her er det nybygning nr. 61, der er bygget op på beddingen. Det vor 25. iuni Tre skibe Løgstør Skibsværft & Moskinfobrik blev stiftet of Folmer Eriksen, der så lyset med bygning of stålkuttere efter monge år med bygning of trækuttere. Hon fik kontokt med flere færøske redere, der gerne ville købe de færdige trowlere. Første skib blev nybygning nr. 61, der fik novnet "Korolfisk". Siden fulgte nybygning nr. 62, der fik novnet "Atlontis". Sidste færdig nybygning blev nybygning nr. 63, der fik novnet "svonesund" og leveret til Esbierg i iuni Værftet begyndte på nybygning nr. 64, men måtte sonde ot oliekrisen og dårlige tider vor over skibsbygningsindustrien. Den blev oldrig gio* færdig og de sektioner, der vor bygget blev solgt til skrot. De to De to i Honstholm vor nybygning nr. 63, der nu seiler som "Christino Poulsen" og nybygning nr. 62, der seiler som "Atlontic Seowell". Sidstnævnte synger nok på sidste vers, idet den "r lågiop og'ligner noget, som er på vei til ophuggerne i Grenå. "Christino Poulsen" er i fin stond og seiler sikkert videre i en del år endnu. Nybygning nr. 62 blev leveret fro Løgstør Skibsværft '16. moi 1974 tl skibsreder Liggos Joensen i Torshovn på Færøerne. Dengong med novnet "Atlqntis". Efter ot hove være på forskellige færøske hænder kom trowleren i l99l til Gilleleie i Donmork. Derfro kom den til Honstholm i Laengden er 30,7 meter og bredden 6,79 meter.. Den blev bygget med en Collesen motor fro fobrikken iaobenroo. 40

9 ) Næsfen ikke til ot kende igen i forhold de originole udgover fro begyndelsen of 1970'erne. De fleste trowlere fro deigong, er siden bleiet byggå kroftigt op"åg hor bl.o. fået shelterdæk over veirdækket til glæde for de folk, der sfille orbe'pe udel Øverst ses >Christino Poulseno ihonstholm 14. ionuor Nederst ses >Atlonfic Seowello, der blev leverel som >Atlantis< of Torshovn i Den er nu logt op og bliver sikkert solgt til ophuooerne i Grenå inden længe og omdonnet til genbrugimo'teriåler. Den blev soljt fro Fær"årne i l99l til en fiskeskipper igilleleie. 4t

10 Den onden "Christino Poulsen" er den nyeste of løgstør-trowlerne. Leveret 28. iuni 1975 til fiskeskipper Kristion Modsen i Hierting. Denoono'med novnet "svonesund" oq Esbiåro ior hierhou n.l 1987 blev skibe"t tokit tii Thvborøn oo fik nounet "Gerdo lveåen". l'1995 ko,i det til Hirtshols og blev til "Mette Eliosen" og i 1998 til Honstholm og fik sit tredie pigenovn: "Christino Po"ulsen". Trowleren' bt* fo" lænoet i ]998 oo fik do ooså nv motor. Den" oomle - ""n ga\,v/nlpho fro Frederikshoun - blev skiftet ud'med en Wd*silci fro den finske fobrik. Den første Løoslør Skibsværft første trowler vor "Kårolfisk" fro Den er forlængst blev hugget op og sendt til genbrug. Den blev kø6r of skibsreder Mognus-i-Rituvik på Færøerne. Hon solgte i 1983, do den blev til "Sondingur". I,l989 blev trowleren solgt til en skotstr reder i Ayr, hvor den behoet novnet. Skibei blev skrottet i Den ollersidste Som nævnt blev nybygning nr. 65 påbeovndt ved værftet oå Østre Strond i ilosrør.stumoerne stod i monoe år i beddiigrgrou"n,' r"n "ndt" til"sidste hos ophuggeren. Rederen, en fiskeskipper fro Esbieig, vor forlængst sprunget fro og det lykkedes ikke for skibsbygmester Folmer Eriksen ot sæloe skibet til nooen onden kunde. Oo dårmed vor det" slut med nybyggeri"of stålskibe i Løgstør. Det vor kun en kort overgong. Her ses slyrehusel til >Koralfisk<, der vor under bygning 25. iuni

11 LøGSTøRS FøRSTE FRElYIlVIEDARBEJDERE af N.H. Lindbard Scenen er Frederik den Syuendes Kanal, som bar opffådt adskillige ga.nge, men på grund af rrye oplysningeqfår læserne den en gang til. Så langt tilbage, vi har oplysninger, har Løgstør Grunde ligget og spærret lige vest for LøgstØt. Der var en natudig rende igennem grundene, men dels var den lawandet og dels flyttede den sig med mellemrum, fordi sandet var meget finkornet. Byen blev berygtet, fordi den var sh svær at passere på fjorden, og en rejsefører fra 1671, som nævne! hvad byerne er kendt for, har kun eet ord udfor Løgstør. Det er: "Grunde"! Vanskelighederne begyndte også at irritere kongen, Christian I[ fordi et lægteselskab, som hjalp skibene over grundene, krævede afgilter også af kongen. Han skulle have fragtet sit skattekorn over fra den vestlige Limfjord. Der blev indkaldt til et møde i 1637, hvor både adel, gejstlighed, borgere og bønder, (fiskere blev ikke nævnt!), skulle give deres mening om, hvordan man {'' :_-Q =1r,t"r"1 _ 1 t)osk*- Udsnit af Jens SØrensens kort ouer Limfiorden.Opmålt 1694/95.Stiplet linie kystens forløb i J

12 kunne skaffe en sejlrende, så skibe på helt op på 100læster (200 tons) kunne passefe uden at skulle losses. Der kom ikke noget ud af mødet, og samme skæbne led et nyt møde i Det var nok ikke uden virkning,at ideen blev mødt med kraftig modstand fra Aalborgs handelsstand, der jo havde et vældigt forspring for den vestlige Lim{ord, der skulle betale afgift og oven i købet passere Aalborg ud og ind. I 1694 og 1695 rejste Danmarks første søkortdirektøt Jens Sørensen, landet rundt på opmåling for flåden. Hans målinger er den første,nogenlunde nøjagtige oplysning, vi har om grundene. Det er endda forbløffende nøjagtigt, når vi tænker på de primitive hjælpemidler som knudetov og pelleapparat, som han måtte betjene sig af. Hans måling af sejlrenden viser, at der på det laveste var under 1 m. vand, så skibene måtte stadig losses på den ene side og lastes igen på den anden, når de var slæbt over. Hvis det blæste, kunne det tage adskillige dage. Og det blæste jo næsten altid. Der var adskillige undersøgelser og forsøg ph at grave en rende fra l72o og tll 1775, hvor naturen selv klarede sagerne med en vestenstorm, der fl1ttede barren flere hundrede meter østph og gravede en rende på 6 fods dybde, (knap to meter), hvad der var nok til de fleste skibe dengang. Desværre sandede renden til igen, men havde bevirket, atløgstør Lodseri blev oprettet Omkring 1800 var renden stort set forslrrndet igen, og lodserne fik stigende vanskeligheder med at vise vej over grunden. En tidligere undersbgelse af kommandør Lous havde fundet ud af, at det eneste holdbare vaf en rende i det faste land uden om grundene. Det var beregnet til ca rigsdaler. Nu blev forslaget taget frem igen, men så var prisen steget til rdl., og det blev lagt i mølpose. Derfor fortsatte lægtningen igennem hele første halvdel af 1800-tallet. Men så måtte regeringen bekvemme sig til at fh gravet en kanal gennem det faste land fraløgstør til Lendrup. Loven blev vedtaget afrigsdagen Det første projekt blev udarbejdet af firmaet Englisch, Hanssen og'walenn, men det blev stærkt kritiseret af vandbygningsingeniør Cadsen. Bl.a. yar bredden alt for lille. Derfor fik Carlsen til opgave at udarbejde et nyt projekt, som i alt væsentligt blev fulgt. Kanalen fik følgende måll: Længde fod, (ca.44oo m.), bredde i vandspejlet 75-9O fod, i bunden ca. 50 fod, dybde ved normal vandstand 10 fod. Prisen for hele projektet var beregnet til omkring kr.det var over det dobbelte i forhold til det oprindelige forslag.arbejdet var beregnet til at vare tre år, men både pris og arbejdstid blev overskredet. Det skyldtes forsinkelser og ikke mindst den hårde kalkgrund. Af prisen på de ca kr. skulle staten betale de 2/3, mens resten skulle fordeles ph "de til Liim{orden stødende Kjøbstæder og Landdistricter". Den sidste trediedel var delt op i 18 poftioner. Arbejdet blev udført med håndkraft, og den opgravede jord fordelt på begge sider. Mulden kom på landsiden, og kridtet blev kørt på trillebør op på nordsiden og dannede de bakker, der ligger mellem kanalen og fiorden. 44

13 Til at udføre arbejdet havde man indforskrevet arbejdere, de fleste fra Tyskland, Hessen og Preussen. Det så ikke ud til, at den ledende ingeniør, Krøhnke, opffldte de løfte1 der var giyet med hensyn til løn og arbejdsvilkår. Lønnen blev mindre, end der lraf stillet i udsigt, og den blev udbetalt i "plader", der wang arbejderne til at købe deres fornødenheder hos den samme købmand. Det skabte stor utilfredshed, som bredte sig, og i maj 1857 ville en del arbeidere rejse hjem, fordi de ikke fik, hvad der yar loyet. De trængte ind i politikammeret. Der Yar kun n betjent, så de pressede politimesteren, herredsfoged Bentzon, for at få deres pas udleveret. Han blev så i.rængt, at han tilkaldte byens brandkorps med 60 mand som beredskab. Det virkede ikke rigtigt, for de frivillige brandfolk holdt mere med de utilfredse, så Bentzon udleverede passene. Han mente ikke, han kunne lade "hoben" rejse hjem uden legitimation. Det indbragte ham en alvodig reprimande fra ministeriet. Både Bentzon og stiftamtmand Dahlstrøm mente, at det Yar nødyendigt med fast militær på stedet. Som vanligt blev hele skylden fra begyndelsen lagt ph arbejderne. Det mente ministeriet ikke, så der kom ikke militæt. Derimod udsendte Indenrigsministeriet d.20. juni 1857 et "Politie-Reglement for Arbeiderne ved Canalanlæget ved Løgstør...". Politiopsynet skete ved herredsfoged Bentzon og ingenipren. Som medhjælp kunne også ansættes "paalidelige Mænd" blandt arbejderne. tpolitic, Seglemcnt lutbcllcrne bed Gcnclanlc6et 0c! 8r6ftor, $pnba,t!.0 Snbmdgtmlnlfi.rl.o glri0.fr af 200! Sunl 1867' idtilo gtlfltt,0trfltdl. Reglementet afslører også årsagen til al balladen, nemlig at entfepfenøren selv kan bestemme lønnens størrelse og arbejdstidens længde, men det skal bekendtgøres for arbejderne og: "Arbeidslønnen skal altid udbetales i rede Penge og med Landets lovlige Mønt i hvilken den alene maa betinges. Betaling medanviisntng paa 3die Mand eller ved Tegn, gjældende for Udlevering af Fødemidler fua Marketenderiet m.v. kan ikke tilstedes". I reglementet får vi også en forklaring på, hvordan en by på 1000 indbyggere pludselig får plads til 300 ekstra personer. Der har været en del gætterier, men her står, at det blev opført barakker til arbejderne, ligesom det midlertidige sygehus "med to gipsede stuer". 45

14 I øvrigt blev arbejderne kørt meget stramt. Deres pas blev opbevafet hos politiet, og blev kun udleveret, hvis ingeniøren havde givet grønt lys ved et arbejdes ophør. Der måtte ikke være lys i barakkerne efter kl.9 aften,og marketenderiet havde kun åbent på bestemte tider i løbet af dagen. Arbejderne skulle være ædruelige "og have saavel i Barakkerne som i Marketenderiet at holde sig fra Kort-, Tærning- eller lignende Spil". Skulle der opstå Lrtilfredshed hos en større gruppe arbejdere, måtte højst to af dem fremføre en klage, mens de andre skulle fortsætte arbejdet. Det var skrappe betingelser, som sagtens kunne konkurrere med vore dages bestemmelser om fremmedarbejdere, men det forhindrede ikke, at der året efter opstod en ny episode. Den 8. Maj 1858 om aftenen blev der blandt 350 arbejdere ved kanalen talt om, at alle arbejderne den efterfølgende dag (9. maj) ved "en tumultarisk fremgangsmåde" skulle tilwinge sig en bøjere arbejdsløn ved at omringe entreprenøren og afwinge ham etløfte om en højere løn. Hvis dette mislykkedes ville samtlige arbejdere næste dag starte et oprør. Herredsfoged Benzon blev alvodigt forskrækket og rekvirerede straks med dampskib et militærdetachement fra Aalborg. De 50 militære og en nedsat politiret på herredskontoret dæmpede dog gemltterne. I løbet af de næste halve snes dage blev der indstævnet 29 vidner,men alle - undtagen Benzon - mente, at det var en storm i et glas vand. Ministeriet mente, at det ikke var mere usædvan- ligt end, hvad enhver dygtig politimester skulle kunne beherske. Men militæret blev i henved l0 dage, og byens indbyggere, som skulle huse og bespise soldaterne, blev temmelig sure. Efter at herredsfogeden og entreprenøren havde været med protokollerne i Aalborg, blev militæret sendt hjem igen. Arbejdet var blevet forsinket, og en storm, som sendte vand ind i kanalen, forsinkede sagen ydedigere. Der var anbragt et antal såkaldte "Arkimedessnegle" som skulle tømme vandet ud igen, men det tog tid. Til at fjerne den sidste vold ud mod fjorden var der konstrueret en improviseret, dampdrevet gravemaskine, som stod oppe på land og fjernede den sidste iord. Endelig efter omtrent fem års gravearbejde kunne kong Frederik den Slwende indvie kanalen den 13. Juli Indvielsen skete med pomp og pragt, og der blev sagt mange smukke ord om arbejdet, og ikke mindst om ingeniør Krøhnkes indsats. Kongen mente, at nll var problemet løst for sejladsen. I løbet af 40 hr viste skibsfartens udvikling, at kanalen var for lille, og måtte erstattes af en gennemgravning af grunden. Den var færdig 1901, og kanalen blev lukket i Huis den gunstige læser skulle føle trang til at læse n'rere orn enr.net, kan ui benuise til Lirnfjordsmuseets småskrift: Løgstør Grunde og Frederik den Syuendes kønø. 1988, 46

15 SIVIM o KREJLS rubrik: Sidst med det første. DE FORIROSNE JYDER Oldl t[,rrc bu.dc. It'& Cdf.ræ r1 Dc frlrlll c lrtt. ll ictlr.t os nu ficll lcn f,10, bc f,cgn rg lrlbe oll ofltfc b.t rnlldc 8clr, og tæ rr bg:l nofut tl1 ct rorc bdtdt ahlrrr rll tmm fi,tnfrr}a ttl {tæ rlfrltgr [rcclnt lorbi. llrf cl )r.btr. lrollltdt thdl Gottrfunr lqprr)l: dc. rrtc u d lllc ntcr 6cucl at ædndntdogtcptrt. DofrF tthlrra tcficlprlrtrg t pr fir{i r0 tp:rip,dorno r-t t3 Lits I U.t! hgd c litdliba rt SilrrD CI.t!d $rord d lrl lqe 5o&:r,- [Der{r, ldcfcrftlrt og trl$rpp.r tlt lrt lndtdltr Lr$rt q rpfrdrrt.t tu d $. te.g ill lræ &DfrolhC Ertt1l td lm!r[ hoyt t, fla!d rlr ldl gcr rc ttb trl ot!dr.d.[æ &flleld fl fdr or Fflt Cottu a.u..!.lltg.t or! fbdc gag.. Ut0rtialr olt firt glf frrd4re ]acgrclp. otub J Siåo4, [ræ lon of trl r3 lraf 0å g.t Eoillg.r. $æ trarc Sgot trlloon:ale trr r& 6[ad 3lrtag ogfcc fardct ttt $ru Dmlng. $cnua. Gr øfroertc tctrtrtaclfr! 0rm Soldsh. l&dålatilt Itr.l Ebulirol f)ic.t*r iill fi,fd ri s fu;t G.D6cr gde, gilrtn+-de d lreri ubr Erlrcr ol Erfe lrrrt aodtlfr.t Ea i* Fu ffitffirll.f AGGERSUNDFÆRGEN Arkivet modtog i 1972 et vers om dampfærgen ved Aggersund. Om der var mere end dette vers ved vi ikke, heller ikke giveren, tømrefme ster EjvindAmtoft Nielsen. Det var forfattet af en skræddersvend fra Fjerritslev, kaldet POT KRÆS- TEN. Det lyder: I fik færgen vedaggersund den var ej billig men I helmed ingen stund og jeg var villig og i fik den som sig bør hos jer om natten skønt der var mange iløgstør der ville ha den. Originalen skal befinde sig på Postog Telegrafmuseet. VELGØRINHED I FARE. 192I. Sr#æ S{ndt$åttæcrårg *d,,be!.c as SdittI fiarenitet.ia [ec'g6nr uillc flnc tit S fot, ar Sosuri4 6rr ritrc rut $c tæ Er, qfuilq, 0 n fisiigcd? 6lt $ofl OatB Nfu w Fe4 os footflterlaråct i$e njtte d fidle rset lnroc lffi. &r. fl[en Oft ftiuer Deg fo0ig Dc] af {oæ Ft Olgotc ue 6i[or af $icf,lctafirlr,, qficfåffrcfri#mållr. ftdte{fn m. tn,,ib t fcn io l.dip Sidlæ $o& åemr tr( tftb {rd 4år o*!e $rfrltufioacr, dtre aft;c $øfoncr, Gnfcr o. [, fooi lu gærn of Sdtnturyerc, oc tua! ct l$cr d. kr til d fltdc t0t 6ol. ff,r. Octfod Ffi: Smøirryg p I'rg gco ir6'. OS,lc0.oltlbrlcc 0. Eugttt,6æ for ft'#{t 0æ Wfrt',r.fuittt, ttf fcm0ele* d eiv W r$bn4, ftpfom0æ gctn biftctart nd$ ilts ffitacn$sfi., I. 47

16 RTNSDYRENE PÅ LryØ Forfatteren til artiklen om rensdyravl ph Livø, Ole Bang, er snublet over en lille notits i Løgstør Avis for 7. September Den lyder: - Ct rlrirrlbt fcrr$. Oct oll rrhbrtr, ul lrr for d $m Ict ffltn lnlfr*cr trdok Senoblr ttl 8lur. stl of S?ncrnr, :n Sut, [ct ll?c hrrteg om D]lolbcl ]oa årn llfie Btmflorbsr. Drn blru cftcrlacnbrn frt!ficablg rfildlg sg oætlaldt grnllgæ 6mgc Nlun' ncnrt, [mtfot Bon irtltbftr DrSut' kfu flg $I ct!tc6r $ret. Cil Glagter t S1gfrlr l$tc Su[rn,!æ rrirh f?0 $nn!. PÅJAGT EFTER EN BOLIG Der har gennem tiderne været store vanskeligheder med nt fh et sted at bo. Vi kender det allerede, da Peder Kræmmer testamenterede sine penge til byens fattige, og herredsfogeden mhtte advarc byens husejere mod at leje ud til folk, der ikke kunne ernære sig selv, og håbede at få del i legatet Altså ingen "bistandsklienter" i I77ll Senere har det givet sig forskellige udslag, som f. eks. her: I VILSTED BOEDE HERRIDS- FOGED TøTSTENHOLTZ I anledning af artiklen om Regner Westenholtz har KREJL modtaget et brev fra en læser i Vilsted om, hvorfor Bjarne Geil ikke nævnte, at herredsfogeden, hans far, boede i Vilsted. Da underskriften ikke kan tydes, (der står vist Jensen!), kan vi ikke svare direkte. Svaret eq dels at artiklen handlede om sønnen, dels at forfatteren ikke vidste det. For øvrigt har KREJL tidligere beskæftiget sig med herredsfogeden, nemlig da fiskeriet ophørte, efter Aggertangens gennembrud. Han optræder som Løgstørs forsvarer mod et angreb fra Nibe, i 12. Argang side 19. Elt et Fags værelse sqges af en l-,t Dame lkke højere end 2 Sal. Billet mrkt. 'liilsr modtager dette Blads Kontor. 48

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

KREJL. Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 2 Magda over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 Løgstør skole 4. Klasse 1918 af Gudrun

Læs mere

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999 INDHOLD: Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen En bondedreng kommer til byen - af Johannes Sørensen Oudrup

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat)..

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1. Danmarks sigøjnere

BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1. Danmarks sigøjnere BRIKKER TIL ET FÆLLESSKAB JUNI 9. ÅRGANG NR. 1 Danmarks sigøjnere Af Dorte Schmidt Fotos: Vibeke Toft De stjæler. De snyder og bedrager gamle damer og forretningsdrivende, hvis de kan slippe af sted med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i 1965. Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden.

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

75 års Jubilæumsskrift

75 års Jubilæumsskrift 75 års Jubilæumsskrift DUI 1929 2004 Indledning Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af at DUI Hvidovre afdeling har bestået i 75 år. Formålet med skriftet er at give et lille tilbageblik på en svunden

Læs mere

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater Et Sømandsliv Coastersømand 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater En beretning om et langt liv som coastersømand, i storm og stille, på godt og ondt AF Poul Erik Larsen 1 Forord Efter

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Inger Wiene En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie En historie om kvindelige håndværkere i

Læs mere

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune GLIMT FRA MIT LIV Licie Bjerregaard-Rune 2 GLIMT FRA MIT LIV af Licie Bjerregaard-Rune Redigeret af Morten Bjerregaard Jepsen Eget forlag 2008 by Licie Bjerregaard-Rune Dette værk kan ikke gøres til genstand

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere