Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter"

Transkript

1 , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne offentlige center for kropskultur/sport/træning, socialt samvær og oplysende virksomhed. 22. januar 2014 Side 1 af 9

2 Helhedplan Anno 2012 I forbindelse med at finde den rigtige placering af det nye Gymnastikhus der ikke bremsede for en videreudvikling af, udarbejdede BBP Arkitekter AS et oplæg til en helhedsplan der samtidig opfyldte de ønskede behov for en udbygning anno Oplægget viste en vej for en videreudbygning. 22. januar 2014 Side 2 af 9

3 Helhedsplan Anno 2014 s bestyrelse har bearbejdet Helhedsplanen fra 2012 og peger på nedenstående som basis og behov for en fremadrettet helhedsplan. Basis udbygning Som beskrevet i Helhedsplanen 2012 fastholdes oplægget til at vende om på for- og bagside på Hallerne. Det betyder, at der etableres en tilgang til, inkl. Svømmeland, fra svej ned over Dyrskuepladsen til den nuværende bagside af. Den nye tilgang tænkes som en boulevard med parkering på nuværende Dyrskueplads og i øvrigt med placering af diverse fysiske aktivitetsmuligheder langs boulevarden. Med nuværende placering af beachvolleybaner og skaterbane vil de blive en del af disse aktiviteter, men der vil være plads til yderlige faciliteter i forbindelse med boulevarden. De nuværende faciliteter Hallerne (A, B, C), Gymnastikhus og Svømmeland skal med den ønskede tilgang til faciliteter øst for hallerne bindes sammen af en foyer med tilgang til nævnte faciliteter. Muligheder Et stort foyerområde øst for hallerne vil give mulighed for at løse udfordringen med at binde faciliterne sammen. Foyerområde Et samlet foyerområde, hvor adgangen til alle faciliteter i er integreret, vil give en enklere, logisk tilgang til alle faciliteter og gøre Svømmeland til en integreret del af Ringsted Sportcenter. Et foyerområde der er centralt placeret i vil skabe helt andre muligheder for at dække de sociale behov ved den daglige brug af faciliteterne og ikke mindst ved de mange aktiviteter der er i weekends. Café Ved at flytte den nuværende Café og dennes aktiviteter til et nyt centralt foyerområde, vil det blive muligt at servicere brugere af hallerne, Svømmeland og udendørs aktiviteterne på de grønne anlæg. De to sidstnævnte er det i dag ikke muligt at servicere fra den nuværende placering af Caféen. Reception og administration Det vil blive muligt at lave at samle reception, administration og personale tæt på Svømmeland. Placeringen af receptionen tæt på Svømmeland er vigtig i forhold til salg til Svømmeland. Samling af alle personaleenheder et sted, som nødvendigvis må være tæt på svømmeland ud fra sikkerheden i Svømmeland, vil gøre det muligt at skabe en mere rationel udnyttelse af personalestaben, herunder administrationen. 22. januar 2014 Side 3 af 9

4 Eksisterende omklædningsfaciliteter Omklædningsfaciliteterne mellem hal A og hal B skal have direkte tilgang til et centralt foyerområde. Der skal til øvrige omklædningsfaciliteter ved hal B og hal C etableres en sammenhæng til et centralt foyerområde. Dette kan ske gennem nuværende mødelokaler 2+3, det gamle cafeteria. Udfordringer Et foyerområde øst for hallerne bliver det centrale samlingspunkt i med tilgang fra svej og den nuværende tilgang til Svømmeland fra Teglovnsvej. Etablering af reception, samlet administration og personale tæt på Svømmeland og i forbindelse med et central foyerområde. Flytning af Caféen til det centrale foyerområde. Skabe sammenhæng mellem nuværende omklædningsfaciliteter ved Hal A og Hal B til et centralt foyerområde. Bemærkninger De eksisterende bygninger med omklædning til Hal B og Hal C, administration, vagtstue, kontorer til TMS og personalerum er i en tilstand der ud fra et vedligeholdelsessynspunkt stadig har en funktionel betydning. 22. januar 2014 Side 4 af 9

5 Udbygning SportOtel/Vandrehjem Der er logisk at kombinere et vandrehjem, bomuligheder for et eliteidræts Akademi og overnatningsfaciliteter. Denne kombination vil gøre anlægget attraktivt for både virksomheder, danske og udenlandske idrætsforeninger og klubber, der vil kunne afvikle træningslejre og andre aktiviteter i. Der er en række synergier i driften ved at benytte eksisterende receptionsbetjening til Svømmeland og benyttelse af de eksisterende Café muligheder og der også vil kunne afholde flere kurser med overnatning, øget forpagtningsafgift. Der ligger en indtjening ved at kunne sælge faciliteterne i forbindelse med træningslejre. Tiltrækningen til vandrehjemsfunktionen vil blive styrket ved de mange aktivitetsmuligheder kan tilbyde, herunder Svømmeland og de grønne områder. Reception, administration og personale. Der er behov for en løsning hvor receptions-, administrations- og personalefaciliteter er placeret, så salg af adgang til Svømmeland, reception for SportOtel/Vandrehjem og betjening brugere af Ringsted Sportcenter, kan ske fra et sted. Administrationen og receptionen skal udgøre et hele med de nødvendige arbejdspladser og kontorer for det administrative personale. Personalefaciliteter skal kunne dække behovet for opholdsrum og omklædning for personale. En mere fleksibel udnyttelse af arbejdskraften vil kunne sikre at driftsudgifterne til personale ved en udbygning kan holdes nede. De øgede administrative arbejdsopgaver ved en udbygning vil efter al sandsynlighed kunne holdes inden for de nuværende administrative ressourcer. Det kan dog være et økonomisk rationale i at etablere en egentlige salgsorienteret funktion. Café/Restaurant/Selskabslokaler Caféen skal placeres så foyeren kan indgå i Caféens betjeningsrum. Caféen skal også have et eget betjeningsrum med sit eget miljø. Lokalet skal være af en størrelse så det kan fungere som spisested for kursister, deltagere i træningslejre og vandrehjemsbesøgende. Der vil være en øget omsætning i Caféen ved flere muligheder for aktiviteter, møder, kurser, vandrehjem og Elite Idræts Akademi, dette vil øge omsætningen og forpagtningsafgiften. 22. januar 2014 Side 5 af 9

6 Mødefaciliteter Ved en flytning af Caféen vil der være et behov at etablere mødefaciliteter i tilknytning til Café og SportOtel. Der vil være behov for et antal møde- og grupperum der kan rumme i størrelser fra personer. Mødelokalerne skal dække Caféens behov for at afholde kurser, møder og selskaber der kan sikre den nødvendige omsætning i Caféen. Mødelokalerne skal også kunne dække foreningernes behov for lokaler til møder og sociale arrangementer. Ved flere muligheder for at afholde møder, kurser af med større deltagerantal vil dette smitte af på omsætningen i Caféen og dermed forpagtningsafgift. Der vil også være mulighed for en direkte udlejning af lokaler, alt efter hvordan en forpagtningsaftale om brug af lokalerne er formuleret. Fitness/styrketræning Foreningsbrugere har et behov for styrketræningsfaciliteter som et supplement til deres primære træning og genoptræningstiltag. Der skal være faciliteter til træning med frie vægte og stationære redskaber. I den tid hvor foreningerne ikke benytter faciliteterne kan disse stilles til rådighed for andre brugergrupper. Foreningerne kan spare de udgifter de har ved at etablere egne faciliteter og/eller leje sig ind i andre faciliteter. Sikkerheden vil kunne være højt prioriteret ved at det er der står for ansvaret med vedligeholdelsen af faciliteter og inventar. Der vil være mulighed for kommerciel drift på de tidspunkter hvor foreningerne ikke benytter faciliteterne. Depotplads Der er allerede i dag et behov for mere depotplads, herunder i forbindelse med det nye gymnastikhus. Der er behov for både decentrale depotrum i forbindelse med de enkelte faciliteter samt central placerede depotrum til opbevaring af udstyr, inventar, som kun lejlighedsvis benyttes. Den fornødne depotplads og den nemme tilgang til depoterne og redskaber vil være med til at holde behovet for bemanding på et minimum. Fodboldhus/Udendørs brugere Udendørs brugere og foreninger på skal samles i tilknytning til det de centrale faciliteter så de kan trække på servicefaciliteterne i, bl.a. Cafe, mødelokaler og foreningslokaler, Behovet for omklædningsfaciliteter skal dækker udendørs brugernes behov. Omklædningsfaciliteterne skal indgå i den øvrige bygningsmasse på en måde der gøre disse er vendbare 22. januar 2014 Side 6 af 9

7 i forhold til at kunne indgå som omklædning for udendørs og/eller indendørs brugere, bl.a. ved stævner, turneringer og større arrangementer. Udendørsbrugere vil være fodbolden, motionsaktiviteter (RIMO), cykling og uorganiserede brugere af s udendørsfaciliteter. En nødvendig udbygning af Stadionbygningen og dermed samling af de udendørs aktiviteter omkring denne, ville betyde at der ikke skal etableres servicefaciliteter to steder. Der vil være en høj grad af fleksibilitet ved et skiftende behov for omklædning ved udendørs og indendørs aktiviteter. Der vil ligge en besparelse ved at rengørings og vedligeholdelsestiltag ligger sammen med den øvrige del af. Der vil også ligge et rationale ved at en central placering giver nemmere tilgang for opsyn og servicering. Aktivitetsrum Der er behov for et større aktivitetsrum der ved arrangementer kan rumme personer siddende ved borde. Et rum der kan benyttes ved større møder, sponsorarrangementer, opvarmningsrum og fysiske aktiviteter hvor hallerne er for store. Samt give mulighed for at kunne servicere flere brugere ved større idrætsarrangementer og dermed være med til at tiltrække disse. Det vil sikre at det udækkede behov for afholdelse af større møder og arrangementer kan ske i Ringsted Sportcenter, hvad der sikrer en øget omsætning i Caféen og dermed forpagtningsafgiften. Det vil desuden skabe nogle muligheder for at foreningerne kan øge aktiviteterne på sponsordelen af deres drift. Foreningsfaciliteter Der er et behov for administrationsfaciliteter for klubberne, kontorer og mødefaciliteter der dækker foreningernes behov. Det kan fungere som et kontorfællesskab. Det skal placeres så foreningerne kan benytte øvrige mødelokaler i. Der er behov for servicefaciliteter for foreningerne bl.a. mulighed for vask af træningstøj. Foreningerne vil kunne drage nytte af at trække på fælles administrative funktioner og der vil være mulighed for at de i højre grad kan flytte deres administrative funktioner til et fælles sekretariat. Kampsportcenter Der er et behov for at få samlet kampsporternes aktiviteter i et kampsportscenter, dette ville med fordel kunne etableres i sammenhæng med for her at kunne trække på fælles omklædnings- og servicefaciliteter. 22. januar 2014 Side 7 af 9

8 Foreningerne og dermed kommunen kan tilbyde lokaler i kommunalt regi til kampsportsforeningerne og dermed spare udgiften til drift af egne/lejede lokaler. Squashbaner Der er en efterspørgsel på at spille squash i Ringsted. Dette kunne indgå i en udbygningsplan for. Der vil være mulighed for udlejning af squashbaner på kommerciel basis. Tilskuerpladser i opvisningshal Mulighederne for at øge antallet af tilskuerpladser i opvisningshallen, Hal A, er begrænset til de to ender i hallen. Med etablering af tilskuerpladser i enderne af hallen ville tilskuertallet vil kunne øges fra 1200 til Der vil være mulighed for at tiltrække større idrætsarrangementer til med den øgende omsætning dette medfører, både for og foreningerne. Parkering Der vil være et behov for at skabe de nødvendige P-Pladser ved og omkring. Der kan peges på etablering af faste P-Pladser på Dyrskuepladsen, kræver at der findes alternativ plads til Cirkus, 2-3 stk. pr. år, evt. bane 8. Der kan også peges på at etablere P-Pladser på arealet foran Svømmeland. Det kan kombineres med at vejen mellem Kaserne Parkvej og Teglovnsvej ved Svømmeland bliver både tilkørsel og frakørselsvej for trafikken til og fra som kommer til øst for. Det vil aflaste trafikken på Teglovnsvej. Idræts børneinstitution Ved en flytning af Café til et foyerområde øst for hallerne frigøres der lokaler i og ved det nuværende Café og foyerområde. Denne plads kunne benyttes af en idræts børneinstitution der kunne gøre brug af faciliteterne i. 22. januar 2014 Side 8 af 9

9 Udendørs Der skal skabes mulighed for at de uorganiserede brugere får mulighed for at benytte anlægget. Dette skal ske ved at de får mulighed for at benytte fitness/vægttræningsfaciliteter, squashbaner, løbestier, cykleruter og rulleskøjtestier. Løbe- og rulleskøjte-stien omkranser idrætsanlægget, mens de forskellige cykelruter ligger på offentlige veje rundt i kommunen. De udendørs faciliteter etableres med belysning der gør at de kan benyttes hele året rundt og etableres med muligheder for at personalisere aktiviteten ved at benytte de elektroniske muligheder der er tilgængelige, det skal give brugeren mulighed for at se sin tid og aktivitet på hjemmeside eller på SMS og f.eks. mulighed for gennem en guidet løbetur eller rulleskøjte tur at styre en intervaltræning ved hjælp af lysdioder i belægningen. Langs ruterne er der opstillet kunst af lokale kunstnere. Til cykelruter uden for anlæggets område udgives en lille vejledning (app til smartphones eller papirfolder), der dels fortæller om de historiske, geografiske og biologiske seværdigheder man kommer forbi. Disse ture er tænkt som en opfordring til familier både i og uden for kommunen. Udendørs etableres ud over de nuværende aktivitetsmuligheder baner til petanque, krocket, BMXcykling, skateboard, streetbasket og klatring. Beplantning og opdeling af udendørsarealer skal skabe større og mindre rum for de forskellige aktiviteter Bestyrelsen 22. Januar januar 2014 Side 9 af 9

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet

Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Sund Sørby Sundhed og bevægelse i nærområdet Indholdsfortegnelse side Projektbaggrund - ideoplæg / borgermøde 3 - projektforløb 4 Projektbeskrivelse - projektdeltagere 5 - projektformål 6 - projektgruppernes

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: PANTEREN 'Panteren er Vordingborg OG regionens nye oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv Slogan: Panteren giver

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus

Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus Sport & Fritid Aarhus Kommune Juni 2015 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 16. marts 2011 at bygge en ny skole på Frederiksbjerg (Frederiksbjerg Skole). Samtidig

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere