DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1"

Transkript

1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren; al service skal foretages af faguddannet personale. ADVARSEL: Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet. Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for stød. 8) Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. 9) Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan De tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10) Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt, specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden. 11) Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder. 12) Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige. 13) Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten. 14) Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så De undgår at komme til skade ved at snuble. Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejledningen. 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg alle anvisninger. 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6) Brug kun en tør klud ved rengøring. 7) Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 15) Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. 16) Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 17) FORSIGTIG - Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne, medmindre du har de nødvendige kvalifikationer hertil. Forbehold for retten til tekniske ændringer og ændring af udseendet uden varsel. Alle informationer heri er korrekte ved trykningen. Alle det nævnte varemærker (bortset fra BEHRINGER, BEHRINGER-logoet, JUST LISTEN og EUROPOWER) tilhører deres respektive ejere og er ikke tilknyttet BEHRINGER. BEHRINGER påtager sig ikke noget ansvar for noget som helst tab, som måtte overgå enhver anden person, som stoler enten helt eller delvist på nogen beskrivelse, billede eller udsagn, som er indeholdt i denne manual. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Produkter sælges kun gennem vore autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere er ikke agenter for BEHRINGER og er ikke bemyndiget til på nogen måde at forpligte BEHRINGER, hverken ved udtrykkelig eller underforstået tilsagn. Ingen del af denne manual må mangfoldiggøres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, inkl. fotokopiering og optagelse under nogen form eller til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firma BEHRINGER International GmbH. 2 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich-Muenchheide II, Tyskland. Tlf , Fax DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 2

3 1. INDLEDNING Tillykke! Med PMP518M har du erhvervet en power-mixer med den nyeste teknologi, som sætter nye standarder. Det har lige fra starten været vores mål at konstruere en revolutionerende enhed, som kan bruges til et stort antal for skellige anvendelser. Og denne imponerende power-mixer giver virkelig masser af funktionalitet og et stort antal tilslutnings- og udvidelsesmuligheder. FORSIGTIG! + Vi advarer om, at høje lydstyrkeniveauer kan beskadige din hørelse og/eller dine højttalere. Drej MASTER-knappen fuldt imod uret, inden enheden tændes. Kontrollér altid, at den passende lydstyrke er indstillet. 1.1 Før du går i gang Udlevering Power Mixer en er pakket omhyggeligt ind på fabrikken, så sikker transport kan garanteres. Hvis kassen alligevel er beskadiget, skal apparatet straks efterses for synlige skader. + Send IKKE apparatet tilbage til os, hvis det er beskadiget, men giv først forhandleren og transportfirmaet besked, da alle krav om skadeserstatning ellers kan ophæves Online-registrering Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen (eller og læs garantibetingelserne grundigt igennem. Firmaet BEHRINGER yder en garanti på et år* fra købsdatoen gældende for materiale- eller fabrikationsmangler. Hvis De har brug for garantibestemmelserne på dansk, kan disse hentes på vort websted på adressen eller de kan bestilles telefonisk på nummer Hvis Deres BEHRINGER-produkt er defekt, ser vi gerne, at det bliver repareret så hurtigt som muligt. Vi beder Dem rette direkte henvendelse til den BEHRINGER-forhandler, som De har købt udstyret hos. Såfremt Deres BEHRINGER-forhandler ikke er i nærheden, kan De også henvende Dem direkte til en af vores filialer. En liste med kontaktadresser til vores BEHRINGER-filialer findes i originalemballagen til Deres udstyr (Global Contact Information/European Contact Information). Hvis der ikke er angivet nogen kontaktadresse i Deres land, bedes De rette henvendelse til den nærmeste distributør. De pågældende kontaktadresser kan findes under Support på vores hjemmeside Afviklingen af et eventuelt garantitilfælde lettes betydeligt, hvis Deres udstyr er registreret hos os sammen med købsdatoen. Mange tak for Deres samarbejde! *For dette kan for Kunderne indenfor den europæiske union gælde andre bestemmelser. Videre informationer får EU-kunder hos BEHRINGER Support Tyskland. + Vi anbefaler, at du bruger en kuffert til din Power Mixer, så den er beskyttet bedst muligt under brug eller transport. + Brug altid originalkassen, så beskadigelse under opbevaring eller forsendelse undgås. + Lad aldrig børn være alene med apparatet eller emballeringsmaterialerne. + Bortskaf alle emballeringsmaterialer på miljøvenlig måde Idriftsættelse Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel, og stil ikke apparatet i nærheden af varmeapparater, for at undgå overophedning af apparatet. + Sammenbrændte sikringer skal straks udskiftes med sikringer med korrekte værdi! Den rigtige værdi kan ses i kapitlet TEKNISKE DATA. Apparatet forbindes til nettet med den medfølgende netkabel med koldapparatstilslutning. Den er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. + Bemærk, at det er vigtigt, at alle apparater er forbundet til jord. For din egen sikkerhed må du aldrig fjerne jordforbindelsen til apparaterne og netkablet eller gøre dem inaktive. + I områder med kraftige radiosendere og højfrekvenskilder kan lydkvaliteten forringes. Øg afstanden mellem sender og apparat og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger. 1. INDLEDNING 3 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 3

4 2. BETJENINGSELEMENTER Fig. 2.1: Frontpanelets betjeningselementer og tilslutninger 2.1 Indgangskanaler Knappen HIGH i EQ-sektionen styrer højfrekvensområdet i den respektive kanal. Knappen LOW gør det muligt at fremhæve/klippe lavfrekvensområdet. Knappen FX bestemmer signalniveauet, der sendes fra hver kanal til den indbyggede effektprocessor. + Vær opmærksom på, at effektprocessorsignalet ikke kan høres, når knappen FX LEVEL ( ) er indstillet fuldt imod uret. Knappen LEVEL justerer kanalens signalniveau i hovedmixet. CLIP LED en er meget nyttig til styring af indgangsforstærkningen. Den bør aldrig lyse konstant (kun ved signalspidser). Kontakten PAD reducerer kanalens indgangsfølsomhed med ca. 30 db, f.eks. for tilslutning af line-niveau signaler. Den afbalancerede LINE IN indgang (6,3-mm stereo) kan bruges til line-niveau signalkilder, f.eks. keyboards. Hver kanal har en afbalanceret MIC mikrofonindgang med XLR-tilslutningsbøsninger. + Husk at bruge enten mikrofon- eller line-indgangen for en kanal, men aldrig begge indgange på samme tid! 2.2 Sektionen Effects (effekter) Kontrollér at CLIP LED en kun lyser for signalspidser. Hvis den lyser konstant, er det tegn på, at effektprocessoren overbelastes og derfor producerer ubehagelig forvrængning. SIG LED en nedenfor lyser, når effektprocessoren modtager et indgangssignal. EFFECT displayet viser den aktuelt valgte forindstilling. Drej på knappen PROGRAM for at vælge en forindstillet effekt (forindstillingsnummeret begynder at blinke). Tryk kort på knappen for at bekræfte valget. Tryk på knappen FX IN for at aktivere effektprocessoren. 2.3 Hovedsektion Din power-mixer er udstyret med en grafisk 7-bånds equalizer. Brug EQ-funktionen til at justere lyden efter rummets akustik. Tryk på kontakten FBQ IN for at aktivere FBQ Feedback Detection systemet. De frekvenser, der forårsager feedback, angives af de kortvarigt belyste fader-leder. Reducer blot niveauet af det respektive frekvensområde, indtil feedback forsvinder og LED en slukker. Drej på knappen FX LEVEL for at tilføje effekt til hovedmix et. Når den er drejet fuldt imod uret, tilføjes der intet effektsignal. Knappen CD/TAPE IN justerer lydstyrken af CD/TAPE IN signalet (se ). Brug denne 5-tegns LED-måler til at styre udgangsniveauet af hovedsignalet. Den nederste LIM LED lyser, når det interne amp-beskyttelseskredsløb reagerer på udgangsniveauer, der er for høje. Knappen MASTER bruges til at justere hovedudgangssignalets lydstyrke Tilslutninger CD/TAPE IN RCA-indgangen gør det muligt at tilføre eksterne stereosignaler, f.eks. fra en CD-afspiller, en båndoptager eller andre line-niveau kilder. REC OUT (RCA) leverer line-niveau signaler fra power mixeren til f.eks. en DAT-recorder, (to identiske monosignaler). + Hvis REC OUT signalet forbindes til en optager, hvis udgangssignal sendes tilbage til CD/TAPE IN, kan der opstå feedback, når du aktiverer optagefunktionen. Derfor skal du afbryde CD/TAPE IN fra optageren, inden du starter optagelsen! PMP518M har en AMP INSERT tilslutning til forskellige applikationer. Du kan f.eks. blot bruge power-trinet af mixeren til at tilslutte en forforstærker. Dertil kan du bruge et 6,3 mm monostik, hvor signalet sendes via spidsen af stikket. Du kan desuden bruge AMP INSERT som udgang, så du kun bruger mixer-sektionen og tilslutter en separat effektforstærker her. Dertil kan du bruge et 6,3 mm stereostik, da signalet sendes via ringen i stikket. Tænd på POWER -kontakten for at sætte enheden i drift. POWER-kontakten skal altid stå i positionen Off, når du forbinder enheden til lysnettet. + Bemærk: POWER-kontakten afbryder ikke enheden fuldstændigt fra lysnettet. Tag lysnetstikket ud af stikkontakten, når enheden ikke skal bruges i længere tid BETJENINGSELEMENTER DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 4

5 Fig. 2.2: Bagpanelets betjeningselementer og tilslutninger 2.4 Bagpanel Tilslutningen til lysnettet er en standard IEC-bøsning. Der leveres en passende lysnetledning med enheden. SIKRINGSHOLDER. Kontrollér at spændingsindstillingen passer til spændingen i det lokale lysnet, inden du forbinder enheden til lysnettet. Overbrændte skringer bør kun udskiftes med sikringer af samme type og størrelse. Se desuden informationen i kapitel 6 TEKNISKE DATA. De tre PARALLEL SPEAKER OUTPUT bøsninger leverer monosignalet på en Neutrik Speakon-kompatibel bøsning (ben 1+/1- og 2+/2-) og på to 6,3-mm monobøsninger. + Den tilsluttede højttalers impedans må ikke falde under 4 W. + Information om korrekt tilslutning af din højttaler med hensyn til polaritet findes på bagsiden af mixeren (PINOUTs). Dette er enhedens køleventilator. SERIENUMMER. 3. DIGITAL EFFEKT PROCESSOR 100 FØRSTEKLASSES EFFEKTER PMP518M har en indbygget digital effekt processor. Denne effektprocessor tilbyder et stort antal standardeffekter som f.eks. Hall, Chorus, Flanger, Delay og forskellige kombinationseffekter. Ved hjælp af FX-knappen kan du tilføre signaler til effektprocessoren. Det integrerede effektmodul har den fordel, at det ikke kræver ledningstilslutning. På denne måde elimineres faren for jordsløjfer eller uens signalniveauer fra begyndelsen, hvorved håndteringen forenkles fuldsændigt. 4. INSTALLATION 4.1 Netforbindelse Ved udskiftning af sikringer skal man altid bruge samme type. Apparatet forbindes til nettet med den medfølgende netkabel med koldapparatstilslutning. Den er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. + Bemærk, at det er vigtigt, at alle apparater er forbundet til jord. For din egen sikkerhed må du aldrig fjerne jordforbindelsen til apparaterne og netkablet eller gøre dem inaktive. 4.2 Lydforbindelser Jackind- og udgange i BEHRINGER EUROPOWER-mixeren er konstrueret som usymmetriske monojackstik, med undtagelse af de symmetriske mono-line-indgange. Apparatet kan naturligvis forsynes med både symmetriske og usymmetriske jackstik. Tapeind- og udgange udgør stereo-cinch-tilslutninger. + Sørg altid for, at installation og betjening af apparatet kun udføres af personer, som er eksperter på dette område. Under og efter installationen skal der altid sørges for tilstrækkelig jordforbindelse til personen(rne), som udfører arbejdet, da bl.a. driftsegenskaberne ellers kan begrænses på grund af elektrostatiske afladninger. Forindstillinger 00-09: Hall Forindstillinger 10-19: Room Forindstillinger 20-29: Plate Forindstillinger 30-39: Gated/Reverse Forindstillinger 40-49: Early Reflections Forindstillinger 50-59: Delay Forindstillinger 60-69: Chorus Fig. 4.1: 6,3-mm-monojackstik Forindstillinger 70-79: Phase/Pitch Forindstillinger 80-89: Multi 1 Forindstillinger 90-99: Multi 2 4. INSTALLATION 5 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 5

6 Anvend udelukkende almindelige Speakon-kabler (type NL4FC), til at forbinde højttalere med EUROPOWER-mixeren. Kontroller benkonfigurationen på dine højtalere og -kabler alt efter hvilken højtalerudgang på apparatet, du benytter. (85232:( $,10212 POS NEG POS NEG Tab. 4.1: Ben-tilslutninger på den professionelle højttalerbøsning Fig. 4.2: 6,3-mm-stereojackstik 5. ANVENDELSE Denne illustration viser blot et eksempel på brugen af kanalerne på din power-mixer, inklusive tilslutningen af mono- og stereokilder, og tape-in og ud, der optager mix-signalet eller afspiller eksterne signaler. Fig. 4.3: XLR-forbindelser Fig. 4.4: Cinch-kabel 4.3 Højttalertilslutninger EUROPOWER-mixeren har kvalitative førsteklasses professionel højttalertilslutning (kompatibel med Neutrik Speakon), der garanterer problemløs funktion. Speakon-stikket blev udviklet specielt til højttalere med høj effekt. Er det sat til den tilhørende bøsning, låses denne og kan ikke tages ud ved en fejltagelse. Den beskytter mod elektriske stød og sikrer en korrekt poling. Hver af højttalertilslutninger fører udelukkende det anviste enkeltsignal (jf. tab. 4.1/fig. 4.5 og skiltet på bagsiden af apparatet). Fig. 5.1: Standard opsætning Fig. 4.5: Professionel højttalertilslutning med polforbindelse 6 5. ANVENDELSE DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 6

7 EUROPOWER PMP518M Følgende illustration viser en anvendelse med PMP518M som monitor-mixer og en BEHRINGER EURODESK SL2442FX-PRO, som leverer FOH hoved-mix signalet. PMP518M modtager Aux Send signalet fra EURODESK, der bruges til monitor-mix på scenen. 6. TEKNISKE DATA MIKROFONINDGANGE Mic E.I.N. (20 Hz W 50 W 150 W kildemodstand Frekvensgang Forstærkning Maks. inputniveau Impedans Signal/støj forhold Forvrængning (THD+N) MONO-LINE INDGANGE Impedans XLR, elektronisk afbalanceret -122 db / -125 db A-vejet -122 db / -125 db A-vejet -121 db / -124 db A-vejet < 10 Hz khz (-1 db), < 10 Hz khz (-3 db) +33 db, +8 db med dæmpningsled db forstærkning ca. 2,2 kw afbalanceret, 1,1 kw usymetrisk 110 db / 114 db A-vejet (-11 dbu +33 db forstærkning) 0.001% / % A-vejet Maks. inputniveau 6,3-mm stereobøsning, balanceret ca. 80 kw balanceret, 40 kw afbalanceret +30 dbu EQ Lav Høj 80 Hz / ±15 db 12 khz / ±15 db HOVED-MIX SYSTEMDATA Støj -oo, Kanal-fader -oo 0 db, Kanal-fader -oo 0 db, 0 db HØJTTALERUDGANGE -106 db / -110 db A-vejet -87 db / -90 db A-vejet -80 db / -82 db A-vejet Belastningsimpedans Neutrik Speakon-kompatibel, 6,3-mm monobøsning 4-16 W DSP Omformer Samplingfrekvens 24-bit Sigma-Delta, 40 khz SKÆRM 2-tegns, 7-segment LED FORSTÆRKER Udgangseffek 1 % THD (sinus)) 62 W (8 W), 105 W (4 W) Udgangseffek (PP) 100 W (8 W), 180 W (4 W) STRØMFORSYNING Lysnetspænding Lysnettilslutning USA/Canada 120 V~, 60 Hz Kina/Korea 220 V~, 50/60 Hz Europa/Storbritannien/Australien 230 V~, 50 Hz Japan 100 V~, Hz Generel eksportmodel 120/230 V~, Hz maks. 290 W V~: T 6,3 A H 250 V V~: T 3,15 A H 250 V Standard IEC-bøsning MÅL/VÆGT Dimensioner (H x B x D) Vægt (netto) ca. 117 mm x 470 mm x 225 mm ca. 7,2 kg Fig. 5.2: Opsætning med PMP518M som monitor-mixer Strømforbrug Sikring BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som følge heraf kan der fra tid til anden ske ændringer på eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udseende kan variere i forhold til dem, der er angivet eller illustreret. 6. TEKNISKE DATA DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 7 7

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D TP TUBE CLASS D Amplifiere BRUGERVEJLEDNING DSP 160W 500W SoundDeny Chrome CLASS-D WAF DMOS DESIGN SoundDeny Active loudspeakers by TP RADIO WAF 300W Det er nærmest naturstridigt at disse pinde kan give

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere