Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten."

Transkript

1 Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes. Ritzautelegrammer meddeler i Eftermiddag: New York: Allan-Liniens Dampskib Virginia meddeler pr. traadløst Telegram, at den store Damper Titanic er stødt sammen med et Isbjerg og har anmodet om Hjælp. Virginia har ændret sin Kurs for at hjælpe. Cap Race (Sydøstspidsen af New Foundland). Titanic begyndte at synke en halv Time efter Sammenstødet. Redningsbaadene blev øjeblikkelig gjort klare, og da Skibet begyndte at synke, blev de kvindelige Passagerer bragt i Baadene. Titanic s traadløse Telegraf sendte uafbrudt Nødsignaler og fra Damperne Olympic og Virginia svaredes der, at de skyndsomst vilde komme til Hjælp. Titanic, der tilhører White Star-Linien, medfører paa denne sin første Rejse Klasses Passagerer, Klasses og Klasses. Desforuden en Besætning paa 903 Mand. Mange fremragende Personer. London: Om Bord paa Titanic befandt sig mange fremragende Personer, deriblandt Forfatteren William T. Stead. (Stead er bl.a. kendt fra København, hvor han i Cook-Dagene var til Stede som Korrespondent til et engelsk Blad. S. er ivrig Spiritist.) Damperen er sunket. Det sidste Telegram melder: Fra alle Sider iler Dampere med fuld Fart til Ulykkesstedet. Virginia ventede at kunne være der Kl. 10 i Morges. Kl. 12,37 Midnat naaede de sidste Signaler fra Titanic til Virginia. De var uforstaaelige og blev pludselig afbrudt. Flere andre Dampere er anmokket til New Foundland, beskadiget ved Sammenstød med Isbjerge. Titanic afgik fra Southampton, England, Onsdag til New York. Titanic, der er Verdens største Damper, 46,328 Tons, afgik den 10. April fra Southampton for at foretage sin første Rejse til Amerika. Damperen, der har kostet 1 ¾ Million Pd. Sterling (ca 31 Mill. Kr.), forener i sig alle de Fordringer, man kan stille til et moderne Hotel. Den er bygget til at kunne tage over 3000 Personer om Bord, hvoraf en Besætning paa ca. 900 Mand. En Rejse med Titanic koster fra 7 Pd. Sterling og 15 Shilling til 870 Pd. St., beroende paa Aarstiden og hvilken Klasse, man rejser med. Før Titanic var Olympic med dens 45,324 Tons Verdens største Damper. Begge Dampere tilhører White Star-Linien.

2 Folketidende Tirsdag den 16. april 1912 Atlanterhavs-katastrofen Mennesker menes druknede. I aftes ved Redaktionens Slutning indløb et Telegram fra Halifax om, at alle skulde være bleven reddede. Dette er desværre efter de til Morgen foreliggende Efterretninger saa langt fra Tilfældet. Telegrammer melder: Til Reuters Bureau telegraferes fra New York: Funktionærerne ved White Star-Linien indrømmer, at der er gaaet mange Menneskeliv tabt ved Titanic s Undergang. New York. White Star-Linien meddeler nu, at der af 200 Passagerer og Mandskab paa den sunkne Damper sandsynligvis kun er reddet 675. De Reddede er efter hvad Damperen Olympic meddeler pr. traadløs Telegram for største Delen Kvinder og Børn. New York. Damperen Olympic meddeler ved traadløst Telegram til Kap Race: Da Damperen Carpathia ved Daggry naaede ned til Ulykkesstedet traf det kun Titanic s Baade og Vragstumper fra Skibet.

3 Stillingen endnu uklar. Efter disse Telegrammer, der jo har saa gode Kilder som Reuters verdensomspændende Telegrambureau og White Star-Linien, skulde der jo ikke være Tvivl om Katastrofens uhyggelige Omfang. Vi har i Formiddag forhørt os paa White Star-Liniens københavnske Kontor; men her havde man ikke faaet nogen som helst Meddelelse om Katastrofens Omfang. Det sidste Telegram, Kontoret havde faaet, stammede fra Kontoret i Southhampton og gik ud paa, at alle Passagerer var reddede. Senere forelaa der intet. Efter forskellige Telegrammer at dømme skulde flere af de tililende Dampere være kommet tidsnok til at tage Titanic paa Slæb. Dette stemmer jo slet ikke med ovenstaaende Telegrammer, ifølge hvilke det første Hjælpeskib Carpathia først naaede Ulykkesstedet, da Titanic var sunket. Hvad der er sandt, er det i Øjeblikket umuligt at have nogen afgjort Mening om. Men meget tyder paa, at det værste er sandtfærdig under Hensyn til de nedenfor foreliggende Oplysninger om Kæmpedamperens Redningsmateriel. Titanic medførte 10 danske Passagerer. Hvem Danskerne er. (Fra vor Korrespondent) I alt var der som nævnt 1400 Passagerer om Bord. Størstedelen af disse var Englændere og Franskmænd, men for øvrigt var der næppe mange Sprog, som man ikke vilde kunne have hørt om Bord. Bl.a. befandt der sig godt 200 Skandinaver om Bord. Størstedelen af disse var Svenskere, der var kun 40 Nordmænd og endelig var der 10 Danske. Ved Henvendelse til de herværende Agenter for Selskabet White Star, der ejer Titanic, erfarer vi Navnene paa disse Danske. Det var følgende: Claus Hansen og Hustru fra Holeby, Lolland, Henrik Hansen Juul, ligeledes Holeby, Carla Nielsen Andersen fra Eskildstrup paa Fyn, Svend Laurits Jensen, ligeledes Eskildstrup, Niels R. Jensen, Eskildstrup, Hans Peter Jensen, Eskildstrup, Henry Damgaard-Hansen, København, samt F. Milling, Odense, med et Familiemedlem. Hvorvidt der blandt Skibets Besætning, der alt i alt talte ikke mindre end 900 Personer, var nogen Danske, vides ikke. Damperen Titanic. Som allerede nævnt, er Titanic Verdens største Damper. Den ejes af det kendte White Star Selskab og er en ganske ny Damper, som netop nu var paa sin første Tur. Skibet er paa 46,000 Tons og er bygget hos det store Firma Harland & Wolff i Belfast, hvor det løb af Stabelen i Man kan jo nogenlunde forestille sig denne Kæmpedampers Dimensioner, naar man hører, at alene 900 Mand maa til for at holde Skibet i Orden og betjene Passagererne. Men endnu bedre vil man kunne forestille sig Titanic s Størrelse, maar man hører, at en af D.F.D.S. Dampere, der gaar i indenrigs Fart, vilde tage sig ud som en Redningsbaad, hvis den blev placeret paa Titanic s Dæk, at de store Skibsankre, Titanic benytter, vejer 15,500 Kilo og er 8-10 Gange saa høje som en middelhøj Mand. Skibets Bygning har kostet 18 Millioner Kroner en Sum, Selskabet nu vil faa udbetalt af den Række Assuranceselskaber Verden over, i hvilke Forsikringen var tegnet. At et enkelt Selskab ikke har kunnet paatage sig denne kolossale Assurance, er en Selvfølge. Titanic er en vældig Kolos at se til. Den har 4 Skorstene og hele 5 Dæk. - - Et Søsterskib til denne Damper, som nu hviler paa Havbunden, er Olympic, der var en af de

4 Dampere, der tilkaldt af Titanic s radiotelegrafiske Nødsignaler kom den til Hjælp. Olympic er paa 45,000 Tons og ejes ogsaa af White Star. -- I Fredags var Titanic afgaaet fra Queenstown i England paa Rejse til New York med sine mange Passagerer. Den danske Amerikalinjes Skibe paa Atlanten. Vi har spurgt Chefen for Skandinavien-Amerika-Linien, Kaptejn Holst, om det kan tænkes, at et eller andet af den danske Amerika-Linies Skibe har været i en saadan Nærhed af Titanic, at de har faaet Forbindelse med det synkende Skib gennem den traadløse Telegraf. United States er omtrent midt ude i Atlanterhavet. De to andre, Hellig Olav og Tietgen er derimod for nær henholdsvis New York og Norge, til at det nødstedte Skibs Depecher har kunnet naa dem. Vi har siger man paa D.F.D.S s Kontor ikke indtil dette Øjeblik hørt noget fra United States. Det er for Resten et par Dage siden, vi sidst fik Melding fra Skibet. - De moderne Atlanterhavsfarere er vel alle udstyrede med Baademateriel til at kunne optage alle Mand om Bord i Tilfælde af Katastrofer, spørger vi. Nej, det er de ikke lyder Svaret. Skandinavien-Linien er den eneste, der har Redningsbaade nok med til at kunne optage alle. Norge er nemlig det eneste Land, der kræver Baade til hver eneste Mand, og da vi jo har Trafiken fra Norge, maa vi opfylde Landets Betingelser for Udvandrerdamperne. For Kæmpeskibene ville det ogsaa være ganske umuligt at føre Redningsbaade med til de Tusinder af Passagerer. Derimod har de et Flaademateriel med, som i yderste Nødstilfælde kan optage de Passagerer, der ikke kan blive Plads til i Baadene. Men Ophold paa en Tømmerflaade midt ude i Atlanterhavet giver jo ikke meget Haab om Redning, naar der ikke er Skibe tæt ved. Isbjærgenes Fare. Kaptejn Hempel fortæller. Vi har endvidere haft en Samtale med en af den danske Amerikalinies Skibsførere, nemlig Kaptejn Hempel paa Oscar II., der ligger i Københavns Havn. Vi spørger, om Isbjærgene i Almindelighed frembyder stor Fare for Skibsfarten mellem Evropa og Nordamerika? Ja, det er næsten mærkeligt, at der ikke sker flere Ulykker, end Tilfældet er, svarer Kaptejnen, der jo kender Ruten. Man træffer dem ofte i stort Antal, disse uhyggelige Kavalerer. De kan være saa store som hele svømmende Øer og kan have en Højde af op til 300 Fod. Det er navnlig i stærk Taage, de er farlige. Man kan i Taage komme lige ind paa dem, inden man opdager dem. Hvis de ligger i Vindretningen, kan man i Reglen mærke Kulden fra dem i temmelig lang Afstand. For de danske Baade, som aldrig har haft Kolissioner med dem, er Faren ikke særlig stor for Sammenstød. Vore Baade kan nemlig i Taage gaa saa langsomt, at vi til enhver Tid kan hindre et Sammenstød. De store Oceanjagere maa derimod gaa med temmelig stærk Fart for overhovedet at kunne styre. Det er for Resten mærkeligt, at der netop skulde ske en Isbjærgskatastrofe i Aar. I Aar er der nemlig meget lidt med Isbjærge derovre. Skulde de moderne Passagerskibe ellers ikke være saadan indrettede med vandtætte Rum og Tanke, at de selv med de største Beskadigelser skulde kunne holdes flydende, spørger vi. Nej, i Virkeligheden kan der godt ske saa store Havarier, at de vandtætte Rums Bæreevne ikke slaar til. Naar Beskadigelserne saaledes ned til de store Maskinrum, som Kæmpedamperne maa have, og disse fyldes med Vand, er der i Reglen ingen Redning.

5 Et Varsel, der slog til. Den saa ulykkelige endte Rejse var Titanic s første. I Onsdags afgik Skibet fra Southampton. Sømændene var meget ilde til Mode, da Skibet stod ud af Havnen, idet det ved en lidt fejl Manøvre kom til at sprænge Trosserne til en Damper i Nærheden, saaledes at en Kollision med denne Damper i sidste Øjeblik blev undgaaet. Da Ulykken i Atlanterhavet nu skete, var Sømændene beredte paa, at det var Varslet, der slog til. Specialtelegram fra New York. (Over London) Belejringstilstand udenfor White Star s Kontor. Udenfor White Star-Liniens Kontor i New York er der samlet i Tusindvis af Mennesker; der er formentlig Belejringstilstand uden for Kontoret. Samtidig regner det ned over Kontoret med Telegrammer og Telefonforespørgsler fra hele Verden. Skibsfarts-Trustens Vicepræsident, Mr. Franklin, vil ikke offentliggøre de ankomne Meddelelser. Der var beredt festlig Modtagelse. White Star-Linien havde forberedt en glimrende Modtagelse af Titanic, der netop skulde være ankommet i Dag. Paa Lørdag skulde den igen være afsejlet fra New York, og til denne Tur var bl.a. bestilt ca Kl.s Billetter. Hvad fandtes i Lasten. Titanic havde i Lasten bl.a. ca Kister The. Desuden var der Ædelstene til en Værdi af fem Mill. Pund Sterling. Endvidere havde de Rejsende mange Smykker med, der vel nok repræsenterede en værdi af en Mill. Pd. St. En amerikansk Millionær havde saaledes alene for Pd. St. = Kroner. Ritzautelegrammer. Samtlige 1. Kl.s Passagerer reddede! New York. Damperen Kalifornia er forbleven paa Ulykkesstedet. Carpatia er undervejs til New York med de Overlevende. Titanic s Sammenstød fandt Sted Kl Søndag Aften. London: White Star-Linien meddeler, at samtlige 1. Klasses Passagerer fra Titanic er reddede og befinder sig om Bord paa Carpathia, der ventes at ville ankomme til New York Fredag Morgen. Et Specialtelegram meddeler, at Virginia ligeledes har et Par Hundrede Reddede om Bord. Assurancesummen. Bryssel. Morgenbladene her meddeler, at Titanic og dens Ladning var assureret for 58,750,000 Francs. I denne Sum er dog ikke medregnet de af Passagererne privat tegnede Forsikringer, der for en Enkelts Vedkommende udgør meget betydelige Beløb. Er der mange Isbjerge? Bryssel: Skibsrheder Wolsford, der er ankommet hertil, meddeler, at han aldrig tidligere har set saa mange Isbjerge paa denne Aarstid i Atlanterhavet, som der er i denne Tid. De Reddede. En Liste over de Reddede. New York. Indtil i Aftes Kl. 10 forelaa der ingen Efterretninger fra to Dampere, der menes at have en Del af Titanic s Passagerer om Bord. Den ene af disse Dampere var Virginia.

6 Montreal. Allan-Linien meddeler, at Virginia har sat de fra Titanic reddede Passagerer om Bord paa Carphatia, da dette Skib er paa Vej til New York, medens Virginia sejler med Post til Europa. New York. Til Kap Race er indløbet et traadløst Telegram med en delvis Fortegnelse over de Reddede. Blandt disse er Direktøren for White Star-Linien, Ismay. Er der flere reddede? New York. Fra St. John paa New Foundland telegraferes, at Virginia er paa Vej tilbage hertil. Da Damperen var paa Rejse til Europa haaber man, at dets Tilbagevenden betyder, at den ogsaa har Reddede om Bord. De reddedes Tal synes voxende. Boston. Et traadløst Telegram, der er sendt i Aftes fra Olympic meddeler, at Carphatia er undervejs til New York med 868 Passagerer fra Titanic mest Kvinder og Børn. Telegrammet slutter med, at man nærer Frygt for de øvrige Passagerers Skæbne. London. Til Lloyd telegraferes fra Montreal, at hen ved 675 Passagerer og 200 Mand af Besætningen paa Titanic er blevet reddede. Den største Ulykke i Skibsfartens Historie. New York. Man haaber at Carpathia i Løbet af kort Tid vil naa indenfor den Zone, hvor der kan afsendes traadløse Telegrammer hertil, for at man kan faa nærmere Enkeltheder om Ulykken. Det maa dog betragtes som saa godt som fastslaaet, at der her er Tale om den største Ulykke, Skibsfartens Historie kan opvise. Man paastaar, at mindst 1200 Mennesker er omkommet. De fleste Kvinder og Børn er reddede. Hjælpen. (Privattelegram.) London, Fmd. Kl. 11 White Star Liniens Hovedkontor i Southampton telegraferer i dette Øjeblik, at Damperen Carpathia, der snart ventes at lægge til Land, medfører 675 Passagerer fra Titanic og hele Besætningen. Hvormange er reddede? (Privattelegram.) København, i Eftermiddag. Ved Henvendelse paa Selskabets herv. Hovedagentur erfarer vi, at der her er modtaget en lignende Depeche, og i den Omstændighed, at Besætningen befinder sig om Bord paa Carpathia mener man at have et Bevis for, at de øvrige Passagerer ogsaa er reddede. Besætningen gaar nemlig sidst fra Borde. Da Damperen Carpathia hidtil ikke har været nævnt blandt de Skibe, der har vist sig

7 paa Ulykkesstedet, synes det da ogsaa, som om den er kommet sidst. Det vil derfor næppe heller vare længe, før man hører nyt fra de andre Skibe. Carpathia er en stor Udvandrerdamper tilhørende Cunnard-Linien. Den skæbnesvangre Midnatstime. (Privattelegram.) Berlin, i Eftermiddag. Hvordan Sammenstødet skete. Ogsaa hertil er der indløbet Meddelelse om Carpathia, og det tilføjes i Depechen, at Titanic er sunket. Ifølge indløbne Privattelegrammer maa Sammenstødet mellem Titanic og Isbjerget for øvrigt være sket ved Midnatstid, altsaa paa et Tidspunkt, da det var mørkt. Med den stærke Fart, Titanic maatte sætte op for at kunne styres, har der været levnet Kommandoen for lidt Tid til at kunne afværge Katastrofen, men man maa have faaet Skibet drejet saa meget af, at ikke hele Forskibet er blevet knust. I Stedet for maa Skibet have faaet Stødet mere paa Bagbordssiden og have taget Skade under Vandlinjen. Til alt Held har det været roligt Vejr, og derved har de traadløse Apparater ogsaa lettere kunnet kalde Hjælp til og skibene naa frem saa hurtigt.i alt regnes der at have været 5 Dampere paa Stedet foruden Carpathia, deriblandt den tyske Damper Prins Adalbert Den samlede Assurance menes at ville beløbe sig til ca. 40 Mill. Kr. Menneskesnille og Naturkræfter. Titanic var Verdens nyeste Vidunder. Det var et Udslag af det ypperste Menneskesnille. Mægtigere Skib havde ingenlunde pløjet Atlantens Bølger. Dets Afrejse havde fundet Sted under et helt Folks Begejstring. En Rekord var sat, og en Rekord var slaaet. England havde endnu en Gang vist sit Overherredømme paa Havet. Titanic stod ud fra Irlands klippestærke Kyst som et mægtigt Feslot; det bar i sti Indre saa mange Mennesker som en hel Bys Befolkning. Alt var indrettet paa menneskelig Bekvemmelighed og menneskeligt Velvære. Der var ikke det Omraade, hvor ikke det mest forvænte Menneske kunde faa tilfredsstillet sine fordringsfulde Krav til Luksus og Komfort. Og medens Vidunderet førtes hen over Havet med den uhyre Fart, bæres over Oceanets vældige Bølger, gennemskærer dets Braadsøer med sin skarpe Bov, kommer der fra Jordklodens yderste Egne uhyre Iskolosser, Lande og Øer af Is, med fremspringende Klippespidser, hærdede i Polarregionens forfærdelige Kulde. Det menneskelige Vidunder og Naturens Urkraft mødes, og flænget som af et Kæmpesværd synker Vidunderet til Havsens Bund, medens Ismasserne, der fødtes af Urnaturens iskolde Skød, fortsætter sin Vej med Taagen om sine Tinder og iskold Aande i sit Følge. Det fortsætter sin Vej over Stedet, hvor Menneskesnillets Vidunderfrembringelse opslugtes, og det standser ikke, før det smælter i Golfstrømmens Vande under sydligere Breddegraders varmere Sol. Mennesket er nok Naturkræfternes Herre; men en Gang imellem tager Naturkræfterne en frygtelig Hævn og knuser, selv det Vidunderligste, Mennesket har frembragt.

8 Sorø Folkettidende Onsdag den 17. April 1912 Den store Atlanterhavs-Katastrofe. Omkring 1430 Mennesker omkommet. Atlanterhavskatastrofen og Danmark. (Fra vore Korrespondenter.) Har Selskabet tilbageholdt Rædselsbudskabet? Rædselsnavnet Titanic lød alle vegne i Gaar, hvor blot to Mennesker samledes. Havde skibsbygningstekniken og den traadløse Telegrafi vundet en saadan Kæmpesejr over Katastrofefarerne, at Beviset for, at den moderne Oceanflyver ikke kunne synke, er leveret, eller laa nu mange Hundrede Mennesker begravede paa Havbunden som Ofre for den vanvittige Konkurrencekamp mellem de store Atlanterhavslinier? Talte Efterretningerne om, at alle var reddede, sandt? Eller undertryktes den frygtelige Sandhed? - Det var i Virkeligheden umuligt at danne sig noget bestemt Begreb om, hvorledes det egentlig stod til saa modstridende var de sparsomme Efterretninger. Paa den ene af White Star-liniens Kontorer i København fastholdt Repræsentanten aldeles kategorisk, at det var rigtigt, at alle Passagererne eller saa godt som alle var bleven reddede. Generalagenten Hr. Clausen meddelte os derimod, da vi ved 5-Tiden i Gaar havde en Samtale med ham, at han nu havde modtaget et Telegram fra London, hvorefter man utvivlsomt maatte gaa ud fra, at kun ca. 800 var blevne reddede. Der staar i nogle Telegrammer, at 1.Klasses Passagerer er blevne reddede. Kan det være muligt, at man har ladet dem gaa først i Baadene, spørger vi.

9 Nej, det er ganske utroligt, svarer Hr. Clausen. Nej, først gaar Kvinder og Børn ned, og saa er det i Virkeligheden intet Menneske muligt at holde Orden over, hvem der derefter gaar i Baadene. Alle de detallierede Efterretninger om Panik om Bord og om, hvorledes Skibet er sunken efterhaanden, er simpelt hen det rene Sensationsdigt fra de amerikanske Presseagenturer. Sagen er den, at den traadløse Telegrafstation har været saa stærkt optaget af at modtage ganske korte Kodetelegrammer og besvare Signaler, at det overhovedet har været umuligt at faa expederet udtømmende Skildringer. I Løbet af i Dag er den feberagtige Travlhed nok taget af, og i Nattens løb vil der da utvivlsomt komme mere autentiske Efterretninger. Jeg haaber, at jeg til Onsdag Middag vil kunne have Meddelelse om de danske Passagerers Skæbne. Hvorfor har vi ikke hørt fra United States? Vi har spurgt Kaptejn Holst, om Skandinavien Amerikalinien ikke havde ventet at høre fra United States, der i Søndags har befundet sig i Nærheden af Ulykkesstedet. Ja, det er i Grunden mærkeligt, at vi endnu intet har hørt fra Skibet, siger Hr. Holst. United States skal omtrentlig Søndag Eftermiddag have passeret det Sted, hvor Ulykken fandt Sted nogle Timer senere. Skibet maa Natten til Søndag sikkert ogsaa have modtaget Titanic s Nødtelegrammer, men da den tillige har hørt, at saa mange andre større Dampere er ilet til Hjælp, maa Kaptejnen have fundet det unødvendigt at afbryde Kursen mod Øst. Skibet har sikkert forsøgt at faa Rapporter sendt hjem, med det har aabenbart været umuligt for det at faa Telegrammerne besørget, men i Dag har det nok kunnet blive betjent, og saa hører vi nok fra det i Morgen. De Danskes Skæbne. Blandt de mange hinanden modsigende Telegrammer, der er indløbet hertil angaaende Titanic s Stranding, er det slet ingen, der meddeler noget om, hvad Skæbne de ombordværende Danske har faaet, og de danske Hjem, der gennem Slægtskabsbaand er knyttede til disse ti Mennesker, lever saaledes stadig i Haab og Spænding. Alle de danske Passagerer var paa een undtagelse nær 3. Klasses-Passagerer. Den ene, der rejste paa 2. Klasse, var Maskininspektør Jacob Milling fra Sydfynske Jernbaners Ingeniørkontor i Odense. Han skulde paa et kortere Besøg i Amerika for at studere Jernbanedrift. Den i København bosiddende Henry Damgaard-Hansen var Manufakturkommis og rejste til Amerika for derovre at søge at skabe sig en Existens. Claus Hansen fra Holeby, der rejste sammen med sin Hustru, er Barber. Han har sammen med Hustruen været hjemme paa Besøg i nogen Tid, og rejste nu atter tilbage til den ny Verden, hvor Ægteparret i en Aarrække har boet, og da de nu drog tilbage rejste en af deres unge Slægtninge, Henrik Hansen-Jul, med derover, da Barber Hansen mente at kunne skaffe ham ind i en god Stilling derovre. Ogsaa de fire Passagerer fra Fyn tilhørte en Familie. De var fra Eskildstrup og Pederstrup og det var Niels R. Jensen, der en Tid har været paa Besøg i Hjemlandet og som nu har givet de andre, Hans Peter Jensen, Svend Laurits Jensen samt Carla Nielsen-Andersen, Lyst til at friste Lykken i det Fremmede.

10 800 Reddede paa Carpathia. (Specialtelegram.) London, Tirsdag Fra New York telegraferes: Kl. 11,15 i Formiddags er der fra Kaptajn Rosthorne paa Damperen Carpathia indløbet et Telegram afsendt fra et Punkt paa 41,45 nordl. Bredde og 50,20 vestl. Længde, og som havde følgende Ordlyd: Er undervejs til New York med 800 Reddede fra Titanic ombord for at landsætte dem der. Da der er overordentlig mange Isbjerge i Drift Syd paa, anser jeg New York for den Havn, der er lettest at anløbe. Et stort Antal Isbjerge er synlige i Nærheden af Stedet for Katastrofen. Carpathia har maattet bane sig Vej over 20 miles mellem Isbjerge.. De kom for sent! Kl. 11,30 telegraferes fra den traadløse Station på Sable Islands, at det er lykkedes at komme i traadløs Forbindelse med Dampskibet Parisian, som meddeler: Vi har ingen Reddede ombord. Fra Montreal telegraferes Kl. 12. i Middags: Et hidtil indløbet Gnisttelegram fra Dampskibet Virginia meddeler, at dette Dampskib er ankommet for sent til Ulykkesstedet til at kunne redde noget Menneskeliv. Det er nu konstateret, at Vraget af Titanic befinder sig paa 2 engelske Mils Dybde paa Havbunden mellem Sable Island og Cap Race. Millionærernes Død. (Specialtelegram.) London, Tirsdag Daily Telegraph offentliggør en Liste over de amerikanske Mangemillionærer, der under Katastrofen befandt sig om Bord paa Titanic. Blandt disse nævnes Johs. Astor, repræsenterende en Kapital af 150 Mill. Dollars, Isidor Strauss 50 Mill., Bankieren Wider ligeledes 50 Mill., Benjamin Hughenton 95 Mill. Osv. Flere mindre Millionærer, hvis Formuer anslaas til under 10 Mill. Dollars. I det hele fandtes Repræsentanter for Rigdomme til en værdi af over 600 Mill. Dollars om Bord paa Titanic. Man befrygter, at Astor er omkommet, hvorimod hans Hustru formenes at være i Live, og den bekendte Journalist William Steads Død betragtes som fastslaaet. 868 Reddede. New York (Tirsdag). White Star-Linien meddeler officielt, at den har faaet sikker Efterretning fra Olympic om, at Antallet af Reddede fra Titanic s udgør 868; Carpathia ankommer paa Torsdag med dem til New York. - Blandt dem, der er omkomne ved Titanic s Undergang, opgives Forfatteren William Stead, A.G.Wanderbilt, Præsident Tafts Adjudant Major Butt og Titanic s Fører Kaptajn Schmidt. Blandt de Reddede er Fru Astor. Et hæftigt Uvejr. Den meteorologiske Station ved St. Lawrence-Bugten beretter, at der udfor Ny-Skotland findes tætte Taagemasser. I Aftes rasede der et hæftigt Uvejr, der er gaaet videre mod Øst. Under disse Omstændigheder er der kun ringe Haab om at redde flere Passagerer fra Titanic, der maaske endnu kunde drive om paa Havet paa Vragstumper eller i Baade. De vil være frosne ihjel, før der kan bringes Hjælp.

11 Asquith om Ulykken. I det engelske Underhus Møde i Gaar oplæste Premierminister Asquith under dybeste Tavshed White Star-Liniens Meddelelse om Titanic s Undergang og tilføjede derpaa: Jeg er bedrøvet over, at vi er tvungne til at staa overfor en af de frygteligste Begivenheder, der mangen Gang er besluttet i Forsynets Raad, der tilintegør al vor Forsigtighed, som den dristigste Fantasi ikke kan udmale sig, og som lader os føle, hvor fattige vore Ord er, naar vi i saadanne Øjeblikke skal sige, hvad vi føler. Vi kan kun ufuldkomment give Udtryk for vor Beundring over, at de bedste Traditioner til Søs synes at være holdt i Ære, at der villig er blevne bragt Ofre for at skaffe dem, der mindst var i Stand til at hjælpe sig selv, den største Udsigt til Redning (Bifald), og for at vi føler den dybeste Medfølelse med dem, der saa pludselig er blevne berøvet deres kæreste og nærmeste Slægtninge. Katastrofestedet. Det Sted, hvor Titanic er sunket, ligger 350 Sømil (en Sømil ca. 2 Kilometer) sydøst for Kap Race paa New Foundlands Kyst. Titanic nærmede sig Slutningen af sin Rejse, da Sammenstødet Kl. ca. 10 om Aftenen i Mørke og sandsynligvis Taage skete med et af de Isbjerge, der netop paa denne Aarstid kommer drivende ned langs Nordamerikas Kyst fra Baffinsbugten. Ved Sammenstødet, der rimeligvis er sket under fuld Fart eller med næsten fuld Fart, er Skibets Bov blevet knust mod Iskolossen, og de vandtætte Skodder har ikke kunnet modstaa Vandets Tryk. Det store Skib er Langsomt sunket i Mørke og Taage og under saa fortvivlede Forhold, som Tanken vel kan udmale sig. I den tyske Rigsdags Møde i Gaar udtalte Formanden Kämpff Rigsdagens Medfølelse i Anledning af den store Ulykke, der havde ramt White Star-Linien ved Damperen Titanic s Undergang og Tabet af saa mange Menneskeliv. De Tilstedeværende paahørte Talen staaende. Eftermiddags-Nyt. Redningsarbejdets Vanskeligheder. Damperen Carpathia, der som omtalt ankom først til Ulykkesstedet, fandt Redningsbaadene med de Overlevende spredte over en 21 Mil lang Ismark. De fleste af de Reddede havde kun de nødvendigste Klæder paa og havde lidt meget af Kulden. Man formoder, at Ismasserne har knust flere af Redningsbaadene.. Carpathia med de 868 Reddede om Bord ventes til New York paa Torsdag. Skibet befinder sig midt i vældige Ismarker og kommer derfor kun langsomt frem. Bladene i New York angriber stærkt Skibsfarts-Selskaberne, fordi Skibene ikke er forsynede med tilstrækkeligt Redningsmateriel. Titanic havde saaledes kun 16 Redningsbaade om Bord, og dette er Grunden til, at saa mange Mennesker omkom, skønt Søen var rolig og der gik flere Timer, inden Skibet sank. Carpathia er nu i telegrafisk Forbindelse med Sable Island. Man haaber derfor snart at modtage Enkeltheder om Katastrofen. 7 Mill. Breve gaaet tabt. Postvæsenet erklærer, at der er gaaet 7 Mill. Breve til Bunds med Titanic. To amerikanske Krydsere, Salem og Chester, er sejlet Carpathia i Møde. Hvert 10. Minut søges opnaaet traadløs Forbindelse med Skibet.

12 Specialtelegrammer. Atlanterhavs-Katastrofen. London, i Dag. Parisian har i flere Timer sejlet imellem Vragstumper fra Titanic, men har ikke fundet nogen den kunde redde. Titanic`s Kaptejn, Smith, og alle Skibets Officerer er heltemodige forblevne paa deres Poster og har fundet Døden i Bølgerne. Den bekendte Mangemillionær Guggenheims Hustru, hvis Mand sandsynligvis er blandt de Omkomne, ankom i Gaar Aftes til White Star-Liniens Bureau i den voldsomste Ophidselse og tilbød Direktionen flere Millioner Dollars for strax at lade udsende et Extraskib for at lede efter hendes Mand. Man vidste imidlertid, hvor unyttigt dette vilde være og vilde derfor ikke modtage hendes Tilbud. Assuranceselskaberne og Ulykken. Saavel Den kgl, Søassurance i København sin Dansk Lloyd, Københavns Søassurance og Scandinavia er interesserede i Titanic med nogle Hundreder Tusinde Kr. hver. Lloyd i London er interesseret med 36 Mill. Kr. Sorø Folketidende Torsdag den 18. April 1912

13 Titanic s Undergang. Endnu ingen detaillerede Efterretninger. Pladsen foran den Skyskraber i New York, hvor White Star og Norddeutsche Lloyd har deres Kontorer, har omtrent uafbrudt, siden Ulykkesbudskabet indtraf, været besat af en stor og ophidset Menneskemængde, som 12 Politibetjente har anstrængt sig for at holde tilbage fra Indgangen. Det var dog ikke alle, der blev holdt tilbage. Ogsaa her gennemførtes Lighed for Loven kun til en vis Grad. Saaledes kom Dommeren Cornell og søgte Underretning om sin Hustru. Benjamin Guggenheims Hustru stillede ubegrænsede Pengesummer til Raadighed for Afsendelsen af en Damper til Ulykkesstedet, Wincent Astor, en Søn af den omkomne John J. Astor, forlod grædende Kontoret, Isidor Straus Privatsekretær overnattede paa Selskabets Kontor, skønt man forsikrede ham, at Chefens Død var uden for al Tvivl. Endnu i Dag til Morgen er der ikke indløbet detaillerede Efterretninger om den frygtelige Katastrofe. Det hedder, at en elektrisk Storm, som begyndte i Forgaars Aftes, næsten har umuliggjort al traadløs Telegrafering. Titanic var advaret. Kaptejnen paa den franske Damper La Touraine, der er ankommen til Le Havre fra New York, fortæller, at han den 12. April hele Dagen havde været i traadløs Telegrafforbindelse med Titanic og havde givet den nøjagtige Oplysninger om de Ismasser, La Touraine havde passeret, og om 2 store Isbjerge, der var observerede i nogen Afstand fra La Touraine. Kaptejnen paa Titanic udtalte sin Tak for disse værdifulde Oplysninger. Efter dette forstaar man knapt, at Kaptejn Smith en Mand der i 38 Aar har ført White Star-Liniens Skibe ikke har passet noget mere paa. Den vanvittige Fart kunde i al Fald være opgivet. Da Ulykken var sket, viste Kaptejn Smith sig som en Mand. Han blev paa sin Post til det sidste og gik til Bunds tillige med sit prægtige Skib. Det Sted, hvor Titanic sank, ligger ca. 30 miles fra Stedet, hvor Skibet stødte mod Isbjærget. Titanic brugte 4 Timer til denne Distance. Det stod klart, at den Skade, der var sket, var dødbringende. Men Kaptejn Smith satte alt ind paa det sidste, fortvivlede Forsøg paa at bringe Skibet i Nærheden af Land. Vraget ligger nu mellem Sable Island og Cape Race paa et Sted, hvor Dybden er 3400 Meter. Sensations-Telegrammer. Medens alle autentiske Efterretninger vedblivende mangler, bringer New York Herald og andre New Yorker-blade sensationelle Beskrivelser af Scener, der skal være forefaldne ved Titanic s Undergang. Det har vist sig, at disse Beskrivelser er rent og skært Opspind. Det var bleven opgivet, at Efterretningerne ad traadløs Vej skulde være komne fra Damperen Bruce. Denne Damper er nu ankommen til St. John, og saavel Kaptejnen paa Bruce som Gnisttelegrafisten erklærer, at de ikke har modtaget nogen traadløs Meddelelese der vedrører Titanic. Nødraabet. En tragisk Samtale. White Star-Liniens Vicedirektør Franklin, skildrer den tragiske Dialog, der udspandt sig mellem Telegrafisten paa Titanic, John Geo. Philipp, og Virginias s Telegrafist. Saasnart Sammenstødet med Isbjerget havde fundet Sted, gav Philipp i et traadløst Telegram til Virginia i faa Ord Skibets Stilling tilkende. Hans første Telegram blev opfanget af Telegrafisten paa Virginia Kl. 10,40 Aften.

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Følg deres desperate kamp for livet time for time

Følg deres desperate kamp for livet time for time 4-siders tema fra & 100 TI ANI ÅR S IDEN tragedien, vi aldrig glemmer Turisten Lawrence Beesley Andenstyrmanden harles Lightoller Kendissen Madeleine Astor Emigranten Olaus Abelseth Følg deres desperate

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'

slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+' / slew GUINEA OPLEVELSER AF R. VON HOLSTEIN-RATHLOU PREMIERLIEUTENANT ^ C> f+' V* «KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/newguineaopleveloohols

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage.

Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage. Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage. (Da vi antage, at en vidtløftigere Skildring af Strandingen den 25de September vil interessere

Læs mere

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Renskrevet fra originalen med mindre tilrettelser af Robert Ric-Hansen 1964. Enkelte korrektioner af Kaare Petersen 2009 - - - - o o o 0 0 o o o - -

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Teatermuseet i Hofteatret 2015 / webtekst25 Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Transskriberet af Mikael Kristian Hansen Redaktionel forbemærkning

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

aa7ivåvivå»ava7i?avi A «

aa7ivåvivå»ava7i?avi A « . ;\ " iv 'V>*- r* o* A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «\& * i o VAVAVaVa VA A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi

Læs mere

En verdensomsejling under havet

En verdensomsejling under havet En verdensomsejling under havet Jules Verne (1828-1905). Udgivet 1869 Kapitel 1 - Et flygtende skær Året 1866 blev præget af en mærkelig hændelse, et uopklaret og uforklarligt fænomen, som utvivlsomt ingen

Læs mere

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes :00 = 0) C' K^2 Uda Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/frapersienooiaes '^' FRA PERSIEN. "2^ -1^, Ketten til Oversættelse

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere