Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:"

Transkript

1 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011

2 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens arbejde Lov, styrelsesvedtægter for Århus kommune m. v. Andre organer 2. Skolebestyrelsens råderum og kompetence Afgrænsning over for kommunalbestyrelsen Afgræsning over for skolelederen 3. Skolebestyrelsen opgaver og ansvar 4. Afvikling af skolebestyrelsesmødet. Nogle praktiske vink og anbefalinger

3 3 Nærværende indlæg er kun et enkelt snit og altså langt fra en fuldstændig gennemgang.

4 4

5 5 Ad 1. Grundlaget for skolebestyrelsens arbejde

6 6 Efter udsendelse af LBEK 593 af 24/ er der kommet følgende ændringer: Lov nr. 486 af 11/ Lov nr. 624 af 11/ Lov nr. 630 af 11/ Lov nr. 640 af 14/ Lov nr. 641 af 14/ Efter udsendelse af LBEK 998 af 16/ er folkeskoleloven blevet ændret 1 gang, nemlig ved lov nr af 21/ Den for skolebestyrelsen væsentlige ændring er fra 2009, LBEK 593 af 24/ De efterfølgende ændringer er ikke relevant for aftenens indlæg.

7 7 Loven er meget upræcis eksempler fra motiver lov 534 af 12/06/2009. Motivudtalelser: Det fremgår af den gældende folkeskolelovs 13, stk. 1, 1. pkt., at eleverne og forældrene regelmæssigt skal underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Anvendelsen af ordet»skolen«kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der er tale om den enkelte lærers eller skolelederens syn, eller om. Baggrunden for forslaget er, at folkeskoleloven ikke nærmere angiver, hvad begrebet»ordensregler«dækker over, og at der derfor på nogle skoler udelukkende er fastsat ordensregler, der vedrører rent praktiske forhold.

8 8 Folkeskoleloven, LBK nr 998 af 16/08/2010 Kommunalbestyrelsen 40.. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Skolestyrelsesvedtægten gældende fra 1. november 2010 Skolebestyrelsens forretningsorden.

9 9 40. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen.. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om følgende: 1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 2) Ansættelse og afskedigelse af ledere og lærere. Beslutningerne om ansættelse af ledere og lærere træffes efter udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. 44, stk. 7.. Etc etc.

10 10 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni Ikrafttræden 1. november Dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober Vedrører Giver mulighed for: Valgperiode for skolebestyrelsesmedlemmer på 2 år. Møder holdes for åbne døre u o personsager m. v. SFO-lederne bliver tilforordnede bestyrelsesmøderne. Ændret valgprocedure.

11 11 Biblen, der anvendes af forvaltningen: Folkeskoleloven med kommentarer, 14 udgave, 2011, redigeret af Svend Erik Gertz, Forlaget Dafolo A/S, Frederikshavn.

12 12 Kort om andre organer udenfor den enkelte skole: Forvaltningen FSÅ Skole & Samfund

13 13 FSÅ FORENINGEN AF SKOLEBESTYRELSER I ÅRHUS VEDTÆGTER. Foreningens formål er at støtte skolebestyrelserne i forhold, der har betydning for folkeskolerne i Århus Kommune. Foreningens opgave er: - drøfte og vurdere disse forhold - styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne - arbejde for en styrkelse af niveauet i folkeskolerne i Århus

14 14 FSÅ FSÅ's vision er at gøre folkeskolen til et attraktivt alternativ til privatskoler for såvel elever som medarbejdere.

15 15 FSÅ FSÅ har i høj grad fokus på, at skolerne får 'value for momey'. Der skal tænkes ud af boksen, hvis kvaliteten ikke skal skride voldsomt under disse års fortsatte besparelser. Derfor følger FSÅ forvaltningens ændringsprocesser: SFOen i skolen, KRAI og RULL, tilfredsheds- og kvalitetsmålinger, budgetmodeller, skolebestyrelsernes valgperiode bl.a. - nu efter budgetforliget også strukturovervejelserne og lokaleplanerne - og vi vil meget gerne tættere ind på arbejdet vedr. inklusion i projektet Fælles om Folkeskolen, hvor vi oplever, at forældre og bestyrelser endnu ikke har været taget med.

16 Skole og Forældre 16 Skole og Forældre er en dansk interesseorganisation for skolebestyrelser, forældre og andre med tilknytning til folkeskolen. Organisationen har som formål at forbedre samarbejdet mellem skole og hjem, at styrke forældrenes indflydelse på skolen samt at repræsentere forældrene i forhold til offentligheden og det politiske system. Den blev stiftet i 1935 og den 22. juni 2010 ændrede organisationen navn fra Skole og Samfund til det nuværende. Benedikte Ask Skotte har været landsformand siden I 2006 etablerede Skole og Forældre en forældrerådgivning. Skole og Forældre udgiver månedsbladet Skolebørn.

17 17 Skole og Forældre Århus Skole og Forældre Århus er en forening for skolebestyrelser og forældre på de århusianske folkeskoler. Foreningen varetager interesserne for forældre, der har børn i folkeskolen. Skolebestyrelserne er Skole og Forældres Århus vigtigste fokusområde. Skole og Samfund er forældrenes repræsentant over for politikere og samarbejdspartnere - både på landsplan og på lokalplan.

18 18

19 19

20 20

21 21 Ad. 2 Skolebestyrelsens Råderum og kompetence i forhold til kommunalbestyrelsen hhv. skolelederen

22 22 KOMMUNALBESTYRELSEN?? Hvilke beslutninger?? SKOLEBESTYRELSEN?? Hvilke beslutninger?? SKOLELEDEREN

23 23 GENERALFORSAMLINGEN (aktionærer) Eks: Aktieselskabets bestyrelse * BESTYRELSEN DIREKTIONEN VIRKSOMHEDEN Generalforsamlingen kan træffe beslutning om ethvert spørgsmål og kræve sig forelagt ethvert spørgsmål. Den samlede bestyrelse men ikke det enkelte medlem kan træffe afgørelse om hvad som helst i virksomheden (Omdiskuteret) Direktionen træffer afgørelse i normale daglige spørgsmål.

24 FOLKESKOLELOVEN 24 KOMMUNALBESTYRELSEN * SKOLEBESTYRELSEN SKOLELEDEREN SKOLEN

25 FOLKESKOLELOVEN 25 * 2. Skolebestyrelsens råderum og kompetence Afgrænsning over for kommunalbestyrelsen Afgræsning over for skolelederen

26 FOLKESKOLELOVEN 26 Kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om hvad som helst? Kan kommunalbestyrelsen tilsidesætte skolebestyrelsens beslutninger ved at give skolelederen, der er ansat af kommunalbestyrelsen, en modsat rettet tjenestebefaling? Har skolelederen en selvstændig kompetence overfor såvel kommunalbestyrelsen som skolebestyrelsen?

27 FOLKESKOLELOVEN 27 * KOMMUNALBESTYRELSEN SKOLEBESTYRELSEN Kompetencekollision?? SKOLELEDEREN SKOLEN

28 28 *

29 29 * KOMMUNALBESTYRELSEN

30 30 KOMMUNALBESTYRELSEN * Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni 2009 Det skal præciseres, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at træffe enhver beslutning om folkeskolen inden for det gældende lovgrundlag, medmindre der er tale om beslutninger, som forudsætter en særlig sagkundskab, eller som udtrykkeligt er henlagt til en anden myndighed, f.eks. skolebestyrelsen..

31 31 KOMMUNALBESTYRELSEN * 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen.

32 32 KOMMUNALBESTYRELSEN * 40. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde: 1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden efter.. og skolefritidsordning... Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

33 33 KOMMUNALBESTYRELSEN * 3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 4) Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel undervisning efter 5, stk. 5, elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde og specialundervisningen m.v. 5) Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter 3, stk. 5 og 6. 6)..

34 34 KOMMUNALBESTYRELSEN * 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten.

35 35 KOMMUNALBESTYRELSEN * 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om: 1) Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. 2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. 42, stk. 3. 3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen. 4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af 40, stk. 5.

36 36 KOMMUNALBESTYRELSEN *.. 40, Stk. 3. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner, jf. 10, stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der fastsættes en læseplan for undervisning efter 5, stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til undervisningens fremme af elevernes alsidige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne eller på anden hensigtsmæssig måde

37 37 KOMMUNALBESTYRELSEN * 40, stk. Stk. 5. Bortset fra de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen, og de beslutninger, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-6, samt 25, stk. 7, 34, stk. 3, og 40 a, stk. 2 og 3, kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis delegere sine beføjelser efter denne lov til skolebestyrelserne.

38 38 SKOLEBESTYRELSEN

39 SKOLEBESTYRELSEN * Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter.. herunder i en eventuel handlingsplan,. og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager.

40 SKOLEBESTYRELSEN 40 * Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni Med forslaget understreges skolebestyrelsens ansvar for at føre tilsyn med skolens virksomhed... præciseres det, at skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed ikke omfatter personale- og elevsager

41 SKOLEBESTYRELSEN Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet

42 42 SKOLELEDEREN

43 43 Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni På den enkelte skole har skolelederen - inden for de mål og rammer, der følger af lovgivningen og af kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger - ansvaret for skolen. Det skal præciseres, at skolelederen refererer til kommunalbestyrelsen og indgår i den kommunale organisation på samme måde som andre kommunale ledere, samtidig med at lederen skal træffe de konkrete beslutninger om undervisningens organisering og tilrettelæggelse på skolen, så undervisningen kan få den nødvendige kvalitet i henhold til folkeskolelovens formål. SKOLELEDEREN *

44 44 Minicase 1: Ledelsen og skolebestyrelsen er uenig om en given beslutning vedrørende en elev. Skolebestyrelsen kan ikke blande sig i denne konkrete beslutning, men. Kan skolebestyrelsen her klage til kommunalbestyrelsen og få kommunalbestyrelsen til at få ledelsen til at ændre beslutningen?

45 45 Beslutninger Afgørelser

46 46 Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni 2009 Hidtil gældende: Det fremgår af den hidtil gældende folkeskolelovs 45, stk. 2, at skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever....

47 47 Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni 2009 * Det foreslås, at skolelederens ledelsesrum tydeliggøres og udvides, idet det fastsættes, at lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever ikke kan behandles af kommunalbestyrelsen....

48 48 Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni 2009 Gældende fra 1. august 2009: I 45, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer, kommunalbestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen.«

49 49 Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni 2009 Omfattet af skolelederens selvstændige kompetence er således som udgangspunkt f.eks. beslutninger/afgørelser om standpunktskarakterer, klasseindplacering, placering på bestemte hold, henvisning til specialundervisning, tilladelser til helt eller delvis at opfylde undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse samt iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden..... *

50 50 Skolebestyrelses kompetence Minicase 2 På første møde i den nyvalgte skolebestyrelse foreligger der 4 klager over én og samme lærer. * Kan bestyrelsen beslutte at afskedige ham? Eller skal skolelederen spørges først? Eller.??

51 51 * Bestyrelsens kompetence i et aktieselskab Skolebestyrelsens kompetence Skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed omfatter ikke personale- og elevsager. Skolelederens beslutninger/afgørelser

52 52

53 53 3. Skolebestyrelsen opgaver og ansvar

54 SKOLEBESTYRELSEN * 54 Fører tilsyn Fastsætter Udtaler Godkender Aflægger

55 55 * Planlagt/løbende Fører tilsyn Lejlighedsbestemt Klagesager

56 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. 40, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. 40 a, stk. 3, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

57 57 Motiver til Lov nr. 534 af 12. juni 2009 Med forslaget understreges skolebestyrelsens ansvar for at føre tilsyn med skolens virksomhed. På grund af hensynet til kommunalbestyrelsens ansættelses- og afskedigelseskompetence og hensynet til beskyttelse af personhenførbare oplysninger præciseres det, at skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed ikke omfatter personale- og elevsager.

58 58 Skolebestyrelsens tilsynsforpligtelse vedrører hele skolens virksomhed, herunder også skolefritidsordningen og og undervisning i fritiden. Skolebestyrelsen kan ikke omgøre en beslutning, der er truffet af skolens ledelse. Skolebestyrelsen kan heller ikke pålægge skolens ledelser at træffe en bestemt en bestemt beslutning.

59 59 Bestemmelsen indebærer, at skolebestyrelsen kan tage alle spørgsmål af betydning for skolens virksomhed op til drøftelse med skolens leder. Dette gælder selvom afgørelsen af disse spørgsmål hører under lederens kompetence.

60 60 Bestemmelsen indebærer ret for skolebestyrelsen til efter nærmere aftale med skolens leder at overvære undervisningen Skolebestyrelsen kan ikke give direktiver med hensyn til undervisningen, men må rette henvendelse herom til skolelelederen.

61 61 * Undervisningens organisering Fastsætter Principper Ordensregler Arbejdets fordeling Skolehjem samarbejde værdiregelsæt Underretning om standpunkt Fælles arrangementer

62 62 * Undervisningens organisering Fastsætter Principper Ordensregler Arbejdets fordeling Skolehjem samarbejde værdiregelsæt Underretning om standpunkt Fælles arrangementer

63 Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, eventuel undervisning efter 5, stk. 5, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,.

64 Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 4) arbejdets fordeling mellem lærerne, 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og 6) skolefritidsordningens virksomhed.

65 Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering,. Skolebestyrelsen fastsætter principper for, hvordan undervisningen på skolen skal organiseres (f. eks principper for holddannelse, samlæsning og deletimer). Folkeskolelovens 25, Stk. 6. Eleverne skal på alle klassetrin undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden, jf. stk. 1

66 Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering,. Skolebestyrelsen kan fastlægge principper for, hvordan man på skolen skal gennemføre løbende vurdering af, om undervisningen og elevernes udbytte af denne lever op til forventningerne, herunder om der fx skal afholdes terminsprøver i skoleårets løb. (Ansvaret for undervisningens tilrettelæggelse påhviler dog skolens leder og lærer)

67 Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om elevernes placering i klasser,.. Eksempelvis: At børn fra samme geografiske område skal i samme klasse At klasserne så vidt muligt skal være lige store Eller at der så vidt muligt skal være lige mange drenge og piger i de enkelte klasser

68 68 44, stk. 2, pkt. 4 Arbejdets fordeling mellem lærerne? * Skolebestyrelsen fastlægger alene principper for fordelingen af arbejdet, herunder eksempelvis klasselærerskift på bestemte klassetrin. De konkrete beslutninger om arbejdets fordelingen mellem skolens lærere træffes af skolens leder.

69 69 Undervisningens organisering Fastsætter Principper Ordensregler Arbejdets fordeling Skolehjem samarbejde værdiregelsæt Underretning om standpunkt Fælles arrangementer

70 70 * 44, Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

71 71 L 186 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen m.v.). Baggrunden for forslaget er, at folkeskoleloven ikke nærmere angiver, hvad begrebet»ordensregler«dækker over, og at der derfor på nogle skoler udelukkende er fastsat ordensregler, der vedrører rent praktiske forhold.

72 72 * Det er med lovændring i 2009 præciseret, at skolebestyrelsen skal fastsætte et værdiregelsæt for skolen. Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte (et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø), herunder en overordnet antimobbestrategi.

73 Af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger har PowerPoint blokeret automatisk hentning af billedet. Advokatfirmaet * * 73 BEK nr 320 af 26/03/2010 1, Stk. 4. Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregelsæt.

74 74 Jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen Undervisningsministeriet, den 26. marts 2010

75 75

76 * * 76 Ansættelser Udtaler Læseplaner Alle forhold Vedr. skolen

77 77 44, Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere, jf. 40, stk. 6.

78 78 44, Stk. 8.. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner, jf. 40, stk. 3. Skolebestyrelsen kan ved udarbejdelse af forslag til læseplaner, herunder beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål, tage udgangspunkt i de af ministeriet udarbejdede vejledninger eller i lokalt tilvejebragte forslag. De enkelte fags læseplaner og beskrivelser skal være i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i medfør af 10, jf. BKG bkg Skolebestyrelsens indstilling er ikke bindende for kommunalbestyrelsen.

79 79 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten.

80 80 40 a, Stk. 3. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen.

81 81 40 a, Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter og handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres.

82 82 Udtalelse fra skolebestyrelserne Eksempel: 40, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde: 1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter 3, stk. 2, og 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter 3, stk. 3, og skolefritidsordning efter 3, stk. 4. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

83 83 Eksempler på høring(udtalelser) af skolebestyrelsen 40 Stk. 2, 3. pkt. Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 40 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. 3, stk. 4, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelserne.

84 Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

85 * * Stk. 10. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

86 86 Godkender Skolens budget Undervisningsmidler

87 Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget.....

88 88 Skolelederen har ansvaret for, at der udarbejdes et budgetforslag. Hvis skolebestyrelsen ikke kan godkende skolelederens forslag, kan den pålægge lederen at udarbejde et nyt budgetforslag, der er ændret på nærmere angivne punkter. Skolebestyrelsen kan selv foretage omplaceringer indenfor den givne ramme.

89 89 Minicase 3: På Valbyhøjskolen vedtages et budget, der klart medfører en væsentlig budgetoverskridelse på omkostningssiden. Og dette budget gennemføres. Har Skolebestyrelsen her et ansvar? og i bekræftende fald hvilket??. (ryger hus og hjem? ) I benægtende fald: Hvem er da ansvarlig og hvordan? Kan skolelederen nægte at indrette sig efter det ulovlige budget som skolebestyrelsen har vedtaget?

90 90 * Godkender Skolens budget Undervisningsmidler

91 91 * 44, Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt..

92 92 Skolebestyrelsen godkender de undervisningsmidler, der kan anvendes på skolen. Dette gælder alle bøger, pjecer, bånd film, EDBprogrammer. Videre omfatter bestemmelsen også de materialer, der måtte være på skolebiblioteket. Der er her tale om konkrete beslutninger, som efter visse forfatteres mening i vidt omfang kan delegeres til skolelederen. *

93 93

94 94 * Aflægger Beretning

95 95 44, Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.

96 96 Ad. 4 Afvikling af skolebestyrelsesmødet, herunder Indkaldelse, Mødets afvikling, Formandens rolle samt Mødereferaters udformning.

97 Stk. 11. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. *

98 98 Loven kræver kun offentliggørelse af et beslutningsreferat ikke offentliggørelse af mødereferatet. Svend Erik Gertz antager i Folkeskoleloven 13. udgave s. 225, at mødereferatet ikke må offentliggøres, medmindre der er enighed i skolebestyrelsen herom.

99 Indkaldelse: 99

100 Indkaldelse: * 100

101 101 Mødets afvikling Almindelig takt og tone Formanden ordstyrer Klargør hvad formålet med et givet punkt måtte være Imødegå personmarkeringer Undgå at presse tilbageholdne personer frem på scenen Imødegå skarpe bemærkninger Søg at undgå fjendebilleder

102 102 Referater Udsendes kort tid efter mødet Referatets udformning Traditionel diskussion: Korte eller lange referater (Loven: Beslutningsreferater) Hvis lange, skal da medtages Motivudtalelser Skal medtages, hvem der mente hvad?

103 103

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Vedtaget af Borgerrepræsentationen 13. marts 2014 Indhold Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune... 5 Bilag 1: Pejlemærker

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole Skolebestyrelsen og den nye folkeskole -Skolereform og forældreindflydelse Ved næstformand for Skole og Forældre Finn Juel Larsen Det primære håb for en nation ligger i den rette uddannelse af dens unge.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere