Side Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder"

Transkript

1 Side Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende, ikke naaer 4 Maaneder. Han er da skattepligtig i Kommunen af sin fulde Indtægt, medmindre han i en anden Kommune i Kongeriget eller i flere andre eier faste Eiendomme eller Tiender, driver Næringsvei eller forestaaer Embeder eller Bestillinger, som vedkomme disse Kommuner alene; thi i dette Tilfælde er han i sin egen Kommune kun skattepligtig af det Halve af den Indtægt, som han paa nogen af disse Maader har fra andre Kommuner. b) Enhver, som har haft fast Bopæl i Kommunen, men i et Tidsrum af 4 til 8 Maaneder har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget. Han er da kun skattepligtig i Kommunen af en forholdsmæssig Deel af sin Indtægt efter a). c) Enhver, som ikke har haft fast Bopæl i Kommunen eller som ikke opholder sig der i 4 Maaneder af Aaret, men som i den eier faste Eiendomme eller Tiender, driver Næringsvei eller forestaaer Embeder eller Bestillinger, som udelukkende vedkomme Kommunen. Han er da skattepligtig i Kommunen af Halvdelen af den Indtægt, som han har fra nogen af disse Kilder, forsaavidt som han har Bopæl paa noget andet Sted i Kongeriget; boer han derimod udenfor dette, er han skattepligtig af den hele Indtægt. Indenrigsministeren afgjør, hvorvidt Udlændinge, der uden at drive borgerligt Erhverv tage midlertidigt Ophold i en Kommune, ere skattepligtige, samt om deres Ophold efter de foreliggende Omstændigheder er at ansee som midlertidigt. 7. Indkomstskatten svares af al i Løbet af Aaret 1863 falden Indtægt, bestaaende i Penge eller Gjenstande af Pengeværdi, som anvendes enten til

2 Side 52 8 egen eller til Families Underhold, Nytte eller Behagelighed, eller til Udvidelse af Næring eller Drift, eller til Formues Forøgelse, herunder indbefattet Livrente, Overlevelsesrente eller deslige, saa og til Gaver. Undtagen er den Formueforøgelse, der skeer ved Arv eller Forskud paa samme. x x 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder har havt: a) Af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Søfart, Fiskeri eller hvilkensomhelst anden Næring, eller har oppebaaret som Vederlag for Arbeide, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilkensomhelst Art. b) Ved Bortforpagtning, Bortfæstning eller Udleie af rørligt eller urørligt Gods; den Leilighed, en Eier selv har beboet, beregnes som en Indtægt efter den Leie, som han ved Udleie deraf maatte have kunnet faae. c) Af et Embede eller en Bestilling, saasom Gage, Sportler, Naturalydelser eller Emolumenter, ligesom af Pension, Vartpenge, Klosterhævning, Livrente, Aftægt, Gaver og paa anden lignende Maade. d) Ved Rente eller Udbytte af alle Slags Obligationer, Aktier og andre inden- eller udenlandske Penge-Effekter, saa og af Kapitaler, der have været udlaante her i Landet eller i Udlandet, med eller uden Pant, med eller uden Forskrivning. Fra al Indtægt, der hidrører fra Næringsbrug, fradrages, dog med Undtagelse af det, der er anvendt til egen og Families Underhold og Betjening, de Udgifter, som have fundet Sted for at holde Næringen i Gang (Driftsomkostninger). Fra den Indtægt, som haves ved Embedsgage, maae de Udgifter til Kontorhold m.v. fradrages, som Embedets Bestridelse har medført, ligesom de Pensioner og andre Byrder, der maatte paahvile Embedet, maae føres til Afgang. Ligeledes maae Enhver fra sin Indtægt bringe i Afdrag det Beløb, som i det paagjældende Aar af ham er udredet i direkte Skatter og Kommunalafgifter, samt Renter af Prioriteter og anden Gjæld, eller til Vedligeholdelse af hans Eiendom. Enten - Bygningsgjæld. Skatter-Kommunal Afg., og Eiendoms Vedligeholdelse.

3 Side Skatteindtægten, eller den Deel af Indtægten, hvoraf der svares Indkomstskat, bestemmes for dem, der ere skattepligtige efter 6 a og b saaledes: Det Beløb, hvormed Indtægten overskrider fulde Halvhundreder af Rigsdalere, tages, forsaavidt Indtægten er 500 Rd. eller derover, ikke i Betragtning. Indtægt under 200 Rd. er skattefri; for Indtægt fra 200 til under 250 Rd. er Skatteindtægten 50 Rd For dem, der ere skattepligtige efter 6 e, gives intet Afdrag paa Grund af, at Indtægten er under 500 Rd. 10. Sogneforstanderskabet eller, hvor intet saadant findes, Ligningskommissionen ( 5) forfærdiger inden 1ste Mai en Mandtalsliste over de Skattepligtige i Kommunen. Ved Bekjendtgjørelse paa Kirkestævne eller anden i Kommunen brugelig Maade opfordrer det inden samme Dag dem af disse, som have fast Bopæl i Kommunen, til inden 14 Dage at angive deres Indtægt for Aaret 1863 efter Reglerne i denne Lovs 8, og meddeler den tillige, hvor de kunne gjøre sig bekjendte med den af Indenrigsministeren udarbeidede Veiledning ( 20). De Skattepligtige i Kommunen, som ikke have fast Bopæl sammesteds, tilsender den skriftlig den samme Opfordring og Meddelelse, forsaavidt de boe indenfor Kongerigets Grændser eller der have en bekjendt Fuldmægtig. 11. Efter den 15de Mai ansætter Sogneforstanderskabet (Ligningskommissionen) Indtægten for samtlige Skattepligtige i Kommunen. Har en Skatte-

4 Side pligtig, som er bosat i Kommunen, gjort Selvangivelse, og denne findes for lav, indbydes han til et Møde for at meddele Oplysninger eller Beviisligheder, hvorefter Sogneforstanderskabet anslaaer hans Indtægt. Har han ikke fast Bopæl i Kommunen, og hans Selvangivelse findes for lav, anmoder Sogneforstanderskabet ham eller hans Fuldmægtig skriftlig om de manglende Oplysninger og Beviisligheder og anslaaer først hans Indtægt efter at have modtaget hans Svar, saafremt dette indløber inden 14 Dage. Sogneforstanderskabet kan for de Skatteyderes Vedkommende, som tillige ere skattepligtige i andre Kommuner, søge Oplysning hos Sogneforstanderskaberne eller Ligningskommissionerne i disse. Sogneforstanderskabet har derhos efter bedste Skjønnende at anslaae, hvad Indtægt de Skattepligtige, som ikke have brugt Selvangivelse, kunne have havt i Aaret Alle Sogneforstanderskabets Medlemmer ere pligtige at iagttage en ubrødelig Taushed om de Formuesforhold, hvorom de ved de Skattepligtiges Selvangivelse maatte komme til Kundskab. De ansætte hverandre til Indtægt, saaledes at det Medlem, om hvis Ansættelse der er Tale, midlertidigt fratræder. 12. Hvor særlige Forhold maatte tale for, at Vedkommende ikke ansættes til Indkomstskat efter sin hele Skatteindtægt, er Sogneforstanderskabet berettiget til at foretage en Nedsættelse, dog kun naar Den, hvem Lempelsen skal komme til gode, bruger Selvangivelse, og derhos inden den 15de Mai har indgivet en paa Grunde støttet Begjæring derom til Sogneforstanderskabet. Denne Betingelse bortfalder dog med Hensyn til Personer, som i Løbet af det sidste Halvaar, der gaaer forud for en af Skatteterminerne, mindst i 8 Uger har gjort militær Tjeneste. Nedsættelsen skeer derved, at der i Skatteindtægten gjøres et passende Afslag. 13. Kongen bestemmer Størrelsen af den Indkomstskat, som Medlemmerne af Kongehuset have at yde.

5 Side Efterat Sogneforstanderskabet har anslaaet enhver Skattepligtigs Indtægt og beregnet hans Skatteindtægt ( 9 og 12), hvilket bør være fuldendt inden den 15de Juni, foretager det den i 5 1ste Afsnit omhandlede Ligning, idet den Procent, hvormed Skatteindtægten skal belastes, udfindes paa følgende Maade: Summen af det Beløb, som efter den i 4 fastsatte Fordeling falder paa hver Kommune, og af den Hartkornsskat, som efter 1 bliver at udrede af Jorder og Tiender i Kommunen, multipliceres med 100, og det Udkomme divideres med Summen af alle de Skattepligtiges Skatteindtægt; hvorved findes, hvor mange Procent enhver Skattepligtig i Kommunen i det Hele skal betale af sin Skatteindtægt. Ligningskommissionen kan afrunde det fremkommende Beløb til en for Anvendelsen bekvem Størrelse. Fra det Beløb, som enhver Skattepligtig i det Hele har at betale i Skat, fradrages da hvad han i Henhold til 1 har betalt i Skat af Jorder og Tiender i Kommunen, hvorover en Fortegnelse bliver at tilstille Sogneforstanderskabet fra Amtstuen. Sogneforstanderskabet udarbeider en Fortegnelse over Skatteyderne og den Indkomstskat, hvori de ere satte, i den Form, som af Indenrigsministeren foreskrives; den henlægges til almindeligt Eftersyn i 14 Dage paa et for Kommunens Beboere beleiligt Sted efter Bekjendtgjørelse paa Kirkestævne eller anden i Kommunen brugelig Maade. 15. Efter disse 14 Dages Forløb kan enhver Skatteyder i 8 Dage meddele Sogneforstanderskabet de Bemærkninger, som han maatte have at gjøre ved sin Skatteansættelse. Forlanger han denne forhøiet, tages hans Begjæring til følge uden videre Undersøgelse; gaaer Begjæringen ud paa Nedsættelse, har Sogneforstanderskabet at overveie og bestemme, hvorvidt nogen saadan skal kunne finde Sted, og skal der, saafremt han ved sit Andragende om Nedsættelse har fremsat Ønske derom, gives ham Leilighed til mundtlig for Sogneforstanderskabet at fremføre de yderligere Forklaringer og Oplysninger, hvortil han maatte finde sig foranlediget. Sogneforstanderskabets Bestemmelse, hvorved Nedsættelse

6 Side enten nægtes eller bevilges i mindre Omfang end af Klageren begjæret, skeer ved en Kjendelse, der skal være ledsaget af Grunde. 16. Er Klageren utilfreds med Sogneforstanderskabets Kjendelse, kan han i 14 Dage efter dens Forkyndelse for ham indgive en paa Grunde støttet Klage til Overligningskommissionen. Det Samme står den Skatteyder frit, som har benyttet Selvangivelse, naar denne ikke er blevet taget til følge af Sogneforstanderskabet. Overligningskommissionen bestaar i hver Amtsraadskreds af Amtmanden og to andre Medlemmer, som Amtsraadet dertil vælger af sin Midte; dens Medlemmer ere forpligtede til at iagttage ubrødelig Taushed med Hensyn til de Oplysninger om Skatteydernes Formuesforhold, hvorom de ved Varetagelsen af deres Hverv maatte komme til Kundskab. Sogneforstanderskabets Bestemmelse med Hensyn til den i 12 omhandlede Lempelse kan ikke indankes for Overligningskommissionen. Dersom Nogen ønsker personlig at møde for denne og afgive mundtlig Forklaring, da har han herom at yttre sig i selve Klagen, og vil hans Begjæring herom være at tage tilfølge. 17. Overligningskommissionen afgjør endelig alle de Ansættelsen vedrørende Spørgsmaal, der indankes til den, med Undtagelse af de Tilfælde, i hvilke en Skatteyders Ansættelse staaer i nødvendig Forbindelse med hans Skatteansættelse i en anden Kommune udenfor Amtsraadskredsen; thi i saadanne Tilfælde indsendes Sagen til Indenrigsministerens Afgjørelse.Forsaavidt Skatteansættelsen ikke beroer paa faktiske Oplysninger, der lade sig efterregne, eller paa Lovens rette Forstaaelse, men paa et umiddelbart Skjøn af Sogneforstanderskabet, da har det sit Forblivende ved dette Skjøn, medmindre Klageren erklærer at ville meddele fuldstændige, saavidt Forholdene tillade det, dokumenterede Oplysninger om Indtægter, hvorved Overligningskommissionen sættes istand til at danne sig en selvstændig Mening. Overligningskommissionen kan, naar den dertil

7 Side finder Anledning, lade Vedkommende bekræfte en af ham afgiven Erklærings Rigtighed med sin Ed. Den er berettiget til at antage Medhjælpere, som lønnes af Amtsrepartitionsfonden, navnlig for at staae den bi ved at gjennemgaae de Aktstykker og Dokumenter, som skulle tjene til Oplysning ved Ansættelsen. Disse Medhjælpere have samme Taushedspligt som Overligningskommissionens Medlemmer. Overligningskommissionens Kjendelser meddeles saavel Klageren som vedkommende Sogneforstanderskab. 18. Den, der til Skade for Kommunen mod bedre Vidende gjør en urigtig Selvangivelse eller meddeler urigtige Oplysninger om sine Indtægter til Sogneforstanderskabet eller Overligningskommissionen, straffes med til Kommunens Fattigkasse at bøde den besvegne Indkomstskats Beløb 10 Gange; har han tilbudt eller aflagt falsk Ed, ansees han med den derfor bestemte Straf. Opdages Besvigelsen ved Behandlingen af dens Dødsbo, der har gjort sig skyldig deri, erlægges af Boet den besvegne Indkomstskat med dens dobbelte Beløb. 19. Det paaligger Sogneforstanderskaberne at opbevare de i Overensstemmelse med denne Lov forfattede Skatteligningslister og strax, efter at Ligningen er tilende, at indsende en Indberetning om denne til Amtmanden i den Form, som af Indenrigsministeren foreskrives. Faaer Amtmanden Grund til at formode, at Sogneforstanderskabet har misforstaaet nogen af Lovens Bestemmelser, kan han forlange yderligere Oplysninger meddeelte af Sogneforstanderskabet og indstille Sagen til Indenrigsministeren, som afgjør, hvorvidt nogen Berigtigelse skal finde Sted. 20. Indenrigsministeren udarbeider og omsender en trykt Veiledning til denne Lovs rette Forstaaelse, til Bedømmelse af den skattepligtige Indtægt og

8 Side til Opfattelse af, paa hvilken Maade Sogneforstanderskaberne, Ligningskommissionerne og Overligningskommissionerne have at udføre deres Hverv i Overeensstemmelse med denne Lov. 21. Ingen Skatteyder kan ved at indanke den Skatteansættelse, som er foretagen af Sogneforstanderskabet, unddrage sig den Forpligtelse i rette Tid at indbetale den førtse Halvdeel af den ham paalignede Skat i Kommunens Kasse, medmindre han inden den Tid har modtaget Overligningskommissionens (i enkelte Tilfælde Indenrigsministeriets) Kjendelse for, at en Nedsættelse bør finde Sted. I de Tilfælde, hvor Sogneforstanderskabets Ansættelse forandres, berigtiges det Beløb, som hver Skatteyder skal betale, ved Tillæg eller Fradrag i den 2den Skattetermin, om fornødent ogsaa ved Tilbagebetaling af det Erlagte eller en Deel deraf. 22. Skulde der ved Ligningen i en Kommune fremkomme et Overskud over det Beløb, som Kommunen efter 4 skal indbetale paa Amtstuen bliver dette Overskud at afdrage i det Beløb, som næste Skatteaar skal lignes paa Formue og Leilighed i Kommunen. Skulde et Underskud vise sig, dækkes dette af Kommunens Kasse og erstattes samme ved Ligning paa Formue og Leilighed, naar saadan Ligning næste Gang skal finde Sted. 23. De i 6 indeholdte Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa de Skatteansættelser, som i Henhold til Lovens 2 finde Sted i Kjøbenhavn. For Kjøbenhavns Vedkommende skeer snarest muligt en Tillægsskatteansættelse for dem, der ifølge 6 skulle have en Skattepligt, der afviger fra den ved Lov af 19de Februar 1861 fastsatte, idet Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at bestemme de Forandringer i de lovbestemte Frister, som Omstændighederne gjøre fornødne, og Ligningskommissionens Formand bestemmer, under hvilket Kvarteer Ligningen skal skee.

9 Side Bestemmelserne i 5 sidste Punktum,? sidste Punktum, 10 sidste Punktum, 11 sidste Punktum af første Stykke, 12 næstsidste Punktum, 17 første Punktum, 21 og 22 komme ligeledes til Anvendelse i Kjøbenhavn, dog med de Forandringer, som følge af, at Ligningen der foranstaltes af særegne Ligningskommissioner, at der til Kommunens Behov ikke lignes paa Formue og Leilighed, men paa Indkomst, og at ikke en indkomst af 500 Rd., men af Rd. begrunder Forpligtelsen til at svare Skat af hele Indkomsten. 24. For de Dele af Landet, i hvilke fjendtligt Indfald har fundet Sted, kan Indenrigsministeren fastsætte andre Tider til Skattens Ansættelse, Opkrævning og Indbetaling, og om fornødent heelt eller tildeels stille Lovens Anvendelse i Bero, indtil anderledes bestemmes ved ny Lov. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjøbenhavn den 21 de Marts Under Vor Kongelige Haand og Segl. Christian R. L S C. Nutzhorn.

10 Side 60 Bek. ved Volstrup K. Bekjendtgjørelse. Indenrigsministeriet har ved Skrivelse af 6te dennes, modtagen Dags Morgen, til Iagttagelse tilmeldt Amtet, at det er en Følge af de den 1ste dennes afsluttede Fredspræliminairer og den vedtagne Protocol angaaende Vaabenstilstandens Betingelser, at de kongelige Embedsmænd, saavel med Hensyn til Opkrævningen af Jyllands ordentlige Indtægter, som i øvrigt overeensstemmende med de i den fornævnte Protocol indeholdte Regler, ville have at rette sig efter de fra den preussiske Militair-Gouverneur udgaaede Bestemmelser, samt at der angaaende Samfærdselen mellem Nørre-Jylland og de øvrige Dele af Kongeriget kan imødesees nærmere Meddelelse fra Regjeringen. I Henhold hertil og Militair-Gouveneurens Bekjendtgjørelse af 2den dennes skal, medens Opkrævningen af den fordrede Krigscontribution er stillet i Bero, Betalingen af den den 4de Dennes forfaldne Rate af directe Statsskatter derimod punktlig finde Sted. Sogneforstanderskaberne have derfor ufortøvet at indbetale i Amtstuen de i dennes Skrivelse af 23de f. M. omhandlede directe Statsskatter for 1 Maaned og 4 Dage. Hjørring Amt den 8de August Esbensen.

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg

BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 1083 KØBENHAVN 1986 trykt på genbrugspapir

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET VIBEVÆNGET KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" DATTERSIELSKAB AF S.m.b.a KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl A. SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn. Hjemsted Formål

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere