Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø"

Transkript

1 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011

2 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN FOR VEJRØ Byrådet har den 31. marts 2011 endeligt vedtaget Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø med tilhørende sammenfattende miljøredegørelse. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at Vejrøs huse kan genopføres og istandsættes så de kan anvendes til boligformål og ferieboliger og at der dermed kan skabes en udvikling, baseret på økologisk landbrug, selvforsyning med energi og begrænset turisme. Forslaget til lokalplanen med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring, hvor der i alt kom 4 indsigelser og bemærkninger. På baggrund af indsigelserne er lokalplanens afgrænsning blevet ændret, således at lokalplanen nu kun omfatter de eksisterende og planlagte bygninger samt anlæg, og ikke landbrugsjorden. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er indsat bagerst i miljørapporten. Redegørelsen beskriver bl.a. hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan de væsentligste miljøpåvirkninger af planens gennemførelse skal overvåges i fremtiden. Retsvirkninger Ifølge planlovens 18 må der i lokalplanområdet hverken retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation efter reglerne i lovens 19 eller 40. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen bliver tinglyst på de berørte ejendomme. Klagevejledning Du kan efter planlovens 58 klage over retlige forhold. Du kan f.eks. klage hvis du mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Eventuelle klager skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på senest den 10. maj Det er en forudsætning for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Sagsbehandling af klagen vil først blive påbegyndt, når nævnet har modtaget gebyret. Vejledning om gebyrordningen findes på Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for denne annonces offentliggørelse. I

3 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Tilvejebringelse Byrådet kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. Offentlig debat Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. Midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan byrådet give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde m.v., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. Endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Dispensationer Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. Planen er udarbejdet af Lolland Kommune i samarbejde med Fournais Tegnestue aps. II

4 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 1 Baggrund 1 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanområdets anvendelse 7 Vej- og adgangsforhold 8 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 10 Bevaringsværdige bygninger 10 Miljøforhold 11 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 12 Statslig planlægning 12 Internationale beskyttelsesområder. 13 Strandbeskyttelseslinje 13 Beskyttede naturområder 13 Museumslovgivning 14 Kommuneplan Servitutter 16 Spildevand, affald, vand og energiforsyning 16 Landbrugspligt 17 Lov om sommerhuse og campering 17 Miljøvurdering 17 VVM 18 LOKALPLAN Lokalplanen har til formål 19 2 Område og zonestatus 19 3 Områdets anvendelse 19 4 Adgangsforhold 20 5 Bebyggelsens omfang og placering 20 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 7 Bevaringsværdig bebyggelse 21 8 Miljøforhold 21 9 Tilladelser efter anden lovgivning Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 23 Kortbilag 1 Eksisterende forhold Kortbilag 2 Naturbeskyttelse Kortbilag 3 Helhedsplan 1: Kortbilag 4 Helhedsplan "Byen og den østlige del 1:5.000 Kortbilag 5 Oversigt over alle bygninger på Vejrø Kortbilag 6 Historisk kort Miljørapport 0

5 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø REDEGØRELSE Midten af Vejrø, hvor Byen ligger. Baggrund Ejeren af øen Vejrø har en vision om at skabe en ny balanceret udvikling på Vejrø, baseret på økologisk landbrugsproduktion, selvforsyning med energi og begrænset turisme præget af enkel, men høj kvalitet. Vejrøs huse har ingen realistisk anvendelsesmulighed som helårsbeboelse, kun Vejrøs fastansatte kan med rimelighed bebo øen året rundt, men bosættelsen giver kun mening, når der samtidig er arbejdspladser. Nu ønskes at holde et kvalitativt økologisk landbrug i live, ved bl.a. at udnytte den overflødiggjorte bygningsmasse som ferieboliger til gæster, der typisk vil være kunder til jagtaktiviteter, kursusaktivitet, off-sites og ferie, hvorved der forhåbentlig skabes bæredygtighed, også for øens samlede drift. Byrådet ønsker med lokalplanen at give mulighed for, at skabe en udvikling på Vejrø og derved genskabe noget af det liv, der tidligere var på øen samt at pleje og genskabe de natur- og kulturelementer, som øen tidligere har rummet og fortsat rummer. Størstedelen af øen er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje, hvilket betyder at der er meget begrænsede muligheder for udvikling på øen. I stedet for at opføre en camping/hytteby på 20 hytter, som der er givet mulighed for i regionplanen, ønskes de gamle huse, der historisk har haft en boligfunktion i forhold til landbrugsdriften, benyttet som overnatningsfacilitet på øen. Lokalplanen vil give mulighed for at nogle af de nedbrændte huse kan genopføres og øens øvrige huse kan istandsættes for at genskabe kulturarven på øen og anvende dem til boligformål. Den eksisterende lystbådehavn, teltpladsen og flyvepladsen fastholdes som vigtige dele af det samlede projekt. 1

6 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Selvforsyning med energi er et vigtigt element i Vejrøs udviklingsplan og lokalplanen vil derfor også give mulighed for opstilling af en vindmølle. Landbruget er fortsat hovederhvervet på øen og der kan derfor fortsat drives landbrug og opføres de til landbruget nødvendige driftsbygninger og anlæg. Vejrøs placering i Smålandshavet. Eksisterende forhold Vejrø ligger i Smålandshavet og er ca. 2,6 km lang og op til 700 m bred i alt ca. 157 ha. Heraf dyrkes de ca. 100 ha og resten er huse, haver, skov og strandenge. Øen er karakteriseret ved store arealer med græsningsoverdrev, enge og agerjord samt en del bevoksninger bestående af poppel- og nåletræer. Desuden findes små lunde med løvtræer, gamle frugthaver og adskillige vandhuller. Marker og græsarealer er typisk omkranset af stendiger og levende hegn Som alle andre små øsamfund har Vejrø i nyere tid oplevet tilbagegang. Omkring 1920 havde øen ca. 75 beboere. De fleste af disse ernærede sig ved landbrug. Bebyggelsen bestod udover to store gårde, Nygaard og Blæsenborg, af et par små gårde, nogle landhuse, en skole, en købmand, et mejeri og fyret med tilhørende boliger for fyrmester og assistent. På kortbilag 6 kan ses, hvordan øen så ud omkring Efter mange års tilbagegang, hvor øen i perioder var ubeboet, var der omkring 2005 kun 2 fastboende på Vejrø. Kun en lille del af øen blev dyrket og adskillige bygninger var brændt eller faldet sammen. Siden 2005 har hele øen, inkl. havn og huse (med undtagelse af Farvandsvæsenets fyr samt kirkegården, som ejes af Fejø Menighedsråd) været ejet af en privatmand og drevet af Vejrø ApS. Med denne erhvervelse har Vejrø fået mulighed for en langsigtet og kvalitetspræget balance mellem bæredygtig turisme og naturpleje. Der er i dag 5 fastansatte som arbejder med landbruget og restauranten og som bor i husene hele året. 2

7 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Landbruget er i drift og omlagt fra overvejende braklægning til økologisk landbrug med afgrødedyrkning, frugtavl og dyrehold med bl.a. frilandsgrise, kreaturer og får. Landbrugets udvikling med bl.a. nye produkter betyder, at der i de kommende år bliver behov for nye anlæg som f.eks. nye væktshuse. Der er en stor og varieret vildtrigdom på øen, med bl.a. fasaner, agerhøns, harer og rådyr. Afholdelse af jagter og jagttegnskurser er derfor også en vigtig del af aktiviteterne på øen. På øen er et rigt dyreliv, her et af rådyrene. Lystbådehavnen er blevet renoveret og har nu plads til 85 større lystbåde. I øjeblikket er der ca gæster årligt, som kommer med lystbåde. Der er på øen en 600 meter lang landingsbane til små fly. Landingsbanen, der er en græsbane, har årligt ca. 150 operationer start eller landing. Ved landingsbanen er et lille hus til registrering af fly. Lystbådehavnen. 3

8 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Bygningerne på Vejrø er af varierende alder og kvalitet. Ingen bygninger er fredede, men helheden og bygningernes historiske morfologi, dvs. forhold til hinanden og til landskabet, repræsenterer en kulturarv. Mange af husene på øen bærer stadig deres historiske navn, opkaldt efter tidligere beboere eller deres oprindelige funktion. Eksempelvis kan nævnes Den gamle købmand, som førhen stod for den lokale forsyning på Vejrø, Skolen, der har fungeret som skole helt op til 1956, hvor øens sidste lærer flyttede fra øen og Skrivers hus, som i sin tid har været ejet af Farvandsvæsenet og været bolig for fyrmesterens assistent. Skolen, der nu er istandsat og udlejes til feriebolig. Fire af øens huse, Den gamle købmand, Skolen, Skrivers hus og Dans hus, er nu sat i stand og igen egnede til boliger og udlejes som ferieboliger. Den eksisterende bebyggelse Skipperly bliver renoveret og moderniseret i løbet af 2010/ 2011, bl.a. ved opførelse af en ny bygning på arealet, hvor en eksisterende ladebygning er beliggende. Skipperly anvendes bl.a. til gårdbutik, restaurant, konferencerum for øens gæster samt bestyrerbolig eller feriebolig. Den spændende historie om øen og de kulturelle vidnesbyrd der ligger tilbage (kirkegård, stendiger, fundamenter, gamle haver, alléer m.m.) er alle værd at videreformidle til den gruppe mennesker, der besøger til øen. Skipperly, som den ser ud inden den omfattende ombygning. Der er ingen kirke på øen, men en kirkegård, som hører til Fejø Sogn og som har status af ødekirkegård. Kirkegården bør bevares med gravstederne intakte som et kulturhistorisk minde om øens historie og de mennesker, der levede der. Kulturarvsstyrelsen arbejder i øjeblikket på en eventuel tinglysning af begravelsespladsen som fredet fortidsminde. Selve gravstenene er fredede, når de er mere end 100 år gamle, hvilket de fleste er. Kirkegården. 4

9 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tabel 1: Oversigt over alle øens bygninger eksisterende og planlagte: (også vist på kortbilag 3, 4 og 5) Adre sse nr. Bygning nr. Navn Ejendomsnummer 16175: 1A 12 Toilet/ badebygning ved havnen Tidligere anvendelse 3 XX Paradiset landarbejderbolig/politiets feriebolig 4 10 Skipperly og lille drivhus Anvendelse i dag Bemærkninger toilet/badebygning toilet/badebygning Bygningen nedrives når ny toiletbygning/sejlerhus opføres ved havnen ønskes genopført til bolig og fælles wellness/fitness faciliteter. ombygges i nødvendige tilladelser er givet. restaurant/butik/bolig nedbrændt restaurant/butik /helårsbolig (*kan udlejes til feriebolig) drivhus 4 11 Drivhus ved Skipperly drivhus 11 xx Valodia landbrug - stuehus nedbrændt ønskes genopført til helårsbolig 11 9 Silvan landbrug landbrug - lade Dans hus landbrug feriebolig* 13 6 Jacobsminde landbrug helårsbolig (*kan udlejes til 2 ferieboliger) 15 7 Generatorbygning teknik teknik Skolen landarbejderbolig feriebolig* og skole 21A 8 Fasaneri landbrug landbrug 21B XX Væksthus og energiforsyning 21C 3 Kornladen landbrug landbrug nybygning ønskes opført 21D 1 Blæsenborg landbrug helårsbolig (*kan udlejes til 2 ferieboliger) 21D 4 Garage til Blæsenborg 21E 2 Store maskinhal landbrug landbrug den ene af tre længer eksisterer resten ønskes genopført til bolig og fællesaktiviteter 21F 21 Flyregistrering lille hus ved landingsbane til flyregistrering Den gamle købmand købmand og udhus /landarbejderbolig lille hus ved landingsbane til flyregistrering feriebolig* 25 XX Mandskabsbygning Mandskabsbygning til sæsonarbejdere og fastboende landbrugsmedarbejdere 27A xx Nygaard landbrug hovedbygning nedbrændt i 1980 nybygning ønskes opført ønskes genopført til helårsbolig og fællesaktiviteter 5

10 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø 27B 17 Lade ved Nygaard landbrug lade benyttes ikke pt. Ejendomsnummer 16176: 6 1 Skrivers hus landarbejderbolig feriebolig* 6 2 Udhus ved Skrivers hus 8 3 Fru Rasmussens hus landarbejderbolig helårsbolig (*kan udlejes til feriebolig) 8 xx Udhus ved fru Rasmussens hus udhus Ejendomsnummer 16177: 1B 1 Havneskur servicebygning servicebygning udhus ønskes genopført 1C XX Havnekontor nyt hus til havnekontor 1D XX Ny toilet- /badebygning Ejendomsnummer 19363: 2 Flere. Fyr, fyrmesterbolig og udhuse * Huse med tilladelse til udlejning af ferieboliger. toilet-/badebygning afventer dispensation fra strandbeskyttelseslinje og byggetilladelse ny bygning ønskes opført som erstatning for eksisterende toiletbygning fyr og bolig fyr og helårsbolig Vejrø ApS forhandler om at købe ejendommen. Lokalplanens formål Lokalplanens overordnede formål er at fastlægge områdets anvendelse til rekreative formål, turistformål og landbrug, herunder at fastlægge retningslinjer for renovering og genopførelse af bygninger. Lokalplanen skal medvirke til at fastholde og genskabe de natur- og kulturelementer, som området tidligere har rummet og fortsat rummer. Endelig giver lokalplanen mulighed for, at der kan opstilles en vindmølle. Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af øen, bebyggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden. Lokalplanen omfatter ikke landbrugsarealerne og fastsætter ikke regulerende bestemmelser for landbruget og de til landbruget nødvendige driftsbygninger og anlæg. Lokalplanens område er afgrænset således, at den kun omfatter de eksisterende og planlagte bygninger med tilhørende haveanlæg, byen midt på øen med kirkegård og rekreative arealer, området omkring restaurant Skipperly med legeplads, tennisbaner og campingområde, flyvepladsen og endelig lystbådehavnen med tilhørende landareal til havnerelaterede bygninger og aktiviteter. Lokalplanens afgrænsning er vist på næste side og på lokalplanens kortbilag 1 og 3. 6

11 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplanens afgrænsning. Lokalplanområdets anvendelse Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til rekreative formål med offentlig adgang, turistformål og landbrug. Der kan således opføres og indrettes bygninger til boligformål, restaurant med konferencerum o.lign., gårdbutik, fællesrum til ferieboliger samt bygninger og anlæg til landbrugsformål og tekniske installationer. Derudover kan der i eksisterende bygninger indrettes ferieboliger. Lystbådehavnen kan indrettes med op til 140 bådpladser. På selve havneområdet og det bagvedliggende landareal i umiddelbar tilknytning til havnen kan opføres og indrettes bebyggelse til havnerelaterede aktiviteter som toilet- og baderum, vaskerum, bådehuse, kiosk o.lign. I tilknytning til havnen og den eksisterende toilet/badebygning kan der etableres en campingplads udelukkende til telte og med maksimalt 67 telte. I lokalplanen fastholdes den eksisterende landingsbane på den vestlige del af øen. De eksisterende boliger kan huse ca. 40 personer. De påtænkte nye bygninger kan huse yderligere ca. 50 personer, heraf kan mandskabsbygningen til sæsonarbejdere og fastboende landbrugsmedhjælpere huse ca. 20 personer. Udover dem der bor i husene kommer der gæster til lystbådehavnen. Det er samlet set mange mennesker i forhold til i dag, men aktiviteterne på øen har imidlertid forskellige belastningstider. Husene og bådene i sommermånederne, mandskabsbygningen i byggeperioder og i efteråret med frugt- og bærhøst og husene, efterår og vinter, når det er sæson for jagt og teambuilding. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opstilles en vindmølle på op til 25 meters totalhøjde. Såfremt den ønskede vindmølle ikke kan placeres på et egnet sted inden for lokalplanens område, kan den placeres et andet sted på øen efter forudgående landzonetilladelse. 7

12 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Vej- og adgangsforhold Til og fra Vejrø er der ingen offentlig færgetrafik. Der er 8 sømil (14,4 km) til havnen i Kragenæs. Vejrø ApS har selv skibe, bl.a. et der kan fragte varer og op til 12 personer af gangen. På øen er der flere grusveje. Al offentlig trafik foregår til fods og på cykler. Derudover er det kun Vejrøs egne ATV lignende køretøjer (4-hjulede terrængående motorcykler), biler og landbrugsmaskiner der kører på øen. Der skal fortsat være offentlig adgang til øen. Ved offentligt tilgængeligt byggeri skal der sikres gode adgangsforhold for handicappede i henhold til byggeloven. Bebyggelsens omfang og placering Lokalplanen vil give mulighed for at 4 af de nedbrændte bolighuse og et skur kan genopføres og øens øvrige huse kan istandsættes for at genskabe kulturarven på øen. I alt vil der blive omkring 12 huse, der helt eller delvis kan anvendes til boligformål, hvoraf nogle skal anvendes til de fastboende. Det er af væsentlig betydning at bevare de få strukturer af Vejrøs kulturhistorie som stadig kan ses, som bygninger og adgangsveje, og placeringen af bygningerne spiller derfor en rolle. Disse er således, med undtagelse af de landbrugsrelaterede bygninger, planlagt på lokaliteter, hvor der tidligere var huse. Lokalplanen fastlægger byggefelter, som vist med rødt på kortbilag 3 og 4, hvor bygninger kan genopføres. Den firlængede gård Nygaard, der brændte i 1980 og som nu ønskes genopført. Det drejer sig om landbrugsejendommen Valodia, landarbejderboligen Paradiset, 2 længer til den gamle landbrugsejendom Blæsenborg, og et udhus til landarbejderboligen Fru Rasmussens hus. Endelig drejer det sig om den firlængede gård, Nygaard, som er en udflyttergård og som ønskes genopført på samme sted midt på øen til minde om, at gårde og huse ikke altid har ligget samlet i Byen. Uden for de fastlagte byggefelter kan der opføres nødvendige bygninger til landbrugets drift, som mandskabsbygning, stalde, lader, væksthuse mv. samt bygninger til teknik, som f.eks. energiforsyning og affaldsbehandling. Af aktuelle planlagte byggerier knyttet til landbruget kan nævnes to nye væksthuse på i alt ca m² med tilhørende energibygning (bygning nr. 21B på kortbilag 3 og 4) 8

13 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Skitse af væksthuse og energibygning. Derudover planlægges der opført en mandskabsbygning til ca. 20 personer, primært beregnet til kortvarige ophold for håndværkere til byggeriet samt assistance til jordbruget, f.eks. frugt- og bærplukkere, men også til enkelte fastboende landbrugsmedarbejdere. (bygning nr. 25 på kortbilag 3 og 4) Skitseforslag til ny mandskabsbygning. Endelig planlægges der opført en ny og større toilet- og badebygning ved havnen til erstatning for den eksisterende toiletbygning. Skitseforslag til ny toiletbygning ved havnen. Ingen bebyggelse må opføres med mere end 1,5 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Bygninger til landbrugets drift kan dog opføres i en større højde. Lokalplanen muliggør ligeledes, at hvis der er særlige hensyn til tekniske installationer som f.eks. nødvendige skorstene kan der gives tilladelse til en større højde. 9

14 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Bygninger på havnearealet må ikke have en højde der overstiger 5 m. Der kan placeres én vindmølle på op til 25 meters totalhøjde. Vindmøllen skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og skal indpasses i landskabet. Ved placering af vindmøllen skal det sikres, at den på ingen måde kommer til at forringe observation og anvendelse af fyret. Der er områder på øen, hvor fyret allerede er delvist skjult og som derfor er egnet til opstilling af en vindmølle. Den nærmere placering af vindmøllen skal derfor ske efter aftale med Farvandsvæsenet, der ejer fyret. I lokalplanen fastsættes laveste sokkelkote for nybyggeri på + 1,60 m DVR90. Dermed vil en af forudsætningerne for at kunne få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til Lov om stormflod og stormfald være opfyldt. Vandstanden vil nå eller overskride denne kote i gennemsnit en gang pr. 50 år. Bebyggelsens ydre fremtræden Istandsættelse og nybygning skal ske med reference til lokal byggeskik. Husene skal være nutidige, hvad angår teknisk kvalitet, installationer, energikrav osv. Men husene skal respektere arkitektoniske kvaliteter, som er traditionelle for området mht. proportioner, mure og vinduer, facadebehandlinger samt tagformer og belægninger. De genopførte bygninger udformes på grundlag af bygningsrester på stedet, tegninger og fotografier. De nye bygninger væksthuse, energibygning, mandskabsbygning og toiletbygning skal udformes med respekt for lokal byggeskik og de omgivende bygningers proportioner, materialer og farver. Øens ældst bevarede gård, Blæsenborg. Gården var oprindeligt en 3-længet gård, nu er kun den ene længe tilbage. Lokalplanen fastlægger, at husene, der istandsættes og genopføres, skal opføres i materialer svarende til hvad husene oprindeligt er opført med eller af gode gedigne materialer som mursten til ydervægge og røde uglaserede vingetegl på tage. Mindre skure og lign. samt bygninger til tekniske installationer kan dog opføres af andre materialer. Bygninger til landbruget, herunder mandskabsbygning og bygninger til havnerelaterede formål kan opføres i andre materialer som f.eks. træhuse med græs på taget. De enkelte bygninger på havnen skal opføres i et materiale- og farvevalg, der harmonerer med hinanden, således at det samlede indtryk af havnen fremstår som en helhed. Der skal ved bygningernes udformning tages særlige hensyn til landskabets karakter og bæreevne. Beboelsesbygningerne må ikke virke dominerende rent visuelt, og de mange træer og buske der findes omkring de fleste af de påtænkte byggefelter bør i vid udstrækning bevares eller fornyes, for at skjule bygningerne set fra kysten. Bevaringsværdige bygninger Der er en del ældre bygninger på Vejrø, men bortset fra fyret med fyrmesterboligen er ingen af dem i en kategori, der gør dem bevaringsværdige. 10

15 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Fyr og fyrmesterbolig vurderes af Kulturarvsstyrelsen som stærkt identitetsskabende for øen og som sådant bevaringsværdig. På grund af anlæggets kulturhistoriske værdi udpeges fyret og fyrmesterboligen i lokalplanen som bevaringsværdige. De bevaringsværdige bygninger må ikke ombygges eller nedrives uden byrådets særlige tilladelse. Såfremt et bevaringsværdigt hus ønskes nedrevet, skal der gennemføres en forudgående offentlig høring efter reglerne i Lov om bygningsfredning, 18. Forinden fyret og fyrmesterboligen sælges til private (Vejrø ApS) skal Kulturarvsstyrelsen høres, jf. bestemmelserne i bek af 17. dec om orientering af Skov- og Naturstyrelsen (fra Kulturarvsstyrelsen). De øvrige huse på øen udpeges ikke som bevaringsværdige, men der fastsættes i lokalplanen en række bestemmelser, der sikrer at bygningerne bevares med respekt for deres oprindelige udtryk. Fyret og fyrmesterboligen. Miljøforhold Nogle af grundene på øen er kortlagt som forurenede. En lille del af Matr. 2b, Vejrø By, Fejø (ved transformerstation) samt størstedelen af matr. 1f, Vejrø By; Fejø (ved havnen) er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1. Denne kortlægning bygger på en mistanke om forurening og ikke en konkret viden om, at jorden er forurenet. En lille del af matr. 1c og 1f, Vejrø By, Fejø (ved havnen) er kortlagt på vidensniveau 2, hvilket betyder at jorden er konstateret forurenet. Derudover har Region Sjælland oplysninger om mulig forurening på matr. 1h og 2a, Vejrø By, Fejø. Ejendommene kan anvendes som hidtil, men kortlægningen medfører en række begrænsninger og pligter hvis anvendelsen af ejendommen ønskes ændret. Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet under alle omstændigheder standses og kommunen underrettes i henhold til Lov om forurenet jord, 71. Bortkørsel af nedrivningsmaterialer og jord m.m. må kun ske efter anmeldelse til kommunen i henhold til Miljøloven. 11

16 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Hele lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, der er en planlægningszone langs kysterne og varierer i bredde op til 3 km. Ifølge planloven skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære områder oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og ved bygningshøjder over 8,5 m skal der gives en begrundelse for den større højde. Herudover skal der redegøres for eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Lokalplanen giver ikke mulighed for bygningshøjder over 8,5 m. Kun af særlige driftsmæssige hensyn kan der tillades en større højde, som f.eks. skorstene og tekniske installationer samt en mindre del af et nyt væksthus. Bygninger til landbrugets drift kan dog tillades opført i en større højde. Landskabet på Vejrø er overvejende lavt og øens højeste punkt (5 m oh.) ligger ved fyrtårnet. Fra havet vil man fra nord og øst formodentlig ikke kunne se andre bygninger end fyrtårnet. Fra syd og øst kan man se flere af øens øvrige bygninger. Bygninger der skal genopføres skal placeres og udformes under hensyn til landskabets karakter. Eksisterende smålunde, træer og buske omkring bygningerne skal bevares og fornyes. Vindmøllen vil med sin totalhøjde på 25 meter kunne ses fra havet. Lokalplanen fastlægger at vindmøllen så vidt muligt skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Da møllen ikke kan placeres inden for strandbeskyttelseslinjen, vil den skulle placeres på øens midterste, højtliggende areal, hvor der ikke er så meget bebyggelse. På havnearealet kan der opføres huse til havnerelaterede formål. Da disse kun kan opføres i op til 5 meters højde og primært vil blive opført i træ, vil det ikke betyde en væsentlig påvirkning af kysten, set fra søsiden. Det er kun de nødvendige landbrugsrelaterede bygninger, der opføres på steder, hvor der ikke tidligere har været bygninger. Som det fremgår af den nedenfor viste opstalt af Byen set fra kysten vil alle bygninger blive indpasset i forhold til landskabet. 12

17 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Internationale beskyttelsesområder Vejrø ligger 3-4 km nord for det beskyttede Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster og nr. F85 Smålandsfarvandet nord for Lolland Cowi har i juni 2008 udarbejdet en rapport: Bidrag til Natura 2000 konsekvensvurdering af turismeudvikling i Smålandshavet, der viser at begrænset turismeudvikling ved Vejrø ikke vil påvirke de arter og levesteder der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Strandbeskyttelseslinje Størstedelen af øen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 m strandbeskyttelseslinje, hvilket betyder, at der inden for de 300 m ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller andre arealer, at der ikke må etableres hegn, placeres campingvogne o.l., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges nye skel. Enhver ændring af eksisterende bygninger, herunder genopførelse af bygninger, opsætning af solfangere, etablering af campingplads, opstilling af vindmølle osv. indenfor strandbeskyttelseslinje forudsætter derfor at Miljøministeriet ved Miljøcenter Nykøbing meddeler en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan ikke forventes meddelt dispensation til opstilling af en vindmølle inden for strandbeskyttelseslinjen. Dispensationer fra strandbeskyttelseslinjen gives efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. For at kunne dispensere, er det vigtigt at se øens udvikling i en helhed. Med denne lokalplan fastlægges øens samlede udviklingsmuligheder og den medvirker til at beskrive den helhed, som kan danne grundlag for vurderingen af de efterfølgende dispensationer fra strandbeskyttelseslinjen. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, kræves der ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bygninger på havnearealet til havnerelaterede formål som f.eks. havnekontor og toiletbygning. Til nødvendige driftsbygninger til landbruget kræves der ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, men Naturstyrelsen Storstrøm skal godkende placering og udseende af bygningerne. Der kræves i dette tilfælde ikke dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at et hus skifter status fra helårsbolig til feriebolig eller omvendt, da der i dette tilfælde ikke er den store forskel og der samlet set er tale om et begrænset antal mennesker og et begrænset slid på øen. Beskyttede naturområder Der er på øen en lang række søer, overdrev, moser og enge som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Kortbilag 2 viser de beskyttede områder. Kortet er dog baseret på utidssvarende data og øens natur har formodentlig udviklet sig, således at en ny registrering er nødvendig for at få et mere præcist billede af afgrænsningen af de beskyttede områder. 13

18 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Enhver ændring af tilstanden af de beskyttede områder, forudsætter at byrådet giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens 65. Der er i flere vandhuller registreret Stor Vandsalamander og Grønbroget Tudse, som begge er opført på EF-Habitatsdirektivets bilag IV som arter der kræver særlig beskyttelse. Ligeledes er der vandhuller, hvor der er registret Grøn Frø, som er fredet. Endelig er der en rig flora og fauna på øen, hvoraf flere planter er registreret som værende af regional interesse. Museumslovgivning Der er arkæologiske interesser på Vejrø. Langs kysten i nordvest og sydvest er der gjort flere genstandsfund fra ældre stenalder, der bl.a. vidner om, at der på øen har været bopladser. Der kan på de nævnte steder og resten af Vejrø være risiko for at støde på fortidsminder. Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden. Der er talrige beskyttede jord- og stendiger på øen, som vist på kortbilag 2. Der må ifølge museumslovens 29 ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede jord- og stendiger. Enhver ændring forudsætter at byrådet meddeler en dispensation. Eng med køer. Kommuneplan Byrådet har den 24. februar 2011 godkendt Kommuneplan I kommuneplanen fastlægges retningslinjer for arealanvendelsen af det åbne land. 14

19 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Hele Vejrø er udpeget som SFL-område (Særligt Følsomt Landbrugsområde). SFL-områder er typisk udpeget, hvor ekstensiv og miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen. Vejrø er i kommuneplanen udpeget som jordbrugsområde med særlige natur og landskabsværdier, idet øen både er udpeget som større uforstyrret landskab og særlig lokalt naturområde. I disse områder er det af betydning at sikre at områdernes karakter opretholdes, ved at indgreb der kan sløre landskabets uforstyrrede karakter undgås. Der er på Vejrø udpeget flere områder som lavbundsarealer, som vist på kortbilag 2. Lavbundsarealer kan udvikles til områder, der er af stor værdi for naturen. Der planlægges ikke opført byggerier inden for de udpegede lavbundsarealer. Der er i kommuneplanen fastsat følgende generelle retningslinje: : Der kan gives tilladelse til indretning af hotelvirksomhed m.v. på op til 10 lejligheder/værelser i eksisterende bebyggelser i byer og i egnet bebyggelse i det åbne land samt i fungerende eller nedlagte landejendomme, såfremt det ud fra en planmæssig vurdering skønnes hensigtsmæssigt. Der er fastsat følgende retningslinjer for Vejrø: : På Vejrø fastlægges en ramme for hele øen, således at der kan lokalplanlægges for et offentligt tilgængeligt rekreativt område med landbrug, bæredygtig turisme og selvforsyning med energi som de tre vigtigste elementer b: På Vejrø kan der i tilknytning til eksisterende toilet- og badebygning samt restaurant placeres en mindre teltplads på maksimalt 67 enheder. På pladsen kan der opføres en hytteby med op til 20 hytter. Pladsen skal placeres landværts strandbeskyttelseslinjen. Pladsen er planlagt før den nye strandbeskyttelseslinje trådte i kraft. Formuleringen landværts strandbeskyttelseslinje skal derfor opfattes som bag den gamle 100 meter linje. Etableres hyttebyen kan der ikke etableres ferieboligudlejning på øen jf. retningslinje Muligheden for at etablere de 20 hytter vil blive slettet i retningslinjen, når kommuneplanen skal revideres næste gang. Da den planlagte arealanvendelse på Vejrø fortsat vil være landbrugsdrift med fokus på naturpleje og afgræsningsprojekter, for derved at pleje og genskabe de natur- og kulturelementer, som øen tidligere har rummet og fortsat rummer, samtidigt med at man ønsker at skabe en turistudvikling på Vejrø, som kan være med til at øge bosætningsgraden og skabe nye arbejdspladser, er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplanramme Der er i kommuneplanen fastlagt en ramme nr R17 for Vejrø, med følgende bestemmelser: Generelle anvendelsesbestemmelser: Rekreativt område med offentlig adgang, landbrug, turistområde med ferieboliger, fritidshavn til max. 140 enheder og campingplads til max. 67 enheder samt mindre butikker til brug for områdets kunder. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 2 for området under et. Til landbrugets bygninger samt ved særlige hensyn til f.eks. tekniske installationer, kan en større højde tillades. 15

20 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Max. etager: 1,5. Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter. Zone: Landzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for området. Servitutter Inden for lokalplanens område er følgende servitutter tinglyst, som ikke fortrænges af lokalplanen og derfor fortsat er gældende: Servitut af vedrørende. vej mv. vedr. matr. nr. 2A. Servitut af vedrørende vej mv. vedr. matr. nr. 1A. Servitut af om at frede et poppeltræ på matr. nr. 4A. Da det omhandlede træ formentlig ikke eksisterer længere, vil servitutten blive søgt aflyst. Servitut af om vej og vinduesservitut vedr. 4A, 4C og 4I, servitut af om vej mv. vedr. 4I og servitut af om vej mv. vedr. 4I. De nævnte tre servitutter vil blive søgt aflyst af tingbogen som værende åbenlyst forældede. Servitut af om forsynings-/afløbsledninger mv., vedr. matr. nr. 4A. Servitut af om Farvandsvæsenets ret til benyttelse af vej, flyveplads og havn vedr. matr. 1A, 1C og 3A. Servitut af om havneanlæg. Indeholder bestemmelser om salg. Servitut af om vej mv. vedr. matr. nr. 1D. Servitut af om forsynings-/afløbsledning mv. vedr. matr. nr. 2D, 2E og 2F. Servitut af om havneanlæg mv. Indeholder bestemmelser om salg. Spildevand, affald, vand og energiforsyning Spildevandsplanlægning. Spildevandet renses i mindre biologiske WehoMini minirenseanlæg med tilhørende bundfældningstanke. Det rensede spildevand bortledes til havet og slammet sejles i land. Alt regnvand fra tage osv. nedsiver rundt om de respektive bygninger. Lokalplanområdet ligger udenfor dækningsområdet for kommunens spildevandsplan. Området vil blive medtaget i den nye spildevandsplan for Lolland Kommune. Affald Der er et sorterings-affaldssystem på øen, som gør det muligt at husene og restauranten sorterer affaldet i organisk og uorganisk materiale, hvorved en så stor del som muligt kan komposteres. Restaffaldet, herunder affald fra sejlere, transporteres til fastlandet og bortskaffes via den kommunale affaldsordning. Lokalplanområdet er omfattet af den af byrådet godkendte Affaldsplan, hvilket betyder at affald skal håndteres i overensstemmelse med det gældende affaldsregulativ. Der er i 2009 udarbejdet og godkendt en affaldsplan for havnens modtagelse og håndtering af affald fra skibene. Vandforsyning Der er begrænsede vandressourcer på øen. Hele øen forsynes med drikkevand fra øens private vandindvindingsanlæg. Der er 2 vandindvindingsbrønde, hvoraf kun den ene er i brug. 16

21 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Energiforsyning Øens elforbrug dækkes i dag ved hjælp af dieselgeneratorer. Varmebehovet dækkes langt overvejende ved hjælp af el, suppleret med brændeovne, jordvarmeanlæg og solvarmeanlæg. Ønsket er, at vedvarende energi (solpaneler, solceller, jordvarme mm.) skal anvendes overalt, hvor det er relevant. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opsættes en vindmølle med en effekt på ca. 20Kw som dermed vil kunne dække størsteparten af øens samlede el-forbrug. Derudover arbejdes med planer om et biomasseanlæg, et miniature kraftvarmeværk, fyret med organisk materiale (alt fra halm til tang) og hvor overskudsvarmen kan anvendes til opvarmning af væksthuset. Landbrugspligt Hele øen på nær matr. nr. 1f (havnen), 2b (fyret) og 7 (kirkegården), Vejrø By, Fejø, er omfattet af landbrugspligt. Der skal fortsat drives landbrug på øen, hvorfor der ikke sker ændringer i landbrugspligten. Lov om sommerhuse og campering Efter reglerne i lov om sommerhuse og campering også kaldet sommerhusloven, kan der indrettes ferieboliger i øens overflødiggjorte driftsbygninger og stuehuse. Udlejning af huse til ferieboliger kræver at Naturstyrelsen Roskilde, giver en tilladelse efter sommerhusloven. Frilandsgrise By- og Landskabsstyrelsen (som fra 1. januar 2010 hedder Naturstyrelsen) har den 26. april maj 2010 givet tilladelse til udlejning af 10 boenheder på hver ca. 100 m 2 i 8 bygninger/ejendomme til ikke-helårsbeboelse. Bygninger med tilladelse til udlejning til feriebolig er listet op i tabel 1 på side 5 og 6. I dag benytter sejlere og flyvere sig af muligheden for at opsætte telte og overnatte på området ved havnen og badebygningen. Etablering af en campingplads kræver at byrådet giver en tilladelse til indretning og benyttelse af campingplads efter sommerhusloven. Etablering af en mindre teltplads på 5-8 telte kræver dog ingen tilladelse efter denne lov. Lokalplanen fastlægger, at en campingplads kun vil være til telte og giver dermed ikke mulighed for, at der kan opstilles hytter på campingpladsen. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 17

22 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Der er udarbejdet en miljørapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af lokalplanens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. I miljørapporten er indsat en sammenfattende redegørelse, der bl.a. beskriver hvordan miljøhensyn og indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen er integreret i planen og hvorledes byrådet vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Miljørapporten er vedlagt bagerst som bilag til lokalplanen. VVM I forbindelse med ansøgning om tilladelse til opstilling af en vindmølle skal byrådet vurdere om vindmøllen er omfattet af Bekendtgørelsen om supplerende regler i medfør af lov om planlægning bestemmelsen vedrørende vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM). Vurderingen foretages ved en såkaldt VVM-screening af selve projektforslaget, hvor der tages stilling til, om der eventuelt skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Som udgangspunkt vurderes der ikke at skulle udarbejdes en VVM-redegørelse til opstilling en vindmølle, med en totalhøjde på 25 m. 18

23 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø LOKALPLAN Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanen har til formål At udlægge området til rekreative formål, turistformål og landbrug, at at at fastlægge retningslinjer for renovering og genopførelse af bygninger, fastholde og genskabe de natur- og kulturelementer, som området tidligere har rummet og fortsat rummer, og muliggøre opstilling af en vindmølle. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene: 1c, 1d, 1e, 1f, 1h, 2b, 4c, 4h, 4i og 7, samt dele af matrikelnumrene 1a, 1b, 2a, 2c, 2g, 3a, 3b, 4a, 5, 6c alle Vejrø By, Fejø. 2.2 Det samlede lokalplanområde er beliggende i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til rekreative formål med offentlig adgang, turistformål og landbrug. 3.2 Der kan opføres og indrettes bygninger til boligformål, restaurant med konferencerum o.lign., gårdbutik, fællesrum til ferieboliger samt bygninger og anlæg til landbrugsformål og tekniske installationer. Derudover kan der i eksisterende bygninger indrettes ferieboliger. 3.3 Lystbådehavnen kan indrettes med op til 140 bådpladser. På havnearealet kan der etableres fællesbygninger som er nødvendige for lystbådehavnens drift, såsom havnekontor, toilet- og baderum, vaskerum, bådehuse, kiosk o.lign. havnerelaterede bygninger. 3.4 I tilknytning til havnen og den eksisterende toilet/badebygning kan der etableres en campingplads udelukkende til telte og med maksimalt 67 enheder. Opstilling af hytter er ikke tilladt. 3.5 På den vestlige del af øen er der en landingsbane på græs til mindre fly. 3.6 Der kan gives tilladelse til opstilling af en vindmølle på op til 25 meters totalhøjde (til vingespids). 3.7 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til rekreative formål og turistformål skal så vidt muligt fortsat bruges til landbrugsformål eller etableres og plejes som naturareal. 19

24 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø 4 Adgangsforhold 4.1 Adgang til øen sker enten med båd til lystbådehavnen eller med fly eller helikopter til øens landingsbane. 4.2 Der skal fortsat være offentlig adgang til øen. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelser til boligformål og turistformål må kun opføres inden for de med rødt på kortbilag nr. 3 og 4 angivne byggefelter, hvor der tidligere har været en bygning. Byggefelterne kan dog flyttes lidt, hvis der kan opnås en bedre indpasning i forhold til omgivelserne. 5.2 Nødvendige landbrugsrelaterede bygninger som mandskabsbygning, stalde, lader, væksthuse mv. samt bygninger til teknik, som f.eks. energiforsyning og affaldsbehandling kan dog opføres uden for de i 5.1 nævnte byggefelter. 5.3 Der kan uden for strandbeskyttelseslinjen opføres en mandskabsbygning til ca. 20 personer, med en placering som vist i princippet på kortbilag 3 og Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1,5 etage. 5.5 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. For bygninger til landbrugets drift samt ved særlige hensyn til tekniske installationer, som f.eks. skorstene, kan en større højde tillades Bygninger til havnerelaterede formål kan placeres på havnearealet, som er selve lystbådehavnen og det bagvedliggende landareal i umiddelbar tilknytning til lystbådehavnen. Bygninger til havnerelaterede formål må ikke opføres med en større højde end 5 m Der kan placeres én vindmølle på op til 25 meters totalhøjde. Vindmøllen skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og skal indpasses i landskabet. 5.8 Laveste sokkelkote for nybyggeri fastsættes til +1,60 m DVR90. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Al bebyggelse i lokalplanens område skal gives en ydre fremtræden i høj arkitektonisk kvalitet, så der skabes en smuk sammenhæng i området. 6.2 Til udvendige facader og gavle skal anvendes de materialer, som bebyggelsen oprindeligt var opført med eller tegl, der fremstår som blank mur, som pudset mur eller vandskuret. Til dele af facader og gavle kan der endvidere anvendes træ. Til mindre bygninger, som f.eks. udhuse, og bygninger til landbruget og havnerelaterede formål og tekniske installationer kan anvendes andre materialer. 6.3 Tagene skal udformes med en taghældning på o. Tage på mindre bygninger, som f.eks. udhuse, bygninger til landbruget, bygninger til havnerelaterede formål og tekniske installationer, kan dog udformes med en anden taghældning. 20

25 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø 6.4 Tage skal beklædes med røde uglaserede vingetegl eller det tagmateriale bebyggelsen oprindeligt var opført med. Tage på mindre bygninger, som f.eks. udhuse, bygninger til landbruget, bygninger til havnerelaterede formål og tekniske installationer, kan dog beklædes med andre materialer. 6.5 Der må indbygges solfangere og lignende energibesparende elementer i såvel tagflader som facader og gavle, når dette sker på en måde, der er arkitektonisk indpasset med arkitekturen som helhed. 6.6 Alle udvendige bygningssider samt sokler skal fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver eller en blanding af nævnte farver. Til døre, vinduesrammer, skodder og mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. 6.7 Der må ikke opsættes udendørs antenner, paraboler eller tilsvarende på bygningerne. 6.8 Skiltning og reklamering må kun finde sted på havnearealet og ved restauranten og kun efter byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Der vil ved byrådets godkendelse af skiltning blive lagt til grund, at skiltningen skal fremtræde diskret og i harmoni med omgivelserne. 7 Bevaringsværdig bebyggelse 7.1 Den på kortbilag 3, med nr. 6 angivne bygning (fyr og fyrmesterbolig) på matrikel 2b, Vejrø By, Fejø, udpeges som bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden byrådets særlige tilladelse. 8 Miljøforhold 8.1 Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal overholdes. 9 Tilladelser efter anden lovgivning 9.1 Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel Enhver ændring af tilstanden inden for området omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje, som vist på kortbilag 1, forudsætter, at Miljøministeren ved Naturstyrelsen Storstrøm giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens Enhver ændring af tilstanden af de efter naturbeskyttelseslovens 3 beskyttede områder, som søer, heder, moser, overdrev m.m, som vist på kortbilag 2, forudsætter at byrådet giver dispensation efter reglerne i naturbeskyttelseslovens Enhver ændring af tilstanden, herunder beplantning på de på kortbilag 2 viste beskyttede diger, forudsætter en dispensation fra byrådet efter reglerne i museumslovens 29j. 21

26 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø 9.5 Udlejning af husene som ferieboliger forudsætter en udlejningstilladelse fra Naturstyrelsen Roskilde, efter reglerne i lov om sommerhuse og campering. 9.6 Etablering af en campingplads på mere end 8 telte forudsætter at byrådet giver en tilladelse til at drive campingplads efter reglerne i lov om sommerhuse og campering. 9.7 Forinden den i 7.1 udpegede bevaringsværdige bygning (fyret og fyrmesterboligen) sælges til private, skal Kulturarvsstyrelsen høres, jf. bestemmelserne i bek af 17. dec om orientering af Skov- og Naturstyrelsen (fra Kulturarvsstyrelsen). 9.8 Den i 7.1 nævnte bevaringsværdige bygning må ikke nedrives før der er foretaget en offentlig høring efter reglerne i lov om bygningsfredning, Udvidelse af havnen kræver tilladelse fra Kystdirektoratet Etablering af kystbeskyttelse kræver Kystdirektoratets tilladelse efter 16 i kystbeskyttelsesloven Forinden opstilling af vindmølle eller andet, der kan genere brugen af fyret, skal der indhentes godkendelse hos Farvandsvæsenet. 10 Bonusvirkning 10.1 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter 35, stk. 1 i lov om planlægning, jf. dog lokalplanens 9 Tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for lokalplanens gennemførelse til de i erne 3.2, 3.3, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7 og på kortbilag 3, 4 og 5 nævnte anlæg. 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 22

27 Lokalplan Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø 12 Vedtagelsespåtegning 12.1 Forslag til lokalplan er vedtaget af byrådet i Lolland Kommune den 16. december 2010 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergård / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslaget til lokalplan var fremlagt i offentlig høring fra den 4. januar til den 1. februar Lokalplan er endeligt vedtaget af byrådet i Lolland Kommune den 31. marts 2011 i henhold til planlovens 29. Stig Vestergård / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den endelig vedtagne plan den 12. april

28

29

30

31

32

33 Jernbanegade Maribo tlf.: Planteamet, Fruegade 7, 4970 Rødby Telefon nr: Lokalplan Vejrø Kortbilag 6 Historisk kort Dato: Mål : Sags nr.: Copyright KMS, COWI & Lolland Kommune

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere