Side Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder"

Transkript

1 Side Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende, ikke naaer 4 Maaneder. Han er da skattepligtig i Kommunen af sin fulde Indtægt, medmindre han i en anden Kommune i Kongeriget eller i flere andre eier faste Eiendomme eller Tiender, driver Næringsvei eller forestaaer Embeder eller Bestillinger, som vedkomme disse Kommuner alene; thi i dette Tilfælde er han i sin egen Kommune kun skattepligtig af det Halve af den Indtægt, som han paa nogen af disse Maader har fra andre Kommuner. b) Enhver, som har haft fast Bopæl i Kommunen, men i et Tidsrum af 4 til 8 Maaneder har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget. Han er da kun skattepligtig i Kommunen af en forholdsmæssig Deel af sin Indtægt efter a). c) Enhver, som ikke har haft fast Bopæl i Kommunen eller som ikke opholder sig der i 4 Maaneder af Aaret, men som i den eier faste Eiendomme eller Tiender, driver Næringsvei eller forestaaer Embeder eller Bestillinger, som udelukkende vedkomme Kommunen. Han er da skattepligtig i Kommunen af Halvdelen af den Indtægt, som han har fra nogen af disse Kilder, forsaavidt som han har Bopæl paa noget andet Sted i Kongeriget; boer han derimod udenfor dette, er han skattepligtig af den hele Indtægt. Indenrigsministeren afgjør, hvorvidt Udlændinge, der uden at drive borgerligt Erhverv tage midlertidigt Ophold i en Kommune, ere skattepligtige, samt om deres Ophold efter de foreliggende Omstændigheder er at ansee som midlertidigt. 7. Indkomstskatten svares af al i Løbet af Aaret 1863 falden Indtægt, bestaaende i Penge eller Gjenstande af Pengeværdi, som anvendes enten til

2 Side 52 8 egen eller til Families Underhold, Nytte eller Behagelighed, eller til Udvidelse af Næring eller Drift, eller til Formues Forøgelse, herunder indbefattet Livrente, Overlevelsesrente eller deslige, saa og til Gaver. Undtagen er den Formueforøgelse, der skeer ved Arv eller Forskud paa samme. x x 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder har havt: a) Af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Søfart, Fiskeri eller hvilkensomhelst anden Næring, eller har oppebaaret som Vederlag for Arbeide, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilkensomhelst Art. b) Ved Bortforpagtning, Bortfæstning eller Udleie af rørligt eller urørligt Gods; den Leilighed, en Eier selv har beboet, beregnes som en Indtægt efter den Leie, som han ved Udleie deraf maatte have kunnet faae. c) Af et Embede eller en Bestilling, saasom Gage, Sportler, Naturalydelser eller Emolumenter, ligesom af Pension, Vartpenge, Klosterhævning, Livrente, Aftægt, Gaver og paa anden lignende Maade. d) Ved Rente eller Udbytte af alle Slags Obligationer, Aktier og andre inden- eller udenlandske Penge-Effekter, saa og af Kapitaler, der have været udlaante her i Landet eller i Udlandet, med eller uden Pant, med eller uden Forskrivning. Fra al Indtægt, der hidrører fra Næringsbrug, fradrages, dog med Undtagelse af det, der er anvendt til egen og Families Underhold og Betjening, de Udgifter, som have fundet Sted for at holde Næringen i Gang (Driftsomkostninger). Fra den Indtægt, som haves ved Embedsgage, maae de Udgifter til Kontorhold m.v. fradrages, som Embedets Bestridelse har medført, ligesom de Pensioner og andre Byrder, der maatte paahvile Embedet, maae føres til Afgang. Ligeledes maae Enhver fra sin Indtægt bringe i Afdrag det Beløb, som i det paagjældende Aar af ham er udredet i direkte Skatter og Kommunalafgifter, samt Renter af Prioriteter og anden Gjæld, eller til Vedligeholdelse af hans Eiendom. Enten - Bygningsgjæld. Skatter-Kommunal Afg., og Eiendoms Vedligeholdelse.

3 Side Skatteindtægten, eller den Deel af Indtægten, hvoraf der svares Indkomstskat, bestemmes for dem, der ere skattepligtige efter 6 a og b saaledes: Det Beløb, hvormed Indtægten overskrider fulde Halvhundreder af Rigsdalere, tages, forsaavidt Indtægten er 500 Rd. eller derover, ikke i Betragtning. Indtægt under 200 Rd. er skattefri; for Indtægt fra 200 til under 250 Rd. er Skatteindtægten 50 Rd For dem, der ere skattepligtige efter 6 e, gives intet Afdrag paa Grund af, at Indtægten er under 500 Rd. 10. Sogneforstanderskabet eller, hvor intet saadant findes, Ligningskommissionen ( 5) forfærdiger inden 1ste Mai en Mandtalsliste over de Skattepligtige i Kommunen. Ved Bekjendtgjørelse paa Kirkestævne eller anden i Kommunen brugelig Maade opfordrer det inden samme Dag dem af disse, som have fast Bopæl i Kommunen, til inden 14 Dage at angive deres Indtægt for Aaret 1863 efter Reglerne i denne Lovs 8, og meddeler den tillige, hvor de kunne gjøre sig bekjendte med den af Indenrigsministeren udarbeidede Veiledning ( 20). De Skattepligtige i Kommunen, som ikke have fast Bopæl sammesteds, tilsender den skriftlig den samme Opfordring og Meddelelse, forsaavidt de boe indenfor Kongerigets Grændser eller der have en bekjendt Fuldmægtig. 11. Efter den 15de Mai ansætter Sogneforstanderskabet (Ligningskommissionen) Indtægten for samtlige Skattepligtige i Kommunen. Har en Skatte-

4 Side pligtig, som er bosat i Kommunen, gjort Selvangivelse, og denne findes for lav, indbydes han til et Møde for at meddele Oplysninger eller Beviisligheder, hvorefter Sogneforstanderskabet anslaaer hans Indtægt. Har han ikke fast Bopæl i Kommunen, og hans Selvangivelse findes for lav, anmoder Sogneforstanderskabet ham eller hans Fuldmægtig skriftlig om de manglende Oplysninger og Beviisligheder og anslaaer først hans Indtægt efter at have modtaget hans Svar, saafremt dette indløber inden 14 Dage. Sogneforstanderskabet kan for de Skatteyderes Vedkommende, som tillige ere skattepligtige i andre Kommuner, søge Oplysning hos Sogneforstanderskaberne eller Ligningskommissionerne i disse. Sogneforstanderskabet har derhos efter bedste Skjønnende at anslaae, hvad Indtægt de Skattepligtige, som ikke have brugt Selvangivelse, kunne have havt i Aaret Alle Sogneforstanderskabets Medlemmer ere pligtige at iagttage en ubrødelig Taushed om de Formuesforhold, hvorom de ved de Skattepligtiges Selvangivelse maatte komme til Kundskab. De ansætte hverandre til Indtægt, saaledes at det Medlem, om hvis Ansættelse der er Tale, midlertidigt fratræder. 12. Hvor særlige Forhold maatte tale for, at Vedkommende ikke ansættes til Indkomstskat efter sin hele Skatteindtægt, er Sogneforstanderskabet berettiget til at foretage en Nedsættelse, dog kun naar Den, hvem Lempelsen skal komme til gode, bruger Selvangivelse, og derhos inden den 15de Mai har indgivet en paa Grunde støttet Begjæring derom til Sogneforstanderskabet. Denne Betingelse bortfalder dog med Hensyn til Personer, som i Løbet af det sidste Halvaar, der gaaer forud for en af Skatteterminerne, mindst i 8 Uger har gjort militær Tjeneste. Nedsættelsen skeer derved, at der i Skatteindtægten gjøres et passende Afslag. 13. Kongen bestemmer Størrelsen af den Indkomstskat, som Medlemmerne af Kongehuset have at yde.

5 Side Efterat Sogneforstanderskabet har anslaaet enhver Skattepligtigs Indtægt og beregnet hans Skatteindtægt ( 9 og 12), hvilket bør være fuldendt inden den 15de Juni, foretager det den i 5 1ste Afsnit omhandlede Ligning, idet den Procent, hvormed Skatteindtægten skal belastes, udfindes paa følgende Maade: Summen af det Beløb, som efter den i 4 fastsatte Fordeling falder paa hver Kommune, og af den Hartkornsskat, som efter 1 bliver at udrede af Jorder og Tiender i Kommunen, multipliceres med 100, og det Udkomme divideres med Summen af alle de Skattepligtiges Skatteindtægt; hvorved findes, hvor mange Procent enhver Skattepligtig i Kommunen i det Hele skal betale af sin Skatteindtægt. Ligningskommissionen kan afrunde det fremkommende Beløb til en for Anvendelsen bekvem Størrelse. Fra det Beløb, som enhver Skattepligtig i det Hele har at betale i Skat, fradrages da hvad han i Henhold til 1 har betalt i Skat af Jorder og Tiender i Kommunen, hvorover en Fortegnelse bliver at tilstille Sogneforstanderskabet fra Amtstuen. Sogneforstanderskabet udarbeider en Fortegnelse over Skatteyderne og den Indkomstskat, hvori de ere satte, i den Form, som af Indenrigsministeren foreskrives; den henlægges til almindeligt Eftersyn i 14 Dage paa et for Kommunens Beboere beleiligt Sted efter Bekjendtgjørelse paa Kirkestævne eller anden i Kommunen brugelig Maade. 15. Efter disse 14 Dages Forløb kan enhver Skatteyder i 8 Dage meddele Sogneforstanderskabet de Bemærkninger, som han maatte have at gjøre ved sin Skatteansættelse. Forlanger han denne forhøiet, tages hans Begjæring til følge uden videre Undersøgelse; gaaer Begjæringen ud paa Nedsættelse, har Sogneforstanderskabet at overveie og bestemme, hvorvidt nogen saadan skal kunne finde Sted, og skal der, saafremt han ved sit Andragende om Nedsættelse har fremsat Ønske derom, gives ham Leilighed til mundtlig for Sogneforstanderskabet at fremføre de yderligere Forklaringer og Oplysninger, hvortil han maatte finde sig foranlediget. Sogneforstanderskabets Bestemmelse, hvorved Nedsættelse

6 Side enten nægtes eller bevilges i mindre Omfang end af Klageren begjæret, skeer ved en Kjendelse, der skal være ledsaget af Grunde. 16. Er Klageren utilfreds med Sogneforstanderskabets Kjendelse, kan han i 14 Dage efter dens Forkyndelse for ham indgive en paa Grunde støttet Klage til Overligningskommissionen. Det Samme står den Skatteyder frit, som har benyttet Selvangivelse, naar denne ikke er blevet taget til følge af Sogneforstanderskabet. Overligningskommissionen bestaar i hver Amtsraadskreds af Amtmanden og to andre Medlemmer, som Amtsraadet dertil vælger af sin Midte; dens Medlemmer ere forpligtede til at iagttage ubrødelig Taushed med Hensyn til de Oplysninger om Skatteydernes Formuesforhold, hvorom de ved Varetagelsen af deres Hverv maatte komme til Kundskab. Sogneforstanderskabets Bestemmelse med Hensyn til den i 12 omhandlede Lempelse kan ikke indankes for Overligningskommissionen. Dersom Nogen ønsker personlig at møde for denne og afgive mundtlig Forklaring, da har han herom at yttre sig i selve Klagen, og vil hans Begjæring herom være at tage tilfølge. 17. Overligningskommissionen afgjør endelig alle de Ansættelsen vedrørende Spørgsmaal, der indankes til den, med Undtagelse af de Tilfælde, i hvilke en Skatteyders Ansættelse staaer i nødvendig Forbindelse med hans Skatteansættelse i en anden Kommune udenfor Amtsraadskredsen; thi i saadanne Tilfælde indsendes Sagen til Indenrigsministerens Afgjørelse.Forsaavidt Skatteansættelsen ikke beroer paa faktiske Oplysninger, der lade sig efterregne, eller paa Lovens rette Forstaaelse, men paa et umiddelbart Skjøn af Sogneforstanderskabet, da har det sit Forblivende ved dette Skjøn, medmindre Klageren erklærer at ville meddele fuldstændige, saavidt Forholdene tillade det, dokumenterede Oplysninger om Indtægter, hvorved Overligningskommissionen sættes istand til at danne sig en selvstændig Mening. Overligningskommissionen kan, naar den dertil

7 Side finder Anledning, lade Vedkommende bekræfte en af ham afgiven Erklærings Rigtighed med sin Ed. Den er berettiget til at antage Medhjælpere, som lønnes af Amtsrepartitionsfonden, navnlig for at staae den bi ved at gjennemgaae de Aktstykker og Dokumenter, som skulle tjene til Oplysning ved Ansættelsen. Disse Medhjælpere have samme Taushedspligt som Overligningskommissionens Medlemmer. Overligningskommissionens Kjendelser meddeles saavel Klageren som vedkommende Sogneforstanderskab. 18. Den, der til Skade for Kommunen mod bedre Vidende gjør en urigtig Selvangivelse eller meddeler urigtige Oplysninger om sine Indtægter til Sogneforstanderskabet eller Overligningskommissionen, straffes med til Kommunens Fattigkasse at bøde den besvegne Indkomstskats Beløb 10 Gange; har han tilbudt eller aflagt falsk Ed, ansees han med den derfor bestemte Straf. Opdages Besvigelsen ved Behandlingen af dens Dødsbo, der har gjort sig skyldig deri, erlægges af Boet den besvegne Indkomstskat med dens dobbelte Beløb. 19. Det paaligger Sogneforstanderskaberne at opbevare de i Overensstemmelse med denne Lov forfattede Skatteligningslister og strax, efter at Ligningen er tilende, at indsende en Indberetning om denne til Amtmanden i den Form, som af Indenrigsministeren foreskrives. Faaer Amtmanden Grund til at formode, at Sogneforstanderskabet har misforstaaet nogen af Lovens Bestemmelser, kan han forlange yderligere Oplysninger meddeelte af Sogneforstanderskabet og indstille Sagen til Indenrigsministeren, som afgjør, hvorvidt nogen Berigtigelse skal finde Sted. 20. Indenrigsministeren udarbeider og omsender en trykt Veiledning til denne Lovs rette Forstaaelse, til Bedømmelse af den skattepligtige Indtægt og

8 Side til Opfattelse af, paa hvilken Maade Sogneforstanderskaberne, Ligningskommissionerne og Overligningskommissionerne have at udføre deres Hverv i Overeensstemmelse med denne Lov. 21. Ingen Skatteyder kan ved at indanke den Skatteansættelse, som er foretagen af Sogneforstanderskabet, unddrage sig den Forpligtelse i rette Tid at indbetale den førtse Halvdeel af den ham paalignede Skat i Kommunens Kasse, medmindre han inden den Tid har modtaget Overligningskommissionens (i enkelte Tilfælde Indenrigsministeriets) Kjendelse for, at en Nedsættelse bør finde Sted. I de Tilfælde, hvor Sogneforstanderskabets Ansættelse forandres, berigtiges det Beløb, som hver Skatteyder skal betale, ved Tillæg eller Fradrag i den 2den Skattetermin, om fornødent ogsaa ved Tilbagebetaling af det Erlagte eller en Deel deraf. 22. Skulde der ved Ligningen i en Kommune fremkomme et Overskud over det Beløb, som Kommunen efter 4 skal indbetale paa Amtstuen bliver dette Overskud at afdrage i det Beløb, som næste Skatteaar skal lignes paa Formue og Leilighed i Kommunen. Skulde et Underskud vise sig, dækkes dette af Kommunens Kasse og erstattes samme ved Ligning paa Formue og Leilighed, naar saadan Ligning næste Gang skal finde Sted. 23. De i 6 indeholdte Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa de Skatteansættelser, som i Henhold til Lovens 2 finde Sted i Kjøbenhavn. For Kjøbenhavns Vedkommende skeer snarest muligt en Tillægsskatteansættelse for dem, der ifølge 6 skulle have en Skattepligt, der afviger fra den ved Lov af 19de Februar 1861 fastsatte, idet Kommunalbestyrelsen bemyndiges til at bestemme de Forandringer i de lovbestemte Frister, som Omstændighederne gjøre fornødne, og Ligningskommissionens Formand bestemmer, under hvilket Kvarteer Ligningen skal skee.

9 Side Bestemmelserne i 5 sidste Punktum,? sidste Punktum, 10 sidste Punktum, 11 sidste Punktum af første Stykke, 12 næstsidste Punktum, 17 første Punktum, 21 og 22 komme ligeledes til Anvendelse i Kjøbenhavn, dog med de Forandringer, som følge af, at Ligningen der foranstaltes af særegne Ligningskommissioner, at der til Kommunens Behov ikke lignes paa Formue og Leilighed, men paa Indkomst, og at ikke en indkomst af 500 Rd., men af Rd. begrunder Forpligtelsen til at svare Skat af hele Indkomsten. 24. For de Dele af Landet, i hvilke fjendtligt Indfald har fundet Sted, kan Indenrigsministeren fastsætte andre Tider til Skattens Ansættelse, Opkrævning og Indbetaling, og om fornødent heelt eller tildeels stille Lovens Anvendelse i Bero, indtil anderledes bestemmes ved ny Lov. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjøbenhavn den 21 de Marts Under Vor Kongelige Haand og Segl. Christian R. L S C. Nutzhorn.

10 Side 60 Bek. ved Volstrup K. Bekjendtgjørelse. Indenrigsministeriet har ved Skrivelse af 6te dennes, modtagen Dags Morgen, til Iagttagelse tilmeldt Amtet, at det er en Følge af de den 1ste dennes afsluttede Fredspræliminairer og den vedtagne Protocol angaaende Vaabenstilstandens Betingelser, at de kongelige Embedsmænd, saavel med Hensyn til Opkrævningen af Jyllands ordentlige Indtægter, som i øvrigt overeensstemmende med de i den fornævnte Protocol indeholdte Regler, ville have at rette sig efter de fra den preussiske Militair-Gouverneur udgaaede Bestemmelser, samt at der angaaende Samfærdselen mellem Nørre-Jylland og de øvrige Dele af Kongeriget kan imødesees nærmere Meddelelse fra Regjeringen. I Henhold hertil og Militair-Gouveneurens Bekjendtgjørelse af 2den dennes skal, medens Opkrævningen af den fordrede Krigscontribution er stillet i Bero, Betalingen af den den 4de Dennes forfaldne Rate af directe Statsskatter derimod punktlig finde Sted. Sogneforstanderskaberne have derfor ufortøvet at indbetale i Amtstuen de i dennes Skrivelse af 23de f. M. omhandlede directe Statsskatter for 1 Maaned og 4 Dage. Hjørring Amt den 8de August Esbensen.

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

6. juli 1867 L. om Landcommunernes Styrelse m. v. (Indenrigsministeriet).

6. juli 1867 L. om Landcommunernes Styrelse m. v. (Indenrigsministeriet). 6. juli 1867 L. om Landcommunernes Styrelse m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: I. Sognecommunerne.

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring.

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. Det er særlig gjort Sogneraadene til Pligt i Forbindelse med Politimesteren at vaage over, at ulovlig Brændevinshandel og Udskænkning

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune.

24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. 24. januar 1844 F. indeh. Nærmere Bestemmelser af Reglerne for Erhvervelsen af Forsørgelsesret i en Kommune. Vi Christian den Ottende, osv., G. v.: At Vi, fornemmelig for at tilveiebringe større Overeensstemmelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Afsnit I, Om Adgang til Næringsdrift i Almindelighed.

Afsnit I, Om Adgang til Næringsdrift i Almindelighed. 29. december 1857 L. om Haandværks- og Fabrikdrift samt Handel og Beværtning m. m.*) *) Jfr, L. 30 Jan, 1881 om Barbeeerernæringen m v., samt L. 19 Febr, 1861 om Sønæringen. Afsnit I, Om Adgang til Næringsdrift

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november 1969 3) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 II. III. IV. V. 1. Naar et Antal af mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue.

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 11. september 1839. Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. Cancell, p. 114 (C. T. p.729, jvfr. Vib. Stændertid, f. 1838, l. 403 II. 617, Roesk. Stændertid. II. 1031). Gr. Da Kongen har

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET ØIEBLIKKET Nr. 1-9. Nr. 1. Indhold. 1) Stemning. 2) Til dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Afgjørende? 3) Er det forsvarligt af Staten den christelige Stat! om

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. Første Kapitel. Hvad Lovene paabyde angaaende Menneskers Liv og Helbred.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. Første Kapitel. Hvad Lovene paabyde angaaende Menneskers Liv og Helbred. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. Første Kapitel. Hvad Lovene paabyde angaaende Menneskers Liv og Helbred. 1. For at Enhver, der trænger til Lægehjælp, strax kan erholde

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10).

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). Ved Valg til Sogneraadet skjelnes mellem de sædvanlige (ordentlige, ordinære) Valg, der foregaa regelmæssig hvert 3die Aar, de usædvanlige

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838 Øen Hirtsholmen! Bekjendtgjørelse for Søfarende! Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er, især til Sikkerhed for den Deel af Skibsfarten i Kattegattet, der gaaer vesten om Øen Læsøe eller gjennem den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere