Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16."

Transkript

1 Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013

2 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana Norsk Ordbok

3 Eit nytt norsk skriftspråk Jonas Anton Hielm 1831: etterlyser eit samarbeid mellom språkkunnige til å framstille "af Landets virkelige Sprog dets virkelige Grammatik" og ei "videnskabelig Ordbog (Etter Hyvik 2009:230) Ivar Aasen 1836: såg føre seg at eit selskap skulle få i oppdrag å "udarbeide en fuldstændig norsk Ordbog, med tilsvarende Grammatik (Aasen 1912:11)

4 Det norske Folkesprogs Grammatik (1848) Ordbog over det norske Folkesprog (1850)

5 Brev til Vitskapsselskapet : For at denne Bearbeidelse kunde blive saa fuldkommen som muligt, var det vistnok at ønske, at man maatte være saa vel bevandret i den gamle Literatur og de vigtigste Sprogværker, at man kunde vide saa meget, som for nærværende Tid er muligt, om Ordenes oprindelige Form og Betydning, og om Formernes historiske Udvikling. Ordene have nemlig i vore Dialekter en saadan Forskjellighed i Betydning og Former, at der behøves megen Granskning til at kunne adskille det ægte fra det uægte, og at kunne give et klart Begreb om Formernes indbyrdes Forhold. (Djupedal 1957:134f)

6 Brev til Maurits Aarflot : Efter Ankomsten hertil henvendte jeg mig til DHr. Lange, R. Keyser, C. Holmboe, Munch og Unger, for at faae et eller andet Raad med Hensyn til disse Sprogarbeider og især Grammatiken, som nu først skulde bringes i Trykken[.] (Djupedal 1957:143f)

7 Universitetsfolka som Aasen vende seg til Rudolf Keyser ( ) Peder Andreas Munch ( ) Carl Richard Unger ( ) Christopher Andreas Holmboe ( )

8 Brev til Olaus Vullum : De fleste Sammenkomster har jeg havt med Munch og Unger, som nu begge have gjennemseet min Grammatik og meddeelt mig adskillige Oplysninger angaaende enkelte Stykker af dette Arbeide. Det gik, som jeg ventede, at jeg her paa Stedet snart fik Anledning til at gjøre Rettelser og Forbedringer i Arbeidet; jeg har allerede opnaaet, hvad jeg saa længe ønskede, nemlig at høre kyndige Mænds Bemærkninger over de mest iøinefaldende Mangler ved Arbeidet, førend dette skulde fremlægges for Almeenheden. Begge de nævnte Mænd have meget venligt og skaansomt gjort mig opmærksom paa adskilligt, som kunde gjøres bedre, eller som ved en vis Forandring vilde komme til at stemme mere overeens med de nyere Sprogforskeres Anskuelse af Sagen. (Djupedal 1957:146)

9 Brev til Vitskapsselskapet : Jeg har saavidt som muligt søgt at benytte den Leilighed, som man her paa Stedet kan have til at blive bekjendt med de forskjellige beslægtede Sprog, da en saadan Kundskab forekom mig at være nødvendig ved Behandlingen af et Dialektsprog, hvori man deels finder samme Ord i forskjellige Former, og deels finder samme Form ved forskjellige Ord. I denne Henseende har især Hr. Candidat Unger ydet mig megen Hjælp saavel ved at lade mig benytte hans betydelige Samling af Sprogværker som ved at underrette mig om de Iagttagelser, som han selv har anstillet. (Djupedal 1957:154)

10 Aasens vokalsystem

11 Brev til Olaus Vullum : Med Hensyn til Vokalernes Betegning har jeg maattet bekvemme mig til en Omvendelse; man forestillede mig klart og tydeligt, at det ikke gik an at sætte Tegn over de aabne Vokaler, men kun over de lukte; man understøttede sin Paastand ved samtlige nyere Sprogforskeres Authoritet, og forelagde mig den sidste Udgave af Grimms Grammatik, hvoraf der nemlig er udkommet et stort Bind, som handler alene om Vokalernes Lydforhold. Mod slige Kjæmper nytter det ikke at stride; jeg ansaae det raadeligst at give de aabne Vokaler en god Dag, og saaledes vil man da være den Uleilighed kvit. (Djupedal 1957:146)

12 Eigen informasjonskategori for opne og lukka vokalar liva (aab. i), v.n. (e-de), leve. Udtales paa mange Steder leva og læva, ogsaa lava (Namd.) og laavaa (Indr. og Ørk.). G. N. lifa. - leva av (med Vægten paa av): overleve En; ogsa leve over en vis Tid. - leva ihop: leve sammen; især om Ægtefolk. - liva mæ: leve med; ogsaa drive meget Væsen med; f. Ex. Dei livde mæ han! dvs. de drev et svare Spektakel med ham. B. Stift. liva utav (læva ta): leve af. Dei livde væl: de vare friske og befandt sig vel. liva (ii), v.a. (e-de), spare, skaane. G.N. hlífa. I Særdeleshed: 1) beskytte, dække, f. Ex. mod Vind og Uveir. Dær æ inkje som live: der er aabent paa alle Sider. - 2) skaane, spare for Umage eller Ubehagelighed. live seg: tage det mageligt, søge at undgaae Besværligheden. Han æ 'kje te live: man skal ikke spare ham. - 3) spare paa noget, tage sparsomt til; ogsaa være til Besparelse. liva paa: spare paa. Dæ live paa Brø'e: det er til Besparelse for Brødet. Dei ha livt dæ av: de have sparet det, faaet det tilovers ved at spare. - Meget udbredt Ord, og især meget brugeligt vestenfjelds. (Ordbog over det norske Folkesprog 1850)

13 Munchs melding av grammatikken: Dette Skrift, som vi her anmelde, er ikke alene en Prydelse for vor Litteratur, men det er et Nationalverk, af hvilket det hele Folk kan være stolt. (Etter Myhren 1975:24)

14 Landsmålet ein realitet Prøver af Landsmaalet (1853) Norsk Grammatik (1864) Norsk Ordbog (1873) Ervingen (1855) Symra (1863) Norske Ordsprog (1856)

15 Munch i 1853: Landsmålet har endå ikkje nådd eit utviklingssteg som "passer for den moderne Videnskabelighed (Etter Venås 2000:53)

16 Sophus Bugge ( ) i 1899: Jeg vilde aldrig kunne billige Kravet paa to Sprog med lige Ret i Norge; men jeg vilde kunne finde et sligt Krav naurligt, hvis dets Opnaaelse var mulig. Det er den ikke. (Etter Venås 2000:72)

17 Johan Storm ( ) i 1878: Landsmålet i bruk har ikkje den einskap og konsekvens som eit skriftmål skulle ha. (Etter Venås 2000:81)

18 Innehavarar av landsmålsprofessoratet ved UiO Marius Hægstad ( ) frå 1899 Sigurd Kolsrud ( ) frå 1923 Olav T. Beito ( ) frå 1959 Kjell Venås (1927 ) frå 1971 Jan Terje Faarlund (1943 ) frå 1998 til 2013

19 Ivar Aasens hage

20 Norsk Ordbok

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814 DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES SVALBARD- OG ISHAVS-UNDERSØKELSER LEDER: ADOLF HOEL MEDDELELSE Nr. 39 GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886.

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. /DICi=. 1886. ri^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF VOR POLITISKE TILSTAND. AF F. OLDENBURG. -y-i' KJØBENHAVN. HMANN & STAGES FORLAG TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886. V '4503 1 i f^j^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere