DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1"

Transkript

1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses af brugeren; al service skal foretages af faguddannet personale. ADVARSEL: Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på apparatet. Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for stød. 8) Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere). der frembringer varme. 9) Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan De tilkalde en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10) Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt, specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra enheden. 11) Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder. 12) Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige. 13) Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten. 14) Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/apparat flyttes, så De undgår at komme til skade ved at snuble. Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til vigtige betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger i det vedlagte materiale. Læs vejledningen. 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg alle anvisninger. 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6) Brug kun en tør klud ved rengøring. 7) Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 15) Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid. 16) Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 17) FORSIGTIG - Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvalificeret servicepersonale. For at reducere risikoen for elektriske stød må du kun udføre den form for service, som er omtalt i driftsanvisningerne, medmindre du har de nødvendige kvalifikationer hertil. Forbehold for retten til tekniske ændringer og ændring af udseendet uden varsel. Alle informationer heri er korrekte ved trykningen. Alle det nævnte varemærker (bortset fra BEHRINGER, BEHRINGER-logoet, JUST LISTEN og EUROPOWER) tilhører deres respektive ejere og er ikke tilknyttet BEHRINGER. BEHRINGER påtager sig ikke noget ansvar for noget som helst tab, som måtte overgå enhver anden person, som stoler enten helt eller delvist på nogen beskrivelse, billede eller udsagn, som er indeholdt i denne manual. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Produkter sælges kun gennem vore autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere er ikke agenter for BEHRINGER og er ikke bemyndiget til på nogen måde at forpligte BEHRINGER, hverken ved udtrykkelig eller underforstået tilsagn. Ingen del af denne manual må mangfoldiggøres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, inkl. fotokopiering og optagelse under nogen form eller til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firma BEHRINGER International GmbH. 2 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich-Muenchheide II, Tyskland. Tlf , Fax DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 2

3 1. INDLEDNING Tillykke! Med PMP518M har du erhvervet en power-mixer med den nyeste teknologi, som sætter nye standarder. Det har lige fra starten været vores mål at konstruere en revolutionerende enhed, som kan bruges til et stort antal for skellige anvendelser. Og denne imponerende power-mixer giver virkelig masser af funktionalitet og et stort antal tilslutnings- og udvidelsesmuligheder. FORSIGTIG! + Vi advarer om, at høje lydstyrkeniveauer kan beskadige din hørelse og/eller dine højttalere. Drej MASTER-knappen fuldt imod uret, inden enheden tændes. Kontrollér altid, at den passende lydstyrke er indstillet. 1.1 Før du går i gang Udlevering Power Mixer en er pakket omhyggeligt ind på fabrikken, så sikker transport kan garanteres. Hvis kassen alligevel er beskadiget, skal apparatet straks efterses for synlige skader. + Send IKKE apparatet tilbage til os, hvis det er beskadiget, men giv først forhandleren og transportfirmaet besked, da alle krav om skadeserstatning ellers kan ophæves Online-registrering Registrer om muligt det nye BEHRINGER-udstyr direkte efter købet på vores hjemmeside på Internetadressen (eller og læs garantibetingelserne grundigt igennem. Firmaet BEHRINGER yder en garanti på et år* fra købsdatoen gældende for materiale- eller fabrikationsmangler. Hvis De har brug for garantibestemmelserne på dansk, kan disse hentes på vort websted på adressen eller de kan bestilles telefonisk på nummer Hvis Deres BEHRINGER-produkt er defekt, ser vi gerne, at det bliver repareret så hurtigt som muligt. Vi beder Dem rette direkte henvendelse til den BEHRINGER-forhandler, som De har købt udstyret hos. Såfremt Deres BEHRINGER-forhandler ikke er i nærheden, kan De også henvende Dem direkte til en af vores filialer. En liste med kontaktadresser til vores BEHRINGER-filialer findes i originalemballagen til Deres udstyr (Global Contact Information/European Contact Information). Hvis der ikke er angivet nogen kontaktadresse i Deres land, bedes De rette henvendelse til den nærmeste distributør. De pågældende kontaktadresser kan findes under Support på vores hjemmeside Afviklingen af et eventuelt garantitilfælde lettes betydeligt, hvis Deres udstyr er registreret hos os sammen med købsdatoen. Mange tak for Deres samarbejde! *For dette kan for Kunderne indenfor den europæiske union gælde andre bestemmelser. Videre informationer får EU-kunder hos BEHRINGER Support Tyskland. + Vi anbefaler, at du bruger en kuffert til din Power Mixer, så den er beskyttet bedst muligt under brug eller transport. + Brug altid originalkassen, så beskadigelse under opbevaring eller forsendelse undgås. + Lad aldrig børn være alene med apparatet eller emballeringsmaterialerne. + Bortskaf alle emballeringsmaterialer på miljøvenlig måde Idriftsættelse Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel, og stil ikke apparatet i nærheden af varmeapparater, for at undgå overophedning af apparatet. + Sammenbrændte sikringer skal straks udskiftes med sikringer med korrekte værdi! Den rigtige værdi kan ses i kapitlet TEKNISKE DATA. Apparatet forbindes til nettet med den medfølgende netkabel med koldapparatstilslutning. Den er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. + Bemærk, at det er vigtigt, at alle apparater er forbundet til jord. For din egen sikkerhed må du aldrig fjerne jordforbindelsen til apparaterne og netkablet eller gøre dem inaktive. + I områder med kraftige radiosendere og højfrekvenskilder kan lydkvaliteten forringes. Øg afstanden mellem sender og apparat og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger. 1. INDLEDNING 3 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 3

4 2. BETJENINGSELEMENTER Fig. 2.1: Frontpanelets betjeningselementer og tilslutninger 2.1 Indgangskanaler Knappen HIGH i EQ-sektionen styrer højfrekvensområdet i den respektive kanal. Knappen LOW gør det muligt at fremhæve/klippe lavfrekvensområdet. Knappen FX bestemmer signalniveauet, der sendes fra hver kanal til den indbyggede effektprocessor. + Vær opmærksom på, at effektprocessorsignalet ikke kan høres, når knappen FX LEVEL ( ) er indstillet fuldt imod uret. Knappen LEVEL justerer kanalens signalniveau i hovedmixet. CLIP LED en er meget nyttig til styring af indgangsforstærkningen. Den bør aldrig lyse konstant (kun ved signalspidser). Kontakten PAD reducerer kanalens indgangsfølsomhed med ca. 30 db, f.eks. for tilslutning af line-niveau signaler. Den afbalancerede LINE IN indgang (6,3-mm stereo) kan bruges til line-niveau signalkilder, f.eks. keyboards. Hver kanal har en afbalanceret MIC mikrofonindgang med XLR-tilslutningsbøsninger. + Husk at bruge enten mikrofon- eller line-indgangen for en kanal, men aldrig begge indgange på samme tid! 2.2 Sektionen Effects (effekter) Kontrollér at CLIP LED en kun lyser for signalspidser. Hvis den lyser konstant, er det tegn på, at effektprocessoren overbelastes og derfor producerer ubehagelig forvrængning. SIG LED en nedenfor lyser, når effektprocessoren modtager et indgangssignal. EFFECT displayet viser den aktuelt valgte forindstilling. Drej på knappen PROGRAM for at vælge en forindstillet effekt (forindstillingsnummeret begynder at blinke). Tryk kort på knappen for at bekræfte valget. Tryk på knappen FX IN for at aktivere effektprocessoren. 2.3 Hovedsektion Din power-mixer er udstyret med en grafisk 7-bånds equalizer. Brug EQ-funktionen til at justere lyden efter rummets akustik. Tryk på kontakten FBQ IN for at aktivere FBQ Feedback Detection systemet. De frekvenser, der forårsager feedback, angives af de kortvarigt belyste fader-leder. Reducer blot niveauet af det respektive frekvensområde, indtil feedback forsvinder og LED en slukker. Drej på knappen FX LEVEL for at tilføje effekt til hovedmix et. Når den er drejet fuldt imod uret, tilføjes der intet effektsignal. Knappen CD/TAPE IN justerer lydstyrken af CD/TAPE IN signalet (se ). Brug denne 5-tegns LED-måler til at styre udgangsniveauet af hovedsignalet. Den nederste LIM LED lyser, når det interne amp-beskyttelseskredsløb reagerer på udgangsniveauer, der er for høje. Knappen MASTER bruges til at justere hovedudgangssignalets lydstyrke Tilslutninger CD/TAPE IN RCA-indgangen gør det muligt at tilføre eksterne stereosignaler, f.eks. fra en CD-afspiller, en båndoptager eller andre line-niveau kilder. REC OUT (RCA) leverer line-niveau signaler fra power mixeren til f.eks. en DAT-recorder, (to identiske monosignaler). + Hvis REC OUT signalet forbindes til en optager, hvis udgangssignal sendes tilbage til CD/TAPE IN, kan der opstå feedback, når du aktiverer optagefunktionen. Derfor skal du afbryde CD/TAPE IN fra optageren, inden du starter optagelsen! PMP518M har en AMP INSERT tilslutning til forskellige applikationer. Du kan f.eks. blot bruge power-trinet af mixeren til at tilslutte en forforstærker. Dertil kan du bruge et 6,3 mm monostik, hvor signalet sendes via spidsen af stikket. Du kan desuden bruge AMP INSERT som udgang, så du kun bruger mixer-sektionen og tilslutter en separat effektforstærker her. Dertil kan du bruge et 6,3 mm stereostik, da signalet sendes via ringen i stikket. Tænd på POWER -kontakten for at sætte enheden i drift. POWER-kontakten skal altid stå i positionen Off, når du forbinder enheden til lysnettet. + Bemærk: POWER-kontakten afbryder ikke enheden fuldstændigt fra lysnettet. Tag lysnetstikket ud af stikkontakten, når enheden ikke skal bruges i længere tid BETJENINGSELEMENTER DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 4

5 Fig. 2.2: Bagpanelets betjeningselementer og tilslutninger 2.4 Bagpanel Tilslutningen til lysnettet er en standard IEC-bøsning. Der leveres en passende lysnetledning med enheden. SIKRINGSHOLDER. Kontrollér at spændingsindstillingen passer til spændingen i det lokale lysnet, inden du forbinder enheden til lysnettet. Overbrændte skringer bør kun udskiftes med sikringer af samme type og størrelse. Se desuden informationen i kapitel 6 TEKNISKE DATA. De tre PARALLEL SPEAKER OUTPUT bøsninger leverer monosignalet på en Neutrik Speakon-kompatibel bøsning (ben 1+/1- og 2+/2-) og på to 6,3-mm monobøsninger. + Den tilsluttede højttalers impedans må ikke falde under 4 W. + Information om korrekt tilslutning af din højttaler med hensyn til polaritet findes på bagsiden af mixeren (PINOUTs). Dette er enhedens køleventilator. SERIENUMMER. 3. DIGITAL EFFEKT PROCESSOR 100 FØRSTEKLASSES EFFEKTER PMP518M har en indbygget digital effekt processor. Denne effektprocessor tilbyder et stort antal standardeffekter som f.eks. Hall, Chorus, Flanger, Delay og forskellige kombinationseffekter. Ved hjælp af FX-knappen kan du tilføre signaler til effektprocessoren. Det integrerede effektmodul har den fordel, at det ikke kræver ledningstilslutning. På denne måde elimineres faren for jordsløjfer eller uens signalniveauer fra begyndelsen, hvorved håndteringen forenkles fuldsændigt. 4. INSTALLATION 4.1 Netforbindelse Ved udskiftning af sikringer skal man altid bruge samme type. Apparatet forbindes til nettet med den medfølgende netkabel med koldapparatstilslutning. Den er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. + Bemærk, at det er vigtigt, at alle apparater er forbundet til jord. For din egen sikkerhed må du aldrig fjerne jordforbindelsen til apparaterne og netkablet eller gøre dem inaktive. 4.2 Lydforbindelser Jackind- og udgange i BEHRINGER EUROPOWER-mixeren er konstrueret som usymmetriske monojackstik, med undtagelse af de symmetriske mono-line-indgange. Apparatet kan naturligvis forsynes med både symmetriske og usymmetriske jackstik. Tapeind- og udgange udgør stereo-cinch-tilslutninger. + Sørg altid for, at installation og betjening af apparatet kun udføres af personer, som er eksperter på dette område. Under og efter installationen skal der altid sørges for tilstrækkelig jordforbindelse til personen(rne), som udfører arbejdet, da bl.a. driftsegenskaberne ellers kan begrænses på grund af elektrostatiske afladninger. Forindstillinger 00-09: Hall Forindstillinger 10-19: Room Forindstillinger 20-29: Plate Forindstillinger 30-39: Gated/Reverse Forindstillinger 40-49: Early Reflections Forindstillinger 50-59: Delay Forindstillinger 60-69: Chorus Fig. 4.1: 6,3-mm-monojackstik Forindstillinger 70-79: Phase/Pitch Forindstillinger 80-89: Multi 1 Forindstillinger 90-99: Multi 2 4. INSTALLATION 5 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 5

6 Anvend udelukkende almindelige Speakon-kabler (type NL4FC), til at forbinde højttalere med EUROPOWER-mixeren. Kontroller benkonfigurationen på dine højtalere og -kabler alt efter hvilken højtalerudgang på apparatet, du benytter. (85232:( $,10212 POS NEG POS NEG Tab. 4.1: Ben-tilslutninger på den professionelle højttalerbøsning Fig. 4.2: 6,3-mm-stereojackstik 5. ANVENDELSE Denne illustration viser blot et eksempel på brugen af kanalerne på din power-mixer, inklusive tilslutningen af mono- og stereokilder, og tape-in og ud, der optager mix-signalet eller afspiller eksterne signaler. Fig. 4.3: XLR-forbindelser Fig. 4.4: Cinch-kabel 4.3 Højttalertilslutninger EUROPOWER-mixeren har kvalitative førsteklasses professionel højttalertilslutning (kompatibel med Neutrik Speakon), der garanterer problemløs funktion. Speakon-stikket blev udviklet specielt til højttalere med høj effekt. Er det sat til den tilhørende bøsning, låses denne og kan ikke tages ud ved en fejltagelse. Den beskytter mod elektriske stød og sikrer en korrekt poling. Hver af højttalertilslutninger fører udelukkende det anviste enkeltsignal (jf. tab. 4.1/fig. 4.5 og skiltet på bagsiden af apparatet). Fig. 5.1: Standard opsætning Fig. 4.5: Professionel højttalertilslutning med polforbindelse 6 5. ANVENDELSE DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 6

7 EUROPOWER PMP518M Følgende illustration viser en anvendelse med PMP518M som monitor-mixer og en BEHRINGER EURODESK SL2442FX-PRO, som leverer FOH hoved-mix signalet. PMP518M modtager Aux Send signalet fra EURODESK, der bruges til monitor-mix på scenen. 6. TEKNISKE DATA MIKROFONINDGANGE Mic E.I.N. (20 Hz W 50 W 150 W kildemodstand Frekvensgang Forstærkning Maks. inputniveau Impedans Signal/støj forhold Forvrængning (THD+N) MONO-LINE INDGANGE Impedans XLR, elektronisk afbalanceret -122 db / -125 db A-vejet -122 db / -125 db A-vejet -121 db / -124 db A-vejet < 10 Hz khz (-1 db), < 10 Hz khz (-3 db) +33 db, +8 db med dæmpningsled db forstærkning ca. 2,2 kw afbalanceret, 1,1 kw usymetrisk 110 db / 114 db A-vejet (-11 dbu +33 db forstærkning) 0.001% / % A-vejet Maks. inputniveau 6,3-mm stereobøsning, balanceret ca. 80 kw balanceret, 40 kw afbalanceret +30 dbu EQ Lav Høj 80 Hz / ±15 db 12 khz / ±15 db HOVED-MIX SYSTEMDATA Støj -oo, Kanal-fader -oo 0 db, Kanal-fader -oo 0 db, 0 db HØJTTALERUDGANGE -106 db / -110 db A-vejet -87 db / -90 db A-vejet -80 db / -82 db A-vejet Belastningsimpedans Neutrik Speakon-kompatibel, 6,3-mm monobøsning 4-16 W DSP Omformer Samplingfrekvens 24-bit Sigma-Delta, 40 khz SKÆRM 2-tegns, 7-segment LED FORSTÆRKER Udgangseffek 1 % THD (sinus)) 62 W (8 W), 105 W (4 W) Udgangseffek (PP) 100 W (8 W), 180 W (4 W) STRØMFORSYNING Lysnetspænding Lysnettilslutning USA/Canada 120 V~, 60 Hz Kina/Korea 220 V~, 50/60 Hz Europa/Storbritannien/Australien 230 V~, 50 Hz Japan 100 V~, Hz Generel eksportmodel 120/230 V~, Hz maks. 290 W V~: T 6,3 A H 250 V V~: T 3,15 A H 250 V Standard IEC-bøsning MÅL/VÆGT Dimensioner (H x B x D) Vægt (netto) ca. 117 mm x 470 mm x 225 mm ca. 7,2 kg Fig. 5.2: Opsætning med PMP518M som monitor-mixer Strømforbrug Sikring BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som følge heraf kan der fra tid til anden ske ændringer på eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udseende kan variere i forhold til dem, der er angivet eller illustreret. 6. TEKNISKE DATA DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 7 7

EUROPOWER PMH518M. Brugsanvisning. Version 1.1 April 2006

EUROPOWER PMH518M. Brugsanvisning. Version 1.1 April 2006 Brugsanvisning Version 1.1 April 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg alle

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

EUROPOWER PMP518M. Betjeningsvejledning. Ultra-Compact 180-Watt 5-Channel Powered Mixer with Multi-FX Processor and FBQ Feedback Detection System

EUROPOWER PMP518M. Betjeningsvejledning. Ultra-Compact 180-Watt 5-Channel Powered Mixer with Multi-FX Processor and FBQ Feedback Detection System Betjeningsvejledning EUROPOWER PMP518M Ultra-Compact 180-Watt 5-Channel Powered Mixer with Multi-FX Processor and FBQ Feedback Detection System 2 EUROPOWER PMP518M Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse

Læs mere

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Betjeningsvejledning A

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Betjeningsvejledning A Betjeningsvejledning A50-73729-00001 Vigtige sikkerhedsanvisninger + For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses

Læs mere

Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Betjeningsvejledning MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

Kort vejledning Version 1 1 juni 2004 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger 2) Opbevar disse anvisninger 3) Ret Dem efter alle advarsler 4) Følg

Læs mere

PC MAC Intel eller AMD CPU med 400 MHz eller højere G3 med 300 MHz eller højere. Windows XP eller 2000. Mac OS 9.0.4 eller højere, 10.

PC MAC Intel eller AMD CPU med 400 MHz eller højere G3 med 300 MHz eller højere. Windows XP eller 2000. Mac OS 9.0.4 eller højere, 10. Betjeningsvejledning Version 1.0 januar 2006 1. INDLEDNING Mange tak for den tillid, du har vist os ved at købe U-CONTROL. Med har du anskaffet dig et effektivt Audio Interface med USB-tilslutning, som

Læs mere

EUROLIVE B212/B215. Betjeningsvejledning. Version 1.1 maj 2006

EUROLIVE B212/B215. Betjeningsvejledning. Version 1.1 maj 2006 Betjeningsvejledning Version 1.1 maj 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ULTRAZONE ZMX8210. Betjeningsvejledning A50-17421-00002

ULTRAZONE ZMX8210. Betjeningsvejledning A50-17421-00002 == Betjeningsvejledning A50-17421-00002 Vigtige sikkerhedsanvisninger * Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der kan

Læs mere

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40

DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS20/MS40 Kort vejledning Version 1.1 august 2005 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Betjeningsvejledning CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Dementi...5 1. Indledning...6 2. Kabeltest-Mode...6 2.1 Opsporing og visning

Læs mere

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Kort vejledning A50-45730-04003

VIRTUBE VT100FXH/VT100FX/VT250FX/VT50FX. Kort vejledning A50-45730-04003 Kort vejledning A50-45730-04003 * om,! vigtige Vigtige sikkerhedsanvisninger Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

EUROLIVE B1220DSP. Betjeningsvejledning V01 2007-07

EUROLIVE B1220DSP. Betjeningsvejledning V01 2007-07 Betjeningsvejledning V01 2007-07 Vigtige sikkerhedsanvisninger Forsigtig: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige dele må efterses

Læs mere

Betjeningsvejledning V01 2007-07 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488

Din brugermanual BEHRINGER UCA222 http://da.yourpdfguides.com/dref/2303488 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DEMENTI. Vigtige sikkerhedsanvisninger GARANTI. 1 Garanti

DEMENTI. Vigtige sikkerhedsanvisninger GARANTI. 1 Garanti Betjeningsvejledning BUGERA 412H-BK Classic 4 x 12", 200-Watt Half-Stack Guitar Cabinet with Original BUGERA Speakers 2 BUGERA 412H-BK Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Betjeningsvejledning DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS /MS20 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 april 2005 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER De nærmere sikkerhedshenvisninger: Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt.

Læs mere

MINIAMP AMP800. Betjeningsvejledning. Version 1.0 oktober 2005

MINIAMP AMP800. Betjeningsvejledning. Version 1.0 oktober 2005 Betjeningsvejledning Version 1.0 oktober 2005 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1 0 April 2004 DANSK 1) Læs disse anvisninger 2) Opbevar disse anvisninger 3) Ret Dem efter alle advarsler 4) Følg alle anvisninger 5) Anvend ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen).

Læs mere

EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000. Betjeningsvejledning. Version 1.0 november 2006

EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000. Betjeningsvejledning. Version 1.0 november 2006 Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter

User Manual ULTRA-DI DI20. Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter User Manual ULTRA-DI DI20 Professional Active 2-Channel DI-Box/Splitter 2 ULTRA-DI DI20 Inholdsfortegnelse Tak... 2 Dementi... 5 1. Velkommen hos BEHRINGER!... 6 2. Betjeningselementer... 6 3. Tilslutningsmuligheder...

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box

Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000. Professional 4-Channel Active DI-Box Betjeningsvejledning ULTRA-DI PRO DI4000 Professional 4-Channel Active DI-Box 2 ULTRA-DI PRO DI4000 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1. Indledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2002 www.behringer.com DANSK Velkommen hos BEHRINGER! Tak for den tillid du har vist os ved købet af ULTRA-DI DI20. På scenen og i studiet sker det igen og igen,

Læs mere

U-CONTROL UMX25. Kort vejledning. Version 1.1 august 2006

U-CONTROL UMX25. Kort vejledning. Version 1.1 august 2006 Kort vejledning Version 1.1 august 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

DANSK. Kortvejledning. Version 1.4 april 2007 EUROPOWER PMH2000

DANSK. Kortvejledning. Version 1.4 april 2007 EUROPOWER PMH2000 Kortvejledning Version 1.4 april 2007 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4)

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere Kort vejledning Version 1.1 juli 2003 DANSK Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Deres udstyr

Læs mere

STUDIE-KONDENSATORMIKROFON C-1

STUDIE-KONDENSATORMIKROFON C-1 Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2003 DANSK 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER De nærmere sikkerhedshenvisninger: Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt.

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.0 december 2002 DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der findes ingen dele

Læs mere

Kortvejledning Version 1.1 januar 2001 www.behringer.com DEUTSCH DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der

Læs mere

ULTRA-DI PRO DI4000 Kort vejledning Udgave 1.1 Juni 2001 www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes.

Læs mere

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR

METALIEN iaxe629 USB-GUITAR Betjeningsvejledning Version 1.0 Marts 2007 1. INTRODUKTION Tak for den tillid, du har vist os ved at købe BEHRINGER USB-guitar iaxe629. Din computer bliver til den ultimative arbejdsplatform, hvor du

Læs mere

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3

STORMEMBRAN-KONDENSATORMIKROFON C-3 Betjeningsvejledning Version 1.0 marts 2006 1. SIKKERHEDSHENVISNINGER Inden produktet tages i brug skal alle henvisninger om sikkerhed og betjening læses omhyggeligt. Opbevar sikkerheds- og betjeningshenvisningerne

Læs mere

EUROLIVE B212XL/B215XL

EUROLIVE B212XL/B215XL Betjeningsvejledning EUROLIVE B212XL/B215XL 800/1000 Watt 2-vejs PA højtalersystem med 12"/15" woofer og 1,75" titanium compressions driver Tak Tak fordi du valgte at købe BEHRINGER EUROLIVE B212XL/B215XL.

Læs mere

Betjeningsvejledning MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects

Betjeningsvejledning MINIMIX MIX800. Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects Betjeningsvejledning MINIMIX MIX800 Ultra-Compact Karaoke Processor with Voice Canceller and Echo/Reverb Effects 2 MINIMIX MIX800 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA222 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...3

Læs mere

EUROPOWER EP2000/EP4000

EUROPOWER EP2000/EP4000 Betjeningsvejledning EUROPOWER EP2000/EP4000 Professionel 2000 og 4000 Watt stereo kraft-forstærker med ATR (Accelerated Transient Response) teknologi Tak for lån Inholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER UB1204FX-PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2303264

Din brugermanual BEHRINGER UB1204FX-PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2303264 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BEHRINGER UB1204FX-PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer

Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882. Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer Betjeningsvejledning ULTRALINK PRO MX882 Ultra-Flexible 8-Channel Splitter/Mixer 2 ULTRALINK PRO MX882 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1. Indledning...

Læs mere

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control

OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL CV NORM. Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100. Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control CV NORM OUTPUT2 OUTPUT1 MIN VOL 0 10 Betjeningsvejledning FOOT CONTROLLER FCV100 Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for Volume and Modulation Control 2 FOOT CONTROLLER FCV100 User Manual Inholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor

Betjeningsvejledning TRUTH B2031P/B2030P. High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor Betjeningsvejledning TRUTH / High-Resolution, Ultra-Linear Reference Studio Monitor 2 TRUTH / Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 Garanti... 3 1. Indledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone Betjeningsvejledning C-1 Studio Condenser Microphone 2 C-1 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse

Læs mere

Version 1.1 september 2003 ULTRAGRAPH PRO FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 DANSK ULTRAGRAPH PRO FBQ1502/ULTRAGRAPH PRO FBQ3102/ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 Kort vejledning VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

ULTRABASS BXL450/BXL900/BXL1800/BXL3000/BXL450A/BXL900A/BXL1800A/BXL3000A Betjeningsvejledning Version 1.1 december 2005 ULTRABASS BXL450/BXL900/BXL1800/BXL3000 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000. Audiophile 8-Channel A/D & D/A Converter with Premium Mic Preamplifiers and ADAT Interface

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000. Audiophile 8-Channel A/D & D/A Converter with Premium Mic Preamplifiers and ADAT Interface Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000 Audiophile 8-Channel A/D & D/A Converter with Premium Mic Preamplifiers and ADAT Interface 2 ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output

Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310. High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output Betjeningsvejledning SUPER-X PRO CX2310 High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover with Subwoofer Output 2 SUPER-X PRO CX2310 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke

U-CONTROL UCA222. Brugervejledning. www.behringer.com. Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Brugervejledning U-CONTROL UCA222 Ultra-lav 2 In/2 Out USB Audio Interface med Digital Udgang og Massive Software pakke Tak Indholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt det nye UCA222 U-CONTROL audio interface.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning Version 1.2 februar 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4)

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box

Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box Betjeningsvejledning ULTRA-DI DI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box 2 ULTRA-DI DI100 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 1. Betjeningselementer... 7 2. Tilslutningsmuligheder...

Læs mere

SONIC EXCITER SX3040. Betjeningsvejledning. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040

SONIC EXCITER SX3040. Betjeningsvejledning. Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor SONIC EXCITER SX3040 SONIC EXCITER SX3040 1 2 DRIVE HARMONICS IN/OUT IN/OUT DRIVE HARMONICS POWER Betjeningsvejledning SX3040 Ultimate Stereo Sound Enhancement Processor 2 SX3040 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...

Læs mere

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output

Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA202. Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output Betjeningsvejledning U-CONTROL UCA202 Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB/Audio Interface with Digital Output 2 U-CONTROL UCA202 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Dementi...4

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records

Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202. Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records Betjeningsvejledning U-PHONO UFO202 Audiophile USB/Audio Interface with Built-in Phono Preamp for Digitalizing Your Tapes and Vinyl Records 2 U-PHONO UFO202 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...2

Læs mere

EUROLIGHT BLM420. Betjeningsvejledning. Version 1.1 april 2006

EUROLIGHT BLM420. Betjeningsvejledning. Version 1.1 april 2006 Betjeningsvejledning Version 1.1 april 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4)

Læs mere

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15 Woofers and 1.75 Titanium-Diaphragm Compression Driver Betjeningsvejledning EUROLIVE VP2520 Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver VP1800S Professional 1600-Watt 18" PA Subwoofer VP1520 Professional

Læs mere

MINIFBQ FBQ800. Betjeningsvejledning. Version 1.0 november 2005

MINIFBQ FBQ800. Betjeningsvejledning. Version 1.0 november 2005 Betjeningsvejledning Version 1.0 november 2005 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Betjeningsvejledning KSNAD Version 1.0 August 2003 X M V R E IX M O R P

Betjeningsvejledning KSNAD Version 1.0 August 2003 X M V R E IX M O R P Version 1.0 August 2003 DANSK VMX1000 PRO MIXER Betjeningsvejledning 2.1 Mikrofonkanaler Dette er de symmetriske XLR-tilslutninger for dynamiske mikrofoner. Med 3-bånds mikrofon-ezualizeren (HIGH, MID

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones Betjeningsvejledning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Mikrofonen

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

PRO MIXER DX500. Kort vejledning DANSK. Version 1.0 April 1999. www.behringer.com

PRO MIXER DX500. Kort vejledning DANSK. Version 1.0 April 1999. www.behringer.com PRO MIXER DX500 Kort vejledning Version 1.0 April 1999 www.behringer.com DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes.

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROPORT EPA900. Ultra-Compact 900-Watt 8-Channel Portable PA System with Digital Effects and FBQ Feedback Detection

Betjeningsvejledning EUROPORT EPA900. Ultra-Compact 900-Watt 8-Channel Portable PA System with Digital Effects and FBQ Feedback Detection Betjeningsvejledning EUROPORT EPA900 Ultra-Compact 900-Watt 8-Channel Portable PA System with Digital Effects and FBQ Feedback Detection 2 EUROPORT EPA900 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak...

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier

Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO MIC2200. Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier Betjeningsvejledning ULTRAGAIN PRO MIC2200 Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier 2 ULTRAGAIN PRO MIC2200 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DANSK. Kort vejledning. Udgave 1.1 januar 2003 TUBE ULTRAGAIN T1953

DANSK. Kort vejledning. Udgave 1.1 januar 2003 TUBE ULTRAGAIN T1953 Kort vejledning Udgave 1.1 januar 2003 DANSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må dæskeler (eller bagbeklædningen) ikke fjernes. Der findes ingen dele indeni,

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK Betjeningsvejledning DANSK Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og anvend produktet korrekt. Før du anvender produktet, skal du læse Vigtige sikkerhedsanvisninger.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2. 2 Matched Studio Condenser Microphones Betjeningsvejledning STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONES C-2 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret

Læs mere

U-CONTROL UMX49/UMX61

U-CONTROL UMX49/UMX61 Kort vejledning Version 1.1 august 2006 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER DETALJEREDE SIKKERHEDSANVISNINGER: 1) Læs disse anvisninger. 2) Opbevar disse anvisninger. 3) Ret Dem efter alle advarsler. 4) Følg

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere