Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskreds. Genpart af et tinglyst Dokument i Akten for Ejendommen Uatr. Nr. 13v Vejby By og Sogn. fi:;' 1>b /33 Akt: Skab E. Nr. 113 ~ øters Bopæl: Vejby Anmelderens Navn og Bopæl: tempel 22 Kr. 10 Øre Knud Zahle Landsretssagfører, Helsinge. S K ø D 3 Undertegnede Direktør P.C.Christensen, Hillerød, skøder og overdrager herved til: l' VEJBY TIBIRKE KOI2.:UKE den mig ifølge Skøde, lyst 4. karts 1919, tilhørende ubebyggede Parcel I.:atr.Nr. 13v Vejby By og Sogn, af Hartkorn l Fdk. 0'/2 Alb. Vilkaarene er: l. Overtagelsen er sket, og Farcellen ligger derfor fremtidig for Eoænunens Regning og Risiko i enhver Henseende. 2. Kommuneskatten for Januar Kvartal 1933 og Arr.tstueskatten ~or lste halvaar 1933 tilligemed alle fra disse Tidspunkter fremtidig af Ejendorr~en til Stat og Kommune gaaende Skatter og Afgifter udreder Komr:;unen. 3. Der erl~gges in;en Købesum til mig af Køberen, idet Overdragelse til Kommunen er en "ave fra Kobrr,andAndreas Do~n, --elsinee, der har vederlagt mib ~or Overdragelsen ved at meddele mig Skøde pa& en anden Parcel pab Vejby Strand. Af Hensyn til Ste~ple~s Eeregnin3 erklærer vi paa rro og Love, at Parcellens Værdi andrager 2000 Kr. Omkostningerne ved Skøde~s 3erigtigelse, denl~der Stempel, Lysnin5 ol; Sagførersale:-r afholdes &f JLedU:lderteglledeKøbr.:and.!John, der tillige bekoster rareelien frigjort for rantegæld. r

4 Der paalægges Parcellen følgende Serv1tuter, a~ den stedse skal fredes og ligge til fri og uhindret Adgang for Alme~~eden. Den maa ikke sælges, ikke hegnes, ikke dyrkes, ikke afgræsses og ikke afgraves, og den maa ikke ~vendes til Parkeringsplads eller Lejrplads, ligesom Parcellen ikke ~a bebygges. Skødet vil i disse Henseender være at lyse som servitutstiftende paa den bort skænkede Parcel, næst læste H~ftelser og B~rder. Paataleretten tilkommer l. Skibsreder A.P.~øller, Kongens Ny torv 8, København, ningsnævnet og den 3. den til enhver Tid værende Ejer,Nr. 13al Vejby By og Sogn, og den kan udøves af en af Parterne alene. 6. De Parcellen paahvilende Vejaf5ifter er Vejby Tibirke Ko~ur-e uvedkommende og udredes af undertegnede P.C.Chris:ensen eller overføres til min Parcel ~atr. Nr. 13az Vejby By og S~gn ~ed Hensyn til de Parcellen paahvilende Servituter og andre BJ7der henvises til dens Folio ipentebogen. 8. Skødet er en~eligt. Paa Vejby Tibirke Y-oQmuues Vegne ~odtager undertegnede S05neraad ovenstaaende Skøde, idet vi forpligter Kommunen til at overholde samtlige Skødet s Beste~~elser 05 beg~rer Skødet lyst som servi~utstiftende i Overensstemoelse med 3este~~elserne i Skodets Post 5. Vejby-Tibirke Sogneraad, den ll. Pebruar 1933 :Karl L. Larsen Olsen-Ejelmsø Peter Jensen Harald Gudcandsen Jens Peter Sørensen Feder Nielsen Christian Jensen v. Dreves Nielsen Ole Christian Olsen p.t. };elsinge, den 13. Februar 1933 ;, i!.c.ohristensen Til Vitterlighed om Underskriftens r-gthed, Dateringens hictighed og Unders~riverens Fuldmyndighed: s. Søre.lsen A. Nielsen Expeditrice, Eelsinge Købmand, Helsinge

5 r I! f l f foranstaaende tiltrædes. Helsinge, den 13. Februar 1933 Andreas Dohn Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Uateringens Rigtighed og Underskriverens Fuldeyndighed: l Knud Zahle Landsretssagfører, Helsinge fil Vitterlighed om samtlige Sogneraadsmedle~ers Underskrifter, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Fuldmyndighed.!ørensen Jørgensen P.N. Skousen Skorstensfejer, Vejby Førstelærer, Tisvilde Det atteste~es herved, at forannævnte Ejendom ved sidste alm. Vurd.e.ing til _jendo:"sskylå er vl:.rderettil Kr., hvoraf Grundv'zrdi 2000 Kr Landbrugsministeriets Approbation af 13/1-19 Løbe Nr. 111/1932 Hovedbog 30/108. Frederiksborg Amtstue, den 2d. Februar 1933 J. Høyer Fc

6 ~ ~ ti, U D S K R I F T af Ktb.NK. 3}~ /3/~ 1~33 Fornandlingsprotokollen for Freåningsn~vnet for Frederiksborg Amtsraadskreds. G E N P A R T af et tinelyst Dokurlent i Akten for Ejendommen ~atr. Nr. 13u Vejby By 05 Sogn. S K ø D E Underte nede Købmand Andreas Dohn, helsinge, Fru Oline ~ar1e Jørgensen med Ægtefælle Køb~and J.P.Jørgensen, Unnerup, =røken Kristine Joha~~e Olsen, Vejb:', og Gaardejer Rarl C~r. Olsen, sammesteds, skøder og overdrager herved til Vejby Tibirke Kommune den os i Forening tilhørende ubebyggede Farcel: ~atr. ~r. 13u Vejby By og Sogn af Eartkorn l Pdk. 2 ~lb. Vill~aarene er: L Over~agelsen er sket, ob Parceller- ligcer der:or fre:~idig :or LOD=u~ens?egnins og ~isiko i enhver ~enseende. 2. K omrr.un eskatten Januar Kvartal 1933, og ~ts:ueskatten for ls:e i:"lvaar 19"'>3, lollloc.e-."ec.' "lle fr" Q'lOS" "'l o. Sn '~l er fre~"l' 1 ~ -' _. ~ J. ~o " _ t. I af E~e~do~J~n til S~at 05 Ko~~ur~e gaaen1e Skatter v~ Af;i=~er udreder!corr...:nuner~. 3. Der erl~gges ingen RøbesD~, idet OverdragelseL er en ~ave. Af ~e~syn til Stemple:s ~ereglin~ erkl~rer vi paa :ro og Love, at det Overdragnes V&rdi andrager 2000 Rr. 4 Or.kostningerne ved Skøde~s 5erigtii:oelse, derunder St l _ empe, ning og Sagførersal~r afholdes af Dedundertegnede Købmand Dor~, der tillige afholder eventuelle Onkostnineer ved Fraskillelses~illadelse, sa=t Omkostnin3er vej Parcel12ns FriS3relse for Panteg~ld. L

7 ---r ~ ~--_..----_ ~--'- _.~ rr l l t Der paalægges Parcellen følgende Servitutter, at den stedse skal fredes og ligge til fri og uhindret Adgang for Almenheden. Den maa ikke sælges, ikke hegnes, ikke dyrkes, ikke afgræsses og ikke afgraves, og den maa ikke anvendes til Parkeringsplads eller Lejrplads, ligesom Parcellen ikke maa be?ygges. Skødet vil i disse Eenseender være at lyse som servitut stiftende paa den bortskænkede P~ ~ cel næst læste Hæftelser 05 Byrder. Paataleretten tilkom~er l) S~sreder A.P.Uøller, Kongens Ny torv 8, Køben~avn, 2) Raturfrednings-:' nævnet og 3) den til enhver Tid værende Ejer af ~atr. Nr. 13al By og Sogn, og den kan udøves af en af Parterne alene. I 6 For at Parcellerne 13u og 13v Vejby By og Sogn skal udny' efter deres Bestemmelse, skal der være offentlig Adgang for all; enhver ad de paa!~atr. I'r. 13b Vejby By og Sogn for Tiden udlagt Markveje, der ikke er grusede eller planerede, hvilket Eje;ne ak i~ 13b ikke paatager sig at gøre. Bestemmelse vil være at lyse som~vitutstiftende pas Katr. Nr. 13b næst allerede læste Eæftelser og Byrder. Paataleberettiget er Vejby Tibirke Kommune. l De Parcellen IBshvilende VeJafgifter er Vejby Tibirke Kom, mune uvedkommende og udredes af Giverne, eller overføres til ~atr. Nr. 13b Vejby By og Sogn. 8. Ued HensJm til de Parcellen paahvilende Servituter og an~ dre Byrder henvises til dens Folio i Pantebogen. 9 Skadet er e n d e l i g t Paa Vejby Tibirke Ko~ounes V~gne modtager uniertegnede 00gneraad ovenstaae~de Skøde, idet vi forpligter KOD~ur,en til at overholde samtlige Skødets Bestemmelser, og begærer Skødet lyst som servitutstiftende i Overensste~~else med 3estemnelserne i 5kodets Post 5 Vi Giverne begærer Skødet lyst som servitu~sti:tende i Overensstemmelse med dettes Post 6. Vejby-Tibirke So~neraad, den ll. Jebruar Karl 1. larsen Pete2.~ Jensen Harald Gudmandsen Jens Peter Sørensen Peder l\ielsen r- I

8 Christian Jensen V. D~ewes Nielsen Ole Christian Olsen p.t. Uelsinge, den 13. Februar Fuldmagt. Paa egne og lliedkonsortersvegne i Henhold til vedlagte Andrea s Dohn Til Vitterlighed om Underskriftens Lgthed, Daterinsens Rigtighed og Underskriverens Fuldmyndighed: ~. ter, Knud Z~~le ~. N.ortensen Landsretssagfører Helsinge Kontorassistent nelsinge Til Vitterlighed om samtlige Sogneraadsrredlemmers Underskrif- Dateringens Rigtigted og Underskrivernes Fuldmyndighed: Søren Jørgensen P.K. Skousen Skorstensfejer ~ørstelærer Vejby Tisvilde Det attesteres herved, at forannævnte E2endom ved sidste alm. Vurdering til EJendomsskyld ej er s~rskilt vurderet. ved 5' alm. Vurdering ej sa:rskilt ved 4' alm. Vurdering landbrugsministeriets Approbation &f 13/1-19, løbe Nr. 101/1932. ~ovedbog 3C/320. Frederiksborg ~tstue. den 2L. Febrcsr 1932 J. Høyer fe.

9

10

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ).

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab**% (udfyldes af dommerkontoret) 11\ ( l^z d r! Y 1 Ske J ands ' Matr c nr Q 34 ar Q ~ ' dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere