Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Justit<;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger ~. m. (vedr.. fast ejend?m.). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bi. i tingbogen, art. nr., ejerlav,. sogn. le2 Vinderupgård, Sahl Købers } K d t bopæl: re I ors Akt: Skab nr. (udfyldes al donjtilerkoflturt'tl Gade og hus nr.: (hvor ddont findes) Fredningstilhud Undertegnede Niels Christiansen Maarbj erg tilbyder herved som ejer af matr. nr. le:i2. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds, Holstebro Stempel: kr. øre. af Vinderupgård by at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealet beskrives således: Sahl sogn, En jordstrimmel på 5 m. bredde af haven langs kirkepladsens nord-. hegn. Fredningen har følgende omfang: Arealerne må Ikke bebygge~ DdleIKDJ»lliXKllS:lC midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus ejler anbringe~ transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, bboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande. J~jfi(~~:l!CCliibCXflC For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, al ovenstående fredning,lilbud tingly,es l!æ, af Vinderupgård by på mll1 ejendom malr. nr. Sahl sogn, dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og Vinderup menighedsråd hver for ~ig. Vinderup,den 31/ Niels Maarbjerg bud, af Idel fredningsnævnet for Ringkøbing aml modlager og godkender bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. Vinderupgård by Sahl foranstående 1ill2 fredningstil- sogn Bestllllngs. formu'l\~ D a»c:k*~xxxxxxxjqxp{xxxxxxx~pocxxxxxxuj{xxxxxxximqrllm1lcøtxii{;1(k:lgjfx~ilik.;xxx dtlllrex~~~ii\: i~xadljim~xx Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte korl, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten. Fredningsnævnet fo~ Ringkøbing al11t, den 30 I l Jensen & Kleljskov l AIS, København. H. Rihter.

4 Indført i dagbog for retskreds nr o 81, Holstebro m.v., den 2.feb Lyst.Tingbog: Bd. IV. Bl. l~. Akt: Skab. P. nr. 91. Anm.: Forud hæfter pantegæld. H. Rihter

5 Justit<;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de søndorjydske landsdele) bd. og bi. i tingbogen, art. nr., ejerlav,. sogn. l~ Vinderupgrd., Sahl soen. Købers } bo æl' Kreditors p. Akt: Skab (udfyldes nr. a/ dommerkontoret) Gade og hus nr.: (hvor sådalll bnd.es) Fredningstilbud Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds, Holstebro Stempel: kr. øre. Undertegnede ements tober Chr.P.Stubljmr tilbyder herved som ejer af matr.. nr. l~ af Vinderupgård by at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealet beskrives,åledes : Sahl sogn, En jordstrimmel på 5 m. bredde lan;s kir1epladsens sydhegn. Fredningen har følgende omfang: Arealerne mil ikke bebygge, <ijj~x:kiij)jimk'lj:, midlertidig eller vedvarende, Jige,om tier heller Ikke 1,,1 arealerne må gr~ves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og tejegrafmaster (l. lign., derpå ej op~ælte ~ktlje, udsalg~,tedr, isboder, vogne til beboel,e eller opbevaring af red. skaber eller lign. skønhed,forr,tyrrende gen,tand. Jeg forbeholder mig dog ret til at benytte pladsen som hidtil til færdicstøbte ementvnrer o For fledningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovenst:lende fredl1lngsnlbud tingly,e, l~ af Vi nd erup;ård by på min ejendom matr. nr. Sahl ~ogn, dog uden udgift for mig. P{ltalebel'ettiget i henhold til fore,tående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og Vi nd e rup menighedsråd hver for sig. Vindorup den '1950 Cementstøber Chr. Stubkjær. bud, af Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtlj,ger og godkender foran~tående bestemmes det, at tilbudet skal Iy~es som servitut på matr. nr. l~ Vinderupg&rd by Sahl fredningstllsogn in".xmuq.t~jlj~xxxxx:xx:t'(ffxxxxxxxx~xxxxxxxf1if(.xxxxxxx~:; :ltwiimqc~~:lfh9cil%fibikoc dd~iy.).uatjma:t~nr..xx O:!~.X!XJ.ø!xlttbm9Ø:~XX xx Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten. BestllllngsrotOlular D Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 30/ l Jensen & KllJ:sl.ov, A/S, KlIbentu:vn. H. Hi.ehter. FOUI'llOIII'l!l I>OGIl<fKI(l!f.l 1101!rf~~CI ',40f,

6 >i, In\l":Ol"'f; 1.lUi...oo t ; ;l;();;' i."ui,,31~>'ud:.:;m'. ul.i'qlljtobl''o o,.v don 2. tob. 1]51.!ql.l't. ':inijl108: M. V. Bl.1n.i nkt.ij~l'u. l'. ur. 20G. }\M.: Pmmd ll. 'If'tor r~nt0{f;iyd. H. l!1irtar.

7 ,,,, +- -l > E E o." 0"." C." > t: ).. ~ o ].. ~ < ;: ~ o ;;..." ;,; -.. <>.. o lo 0 -.,; " o..~ o ~ ".".: ;;' Ē " ~ ?, + +- ~ I ff;n-<in. ar I ~, ::- I I, I I '2{"d<rUi'.J-.>rd.$a1l ef. S "- _...<~ _ I -

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mejrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mejrup Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01475.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01475.00 Fredningen vedrører: Mejrup Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-02-1951, 15-02-1951, 28-02-1951 Kendelser

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom). 01909.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01909.00 Fredningen vedrører: Kølkær Kirke Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1952. Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsminislt"riets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreye. kvitteringer til udslettelse og andrt" påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsminisltriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreye. kvitteringer til udslettelse og andrt påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01610.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01610.00 Fredningen vedrører: Bording Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-05-1951, 13-06-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tim Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tim Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet. 01524.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.00 Fredningen vedrører: Tim Kirke Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer MWAl FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: la ksations kom missionen. Homå Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: la ksations kom missionen. Homå Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01345.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.01 Fredningen vedrører: Homå Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07 -1950, 05-09-1950 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom). 01451.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01451.01 Fredningen vedrører: Haslund Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1951, 14-01-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. e 01663.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01663.00 Fredningen vedrører: Sdr. Bork Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01482.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00 Fredningen vedrører: Gimsing Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-02-1951, 06-03-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 01445.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01445.01 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-12-1950 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rønbjerg Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rønbjerg Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n. 01526.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01526.00 Fredningen vedrører: Rønbjerg Kirke Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tystrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01544.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.01 Fredningen vedrører: Tystrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01345.07 / Afgørelser - Reg. nr.: 01345.07 Fredningen vedrører: Fjellerup Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme. Taksati ons kom m iss ionen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme. Taksati ons kom m iss ionen ---------------- -- 01451.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01451.02 Fredningen vedrører: Hvilsager Kirke Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1951 Kendelser

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Borbjerg Kirke. la ksati ons kom m iss ionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Borbjerg Kirke. la ksati ons kom m iss ionen. 01459.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01459.00. Domme Fredningen vedrører: Borbjerg Kirke la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-01-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ørre Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ørre Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01616.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01616.00 Fredningen vedrører: Ørre Kirke e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 27-06-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hover Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hover Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01676.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01676.00 Fredningen vedrører: Hover Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-08-1951, 24-09-1952, 29-09-1952 Kendelser

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ølby Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ølby Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet I e 01487.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01487.00 Fredningen vedrører: Ølby Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hygum Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hygum Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01908.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01908.00 Fredningen vedrører: Hygum Kirke Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1952, 31-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIskov Kirke Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: IIskov Kirke Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01615.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01615.00 Fredningen vedrører: skov Kirke e Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 09-08-1951, 09-10-1951 Kendelser

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Alling Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Alling Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. 02065.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02065.00 Fredningen vedrører: øster Alling Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-09-1953, 15-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyne Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lyne Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01493.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01493.00 Fredningen vedrører: Lyne Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-03-1951 Kendelser. Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 01617.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01617.00. Fredningen vedrører: Sinding Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 16-04-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Madum Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Madum Kirke. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01534.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01534.00 Fredningen vedrører: Madum Kirke Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Videbæk Kirke. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Videbæk Kirke. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 01504.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01504.00 Fredningen vedrører: Videbæk Kirke '. Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-03-1951, 21-03-1951 Ken~elser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Harridslev Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Harridslev Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. 01892.13 Afgørelser - Reg. nr.: 01892.13 Fredningen vedrører: Harridslev Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-08-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jystrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jystrup Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01746.04 Afgørelser - Reg. nr.: 01746.04 Fredningen vedrører: Jystrup Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet I Fredningsnævnet 25-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almind Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Almind Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02123.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02123.00 Fredningen vedrører: Almind Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FRE DNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07811.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07811.00 Fredningen vedrører: Voldby Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-08-1953 FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen.

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen. 01585.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00 Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Domme Taksatio ns komm issio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer e

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Holsted Kirke. Domme. Taksatio nskom missi one n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Holsted Kirke. Domme. Taksatio nskom missi one n. 01723.04 Afgørelser - Reg. nr.: 01723.04 Fredningen vedrører: Holsted Kirke Domme Taksatio nskom missi one n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-12-1951, 03-10-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordrup Kirke Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordrup Kirke Domme. Taksations kom miss ionen. 01741.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01741.01 Fredningen vedrører: Nordrup Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-10-1951, 21-11-1951, 20-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fr~dningen vedrører: Handbjerg Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fr~dningen vedrører: Handbjerg Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ion en. --- ~-----_. I e 01460.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01460.00 Fr~dningen vedrører: Handbjerg Kirke Domme Taksatio nskomm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-01-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01544.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.06 Fredningen vedrører: Krummerup Kirke. Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj. Domme. la ksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj. Domme. la ksations kom miss ione n. 01446.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01446.01 Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj Gul sag I e Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-12-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> Justitsministeriets genpartpapir. Til

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørre Bork Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørre Bork Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01505.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01505.00 Fredningen vedrører: Nørre Bork Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Lem Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Lem Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01591.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01591.00 Fredningen vedrører: Sdr. Lem Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-05-1951 Kendelser Deklarationer '.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arnborg Kirke. Domme. Taksatio ns komm issi one n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Arnborg Kirke. Domme. Taksatio ns komm issi one n. 01643.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01643.02 Fredningen vedrører: Arnborg Kirke Domme Taksatio ns komm issi one n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>,

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Troldhede Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Troldhede Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01592.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01592.00 Fredningen vedrører: Troldhede Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-05-1951 24-09-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lerbjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lerbjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 01892.11 Afgørelser - Reg. nr.: 01892.11 Fredningen vedrører: Lerbjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-08-1952 27-03-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningstilbud. 'C'/ft!M..". p.~-.'~'

Fredningstilbud. 'C'/ft!M... p.~-.'~' 02163.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02163.00 Fredningen vedrører: lilsted Kirke Domme la ksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-07-1954 Kendelser I' Deklarationer Iq,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme. la ksations komm iss ionen. 01750.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01750.01. Fredningen vedrører: Freerslev Kirke Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-10-1951, 13-11-1951, 14-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke. Domme. Taksati ons komm iss ion en. 01925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01925.00 Fredningen vedrører: Nøbbet Kirke Domme Taksati ons komm iss ion en Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Karstoft Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sdr. Karstoft Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01645.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01645.00 Fredningen vedrører: Sdr. Karstoft Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryde Kirke Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryde Kirke Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01463.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01463.00 I. Fredningen vedrører: Ryde Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951, 06-02-1951, 14-02-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Kirke. Domme. Taksati ons kom missione n. Naturklag~nævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Kirke. Domme. Taksati ons kom missione n. Naturklag~nævnet. Overfredningsnævnet 01601.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01601.00 Fredningen vedrører: Hove Kirke e Domme Taksati ons kom missione n Naturklag~nævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1951, 02-04-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fovsing Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fovsing Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01542.00 Fredningen vedrører: Fovsing Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Undertegne~e IOn8ftp O,~.. tmjt anløb..u hibyder herved som ejer af m.jlr. nr. at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Undertegne~e IOn8ftp O,~.. tmjt anløb..u hibyder herved som ejer af m.jlr. nr. at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. 01537.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01537.03 Fredningen vedrører: Sorterup Kirke. Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

1 1~og. ~, c9. 17/ / / / / / Ejby Hjorte by Tanderup. o, E::l

1 1~og. ~, c9. 17/ / / / / / Ejby Hjorte by Tanderup. o, E::l 02000.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02000.00 Fredningen vedrører: Tanderup Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-12-1954 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

REG. NR. 2ø 3 s- 53. Hunseby Kirke. Kommune Ejerlav : Maribo 363 Sogn. Hunseby ~~ Hunseby 12/ / / /

REG. NR. 2ø 3 s- 53. Hunseby Kirke. Kommune Ejerlav : Maribo 363 Sogn. Hunseby ~~ Hunseby 12/ / / / 02035.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02035.00 Fredningen vedrører: Hunseby Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-05-1953, 16-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjardemål Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjardemål Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01611.02 Afgørelser- Reg. nr.: 01611.02 Fredningen vedrører: Hjardemål Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01649.00. Fredningen vedrører: Skarrild Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen.

01649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01649.00. Fredningen vedrører: Skarrild Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. ... 01649.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01649.00 Fredningen vedrører: Skarrild Kirke Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-07 -1951, 12-07-1951, 04-09-1951,

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02071.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02071.03 Fredningen vedrører: Lindum Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løjtofte Kirke. Domme. la ksationskomm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Løjtofte Kirke. Domme. la ksationskomm iss ione n. 01918.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01918.00 Fredningen vedrører: Løjtofte Kirke Domme la ksationskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-10-1953 16-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I~ Afgørelser - Reg. nr.:

I~ Afgørelser - Reg. nr.: 01579.00 ~ Afgørelser - Reg. nr.: 01579.00 Fredningen vedrører: Tørring Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Allindemagle Kirke Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Allindemagle Kirke Domme. Taksations kom miss ionen. 01746.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01746.01 Fredningen vedrører: Allindemagle Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-10-1951, 05-11-1951, 13-06-1952

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Femø Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Femø Kirke. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01929.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01929.00 Fredningen vedrører: Femø Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Tørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: øster Tørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. 01088.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01088.06 Fredningen vedrører: øster Tørslev Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-05-1947, 29-06-1948, 22-05-1955.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Snejbjerg Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Snejbjerg Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 01619.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01619.00 Fredningen vedrører: Snejbjerg Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-06-1951, 27 06-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tejn Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tejn Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02029.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.03 Fredningen vedrører: Tejn Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 23-04-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldum Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldum Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.06 Fredningen vedrører: Voldum Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsø Kirke. Domme. Ta ksations kom m iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsø Kirke. Domme. Ta ksations kom m iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01345.04 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.04 Fredningen vedrører: Alsø Kirke Domme Ta ksations kom m iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. le 02048.15 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.15 Fredningen vedrører: Smollerup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kappel Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kappel Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01923.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01923.00 Fredningen vedrører: Kappel Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952, 08-01-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Koed Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Koed Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01386.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01386.02 Fredningen vedrører: Koed Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-09-1950, 09-02-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.48. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.48. Fredningen vedrører: Voldby Kirke 24-08-1953. Domme. la ksations kom miss ionen.

02048.48. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.48. Fredningen vedrører: Voldby Kirke 24-08-1953. Domme. la ksations kom miss ionen. 02048.48 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.48 Fredningen vedrører: Voldby Kirke Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-08-1953, 23-06-1953, 24-08-1953 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01088.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01088.03 Fredningen vedrører: Dalbyneder Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-04-1947, 18-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hoed Kirke. Domme. , Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hoed Kirke. Domme. , Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01903.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01903.01 Fredningen vedrører: Hoed Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-09-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderbæk Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderbæk Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02019.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.03 Fredningen vedrører: Sønderbæk Kirke. Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REG. NR. J4Y' l),l)'3/tf -~;l ~l/

REG. NR. J4Y' l),l)'3/tf -~;l ~l/ 02048.47 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.47 Fredningen vedrører: Auning Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-06-1954, 23-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Valsølille Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Valsølille Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01949.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01949.02 Fredningen vedrører: Valsølille Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-10-1952, 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01482.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00 Fredningen vedrører: Gimsing Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-02-1951, 06-03-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere